varieert tussen en euro per dag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag."

Transcriptie

1 Referentie Pagina nr. taal Vraag Réponses 1. II.5.2, 1ste paragraaf 20 NL In deze bepaling staat dat iedere Europese boete tengevolge van een laattijdige levering van de applicatie door de opdrachtnemer moet worden gedragen. Dit kunnen wij niet redelijkerwijze aanvaarden om enkele redenen: (1) Wij hebben geen enkel zicht op de aard, grootte etc van deze boetes zodat wij dit risico niet kunnen Zie in bijlage de 'interpretatieve mededeling' van de Commissie in inschatten, hetgeen echter noodzakelijk is voor ons om de draagwijdte van deze bepaling te kunnen inschatten. verband met de toepassing van art. 260, 3 van het verdrag werking EU (boetes bij niet-omzetting). De bedragen voor België zijn: forfaitaire boete = minimum euro en dwangsom (2) Elke boete mag alleen toepassing vinden indien en in de mate wij toerekenbaar verantwoordelijk zijn voor de laattijdigheid, en alleen dan. (3) Een boete moet gemaximeerd zijn, daarom stellen wij voor een maximum van bvb euro op te nemen. Wij verzoeken daarom bovenstaande punten te willen bevestigen en de gevraagde informatie te willen verstrekken? varieert tussen en euro per dag. Zoals het bestek vermeld, gaat het hier om een boete die verband houdt met een vertraging van de levering van de toepassing. Het spreekt voor zich dat uw verantwoordelijkeid slechts speelt indien de vertraging die aanleiding geeft tot een boete, te wijten is aan een fout van uw kant. voorstel geweigerd 2. II.5.10, 28 NL In deze bepaling staat dat wij de volle aansprakelijkheid dragen voor fouten of nalatigheden en FOD Financiën volledig vrijwaren voor schade aan derde partijen veroorzaakt. Wij begrijpen en aanvaarden dat wij tot op zekere hoogte verantwoordelijk zijn voor de geleverde diensten en de conformiteit daarvan. Echter, het is voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk en in het kader van risico-matiging essentieel en industry practice om te voorzien in redelijke clausules die de aansprakelijkheid van dienstverleners beperken. Daarom verzoeken wij de volledige redelijke clausule te willen toevoegen/aanvaarden: De verantwoordelijkheid voor rechtstreekse schade kan niet beperkt worden tot een bedrag lager dan het totaalbedrag van de offerte niettegenstaande de boetes voor vertraging voorzien in het bestek. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer onder deze overheidsopdracht zal beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan het totaal door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde bedrag in de 12 maanden die voorafgaan aan het eerste feit dat aanleiding geeft tot een aansprakelijkheid in hoofde van opdrachtnemer. Ingeval van aansprakelijkheid in het eerste jaar van uitvoering, zal het totaal gefactureerde bedrag vermenigvuldigd worden met een factor om te komen tot een bedrag dat het equivalent is van het in de eerste 12 maanden te factureren bedrag aan opdrachtgever. De opdrachtnemer draagt in geen geval aansprakelijkheid voor enige vorm van onrechtstreekse schade, gevolgschade, verlies van klanten, kapitaal, schade aan derde partijen veroorzaakt, verlies van of beschadiging van gegevens, schade door derde partijen veroorzaakt II.7.2, 1ste paragraaf II.13, II.13 II.13 II NL Wij begrijpen dat FOD Financiën in bepaalde omstandigheden de diensten wil evalueren of laten evalueren. Indien dit echter door een derde partij zou gebeuren is het in het kader van de objectiviteit essentieel dat dit gebeurt door een onafhankelijke partij, die geen concurrent is van opdrachtnemer, in overleg tussen partijen wordt aangeduid en voorafgaand aan de aanvang van de controlewerkzaamheden een passende vertrouwelijkheidsovereenkomst zal ondertekenen teneinde onze (en uw) vertrouwelijke informatie te beschermen. Verder lijkt het ons gepast dat de medewerking die wij verstrekken in rekening moet kunnen gebracht worden aan onze standaardtarieven. Wij kunnen immers niet inschatten hoeveel medewerking wordt verwacht en hoeveel keer dergelijke controlewerkzaamheden zullen gaan plaatsvinden. Graag uw bevestigen van bovenstaande redelijke principes? 32 NL In de vijfde paragraaf is bepaald dat de intellectuele eigendomsrechten op Specifieke ontwikkelingen onmiddellijk na de Akkoord creatie de eigendom van FOD Financiën worden. Wij zijn met één nuance, zie volgende vraag akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten op specifieke ontwikkelingen naar FOD Financiën kunnen overgaan, echter het is van essentieel belang dat dergelijke overdracht pas geschiedt op het moment dat FOD Financiën de erop betrekking hebbende facturen effectief aan ons heeft betaald. Zoniet zou FOD Financiën de intellectuele rechten kunnen claimen nog voor en zelfs indien er niet betaald zou zijn/worden, hetgeen onredelijk is. Graag uw bevestiging hiervan? 32 NL In de vijfde paragraaf is bepaald dat onder bepaalde omstandigheden wij aan FOD Financiën een recht op gebruik, wijziging en reproductie verschaffen op andere onderdelen, hetgeen onderdelen zijn waarvan de intellectuele rechten bij opdrachtnemer of een derde partij berusten en blijven berusten. Deze bepaling kunnen wij alszodanig niet aanvaarden aangezien wij geheel afhankelijk zijn van de eigenaar van de intellectuele rechten en wij onmogelijk rechten kunnen verschaffen waarover we zelf niet beschikken. Een recht op wijziging en reproductie is een recht dat niet verschaft kan worden. Wij begrijpen wel de zorgen van FOD Financiën. Om deze bepaling beter te laten aansluiten bij de realiteit stellen we daarom voor om de laatste zin te vervangen door het volgende, waarmee de gerechtvaardigde belangen van beide partijen ons menen gedekt te zijn: Akkoord Indien nodig en om FOD Financiën het recht te verlenen om de specifieke ontwikkelingen te gebruiken, aan te passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, zullen Partijen alsdan in goed overleg afspreken met de eigenaar van de betreffende intellectuele rechten welke gebruiksrechten FOD Financiën verwerft teneinde volledig gebruik te kunnen maken van de specifieke ontwikkelingen. 32 NL In de zevende paragraaf worden wij geacht de documentatie en broncode van alle specifieke ontwikkelingen over te Akkoord dragen. Wij wensen hieraan één nuance aan te brengen, die betrekking heeft op de specifieke ontwikkelingen bij andere onderdelen, die onder de toepassing van de licentievoorwaarden van de eigenaar van de andere onderdelen zal vallen. Wij kunnen immers geen rechten overdragen die we niet hebben. Daarom verzoeken wij aan het einde een zin toe te voegen: Indien en in de mate de specifieke ontwikkelingen verbeteringen, aanpassingen etc zijn van andere onderdelen, dan bepalen de standaard licentievoorwaarden van de eigenaar van de andere onderdelen in welke mate FOD Financiën rechten verkrijgt op de broncode. 33 NL Wij begrijpen het principe van een vrijwaringsverplichting voor opdrachtnemer in het kader van inbreuken op intellectuele rechten. Echter, aangezien wij bij een dergelijke vrijwaring verantwoordelijk zijn voor de negatieve gevolgen (schade etc.) is het van essentieel belang dat we de controle hebben over het geschil. We kunnen niet redelijkerwijze toelaten dat FOD Financiën een geschil gaat verdedigen waarvan wij de gevolgen moeten dragen. Dit zou onredelijk zijn. Verder is het belangrijk preciezer te omschrijven wanneer wij deze vrijwaringsverplichting dragen. Daarom verzoeken wij deze paragraaf te willen vervangen door de volgende tekst, die ons zeer redelijk lijgt en industry practice is in in de IT sector: Akkoord Het lijkt ons erg moeilijk om alle concurrenten van de opdrachtnemer te elimineren voor het uitvoeren van de kwaliteitscontrole. De FOD Financiën kiest zelf (door middel van een overheidsopdracht) de dienstverrichter voor de kwaliteitscontrole. De FOD Financiën voorziet, in geval van een kwaliteitscontrole door een derde, steeds een vertrouwelijkheidsovereenkomst. De kwaliteitscontrole maakt deel uit van de opleveringsprocedure waaraan de opdrachtnemer verplicht is mee te werken en de eventuele kosten hiervan moeten worden opgenomen in de prijs vermeld in de offerte, geen enkel toeslag mag hiervoor worden aangerekend

2 Indien een derde een rechtszaak aanspant tegen FOD Financien op grond van een vermeende schending van het intellectueel eigendomsrecht of een ander recht van deze derde door de door opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten, zal FOD Financiën opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk inlichten en de opdrachtnemer de volledige en autonome controle laten over de behandeling en verdediging van het geschil. FOD Financiën zal opdrachtnemer redelijkerwijze bijstaan en gevraagde informatie verschaffen, op kosten van opdrachtnemer. Indien FOD Financiën, als gevolg van een dergelijke rechtszaak, een boete en/of schadevergoeding en intresten verschuldigd is, zal de opdrachtnemer deze voor zijn rekening nemen. 8. III NL Deze vrijwaringsverplichting geldt niet voor inbreuken op intellectuele rechten van een derde die het gevolg zijn van: (i) een combinatie van door opdrachtnemer geleverde diensten/producten met andere producten of diensten die niet van opdrachtnemer afkomstig zijn, of (ii) een aanpassingen of wijziging in de diensten of producten van opdrachtnemer die niet door opdrachtnemer is gebeurd, of (iii) een gebruik van de diensten of producten die niet in overeenstemming is met de specificaties of documentatie. Er wordt in deze paragraaf gesproken over het volgende : Zie Europese functionele specificaties - BE= MSCon, MSest of andere MS Indien de verzending naar de andere lidstaten van de wijzigingen van de gegevens van de geregistreerde btw-plichtige tenminste niet wordt tegengehouden op Europees vlak, moeten requests, gericht aan de Msid s, kunnen worden gerealiseerd: Wat is de status over het al dan niet tegenhouden op Europees vlak? Heeft dit enkel betrekking op wijzigingen want hierover wordt niet gesproken wanneer het een verzending van een nieuwe registratie betreft. 9. III NL Wat kunnen we hieronder verstaan? Kan er meer uitleg gegeven worden over deze paragraaf? 10. III NL Inhoudelijke validaties van de aangiften door MSIDs/MSCONS/MSEST a) Welke inhoudelijke validaties? Worden deze nog gedefinieerd want in het lastenboek en de functionele documenten van Europese Commissie worden deze niet besproken. De Europese specificaties voorzien een systeem ter opvraging van de registratiegegevens van de LS van identificatie (Msid). België als lidstaat van verbruik zal dus de databank van een andere LS moeten kunnen ondervragen (dit zal met name het geval zijn voor het integreren van de wijzigingen van de registratiegegevens (cfr. punt III.4.4.2)). Als LS van identificatie, zullen wij moeten antwoorden op de verzoeken van de andere LS in deze materie. De validaties die moeten voorzien worden als Msid en als MSCon moeten nog gedefinieerd worden in de functionele analyse. b) Het land van de consument (MSCONS) ontvangt de aangiften van het land van Identificatie (MSID) en deze b) Zie europese functionele specificaties moet hierop validaties uitvoeren. Maar wat moet er gebeuren wanneer deze validaties falen? Over communicatie met de BP wordt niet gesproken. 11. III NL Hoe moet de koppeling van de aangifte met de betaling worden geïnterpreteerd? Is dit pure back-office? De betekenis die kan gegeven worden aan 'pure back-office' is erg breed. Men moet hieronder verstaan: een volledig geautomatiseerd proces. Dit zal waarschijnlijk zo zijn, behalve voor die gevallen die niet op die manier kunnen afgesloten worden. Een menselijke tussenkomst zal dan nodig zijn, maar dat zal gebeuren in de backoffice. 12. III NL Wat moet er met de lijst gebeuren in het systeem die MSCONs ontvangen van MSIDs met de gecontacteerde belastingplichtige voor ontbrekende aangiften? Hierover wordt in het lastenboek niets bepaald. Indien de MSCon dergelijke lijst ontvangt, betekent dit dat hij vervolgens instaat voor de volgende herinneringen en rechtstreekse betalingen van de betrokken belastingplichtige zoals: rechtstreekse communicatie met de belastingplichtige voor herinneringen, uitnodigingen tot betaling, invorderingsprocedures indien vereist. 13. Algemeen NL In het kader van communicatie naar de NETP. Welke communicatievorm stelt België voorop? Elektronische communicatie overeenkomstig Europese specificaties. 14. III NL Hoe zal België betalingen die niet toegewezen kunnen worden aan een VAT return behandelen? Moet er een wachtregister voorzien worden, of worden deze betalingen automatisch teruggestort? 15. III NL Welke vorm van invordering dient voorzien te worden bij niet-betaling, zullen hiervoor bestaande systemen gebruikt worden Een beveiligd wachtregister moet voorzien worden met de mogelijkheid tot manuele behandeling. De bestaande systemen zullen hiervoor gebruikt worden. 16. III NL Moet er met dubbele boekhouding gewerkt worden? De FOD Financiën streeft naar het gebruik van een dubbele boekhouding. Dit zal nog gedefinieerd worden in de functionele analyse rekening houdend met andere projecten die evolueren in deze richting. 17. Général - FR Quel est le budget global du contrat? Pas de communication concernant le budget I.16.3 et Annexe E I «Le soumissionnaire prouvera la réalisation de trois projets comparables au moins, pour un nombre d utilisateurs internes comparable» 300 en modification et ouverture élargie aux agents en consultation Quel est le nombre d utilisateurs du SPF prévu pour les applications demandées? (7000). I FR Veuillez indiquer les paragraphes référencés oui III.4 45 FR FR L annexe E comprend plusieurs tableaux de type prix par an ou Par jour.homme (p. ex. maintenance, assistance complémentaire) et de type prix global (p.ex. Développement de l application ). Quelle est la formule pour le calcul du prix de l offre (Pr offre) à partir des prix unitaires (par an, par jour.homme) et globaux? 21. III FR «Intégration de l application VOeS dans l application MiniOSS» Veuillez nous faire parvenir la description technique de l application VOeS existante (technologie, interfaces, etc.) Les prix globaux sont pris en compte, 1000 jours d'assistance complémentaire et 3 années de maintenance. Ces renseignements sont déjà fournis dans le cahier des charges. Seule la migration de la base de données VOES doit être prévue. Le système VOES archaïque ne doit être ni repris, ni mis à jour puisqu'il est intégré dans sa totalité dans le nouveau système MiniOSS. 22. III FR Compte tenu du besoin d interfacer avec plusieurs applications externes, l utilisation d un ESB (Enterprise Service Bus) serait très convenable. Les documents sur l infrastructure existante ne mentionnent pas la disponibilité d un ESB. Toutefois, l année dernière le SPF Finances a lancé un marché public pour la mise en place d un ESB. i) Est-ce que nous pourrions faire l hypothèse que l infrastructure ESB est déjà sur place? L'ESB du SPF Finances est en cours d'implémentation. Il va de soit que si une solution avec utilisation d'un ESB est présentée, c'est bien sûr, c'est l'esb en cours d'implémentation qu'il faudra utiliser. ii) Si oui, pourriez-vous mettre à disposition les spécifications techniques du ESB? iii) Sinon, pourrait-on proposer une solution fondée sur un ESB?

3 23. III FR Combien d utilisateurs, de gestionnaires et des agents du service desk sont à former? Annexe E 69 L inventaire demande un prix forfaitaire global pour les formations. Combien de formations sont prévus pour les «train the trainer», les «gestionnaires des systèmes et développeurs» et le «Service Desk»? 24. II FR Le lieu d exécution est les locaux du SPF Finances. Pour ceci, deux bureaux seront mis à disposition du prestataire. Est-ce que ceci signifie que tout développement ne peut se faire que par deux personnes au maximum? Est-ce qu il sera possible de faire une grosse partie du développement dans les locaux du II prestataire? 25. III FR Est-ce qu il y aura la possibilité d accéder aux applications sous maintenance au travers d un réseau sécurisé (p.ex. VPN)? Sinon, les deux bureaux qui seront mis à disposition du prestataire dans les locaux du SPF Finances, seront-il disponibles aussi pendant la période de la maintenance? 26. Annexe C 67 FR Veuillez clarifier le «13. Résumé et brève description des systèmes sources». Qu est e que vous entendez par «systèmes sources»? 1 groupe NL et 1 groupe FR pour chaque formation Maximum 4 personnes. Pour le surplus, les locaux de l'adjudicataire seront utilisés. Oui. Oui. Cette case ne doit pas être remplie dans le cadre du présent marché. Il s'agit d'une annexe standard. 27. II NL Kunnen er activiteiten verricht worden bij de stafdienst ICT buiten het tijdsvenster van 7.30 tot18.00h.? Nee 28. II NL Is internetaccess beschikbaar voor alle team leden? Ja 29. II NL Wat is de standaard van Fodfin met betrekking van het gebruik van een "enterprise service bus"? Zie antwoord aan vraag n II.9 30 NL Na welke test fase kan een voorlopige oplevering gevraagd worden (eenheidstest, functionele test, belastingtests, conformiteitstest?) Dit staat beschreven in het bestek. 31. III.1 37 NL Dient de huidige VOES applicatie geïntegreerd te worden binnen MOSS of vervangen te worden door MOSS? Zie antwoord aan vraag n III.1 37 NL Welke gekende applicaties en systemen zullen interfacen met MOSS? Het merendeel van de doorkruisende toepassingen. 33. III.1 37 NL Wat zijn de interfaces tussen de gekende applicaties en systemen die zullen communiceren met MOSS? Webservices, JMS ou ESB 34. III NL Op welke wijze heeft Fodfin de benodigde hardware/platformen berekend die ter beschikking zullen worden gesteld van de opdrachtnemer? De leverancier zal een standaard ontwikkelingsomgeving ontvangen. 35. III NL Binnen welk tijdsbestek worden de benodigde platforms beschikbaar gemaakt? Voor het merendeel zijn de platforms al beschikbaar. 36. III NL Hoeveel beschikbare omgevingen worden ter beschikking gesteld. Op pag. 49, 3 omgevingen worden benoemd. Kunnen we daaruit besluiten dat er geen preproductie- of kwaliteitsomgeving gebruikt wordt? Momenteel niet 37. III NL Wie is verantwoordelijk voor de technische afstemming tussen de verschillende omgevingen? Dit staat beschreven in het bestek. 38. III NL Op welke wijze wordt test-data gecreëerd en onderhouden in de verschillende omgevingen? Dit zal moeten gebeuren door de verantwoordelijke van de ontwikkeling. 39. III NL Betekent 24 op 24 uur, 7 op 7 dagen, zonder significante prestatieverslechtering een uptime van 100%? Ja, buiten de onderhoudsperiodes 40. III NL Wie is verantwoordelijke voor de uptime van een applicatie op vlak van infrastructuur? De FOD Financiën is verantwoordelijk voor de infrastructuur, de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde toepassing. 41. III NL Is er een gedetailleerde lijst van niet-functionele vereisten beschikbaar? Dit maakt deel uit van de functionele analyse. 42. III NL Is er een ex-haustieve lijst beschikbaar van alle fases in de complete ontwikkelcyclus? cf FUP 43. III NL Wat verstaat de Fod Financiën onder "korte" ontwikkelcycli? regelmatige oplevering 44. III NL "Opdat de inscrhijver de te voorziene workload zou kunnen inschatten, formuleert de aanbestedende overheid hieronder (naast de door de Commissie verstrekte functionele specificaties) de beschrijving van de gewenste specificaties op Belgisch vlak. Deze analyse is niet exhaustief en moet worden aangevuld tijdens de verschillende fases. Dit aspect moet in acht worden genomen door de inschrijver in zijn raming per module (benadering van fixed price per module)." - Indien, zoals hierboven vermeld, de bijkomende specificaties op Belgisch vlak niet exhaustief zijn, kan de opdrachtgever een indicatie geven van de wijze waarop we dit in een vaste prijs kunnen berekenen? Het is aan de inschrijver om zijn inschatting te maken. 45. III NL Welke gekende applicaties en systemen zullen interfacen met MOSS? zelfde vraag dan III NL Wat zijn de interfaces tussen de gekende applicaties en systemen die zullen communiceren met MOSS? zelfde vraag dan III NL Kan u ons documentatie verschaffen omtrent de systemen/applicaties die zullen communiceren met het MOSS, zoals architectuurdiagrammen, functionele/technische specificaties, data-volumes, etc? Een beschrijving van de communicerende toepassingen bevindt zich op de website van de FOD Financiën. 48. III NL Is de performantietesting ook binnen de scope van dit traject? Het is voorzien dat de performantietesting van de ontwikkelde toepassing zal gebeuren door ons 'Peformance Testing Center'. 49. Kan u aangeven voor hoeveel buitendiensten deze test vereist zijn en de IT-omgevingen documenteren die III NL bij deze buidendiesnten in gebruik zijn? Er is slechts één testomgeving. 50. III NL Welke vorm van rapportering is benodigd? Textueel, grafisch, real-time, op aanvraag,? Het zal voornamelijk gaan om exporteerbare tabellen. 51. III NL Welke is de frequentie van de gevraagde rapporten? op verzoek 52. II NL Zijn er geografische beperkingen voor het uitvoeren van een deel van de opdracht? Dient dit meer specifiek beperkt te blijven tot België, de EU zone, of kunnen deze diensten wereldwijd geleverd worden? Geen geografische beperkingen 53. Zijn er beperkingen op het type activiteiten die vanuit de lokalen van de opdrachtnemer geleverd worden? 54. Dienen er, indien activiteiten in de lokalen van de opdrachtnemer gepresteerd worden, specifieke bevelingsmaatregelen voorzien te worden, zoals bijvoorbeeld afgesloten en beveiligde ruimte, afgeschermd netwerk, dedicated PCs, 55. II NL Dient dit geinterpreteerd te worden dat het over dezelfde fysische personen gaat als voorgesteld, of equivalente profielen? Indien het om fysische personen zou gaan, kunnen deze gewijzigd worden in onderling akkoord? Wanneer de opdrachtnemer zich in de gebouwen van de FOD Financiën bevindt moet hij werken voor de FOD Financiën De inschrijver moet de ICT standaarden van de FOD Financiën respecteren Dit maakt deel uit van de kwaliteit van de offerte.

4 56. II NL Kunnen de 2 kantoorplaatsen tijdelijk door meer dan 2 personeelsleden gebruikt worden, of geeft Fod Financiën er de voorkeur aan dat in periodes waar het team meer dan 2 personeelsleden zou tellen, de kantoren van de opdrachtnemer gebruikt worden? Maximum 4 personen 57. III NL Dient integratie geinterpreteerd te worden als het overnemen van de VOeS functionaliteit in de nieuwe Zie antwoord aan vraag n 21 toepassing, of gaat het hier over de wederzijdse integratie van beide applicaties om toegang te geven tot elkaar diensten? 58. Valt het onderhoud van de volledige VOeS toepassing binnen de scope? geen onderhoud te voorzien - zie antwoord n III NL Het is duidelijk dat dit systeem zal interageren met een veelheid van systemen, waarvan sommige nog in de toekomst zullen gedefinieerd worden. Vraag : welke systemen (SAP, CRM, puur java applicaties, ) Puur java applicaties 60. III NL Slaat die op alle voorziene ontwikkelingen van de totale oplossing, of enkel op specifieke ontwikkelingen gerelateerd aan installatie? 61. III NL Is het de bedoeling dat enkel de mogelijkheid tot creatie van rapporten geleverd wordt, of maken de eigenlijke rapporten ook deel uit van de oplossing? Dit punt werd voldoende uitgewerkt in het bestek. De creatie van rapporten maakt eveneens deel uit van de oplossing. 62. Dienen voor de generatie van de rapporten ook gegevens ter beschikking gesteldte worden uit andere systemen, waarmee geen verbinding noodzakelijk is voor de core processing? nee 63. III NL Hoeveel opleidingsessies per type dienen er voorzien te worden in het vaste prijs voorstel? Twee opleidingssessies per type dienen georganiseerd te worden. 64. Algemeen NL Kan de maintenance op afstand gebeuren (remote connection) of dient dit te gebeuren lokaal in de gebouwen Maintenance op afstand is mogelijk. van de FOD Financiën? 65. NL Document standaarden van Fod Financiën Pagina 166: moet de inschrijver de licenties aankopen voor het De FOD Financiën is in bezit van de licenties. Quality Center of beschikt de FOD Financiën over deze licenties? 66. NL Document standaarden van FOD Financiën Pagina 154: is er een voorkeur voor SAS of Microsoft Reporting Services? IBM Cognos & MS Reporting Services 67. Un inventaire détaillé des prix est-il demandé (en plus de l'annexe E)? Si oui, pouvez-vous fournir le modèle Pas de modèle imposé. Liberté de l'adjudicataire quant au modèle I.9 8 FR souhaité (ou imposé)? proposé. 68. Les sociétés qui n'atteignent pas 60% dans l'un des critères d'attribution (autres que le prix) seront-elles I FR exclues d'office? Non, ce n'est pas prévu dans le cahier spécial des charges 69. II FR Quel est le montant potentiel des amendes européennes liées à un retard de livraison? Voir réponse question n II.5.2., I.7. 20, 7 FR Il semble y avoir une contradiction entre les deux paragraphes précités sur la date souhaitée de mise en production du module enregistrement. Pouvez-vous clarifier la date à prendre en compte et adapter le texte le cas échéant? La date de mise en production du module Enregistrement est celle mentionnée au point II.5.2, à savoir le 1 septembre Le point 1.7 a été adapté en conséquence. 71. II FR Le nombre prévu de bureaux mis à la disposition du fournisseur est de deux. Ceci signifie que 4 personnes pourront y prendre place. Des places supplémentaires sont-elles envisageables? Oui III.1 35 FR III FR Les déclarations introduites en Belgique pourront-elles contenir des devises autres que l'euro? Le chapitre 6 du Titre XII de la Directive 2006/112/EC ne contient pas de section 3. Les références pour les schémas EU et non EU sont-elles correctes? Voir les spécifications fonctionnelles et techniques européennes Oui- La Directive 2006/112/EC a été modifiée par la Directive 2008/8/EC dans laquelle est reprise cette section. La version consolidée de la Directive 2006/112/EC ne sera publiée qu'au moment de l'entrée en vigueur de la Directive 2008/8/EC à savoir le 1 janvier III FR Le PMO opérationnel est-il un interne ou doit-il être fourni par le contractant externe? C'est un interne. 75. Une interface avec ICPC est-elle à envisager pour le recouvrement pour les débiteurs résidents à l'étranger Non III FR? 76. "specifieke flag in de signalitiek van de btw-plichtige(btw-entiteit)". Gaat het hier over de MOSS applicatie Het gaat hier over een andere applicatie. De aanpassing van deze 51 NL of over een andere applicatie (Sitran, Entite, ). Indien het om een externe applicatie gaat, is de aanpassing externe applicatie is geen deel van het lastenboek. hierin ook deel van het lastenboek? 77. Les spécifications fonctionnelles de la C.E. fournies en annexe semblent montrer que la communication des Les spécifications européennes ne prévoient pas la communication III FR données de l'enregistrement d'un NETP aux autres MS est automatique. Est-il dès lors nécessaire de prévoir des modifications des données d'enregistrement. Il faut dès lors un refresh automatique de ces informations à partir des autres MS? Une demande ponctuelle n'est-elle prévoir la possibilité de mettre à jour les informations pas suffisante? d'enregistrement. 78. Quelles sont les spécifications de paiement qui peuvent influencer le regroupement des envois aux Voir spécifications fontionnelles III FR MSCONs? 79. BE=MSCon "Realiseren van uitvoer van gegevens, noodzakelijk voor menselijke controle.". Op welke manier III NL moet deze uitvoer gerealiseerd worden (user interface, bestanden, )? Dit zal beslist worden in de loop van de functionele analyse. 80. III FR Pourquoi peut-on écraser une déclaration avec une correction arrivée avant le 21ème jour du mois qui suit le trimestre? La condition ne pourrait-elle pas être : avant l'envoi de la déclaration aux MSCONs? 81. Général Fr Les spécifications décrivent la solution totale, y compris l entrée des données par le NETP (application INTERVAT). Pourriez vous spécifier les fonctionnalités du module Front Office/MOSS utilisé par l Office local et le BCAE (écrans, règles de gestion, )? Après le 21ième jour du mois qui suit le trimestre, certains MSCON pourraient réclamer des intérêts pour dépôt tardif s'ils ne voient pas la déclaration initiale déposée avant le 21ième jour. Le module Front-office qui ne fait pas partie de ce cahier de charge sera utilisé par les assujettis pour réaliser d'une part leur demande d'enregistrement dans ce régime particulier et par la suite pour intégrer leurs déclarations et déclarations correctives. Toutes ces informations sont ensuite transmises au back-office. Les offices locaux et le BCAE interviennent suite à une impulsion du Back-office leur demandant de vérifier la demande d'enregistrement. Cette impulsion pourra se faire en utilisant le Task manager qui leur attribue une tâche avec un lien vers l'application. 82. Cahier des 49 Fr ʺIntégration des informations reçues dans une base de données avec, entre autres, écran de consultation et historiques des informations. ʺ Pouvez-vous nous donner les spécifications de ces écrans, des informations à historiser? "Il s'agit de reprendre toutes les données de l'enregistrement des assujettis identifiés dans d'autres Etats membres. Cette base de données doit être entre autre consultable et mise à jour suite aux requêtes introduites auprès des Etats-membres d'identification (pour gérer les possibles modifications de données d'enregistrement). Il faut en outre conserver un historique des informations modifiées, cette historique devant être également consultable"

5 83. Général Merci de confirmer que MOSS sera seulement déployé en Belgique et que chaque EM déploiera son propre Ce cahier de charge vise le développement d'une application qui système. répond aux seuls besoins de la Belgique puisqu'elle doit parfaitement s'intégrer dans notre envirronement. Cette application sera donc seulement déployée en Belgique. 84. FS En Pourrait-on avoir le fichier Excel :«Message Exchange Scenarios»? oui - voir FS et TS format Word en annexe du cahier de charge 85. Cahier des III Cahier des III Cahier des III Cahier des III Cahier des 90. Cahier des 91. Cahier des 92. Cahier des charges 93. Cahier des charges III Fr Est-ce que l intégration de VOeS comprend aussi la migration les données historiques dans VOeS? Voir réponse question n 1 45 Fr Qu entendez-vous par «projet de PID»? Est-ce que nous devons inclure dans l offre un projet qui a comme but de définir le PID du projet MOSS? 46 Fr Quelles interfaces sont concernées par les connecteurs? Est-ce que vous pourriez décrire ces interfaces (type, données à transférer, )? Projet de PID = Proposition de PID qui servira de base au PID final devant présenté au Kick-off ceci fait partie de la qualité de l'offre 46 Fr Si le fichier entrant n'est pas systématiquement en XML, quel peut être son format d'entrée? majoritairement XML 48 Fr Est-ce que vous pourriez clarifier les interfaces vers VIES, SITRAN, CCN/CSI? Est-ce que vous pourriez clarifier les fonctions de ces applications? Les fonctions de ces application se trouve dans les annexes. A noté que CCN/CSI n'est pas une application (v.cahier des charges) 48 Fr Est-ce que vous pourriez spécifier les échanges bidirectionnels prévues entre MOSS et INTERVAT? Tout ce qui concerne la demande d'enregistrement et les déclaration. 48 Fr Est-ce que nous pouvons considérer que MOSS et INTERVAT utilisent la même DB? Non 48 Fr Qu entendez-vous par «Task Manager»? Est-ce que l offre doit inclure un système de workflow management? 49 Fr «Réception de la demande de modification : via Intervat ou site Internet». Est-ce que «site Internet» désigne INTERVAT ou est-ce que c est une interface supplémentaire? Le TaskManager est un outils intégré au framework du SPF Finances et permet de créer et de gérer des tâches. Le but est de fournir une solution aux équipes qui voudraient gérer leurs tâches journalières. Le TaskManager permet aussi de gérer une tâche entre applications distinctes. Si nous disposons dans les temps de certaines fonctionnalités, il ne devrait y avoir qu'une seule interface: Intervat. Si ce n'est pas le cas, le site Internet constitue une interface supplémentaire. 94. Général Qu est-il prévu pour que l Office local et le BCAE sachent que le NETP a entré ou changé des données dans Task manager- gestionnaire de tâches au sein du SPF finances INTERVAT et qu il y a des dossiers à traiter dans MOSS? 95. Cahier des 53 Fr Quelles sont les règles de gestion du module STATISTIQUES & REPORTING? Est-ce que vous pourriez Voir réponse à la question 50 III.4.7 décrire quelles statistiques et rapports on doit prévoir, si ces rapports se montrent sous forme tabulaire ou graphique, 96. Cahier des 54 Fr Le planning prévoit une période de développement de 17 mois et une date de fin au 31/7/2013, ce qui est Le 31/07/2013 est une date fixée par la Commission. Les contraintes III.5.1 conflictuel. Pourriez-vous confirmer la contraintes à respecter : la période de développement ou bien la date de fin? à respecter se situent au niveau des périodes de tests prévues par la Commission et l'obligation de mise en production (voir nos exigences au point II.5.2). 97. Général Merci de confirmer que les notifications vers le NETP seront envoyées (uniquement?) par par communications électroniques conformément aux spécifications européennes. 98. FS En "The NETP may be surprised to receive a communication directly from the MSCON. It could be advisable for Toutes les commuincations avec les NETP se feront par voies the MSCON to use physical mail as an could have the appearance of a fraud attempt. " électroniques. Un parametrage pour définir le moyen de Faut-il prévoir du paramétrage pour définir le moyen de communication (electronic means, physical mail )? communication ne doit pas être prévu. Est-ce que vous pourriez spécifier ce que nous devons prévoir dans l offre? 99. Général Chaque EM a une certaine liberté pour définir les données qu il veut gérer dans «son MOSS». Est-ce que les messages à envoyer vers les autres EM ont un format fixe, ou est-ce que leur contenu / structure peut dépendre de l EM? 100. FS (T1.3) (T1.4) (T6.2.1) 67, 72 En «Pair Payment with VAT Return Compare Payment Sum to VAT Return Evaluate Registered VAT Return Payment» S agit-il de processus automatiques, ou sont-ce des écrans a prévoir pour l Office local et le BCAE? Les messages sous format XML ont un format fixe. Ils contiennent quelques zones de texte libre. Il doit s'agir de processus automatisés, avec une possibilité d'intervention humaine pour gérer les discordances FS En Pour le NF-RESENDMESSAGE, il y a-t-il des paramètres à prendre en compte? Ex : Période des données Oui-à défnir lors des analyses fonctionnelles 102. FS En Pour le NF-INF-SEC, la gestion des rôles est-elle uniquement effectuée par le portail? Faut-il prévoir une gestion et une vérification des rôles dans le Back Office MOSS? Si oui, nous aurions besoin de la spécification des rôles et de leurs autorisations associées. Le SPF Finance dispose d'un système IAM propre (matrice d'accès). L'application devra interfacer avec ce système de gestion des accès FS En Les fonctions demandées sont qualifiées par "Must" ou "Should". Quelles fonctions doivent être inclues Il y a une obligation de transmettre certaines informations mais la dans l'offre? (La liste ne contient pas seulement d échanges d info vers le NETP mais aussi vers les autres Commission n'oblige pas les EM à les recevoir bien que ce soit MS) vivement conseillé pour assurer un suivi correcte. Il faut donc considérer que toutes les fonctions proposées doivent être inclues dans l'offre TS En «Queues must be defined for production as well as the four standard test modes (RIT, RCT, LST, and LCT).» Le SPF Finance se chargera de créer les queues dans les différents Est-ce à l adjudicataire de paramétrer ces files d attentes ou au SPF Finance? modes TS En Faut-il envisager du développement sur le CCN ou sera-t-il simplement question de paramétrer les messages? Le reseaux CCN n'est accessible que par le protocole CSI dont la stack de connexion est fournie par la commission.

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 Overheidsopdracht voor diensten Q1. In het bestek staat dat er een aantal bedrukte rollen moeten toegevoegd worden aan de prijsofferte. Graag zouden

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens Paragraphe n de page. langue Questions Réponses partie A: 4.3.1 Contenu de l'offre volet 3B partie B: 2.1.2 Sous-traitants Partie B: 2.2.2.2 Exigences techniques: profils compétences Partie B: 2.2.2.2

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin.

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. Votre payement a bien été reçu pour la commande suivante

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE Voorstel 1 tot wijziging aan het sportreglement ABSO/BVOS Onderwerp: de mogelijkheid bieden om buitenlandse leden van Belgische clubs te laten deelnemen aan specifieke wedstrijden Voorstel 1A: de mogelijkheid

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Errata Document UMIG Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1.

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Errata Document UMIG Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1. ATRIAS Market Processes UMIG Marktprocessen Processus de marché Errata Document UMIG - 103762 - Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1.3) 2/14 1 Introductie Introduction

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 Marché public de services Rouleaux de papier thermique imprimé Questions -réponses Rouleaux de papier thermique imprimé Q1. In het bestek staat dat er

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Epreuve du Mardi 21 Juin 2016 Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3h Coefficient : 4 Série L LVO

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière Brussel, vrijdag 12 juli 2013 Bruxelles, vendredi 12 juillet 2013 Naar een overheid van wereldklasse/ Vers une administration de classe internationale Waarden Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse

NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse Bestek/ Cahier spécial des charges : S&L/DO/2016/078 Nr. / N Pagina/ Page Onderdeel/ Section 1 Général FR 2 D.1 FR 3 FR 4 Boissons froides NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse FR Est-ce que le système

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

100% Belgische wijn. wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België.

100% Belgische wijn. wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België. 100% Belgische wijn wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België. waarvan de vinificatie, verwerking en afwerking volledig en uitsluitend in België plaats vindt. die

Nadere informatie

QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732

QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732 QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732 Formulaire de Questions / Réponses Langue Questions Réponses

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst?

Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst? mainframe academy Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst? Comment gérer et planifier l avenir de vos systèmes legacy et mainframe,

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie