Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2010"

Transcriptie

1 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Donderdag 24 maart 2010 aanvang uur Locatie: W ijkgebouw Chez Cesar, Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer Complexcode: 141 W ebsite: Afkortingen: VZ Voorzitter ALV Algemene Leden Vergadering Atrium Atrium Vastgoedmanagement B.V. MJOP Meer Jaren Onderhouds Plan TC Technische Commissie KC Kascommissie AB Algemeen Bestuur Onderw erp: 1 Opening, mededelingen en ingekomen stukken Namens Atrium Vastgoedmanagement BV zijn aanwezig mevrouw Meijer en de heer Van Andel. De heer Bal is helaas verhinderd. Tevens is aanwezig de heer Van Soest, Manager Projecten van Beveta. Mevrouw Meijer opent de vergadering om uur. Van de 839 stemmen zijn er 701 in persoon, danwel per volmacht vertegenwoordigd. Dit zijn voldoende stemmen om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Vaststellen van de agenda Mevrouw Meijer stelt voor om agendapunt 6.1 afloop schilderwerk 2009, naar voren te halen en als eerste te behandelen zodat de heer Van Soest toelichting kan geven op eventuele vragen. Op 6 mei 2009 is in de Algemene Ledenvergadering het besluit genomen schilderwerk aan de voorzijde uit te voeren en daarbij het aanwezige houtrot te herstellen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het verftechnisch bestek nr d.d van Claasen Coatings. Na afloop van het schilderwerk is er een enquête onder de leden gehouden met en klachtenformulier waarop opleverpunten en/of klachten aangegeven konden worden. De opleverpunten zijn door Claasen Coatings beoordeeld en deze zullen op afspraak door Beveta hersteld worden. De heer Van Soest van Beveta heeft aangeboden aanwezig te zijn op deze ALV om onduidelijkheden toe te lichten. Een groot deel van de aanwezige leden geeft aan ontevreden te zijn met de door Beveta van 9

2 verrichte werkzaamheden. Met name de prijs/kwaliteitverhouding wordt onvoldoende geacht. De heer Van Soest licht de uitgevoerde werkzaamheden toe aan de leden. De leden betwijfelen of er volgens advies en bestek is gewerkt door Beveta. Er volgt een discussie. De inventarisatie van de opleverpunten met de reacties van Claasen Coatings en de te nemen acties van Beveta zullen met de notulen meegezonden worden ACTIE. Beveta zegt toe de opleverpunten op zeer korte termijn te verhelpen. ACTIE De leden zijn van mening dat er onvoldoende overleg heeft plaatsgevonden tussen Atrium en eigenaren met betrekking tot de kosten voor het herstel van houtrot. Het is voor de leden niet duidelijk wat er exact voor het bedrag van 8.902, aan houtrotherstel uitgevoerd is. Er wordt afgesproken dat er een specificatie met betrekking tot het uitgevoerde houtrotherstel aan met deze notulen aan de leden toegestuurd zal worden. ACTIE Er wordt gevraagd of er een garantiecertificaat afgegeven is. Mevrouw Meijer geeft aan dat dit gebeurd is. Het garantiecertificaat zal op de website van de vereniging geplaatst worden. ACTIE Ook het verftechnisch bestek van Claasen Coatings is terug te vinden op de website. Hierop is te zien op welke wijze de verschillende onderdelen behandeld zijn. De heer Van Soest wordt bedankt voor zijn komst en verlaat de vergadering. Ingekomen stukken Mevrouw Meijer geeft aan dat er 7 ingekomen stukken zijn. 1. De heer van Tintelen over de kascontrole en het schilderwerk aan de achterzijde. Dit punt wordt behandeld bij agendapunt Dhr Van der Aar over het RI&E dak en de lift keuringspunten. Dit stuk wordt behandeld bij agendapunt Dhr Wichers over de inhoud van het MJOP. Dit stuk wordt behandeld bij agendapunt Mw Rueck over het schilderwerk aan de achterzijde en het Huishoudelijk Reglement. Dit stuk wordt behandeld bij agendapunt Mw Van der Zijden over stankoverlast in de woning. Dit stuk wordt behandeld bij de rondvraag. 6. Dhr Lievaart inzake toestemming gevelwijziging. 7. Mw Klootwijk Scholten met een verzoek tot gevelwijziging op nr. 5. Mevrouw Klootwijk van 9

3 Scholten geeft direct aan dat dit niet meer nodig is. Dit punt vervalt. 2 Benoemen bestuursleden en overige commissieleden Bestuur De vereniging heeft momenteel geen officieel bestuur. Mevrouw Meijer geeft aan dat het hebben van een Bestuur van groot belang is. Naast het feit dat het de communicatie tussen Atrium en de VVE ten goede komt (aanspreekpunt) is het sinds 1 januari 2010 ook verplicht voor verenigingen om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Bij de inschrijving dient een bestuur opgegeven te worden. Om boetes voor de VvE te verkomen heeft Atrium zich tijdelijk ingeschreven als bestuurder van de VvE. Dit is geen wenselijke situatie. Mevrouw Meijer vraagt aan de leden wie bereid is toe te treden tot het bestuur. Bijvoorbeeld als Voorzitter of als Vicevoorzitter. De heer Van Kruijssen (nr. 16) is bereid de functie van Voorzitter in te nemen. Mevrouw Klootwijk Scholten is bereid toe te treden als Vice Voorzitter. Beide eigenaren worden met unanieme stemmen benoemd. BESLUIT Technische Commissie: De huidige TC bestaat uit de heer Radowski en de heer Van Aar. De heer Van Aar heeft aangegeven af te treden als Technisch Commissielid. De heer Van Tintelen is bereid hem te vervangen. De heer Radowski en Van Tintelen worden unaniem benoemd. BESLUIT De heer Wichers geeft aan geen officiële functie binnen de VvE te willen, maar is wel bereid de TC ter zijde te staan. Kascommissie: De heer Van Tintelen is bereid nog een jaar de kascontrole uit te voeren. Mevrouw De Groot is afwezig. Beide worden unaniem herbenoemd. BESLUI T Indien mevrouw De Groot af wenst te treden kan zij contact opnemen met Atrium. Derhalve is het wenselijk dat er een Reservelid zich aanmeld voor de KC. Mevrouw Rijnvis is hiertoe bereid en wordt met unanieme stemmen benoemd. BESLUI T 3 Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering datum 6 mei Mevrouw Meijer stelt de notulen aan de orde. Er zijn verder geen opmerkingen, waarna de notulen worden vastgesteld. BESLUIT 4 Vaststellen van de Afrekening Exploitatiekosten 2009 en de Balans per 31 december 2009 De KC heeft de jaarstukken gecontroleerd. De KC had via een e mail al aangegeven de stukken in de huidige staat niet goed te keuren. In eerste instantie hebben zij helaas verkeerde grootboekoverzichten ontvangen hetgeen onduidelijkheden heeft geschapen. Mevrouw Meijer heeft inmiddels de juiste grootboekrekeningen aan de KC toegestuurd. De van 9

4 heer Van Tintelen geeft aan dat de KC nog geen tijd heeft gehad deze te controleren. Mevrouw Meijer stelt derhalve voor de jaarstukken op deze ALV niet goed te keuren maar een mandaat af te geven aan de KC om de stukken in een later stadium goed te keuren. Atrium zal een afspraak maken met de KC leden om de stukken door te nemen, toe te lichten en vragen te beantwoorden. De leden gaat hiermee akkoord. BESLUIT Een van de leden stelt dat de toevoeging aan het Reservefonds in de jaarrekening niet klopt. Volgens de jaarrekening hebben zowel flat 1 als flat aan extra bijdrage ontvangen. Echter de bijdragen van flat 1 en 2 waren verschillend dus dit moet aangepast worden. Dit punt zal eveneens met de KC besproken en afgerond worden. BESLUIT Er is een positief exploitatiesaldo over Er wordt besloten dit toe te voegen aan het Algemene Reservefonds. BESLUI T 5 Vaststellen Huishoudelijk Reglement (HR) Mevrouw Meijer geeft aan dat Atrium na verzending van het concept HR van verschillende leden alsnog aanpassingen en opmerkingen heeft ontvangen. Op de vorige ALV is afgesproken dat de eigenaren hun punten naar mevrouw Klootwijk Scholten konden mailen en zij deze zou verwerken in het concept HR. Er zijn nu twee opties. Óf het HR wordt vastgesteld als voorliggend, óf dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. De meerderheid is tegen het nu vaststellen van het concept HR. BESLUIT Het verzoek aan alle leden is eventuele opmerkingen en toevoegingen per e mail aan mevrouw Klootwijk Scholten te doen toekomen zodat deze verwerkt kunnen worden. Voor de volgende ALV zal een nieuw concept HR aan de leden toegezonden worden. ACTI E 6 Bespreken (groot) onderhoud. Punt 1 is reeds besproken bij agendapunt 1 van deze vergadering. Uitkomsten liftrapportage en oplossen keuringspunten Risicograad 1 en 2. Balance Liftadvies heeft een liftrapportage opgesteld inzake de staat van onderhoud van de lift. Hieruit blijkt dat de besturing (erg) verouderd is en er zijn Arbopunten die opgelost dienen te worden. De lift is wel goedgekeurd. De genoemde Arbopunten dienen vóór de volgende keuring uitgevoerd te zijn, anders bestaat de kans dat de lift afgekeurd wordt om veiligheidsredenen. Voor het oplossen van de keuringspunten zijn twee offertes opgevraagd, namelijk een bij Kone en een bij Vebo. Vebo heeft de voordeligste offerte uitgebracht, deze kosten bedragen 4.100,= incl. BTW. De heer Van der Aar geeft aan dat er nog een aantal punten niet helemaal duidelijk zijn in de offerte, ook is de offerte verouderd. Mevrouw Meijer stelt voor een herziene offerte bij Vebo aan te vragen voor de keuringspunten. De TC krijgt mandaat de voordeligste offerte in opdracht te laten zetten. ACTIE + BESLUIT van 9

5 Met betrekking tot het vervangen van het besturingssysteem en de frequentieregeling wordt afgesproken dat er twee nieuwe offertes aangevraagd worden en in het MJOP verwerkt. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. BESLUIT Meerjaren Onderhoudplan: De leden tonen veel onvrede over het gepresenteerde MJOP. De kosten zijn te hoog en er is twijfel over de inhoud van het plan. Mevrouw Meijer heeft een e mail ontvangen van de heer Wichers met een voorstel tot inhoudelijke aanpassingen. Er wordt besloten het huidige MJOP niet goed te keuren. BESLUI T Met uitzondering van het oplossen van de lift keuringspunten worden daarom alle werkzaamheden doorgeschoven naar de volgende vergadering. BESLUIT Er wordt afgesproken dat de TC met Atrium om de tafel gaat zitten om het MJOP te bespreken en waar nodig aan te passen. ACTI E Er zal een najaarsvergadering gehouden worden in september/oktober om een besluit te nemen over het MJOP en het Huishoudelijk Reglement. BESLUIT + ACTI E Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E): De Veenman Groep heeft conform besluit op de ALV van 6 mei 2009 een RI&E rapport opgesteld. De heer Van der Aar (werkzaam bij de Veenman Groep) licht het rapport in het kort toe. De vraag is of permanente valbeveiliging nodig is aangezien het dak niet vaak betreden wordt. De heer Van der Aar vertelt dat het ook mogelijk is dat bedrijven die op het dak werken, tijdelijke valbeveiliging aanbrengen. Hiervoor dient wel een vergoeding betaald te worden. De heer Van der Aar geeft aan dat het dan wel verstandig is als er een instructie veilig werken op daken aanwezig is. De leden vragen of de Veenman Groep deze tegen een vergoeding kan maken. De heer Van der Aar zal hiervoor een offerte uit laten brengen. De TC krijgt mandaat deze in opdracht te zetten. BESLUIT Schilderwerk achterzijde: Het schilderwerk aan de achterzijde wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. De heer Van Tintelen en mevrouw Rueck hebben per e mail gevraagd of het mogelijk is het schilderwerk aan de achterzijde niet gemeenschappelijk uit te voeren maar ieder voor zich op eigen kosten. Mevrouw Meijer geeft aan dat uitgezocht moet worden of dit juridisch gezien mogelijk is. Het aanzicht van het gebouw mag niet veranderd worden dus het schilderwerk moet hoe dan ook op elkaar afgestemd worden, qua kleur maar ook qua tijdsbestek. Het zijn volgens de splitsingsakte gemeenschappelijke delen die behoorlijk onderhouden dienen te worden van 9

6 Afgesproken wordt dat Atrium samen met het Bestuur en de Technische Commissie onderzoekt wat de mogelijkheden zijn en uiteindelijk een voorstel uitbrengen richting de VvE. Dit punt zal geagendeerd worden op de volgende vergadering. BESLUIT + ACTI E 7 Begroting 2010 De begroting 2010 en de daaruit voortvloeiende maandelijkse bijdragen zijn dit jaar gelijk gehouden aan vorig jaar. De reden is dat in 2009 een positief exploitatiesaldo is ontstaan waardoor verhogen niet nodig lijkt. De leden hebben geen vragen of opmerkingen over de begroting Deze wordt goedgekeurd en vastgesteld. BESLUIT 8 Rondvraag en sluiting Mevrouw van der Zijden (nr. 41), heeft per e mail gemeld dat zij al lange tijd last van stankoverlast heeft, zowel rioollucht als kook en rooklucht van de buren. Mevrouw Rijnvis (nr. 37) heeft dezelfde klachten. De BRI Groep heeft in beide woningen een rookproef gedaan om te zien of er ergens lekkage is. Dit was niet het geval. Ook zijn de drie onlangs vervangen ventilatoren getest op juiste werking. Nu zullen de onderliggende woningen getest moeten worden. Atrium zal de telefoonnummers van de betreffende bewoners aan de BRI Groep doorgeven zodat er afspraken gemaakt kunnen worden. ACTIE De heer Wichers geeft aan dat het probleem ook veroorzaakt kan zijn omdat er nog een aantal andere ventilatoren op het dak niet werken. De kosten van vervanging voor de motor zijn vrij hoog. De heer Wichers geeft aan dat de heer De Groot in het bezit is van een aantal ventilatormotors. Hij zal deze in overleg met de TC uitproberen en plaatsen. ACTIE De heer en mevrouw Lievaart hebben afgelopen jaar een kunststof schuifpui met dubbelglas in de achtergevel laten plaatsen. Atrium heeft meerdere briefwisselingen met hen gevoerd omdat hiervoor toestemming gevraagd had moeten worden aan de VvE. Op de ALV wordt er alsnog toestemming gevraagd. De leden geven aan dat er vorig jaar afgesproken is het niet meer goed te keuren. Een besluit kan echter ieder jaar herroepen worden. Er ontstaat discussie hierover. Mevrouw Meijer geeft aan dat als het goedgekeurd wordt er in de toekomst duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over kleurstelling en materiaal, zodat alle appartementen waar ramen of deuren door kunststof vervangen worden er hetzelfde uit komen te zien. Het is mogelijk de procedure hiervoor op te nemen in het Huishoudelijk Reglement. De TC en/of Bestuursleden zullen met Atrium een voorstel bespreken en dit inbrengen op de volgende ALV. ACTIE De heer Van Tintelen geeft aan dat de nieuwe schoonmaker duurder in plaats van goedkoper is geworden. De heer De Vreede geeft aan dat er voor ongeveer hetzelfde bedrag meer werkzaamheden uitgevoerd worden. De VvE is er hierdoor hoe dan ook inhoudelijk op vooruit gegaan. Ook geeft de heer Van Tintelen aan dat het te lang heeft geduurd voor Atrium actie heeft genomen op verzakkingen. Ook heeft de aannemer meer gerekend voor het van 9

7 herstel van de ene verzakking dan voor een andere. Mevrouw Meijer geeft aan dat het twee verschillende opdrachten waren en de aannemer de tweede keer een stuk langer bezig is geweest. Een andere bewoner vertelt dat bij haar een verzakking op kosten van de gemeente verholpen is. Afgesproken wordt dat bewoners een verzakking niet meer bij Atrium melden maar eerst contact opnemen met de gemeente. Dit scheelt mogelijk kosten voor de VvE. De heer Van Tintelen vertelt ook dat er 300 is betaald voor het vervangen van een putdeksel. Dit is erg duur, het bedrijf heeft de maat opgenomen, een nieuwe putdeksel besteld en op maat gemaakt, hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen. De TC geeft aan dat aannemer Van Rein ingeschakeld had moeten worden, zij hebben eerder in een keer alle putdeksels vervangen voor een betere prijs. De leden geven aan dat zij met Van Rijn als aannemer willen werken. Mevrouw Meijer zegt toe om Van Rijn als huisaannemer in te voeren voor de Diepenbrockrode. ACTI E Ook is er een rekening door de Diepenbrockrode betaald waar de heer Van Tintelen het vermoeden van heeft dat deze voor de Donizettirode bestemd was. Het betreft het herstel van een loopplank waarvan de schade gemeld is door een bewoner van de Diepenbrockrode. Mevrouw Meijer zal dit nagaan en indien juist de nota alsnog doorbelasten aan de VvE Donizettirode. ACTI E De heer Van der Aar zal de kadastrale splitsingstekening naar mevrouw Meijer sturen. De leden zijn niet tevreden met de manier van werken door Atrium. Zij vinden dat er niet voldoende gecommuniceerd wordt en te weinig terugkoppelingen plaatsvinden. Mevrouw Meijer geeft aan dat de communicatie makkelijker kan worden nu de VvE een bestuur gevormd heeft. De heer Van Tintelen stelt voor de klachten en verbeterpunten met Atrium te bespreken. Ook stelt hij voor dat wanneer de VvE en Atrium er niet uitkomen samen en de VvE ook volgend jaar nog ontevreden blijkt te zijn, de VvE een offertetraject voor een nieuwe beheerder opstart. De leden zijn het hiermee eens. Een van de leden stelt voor om voor de ALV in het najaar dezelfde vergaderruimte te reserveren. Atrium zal hiervoor zorgdragen. ACTI E De heer Wichers vraagt aan de ALV of het een idee is de borden wegsleepregeling te verplaatsen zodat deze goed zichtbaar zijn en er niet meer geparkeerd wordt op plaatsen waar dit niet toegestaan is. De ALV stemt hiermee in. De TC zal hier zorg voor dragen. ACTI E Mevrouw Rijnvis deelt mee veel overlast van vliegen te hebben op de galerij. Dit kan veroorzaakt worden door vervuiling op de dekken. Er wordt afgesproken dat er een gezamenlijke schoonmaakdag gehouden wordt. Mevrouw Rijnvis zal dit organiseren, tevens zal zij hiervoor subsidie aanvragen bij de wijkpost. A CTI E van 9

8 Een van de leden geeft aan dat de deur naar de bergingen niet goed open gaat. De TC zal hiernaar kijken. ACTIE Een van de leden geeft aan dat er in 2007 door makelaars met een hoge drukspuit gaten in de coating van het loopdek gespoten zijn. Dit is nog steeds niet hersteld. Mevrouw Meijer zal nakijken of hiervan iets bekend is en wie de opdrachtgever geweest is. Mevrouw Rijnvis geeft aan dat er in 2007/2008 werkzaamheden bij haar zijn uitgevoerd waarbij de aannemer een ladder heeft gebruikt maar een hoogwerker heeft gefactureerd. Mevrouw Meijer zal uitzoeken welke rekening het is en of hier nog actie op genomen kan worden. ACTI E Mevrouw Meijer sluit de vergadering om 22:20 uur. Besluiten en acties: agendapunt Omschrijving Besluit dd. 1 Inventarisatie opleverpunten wordt meegezonden met de notulen. 1 Opleverpunten worden op korte termijn door Beveta verholpen 1 Er wordt een specificatie van het houtrotherstel met de notulen aan de leden toegestuurd. 1 Het garantiecertificaat wordt op de website geplaatst. 2 De heer Kruijssen en mevrouw Klootwijk Scholten benoemd tot VZ en Vice VZ 2 De heer Radowski en Van Tintelen benoemd tot TC 2 De heer Van Tintelen en mevrouw de Groot herbenoemd tot KC. Mevrouw Rijnvis benoemd tot reservelid KC. 3 Notulen 2009 goedgekeurd en vastgesteld. 4 KC krijgt mandaat de stukken goed te keuren, vast te stellen en/of aan te passen. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met de KC. 4 Exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan het Reservefonds Algemeen. 5 HR niet goedgekeurd 5 Leden kunnen punten voor het HR mailen naar mevrouw Klootwijk Scholten. Het van 9

9 concept HR wordt met de volgende ALV meegestuurd. 6 Er wordt een herziene offerte opgevraagd bij Vebo. De TC krijgt mandaat voor opdrachtverstrekking. 6 MJOP niet goedgekeurd. Er wordt een afspraak gemaakt met de TC om de inhoud van het MJOP aan te passen. 6 Werkzaamheden MJOP doorgeschoven naar volgende ALV 6 Er wordt een najaarsvergadering gehouden in september/oktober 6 Mandaat TC tot uitvoeren offerte instructie RI&E 6 Atrium/bestuur/TC onderzoekt mogelijkheden om schilderwerk achterzijde individueel uit te voeren. Voorstel naar de leden op volgende ALV. 7 Begroting goedgekeurd en vastgesteld 8 Doorgeven contactgegevens aan BRI GROEP 8 Ventilatormotors worden indien mogelijk vervangen door de heer de Groot/TC 8 De TC/Bestuur zal in overleg met Atrium en voorstel uitwerken en opnemen in het HR m.b.t. het plaatsen van kunststof aan de achterzijde. Agenderen voor volgende ALV. 8 Aannemer Van Rijn wordt ingevoerd als voorkeursleverancier voor de VvE. 8 Nota loopplank uitzoeken en mogelijk doorbelasten aan Donizettirode. 8 Volgende ALV in dezelfde vergaderruimte houden. 8 TC verplaatst borden wegsleepregeling 8 Mevrouw Rijnvis organiseert schoonmaakdag en subsidieaanvraag. 8 TC is bereid probleem bergingsdeur te bekijken en verhelpen. 8 Uitzoeken rekening mevrouw Rijnvis inzake hoogwerker van 9

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Locatie: W oensdag aanvang 19.00 uur in buurtcentrum Chez Cesar op de Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer. Complexcode: 141 Afkortingen: VZ ALV Atrium MJOP TC KC

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 24 juni 2008, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Locatie: Marcuscentrum, Wijdesteinlaan 2, Utrecht Tijdstip: 19.30 22.30 uur Voorzitter: Gerjan Kampman (39-I)

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = KC = MJOP = Dinsdag 1 november 2011, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007.

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007. VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Voorzitter: Vice-voorzitter: Adrie v.d. Winden. Marina v.d. Schans. Technische Comm.: Johan Poortman en Masimo Demuru. Administratie: Notulen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 april 2013 Locatie : Florence Woonzorg Centrum Steenvoorde,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 24 September 2014

Algemene ledenvergadering 24 September 2014 Algemene ledenvergadering 24 September 2014 Agenda Toelichting veranderende wet & regelgeving Impact op genomen besluiten Stemming Rondvraag 1 Totale (extra) kosten zijn te dragen, maar bestuur wil gedragen

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = KC = MJOP = Website VvE= Dinsdag 6 november 2012, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 36 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861).

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861). Verslag van de 53 ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars, Merellaan 833 t/m 939 (oneven nummers) gehouden op 11 mei 2016, vanaf 20.00 uur in de Koningshof te Maassluis. 1. Opening

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011 TE GORINCHEM LOCATIE BASISSCHOOL DE ROTONDE TE

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School 1 Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School Onze excuses dat de notulen van de vergadering van 18 april 2011 nu pas in de bus liggen. Wij hebben sinds

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer/mevrouw De heer S. (Sander) van Oosten tevens stemgerechtigde

Nadere informatie

: Algemene ledenvergadering

: Algemene ledenvergadering NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg,

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag Algemene Ledenvergadering van de VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag, gehouden op dinsdag 22 april 2008 20.00 uur Pier Scheveningen 1. Opening, welkom

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d. 28-04- 16 Aanwezig: De eigenaren van Jungfrau 83; dhr. N. Weber, Matterhorn 9; mevr. T.M.J. Beerepoot en mevr. J. Lammes van Stichting Mitros.

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 140109 Hans Bremer Hemonystraat 20-3 Aan: Leden Vereniging van Eigenaren HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 Geachte leden VVE Hemonystraat 20, Toelichting Concept

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van VvE VvE Zeekant Gevers Deynootweg, code 3070

Notulen van de algemene ledenvergadering van VvE VvE Zeekant Gevers Deynootweg, code 3070 Notulen van de algemene ledenvergadering van VvE VvE Zeekant Gevers Deynootweg, code 3070 Datum: Donderdag 9 april 2009 Plaats: Van der Valk Hotel op de Pier in Scheveningen Aanvang: 20.00 uur Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering VvE Goeverneurkade 10 tm 67 te Voorburg

Verslag van de Algemene Ledenvergadering VvE Goeverneurkade 10 tm 67 te Voorburg Datum: maandag 5 oktober 2009 Locatie: 19.30 uur in zalencentrum de Koningshof op de Bruijnings Ingenhoeslaan 4 in Voorburg Afkortingen: ALV = Atrium = AM= KC= MJOP = VZ = Algemene Ledenvergadering Atrium

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Egidiusstraat 89-123 (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Aanwezig De heer K.P. van Beek, De heer M. Engelberts, De heer T.J.M. van

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars - Scan.

Vereniging van Eigenaars - Scan. 1 Stichting www.apartwonen.nl Dé digitale woonconsumenten organisatie voor Verenigingen van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Scan. Waarom een VvEScan? Bij uw beoordeling en afweging voor het kopen van

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE)

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Module 0: Opstarten/overnemen VVE Deze module bestaat uit twee onderdelen. 0.1 opstarten van een VvE Het opstellen van een huishoudelijk

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA Handleiding online VvE-eigenarenpagina Inhoud Inloggen 4 Eigenarenpagina 6 Hoofdmenu 7 Prikbord 7 Belangrijke Documenten 7 Mijn Gegevens 7 Administratief Beheer 8

Nadere informatie

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon.

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon. 1 In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 18 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 21 JUNI 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 26 oktober 2011 Tijd: 20:30 22:45 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Marije Wildschut Teamgeleding: Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

Stemmen. De Duurzame VvE: quick guide Stap 4.1 / stap 6.1: Stemmen in de VvE

Stemmen. De Duurzame VvE: quick guide Stap 4.1 / stap 6.1: Stemmen in de VvE : quick guide Stap 4.1 / stap 6.1: Stemmen in de VvE Esther van Bentum (Backhoom), Remko Cremers (Alliander), Nicole de Koning (TNO), Jeroen Kwant (VvE Metea), John van Winden (vb&t vve diensten), Christiaan

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

VvE Nieuwendamlaan 308 t/m 560 te Den Haag

VvE Nieuwendamlaan 308 t/m 560 te Den Haag VvE Nieuwendamlaan 308 t/m 560 te Den Haag Notulen Algemene ledenvergadering gehouden op Donderdag 12 april 2012 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De heer Frans Top opent de vergadering

Nadere informatie

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Jaarrekening Balans Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173-387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = KC = MJOP = Website VvE= Dinsdag, 19.30 uur Wijkcentrum

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam Jaarrekening Versie 10 februari 2017 Betreft: jaarrekening boekjaar Hierbij treft u de jaarrekening aan voor de aankomende ledenvergadering. De belangrijkste zaken omtrent de jaarrekening zetten we onderstaand

Nadere informatie

Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam

Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam Verslag Algemene Ledenvergadering Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Met bovenstaande aanvullingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Met bovenstaande aanvullingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. VvE Nieuwendamlaan 308 t/m 560 te Den Haag Notulen Algemene ledenvergadering gehouden op Donderdag 10 april 2014 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De heer Top opent de vergadering en heet

Nadere informatie