varieert tussen en euro per dag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag."

Transcriptie

1 Referentie Pagina nr. taal Vraag Réponses 1. II.5.2, 1ste paragraaf 20 NL In deze bepaling staat dat iedere Europese boete tengevolge van een laattijdige levering van de applicatie door de opdrachtnemer moet worden gedragen. Dit kunnen wij niet redelijkerwijze aanvaarden om enkele redenen: (1) Wij hebben geen enkel zicht op de aard, grootte etc van deze boetes zodat wij dit risico niet kunnen Zie in bijlage de 'interpretatieve mededeling' van de Commissie in inschatten, hetgeen echter noodzakelijk is voor ons om de draagwijdte van deze bepaling te kunnen inschatten. verband met de toepassing van art. 260, 3 van het verdrag werking EU (boetes bij niet-omzetting). De bedragen voor België zijn: forfaitaire boete = minimum euro en dwangsom (2) Elke boete mag alleen toepassing vinden indien en in de mate wij toerekenbaar verantwoordelijk zijn voor de laattijdigheid, en alleen dan. (3) Een boete moet gemaximeerd zijn, daarom stellen wij voor een maximum van bvb euro op te nemen. Wij verzoeken daarom bovenstaande punten te willen bevestigen en de gevraagde informatie te willen verstrekken? varieert tussen en euro per dag. Zoals het bestek vermeld, gaat het hier om een boete die verband houdt met een vertraging van de levering van de toepassing. Het spreekt voor zich dat uw verantwoordelijkeid slechts speelt indien de vertraging die aanleiding geeft tot een boete, te wijten is aan een fout van uw kant. voorstel geweigerd 2. II.5.10, 28 NL In deze bepaling staat dat wij de volle aansprakelijkheid dragen voor fouten of nalatigheden en FOD Financiën volledig vrijwaren voor schade aan derde partijen veroorzaakt. Wij begrijpen en aanvaarden dat wij tot op zekere hoogte verantwoordelijk zijn voor de geleverde diensten en de conformiteit daarvan. Echter, het is voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk en in het kader van risico-matiging essentieel en industry practice om te voorzien in redelijke clausules die de aansprakelijkheid van dienstverleners beperken. Daarom verzoeken wij de volledige redelijke clausule te willen toevoegen/aanvaarden: De verantwoordelijkheid voor rechtstreekse schade kan niet beperkt worden tot een bedrag lager dan het totaalbedrag van de offerte niettegenstaande de boetes voor vertraging voorzien in het bestek. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer onder deze overheidsopdracht zal beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan het totaal door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde bedrag in de 12 maanden die voorafgaan aan het eerste feit dat aanleiding geeft tot een aansprakelijkheid in hoofde van opdrachtnemer. Ingeval van aansprakelijkheid in het eerste jaar van uitvoering, zal het totaal gefactureerde bedrag vermenigvuldigd worden met een factor om te komen tot een bedrag dat het equivalent is van het in de eerste 12 maanden te factureren bedrag aan opdrachtgever. De opdrachtnemer draagt in geen geval aansprakelijkheid voor enige vorm van onrechtstreekse schade, gevolgschade, verlies van klanten, kapitaal, schade aan derde partijen veroorzaakt, verlies van of beschadiging van gegevens, schade door derde partijen veroorzaakt II.7.2, 1ste paragraaf II.13, II.13 II.13 II NL Wij begrijpen dat FOD Financiën in bepaalde omstandigheden de diensten wil evalueren of laten evalueren. Indien dit echter door een derde partij zou gebeuren is het in het kader van de objectiviteit essentieel dat dit gebeurt door een onafhankelijke partij, die geen concurrent is van opdrachtnemer, in overleg tussen partijen wordt aangeduid en voorafgaand aan de aanvang van de controlewerkzaamheden een passende vertrouwelijkheidsovereenkomst zal ondertekenen teneinde onze (en uw) vertrouwelijke informatie te beschermen. Verder lijkt het ons gepast dat de medewerking die wij verstrekken in rekening moet kunnen gebracht worden aan onze standaardtarieven. Wij kunnen immers niet inschatten hoeveel medewerking wordt verwacht en hoeveel keer dergelijke controlewerkzaamheden zullen gaan plaatsvinden. Graag uw bevestigen van bovenstaande redelijke principes? 32 NL In de vijfde paragraaf is bepaald dat de intellectuele eigendomsrechten op Specifieke ontwikkelingen onmiddellijk na de Akkoord creatie de eigendom van FOD Financiën worden. Wij zijn met één nuance, zie volgende vraag akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten op specifieke ontwikkelingen naar FOD Financiën kunnen overgaan, echter het is van essentieel belang dat dergelijke overdracht pas geschiedt op het moment dat FOD Financiën de erop betrekking hebbende facturen effectief aan ons heeft betaald. Zoniet zou FOD Financiën de intellectuele rechten kunnen claimen nog voor en zelfs indien er niet betaald zou zijn/worden, hetgeen onredelijk is. Graag uw bevestiging hiervan? 32 NL In de vijfde paragraaf is bepaald dat onder bepaalde omstandigheden wij aan FOD Financiën een recht op gebruik, wijziging en reproductie verschaffen op andere onderdelen, hetgeen onderdelen zijn waarvan de intellectuele rechten bij opdrachtnemer of een derde partij berusten en blijven berusten. Deze bepaling kunnen wij alszodanig niet aanvaarden aangezien wij geheel afhankelijk zijn van de eigenaar van de intellectuele rechten en wij onmogelijk rechten kunnen verschaffen waarover we zelf niet beschikken. Een recht op wijziging en reproductie is een recht dat niet verschaft kan worden. Wij begrijpen wel de zorgen van FOD Financiën. Om deze bepaling beter te laten aansluiten bij de realiteit stellen we daarom voor om de laatste zin te vervangen door het volgende, waarmee de gerechtvaardigde belangen van beide partijen ons menen gedekt te zijn: Akkoord Indien nodig en om FOD Financiën het recht te verlenen om de specifieke ontwikkelingen te gebruiken, aan te passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, zullen Partijen alsdan in goed overleg afspreken met de eigenaar van de betreffende intellectuele rechten welke gebruiksrechten FOD Financiën verwerft teneinde volledig gebruik te kunnen maken van de specifieke ontwikkelingen. 32 NL In de zevende paragraaf worden wij geacht de documentatie en broncode van alle specifieke ontwikkelingen over te Akkoord dragen. Wij wensen hieraan één nuance aan te brengen, die betrekking heeft op de specifieke ontwikkelingen bij andere onderdelen, die onder de toepassing van de licentievoorwaarden van de eigenaar van de andere onderdelen zal vallen. Wij kunnen immers geen rechten overdragen die we niet hebben. Daarom verzoeken wij aan het einde een zin toe te voegen: Indien en in de mate de specifieke ontwikkelingen verbeteringen, aanpassingen etc zijn van andere onderdelen, dan bepalen de standaard licentievoorwaarden van de eigenaar van de andere onderdelen in welke mate FOD Financiën rechten verkrijgt op de broncode. 33 NL Wij begrijpen het principe van een vrijwaringsverplichting voor opdrachtnemer in het kader van inbreuken op intellectuele rechten. Echter, aangezien wij bij een dergelijke vrijwaring verantwoordelijk zijn voor de negatieve gevolgen (schade etc.) is het van essentieel belang dat we de controle hebben over het geschil. We kunnen niet redelijkerwijze toelaten dat FOD Financiën een geschil gaat verdedigen waarvan wij de gevolgen moeten dragen. Dit zou onredelijk zijn. Verder is het belangrijk preciezer te omschrijven wanneer wij deze vrijwaringsverplichting dragen. Daarom verzoeken wij deze paragraaf te willen vervangen door de volgende tekst, die ons zeer redelijk lijgt en industry practice is in in de IT sector: Akkoord Het lijkt ons erg moeilijk om alle concurrenten van de opdrachtnemer te elimineren voor het uitvoeren van de kwaliteitscontrole. De FOD Financiën kiest zelf (door middel van een overheidsopdracht) de dienstverrichter voor de kwaliteitscontrole. De FOD Financiën voorziet, in geval van een kwaliteitscontrole door een derde, steeds een vertrouwelijkheidsovereenkomst. De kwaliteitscontrole maakt deel uit van de opleveringsprocedure waaraan de opdrachtnemer verplicht is mee te werken en de eventuele kosten hiervan moeten worden opgenomen in de prijs vermeld in de offerte, geen enkel toeslag mag hiervoor worden aangerekend

2 Indien een derde een rechtszaak aanspant tegen FOD Financien op grond van een vermeende schending van het intellectueel eigendomsrecht of een ander recht van deze derde door de door opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten, zal FOD Financiën opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk inlichten en de opdrachtnemer de volledige en autonome controle laten over de behandeling en verdediging van het geschil. FOD Financiën zal opdrachtnemer redelijkerwijze bijstaan en gevraagde informatie verschaffen, op kosten van opdrachtnemer. Indien FOD Financiën, als gevolg van een dergelijke rechtszaak, een boete en/of schadevergoeding en intresten verschuldigd is, zal de opdrachtnemer deze voor zijn rekening nemen. 8. III NL Deze vrijwaringsverplichting geldt niet voor inbreuken op intellectuele rechten van een derde die het gevolg zijn van: (i) een combinatie van door opdrachtnemer geleverde diensten/producten met andere producten of diensten die niet van opdrachtnemer afkomstig zijn, of (ii) een aanpassingen of wijziging in de diensten of producten van opdrachtnemer die niet door opdrachtnemer is gebeurd, of (iii) een gebruik van de diensten of producten die niet in overeenstemming is met de specificaties of documentatie. Er wordt in deze paragraaf gesproken over het volgende : Zie Europese functionele specificaties - BE= MSCon, MSest of andere MS Indien de verzending naar de andere lidstaten van de wijzigingen van de gegevens van de geregistreerde btw-plichtige tenminste niet wordt tegengehouden op Europees vlak, moeten requests, gericht aan de Msid s, kunnen worden gerealiseerd: Wat is de status over het al dan niet tegenhouden op Europees vlak? Heeft dit enkel betrekking op wijzigingen want hierover wordt niet gesproken wanneer het een verzending van een nieuwe registratie betreft. 9. III NL Wat kunnen we hieronder verstaan? Kan er meer uitleg gegeven worden over deze paragraaf? 10. III NL Inhoudelijke validaties van de aangiften door MSIDs/MSCONS/MSEST a) Welke inhoudelijke validaties? Worden deze nog gedefinieerd want in het lastenboek en de functionele documenten van Europese Commissie worden deze niet besproken. De Europese specificaties voorzien een systeem ter opvraging van de registratiegegevens van de LS van identificatie (Msid). België als lidstaat van verbruik zal dus de databank van een andere LS moeten kunnen ondervragen (dit zal met name het geval zijn voor het integreren van de wijzigingen van de registratiegegevens (cfr. punt III.4.4.2)). Als LS van identificatie, zullen wij moeten antwoorden op de verzoeken van de andere LS in deze materie. De validaties die moeten voorzien worden als Msid en als MSCon moeten nog gedefinieerd worden in de functionele analyse. b) Het land van de consument (MSCONS) ontvangt de aangiften van het land van Identificatie (MSID) en deze b) Zie europese functionele specificaties moet hierop validaties uitvoeren. Maar wat moet er gebeuren wanneer deze validaties falen? Over communicatie met de BP wordt niet gesproken. 11. III NL Hoe moet de koppeling van de aangifte met de betaling worden geïnterpreteerd? Is dit pure back-office? De betekenis die kan gegeven worden aan 'pure back-office' is erg breed. Men moet hieronder verstaan: een volledig geautomatiseerd proces. Dit zal waarschijnlijk zo zijn, behalve voor die gevallen die niet op die manier kunnen afgesloten worden. Een menselijke tussenkomst zal dan nodig zijn, maar dat zal gebeuren in de backoffice. 12. III NL Wat moet er met de lijst gebeuren in het systeem die MSCONs ontvangen van MSIDs met de gecontacteerde belastingplichtige voor ontbrekende aangiften? Hierover wordt in het lastenboek niets bepaald. Indien de MSCon dergelijke lijst ontvangt, betekent dit dat hij vervolgens instaat voor de volgende herinneringen en rechtstreekse betalingen van de betrokken belastingplichtige zoals: rechtstreekse communicatie met de belastingplichtige voor herinneringen, uitnodigingen tot betaling, invorderingsprocedures indien vereist. 13. Algemeen NL In het kader van communicatie naar de NETP. Welke communicatievorm stelt België voorop? Elektronische communicatie overeenkomstig Europese specificaties. 14. III NL Hoe zal België betalingen die niet toegewezen kunnen worden aan een VAT return behandelen? Moet er een wachtregister voorzien worden, of worden deze betalingen automatisch teruggestort? 15. III NL Welke vorm van invordering dient voorzien te worden bij niet-betaling, zullen hiervoor bestaande systemen gebruikt worden Een beveiligd wachtregister moet voorzien worden met de mogelijkheid tot manuele behandeling. De bestaande systemen zullen hiervoor gebruikt worden. 16. III NL Moet er met dubbele boekhouding gewerkt worden? De FOD Financiën streeft naar het gebruik van een dubbele boekhouding. Dit zal nog gedefinieerd worden in de functionele analyse rekening houdend met andere projecten die evolueren in deze richting. 17. Général - FR Quel est le budget global du contrat? Pas de communication concernant le budget I.16.3 et Annexe E I «Le soumissionnaire prouvera la réalisation de trois projets comparables au moins, pour un nombre d utilisateurs internes comparable» 300 en modification et ouverture élargie aux agents en consultation Quel est le nombre d utilisateurs du SPF prévu pour les applications demandées? (7000). I FR Veuillez indiquer les paragraphes référencés oui III.4 45 FR FR L annexe E comprend plusieurs tableaux de type prix par an ou Par jour.homme (p. ex. maintenance, assistance complémentaire) et de type prix global (p.ex. Développement de l application ). Quelle est la formule pour le calcul du prix de l offre (Pr offre) à partir des prix unitaires (par an, par jour.homme) et globaux? 21. III FR «Intégration de l application VOeS dans l application MiniOSS» Veuillez nous faire parvenir la description technique de l application VOeS existante (technologie, interfaces, etc.) Les prix globaux sont pris en compte, 1000 jours d'assistance complémentaire et 3 années de maintenance. Ces renseignements sont déjà fournis dans le cahier des charges. Seule la migration de la base de données VOES doit être prévue. Le système VOES archaïque ne doit être ni repris, ni mis à jour puisqu'il est intégré dans sa totalité dans le nouveau système MiniOSS. 22. III FR Compte tenu du besoin d interfacer avec plusieurs applications externes, l utilisation d un ESB (Enterprise Service Bus) serait très convenable. Les documents sur l infrastructure existante ne mentionnent pas la disponibilité d un ESB. Toutefois, l année dernière le SPF Finances a lancé un marché public pour la mise en place d un ESB. i) Est-ce que nous pourrions faire l hypothèse que l infrastructure ESB est déjà sur place? L'ESB du SPF Finances est en cours d'implémentation. Il va de soit que si une solution avec utilisation d'un ESB est présentée, c'est bien sûr, c'est l'esb en cours d'implémentation qu'il faudra utiliser. ii) Si oui, pourriez-vous mettre à disposition les spécifications techniques du ESB? iii) Sinon, pourrait-on proposer une solution fondée sur un ESB?

3 23. III FR Combien d utilisateurs, de gestionnaires et des agents du service desk sont à former? Annexe E 69 L inventaire demande un prix forfaitaire global pour les formations. Combien de formations sont prévus pour les «train the trainer», les «gestionnaires des systèmes et développeurs» et le «Service Desk»? 24. II FR Le lieu d exécution est les locaux du SPF Finances. Pour ceci, deux bureaux seront mis à disposition du prestataire. Est-ce que ceci signifie que tout développement ne peut se faire que par deux personnes au maximum? Est-ce qu il sera possible de faire une grosse partie du développement dans les locaux du II prestataire? 25. III FR Est-ce qu il y aura la possibilité d accéder aux applications sous maintenance au travers d un réseau sécurisé (p.ex. VPN)? Sinon, les deux bureaux qui seront mis à disposition du prestataire dans les locaux du SPF Finances, seront-il disponibles aussi pendant la période de la maintenance? 26. Annexe C 67 FR Veuillez clarifier le «13. Résumé et brève description des systèmes sources». Qu est e que vous entendez par «systèmes sources»? 1 groupe NL et 1 groupe FR pour chaque formation Maximum 4 personnes. Pour le surplus, les locaux de l'adjudicataire seront utilisés. Oui. Oui. Cette case ne doit pas être remplie dans le cadre du présent marché. Il s'agit d'une annexe standard. 27. II NL Kunnen er activiteiten verricht worden bij de stafdienst ICT buiten het tijdsvenster van 7.30 tot18.00h.? Nee 28. II NL Is internetaccess beschikbaar voor alle team leden? Ja 29. II NL Wat is de standaard van Fodfin met betrekking van het gebruik van een "enterprise service bus"? Zie antwoord aan vraag n II.9 30 NL Na welke test fase kan een voorlopige oplevering gevraagd worden (eenheidstest, functionele test, belastingtests, conformiteitstest?) Dit staat beschreven in het bestek. 31. III.1 37 NL Dient de huidige VOES applicatie geïntegreerd te worden binnen MOSS of vervangen te worden door MOSS? Zie antwoord aan vraag n III.1 37 NL Welke gekende applicaties en systemen zullen interfacen met MOSS? Het merendeel van de doorkruisende toepassingen. 33. III.1 37 NL Wat zijn de interfaces tussen de gekende applicaties en systemen die zullen communiceren met MOSS? Webservices, JMS ou ESB 34. III NL Op welke wijze heeft Fodfin de benodigde hardware/platformen berekend die ter beschikking zullen worden gesteld van de opdrachtnemer? De leverancier zal een standaard ontwikkelingsomgeving ontvangen. 35. III NL Binnen welk tijdsbestek worden de benodigde platforms beschikbaar gemaakt? Voor het merendeel zijn de platforms al beschikbaar. 36. III NL Hoeveel beschikbare omgevingen worden ter beschikking gesteld. Op pag. 49, 3 omgevingen worden benoemd. Kunnen we daaruit besluiten dat er geen preproductie- of kwaliteitsomgeving gebruikt wordt? Momenteel niet 37. III NL Wie is verantwoordelijk voor de technische afstemming tussen de verschillende omgevingen? Dit staat beschreven in het bestek. 38. III NL Op welke wijze wordt test-data gecreëerd en onderhouden in de verschillende omgevingen? Dit zal moeten gebeuren door de verantwoordelijke van de ontwikkeling. 39. III NL Betekent 24 op 24 uur, 7 op 7 dagen, zonder significante prestatieverslechtering een uptime van 100%? Ja, buiten de onderhoudsperiodes 40. III NL Wie is verantwoordelijke voor de uptime van een applicatie op vlak van infrastructuur? De FOD Financiën is verantwoordelijk voor de infrastructuur, de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde toepassing. 41. III NL Is er een gedetailleerde lijst van niet-functionele vereisten beschikbaar? Dit maakt deel uit van de functionele analyse. 42. III NL Is er een ex-haustieve lijst beschikbaar van alle fases in de complete ontwikkelcyclus? cf FUP 43. III NL Wat verstaat de Fod Financiën onder "korte" ontwikkelcycli? regelmatige oplevering 44. III NL "Opdat de inscrhijver de te voorziene workload zou kunnen inschatten, formuleert de aanbestedende overheid hieronder (naast de door de Commissie verstrekte functionele specificaties) de beschrijving van de gewenste specificaties op Belgisch vlak. Deze analyse is niet exhaustief en moet worden aangevuld tijdens de verschillende fases. Dit aspect moet in acht worden genomen door de inschrijver in zijn raming per module (benadering van fixed price per module)." - Indien, zoals hierboven vermeld, de bijkomende specificaties op Belgisch vlak niet exhaustief zijn, kan de opdrachtgever een indicatie geven van de wijze waarop we dit in een vaste prijs kunnen berekenen? Het is aan de inschrijver om zijn inschatting te maken. 45. III NL Welke gekende applicaties en systemen zullen interfacen met MOSS? zelfde vraag dan III NL Wat zijn de interfaces tussen de gekende applicaties en systemen die zullen communiceren met MOSS? zelfde vraag dan III NL Kan u ons documentatie verschaffen omtrent de systemen/applicaties die zullen communiceren met het MOSS, zoals architectuurdiagrammen, functionele/technische specificaties, data-volumes, etc? Een beschrijving van de communicerende toepassingen bevindt zich op de website van de FOD Financiën. 48. III NL Is de performantietesting ook binnen de scope van dit traject? Het is voorzien dat de performantietesting van de ontwikkelde toepassing zal gebeuren door ons 'Peformance Testing Center'. 49. Kan u aangeven voor hoeveel buitendiensten deze test vereist zijn en de IT-omgevingen documenteren die III NL bij deze buidendiesnten in gebruik zijn? Er is slechts één testomgeving. 50. III NL Welke vorm van rapportering is benodigd? Textueel, grafisch, real-time, op aanvraag,? Het zal voornamelijk gaan om exporteerbare tabellen. 51. III NL Welke is de frequentie van de gevraagde rapporten? op verzoek 52. II NL Zijn er geografische beperkingen voor het uitvoeren van een deel van de opdracht? Dient dit meer specifiek beperkt te blijven tot België, de EU zone, of kunnen deze diensten wereldwijd geleverd worden? Geen geografische beperkingen 53. Zijn er beperkingen op het type activiteiten die vanuit de lokalen van de opdrachtnemer geleverd worden? 54. Dienen er, indien activiteiten in de lokalen van de opdrachtnemer gepresteerd worden, specifieke bevelingsmaatregelen voorzien te worden, zoals bijvoorbeeld afgesloten en beveiligde ruimte, afgeschermd netwerk, dedicated PCs, 55. II NL Dient dit geinterpreteerd te worden dat het over dezelfde fysische personen gaat als voorgesteld, of equivalente profielen? Indien het om fysische personen zou gaan, kunnen deze gewijzigd worden in onderling akkoord? Wanneer de opdrachtnemer zich in de gebouwen van de FOD Financiën bevindt moet hij werken voor de FOD Financiën De inschrijver moet de ICT standaarden van de FOD Financiën respecteren Dit maakt deel uit van de kwaliteit van de offerte.

4 56. II NL Kunnen de 2 kantoorplaatsen tijdelijk door meer dan 2 personeelsleden gebruikt worden, of geeft Fod Financiën er de voorkeur aan dat in periodes waar het team meer dan 2 personeelsleden zou tellen, de kantoren van de opdrachtnemer gebruikt worden? Maximum 4 personen 57. III NL Dient integratie geinterpreteerd te worden als het overnemen van de VOeS functionaliteit in de nieuwe Zie antwoord aan vraag n 21 toepassing, of gaat het hier over de wederzijdse integratie van beide applicaties om toegang te geven tot elkaar diensten? 58. Valt het onderhoud van de volledige VOeS toepassing binnen de scope? geen onderhoud te voorzien - zie antwoord n III NL Het is duidelijk dat dit systeem zal interageren met een veelheid van systemen, waarvan sommige nog in de toekomst zullen gedefinieerd worden. Vraag : welke systemen (SAP, CRM, puur java applicaties, ) Puur java applicaties 60. III NL Slaat die op alle voorziene ontwikkelingen van de totale oplossing, of enkel op specifieke ontwikkelingen gerelateerd aan installatie? 61. III NL Is het de bedoeling dat enkel de mogelijkheid tot creatie van rapporten geleverd wordt, of maken de eigenlijke rapporten ook deel uit van de oplossing? Dit punt werd voldoende uitgewerkt in het bestek. De creatie van rapporten maakt eveneens deel uit van de oplossing. 62. Dienen voor de generatie van de rapporten ook gegevens ter beschikking gesteldte worden uit andere systemen, waarmee geen verbinding noodzakelijk is voor de core processing? nee 63. III NL Hoeveel opleidingsessies per type dienen er voorzien te worden in het vaste prijs voorstel? Twee opleidingssessies per type dienen georganiseerd te worden. 64. Algemeen NL Kan de maintenance op afstand gebeuren (remote connection) of dient dit te gebeuren lokaal in de gebouwen Maintenance op afstand is mogelijk. van de FOD Financiën? 65. NL Document standaarden van Fod Financiën Pagina 166: moet de inschrijver de licenties aankopen voor het De FOD Financiën is in bezit van de licenties. Quality Center of beschikt de FOD Financiën over deze licenties? 66. NL Document standaarden van FOD Financiën Pagina 154: is er een voorkeur voor SAS of Microsoft Reporting Services? IBM Cognos & MS Reporting Services 67. Un inventaire détaillé des prix est-il demandé (en plus de l'annexe E)? Si oui, pouvez-vous fournir le modèle Pas de modèle imposé. Liberté de l'adjudicataire quant au modèle I.9 8 FR souhaité (ou imposé)? proposé. 68. Les sociétés qui n'atteignent pas 60% dans l'un des critères d'attribution (autres que le prix) seront-elles I FR exclues d'office? Non, ce n'est pas prévu dans le cahier spécial des charges 69. II FR Quel est le montant potentiel des amendes européennes liées à un retard de livraison? Voir réponse question n II.5.2., I.7. 20, 7 FR Il semble y avoir une contradiction entre les deux paragraphes précités sur la date souhaitée de mise en production du module enregistrement. Pouvez-vous clarifier la date à prendre en compte et adapter le texte le cas échéant? La date de mise en production du module Enregistrement est celle mentionnée au point II.5.2, à savoir le 1 septembre Le point 1.7 a été adapté en conséquence. 71. II FR Le nombre prévu de bureaux mis à la disposition du fournisseur est de deux. Ceci signifie que 4 personnes pourront y prendre place. Des places supplémentaires sont-elles envisageables? Oui III.1 35 FR III FR Les déclarations introduites en Belgique pourront-elles contenir des devises autres que l'euro? Le chapitre 6 du Titre XII de la Directive 2006/112/EC ne contient pas de section 3. Les références pour les schémas EU et non EU sont-elles correctes? Voir les spécifications fonctionnelles et techniques européennes Oui- La Directive 2006/112/EC a été modifiée par la Directive 2008/8/EC dans laquelle est reprise cette section. La version consolidée de la Directive 2006/112/EC ne sera publiée qu'au moment de l'entrée en vigueur de la Directive 2008/8/EC à savoir le 1 janvier III FR Le PMO opérationnel est-il un interne ou doit-il être fourni par le contractant externe? C'est un interne. 75. Une interface avec ICPC est-elle à envisager pour le recouvrement pour les débiteurs résidents à l'étranger Non III FR? 76. "specifieke flag in de signalitiek van de btw-plichtige(btw-entiteit)". Gaat het hier over de MOSS applicatie Het gaat hier over een andere applicatie. De aanpassing van deze 51 NL of over een andere applicatie (Sitran, Entite, ). Indien het om een externe applicatie gaat, is de aanpassing externe applicatie is geen deel van het lastenboek. hierin ook deel van het lastenboek? 77. Les spécifications fonctionnelles de la C.E. fournies en annexe semblent montrer que la communication des Les spécifications européennes ne prévoient pas la communication III FR données de l'enregistrement d'un NETP aux autres MS est automatique. Est-il dès lors nécessaire de prévoir des modifications des données d'enregistrement. Il faut dès lors un refresh automatique de ces informations à partir des autres MS? Une demande ponctuelle n'est-elle prévoir la possibilité de mettre à jour les informations pas suffisante? d'enregistrement. 78. Quelles sont les spécifications de paiement qui peuvent influencer le regroupement des envois aux Voir spécifications fontionnelles III FR MSCONs? 79. BE=MSCon "Realiseren van uitvoer van gegevens, noodzakelijk voor menselijke controle.". Op welke manier III NL moet deze uitvoer gerealiseerd worden (user interface, bestanden, )? Dit zal beslist worden in de loop van de functionele analyse. 80. III FR Pourquoi peut-on écraser une déclaration avec une correction arrivée avant le 21ème jour du mois qui suit le trimestre? La condition ne pourrait-elle pas être : avant l'envoi de la déclaration aux MSCONs? 81. Général Fr Les spécifications décrivent la solution totale, y compris l entrée des données par le NETP (application INTERVAT). Pourriez vous spécifier les fonctionnalités du module Front Office/MOSS utilisé par l Office local et le BCAE (écrans, règles de gestion, )? Après le 21ième jour du mois qui suit le trimestre, certains MSCON pourraient réclamer des intérêts pour dépôt tardif s'ils ne voient pas la déclaration initiale déposée avant le 21ième jour. Le module Front-office qui ne fait pas partie de ce cahier de charge sera utilisé par les assujettis pour réaliser d'une part leur demande d'enregistrement dans ce régime particulier et par la suite pour intégrer leurs déclarations et déclarations correctives. Toutes ces informations sont ensuite transmises au back-office. Les offices locaux et le BCAE interviennent suite à une impulsion du Back-office leur demandant de vérifier la demande d'enregistrement. Cette impulsion pourra se faire en utilisant le Task manager qui leur attribue une tâche avec un lien vers l'application. 82. Cahier des 49 Fr ʺIntégration des informations reçues dans une base de données avec, entre autres, écran de consultation et historiques des informations. ʺ Pouvez-vous nous donner les spécifications de ces écrans, des informations à historiser? "Il s'agit de reprendre toutes les données de l'enregistrement des assujettis identifiés dans d'autres Etats membres. Cette base de données doit être entre autre consultable et mise à jour suite aux requêtes introduites auprès des Etats-membres d'identification (pour gérer les possibles modifications de données d'enregistrement). Il faut en outre conserver un historique des informations modifiées, cette historique devant être également consultable"

5 83. Général Merci de confirmer que MOSS sera seulement déployé en Belgique et que chaque EM déploiera son propre Ce cahier de charge vise le développement d'une application qui système. répond aux seuls besoins de la Belgique puisqu'elle doit parfaitement s'intégrer dans notre envirronement. Cette application sera donc seulement déployée en Belgique. 84. FS En Pourrait-on avoir le fichier Excel :«Message Exchange Scenarios»? oui - voir FS et TS format Word en annexe du cahier de charge 85. Cahier des III Cahier des III Cahier des III Cahier des III Cahier des 90. Cahier des 91. Cahier des 92. Cahier des charges 93. Cahier des charges III Fr Est-ce que l intégration de VOeS comprend aussi la migration les données historiques dans VOeS? Voir réponse question n 1 45 Fr Qu entendez-vous par «projet de PID»? Est-ce que nous devons inclure dans l offre un projet qui a comme but de définir le PID du projet MOSS? 46 Fr Quelles interfaces sont concernées par les connecteurs? Est-ce que vous pourriez décrire ces interfaces (type, données à transférer, )? Projet de PID = Proposition de PID qui servira de base au PID final devant présenté au Kick-off ceci fait partie de la qualité de l'offre 46 Fr Si le fichier entrant n'est pas systématiquement en XML, quel peut être son format d'entrée? majoritairement XML 48 Fr Est-ce que vous pourriez clarifier les interfaces vers VIES, SITRAN, CCN/CSI? Est-ce que vous pourriez clarifier les fonctions de ces applications? Les fonctions de ces application se trouve dans les annexes. A noté que CCN/CSI n'est pas une application (v.cahier des charges) 48 Fr Est-ce que vous pourriez spécifier les échanges bidirectionnels prévues entre MOSS et INTERVAT? Tout ce qui concerne la demande d'enregistrement et les déclaration. 48 Fr Est-ce que nous pouvons considérer que MOSS et INTERVAT utilisent la même DB? Non 48 Fr Qu entendez-vous par «Task Manager»? Est-ce que l offre doit inclure un système de workflow management? 49 Fr «Réception de la demande de modification : via Intervat ou site Internet». Est-ce que «site Internet» désigne INTERVAT ou est-ce que c est une interface supplémentaire? Le TaskManager est un outils intégré au framework du SPF Finances et permet de créer et de gérer des tâches. Le but est de fournir une solution aux équipes qui voudraient gérer leurs tâches journalières. Le TaskManager permet aussi de gérer une tâche entre applications distinctes. Si nous disposons dans les temps de certaines fonctionnalités, il ne devrait y avoir qu'une seule interface: Intervat. Si ce n'est pas le cas, le site Internet constitue une interface supplémentaire. 94. Général Qu est-il prévu pour que l Office local et le BCAE sachent que le NETP a entré ou changé des données dans Task manager- gestionnaire de tâches au sein du SPF finances INTERVAT et qu il y a des dossiers à traiter dans MOSS? 95. Cahier des 53 Fr Quelles sont les règles de gestion du module STATISTIQUES & REPORTING? Est-ce que vous pourriez Voir réponse à la question 50 III.4.7 décrire quelles statistiques et rapports on doit prévoir, si ces rapports se montrent sous forme tabulaire ou graphique, 96. Cahier des 54 Fr Le planning prévoit une période de développement de 17 mois et une date de fin au 31/7/2013, ce qui est Le 31/07/2013 est une date fixée par la Commission. Les contraintes III.5.1 conflictuel. Pourriez-vous confirmer la contraintes à respecter : la période de développement ou bien la date de fin? à respecter se situent au niveau des périodes de tests prévues par la Commission et l'obligation de mise en production (voir nos exigences au point II.5.2). 97. Général Merci de confirmer que les notifications vers le NETP seront envoyées (uniquement?) par par communications électroniques conformément aux spécifications européennes. 98. FS En "The NETP may be surprised to receive a communication directly from the MSCON. It could be advisable for Toutes les commuincations avec les NETP se feront par voies the MSCON to use physical mail as an could have the appearance of a fraud attempt. " électroniques. Un parametrage pour définir le moyen de Faut-il prévoir du paramétrage pour définir le moyen de communication (electronic means, physical mail )? communication ne doit pas être prévu. Est-ce que vous pourriez spécifier ce que nous devons prévoir dans l offre? 99. Général Chaque EM a une certaine liberté pour définir les données qu il veut gérer dans «son MOSS». Est-ce que les messages à envoyer vers les autres EM ont un format fixe, ou est-ce que leur contenu / structure peut dépendre de l EM? 100. FS (T1.3) (T1.4) (T6.2.1) 67, 72 En «Pair Payment with VAT Return Compare Payment Sum to VAT Return Evaluate Registered VAT Return Payment» S agit-il de processus automatiques, ou sont-ce des écrans a prévoir pour l Office local et le BCAE? Les messages sous format XML ont un format fixe. Ils contiennent quelques zones de texte libre. Il doit s'agir de processus automatisés, avec une possibilité d'intervention humaine pour gérer les discordances FS En Pour le NF-RESENDMESSAGE, il y a-t-il des paramètres à prendre en compte? Ex : Période des données Oui-à défnir lors des analyses fonctionnelles 102. FS En Pour le NF-INF-SEC, la gestion des rôles est-elle uniquement effectuée par le portail? Faut-il prévoir une gestion et une vérification des rôles dans le Back Office MOSS? Si oui, nous aurions besoin de la spécification des rôles et de leurs autorisations associées. Le SPF Finance dispose d'un système IAM propre (matrice d'accès). L'application devra interfacer avec ce système de gestion des accès FS En Les fonctions demandées sont qualifiées par "Must" ou "Should". Quelles fonctions doivent être inclues Il y a une obligation de transmettre certaines informations mais la dans l'offre? (La liste ne contient pas seulement d échanges d info vers le NETP mais aussi vers les autres Commission n'oblige pas les EM à les recevoir bien que ce soit MS) vivement conseillé pour assurer un suivi correcte. Il faut donc considérer que toutes les fonctions proposées doivent être inclues dans l'offre TS En «Queues must be defined for production as well as the four standard test modes (RIT, RCT, LST, and LCT).» Le SPF Finance se chargera de créer les queues dans les différents Est-ce à l adjudicataire de paramétrer ces files d attentes ou au SPF Finance? modes TS En Faut-il envisager du développement sur le CCN ou sera-t-il simplement question de paramétrer les messages? Le reseaux CCN n'est accessible que par le protocole CSI dont la stack de connexion est fournie par la commission.

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr CSC MYPC2 Questions Réponses session 28 Août 2013 Bestek MYPC2 Vragen Antwoorden sessie 28 Augustus 2013 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe D : Formulaire de questions/réponses Remarque

Nadere informatie

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue»,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Software Fleet Séance de questions/réponses

Software Fleet Séance de questions/réponses Service Public Fédéral FINANCES Bruxelles, le 27 août 2013 Brussel 27 augustus 2013 Service d encadrement Boulevard du Roi Albert II, 33 1030 BRUXELLES LOGISTIQUE Division Achats Software Fleet Séance

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

Project Final Report

Project Final Report DISSCO 2004-2006 Document Management: Integrated System for Scientific Organisations Project Final Report A project of the multiannual information society support program financed by the Belgian Federal

Nadere informatie

Session d information du 22.01.2015/ Infosessie van 22.01.2015

Session d information du 22.01.2015/ Infosessie van 22.01.2015 Session d information du 22012015/ Infosessie van 22012015 Cahier spécial des charges/bestek SM 003508 : Identity & Access Management - Maintenance Numéro/ nummer Page/ pagina Point/ punt 1 46 Sectie III111

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref Nr/N Ref 1 III.4.3 42 en verder Pagina NL/FR Vraag Antwoord Page Question Response NL Zowel in verband met "coaching" als met "klassikale opleidingen" wordt gewag gemaakt van "training op maat" en "on

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG DOC 50 2400/001 DOC 50 2400/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 maart 2003 24 mars 2003 De recente evoluties op het vlak van Informatie- en communicatietechnologie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef.

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef. COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 3 FEBRUARI 2010 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 3 FÉVRIER 2010 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.30 uur en

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 februari 2009 27 février 2009 WETSONTWERP tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 18.10.2007 BELGISCH STAATSBLAD 53949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION F. 2007

Nadere informatie

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 - 1566/ 10-97/98

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 - 1566/ 10-97/98 - 1566/ 10-97/98 Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999 (*) 5 NOVEMBRE 1998 GEWONE ZITTING 1998-1999 (*) 5 NOVEMBER

Nadere informatie

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE BROBA II Tarifs - version 2004 INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Royaume de Simplification administrative

Royaume de Simplification administrative Royaume de Belgique Koninkrijk België Ministre du Budget et de la Simplification administrative Minister van Begroting en Administratiev ve Vereenvoudiging Plan d Action Fédéral de Simplification Administrative

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 03.03.1998 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 03.03.1998 Ed. 2 MONITEUR BELGE 5755 DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER FEDENET. Intranet van de Federale Overheid Technische aanbevelingen en richtlijnen Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mijnheer de Staatssecretaris, Mevrouw,

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 958 CRIV 50 COM 958 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0347/001 DOC 54 0347/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 30 september 2014 30 septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence

Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence Lan Page gue Question Réponse 1.1.2 Uitgangspunt NL 9 Wat is de definitie van plug compatible, cisco only? Neen, het uitbreidingsmateriaal dient aansluitbaar

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie