Smit & zoon PT Ag01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01-05-12 Smit & zoon PT Ag01"

Transcriptie

1 Protocol ongewenst gedrag blz. 1 van 9 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH Manager DATUM MEMO: Deze versie van dit document betreft een nieuwe of geheel herziene versie. Formeel dient alle tekst rood en dotted underlined te worden gemarkeerd, doch dit wordt t.b.v. de leesbaarheid overruled door dit memo-blok. Doel Smit & zoon wil een arbeidsklimaat handhaven waarin medewerkers elkaars integriteit respecteren en voert daarom beleid dat is gericht op het bestrijden van ongewenste omgangsvormen. In verband daarmee vindt Smit & zoon het van belang dat medewerkers zoveel mogelijk worden beschermd tegen ongewenst gedrag van anderen en de nadelige gevolgen daarvan. Duidelijk moet zijn dat binnen Smit & zoon het bedoelde ongewenst gedrag niet wordt getolereerd. Daarbij is van belang dat we respect hebben voor de opvattingen van anderen en respect voor de grenzen die anderen trekken. Daarom dient er binnen de organisatie een zodanig open sfeer te heersen dat voor iedereen geldt dat men in het geval van ongewenst gedrag vrij is hierop iets terug te zeggen of te laten weten er geen prijs op te stellen, zonder dat hierdoor verstoorde arbeidsverhoudingen gaan ontstaan. Toepassingsgebied De gehele organisatie Definities Vormen van ongewenst gedrag: Seksuele intimidatie In de Arbo-wet wordt onder seksuele intimidatie verstaan: Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard, waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten: 1. Onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet hetzij impliciet gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon. 2. Onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon, wordt gebruikt of mede gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken.

2 Protocol ongewenst gedrag blz. 2 van 9 3. Dergelijk gedrag heeft ten doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetasten/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd. De volgende uitingen van ongewenst gedrag worden als seksuele intimidatie gekenschetst: Opmerkingen, toespelingen en/of handelingen met een seksueel of erotisch getinte lading. Onnodige aanrakingen. Aanranding of verkrachting. Pesten De definitie van pesten luidt als volgt: Het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld, door één persoon of een groep personen tegen meestal één ander, die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen. Voorbeelden hiervan zijn denigrerende opmerkingen zoals het afkraken van werk of aanmerkingen op iemands uiterlijk. Ook iemand negeren of iemand het werken onmogelijk maken vallen hieronder. Agressie en geweld In de Arbo-wet is de volgende definitie van agressie en geweld opgenomen: Agressie en geweld zijn voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. Hierbij valt te denken aan: Schoppen, slaan of gooien met voorwerpen, maar ook schelden, treiteren, bedreigen (verbaal of met wapens) of vernielingen. Misbruik maken van communicatiemiddelen zoals computers en mobiele telefoons. Discriminatie Het is bij wet verboden een onderscheid te maken naar ras, nationaliteit, geloof, leeftijd, sekse of seksuele geaardheid. Ondanks dit verbod komt discriminatie veel voor. Uitingen hiervan zijn soms heel direct en verbaal en/of fysiek gericht. De subtielere vormen van discriminatie zijn ook kwetsend. Soms worden mensen genegeerd of juist overdreven positief benaderd. Verantwoordelijkheden N.v.t. Toepassing Preventie Een open cultuur waar collega s elkaar kunnen aanspreken op ongewenst gedrag, waarin problemen bespreekbaar zijn en waarin mensen zich gesteund weten, is van belang bij het voorkomen van intimiderend en ander ongewenst gedrag. Bij Smit & zoon zal men voortdurend streven naar het bevordenen van een cultuur waarin een ieder zich gehoord voelt en problemen bespreekbaar zijn. Hierbij wordt uitgegaan van gewenst gedrag, respect voor elkaar en fatsoenlijke omgangsvormen. Waar deze worden overschreden is

3 Protocol ongewenst gedrag blz. 3 van 9 dit bespreekbaar met het management en zullen er maatregelen genomen worden om ongewenst gedrag te voorkomen. Indien uit de risico-inventarisatie en -evaluatie dan wel uit werkoverleg blijkt dat er arbeidssituaties zijn die aanleiding kunnen geven tot ongewenst gedrag (denk daarbij b.v. aan onoverzichtelijke plekken, donkere gangen e.d.) dan zal dit nader worden onderzocht en zullen door de directie maatregelen worden genomen om de knelpunten op te lossen. Procedure Eventuele slachtoffers van ongewenst gedrag hebben in beginsel de eigen verantwoordelijkheid om duidelijk te laten weten dat het gedrag van de ander niet gewenst is. Als er een probleem is ten aanzien van ongewenst gedrag dat niet collegiaal kan worden opgelost, meldt betrokkene dit bij zijn eigen leidinggevende, bij de manager van de direct leidinggevende, of bij de Human Resources Advisor. Gezamenlijk wordt het bij de desbetreffende manager dan wel bij de directie aangekaart en wordt besproken op welke wijze het probleem in het belang van het slachtoffer kan worden opgelost. Waar nodig wordt externe hulp ingeschakeld. Daar waar de medewerker het niet conform bovenstaande voldoende aan de orde kan of durft te stellen, kan hij zich wenden tot de vertrouwenspersoon van Smit & zoon. Indien gewenst kan het slachtoffer zich wenden tot de klachtencommissie die is ingesteld in verband met deze beleidsregels ongewenst gedrag. Zie bijlage 1 voor het reglement van deze klachtencommissie. De melding door een medewerker van ongewenst gedrag wordt vertrouwelijk behandeld totdat er andere afspraken over worden gemaakt. Vertrouwenspersoon Als vertrouwenspersoon is Nienke Luik, Payroll Administrator, aangesteld. Uitgangspunten De vertrouwenspersoon is er primair voor degene die klaagt De vertrouwenspersoon onderneemt niets zonder toestemming van degene die een beroep op haar doet De vertrouwenspersoon respecteert de anonimiteit van de klager en de klacht wordt vertrouwelijk behandeld Geheimhouding hoort bij het vertrouwenspersonenwerk en een vertrouwenspersoon heeft derhalve beroepsgeheim Taken De vertrouwenspersoon heeft tot taak: Verzorgen van de eerste opvang, begeleiding en advisering van degene die klaagt. Zonodig verwijst de vertrouwenspersoon naar een instantie voor verdere hulp In overleg met de klager wordt nagegaan welke oplossingen er mogelijk zijn, zowel formeel als informeel De vertrouwenspersoon neemt niet de rol van bemiddelaar op zich. Hij /zij kan echter wel anderen vragen deze taak op zich te nemen. Als bemiddeling gewenst is, verschaft de vertrouwenspersoon feitelijke informatie aan de bemiddelaar

4 Protocol ongewenst gedrag blz. 4 van 9 Als de klager dit wenst kan een klacht bij de klachtencommissie worden ingediend. De vertrouwenspersoon kan hem / haar helpen bij het opstellen van een klacht en begeleiden bij de behandeling van de klacht De vertrouwenspersoon heeft een taak in de nazorg na afhandeling van de klacht en ziet mede toe dat na afhandeling van de klacht de klager geen nadelige gevolgen ondervindt van het indienen van de klacht De vertrouwenspersoon houdt een anonieme registratie bij van het aantal consulten, het aantal klachten en de afwikkeling daarvan en rapporteert hierover jaarlijks aan de directie en Ondernemingsraad. De privacy van personen dient daarbij gewaarborgd te zijn. Bevoegdheden De vertrouwenspersoon heeft de volgende bevoegdheden: Het zelfstandig raadplegen van deskundigen Toegang tot alle geledingen binnen de organisatie; ook de directie en Ondernemingsraad Starten van de klachtenprocedure met klager als de directie zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag. Verantwoordelijkheden De vertrouwenspersoon heeft als verantwoordelijkheden: Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie Verstrekken van informatie (zowel mondeling als schriftelijk) binnen alle sectoren en afdelingen over ongewenst gedrag Registratie van ingediende klachten; alleen toegankelijk voor de vertrouwenspersoon Deskundigheidsbevordering; het willen volgen van scholing. Sancties Bij handelen in strijd met het hier geformuleerde beleid, kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding (arbeidsrechtelijke) sancties worden getroffen, waarbij uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat ontslag op staande voet niet wordt uitgesloten. Verwijzing Voor het opstellen van dit beleid is mede gebruik gemaakt van informatie van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Bijlagen Reglement klachtencommissie.

5 Protocol ongewenst gedrag blz. 5 van 9 Bijlage - Reglement Klachtencommissie ongewenst gedrag Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Dit reglement maakt onderdeel uit van het beleid ongewenst gedrag. 1.2 Een klacht omtrent ongewenst gedrag als bedoeld in het onder 1.1 vermelde beleid ongewenst gedrag van Smit & zoon dient schriftelijk te worden ingediend bij de Klachtencommissie met een duidelijke omschrijving van het gepleegde ongewenst gedrag. De klacht moet een vermelding van tijd, plaats en naam van de aangeklaagde en inhoud van de gedragingen bevatten en ondertekend zijn door de klager. 1.3 De klacht die geen betrekking heeft op de werkrelatie tussen de klager en/of aangeklaagde, wordt door de klachtencommissie niet in behandeling genomen. 1.4 Anonieme klachten worden door de klachtencommissie niet in behandeling genomen, tenzij in combinatie met en ter ondersteuning van een andere nietanonieme klacht. 1.5 Zodra de klacht is ingediend zendt de klachtencommissie binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan de indiener van de klacht. 1.6 De klachtencommissie kan, indien nodig, vertrouwelijk een onafhankelijk advies inwinnen bij een externe, deskundige organisatie of persoon. 1.7 De indiener van de klacht kan de klacht intrekken tot aanvang van de zitting waarop de klachtencommissie haar zienswijze zal geven. Artikel 2 Klacht tegen een lid van de directie 2.1 Wanneer een klacht wordt ingediend inzake ongewenst gedrag van een lid van de directie, dan wordt de klacht neergelegd bij de algemeen directeur. Mocht er een klacht ten aanzien van de algemeen directeur worden ingediend, dan wordt deze neergelegd bij de Human Resources Advisor die contact opneemt met de voorzitter van de raad van commissarissen. Alle overige artikelen zijn verder van toepassing. Artikel 3 Bepalingen inzake de klachtencommissie 3.1 Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat een ieder die op de hoogte is gebracht van feiten of in het bezit is gekomen van schriftelijke stukken met betrekking tot een klacht verplicht is tot geheimhouding van deze feiten en stukken tegenover derden en er voor zorg draagt dat bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen. Bij het inwinnen van informatie bij derden dient eveneens de vertrouwelijkheid in acht te worden genomen. Waar HR Advisor wordt genoemd in deze klachtenregeling kan de manager bij afwezigheid door vakantie of ziekte, worden vervangen door de algemeen directeur.

6 Protocol ongewenst gedrag blz. 6 van De directie benoemt een klachtencommissie ongewenst gedrag (hierna: klachtencommissie) bestaande uit mannen en vrouwen. 3.3 De samenstelling van de klachtencommissie is zodanig dat voldoende kennis en ervaring op het gebied van ongewenst gedrag, juridische en organisatorische aangelegenheden beschikbaar is. 3.4 De klachtencommissie bestaat uit in principe drie leden en twee plaatsvervangende leden. Eén lid van de commissie wordt voorgedragen door de directie, één lid door de OR en één onafhankelijke voorzitter wordt door de twee leden voorgesteld. De directie en de OR dragen beide tevens een plaatsvervanger voor. Per geval kan door de commissie worden besloten of advies van een derde (deskundige) zal worden ingewonnen. 3.5 De klachtencommissie kiest uit haar midden een secretaris. Niet tot de leden van de klachtencommissie worden benoemd: leden van de raad van commisarissen, de Smit & zoon-directie, OR-leden en vertrouwenspersonen. 3.6 De leden van de klachtencommissie hebben zitting voor een periode van vier jaar. Zij treden na hun zittingsperiode af en zijn terstond herbenoembaar voor maximaal nog een periode. Bij einde dienstverband wordt een vervanger gezocht. 3.7 Er dient een rooster van aftreden te worden opgesteld, waarbij moet worden voorkomen dat de gehele commissie tegelijk aftreedt. Artikel 4 Taken van de klachtencommissie Tot de taken van de klachtencommissie behoren: 4.1 Te bepalen of de klacht ontvankelijk is; een klacht is niet ontvankelijk als niet aan de eisen van artikel 1, punt 2 t/m 5 is voldaan. 4.2 Een onderzoek in te stellen naar de bij haar ingediende klachten omtrent ongewenst gedrag. 4.3 Aan de directie (indien een klacht is ingediend tegen een directielid: aan Human Resources Advisor) advies uit te brengen omtrent de uitkomsten van het onderzoek. 4.4 Aan de directie gevraagd, dan wel ongevraagd in algemene zin te adviseren omtrent de problematiek inzake ongewenst gedrag. Artikel 5 Het onderzoek 5.1 Zodra de klachtencommissie een klacht ontvangt, wordt een begin gemaakt met het onderzoek. 5.2 De klachtencommissie is bevoegd tot het inwinnen van informatie bij een ieder die inlichtingen kan verschaffen omtrent de omstandigheden waaronder ongewenst gedrag zich heeft voorgedaan. De klachtencommissie zal hierbij

7 Protocol ongewenst gedrag blz. 7 van 9 zorgvuldigheid betrachten. Binnen Smit & zoon dienen medewerkers volledige medewerking hieraan te verlenen. Hierbij geldt dat een ieder die door de klachtencommissie benaderd wordt, gehouden is tot absolute geheimhouding. 5.3 Gedurende de procedure houdt de commissie zowel de klager als de aangeklaagde op de hoogte van het verloop van de procedure. 5.4 Gedurende de klachtenbehandeling wordt een procesdossier opgesteld, dat vertrouwelijk is en slechts ter inzage ligt voor de klager, aangeklaagde en hun adviseurs. 5.5 De klachtencommissie hoort de klager en de aangeklaagde in eerste instantie in elkaars afwezigheid. In overleg met partijen, óf indien dit in de ogen van de klachtencommissie bevorderlijk is voor het onderzoek, kan besloten worden om de klager en aangeklaagde te horen in elkaars aanwezigheid. 5.6 Zowel de klager als de aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een adviseur. 5.7 De klachtencommissie kan getuigen en andere betrokkenen, die inlichtingen kunnen verschaffen omtrent de omstandigheden waaronder de ongewenste gedragingen hebben plaatsgevonden, horen. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit in aanwezigheid van de klager en aangeklaagde. 5.8 De bijeenkomsten van de klachtencommissie zijn besloten en worden eventueel extern gehouden. Artikel 6 Bereikbaarheid commissie, registratie en verslaglegging 6.1 De commissie is te bereiken via de secretaris: Smit & zoon klachtencommissie ongewenst gedrag tav 6.2 De secretaris van de klachtencommissie houdt de registratie bij van de klachten en de behandelingen ervan, ten behoeve van het archief van de klachtencommissie. 6.3 Slechts de leden van de klachtencommissie hebben inzage in dit archief. Alle gegevens ter zake een klacht worden na vijf jaar vernietigd, tenzij binnen de termijn van vijf jaar opnieuw een klacht wordt ingediend omtrent een aangeklaagde persoon. In dit geval worden de gegevens van de eerdere klacht nogmaals vijf jaar bewaard. 6.4 De secretaris houdt tevens een anonieme registratie bij van de aard en de omvang van de door de klachtencommissie behandelde klachten. Dit wordt opgenomen in een jaarlijkse schriftelijke verslaglegging. 6.5 Van elke hoorzitting en van elke verklaring wordt een verslag gemaakt dat door

8 Protocol ongewenst gedrag blz. 8 van 9 betrokkene voor akkoord getekend dient te worden. Indien de betrokkene niet tot ondertekening bereid is, bestaat de mogelijkheid schriftelijk commentaar aan het verslag toe te voegen. Artikel 7 advies aan de directie 7.1 De klachtencommissie kan, op het moment dat de klacht binnen is bij de klachtencommissie, een advies uitbrengen aan de directie. De directie kan beslissen de aangeklaagde te schorsen. 7.2 Als de klacht niet ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard door de klachtencommissie, deelt zij dit onverwijld en gemotiveerd mee aan de directie/hr Advisor, klager en aangeklaagde. Een klacht wordt niet gegrond verklaard, indien deze slechts wordt gesteund door de verklaring van de klager. De verklaring van de klager dient te worden aangevuld met meer redengevend materiaal, bijvoorbeeld een verklaring van de aangeklaagde, een medische verklaring, een getuigenverklaring. 7.3 Als de klachtencommissie de klacht gegrond acht komt zij binnen 20 werkdagen na ontvangst van de klacht tot een advies aan de directie. Een kopie daarvan wordt aan de beklaagde en klager verzonden. Deze termijn kan met maximaal 20 werkdagen worden verlengd. Bij verlenging worden alle betrokkenen in kennis gesteld. 7.4 Klager en aangeklaagde worden op de hoogte gebracht van het moment waarop de klachtencommissie haar advies heeft neergelegd bij de directie. Klager en aangeklaagde ontvangen een exemplaar van het advies. Artikel 8 advies met betrekking tot te nemen maatregelen 8.1 De commissie kan de directie adviseren tot de volgende maatregelen: Jegens aangeklaagde: a. waarschuwing; b. berisping; c. schorsing; d. overplaatsing; e. gehele of gedeeltelijke ontzegging van de toegang tot de gebouwen en terreinen behorende tot Smit & zoon; f. ontslag 8.2 Indien een klacht ten onrechte bij (de vertrouwenspersoon en) de klachtencommissie blijkt te zijn gedeponeerd: Voorziet de directie, op verzoek van en in overleg met de aangeklaagde, in passende rehabilitatie. 8.3 De commissie kan de directie adviseren tot het nemen van de volgende maatregelen; Ten gunste van klager: a. uitstel van een beoordeling; b. een vernieuwde beoordeling; c. verandering van taken of functie, dan wel overplaatsing;

9 Protocol ongewenst gedrag blz. 9 van 9 d. toewijzen andere stage-plaats. 8.4 lndien een klacht ten onrechte bij de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie blijkt te zijn gedeponeerd kan de commissie de directie adviseren tot het nemen van de volgende maatregel: Jegens klager: a. waarschuwing; b. berisping; c. schorsing; d. overplaatsing; e. gehele of gedeeltelijke ontzegging van de toegang tot de gebouwen en terreinen behorende tot Smit & zoon; f. ontslag Artikel 9 besluit genomen door de directie 9.1 Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het advies van de klachtencommissie wordt door de directie een ontvangstbevestiging verzonden aan de klager, de aangeklaagde, de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon. 9.2 De directie neemt binnen 20 werkdagen na ontvangst van het advies van de klachtencommissie een gemotiveerd besluit. Eventueel kan deze termijn gemotiveerd met 2 keer 20 werkdagen worden verlengd wanneer dit in het kader van het onderzoek noodzakelijk is. Bij een verlenging worden alle betrokkenen daarvan in kennis gesteld. 9.3 Wanneer de directie een besluit heeft genomen, wordt dit binnen 3 werkdagen verzonden aan de klager, de aangeklaagde, de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon. Wanneer is afgeweken van het advies van de klachten commissie motiveert de directie waarom is afgeweken. 9.4 Het genomen besluit wordt opgenomen in het archief van de klachtencommissie.

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG INLEIDING Als werkgever zijn we krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Regeling Ongewenst Gedrag

Vastgesteld mei 2011. Regeling Ongewenst Gedrag Vastgesteld mei 2011 Regeling Ongewenst Gedrag Inhoudsopgave Deel A 3 Artikel 1. Begrippen 3 Artikel 2.Klachtrecht 3 Artikel 3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding 3 Artikel 4. Vertrouwenspersoon 4 Artikel

Nadere informatie

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen Ongewenste omgangsvormen De Raad van Bestuur van BNG verklaart dat ongewenste omgangsvormen en kwetsend gedrag van seksuele en andere aard tussen medewerkers niet getolereerd worden. Een ieder die van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel

Nadere informatie

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag Heijmans Klachtenreglement Ongewenst Gedrag 1 Inleiding Dit Klachtenreglement Ongewenst Gedrag biedt iedere Heijmans-medewerker de mogelijkheid om zijn of haar klacht met betrekking tot ongewenst gedrag

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON Hogeschool Klachtenregeling Ongewenst Gedrag HdK Het College van Bestuur besluit, gelet op artikel U-1 van de cao-hbo 2007-2010, de Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag TiU

Klachtenregeling ongewenst gedrag TiU Klachtenregeling ongewenst gedrag TiU Met deze Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TiU wordt uitvoering gegeven aan de Gedragscode Ongewenst Gedrag TiU en aan artikel 1.12 van de CAO. De regeling is in werking

Nadere informatie

Bijlage 4: Voorbeelden klachtenprocedure. Voorbeeld 1. Wie & Toelichting

Bijlage 4: Voorbeelden klachtenprocedure. Voorbeeld 1. Wie & Toelichting Voorbeeld 1 Wie & Toelichting Start 1. Melding en registratie van de klacht 2. Keuze traject Klachtenregistratie 1. Iedere medewerker kan een klacht indienen over ongewenste omgangsvormen bij zijn/haar

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 11 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bij deze bekend dat zij in hun vergadering van 6 februari 2001 onder nummer 45 hebben vastgesteld: Regeling voorkomen

Nadere informatie

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag , verder te noemen organisatie, hanteert deze voor zowel kinderopvang als peuterspeelzalen. Inleiding De organisatie wil met deze gedragscode waarborgen scheppen voor een goed en stimulerend werkklimaat

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen Protocol Ongewenste Omgangsvormen 1. Uitgangspunten Om een veilig sociaal sportklimaat te waarborgen wordt van ieder lid, trainer, vrijwilliger, ouder of gast bij de vereniging (nader samenvattend genoemd:

Nadere informatie

2. Verbod van ongewenst gedrag Het is verboden om zich schuldig te maken aan ongewenst gedrag. Medewerkers van GPNL,

2. Verbod van ongewenst gedrag Het is verboden om zich schuldig te maken aan ongewenst gedrag. Medewerkers van GPNL, Van : Bedrijfsvoering (P&O) Betreft : ongewenst gedrag en klachtenregeling Datum : 14 september 2007 (geactualiseerd 1 oktober 2015) Ter : Vaststelling Inleiding De gedragscode seksuele intimidatie, agressie,

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE Seksuele intimidatie, verbale intimidatie en discriminatie, agressie en geweld, pesten, e.d.) Klachtenregeling ongewenst gedrag Gerrit Rietveld

Nadere informatie

Reglement Vertrouwenscommissie ROVC. Goedkeuring directie d.d

Reglement Vertrouwenscommissie ROVC. Goedkeuring directie d.d Reglement Vertrouwenscommissie ROVC Goedkeuring directie d.d. 17-11-2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Definities 3 2. Doel van het reglement 3 3. Toepasselijkheid 4. Reglement vertrouwenscommissie 3 5. Klacht

Nadere informatie

Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de H.E.M.A.-bond Nederland. 2. Onder ongewenst gedrag binnen de bond

Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de H.E.M.A.-bond Nederland. 2. Onder ongewenst gedrag binnen de bond REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG H.E.M.A.-bond Nederland Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de H.E.M.A.-bond Nederland. 2. Onder ongewenst gedrag binnen de bond wordt

Nadere informatie

rechtstreeks verband houdende met het verrichten van de sport en waarbij tevens sprake is van een van de volgende omstandigheden:

rechtstreeks verband houdende met het verrichten van de sport en waarbij tevens sprake is van een van de volgende omstandigheden: Regeling ongewenst gedrag SSV Texel Wat is ongewenst gedrag? Als u bepaald gedrag als storend ervaart, is dit al reden om te kunnen spreken van ongewenst gedrag. Bij seksuele intimidatie gaat het om ongewenste

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen WSD

Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen WSD Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen WSD Artikel 1 Begripsbepalingen A. In deze regeling wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen: 1. Seksuele intimidatie; seksueel getinte aandacht voor een

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Reglement Ongewenst Gedrag

Reglement Ongewenst Gedrag Reglement Ongewenst Gedrag Artikel 1 Begripsbepalingen. 1.1 Onder bestuur wordt verstaan: het bestuur van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (hierna te noemen de NABV). 1.2 Onder ongewenst gedrag

Nadere informatie

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17)

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Bij de VMCA moet elke medewerker in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. De VMCA

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie ROC Mondriaan

Reglement Klachtencommissie ROC Mondriaan Reglement Klachtencommissie ROC Mondriaan Instemming Ondernemingsraad: 5 september 2013 Instemming Studentenraad: 3 oktober 2013 Vastgesteld door College van Bestuur: 8 oktober 2013 Ingangsdatum: 9 oktober

Nadere informatie

REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag, inclusief klachtenregeling

Protocol ongewenst gedrag, inclusief klachtenregeling Protocol ongewenst gedrag, inclusief klachtenregeling Redactie XpertHR Actueel - Arbo Een werkgever is verplicht te zorgen voor een werkomgeving die vrij is van agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie,

Nadere informatie

Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld

Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld INLEIDING In dit beleidsplan wordt binnen de kaders van het Arbo-beleid de aanpak van seksuele intimidatie, agressie en geweld nader uitgewerkt.

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Hulpmiddel 3. Beleidsplan en klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Hulpmiddel 3. Beleidsplan en klachtenregeling ongewenste omgangsvormen Hulpmiddel 3 Beleidsplan en klachtenregeling ongewenste omgangsvormen Arbocatalogus Particuliere Beveiliging Maart 2012 Inhoudsopgave Beleidsplan ongewenste omgangsvormen... 3 Inleiding... 3 Kaders...

Nadere informatie

EUR-klachtenregeling ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie). (maart 2008)

EUR-klachtenregeling ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie). (maart 2008) EUR-klachtenregeling ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie). (maart 2008) Artikel 1 Begripsbepalingen. 1. Onder ongewenste omgangsvormen worden verstaan:

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen Protocol Ongewenste Omgangsvormen 1 Inhoudsopgave Uitgangspunten... 3 Intentieverklaring... 3 Toepassingsgebied ongewenste omgangsvormen... 3 Geheimhouding en bescherming... 3 Definities... 4 Preventie...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen Nr. 8375 8 september 2017 Rectificatie Regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag waterschap Vechtstromen 2017

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Vastgesteld door het College van Bestuur Inwerking getreden op 7 oktober 2013 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Agressie en geweld: voorvallen waarbij

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie KLACHTENREGELING Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie 1. Klachtenregeling 1.1 Begripsbepalingen en definities. Discriminatie: Het ongelijk behandelen van mensen in gelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Algemeen Tempo Atletiek Vereniging streeft er in zijn verenigingsbeleid naar een goed en veilig klimaat te scheppen binnen onze vereniging. Daarbij

Nadere informatie

Preventie en aanpak van ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie

Preventie en aanpak van ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie Klachtenregeling Preventie en aanpak van ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie 1. Klachtenregeling 1.1 Begripsbepalingen en definities. Discriminatie: In het kader van deze gedragscode wordt onder

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Protocol klachtenbehandeling seksistisch gedrag ongewenste intimiteiten

Protocol klachtenbehandeling seksistisch gedrag ongewenste intimiteiten Protocol klachtenbehandeling seksistisch gedrag ongewenste intimiteiten cq Auteur : GRA Datum goedkeuring mr : 23 jan 2012 datum in werking : 17 mrt 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON. Hogeschool der Kunsten Den Haag

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON. Hogeschool der Kunsten Den Haag KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON Hogeschool der Kunsten Den Haag 1 van 8 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag HdK Het College van Bestuur besluit, gelet op artikel U-1 van de

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid 10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden (op basis van de Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang) Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Klachtenreglement t.b.v. Nederlandse Go Bond en aangesloten verenigingen en leden

Klachtenreglement t.b.v. Nederlandse Go Bond en aangesloten verenigingen en leden Klachtenreglement t.b.v. Nederlandse Go Bond en aangesloten verenigingen en leden Versie 1.0 Vastgesteld door bestuur op 16 december 2017 In werking (per uitvoeringsbesluit) vanaf 1 jan 2018 Te bekrachtigen

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Inleiding. 08-03-13 model code

Inleiding. 08-03-13 model code Model Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse en Overijsselse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang opgesteld oktober 2006, gewijzigd maart

Nadere informatie

1. De instelling Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda. Hierna aangehaald als Stg. De Leystroom.

1. De instelling Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda. Hierna aangehaald als Stg. De Leystroom. Doelstelling van de klachtenregeling Deze klachtenregeling heeft een tweetal doelstellingen: 1. Het bieden van een procedure voor opvang, begeleiding en behandeling van klachten van medewerkers. 2. Het

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag Klachtenregeling Ongewenst Gedrag Inleiding Tilburg University wil ongewenst gedrag waaronder (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie uitbannen. Daartoe stelt het College van Bestuur

Nadere informatie

1. Medewerker: De ambtenaar in dienst en/of werkzaam bij Stroomopwaarts.

1. Medewerker: De ambtenaar in dienst en/of werkzaam bij Stroomopwaarts. CVDR Officiële uitgave van Stroomopwaarts MVS. Nr. CVDR610807_1 18 juni 2018 Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts houdende regels omtrent ongewenst gedrag

Nadere informatie

Melden bij de vertrouwenspersoon en indienen van een klacht

Melden bij de vertrouwenspersoon en indienen van een klacht Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Regeling opvang en klachtenprocedure ongewenst gedrag gemeente Brummen

Regeling opvang en klachtenprocedure ongewenst gedrag gemeente Brummen CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR407476_1 17 oktober 2017 Regeling opvang en klachtenprocedure ongewenst gedrag gemeente Brummen Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om: 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bekendmaking vaststelling beleid Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend de beleidsregel Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2017" vast te stellen. De nieuwe beleidsregel

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag Waterschap Zuiderzeeland

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag Waterschap Zuiderzeeland WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Zuiderzeeland. Nr. 1020 11 februari 2015 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag Waterschap Zuiderzeeland Algemene bepalingen De Algemene Vergadering van Waterschap

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag Klachten als gevolg van ongewenst gedrag 1. Inleiding In deze nota zal ongewenst gedrag op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie aangeduid worden als ongewenst

Nadere informatie

Klachtenreglement Opleiding tot Psychosociaal therapeut

Klachtenreglement Opleiding tot Psychosociaal therapeut Klachtenreglement Opleiding tot Psychosociaal therapeut De Roos Opleidingen Inhoud Vooraf... 3 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1

Nadere informatie

Alzheimer Nederland, mei 2017 Pagina 1

Alzheimer Nederland, mei 2017 Pagina 1 Het doel van deze klachtenregeling is een zorgvuldige behandeling van klachten van een ieder die werkzaam of vrijwillig actief is bij Alzheimer Nederland en die binnen de arbeidssfeer of het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Het Expertisecentrum Conflictmanagement heeft een klachtenregeling opgesteld. Hieronder volgt de tekst van onze klachtenregeling.

Klachtenregeling. Het Expertisecentrum Conflictmanagement heeft een klachtenregeling opgesteld. Hieronder volgt de tekst van onze klachtenregeling. Klachtenregeling Het Expertisecentrum Conflictmanagement heeft een klachtenregeling opgesteld. Hieronder volgt de tekst van onze klachtenregeling. Artikel 1 Definities Klacht Beslissing Seksuele intimidatie

Nadere informatie

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Scalda,Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie - Postbus 102-4530AC Terneuzen T

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Directiestatuut Pagina 1 van 8

KLACHTENREGELING. Directiestatuut Pagina 1 van 8 Directiestatuut Pagina 1 van 8 INHOUD Inleiding 3 Aanhef 3 Begripsbepalingen 4 Artikel 1 4 Behandeling van de klachten 4 Paragraaf 1: De contactpersoon 4 Artikel 2: Aanstelling en taak contactpersoon 4

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGELING KLACHTENBEHANDELING SEKSUELE INTIMIDATIE EN AGRESSIE EN GEWELD STICHTING CAVENT

REGELING KLACHTENBEHANDELING SEKSUELE INTIMIDATIE EN AGRESSIE EN GEWELD STICHTING CAVENT REGELING KLACHTENBEHANDELING SEKSUELE INTIMIDATIE EN AGRESSIE EN GEWELD STICHTING CAVENT Regeling waar medewerkers klachten neer kunnen leggen als zij geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voostudenten

Klachtenregeling ongewenst gedrag voostudenten AUTEUR Juridische Zaken STATUS Instemming CvB en Studentenraad DATUM 04-04-2018 Klachtenregeling ongewenst gedrag voostudenten regeling voor 1 1 De Wet educatie en beroepsonderwijs spreekt niet van student

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Klachtenregeling. voor. Deelnemers / Leerlingen

Klachtenregeling. voor. Deelnemers / Leerlingen S Klachtenregeling voor Deelnemers / Leerlingen Voorlopige vaststelling door Raad van Bestuur 16.06.2008 Geaccordeerd Directieberaad 19.05.2008 Ter Instemming naar CMR 11.09.2008 Instemming CMR 04.12.2008

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

REGELING KLACHTENPROCEDURE ONGEWENST GEDRAG. Paragraaf 1. Algemeen

REGELING KLACHTENPROCEDURE ONGEWENST GEDRAG. Paragraaf 1. Algemeen REGELING KLACHTENPROCEDURE ONGEWENST GEDRAG Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Agressie en geweld: voorvallen waarbij een student of een medewerker

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Ongewenst Gedrag van de sector Besloten Busvervoer

BIJLAGE 6. Reglement Ongewenst Gedrag van de sector Besloten Busvervoer BIJLAGE 6 Reglement Ongewenst Gedrag van de sector Besloten Busvervoer Inleiding Het reglement Ongewenst Gedrag maakt deel uit van een beleid dat is gericht op het voorkomen en bestrijden van alle vormen

Nadere informatie

Beleid ongewenste omgangsvormen Stichting Diligence-Almere (SDA)

Beleid ongewenste omgangsvormen Stichting Diligence-Almere (SDA) augustus 2017 Beleid ongewenste omgangsvormen Stichting Diligence-Almere (SDA) Definitief augustus 2017 Begrippen : SDA : Stichting Diligence Almere Gast : Iemand die gebruik maakt van de diensten van

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling. Praktijkonderwijs Roermond

Klachtenregeling. Praktijkonderwijs Roermond 1. Klachtenregeling 1.1. Inleiding Deze klachtenregeling is bedoeld om betrokkenen bij de Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. de gelegenheid te geven klachten in te dienen en om deze klachten zo

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

In deze (klachten)regeling voortvloeiend uit de CAO NU en de CAO DLO wordt verstaan onder:

In deze (klachten)regeling voortvloeiend uit de CAO NU en de CAO DLO wordt verstaan onder: Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen Wageningen UR Preambule De Raad van Bestuur hanteert als uitgangspunt voor Wageningen UR, dat alle personen die direct of indirect werkzaam zijn of studeren bij

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o.

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o. ALGEMENE KLACHTENREGELING SKVOB e.o. Breda, 23 januari 2014, aangepast 13 mei, 30 juni 2015 en 26 september 2016 1 Preambule Sinds 1998 kent het onderwijs de Kwaliteitswet, waarin is vastgelegd dat ieder

Nadere informatie

Artikel 2. Behandeling van de klachten. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon

Artikel 2. Behandeling van de klachten. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon Handboek Hoofdstuk Algemeen 4 Klachtenregeling Vastgesteld 02-04-12 REGELING SPCO GROENE HART Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als

Nadere informatie

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden.

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden. Preambule IVA opleiding en training wil inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs, bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Het klachtrecht

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Algemene Klachtenregeling UPGRADE

Algemene Klachtenregeling UPGRADE Algemene Klachtenregeling UPGRADE Definitief: Door het College van Bestuur vastgesteld op 4 juli 2014 1 Algemene Klachtenregeling UPGRADE Het College van Bestuur van de Stichting Contractonderwijs Christelijke

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie Stichting Don Bosco Werken Nederland - Pomphulweg 106-7346 AN Hoog Soeren 055-519 15 35 - www.donboscowerken.nl - donboscowerken@donbosco.nl Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zuyd Hogeschool VASTGESTELD OP 13 DECEMBER 2016 COLLEGE VAN BESTUUR

Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zuyd Hogeschool VASTGESTELD OP 13 DECEMBER 2016 COLLEGE VAN BESTUUR Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zuyd Hogeschool VASTGESTELD OP 13 DECEMBER 2016 COLLEGE VAN BESTUUR Ten geleide Bij Zuyd Hogeschool staan persoonlijke aandacht, regionale betrokkenheid en

Nadere informatie