Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw"

Transcriptie

1 Jaarverslag 12

2

3 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2013

4 Samenvatting Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Aantallen en percentages Aangesloten werkgevers* Deelnemers Arbeidsongeschikte deelnemers premievrije voortzetting Gepensioneerden: Ouderdomspensioen** Nabestaandenpensioen*** Wezenpensioen BPL-Flexpensioen ** Arbeidsongeschiktheidspensioen Slapers Feitelijke premie ouderdoms- en 19,5% 18,15% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% partnerpensioen**** Reglementaire premie 19,5% 18,15% 15,7% 15,7% 15,7% 15,7% * van het aantal aangesloten werkgevers ultimo 2012 betreffen werkgevers zonder personeel. ** vanaf ultimo 2012 inclusief flexpensioen *** vanaf ultimo 2012 inclusief ANW **** percentage van de pensioengrondslag 2 BPL JAARVERSLAG 2012

5 Financiële gegevens (x 1.000) Premiebaten * Kostendekkende premie** Gedempte premie*** Pensioenuitkeringen Uitvoeringskosten Belegd vermogen (incl. rentehedge) Beleggingsopbrengst (incl. rentehedge) Gemiddeld rendement op beleggingen 9,8% 8,5% 6,1% 9,8% -6,4% 3,7% (excl. rentehedge) Gemiddeld rendement op beleggingen 11,9% 8,5% 10,7% 3,8% 8,7% (incl. rentehedge) Reserves Technische voorzieningen FTK-dekkingsgraad 104,4% 100,6% 110,4% 117,8% 112,2% 141,3% Vereiste dekkingsgraad 118,6% 117,0% 117,2% 113,7% 111,2% 112,8% Resultaat Indexatie 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,8% 1,4% * de premiebaten worden weergegeven inclusief de premies VPL van ** de premie die nodig is om de onvoorwaardelijke en in voorkomende gevallen voorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomst in het huidige jaar en de langere termijn na te komen. Bij de waardering wordt uitgegaan van de rentetermijnstructuur per *** bij vaststelling van de kostendekkende premie wordt uitgegaan van de marktrente die van jaar tot jaar anders kan zijn, zal ook de kostendekkende premie jaarlijks kunnen verschillen. Om grote fluctuaties in de premie te voorkomen, maakt BPL gebruik van de mogelijkheid om de premie te dempen. Hierbij wordt voor de vaststelling van de premie uitgegaan van een gestabiliseerde rentevoet van 4,0% BPL JAARVERSLAG

6 4 BPL JAARVERSLAG 2012

7 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). In dit jaarverslag treft u de verantwoording aan over het afgelopen boekjaar en kunt u meer lezen over de ontwikkeling van de financiële positie. Het is nog steeds onrustig op de financiële markt. Toch behaalde BPL het afgelopen jaar goede beleggingsresultaten. Naar aanleiding van het dekkingstekort in 2011 heeft BPL een herstelplan ingediend bij de DNB. De nieuwe rekenrente in combinatie met de goede beleggingsrendementen resulteerde in een positief effect op de dekkingsgraad. Deze positieve ontwikkeling duidt er op dat het herstel van het fonds tijdig wordt gehaald en dat daarmee de dekkingsgraad in augustus 2014 hoger is dan 104,4%. Maatregelen zoals het korten van de pensioenaanspraken konden hierdoor achterwege blijven. Het jaar 2012 stond ook in het teken van risicomanagement. Wet- en regelgeving over de besturing, communicatie en risicobeheersing van pensioenfondsen zijn verscherpt. Om de zichtbaarheid van het risicomanagement te vergroten, is besloten om een risicomanagement handboek op te stellen. Hierin worden de processen rondom alle bestuurshandelingen en het vervaardigde beleid van het bestuur omschreven. Het handboek vormt een stevige basis voor de monitoring en risicobeheersing van de verschillende processen. Het Kabinet heeft in september bekend gemaakt aan welke eisen pensioenfondsen in 2013 moeten voldoen. Het bestuur van BPL heeft met sociale partners gesproken over de noodzakelijke wijzigingen die voor de toekomst van het fonds nodig zijn. Dit heeft geresulteerd in een door sociale partners gesloten akkoord. De genomen maatregelen dragen bij aan het verdere herstel van BPL. Meer informatie hierover is te vinden in dit jaarverslag. Na het akkoord van sociale partners over de nieuwe regeling heeft het bestuur het initiatief genomen om nog in 2012 een aantal bijeenkomsten te organiseren over de gewijzigde pensioenregeling. Zowel werkgevers als deelnemers werden uitgenodigd op verschillende locaties in het land. Door de positieve reacties heeft het bestuur besloten om ook in de toekomst informatiebijeenkomsten te organiseren om werkgevers en deelnemers te blijven informeren over hun pensioenregeling. In hoofdstuk 1 vind u een beschrijving van de organisatie van het pensioenfonds. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens ingegaan op de ontwikkelingen die in 2012 speelden. In hoofdstuk 3 leest u over het financieel beleid van het fonds, gevolgd door een verslag over de uitvoering van de pensioenregeling. In de hoofdstukken 5 en 6 vindt u een terugkoppeling van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan. In hoofdstuk 7 komt de jaarrekening aan bod. Het jaarverslag wordt afgesloten met de verklaringen van de accountant en de certificerend actuaris. Het bestuur wil hierbij een ieder die zich in 2012 heeft ingezet voor BPL bedanken voor de bijdragen die zij hebben geleverd aan het goed functioneren van het fonds. Veel leesplezier toegewenst. Met vriendelijke groet, H.Th.J. Vulto Werkgeversvoorzitter G.P.M.J. Roest Werknemersvoorzitter BPL JAARVERSLAG

8 6 BPL JAARVERSLAG 2012

9 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG (H1 t/m 4) Hoofdstuk 1 Inleiding 9 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 19 Hoofdstuk 3 Financieel beleid 27 Hoofdstuk 4 Uitvoering van de pensioenregeling 43 Hoofdstuk 5 Deelnemersraad 55 Hoofdstuk 6 Verantwoordingsorgaan 59 JAARREKENING (H7) Hoofdstuk 7 Jaarrekening 65 Hoofdstuk 8 Overige gegevens 103 BPL JAARVERSLAG

10 8 BPL JAARVERSLAG 2012

11 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw1 BPL JAARVERSLAG

12 1. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw 1.1 Inleiding Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw verzorgt al sinds 1948 de pensioenregeling voor de agrarische en groene sector. Het fonds heeft verschillende organen, zoals het bestuur, de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan. Ook heeft het pensioenfonds een bestuursbureau. Daarnaast is een aantal externe partijen intensief bij het fonds betrokken. In dit hoofdstuk stelt het fonds de bestuursorganen, het bestuursbureau en de externe partijen voor. Allereerst volgen de doelstelling en een aantal algemene gegevens van het fonds. 1.2 Over het fonds Naam en vestigingsplaats De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (hierna: het fonds of BPL) is opgericht in 1948 en statutair gevestigd in Zoetermeer. Het fonds is een bedrijfstakpensioenfonds en is aangesloten bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Het fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Statutaire doelstelling Het doel van het pensioenfonds is om nu en in de toekomst uitkeringen te verstrekken aan gepensioneerden en nabestaanden bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Om dit doel te realiseren int het fonds premies bij de aangesloten ondernemingen in overeenstemming met de statuten en het pensioenreglement. De verkregen gelden worden beheerd en belegd Samenwerkende organisaties De volgende organisaties benoemen leden in het bestuur, de deelnemersraad of het verantwoordingsorgaan. Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland); CUMELA Nederland; Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG); FNV Bondgenoten; CNV Vakmensen; CSO. 1.3 Het bestuur Het bestuur bestaat uit een even aantal van minimaal tien bestuursleden. Voor elk bestuurslid kan ook een plaatsvervangend bestuurslid worden benoemd. De helft van de bestuursleden wordt benoemd door de volgende werkgeversorganisaties: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland); CUMELA Nederland; Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). De andere helft van de bestuursleden wordt benoemd door de werknemersorganisaties: FNV Bondgenoten; CNV Vakmensen. 10 BPL JAARVERSLAG 2012

13 Samenstelling bestuur per 31 december 2012 Leden werkgeverszijde Plaatsvervangende leden Organisatie Einde zittingsduur (plv) bestuursleden H.Th.J. Vulto (voorzitter) G.A.M. van der Grind LTO Nederland 1 januari 2017 / 1 januari 2014 R. le Clercq A. Hekman LTO Nederland 1 januari 2015 / 1 januari 2017 J.W.J. van Leeuwen J.J.J. Langeslag LTO Nederland 1 januari 2016 / 1 januari 2015 F.M. Crucq N. Benamar VHG 1 januari 2018 / 1 januari 2016 J. Maris Mw. J.H. Zweverink-Bosch CUMELA Nederland 1 januari 2014 / 1 januari 2018 Leden werknemerszijde Plaatsvervangende leden Organisatie Einde zittingsduur (plv) bestuursleden G.P.M.J. Roest (voorzitter) - FNV Bondgenoten 1 januari 2018 H. Onstwedder - FNV Bondgenoten 1 januari 2014 M.J.A.M. Daamen - FNV Bondgenoten 1 januari 2015 Vacature - FNV Bondgenoten G.H. Koudys J. Bosma CNV Vakmensen 1 januari 2017 / 1 januari 2015 Het bestuur heeft in 2012 twaalf keer vergaderd. In januari 2012 is de heer Onstwedder namens FNV Bondgenoten benoemd tot aspirant-bestuurslid. Op 7 maart 2013 heeft De Nederlandsche Bank ingestemd met de benoeming van de heer Onstwedder als algemeen bestuurslid. De zittingsduur van mevrouw Zweverink, de heer Roest en de heer Crucq is verlengd Rol voorzitters De werkgevers- en werknemersvoorzitter fungeren per kalenderjaar beurtelings als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur. In 2012 was de heer Roest voorzitter en de heer Vulto plaatsvervangend voorzitter. Het bestuur is belast met de leiding, het algemene beleid en het beheer van het fonds. Beide voorzitters vertegenwoordigen het fonds in en buiten rechte Bestuurlijke commissies Het fonds heeft vijf bestuurlijke commissies ingesteld: het voorzittersoverleg (waaronder tevens een risicomanagement commissie), een beleggingsadviescommissie, een technische commissie, een (tijdelijke) transitie commissie en een dienstverleningsovereenkomst commissie. De taak van deze commissies is het voorbereiden van onderwerpen waarover het bestuur een besluit moet nemen. Voorzittersoverleg In het voorzittersoverleg worden voorleggers, dringende maar niet beleidsbepalende kwesties, en specifieke onderwerpen waar het bestuur mandaat voor heeft gegeven, aan de orde gesteld. In dit gremium vindt ook de bespreking van de risicomanagement commissie plaats. Hierbij worden alle mogelijke risico s in kaart gebracht, geprioriteerd en aan het bestuur gerapporteerd. In 2012 heeft dit overleg elf keer plaatsgevonden. Samenstelling per 31 december 2012: Leden Organisatie H. Th. J. Vulto (werkgeversvoorzitter) LTO Nederland G.P.M.J. Roest (werknemersvoorzitter) FNV Bondgenoten De samenstelling van dit overleg is in 2012 niet gewijzigd. BPL JAARVERSLAG

14 Beleggingsadviescommissie De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over strategische beleggingen, investeringen in onroerend goed en wijzigingen op het gebied van vermogensbeheer en risicobeheersing. De commissie houdt toezicht op het financieel pensioenmanagement en het vermogensbeheer. In dat kader beoordeelt zij de betreffende rapportages. Daarnaast is de commissie betrokken bij het uitvoeren van ALM-studies. De taken en bevoegdheden van de beleggingsadviescommissie zijn vastgelegd in een beleggingsreglement. In het verslagjaar kwam de beleggingsadviescommissie zeven keer bij elkaar. Samenstelling per 31 december 2012: Leden Organisatie F.M. Crucq (werkgeversvoorzitter) VHG H. Th. J. Vulto LTO Nederland G.P.M.J. Roest Vacature FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten De samenstelling van dit overleg is in 2012 niet gewijzigd. Wel neemt de heer Onstwedder sinds januari 2012 als aspirant-deelnemer deel aan deze overleggen. Technische Commissie De technische commissie adviseert het bestuur over nieuwe regelgeving en communicatie. In het verslagjaar kwam de commissie vijf keer bij elkaar. De werkgevers- en werknemersvoorzitter fungeren per kalenderjaar beurtelings als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de technische commissie. In 2012 was de heer Koudys voorzitter en de heer Maris plaatsvervangend voorzitter. Samenstelling per 31 december 2012: Leden Organisatie J. Maris (werkgeversvoorzitter) CUMELA Nederland G.A.M. van der Grind G.P.M.J. Roest G.H. Koudys (werknemersvoorzitter) LTO Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De samenstelling van dit overleg is in 2012 niet gewijzigd. Dienstverleningsovereenkomst Commissie De DVO commissie adviseert het bestuur over de DVO rapportages. De taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in een reglement. In het verslagjaar kwam de commissie vier keer bij elkaar. De werkgevers- en werknemersvoorzitter fungeren per kalenderjaar beurtelings als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie. In 2012 was de heer Van Leeuwen voorzitter en mevrouw Daamen plaatsvervangend voorzitter. Samenstelling per 31 december 2012: Leden J.W.J. van Leeuwen (werkgeversvoorzitter) Mw. M.J.A.M. Daamen (werknemersvoorzitter) Organisatie LTO Nederland FNV Bondgenoten De samenstelling van dit overleg is in 2012 niet gewijzigd. Naast deze bestuurlijke commissies heeft het bestuur een commissie van beroep, een adviescommissie bezwaarschriften en een visitatiecommissie ingesteld. 12 BPL JAARVERSLAG 2012

15 1.4 Visitatiecommissie De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen en heeft als taak om het functioneren van het fonds en het bestuur kritisch te bezien. Het bestuur zorgt door het verlenen van deze opdracht aan de visitatiecommissie, voor een transparant intern toezicht. De visitatiecommissie beoordeelt in ieder geval de volgende zaken: beleidsprocedures, bestuursprocessen en checks and balances binnen het fonds; de wijze waarop het bestuur het fonds aanstuurt; de wijze waarop het bestuur omgaat met risico s op de langere termijn. De visitatiecommissie rapporteert aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de rapportage van de visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft de dames N. van Altenburg, J. Thole en de heer J. van Harten in de visitatiecommissie benoemd. In het jaarverslag 2011 zijn de meest recente bevindingen gerapporteerd. 1.5 Commissie van Beroep De commissie van beroep adviseert bij geschillen over besluiten van het bestuur. Het kan gaan om geschillen met deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden of werkgevers. Samenstelling per 31 december 2012: Leden Organisatie N. Ruiter (voorzitter) Bosch & Ruiter Advocaten Mw. L.F.A.M. Jansen FNV Bondgenoten W. van den Beucken LTO Nederland H.J. Vetter (plv. voorzitter) Van Till Advocaten Uitvoering secretariaat Mw. K. Tusveld Organisatie Actor Bureau voor Sectoradvies De commissie heeft in het verslagjaar één voorlegger behandeld. 1.6 Adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten De adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten adviseert het bestuur bij bezwaren van belanghebbenden wegens het niet verlenen van een vrijstelling. De commissie heeft in het verslagjaar niet vergaderd. In de bestuursvergadering van 28 februari 2013 heeft het bestuur besloten om de commissie op te heffen en de adviserende taak neer te leggen bij het voorzittersoverleg. 1.7 Deelnemersraad De deelnemersraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die het pensioenfonds aangaan. De raad adviseert in elk geval over voorgenomen besluiten tot statuten- en reglementswijziging, vaststelling van het jaarverslag, vaststelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN), premies en indexatiebeleid.. Naast het adviesrecht heeft de deelnemersraad in bepaalde omstandigheden een beroeps- en klachtrecht, bijvoorbeeld wanneer het bestuur een advies van de deelnemersraad niet opvolgt. BPL JAARVERSLAG

16 De deelnemersraad bestaat uit zestien leden. Elf leden namens de deelnemers en vijf leden namens de gepensioneerden. De heer Hylkema was in 2012 voorzitter. De heren Binda en Burger waren plaatsvervangend voorzitter. In het verslagjaar kwam de deelnemersraad vier keer bij elkaar, waarvan twee keer met het bestuur. Samenstelling deelnemersraad per 31 december 2012: Leden namens actieve deelnemers Plaatsvervangende leden Organisatie S. Binda A. Hettinga FNV Bondgenoten D. Aaldring A. Hettinga FNV Bondgenoten A. Marijt A. Hettinga FNV Bondgenoten H. van der Werf A. Hettinga FNV Bondgenoten W. Korstanje A. Hettinga FNV Bondgenoten J. van der Oest A. Hettinga FNV Bondgenoten C. de Greeve A. Hettinga FNV Bondgenoten F.B.M. Kemps A. Hettinga FNV Bondgenoten G. Borsboom CNV Vakmensen C. Aangeenbrug CNV Vakmensen Y. Hylkema CNV Vakmensen Namens de gepensioneerden Plaatsvervangende leden Organisatie H. Bos FNV Bondgenoten H. Wolters FNV Bondgenoten E. van Hulst H. Konjer CNV Vakmensen A.T. Burger F. van Puffelen CSO H. Ligtenberg F. van Puffelen CSO 1.8 Het verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel tenminste één keer per jaar schriftelijk vast. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, opgenomen in het jaarverslag van het betreffende jaar. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vierentwintig leden. Acht leden namens de deelnemers, acht leden namens de gepensioneerden en acht leden namens de werkgevers. Elke geleding draagt een voorzitter voor. De drie voorzitters fungeren per periode van een kalenderjaar beurtelings als voorzitter van het verantwoordingsorgaan. De heer Schrijver was in 2012 voorzitter. De heren Binda en Burger waren plaatsvervangend voorzitters. In het verslagjaar kwam het verantwoordingsorgaan vier keer bij elkaar, waarvan twee keer met het bestuur. 14 BPL JAARVERSLAG 2012

17 Samenstelling verantwoordingsorgaan per 31 december 2012: Leden namens actieve Plaatsvervangende leden deelnemers Organisatie S. Binda Vacature FNV Bondgenoten H. van der Werf Vacature FNV Bondgenoten W. Korstanje Vacature FNV Bondgenoten J. van der Oest Vacature FNV Bondgenoten F.B.M. Kemps Vacature FNV Bondgenoten G. Borsboom Vacature CNV Vakmensen C. Aangeenbrug Vacature CNV Vakmensen Y. Hylkema Vacature CNV Vakmensen Namens de gepensioneerden Plaatsvervangende leden Organisatie H. Bos Vacature FNV Bondgenoten H. Wolters Vacature FNV Bondgenoten C. van Doesburg Vacature FNV Bondgenoten H. Kerssies E. van Hulst CNV Vakmensen H. Konjer E. van Hulst CNV Vakmensen A.T. Burger F. van Puffelen CSO H. Ligtenberg F. van Puffelen CSO Vacature FNV Bondgenoten Namens de werkgevers Plaatsvervangende leden Organisatie G.H. Schrijver (plv. voorzitter) LTO Noord B.B. Hasselo S. van der Schaar LTO Noord J.W.A. van Paassen LTO Noord A.W. Hokken F. de Wijs ZLTO B. Leenders C. Lebens LLTB J.H.J. Schoot Uiterkamp Mw. R. Zweistra CUMELA Mw. K. Miedema-Lammertsma Mw. J. Tuinenga CUMELA T. Greeve N. Benamar VHG BPL JAARVERSLAG

18 1.9 Uitbesteding Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur heeft de uitvoering van het pensioenbeheer uitbesteed aan TKP Pensioen en het vermogens- en vastgoedbeheer aan Syntrus Achmea. Het fonds heeft afspraken vastgelegd in overeenkomsten met de betreffende partijen. Nadere afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening zijn vastgelegd in aparte dienstverleningsovereenkomsten. Het bestuur ziet erop toe dat de risico s die verbonden zijn aan het uitbesteden van deze werkzaamheden adequaat worden beheerst. Het pensioenfonds toetst regelmatig of de wijze waarop de uitbestede bedrijfsprocessen worden uitgevoerd nog in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. De organisaties rapporteren daartoe ieder kwartaal over de nakoming van de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten. Het bestuur kan de werkzaamheden vervolgens bijsturen aan de hand van deze DVO-rapportages en kwartaalrapportages. De rapportages worden besproken in de DVO-Commissie, de beleggingsadviescommissie en in het bestuur. Desgevraagd wordt aanvullende informatie beschikbaar gesteld om de werkzaamheden te kunnen beoordelen BPL Bestuursbureau Ter ondersteuning van de besturen van diverse fondsen in de agrarische en groene sector hebben sociale partners een Bestuursbureau opgericht. Het BPL Bestuursbureau ondersteunt en adviseert het bestuur, het voorzittersoverleg, de technische commissie, de beleggingsadviescommissie, de DVO commissie, de werkgevers- en deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan. Actor Bureau voor Sectoradvies Stationsweg AA Woerden 16 BPL JAARVERSLAG 2012

19 1.11 Externe partijen Adviserend actuaris Actor bureau voor Sectoradvies Mercer Nederland B.V. Waarmerkend actuaris Mercer Nederland B.V. Accountant Deloitte Accountants B.V. Pensioenbeheer TKP Pensioen B.V. Vermogensbeheer Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Syntrus Achmea Vastgoed B.V. Compliance Officer Nederlands Compliance Instituut Looncontrole SMA-Accountants N.V. Fiduciair beheerder Syntrus Achmea Strategisch Pensioen Management BPL JAARVERSLAG

20 18 BPL JAARVERSLAG 2012

21 Ontwikkelingen 2 BPL JAARVERSLAG

22 2. Ontwikkelingen 2.1 Inleiding De transitie van de pensioenadministratie van de oude uitvoerder Syntrus Achmea Pensioenbeheer naar TKP Pensioen was een belangrijke activiteit die het jaar 2012 tekende. Per 1 januari 2012 vindt immers de pensioenadministratie vanuit TKP Pensioen plaats. Daarnaast is het september-akkoord tussen sociale partners over de nieuwe pensioenregeling vanaf 2013 een andere gebeurtenis die veel impact heeft gehad op het beleid van BPL. In deze notitie stippen wij de belangrijkste ontwikkelingen aan die in 2012 in het bestuur aan de orde zijn geweest naast de reguliere thema s waar het fonds haar aandacht aan besteed. 2.2 Transitie naar TKP Pensioen In de tweede helft van 2011 zijn er reeds voorbereidingen getroffen om het transitieproces in gang te zetten. Zo is er vanaf september 2011 een stuurgroep opgestart waar bestuursleden van BPL zitting in hebben en waaraan zowel de overdragende uitvoerder als de overnemende uitvoerder rapporteerden. De bestuursleden in de stuurgroep hebben van het bestuur het mandaat gekregen om over zaken die specifiek de transitie betreffen voorbereidende besluiten te nemen die later in de bestuursvergadering bekrachtigd werden. Het fonds heeft gelijk bij de aanvang van de transitie een adviseur ingeschakeld die namens het fonds de transitie bij beide uitvoerders begeleidde en die het bestuur snel op de hoogte kon stellen van belangwekkende zaken. Het bestuursbureau van BPL had het dagelijkse contact met deze adviseur. De stuurgroep kwam in 2012 elke maand bijeen en rapporteerde vervolgens hun bevindingen aan het bestuur. De betaling van de pensioengerechtigden door de nieuwe pensioenadministrateur vond de eerste keer in januari 2012 plaats. De inning van de premies van de werkgevers vond vanaf maart 2012 via TKP plaats. Voor de uitvoering van het incassobeleid en het handhavingsbeleid werkt TKP met een derde partij, namelijk Vesting Finance. De overdracht van het gehele bestand met alle gegevens die de nieuwe administrateur nodig heeft om de gehele administratie te kunnen uitvoeren is voor 1 juli 2012 aan TKP overgedragen. Na de zomer vond de accountantscontrole plaats op de overdracht van de gegevens aan de nieuwe administrateur. Hierbij zijn steekproefsgewijs diverse dossiers gelicht waarbij er onderzocht is in hoeverre de gegevens juist en volledig zijn overgedragen. Eind 2012 heeft BPL de factuur voor de transitie ontvangen van de overdragende administrateur. Deze afrekening is nog niet vastgesteld en de afwikkeling moet nog plaatsvinden. Gedurende de transitie zijn er een aantal zaken aan het licht gekomen die anders zijn verlopen dan afgesproken in de contracten. De deelnemers en pensioengerechtigden hebben hier nauwelijks wat van gemerkt. Slechts een beperkte groep heeft een correctie op de te hoog vastgestelde pensioenuitkering gekregen. Bij de vaststelling van de eindfactuur zijn de tekortkomingen van de overdragende uitvoerder meegenomen. De financiële afwikkeling van de transitie vindt nog begin 2013 plaats. Het fonds gaat pas tot decharge van de overdragende pensioenadministrateur over als alles is afgerond en over alle aspecten overeenstemming is verkregen. 2.3 Nieuwe contracten voor vastgoed en vermogensbeheer Per 1 januari 2012 zijn ook de nieuwe contracten voor vermogensbeheer, strategisch pensioenmanagement en vastgoed ingegaan die BPL heeft afgesloten met respectievelijk Syntrus Achmea Vermogensbeheer en Syntrus Achmea Vastgoed. Hiermee wordt de relatie met beide partijen gecontinueerd. 2.4 Premiebeleid, herstelplan en crisisplan Eind augustus 2011 verkeert BPL voor het eerst in een dekkingstekort. Daaropvolgend heeft het fonds bij De Nederlandsche Bank (DNB) een herstelplan aangeleverd waarin het aangeeft dat de dekkingsgraad drie jaar later, in augustus 2014, weer 105% zal zijn. In 2012 zou BPL eigenlijk een premie moeten heffen die bijdraagt aan herstel tot de grens van het dekkingste- 20 BPL JAARVERSLAG 2012

23 kort (104,4%). Dit betekent dat de premie op dezelfde manier moet worden vastgesteld als de voorziening. Het premiebeleid van BPL was tot op heden gebaseerd op een verwacht rendement van 4%, terwijl de voorziening wordt vastgesteld aan de hand van de marktrente. Bij een dekkingstekort vereist DNB een premie die op eenzelfde wijze als de voorziening wordt vastgesteld, namelijk voor BPL ook op basis van de marktrente. In vergelijking met de tot en met 2012 gehanteerde methodiek leidt dit tot een fors hogere premie. In 2010 hebben sociale partners het premiebeleid vastgesteld. Hierbij is afgesproken dat het premiepercentage van 19,5% wordt gehandhaafd. Met het dekkingstekort dat BPL sinds eind augustus 2011 heeft zou BPL haar premie ook aan de hand van de marktrente dienen vast te stellen. DNB heeft BPL in 2012 echter éénmalig dispensatie verleend van deze eis, waardoor BPL de premie in 2012 op het oude beleid zoals met sociale partners in 2010 was afgesproken kon handhaven. De Nederlandsche Bank heeft in december 2011 een beleidsregel gepubliceerd waaraan pensioenfondsen zich dienen te houden. Hierin is bepaald dat pensioenfondsen voor 1 mei 2012 een crisisplan dienen te hebben dat deel uitmaakt van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. In dit crisisplan geeft het fonds aan wanneer er sprake is van een crisis en welke maatregelen het fonds dan kan gaan nemen (in overleg met de sociale partners). Het crisisplan heeft BPL vervolgens gepubliceerd op de website van het fonds om bekend te worden onder de belanghebbenden. Het bestuur van BPL moest afgelopen zomer helaas constateren dat gezien de slechte economische omstandigheden, en dan vooral de lage rente, het niet zeker zou zijn dat het herstel zoals omschreven in het herstelplan gehaald zou worden. Het bestuur heeft sociale partners na deze constatering geïnformeerd over de dreigende crisis en mogelijk te nemen maatregelen. Met ingang van 1 januari 2013 wordt door het fonds een kostendekkende premie gehanteerd. 2.5 Kabinetsmaatregelen in september 2012 Ondertussen heeft het Kabinet in september bekend gemaakt aan welke eisen de pensioenfondsen in 2013 moeten voldoen. Een belangrijke eis voor BPL was (wederom) dat de premie in 2013 moest bijdragen aan het herstel van de dekkingsgraad tot een niveau van 104,4%. Deze overgang zou tot een forse premieverhoging leiden, tenzij de pensioenregeling zou worden versoberd. Pensioenfondsen die ook in 2013 dispensatie van deze eis willen hebben, moeten aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn: de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar; het pensioenfonds indexeert pas vanaf een dekkingsgraad van 110%; het pensioenfonds past jaarlijks de premie en de indexatie aan conform de toenemende levensverwachting. Het was overigens niet zeker of DNB inderdaad dispensatie zou verlenen als aan deze eisen zou worden voldaan. Tevens liet het Kabinet in september weten dat met ingang van die maand de rentetermijnstructuur zal worden gebaseerd op de Ultimate Forward Rate (UFR). De achtergrond van deze wijziging was dat DNB had geconstateerd dat de marktrente voor de heel lange looptijden niet voldoende liquide waren, waardoor de prijsvorming in die looptijden geen goede afspiegeling waren van de werkelijke marktprijzen. Om die reden heeft DNB gekozen voor de UFR, waarvoor geldt dat de rente tot een looptijd van 20 jaar gelijk is aan de normale marktrente, maar dat de rente voor langere looptijden op de lange termijn geleidelijk stijgt naar een rente van 4,2%. Dit leidde voor BPL tot een verhoging van de dekkingsgraad met 4%. Ultimo 2012 bedroeg de dekkingsgraad 104,4%. Tevens werd de premie, die bijdraagt aan herstel, door deze maatregel lager. 2.6 Akkoord sociale partners over nieuwe regeling Het bestuur heeft op 10 september 2012 de sociale partners op een bijeenkomst uitgenodigd om te praten over de te nemen maatregelen bij de dreigende crisis. Dit heeft in de weken daarna geresulteerd in een door sociale partners gesloten akkoord. De maatregelen die per 1 januari 2013 genomen zijn: verhogen van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar; verlagen van het opbouwpercentage van 2,0% naar 1,95%; verlaging van het voorwaardelijke pensioen voor deelnemers die geboren zijn in de periode 1951 t/m 1965 (met 18%); verlagen werkgeverspremie voor het voorwaardelijk pensioen (van 2,3% naar 1,25% van de loonsom); verhogen van de werkgevers- en deelnemerspremie. Voor werkgevers van 15,29% naar 17,09% en voor deelnemers van 4,21% naar 4,61%. Dit is een percentage van de pensioengrondslag (het deel van het loon waarover pensioen wordt opgebouwd). BPL JAARVERSLAG

24 Daarbij vindt er net als in de afgelopen jaren geen indexatie plaats over de opgebouwde pensioenrechten. De aanpassingen worden nader toegelicht in paragraaf 3.2 onder premies. 2.7 Communicatie van de nieuwe regeling eind 2012 Na het akkoord van sociale partners over de nieuwe regeling heeft het bestuur meteen het initiatief genomen om nog in 2012 een aantal bijeenkomsten te organiseren voor deelnemers en werkgevers over de nieuwe pensioenregeling. Per brief werden deelnemers en werkgevers hiervoor uitgenodigd met in de brief reeds een weergave van de wijzigingen van de pensioenregeling. De bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in Zwolle, Breda, Venlo, Honselersdijk, Akersloot en Assen. In 2013 heeft er nog een bijeenkomst in Giesbeek plaatsgevonden. De avonden waren redelijk druk bezocht. Op de avond gaf de werkgevers- of werknemersvoorzitter, de heer Vulto of de heer Roest, een presentatie over de financiële situatie van het pensioenfonds, de wijze van beleggen van BPL en de wijzigingen in de pensioenregeling. De pensioenconsulent van BPL gaf een presentatie over de inhoud van de pensioenregeling van BPL en de mogelijkheden die de regeling heeft om het pensioengeld van de deelnemer flexibel in te zetten. Dit kan onder andere door vervroegen van de pensioenrichtleeftijd, hoog-laag pensioen, deeltijdpensioen en de inzet van het voorwaardelijke pensioen waar deelnemers die geboren zijn tussen 1950 en 1965 voor in aanmerking komen op hun pensioendatum (of uiterlijk in 2021) mits zij aan de voorwaarden voldoen. De deelnemers en werkgevers waren over het algemeen positief over het verhaal dat zij te horen kregen. Door de positieve reacties heeft het bestuur van BPL besloten om door te gaan met het jaarlijks informeren van deelnemers over hun pensioenfonds en hun pensioenregeling via bijeenkomsten. 2.8 Overige communicatieactiviteiten in 2012 In juli 2012 is het communicatiebeleidsplan opnieuw vastgesteld voor een periode van drie jaar. Naast de standaard events zoals het twee keer per jaar uitbrengen van het pensioenmagazine Later Lekker Leven voor deelnemers en gepensioneerden van het fonds en de verzending van het Uniform Pensioenoverzicht voor 1 juni van 2012, had de communicatie rondom de transitie naar TKP begin 2012 de volle aandacht. Voor zowel de werkgevers als de werknemers werd in 2011 reeds een apart traject opgestart. Alle deelnemers zijn in 2011 in dit traject schriftelijk geïnformeerd. Voor de werkgevers werd een zogenaamde drietrapsraket (3 communicatie-momenten) ontwikkeld. Het eerste communicatiemoment voor werkgevers lag in De overige twee momenten lagen aanvang De informatiemomenten handelden over zowel de gegevensaanlevering als de facturen die voor het eerst sinds maart 2012 verstrekt werden vanuit TKP. 2.9 Risicomanagement In augustus 2012 heeft het bestuur het risicomanagement, zoals daar vanaf 2010 tot op heden aandacht aan wordt besteed, geëvalueerd. Hieruit volgde de algemene conclusie dat er binnen BPL veel aan risicomanagement gedaan wordt, maar dat dit aan de buitenkant weinig zichtbaar is. BPL kent de structuur dat in het voorzittersoverleg regelmatig aandacht wordt besteed aan risicomanagement in de breedste zin van het woord. Het financiële risicomanagement komt in eerste instantie in de beleggingsadviescommissie aan de orde. Vervolgens rapporteren zowel het voorzittersoverleg als de beleggingsadviescommissie aan het bestuur. Jaarlijks wordt er een rapportage over het voorgaande jaar opgesteld met daarin alle genomen besluiten en maatregelen in het kader van integraal risicomanagement. Op dit moment ontvangt de beleggingsadviescommissie en het bestuur per kwartaal rapportages van de pensioenadministrateur, de vermogensbeheerder en de vastgoedbeheerder. Naast kwartaalrapportages worden ook risicorapportages ontvangen. In deze laatste wordt inzicht verleend in de financiële en operationele risico s die het pensioenfonds loopt. Daarnaast hebben de vermogensbeheerders van het BPL Bestuursbureau een frequent contact met de vermogensbeheerder en de vastgoedbeheerder van BPL. Maandelijks wordt de dekkingsgraad vastgesteld. De financiële aspecten worden daarmee maandelijks, dan wel per kwartaal aan het bestuur gerapporteerd, waardoor zij dan ook de mogelijkheid heeft om haar beleid vast/bij te stellen. 22 BPL JAARVERSLAG 2012

25 Op het gebied van integriteit vindt jaarlijks een rapportage plaats en dient het bestuur tussentijds op de hoogte te worden gesteld bij incidenten. Het afgelopen jaar vond een gedeelte van het risicomanagement ook plaats in de stuurgroep die bij de transitie betrokken was. BPL heeft door het inschakelen van een extern adviseur een goed zicht op het dagelijks verloop van de transitie. Bijzonderheden zijn door deze adviseur direct gemeld aan het BPL Bestuursbureau, de stuurgroep transitie en het bestuur, zodat het bestuur gelijk hierop onverwijld kon reageren. Het bestuur met de commissies wordt ondersteund door het BPL Bestuursbureau. Daarnaast is het intern toezicht ingericht met een verantwoordingsorgaan en een deelnemersraad. Jaarlijks doet de visitatiecommissie als extern visiteur de visitatie. Het extern toezicht vindt plaats door de accountant en actuaris. Indien nodig zoekt het bestuur ook het contact met sociale partners op zoals over thema s als het premiebeleid en de nieuwe regeling. BPL heeft een heldere organisatiestructuur met commissies en bestuursbureau die het bestuur ondersteunen. Er wordt veel aan risicomanagement gedaan, echter kan de zichtbaarheid van deze activiteiten worden vergroot zowel voor BPL, als voor het fonds, als voor de stakeholders. Hiertoe zal BPL in 2013 de eerste stappen gaan zetten om meer in beeld te brengen wat haar activiteiten zijn op het gebied van risicomanagement door het vervaardigen van een risicomanagement handboek. Hierin worden de processen rondom risicomanagement en het vervaardigde beleid van het bestuur van de afgelopen jaren omschreven. Daarnaast zal worden onderzocht hoe de rapportage op het gebied van het risicomanagement kan worden verbeterd Deskundigheid Afgelopen jaar 2012 is de heer Onstwedder van de FNV als aspirant-bestuurslid toegetreden. Na ruim een half jaar als aspirant- bestuurslid te hebben meegedraaid is eind 2012 de procedure gestart om de heer Onstwedder aan te melden bij DNB als algemeen bestuurslid. De heer Onstwedder voldoet hierbij aan het profiel dat BPL heeft opgesteld in het deskundigheidsplan. Hierin zijn profielen van bestuurders opgenomen voor onder andere een algemeen bestuurslid, een voorzitter, een lid van de Technische Commissie, een Beleggingsadvies commissielid en een lid van de Dienstverleningsovereenkomsten Commissie. De profielen bevatten naast vereisten op kennisgebied ook vereisten op het gebied van competenties die het pensioenfonds verwacht van nieuwe bestuurders in hun rol als algemeen of bijzonder bestuurslid. Het bestuur heeft zich, tijdens de studiedagen, die in 2012 zes keer hebben plaatsgevonden, verdiept in actuele thema s zoals onder andere de Wet versterking bestuur, de ontwikkelingen rondom de Ultimate Forward Rate, het crisisplan en ontwikkelingen op beleggingsgebied, het Pensioenakkoord en ALM. Het bestuur is zowel bij Syntrus Achmea Vastgoed, als bij Syntrus Achmea Vermogensbeheer op sitevisit geweest en heeft aldaar nog extra studiedagen gevolgd. Daarnaast hebben de verschillende bestuursleden deelgenomen aan seminars en bijeenkomsten van de Pensioenfederatie. SPO is onder andere de partij waar bestuursleden opleidingen bij hebben gevolgd Compliance BPL heeft de gedragscode voor BPL in het voorjaar van 2012 opnieuw vastgesteld. De compliance officer heeft een onderzoek verricht naar de werkzaamheden van Syntrus Achmea Vastgoed waarbij onderzocht is of de activiteiten van de vastgoedbeheerder integer zijn en conform de contractueel afgesproken normen. De uitkomst van dit onderzoek is in het najaar in het bestuur aan de orde geweest. De terugkoppeling en bespreking van de resultaten van dit onderzoek vindt eind 2012 en begin 2013 plaats met Syntrus Achmea Vastgoed Indexatiebeleid Begin 2012 heeft BPL haar indexatiebeleid geactualiseerd. Vanaf 2011 heeft BPL geen indexatie meer verleend. De achterliggende reden hiervoor is de financiële situatie, immers had het fonds in 2010 aanvankelijk een reservetekort dat in 2011 een dekkingstekort werd. Het bestuur heeft de ambitie, om als de financiële situatie van het fonds dit toelaat, een inhaalindexatie BPL JAARVERSLAG

26 te verstrekken. Het bestuur heeft een staffel opgesteld wanneer zij een inhaalindexatie willen verlenen: inhaal indexatie bij vereiste dekkingsgraad + 10% daarbovenop over maximaal 1 jaar terug inhaal indexatie bij vereiste dekkingsgraad + 20% daarbovenop over maximaal 3 jaar terug inhaal indexatie bij vereiste dekkingsgraad + 25% daarbovenop over maximaal 5 jaar terug inhaal indexatie bij vereiste dekkingsgraad + 30% daarbovenop over maximaal 10 jaar terug. Per 1 januari 2012 is er niet geïndexeerd en per 1 januari 2013 is er eveneens niet geïndexeerd Wederkerigheidsafspraken met Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouw en BPL Het komt voor dat een werkgever die onder de verplichtstelling van de bouw valt, of andersom die onder de verplichtstelling van BPL valt, door verschuiving van de werkzaamheden onder de verplichtstelling van het andere pensioenfonds komt te vallen. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever met de pensioenopbouw van het ene pensioenfonds overgaat naar het andere pensioenfonds. Door een dergelijke overgang kunnen de rechten op het voorwaardelijk pensioen komen te vervallen. Dit heeft grote gevolgen voor de deelnemers die voor de voorwaardelijke rechten in aanmerking komen. Dit is de aanleiding geweest van beide pensioenfondsen om afspraken te maken die in deze situatie gelden bij de overgang van de werkgever naar het andere pensioenfonds. Dit zijn de zogenaamde wederkerigheidsafspraken. Deze houden in dat bij een overgang de deelnemer zijn rechten op het voorwaardelijk ouderdomspensioen niet verliest, maar het recht behoudt bij het nieuwe pensioenfonds. Verder is er afgesproken dat een werkgever niet met terugwerkende kracht zal worden aangesloten bij het andere pensioenfonds en daardoor niet met dubbele premielasten zal worden geconfronteerd. De looptijd van de wederkerigheidsafspraken is van 1 januari 2011 tot 1 januari Tussentijds zullen de afspraken regelmatig worden geëvalueerd Wijziging van de verplichtstelling Eens in de vijf jaar dienen de representativiteitscijfers bij het Ministerie voor Sociale Zaken & Werkgelegenheid te worden ingediend. BPL diende dit voor 1 september 2012 te doen. De verplichtstelling van BPL diende hierbij (zoveel mogelijk) gelijk te zijn aan de verplichtstelling van de Colland cao. Op enkele punten is de verplichtstelling derhalve aangepast. Zo zijn de Bedrijfsverzorgingsdiensten nu in de verplichtstelling opgenomen van BPL. Dat waren zij reeds in de Colland cao. Bij BPL waren zij vrijwillig aangesloten en dat is nu omgezet in een verplichte aansluiting. De aangepaste verplichtstelling is per 2 februari 2013 van kracht VPL-rechten In 2006 hebben sociale partners aan de toenmalige deelnemers, die geboren zijn in de jaren 1950 tot en met 1965 zogenaamde VPL-rechten toegekend. Deze rechten zijn voorwaardelijke pensioenrechten waarmee de betreffende deelnemers alsnog de mogelijkheid werd geboden om eerder met pensioen te gaan dan de datum waarop de AOW zal ingaan. De voorwaardelijkheid komt naar voren in het feit dat deze rechten uiteindelijk alleen worden toegekend als de deelnemer onafgebroken deelnemer blijft tot de pensioendatum danwel tot en met DNB heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de wijze waarop deze rechten zijn gefinancierd. DNB heeft daarbij als uitgangspunt dat er geen vermenging mag zijn tussen enerzijds de middelen die zijn bestemd voor de reguliere pensioenregeling die wordt uitgevoerd door het pensioenfonds en anderzijds de middelen die, op verzoek van sociale partners, zijn bestemd om de VPL-rechten te financieren. Het bestuur van BPL heeft geconstateerd dat BPL voldoet aan dit uitgangspunt en dat er geen vermenging van middelen heeft plaats gevonden of zal plaats vinden. 24 BPL JAARVERSLAG 2012

27 2.16 Terugstortingen jaren 90 In 1992 deed het wetsvoorstel Wet Brede Herwaardering zijn intree. In dit voorstel was opgenomen om belasting te heffen over de reserves van pensioenfondsen. Naar aanleiding hiervan hebben pensioenfondsen en sociale partners langs allerlei manieren gepoogd de vermogens van pensioenfondsen niet verder te laten groeien of af te laten nemen. Het wetsvoorstel is in 2004 ingetrokken. Het verlagen van de buffers staat momenteel in de politieke belangstelling. In het kader van transparantie is verzocht om aanwezige informatie over terugstortingen beschikbaar te stellen aan de deelnemersraden- en verantwoordingsorganen. Bij BPL is in de jaren 90 geen sprake geweest van terugstortingen. BPL JAARVERSLAG

28 26 BPL JAARVERSLAG 2012

29 Financieel beleid 3 BPL JAARVERSLAG

30 3. Financieel beleid 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk leest u over het financierings- en toeslagenbeleid van het fonds. Ook is hier de financiële situatie van het fonds samengevat en worden de ontwikkelingen op het gebied van beleggingen beschreven. In augustus 2011 is de dekkingsgraad gezakt tot onder de minimaal vereiste grens van 104,4%, waardoor BPL in een dekkingstekort is geraakt. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan een herstelplan bij DNB ingediend. Uit het plan blijkt dat naar verwachting met het bestaande beleid binnen de wettelijke termijn van 3 jaar de dekkingsgraad boven de minimaal vereiste dekkingsgraad uit komt. De feitelijk ontwikkeling van de dekkingsgraad duiden er op dat het herstel inderdaad tijdig wordt gehaald en dat daarmee de dekkingsgraad in augustus 2014 hoger is dan 104,4%. Hierdoor behoeft vanuit het perspectief van het herstel geen additioneel beleid te worden gevoerd. Wel behoefde het premiebeleid in de afgelopen jaren een aanpassing doordat de regelgeving aan de premie extra eisen stelt bij een dekkings- en reservetekort. Deze aanpassing wordt in de volgende paragraaf verder toegelicht. 3.2 Premies Het fonds financiert de pensioenregeling met een reglementaire doorsneepremie. Deze premie moet minimaal gelijk zijn aan de gedempte kostendekkende premie. Deze gedempte kostendekkende premie wordt gebaseerd op een rendement van 4%. Een lagere premie, ofwel een premiekorting, is slechts toegestaan als het pensioenfonds een gezonde financiële positie heeft, dus geen reservetekort heeft en haar indexatieambitie in belangrijke mate kan waarmaken. Gezien het in 2010 ontstane reservetekort hebben cao-partners de premie in stappen verhoogd tot het niveau van de gedempte kostendekkende premie (18,15% in 2011 en 19,5% in 2012). Aangezien ook in 2011 geen premiekorting meer was toegestaan en de feitelijke premie toch een premiekorting bevatte, is, in overleg met DNB, besloten om dit in 2012 te corrigeren door een éénmalige verlaging van het opbouwpercentage. Voor 2012 is het opbouwpercentage vastgesteld op 1,85% van de pensioengrondslag. Hierdoor voldoet de premie in 2011 én 2012 gezamenlijk aan de wettelijke eisen. In 2011 is het pensioenfonds in een dekkingstekort geraakt. Bij een dekkingstekort moet de premie bijdragen aan herstel. BPL heeft voor 2012 dispensatie gekregen voor deze eis.(deze dispensatie wordt door DNB adempauze genoemd.) Voor 2013 kon BPL eventueel onder striktere voorwaarden wederom een verzoek doen om dispensatie. Hiervoor hebben caopartners niet gekozen en er voor gezorgd dat de premie in 2013 daadwerkelijk bijdraagt aan herstel. Hierbij hielp het dat DNB vanaf september 2012 verplichtte om de voorziening in de financiële rapportage te baseren op de Ultimate Forward Rate (UFR) in plaats van de Rente Termijn Structuur (RTS). De UFR is voor langere looptijden beduidend hoger, zodat dit een drukkend effect heeft op de premie. Cao-partners hebben dan ook besloten om in 2013 de premie te verhogen van 19,5% naar 21,7%, het opbouwpercentage structureel te verlagen van 2% naar 1,95% en de pensioenrichtleeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Dit ging tevens gepaard met een verlaging van de VPL-premie van 2,3% naar 1,25%. Voor werkgevers die vallen onder de cao voor de Tuinzaadbedrijven zijn bij wijze van uitzondering afwijkende afspraken gemaakt voor wat betreft de VPL-premie. Hiervoor geldt de premieverdeling zoals vastgelegd in de meest recente cao voor de Tuinzaadbedrijven. Hoewel cao-partners dus niet ook voor 2013 dispensatie hadden aangevraagd, voldeed BPL overigens wel aan de minimumeisen die aan deze dispensatie door DNB waren gesteld. Dit betrof een verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar, het invoeren van een beleidsmechanisme waarmee de toename van de levensverwachting premieneutraal in de pensioenregeling zal worden verwerkt en een indexatiebeleid waarbij pas vanaf een dekkingsgraad vanaf 110% (gedeeltelijk) wordt geïndexeerd. 28 BPL JAARVERSLAG 2012

31 De diverse premies bedragen in miljoenen euro s als volgt: De ontvangen premie op basis van 19,50% van de pensioengrondslag De gedempte kostendekkende premie De kostendekkende premie Premie 2012 Totaal Werkgever Werknemer 19,50% 15,29% 4,21% 3.3 Franchise Sinds 1 januari 2002 streeft het fonds ernaar om de franchise jaarlijks beleidsmatig aan te passen aan de CBS-prijsindex alle huishoudens. De franchise is dan minimaal gelijk aan de franchise van artikel 18a, lid 8 van de Wet op de loonbelasting Voor 2012 was de franchise vastgesteld op a 48 per dag (a ,- per jaar). 3.4 Toeslagen Het bestuur hanteert vanaf 2009 variant D1 uit de toeslagenmatrix als uitgangspunt voor het aanpassen van pensioenaanspraken en pensioenrechten. Dit betekent dat het fonds ernaar streeft jaarlijks een toeslag te verlenen die gelijk is aan de stijging van het CBS-consumentenprijsindexcijfer (CPI, alle huishoudens afgeleid, dus exclusief effecten door overheidsbeleid, voor de maand september). Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre het de pensioenrechten en pensioenaanspraken daadwerkelijk verhoogt. Het fonds verleent alleen een toeslag voor zover de beschikbare middelen van het fonds dit naar het oordeel van het bestuur toelaten. Daarbij hanteert het de volgende staffel als leidraad: Hoogte toeslag Voorwaarden Geen gemiddelde dekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad Gedeeltelijk gemiddelde dekkingsgraad ligt tussen de vereiste dekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad +10% Volledig gemiddelde dekkingsgraad is hoger dan de vereiste dekkingsgraad +10% Volledig inclusief gemiddelde dekkingsgraad is hoger dan de vereiste dekkingsgraad +20%, als er in de drie voorgaande jaren inhaal een achterstand in toeslagverlening was De gemiddelde dekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van vier kwartalen, eindigend bij het derde kwartaal in het jaar voorafgaand aan 1 januari van het jaar waarin toeslag wordt verleend. Daarbij geldt dat het verschil tussen hoogste kwartaalstand en laagste kwartaalstand niet meer mag bedragen dan 20%; is dit wel het geval dan wordt de hoogste kwartaalstand afgetopt op de laagste kwartaalstand + 20%. Ook geldt hierbij dat de actuele dekkingsgraad niet lager mag zijn dan de Vereiste Dekkingsgraad -/- 5% op het moment dat het indexatiebesluit genomen wordt. Bij de vaststelling van de Gemiddelde Dekkingsgraad, de Vereiste Dekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad wordt de dekkingsgraad genomen voordat de toeslagtoekenning daarin verwerkt is. BPL JAARVERSLAG

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2012 Versie 5.0 Samenvatting KERNCIJFERS 2011 2010 2009

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Jaarverslag 10 10 Jaarverslag Bedrijfspensioenfonds voor de l andbouw

Jaarverslag 10 10 Jaarverslag Bedrijfspensioenfonds voor de l andbouw 10 Jaarverslag Jaarverslag 2010 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Samenvatting Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Aantallen en percentages 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Aangesloten

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2013 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 13 Jaarverslag 2013 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2014 Samenvatting Aantallen en percentages

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Pensioenen... Crisisplan 2015

Pensioenen... Crisisplan 2015 Pensioenen.............................................. Crisisplan 2015 17 september 2015 INHOUD Inleiding... 1 Beschrijving van de financiële crisis... 1 Kritische dekkingsgraad... 2 Maatregelen die

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

Welkom! september / oktober 2016

Welkom! september / oktober 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Welkom! september / oktober 2016 Agenda Voorstellen Deelnemersonderzoek 2016 Jouw pensioen Communicatie Jaarverslag 2015 Afwikkeling contract NN Resultaten Beleggen Verantwoord

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. SPAN beleggingscommissie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. SPAN beleggingscommissie SPAN beleggingscommissie Versie: 2 Goedgekeurd door het bestuur Datum: 11-11-2011 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Samenstelling beleggingscommissie... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie Financieel crisisplan November 2016 Voorwoord Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 zijn met de werkgever afspraken gemaakt over een bijstortingsgarantie (en een terugstortingsverplichting

Nadere informatie

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks Infosessies PENSIOENEN 2012 20-22 en 26 november 2012 door Peter Boonen en Jan Lodewijks 1 AGENDA Toelichting huidige situatie Septemberpakket en Regeerakkoord Overleg met vakorganisaties Communicatie

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 2012 Inhaaltoeslagverlening 2010 en 2011 Pensioenpremie s 2013 Franchise 2013 De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

De toeslagen die door het bestuur met ingang van 1 juli 2011 zijn vastgesteld, zien er als volgt uit:

De toeslagen die door het bestuur met ingang van 1 juli 2011 zijn vastgesteld, zien er als volgt uit: Ons kenmerk 2011-002716 Behandeld door Afdeling Communicatie Doorkiesnummer +31 (0)45 5788100 E-mailadres info.pdn@dsm.com Heerlen juli 2011 Onderwerp Toeslagverlening (Indexatie) Beste heer, mevrouw,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Wat waren in 2013 de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten voor aangesloten werkgevers en deelnemers bij pensioenfonds StiPP? We hebben ze voor u op een rij gezet in deze verkorte versie van het jaarverslag

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016 Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Algemene Vergadering van Algemene Vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016 Agenda 1. Opening 2. Vaststelling notulen jaarvergadering

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Financieel crisisplan. van de

Financieel crisisplan. van de Financieel crisisplan van de (vastgesteld in bestuursvergadering van 23 juni 2015) Inleiding Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen,

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie