Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen"

Transcriptie

1 Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

2 Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management. Als zodanig hebben wij een verantwoordelijkheid tegenover belanghebbenden en onze omgeving. Wij waarborgen dat we deze verantwoordelijkheid nakomen en zien dit als onderdeel van de integriteit van ons bedrijf. Onze integriteit Integriteit betekent voor ons dat wij een set ethische waarden en de hoogst mogelijke professionele normen hanteren. Wij geven hiervan blijk in ons dagelijks werk. Wij opereren op verantwoordelijke wijze, met gepast respect voor het milieu, de maatschappij, de gezondheid en veiligheid en de belangen van onze klanten en andere belanghebbenden. Vanzelfsprekend leveren wij diensten van hoge kwaliteit. Om dit waar te kunnen maken ontwikkelen wij onze competenties voortdurend. Zo waarborgen wij dat onze medewerkers over de benodigde kundigheid beschikken om zo onze verantwoordelijkheden te vervullen. Belanghebbenden kunnen erop vertrouwen dat wij zorgvuldig handelen volgens wetten, voorschriften en regels, dat we normen en waarden respecteren en helder communiceren en rapporteren. We zijn onpartijdig en betrouwbaar in onze dienstverlening. Eerlijkheid is de basis waarop wij zaken doen en concurreren met andere adviesbureaus. Wij werken hoe dan ook niet mee aan corrupte praktijken. De Bilt, Nederland Raad van Bestuur van Grontmij N.V. Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen 2

3 Act with integrity system, het integriteitsmanagementsysteem van Grontmij Door de implementatie van ons Act with integrity system streven wij ernaar het integriteitsbewustzijn in onze organisatie te verankeren, te integreren en verder te versterken. Wij hebben gekozen voor een brede, geïntegreerde aanpak van ons Act with integrity system: onze beginselen omvatten zowel ethische waarden als professionele normen. De combinatie van deze waarden en normen is belangrijk voor het winnen en behouden van het vertrouwen van alle belanghebbenden. Alleen op basis van dit vertrouwen kan een adviesbureau als Grontmij echt toegevoegde waarde bieden. Ons Act with integrity system is gebaseerd op zes beginselen: verantwoordelijkheid, competentie, zorgvuldigheid, onpartijdigheid, eerlijkheid en het tegengaan van corruptie. Deze beginselen zijn ontleend aan de ethische code van de FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Wij hebben de ethische code van de FIDIC vertaald naar onze onderneming en onze zakelijke omgeving. Het beginsel verantwoordelijkheid volgt bovendien in grote mate de tien beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties. Het beleid en de beginselen van onze onderneming en onze gedragscode vormen samen de gedragscode waarnaar verwezen wordt in de best practice bepaling II.1.3 van de Nederlandse Corporate Governance Code. In 2011 hebben wij ons Act with integrity system geïmplementeerd in onze organisatieonderdelen in België, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Nederland, Polen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Wij zullen de implementatie van ons Act with integrity system verder uitbreiden naar al onze bestaande en nieuwe vestigingen. Ons Act with integrity system bestaat uit verschillende niveaus: ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale ondernemingsrichtlijnen, en onze waarborgmaatregelen. Ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale richtlijnen Ons ondernemingsbeleid vormt het strategische kader voor het gedrag waar we voor staan in onze bedrijfsvoering. Het beleid vormt de basis voor onze ondernemingsbeginselen die normen bevatten voor de manier waarop wij zakendoen. Onze werknemers vormen het hart van onze onderneming, en wij doen zaken via hen. Onze gedragscode bepaalt de norm voor het gedrag dat wij van onze werknemers verlangen, zowel buiten als binnen het bedrijf. Onze ondernemingsbeginselen en gedragscode zijn geïntegreerd en geïmplementeerd in onze dagelijkse operationele procedures. Aangezien de ethische waarden en professionele normen van land tot land kunnen variëren, kan het lokale management het nodig achten aanvullende regels op te stellen waaraan men gehouden is binnen dat land. Hiervoor kan het lokale management lokale ondernemingsrichtlijnen vastleggen binnen het kader van ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen en onze gedragscode. Onze waarborgmaatregelen Wij hebben de nodige waarborgmaatregelen ingevoerd om ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale ondernemingsrichtlijnen te verankeren in onze organisatie. Wij hebben de volgende integrale aanpak: Evaluatie van markten en zakelijke relaties Wij evalueren onze markten en zakelijke relaties continu om onze integriteit te waarborgen. Deze evaluatie is onderdeel van de dagelijkse managementbeslissingen over onze deelname aan inschrijvingen en betrokkenheid bij projecten. Als wij menen dat onze integriteit risico loopt of wij het idee hebben dat een klant of zakenrelatie zich niet houdt aan de beginselen die wij hoog in het vaandel hebben, zullen wij onze betrokkenheid serieus in overweging nemen en verstandig handelen. Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen 3

4 Conform onze inkoop- en verwervingsprocedures doen wij er alles aan om onze zakenrelaties, onderaannemers en leveranciers te houden aan een reeks universele ethische waarden. Transparantie, bewustzijn en open dialoog Wij zorgen voor transparantie en helderheid in onze definitie van integriteit. Hoewel er altijd meningsverschillen zullen zijn over de definitie van integriteit, streven wij ernaar manieren te vinden om alle partijen volgens hun definitie en onze definitie integer te laten handelen. Wij bevorderen een open dialoog over integriteit binnen onze onderneming. Alle gerelateerde documenten en bewustzijnstrainingen zijn voor onze werknemers gemakkelijk toegankelijk. De mate en vorm van training zijn afhankelijk van de functie die de werknemer bekleedt. Wij bespreken onze integriteit regelmatig met onze werknemers en moedigen hen aan ons erop te wijzen als de bewoording of de toepassing van onze ondernemingsbeginselen, gedragscode of lokale ondernemingsrichtlijnen vragen oproept. Integriteitsmedewerker In elk land of elke regio waarin Grontmij actief is, wordt door de Managing Director van dat land een integriteitsmedewerker aangesteld. De integriteitsmedewerker is er inzake integriteitskwesties. De integriteitsmedewerker is verantwoordelijk voor het registreren van incidenten die de integriteit betreffen en voor het nemen van gepaste maatregelen om herhaling te voorkomen. Op groepsniveau is de groepsintegriteitsmedewerker, die wordt aangesteld door de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over integriteitsincidenten en voor het verstrekken van informatie hierover binnen de hele Grontmij-groep, zodat iedereen binnen de groep kan leren van deze incidenten. Regelmatige evaluatie Ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale ondernemingsrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd, bijgewerkt en verbeterd. De groepsintegriteitsmedewerker voert jaarlijks een beoordeling uit en verbetert de relevante documenten op basis van de ontwikkelingen op het gebied van zakelijke integriteit en de inbreng van de landelijke integriteitsmedewerkers. Integriteit handhaven Vaak kan op meerdere manieren integer worden gehandeld, en wat gepast gedrag is, hangt in sterke mate af van de omstandigheden. Daarom hebben we regels vastgelegd waarin bepaald wordt wie werknemers mogen benaderen en wat ze zouden moeten doen als ze twijfelen of bepaald gedrag gepast is, of als ze een schending van ons ondernemingsbeleid, onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale ondernemingsrichtlijnen vermoeden of constateren. Deze regels zijn van toepassing op hun eigen gedrag en op dat van collega s, klanten of zakenpartners. Daarnaast bieden deze regels sancties met betrekking tot schendingen van ons ondernemingsbeleid en onze ondernemingsbeginselen, gedragscode en lokale ondernemingsrichtlijnen: indien er sprake is van ongepast gedrag, zal gepaste actie worden genomen om herhaling van dat gedrag te voorkomen. SpeakUp!-procedure Onze SpeakUp!-procedure staat voor al onze werknemers open en kan worden gevolgd als dit de meest geschikte manier wordt geacht om de kwestie onder de aandacht van het hoger management te brengen. Daarnaast is de Grontmij SpeakUp!-lijn er als aanvulling op de reguliere rapportagelijnen, waardoor werknemers en derden wangedrag anoniem aan de Group Integrity Officer kunnen melden. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur De raad van bestuur kan de ondernemingsbeginselen en gedragscode indien nodig aanpassen of aanvullen, en in het onwaarschijnlijke geval dat twee of meer van onze beginselen met elkaar botsen, zal de raad een beslissing nemen over hoe we ons ondernemingsbeleid zullen handhaven. Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen 4

5 Ondernemingsbeginselen Grontmij In onze dienstverlening zijn de volgende beginselen leidend: Verantwoordelijkheid, competentie, zorgvuldigheid, onpartijdigheid, eerlijkheid, niet-corrupt handelen Verantwoordelijkheid Belanghebbenden Grontmij handelt in het rechtmatige belang van haar klanten en branche en behandelt haar klanten en branche in een sfeer van samenwerking en gepast respect. Wij waarderen onze zakenpartners en bouwen betrouwbare samenwerkingsrelaties met hen op. Wij hanteren het beginsel van gelijke behandeling bij de werving, selectie en aanstelling van werknemers. Wij hechten aan het behoud van een gezonde en veilige werkomgeving voor onze werknemers en bieden een open en transparante werkcultuur. Wij beschermen de gezonde financiële positie van ons bedrijf en de belangen van onze crediteuren, en streven ernaar op lange termijn winst te maken en de investeringen van aandeelhouders te beschermen. Milieu en maatschappij Wij ondersteunen een aanpak die milieuschade voorkomt/beperkt en we werken eraan om het milieubewustzijn en de milieuverantwoordelijkheid te vergroten. Wij nemen continu initiatieven om onze milieuprestaties te verbeteren. Wij bevorderen innovatie op het gebied van duurzame technologieën en oplossingen die nadelige gevolgen voor het milieu en de maatschappij voorkomen of tot een minimum beperken en streven ernaar deze te implementeren waar wij maar kunnen. Mensenrechten en arbeid Wij steunen en respecteren de bescherming van de internationale mensenrechten. We houden de vrijheid van vereniging hoog en erkennen het recht op collectief onderhandelen. Wij steunen de uitbanning van dwangarbeid en kinderarbeid. Gezondheid en veiligheid Wij nemen gezondheid en veiligheid als criteria voor al onze activiteiten en moedigen onze klanten en zakenpartners aan hetzelfde te doen. Wij zorgen ervoor dat gezondheids- en veiligheidsrisico s in onze diensten zoveel mogelijk worden teruggedrongen, en in het geval er toch gevaar of risico s blijven bestaan, wij deze via gepaste middelen communiceren naar de relevante partijen. Competentie Grontmij levert haar diensten alleen wanneer wij over de juiste competenties en middelen beschikken om onze verantwoordelijkheden te kunnen nemen. Wij voeren onze diensten uit met kundigheid en zorgvuldigheid. Wij investeren in tijd en middelen om onze kundigheid en kennis op peil te houden en te vergroten, zodat wij gelijke tred houden met de ontwikkelingen in de eisen van de klant en technologische- en wettelijke eisen. Wij komen met onze klanten tot overeenstemming over de omvang, inhoud en resultaten/producten van onze diensten en de leveringsvoorwaarden en wij doen ons best om diensten te leveren die aan de eisen en verwachtingen van onze klanten voldoen conform de gemaakte afspraken. Zorgvuldigheid Grontmij houdt zich aan de geldende nationale en internationale wetten en voorschriften en levert haar klanten oplossingen die aan deze wetten en voorschriften voldoen. Wij houden ons, waar dat aan de orde is, aan interne controle- en risicobeheerprogramma s en sluiten een passende professionele aansprakelijkheidsverzekering of andere toepasselijke verzekering af. Wij houden een accurate administratie bij van overeenkomsten, verleende diensten en uitgevoerde transacties, communiceren op professionele en respectvolle wijze en rapporteren op tijdige, transparante, eerlijke en betrouwbare wijze. Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die wij krijgen tijdens de uitvoering van of met betrekking tot onze diensten, als redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze informatie vertrouwelijk is of deze als zodanig is aangemerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de informatie te openbaren. Wij gebruiken deze informatie alleen voor zover dat nodig is en dit in het belang is van onze klant. Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen 5

6 Wij gebruiken de middelen die door onze klanten zijn verstrekt met zorg en conform gemaakte afspraken, uitsluitend om de doelen van de klant te verwezenlijken. Wij respecteren auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Onpartijdigheid Grontmij vermijdt omstandigheden die afbreuk doen aan ons onafhankelijke en onpartijdige oordeel, advies of beslissingsvermogen. Wij informeren onze klanten en zakenpartners over potentiële belangenverstrengeling en overleggen met hen over gepaste maatregelen, bijvoorbeeld als wij verschillende rollen vervullen of betrokken zijn in opeenvolgende fases van een project. Wij houden zakelijke en persoonlijke belangen gescheiden en voorkomen dat onze werknemers onze onafhankelijkheid schaden. Wij leveren als onderneming geen financiële bijdragen aan politieke partijen of organisaties en nemen niet deel aan hun politieke activiteiten. Eerlijkheid Grontmij concurreert met andere adviesbureaus op basis van het eerlijkheidsbeginsel en zal het bedrijf of de reputatie van anderen niet opzettelijk negatief beïnvloeden. Wij proberen geen opdrachten over te nemen die al zijn toegekend aan andere adviesbureaus en proberen niet op andere wijze werk te verkrijgen via methoden die niet verenigbaar zijn met het eerlijkheidsbeginsel en vigerende wetgeving op het gebied van inkoop, en wij streven naar volledige openheid indien onze klant ons verzoekt opdrachten van andere adviesbureaus over te nemen. Wij handelen objectief wanneer we het werk beoordelen dat door andere adviesbureaus is uitgevoerd, voeren indien haalbaar gesprekken met alle betrokken partijen en zullen zo goed mogelijk samenwerken wanneer ons werk wordt beoordeeld door anderen. Corruptiebestrijding Grontmij kan, in gevallen waarin geen risico bestaat op de schijn of het ontstaan van ongepaste invloed, betalingen, geschenken, vergoedingen, bijdragen of voordelen van enige aard geven en ontvangen binnen de grenzen van het redelijke en in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Wij bieden, beloven, geven, accepteren of ontvangen geen betalingen, geschenken, vergoedingen, bijdragen of andere voordelen van enige soort, hetzij direct of indirect, als de schijn of situatie zou kunnen ontstaan van ongepaste invloed op het onpartijdige oordeel, het selectieproces, de vergoeding, de beslissing of het werk van anderen of onszelf. Wij tolereren geen betaling of ontvangst van omkoopsommen namens onze onderneming en houden ons aan passende procedures die ontwikkeld zijn om omkoping te voorkomen. Wij maken ons niet schuldig aan chantage of andere vormen van afpersing en laten ons niet afpersen door andere partijen. Wij maken ons niet schuldig aan het onjuist weergeven van gegevens, feiten, projectreferenties of kwalificaties en zullen deze niet veronachtzamen om te voldoen aan selectiecriteria, toekenningscriteria of contractvoorwaarden gedurende de uitvoering. Ook onttrekken wij geen gelden uit een project, om op andere wijze zakelijk voordeel te verwerven of om tot een gewenst resultaat of advies te komen dat anders zou zijn geweest als de gegevens of feiten op de juiste manier zouden zijn gepresenteerd en in aanmerking zouden zijn genomen. Wij initiëren nimmer de hindering van de vrije mededinging en nemen hieraan niet deel en we onthouden ons van verboden prijsafspraken, kartelafspraken en andere vormen van manipulatie van aanbiedings-, inkoop- of inschrijvingsprocessen. Wij zullen onze volledige medewerking verlenen aan rechtmatig aangestelde onderzoeksautoriteiten die de administratie met betrekking tot een contract onderzoeken. Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen 6

7 Datum van aanmaken: 24 juli 2012 Datum laatse versie: 23 januari 2015

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode oktober 2015 Voorwoord SNS Bank N.V. gelooft in de cultuur van normaal bankieren. Wij willen bouwen aan een maatschappij waarin vol vertrouwen en optimisme wordt

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland.

Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland. Inleiding door de Directie Staete Vastgoed, gevestigd in Oosterhout (NB), investeert en bemiddelt in commercieel vastgoed en verhuurde woningen en appartementen in Nederland. Staete Vastgoed heeft een

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. Deelnemers zijn: de Alliantie, Dienst

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode Pagina 1 Gedragscode Inleiding etiqs Integrity Services hecht grote waarde aan ethisch handelen. Kwaliteit en ethiek zijn de verbindende factoren tussen etiqs en haar klanten. EtiQs heeft een gedragscode

Nadere informatie

Zo brengen wij finance verder

Zo brengen wij finance verder Zo brengen wij finance verder HighQ financieel interim bestaat ruim 18 jaar. Kennis(deling), kwaliteit, betrouwbaarheid, ethiek, staan bij ons hoog in het vandaal. En dat willen we graag met elkaar blijven

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Gedragscode Thule Group

Gedragscode Thule Group Gedragscode Thule Group Oorspronkelijk goedgekeurd in januari 2008 Bijgewerkt 2010, 2012 en 2015 Thule Group AB Opgesteld door Kajsa von Geijer, SVP HR Goedgekeurd door Magnus Welander, president-directeur

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt.

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt. HANDVEST 1. Inleiding Wat kunnen en mogen politici, ambtenaren en journalisten verwachten van leden van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) die het vak van Public Affairs uitoefenen? En waarop

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid 8 januari 205 Inleiding In de Investment Policy Statement heeft SPT de volgende beleggingsovertuiging geformuleerd: Een pensioenfonds is een institutionele,

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Vertrouwen verdienen. De essentie van ons bedrijf. Onze gedragscode helpt ons onze principes te handhaven in elke situatie

Vertrouwen verdienen. De essentie van ons bedrijf. Onze gedragscode helpt ons onze principes te handhaven in elke situatie Vertrouwen verdienen De essentie van ons bedrijf Onze gedragscode helpt ons onze principes te handhaven in elke situatie Over AEGON* AEGON is een internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen Leading with Integrity CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen Inleiding MVO-eisen voor alle leveranciers Aanvullende

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering

maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering Duurzaam inkopen inhoud presentatie inleiding; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen

Nadere informatie

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

KÜBLER WORKWEAR. Code of Conduct INSPIRED BY YOUR JOB

KÜBLER WORKWEAR. Code of Conduct INSPIRED BY YOUR JOB NL KÜBLER WORKWEAR Code of Conduct INSPIRED BY YOUR JOB CONTENT CODE OF CONDUCT 01 01 FUNDAMENTEEL BEGRIP VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP 02 Wetten en regels respecteren Bijdrage aan de

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Grontmij Gedragscode

Grontmij Gedragscode Grontmij Gedragscode Inleiding Onze werknemers vormen het hart van onze onderneming. Iedere medewerker in de hele organisatie draagt dan ook bij aan het naleven van ethische waarden en professionele normen

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Duurzaamheidsanalyse bedrijven

Duurzaamheidsanalyse bedrijven De inspanningen van bedrijven op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door KBC Asset Management beoordeeld volgens een evaluatiemodel dat werd opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d.

Gedragscode NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 4 september 2008 I. KERNWAARDEN Integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid.

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie