Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen"

Transcriptie

1 Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

2 Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management. Als zodanig hebben wij een verantwoordelijkheid tegenover belanghebbenden en onze omgeving. Wij waarborgen dat we deze verantwoordelijkheid nakomen en zien dit als onderdeel van de integriteit van ons bedrijf. Onze integriteit Integriteit betekent voor ons dat wij een set ethische waarden en de hoogst mogelijke professionele normen hanteren. Wij geven hiervan blijk in ons dagelijks werk. Wij opereren op verantwoordelijke wijze, met gepast respect voor het milieu, de maatschappij, de gezondheid en veiligheid en de belangen van onze klanten en andere belanghebbenden. Vanzelfsprekend leveren wij diensten van hoge kwaliteit. Om dit waar te kunnen maken ontwikkelen wij onze competenties voortdurend. Zo waarborgen wij dat onze medewerkers over de benodigde kundigheid beschikken om zo onze verantwoordelijkheden te vervullen. Belanghebbenden kunnen erop vertrouwen dat wij zorgvuldig handelen volgens wetten, voorschriften en regels, dat we normen en waarden respecteren en helder communiceren en rapporteren. We zijn onpartijdig en betrouwbaar in onze dienstverlening. Eerlijkheid is de basis waarop wij zaken doen en concurreren met andere adviesbureaus. Wij werken hoe dan ook niet mee aan corrupte praktijken. De Bilt, Nederland Raad van Bestuur van Grontmij N.V. Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen 2

3 Act with integrity system, het integriteitsmanagementsysteem van Grontmij Door de implementatie van ons Act with integrity system streven wij ernaar het integriteitsbewustzijn in onze organisatie te verankeren, te integreren en verder te versterken. Wij hebben gekozen voor een brede, geïntegreerde aanpak van ons Act with integrity system: onze beginselen omvatten zowel ethische waarden als professionele normen. De combinatie van deze waarden en normen is belangrijk voor het winnen en behouden van het vertrouwen van alle belanghebbenden. Alleen op basis van dit vertrouwen kan een adviesbureau als Grontmij echt toegevoegde waarde bieden. Ons Act with integrity system is gebaseerd op zes beginselen: verantwoordelijkheid, competentie, zorgvuldigheid, onpartijdigheid, eerlijkheid en het tegengaan van corruptie. Deze beginselen zijn ontleend aan de ethische code van de FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Wij hebben de ethische code van de FIDIC vertaald naar onze onderneming en onze zakelijke omgeving. Het beginsel verantwoordelijkheid volgt bovendien in grote mate de tien beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties. Het beleid en de beginselen van onze onderneming en onze gedragscode vormen samen de gedragscode waarnaar verwezen wordt in de best practice bepaling II.1.3 van de Nederlandse Corporate Governance Code. In 2011 hebben wij ons Act with integrity system geïmplementeerd in onze organisatieonderdelen in België, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Nederland, Polen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Wij zullen de implementatie van ons Act with integrity system verder uitbreiden naar al onze bestaande en nieuwe vestigingen. Ons Act with integrity system bestaat uit verschillende niveaus: ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale ondernemingsrichtlijnen, en onze waarborgmaatregelen. Ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale richtlijnen Ons ondernemingsbeleid vormt het strategische kader voor het gedrag waar we voor staan in onze bedrijfsvoering. Het beleid vormt de basis voor onze ondernemingsbeginselen die normen bevatten voor de manier waarop wij zakendoen. Onze werknemers vormen het hart van onze onderneming, en wij doen zaken via hen. Onze gedragscode bepaalt de norm voor het gedrag dat wij van onze werknemers verlangen, zowel buiten als binnen het bedrijf. Onze ondernemingsbeginselen en gedragscode zijn geïntegreerd en geïmplementeerd in onze dagelijkse operationele procedures. Aangezien de ethische waarden en professionele normen van land tot land kunnen variëren, kan het lokale management het nodig achten aanvullende regels op te stellen waaraan men gehouden is binnen dat land. Hiervoor kan het lokale management lokale ondernemingsrichtlijnen vastleggen binnen het kader van ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen en onze gedragscode. Onze waarborgmaatregelen Wij hebben de nodige waarborgmaatregelen ingevoerd om ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale ondernemingsrichtlijnen te verankeren in onze organisatie. Wij hebben de volgende integrale aanpak: Evaluatie van markten en zakelijke relaties Wij evalueren onze markten en zakelijke relaties continu om onze integriteit te waarborgen. Deze evaluatie is onderdeel van de dagelijkse managementbeslissingen over onze deelname aan inschrijvingen en betrokkenheid bij projecten. Als wij menen dat onze integriteit risico loopt of wij het idee hebben dat een klant of zakenrelatie zich niet houdt aan de beginselen die wij hoog in het vaandel hebben, zullen wij onze betrokkenheid serieus in overweging nemen en verstandig handelen. Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen 3

4 Conform onze inkoop- en verwervingsprocedures doen wij er alles aan om onze zakenrelaties, onderaannemers en leveranciers te houden aan een reeks universele ethische waarden. Transparantie, bewustzijn en open dialoog Wij zorgen voor transparantie en helderheid in onze definitie van integriteit. Hoewel er altijd meningsverschillen zullen zijn over de definitie van integriteit, streven wij ernaar manieren te vinden om alle partijen volgens hun definitie en onze definitie integer te laten handelen. Wij bevorderen een open dialoog over integriteit binnen onze onderneming. Alle gerelateerde documenten en bewustzijnstrainingen zijn voor onze werknemers gemakkelijk toegankelijk. De mate en vorm van training zijn afhankelijk van de functie die de werknemer bekleedt. Wij bespreken onze integriteit regelmatig met onze werknemers en moedigen hen aan ons erop te wijzen als de bewoording of de toepassing van onze ondernemingsbeginselen, gedragscode of lokale ondernemingsrichtlijnen vragen oproept. Integriteitsmedewerker In elk land of elke regio waarin Grontmij actief is, wordt door de Managing Director van dat land een integriteitsmedewerker aangesteld. De integriteitsmedewerker is er inzake integriteitskwesties. De integriteitsmedewerker is verantwoordelijk voor het registreren van incidenten die de integriteit betreffen en voor het nemen van gepaste maatregelen om herhaling te voorkomen. Op groepsniveau is de groepsintegriteitsmedewerker, die wordt aangesteld door de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over integriteitsincidenten en voor het verstrekken van informatie hierover binnen de hele Grontmij-groep, zodat iedereen binnen de groep kan leren van deze incidenten. Regelmatige evaluatie Ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale ondernemingsrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd, bijgewerkt en verbeterd. De groepsintegriteitsmedewerker voert jaarlijks een beoordeling uit en verbetert de relevante documenten op basis van de ontwikkelingen op het gebied van zakelijke integriteit en de inbreng van de landelijke integriteitsmedewerkers. Integriteit handhaven Vaak kan op meerdere manieren integer worden gehandeld, en wat gepast gedrag is, hangt in sterke mate af van de omstandigheden. Daarom hebben we regels vastgelegd waarin bepaald wordt wie werknemers mogen benaderen en wat ze zouden moeten doen als ze twijfelen of bepaald gedrag gepast is, of als ze een schending van ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale ondernemingsrichtlijnen vermoeden of constateren. Deze regels zijn van toepassing op hun eigen gedrag en op dat van collega s, klanten of zakenpartners. Daarnaast bieden deze regels sancties met betrekking tot schendingen van ons ondernemingsbeleid en onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale ondernemingsrichtlijnen: indien er sprake is van ongepast gedrag, zal gepaste actie worden genomen om herhaling van dat gedrag te voorkomen. SpeakUp!-procedure Onze SpeakUp!-procedure staat voor al onze werknemers open en kan worden gevolgd als dit de meest geschikte manier wordt geacht om de kwestie onder de aandacht van het hoger management te brengen. Daarnaast is de Grontmij SpeakUp!-lijn er als aanvulling op de reguliere rapportagelijnen, waardoor werknemers en derden wangedrag anoniem aan de Group Integrity Officer kunnen melden. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur De raad van bestuur kan de ondernemingsbeginselen en gedragscode indien nodig aanpassen of aanvullen, en in het onwaarschijnlijke geval dat twee of meer van onze beginselen met elkaar botsen, zal de raad een beslissing nemen over hoe we ons ondernemingsbeleid zullen handhaven. Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen 4

5 Ondernemingsbeginselen Grontmij In onze dienstverlening zijn de volgende beginselen leidend: Verantwoordelijkheid, competentie, zorgvuldigheid, onpartijdigheid, eerlijkheid, niet-corrupt handelen Verantwoordelijkheid Belanghebbenden Grontmij handelt in het rechtmatige belang van haar klanten en branche en behandelt haar klanten en branche in een sfeer van samenwerking en gepast respect. Wij waarderen onze zakenpartners en bouwen betrouwbare samenwerkingsrelaties met hen op. Wij hanteren het beginsel van gelijke behandeling bij de werving, selectie en aanstelling van werknemers. Wij hechten aan het behoud van een gezonde en veilige werkomgeving voor onze werknemers en bieden een open en transparante werkcultuur. Wij beschermen de gezonde financiële positie van ons bedrijf en de belangen van onze crediteuren, en streven ernaar op lange termijn winst te maken en de investeringen van aandeelhouders te beschermen. Milieu en maatschappij Wij ondersteunen een aanpak die milieuschade voorkomt/beperkt en we werken eraan om het milieubewustzijn en de milieuverantwoordelijkheid te vergroten. Wij nemen continu initiatieven om onze milieuprestaties te verbeteren. Wij bevorderen innovatie op het gebied van duurzame technologieën en oplossingen die nadelige gevolgen voor het milieu en de maatschappij voorkomen of tot een minimum beperken en streven ernaar deze te implementeren waar wij maar kunnen. Mensenrechten en arbeid Wij steunen en respecteren de bescherming van de internationale mensenrechten. We houden de vrijheid van vereniging hoog en erkennen het recht op collectief onderhandelen. Wij steunen de uitbanning van dwangarbeid en kinderarbeid. Gezondheid en veiligheid Wij nemen gezondheid en veiligheid als criteria voor al onze activiteiten en moedigen onze klanten en zakenpartners aan hetzelfde te doen. Wij zorgen ervoor dat gezondheids- en veiligheidsrisico s in onze diensten zoveel mogelijk worden teruggedrongen, en in het geval er toch gevaar of risico s blijven bestaan, wij deze via gepaste middelen communiceren naar de relevante partijen. Competentie Grontmij levert haar diensten alleen wanneer wij over de juiste competenties en middelen beschikken om onze verantwoordelijkheden te kunnen nemen. Wij voeren onze diensten uit met kundigheid en zorgvuldigheid. Wij investeren in tijd en middelen om onze kundigheid en kennis op peil te houden en te vergroten, zodat wij gelijke tred houden met de ontwikkelingen in de eisen van de klant en technologische- en wettelijke eisen. Wij komen met onze klanten tot overeenstemming over de omvang, inhoud en resultaten/producten van onze diensten en de leveringsvoorwaarden en wij doen ons best om diensten te leveren die aan de eisen en verwachtingen van onze klanten voldoen conform de gemaakte afspraken. Zorgvuldigheid Grontmij houdt zich aan de geldende nationale en internationale wetten en voorschriften en levert haar klanten oplossingen die aan deze wetten en voorschriften voldoen. Wij houden ons, waar dat aan de orde is, aan interne controle- en risicobeheerprogramma s en sluiten een passende professionele aansprakelijkheidsverzekering of andere toepasselijke verzekering af. Wij houden een accurate administratie bij van overeenkomsten, verleende diensten en uitgevoerde transacties, communiceren op professionele en respectvolle wijze en rapporteren op tijdige, transparante, eerlijke en betrouwbare wijze. Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die wij krijgen tijdens de uitvoering van of met betrekking tot onze diensten, als redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze informatie vertrouwelijk is of deze als zodanig is aangemerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de informatie te openbaren. Wij gebruiken deze informatie alleen voor zover dat nodig is en dit in het belang is van onze klant. Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen 5

6 Wij gebruiken de middelen die door onze klanten zijn verstrekt met zorg en conform gemaakte afspraken, uitsluitend om de doelen van de klant te verwezenlijken. Wij respecteren auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Onpartijdigheid Grontmij vermijdt omstandigheden die afbreuk doen aan ons onafhankelijke en onpartijdige oordeel, advies of beslissingsvermogen. Wij informeren onze klanten en zakenpartners over potentiële belangenverstrengeling en overleggen met hen over gepaste maatregelen, bijvoorbeeld als wij verschillende rollen vervullen of betrokken zijn in opeenvolgende fases van een project. Wij houden zakelijke en persoonlijke belangen gescheiden en voorkomen dat onze werknemers onze onafhankelijkheid schaden. Wij leveren als onderneming geen financiële bijdragen aan politieke partijen of organisaties en nemen niet deel aan hun politieke activiteiten. Eerlijkheid Grontmij concurreert met andere adviesbureaus op basis van het eerlijkheidsbeginsel en zal het bedrijf of de reputatie van anderen niet opzettelijk negatief beïnvloeden. Wij proberen geen opdrachten over te nemen die al zijn toegekend aan andere adviesbureaus en proberen niet op andere wijze werk te verkrijgen via methoden die niet verenigbaar zijn met het eerlijkheidsbeginsel en vigerende wetgeving op het gebied van inkoop, en wij streven naar volledige openheid indien onze klant ons verzoekt opdrachten van andere adviesbureaus over te nemen. Wij handelen objectief wanneer we het werk beoordelen dat door andere adviesbureaus is uitgevoerd, voeren indien haalbaar gesprekken met alle betrokken partijen en zullen zo goed mogelijk samenwerken wanneer ons werk wordt beoordeeld door anderen. Corruptiebestrijding Grontmij kan, in gevallen waarin geen risico bestaat op de schijn of het ontstaan van ongepaste invloed, betalingen, geschenken, vergoedingen, bijdragen of voordelen van enige aard geven en ontvangen binnen de grenzen van het redelijke en in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Wij bieden, beloven, geven, accepteren of ontvangen geen betalingen, geschenken, vergoedingen, bijdragen of andere voordelen van enige soort, hetzij direct of indirect, als de schijn of situatie zou kunnen ontstaan van ongepaste invloed op het onpartijdige oordeel, het selectieproces, de vergoeding, de beslissing of het werk van anderen of onszelf. Wij tolereren geen betaling of ontvangst van omkoopsommen namens onze onderneming en houden ons aan passende procedures die ontwikkeld zijn om omkoping te voorkomen. Wij maken ons niet schuldig aan chantage of andere vormen van afpersing en laten ons niet afpersen door andere partijen. Wij maken ons niet schuldig aan het onjuist weergeven van gegevens, feiten, projectreferenties of kwalificaties en zullen deze niet veronachtzamen om te voldoen aan selectiecriteria, toekenningscriteria of contractvoorwaarden gedurende de uitvoering. Ook onttrekken wij geen gelden uit een project, om op andere wijze zakelijk voordeel te verwerven of om tot een gewenst resultaat of advies te komen dat anders zou zijn geweest als de gegevens of feiten op de juiste manier zouden zijn gepresenteerd en in aanmerking zouden zijn genomen. Wij initiëren nimmer de hindering van de vrije mededinging en nemen hieraan niet deel en we onthouden ons van verboden prijsafspraken, kartelafspraken en andere vormen van manipulatie van aanbiedings-, inkoop- of inschrijvingsprocessen. Wij zullen onze volledige medewerking verlenen aan rechtmatig aangestelde onderzoeksautoriteiten die de administratie met betrekking tot een contract onderzoeken. Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen 6

7 Datum van aanmaken: 24 juli 2012 Datum laatse versie: 23 januari 2015

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode oktober 2015 Voorwoord SNS Bank N.V. gelooft in de cultuur van normaal bankieren. Wij willen bouwen aan een maatschappij waarin vol vertrouwen en optimisme wordt

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap OGC20111018/A Doel en functie van de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Als publieke opdrachtgever zijn wij continue bezig met de onderwerpen maatschappelijke

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Royal Cosun Gedragscode

Royal Cosun Gedragscode Royal Cosun Gedragscode De gedragscode dat ben je zelf Breda, 2010 Cosun Gedragscode Inhoud Inleiding... 1 Gedragscode... 2 KERNBEGRIPPEN... 2 KERNNORMEN... 3 Interne relaties... 3 Externe relaties...

Nadere informatie

Gedragscode VvE Totaalservice

Gedragscode VvE Totaalservice Gedragscode VvE Totaalservice Versie: 1.0 Datum: 01-08-2016 VvE Totaalservice biedt dienstverlening aan op het gebied van VvE Beheer aan professionele zakelijke en/of georganiseerde opdrachtgevers. Directieleden

Nadere informatie

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode Pagina 1 Gedragscode Inleiding etiqs Integrity Services hecht grote waarde aan ethisch handelen. Kwaliteit en ethiek zijn de verbindende factoren tussen etiqs en haar klanten. EtiQs heeft een gedragscode

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. Deelnemers zijn: de Alliantie, Dienst

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland.

Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland. Inleiding door de Directie Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland. Staete Vastgoed heeft een

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Gedragscode SWECO AB Tel: Fax:

Gedragscode SWECO AB Tel: Fax: SWECO AB (publ) Bedrijfsidentificatienr. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Postbus 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail: info@sweco.se www.swecogroup.com Gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Zo brengen wij finance verder

Zo brengen wij finance verder Zo brengen wij finance verder HighQ financieel interim bestaat ruim 18 jaar. Kennis(deling), kwaliteit, betrouwbaarheid, ethiek, staan bij ons hoog in het vandaal. En dat willen we graag met elkaar blijven

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Het Opdrachtgeversforum in de bouw

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Het Opdrachtgeversforum in de bouw Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Het Opdrachtgeversforum in de bouw Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. Deelnemers

Nadere informatie

Gedragscode Thule Group

Gedragscode Thule Group Gedragscode Thule Group Oorspronkelijk goedgekeurd in januari 2008 Bijgewerkt 2010, 2012 en 2015 Thule Group AB Opgesteld door Kajsa von Geijer, SVP HR Goedgekeurd door Magnus Welander, president-directeur

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt.

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt. HANDVEST 1. Inleiding Wat kunnen en mogen politici, ambtenaren en journalisten verwachten van leden van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) die het vak van Public Affairs uitoefenen? En waarop

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep Inleiding Als aanbieder van mast infrastructuur, glasvezeldiensten, rentmeesterdiensten en leverancier van (turn-key) projecten voor mobiele

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

RWE Gedragscode (mei 2016)

RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragsregels Integriteit en naleving van de wet zijn de kenmerken van ons zakelijk handelen. Dit verwachten we tevens van onze partners. Wij hebben ons in het bijzonder

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

Integriteitscode Versie: Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016

Integriteitscode Versie: Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Integriteitscode Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Doel... 2 2. Integriteitscode... 4 2.1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Pensioenfonds Legal & General Eigenaar regeling: Bestuur Auteur: A.H.M. Dasselaar /Compliance Officer 1 Documenthistorie Versie Status Datum Omschrijving 0.1 concept 01-08-2016

Nadere informatie