Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN Maatschappelijke keuzes van nu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030. Maatschappelijke keuzes van nu"

Transcriptie

1 Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu

2 ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu

3

4 Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu

5 V Auteur Prof. dr. Frans W.A. Brom Hoofd Technology Assessment, Rathenau Instituut 4

6 VOORWOORD De wisselwerking tussen technologie en samenleving gaat altijd met horten en stoten. Neem kernenergie. In 2004 bracht het Rathenau Instituut, samen met CE Delft, de studie Het nucleaire landschap. Verkenningen van feiten en meningen over kernenergie uit. De centrale in Borssele zou in 2013 gesloten worden. Plannen voor uitbouw van kernenergie in Nederland waren er niet. Dat kon wel eens snel veranderen, zo was onze inschatting. Klimaatverandering en de liberalisering van de energiemarkt zouden om een nieuw politiek en maatschappelijk oordeel kunnen vragen. Die inschatting bleek juist. Borssele blijft open. En anno 2011 zijn er plannen voor de bouw van een extra kerncentrale. Ondanks het ongeval met de reactor in het Japanse Fukushima (maart 2011) staat uitbouw van kernenergie hoog op de Nederlandse beleidsagenda. De maatschappelijke ontwikkelingen bij andere energietechnologieën laten zich evenmin gemakkelijk voorspellen zo laat het boek Energie in 2030 uitgebreid zien. Denk aan de eerste generatie biobrandstof. Deze optie voor verduurzaming krijgt nu gemakkelijk het label onethisch opgespeld. Want etenswaar die in de tank belandt kan geen hongerige monden voeden. Maar te gemakkelijke indelingen in goede en foute energie helpen de energiediscussie niet verder. Vallen en opstaan is nodig, zo heeft het Rathenau Instituut al eerder laten zien in het rapport Naar de kern van de bio-economie: De duurzame beloftes van biomassa in perspectief. Een ander voorbeeld van horten en stoten is de onrust over de afvang en ondergrondse opslag van CO2. Dit was een speerpunt voor verduurzaming onder Balkenende-IV. Maar na zorgen en protesten van gemeentes en omwonenden zijn proefprojecten op land voorlopig niet meer aan de orde. Meer recent groeit de aandacht voor winning van de enorme hoeveelheden schaliegas (leisteengas) die in de diepe ondergrond van Brabant verscholen zitten. Het groeiend enthousiasme over de economische haalbaarheid lijkt gelijk op te gaan met zorgen over vervuiling van het grondwater. Het voorgaande illustreert dat elke energietechnologie leidt tot maatschappelijke vragen en zorgen. Een silver bullet technology is er niet. Een toverformule voor draagvlak evenmin. De grote vraag is dan ook: hoe houden we onze energie-economie maatschappelijk aanvaardbaar? Door te laten zien wat betaalbare, betrouwbare en schone energie in de praktijk betekent. Met een langetermijn, politieke inspanning die de verdeling van lusten en lasten tussen bedrijven, overheden en burgers stap voor stap transparanter en rechtvaardiger maakt. Met zo min mogelijk nadelen en liever nog voordelen voor mens en milieu elders ter wereld. Met dit boek hoopt het Rathenau Instituut, met dank aan de vele deskundigen die zich hiervoor ingezet hebben, een stap in deze richting te zetten. 5

7 Hoofdstuk 1 INLEIDING Intermezzo MAATSCHAPPELIJKE THEMA S IN BEELD Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 ENERGIEBESPARING HERNIEUWBARE ENERGIE BETAALBAAR Hoofdstuk 4 FOSSIEL EN URANIUM Hoofdstuk 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 6

8 OPZET VAN HET BOEK BETROUWBAAR SCHOON RUIMTELIJK INPASBAAR DRAAGVLAK ESSAYS ESSAYS ESSAYS 7

9 1 INLEIDING _ De zoektocht naar maatschappelijk draagvlak Consensus over energiedoelen controverse in de praktijk Breed overzicht wenselijk Vier maatschappelijke criteria Opzet van het boek 18 2 ENERGIEBESPARING _ Meer efficiëntie is niet genoeg Efficiëntie is toch vaak te duur Efficiëntie niet goed te meten Efficiëntie is minder schoon dan het lijkt Ruimtegebruik energie-efficiëntie onderbelicht Draagvlak gemakkelijk met de mond beleden Tot slot: meer efficiëntie is niet genoeg 61 ESSAYS INFORMATIE _ Een energievreter in opkomst 66 MOBILITEIT _ Slim reizen met minder energieverbruik 84 WONEN _ De wedloop tussen besparing en luxe 102 VOEDING _ Eiwittransitie als besparingsstrategie HERNIEUWBARE ENERGIE _ De monsteruitdaging van Big & Beautiful Internationale gigagroeimarkt Nieuwe afhankelijkheden en schaarste Schoon als lastige belofte De grote planologische opgave Grote woorden beperkte daadkracht Tot slot: de monsteruitdaging van Big & Beautiful 152 ESSAYS WIND OP LAND _ Gemakkelijker gezegd dan gedaan 156 WIND OP ZEE _ Spannende tijden voor de boeg 174 WARMTE- EN KOUDEOPSLAG _ Behoefte aan regie 190 AARDWARMTE _ Het alternatief voor de gasketel? 204 ZONNEPANELEN EN ZONNEBOILERS _ Kan de zon het dak op? 216 SPIEGELCENTRALES _ Zonnestroom uit de Sahara: de vergeten optie 238 WATER _ Waagt Nederland de sprong naar zee? 256 BIOMASSA _ Wat is mogelijk, wat is wenselijk? 274 8

10 INHOUDSOPGAVE 4 FOSSIEL EN URANIUM _ Bronnen van (on)gemak Onzekere economische en maatschappelijke kosten Over de houdbaarheid van betrouwbaarheid Van schoon imago naar duurzaamheidscertificaat Ruimtegebruik als opkomend knelpunt Tegenstrijdige signalen Tot slot: bronnen van (on)gemak 311 ESSAYS AARDOLIE _ Economisch en maatschappelijk smeermiddel voor Nederland 318 AARDGAS _ Eén verleden en vele toekomstscenario s 338 STEENKOOL _ Ongemak over het scenario van Nederland als kolenstroomexporteur 358 KERNENERGIE _ Schuivende posities CONCLUSIES _ Doorbreek de energiemythes Mythe 1: De technologie lost het op Mythe 2: Fossiel is op zijn retour Mythe 3: Hernieuwbaar is oneindig beschikbaar Mythe 4: Hogere energie-efficiënte leidt tot vermindering energieverbruik Mythe 5: De overheid stelt slechts randvoorwaarden aan een vrije markt Mythe 6: We zijn op weg naar CO2-neutraal Mythe 7: Nederlandse verduurzaming is duurzaamheid Aanbevelingen - Op naar maatschappelijk transparant energiebeleid 411 REGISTER 424 DANKWOORD 436 9

11 ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu 1 Auteurs Jurgen Ganzevles en Rinie van Est Onderzoekers bij het Rathenau Instituut 10

12 INLEIDING De zoektocht naar maatschappelijk draagvlak 1.1 Consensus over energiedoelen controverse in de praktijk Betaalbare, betrouwbare en schone energie. Bedrijfsleven, burgers, (milieu)organisaties en overheid iedereen onderschrijft deze algemene doelen voor de energievoorziening. Toch blijkt het erg lastig om ze concreet in te vullen en onderling te verenigen. Een energievoorziening die én betaalbaar én betrouwbaar én schoon is, is minder makkelijk bereikbaar dan het lijkt. Elke nieuwe energie-optie zorgt voor een maatschappelijke controverse, zo lijkt het. Urk heeft liever geen windenergie, vanwege het landschap. Barendrecht en Bergen maken zich zorgen over CO2- en gasopslag, vanwege de veiligheid en eventuele schade door aardbevingen. Milieuorganisaties waarschuwen voor nieuwe kolencentrales vanwege de CO2-uitstoot en het stralingsgevaar bij of kernenergie. En de minister van Economische Zaken van het vorige kabinet ontraadde subsidiëring van zonnepanelen, vanwege de hoge kosten. Maar hoe kritischer we als samenleving zijn, hoe minder energiebronnen er over blijven die aan ons ideaalplaatje van een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening voldoen. Vanuit het energiebeleid bezien is deze maatschappelijke weerstand dan ook zeer problematisch. Want om een aantal redenen moeten overheid en bedrijfsleven de energievoorziening stevig en ook snel vernieuwen. Vasthouden aan de bestaande energievoorziening is geen optie. Ten eerste zijn er concrete, harde, Europees opgelegde doelstellingen voor energiebesparing, het aandeel hernieuwbare energie en CO2-reductie (EC 2011). In 2020 dient de energie-efficiëntie 20% te zijn ver- 11

13 ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu beterd. Ook moet hernieuwbare energie gaan voorzien in 14% (een zevende deel) van onze nationale energiebehoefte. Verder rekent de Europese Commissie Nederland af op 20% CO2-reductie (ten opzichte van 1990). Ten tweede moet Nederland zich voorbereiden op het wegvallen van de baten uit aardgaswinning. In 2030 is de winning nog maar een kwart van die in 2009 (EZ 2009). Dat betekent een miljardenaderlating voor onze schatkist, maar ook minder gas om gebouwen mee te verwarmen en elektriciteit op te wekken. Er zijn vervangende energiebronnen nodig om in de energiebehoefte te voorzien. En alternatieve manieren om aan energiebedrijvigheid te blijven verdienen. Ten derde veranderen de geopolitieke verhoudingen voor energielevering razendsnel. De vraag naar energie stijgt explosief in China en andere opkomende economieën. Dit verandert de internationale handelsbetrekkingen tussen multinationals en naties ingrijpend. Een land als China lijkt minder terughoudend dan Nederland om zijn eigen energievoorziening veilig te stellen en nieuwe industrieën op te bouwen waarmee stevig verdiend kan worden aan energie-export. Een Australisch bedrijf tekende in 2010 een exportcontract voor steenkool naar China voor een bedrag van maar liefst 60 miljard Amerikaanse dollar. The biggest ever export contract. Goed voor tienduizenden Australische arbeidsplaatsen en miljoenen aan belastinginkomsten voor de Australische staat (BBC 2010). Tegelijkertijd heeft Brazilië zich in de laatste decennia ontwikkeld tot s werelds op één na grootste ethanolproducent: brandstof voor vervoer, gemaakt uit suikerriet (Wikipedia 2011a). Op dit veranderende wereldtoneel moet Nederland zijn energie-economie voor 2030 en daarna zien op te bouwen en veilig te stellen. Maar het gat tussen consensus en controverses is niet zomaar gedicht. In dit boek gaan we daarom op zoek naar maatschappelijk aanvaardbare manieren waarop Nederland zijn energie-economie kan veiligstellen. De centrale vraag hierbij is: hoe kan het draagvlak voor energieontwikkelingen groeien? Collectief draagvlak voor de toekomstige energievoorziening is waarschijnlijk een illusie. Wel zijn de factoren te doorgronden die van invloed zijn op het draagvlak. Die willen we opsporen door een overzicht te geven van de energie-ontwikkelingen die spelen en de maatschappelijke kwesties en keuzes die ze oproepen. 1.2 Breed overzicht wenselijk Waarom zou een gemeente de nadelen en risico s van bijvoorbeeld een windmolenpark of ondergrondse gasopslag accepteren, als die niet weet of er een beter alternatief is? Nut en noodzaak van een dergelijk project kunnen nooit aannemelijk worden wanneer alternatieven onderbelicht blijven. Om een volgende stap te maken in de energiediscussie is het nodig dat alle opties die er zijn vanuit maatschappelijk perspectief even grondig onderzocht worden. Gebeurt dat niet, dan belandt de energiediscussie telkens in een fuik, en dat verhindert de noodzakelijke vernieuwing. Helaas ontbreekt het meestal aan tijd en middelen om het complete palet aan energie-opties uitvoerig te onderzoeken en bespreken. Ook het politieke en maatschappelijke debat zoomt vaak in op de afzonderlijke energie-opties. De ene keer staat gaswinning in de Waddenzee in de belangstelling. Op een ander moment domineert kernenergie de 12

14 INLEIDING kranten. En weer later discussieert men over de vraag waarom wind-op-zee niet langer subsidie krijgt. Deze discussies, beschouwingen en perspectieven zijn relevant. Daarmee komen de voors- en tegen van de afzonderlijke energiebronnen boven tafel. Maar tegelijkertijd is iedere afzonderlijke discussie per definitie beperkt. Bovendien staat het inzoomen een meer integrale discussie over de energievoorziening in de weg. Een compleet overzicht vanuit maatschappelijk perspectief, waarin alle opties besproken worden en feiten zo veel mogelijk onafhankelijk gecheckt zijn, ontbreekt. Met als gevolg dat de afzonderlijke debatten blijven wringen: het wordt niet duidelijk of een concrete energie-ontwikkeling nu wel echt nodig is, en alternatieven kunnen niet helder tegen elkaar afgewogen worden. Dit boek probeert een meer integraal perspectief op de energievoorziening te geven. We zijn de euvele uitdaging aangegaan om met hulp, kennis en inzet van vele energiedeskundigen tot een totaaloverzicht te komen. We hebben experts benaderd om essays te schrijven, die vanuit de historische context de energieontwikkelingen en de bijbehorende maatschappelijke kwesties belichten. Deze essays zijn integraal opgenomen in dit boek. Daarnaast hebben we enkele expertbijeenkomsten georganiseerd, waaraan een bredere kring van deskundigen heeft deelgenomen. Bij elkaar heeft dit een onschatbare bron van kennis opgeleverd, waaruit rijkelijk is geput voor de samenvattende hoofdstukken. In het boek zijn de essays en hoofdstukken geordend in drie delen, die overeenkomen met de drie pijlers van onze energievoorziening. Dit zijn meer energiebesparing, een doorgroei van hernieuwbare energie en het veilig en schoner inzetten van conventionele energiebronnen (fossiel en uranium). Alle visies op de toekomstige energievoorziening bevatten, expliciet en impliciet, gebaseerd op deze drie pijlers. De mate waarin partijen ervoor pleiten om aan bepaalde pijlers meer gewicht toe te kennen verschilt, maar meer pijlers zijn er niet. Hieronder worden ze nader toegelicht. Meer energiebesparing Vanaf de eerste oliecrisis in 1973 hebben overheden en energiebedrijven gehamerd op de noodzaak om energie te besparen. In eerste instantie door burgers op te roepen energiezuiniger te leven, bijvoorbeeld door de gordijnen dicht te doen en zich warmer te kleden. Later kwam de nadruk meer te liggen op technische voorzieningen zoals het isoleren van woningen en gebouwen, en de ontwikkeling en toepassing van efficiëntere apparaten en installaties. Met behulp van subsidies en sancties is de afgelopen veertig jaar veel bereikt op het vlak van besparing. Niet alleen lampen, CV-ketels, automotoren en industriële processen zijn stukken efficiënter geworden, ook de energiebehoefte van woningen en gebouwen is drastisch verminderd. Daarnaast hebben overheden en diverse sectoren de laatste jaren in convenanten besparingsdoelstellingen afgesproken. In de essays over energiebesparing staat het voorzien in de menselijke behoeftes centraal. De technologieën, materialen en processen die nodig zijn voor onze leefstijl kosten allemaal energie. Daar kan in principe nog steeds (veel) op bespaard worden. Vier energie-intensieve domeinen komen aan bod. Kris De Decker, freelance journalist en oprichter van houdt de stijgende vraag en levering van digitale informatie tegen het licht. Peter Peters, verbonden aan de faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht, zoomt in op mobiliteit. Jaap Jelsma, adviseur klimaat en technologie, voorheen verbonden aan de Universiteit Twente en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), richt zich op energiebesparing bij het wonen. Hans Dagevos en Erik de Bakker 13

15 ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu ten slotte, onderzoekers bij LEI, onderdeel van Wageningen UR, analyseren de maatschappelijke kansen en belemmeringen voor energiebesparing met betrekking tot onze voeding. Doorgroei van hernieuwbare energie Technisch gezien zijn er legio mogelijkheden om energie te oogsten uit zon, wind, water, biomassa en aardwarmte. In alle scenario s voor 2050 wordt ervan uitgegaan dat het aandeel hernieuwbare energiebronnen substantieel is. In de Shell Energy Scenarios (Shell 2008) gaat het om enkele tientallen procenten biomass and other renewables. In het rapport van de EnergieTransitie (2008) wordt geen specifiek percentage genoemd voor na 2020, maar geeft men wel aan te streven naar volledige opwekking met hernieuwbare bronnen. En het plan Nederland krijgt nieuwe energie, opgesteld door een aantal energie- en milieugroepen en ondertekend door burgers, zet in op een volledige omschakeling naar hernieuwbare bronnen in 2050 (NNE 2010). In de essays komen de maatschappelijke kwesties van de diverse technologieën voor hernieuwbare energieopwekking aan bod. Sylvia Breukers, onderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en voorheen verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht, schrijft over wind op land, wind op zee en biomassa. Hanneke Pieters, Saskia Hagedoorn en Robert Harmsen, adviseurs bij Ecofys en tegenwoordig werkzaam bij respectievelijk Eneco, Brabant Water en de Universiteit Utrecht, belichten de ins en outs van aardwarmte en warmte- en koudeopslag (WKO). Energiewinning uit zonnepanelen, spiegelcentrales en zonneboilers wordt beschreven door Monique Riphagen, onderzoeker bij het Rathenau Instituut en voorheen beleidsmedewerker milieu. Jurgen Ganzevles ten slotte, onderzoeker bij het Rathenau Instituut, daarvoor werkzaam bij de Universiteit Twente en het ECN, zet de maatschappelijke vragen rondom energiewinning uit water op een rij. Veilige en schonere inzet van fossiele brandstoffen en kernenergie Het bestaande Nederlandse energiesysteem draait voor meer dan 95% op fossiele brandstoffen en kernenergie. Daar zijn grote, gevestigde belangen mee gemoeid. Tegelijkertijd zijn er zorgen om klimaat, veiligheid en duurzaamheid. Bij elkaar vormt dit een belangrijke motivatie om de inzet van conventionele energiebronnen zo veilig en schoon mogelijk te maken. Verschillende partijen brengen visies naar voren waarin conventionele energiebronnen tot 2030 en verder een majeure rol spelen. Het International Energy Agency voorspelt dat fossiele brandstoffen voor 80% voorzien in het mondiale energiegebruik van 2030 (IEA 2008). De mondiale energiescenario s van Shell gaan ervan uit dat conventionele energiebronnen in 2050 voor grofweg twee derde in het energiegebruik voorzien (Shell 2008). Het Energieonderzoek Centrum Nederland en het nucleaire onderzoekscentrum NRG hebben een Europees scenario uitgewerkt met meer dan 60% aan conventionele energiebronnen (ECN/NRG 2007). En in twee toekomstbeelden, zoals geschetst in het Energierapport uit 2008, spelen kolen- en gascentrales een belangrijke rol in het Nederlandse elektriciteitsnet van 2050 (EZ 2008). Daarnaast heeft de overheid drie scenario s verkend voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele, wat heeft geresulteerd in de steun voor vergunningverlening door het kabinet Rutte (Regeerakkoord 2010). Het Energierapport van 2011 gaat uit van wereldwijd nog ruim beschikbare voorraden gas, kolen en uranium (EL&I 2011). 14

16 INLEIDING Het schoner inzetten van conventionele energiebronnen kan op een aantal manieren. Betere installaties maken de inzet van brandstoffen efficiënter. Ook is er technologie om giftige uitstoot te reduceren. Daarnaast worden proeven gedaan met het afvangen en ondergronds opslaan van de CO2 die vrijkomt bij de verbranding of industriële verwerking van fossiele brandstoffen. Voor kernenergie wordt onder meer gewerkt aan de vierde generatie reactoren, die volgens de ontwikkelaars inherent veilig zijn. In vier essays komen de fossiele brandstoffen en kernenergie aan bod. Jochem Meijknecht en Lucia van Geuns, onderzoekers voor het Clingendael International Energy Programma (CIEP), gaan in op de maatschappelijke rol van aardolie voor Nederland. Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van Infrastructuren (TU Delft) en tevens onderzoeker bij het CIEP, doet dit voor aardgas. Steenkool wordt beschreven door Jurgen Ganzevles en Kris De Decker. Last but not least beschrijft Joost van Kasteren (freelance journalist) de maatschappelijke kwesties rondom kernenergie. 1.3 Vier maatschappelijke criteria Het onderzoek voor dit boek heeft vier criteria aan het licht gebracht die het maatschappelijk draagvlak bepalen. Energie-innovaties die op ruim draagvlak in de samenleving kunnen rekenen, zijn Betaalbaar, Betrouwbaar, Schoon, en ook Ruimtelijk Inpasbaar. Tot zover de consensus. Want wie de praktijk induikt, ontdekt dat deze algemene energiecriteria op verschillende manieren opgevat en ingevuld kunnen worden. Bovendien staan ze, zoals hiervoor ook al aangestipt, vaak met elkaar op gespannen voet. De criteria Betaalbaar, Betrouwbaar, Schoon en Ruimtelijk Inpasbaar worden door twee rode draden met elkaar verbonden. Eén rode draad die door alle thema s heen loopt, is sociale rechtvaardigheid. Wie draagt de lusten en wie de lasten, zowel binnen Nederland als daarbuiten, zowel voor de huidige als de toekomstige generaties? Het recht op energieconsumptie, het recht om natuurlijke hulpbronnen te verwerken en te verhandelen, en het ondergaan van onwenselijke neveneffecten zijn vaak ongelijk verdeeld. Een andere rode draad is de complexiteit van het energievraagstuk dat vanuit maatschappelijk perspectief steeds groter geworden is. Op de complexiteit en de onderlinge samenhang tussen de thema s en komen we in dit boek nog uitgebreid terug. Bij wijze van inleiding volstaan we hier met een korte historische schets per thema. Betaalbare energie: de opbouw van een lucratieve energie-economie De kosten voor energie slokken een steeds groter deel op van het budget van huishoudens en bedrijven. Voor een deel komt dat door toegenomen heffingen op energie (ECN 2006). Voor een deel ook door de stijgende prijzen van olie en de daaraan gekoppelde aardgasprijs. Weliswaar kan de olieprijs flink variëren door politieke ontwikkelingen of conflicten, maar met name de laatste tien jaar is er sprake van een trendmatige stijging, mede door de groeiende vraag uit de opkomende industrielanden (Compendium 2010). Vanwege de stijgende energierekening zouden we haast vergeten dat de samenleving ook veel aan energie verdient. Na de ontdekking van de bel bij Slochteren in 1959 werd in rap tempo het landelijke aardgasnet aangelegd. De overheid stimuleerde energie-intensieve bedrijvigheid, waaronder de chemische industrie en de glastuinbouw, maar hield daarnaast nog zoveel gas over dat Nederland uitgroeide tot West-Europa s 15

17 ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu grootste gasexporteur. Stijgende olieprijzen op de wereldmarkt deden ook de Hollandse gasbaten alleen maar stijgen, aangezien de prijs van aardgas gekoppeld was aan de olieprijs. Aardgas vormde daarmee niet alleen een schone en goedkope bron van energie, maar werd ook een van de pijlers van onze verzorgingsstaat. Daarnaast groeide Rotterdam uit tot een wereldoliehaven, en ontwikkelde het Almelose Urenco zich tot een belangrijke internationale speler op het gebied van uraniumverrijking. De overheid legitimeert energie-investeringen door niet alleen naar de becijferbare economische, maar ook de zachtere, bredere maatschappelijke kosten en baten te kijken. Klimaatverandering, kennisontwikkeling, milieueffecten, volksgezondheid en werkomstandigheden zijn domeinen waar zowel positieve als negatieve effecten kunnen optreden. Er zijn pogingen ondernomen om dergelijke effecten door te rekenen in de energieprijs. Het gaat bijvoorbeeld om het opruimen van milieuvervuiling en extra kosten voor gezondheidszorg. Maar de rekenmethodes zijn met grote onzekerheden omgeven. Een reële prijs voor energie, die rekening houdt met zowel de positieve als de negatieve effecten van energieverbruik op mens en milieu, is een som die nergens ter wereld wordt betaald. Betrouwbare energie: het garanderen van aanbod De leveringszekerheid van energie in Nederland ligt zeer hoog. Zo lag de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in 2009 op 99,9958% (KEMA 2010). De aanwezigheid van een aantal raffinaderijen zorgt voor een constante aanvoer van aardolie en Nederland heeft zijn eigen aardgasvelden. Maar hoewel de energieconsument er in Nederland dus weinig van merkt, moet er op de achtergrond wel degelijk veel gebeuren om de toevoer van de energie nu en in de toekomst zeker te stellen. Sinds begin jaren zeventig staat energieschaarste hoog op de politieke agenda. De Club van Rome maakte veel discussie los door te wijzen op de begrensdheid van natuurlijke hulpbronnen, waaronder fossiele brandstoffen. De oliecrisis van 1973 wees het Westen op de pijnlijk groeiende afhankelijkheid van niet al te betrouwbare leveranciers. In dat jaar verhoogden de Arabische landen verenigd in OPEC de olieprijs met 70%, terwijl tegelijkertijd de productie elke maand met 5% werd verminderd (Wikipedia 2011b). Als gevolg van zijn steun aan Israël tijdens de Jom Kipoeroorlog werd Nederland, samen met onder meer de Verenigde Staten, getroffen door een tijdelijke olieboycot. Benzine ging op de bon, maar dankzij het aardgas bleven de kachels branden en de bedrijven draaien. Zelfs de olieraffinaderijen bleven produceren zij het minder dan normaal dankzij de aanwezige olievoorraden en tankers die hun koers, onder meer door ingrijpen van het deels Nederlandse Shell, verlegden naar oliehaven Rotterdam. Tegelijkertijd begon de zoektocht naar alternatieven. Diversificatie werd het sleutelwoord. Weliswaar bleven de Nederlandse mijnen die na de ontdekking van de Groningse gasbel waren gesloten dicht, maar de import van steenkool groeide. Plannen voor kernenergie kwamen op tafel, wat tot heftige reacties leidde. Om die reden organiseerde de overheid begin jaren tachtig hierover een Brede Maatschappelijke Discussie. Ondanks de uitkomst dat kernenergie onwenselijk was, werden concrete bouwplannen ontwikkeld voor de bouw van nog eens drie kerncentrales (naast Dodewaard en Borssele). Daarnaast groeide de aandacht voor zon, wind- en waterkracht, zij het dat de ambities op dat vlak meestal groter bleken dan de daadwerkelijke uitvoering ervan. De zoektocht naar alternatieve energiebronnen is dus nog van vrij recente datum en nog niet ten einde. 16

18 INLEIDING Schone energie: van milieuvriendelijk naar klimaatneutraal en maatschappelijk verantwoord Later in de jaren tachtig groeit de aandacht voor de milieueffecten van het verstoken van fossiele brandstoffen. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om de vorming van zure regen tegen te gaan, in aanvulling op beleid voor het tegengaan van smog en fijn stof. Ook de zuinige omgang met energie wordt een deugd an sich. Het helpt niet alleen tegen schaarste, maar voorkomt ook de uitstoot van schadelijke stoffen. In de jaren negentig wordt de discussie over de toekomstige energievoorziening steeds meer bepaald door de mogelijkheid dat het gebruik van fossiele brandstoffen met de bijbehorende uitstoot van CO2 leidt tot verandering van het klimaat op aarde. De klimaatmodellen wijzen in de richting dat een verdubbeling van de CO2-uitstoot zorgt voor een gemiddelde temperatuurstijging van ongeveer 1 graad Celsius. Door allerlei terugkoppelingsmechanismen zou die stijging ook weleens 2 tot 6 graden kunnen worden in de komende honderd jaar (IPCC 2007). Vanwege de zorg om klimaatverandering en de verstrekkende gevolgen ervan richtten de World Meteorological Organisation en het United Nations Environment Program in 1988 het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op. Op basis van de wetenschappelijke literatuur probeert dit panel om zo goed mogelijk inzicht te verschaffen in de mogelijke oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Inmiddels zijn vier rapporten verschenen (het laatste in 2007) (IPCC 2011). Het eerste rapport van het IPCC verscheen in 1990, maar vooral het tweede gepubliceerd in 1995 schudde publiek en politiek wakker. Sommige regio s zullen droger worden, andere natter, met alle gevolgen van dien voor landbouw en voedselvoorziening; de zeespiegel zal gaan stijgen, waardoor laaggelegen vaak vruchtbare en dichtbevolkte delta s vaker zullen overstromen, en het aantal stormen en hoosbuien neemt waarschijnlijk ook toe. Het werk van de IPCC vormde de aanleiding tot het Kyoto-Protocol (1997) waarin een aantal landen de afspraak maakte om de uitstoot van broeikasgassen (naast CO2 zijn dat methaan, lachgas en een aantal fluorverbindingen) per 2012 te reduceren met gemiddeld 5% ten opzichte van 1990 (UN 1998). In het verlengde van het Verdrag van Kyoto hebben zowel de Europese Unie als de Nederlandse regering verdergaande doelstellingen geformuleerd (PBL 2010). De Europese inzet is om de uitstoot van broeikasgassen tot 2020 met minimaal 20% te verminderen ten opzichte van Vanaf het begin van deze eeuw zien we, vooral in de voedselsector, de aandacht voor bredere duurzaamheidsvragen opkomen. Er zijn verschillende consumentenlabels op de markt gekomen: denk aan EKO, Max Havelaar en Utz Kapeh. Deze geven een indruk onder welke omstandigheden de producten voor mens, dier en milieu de producten gefabriceerd zijn. In de energiesector neemt de aandacht voor dergelijke vormen van certificering eveneens toe, vooral rondom de inzet van biomassa. Meer op de achtergrond speelt de bredere discussie van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarover multinationals in jaarverslagen en in de media verantwoording afleggen. Ruimtelijk inpasbare energie: nijpender ruimtebeslag De afgelopen tweeduizend jaar is Nederland meermalen op de schop gegaan om in zijn energiebehoefte te voorzien. Bossen werden op grote schaal gekapt (Holland is afgeleid van Holtland houtland) en de 17

19 ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu winning van turf transformeerde niet minder dan een zesde van het landschap (RPB 2003). Nog afgezien van het effect dat, als gevolg van vervening en verlaging van de grondwaterstand, de bodem van West- Nederland tot vijf meter daalde (Huisman 1998). Op dit moment heerst het tijdperk dat ruimteclaims voor energie per definitie conflicterend zijn met andere ruimtebelangen. Waar Nederland rond 1800 een kleine 2 miljoen inwoners telde, zijn dat er nu een kleine 17 miljoen (CBS 2011). De bevolkingsdichtheid en de bijbehorende infrastructuur en bedrijventerreinen maken een grootschalige ruimtelijke transformatie als de vervening in de Middeleeuwen, vrijwel onuitvoerbaar. En dat terwijl juist de groei van inwoners en bedrijvigheid de vraag naar energielevering, en de ruimte die dat vraagt, verder doet toenemen. Naast het directe ruimtegebruik voor installaties, gaat het ook om het indirecte ruimtegebruik. Om veiligheidsredenen moet een gepaste afstand worden bewaard tot elektriciteitscentrales, boorinstallaties, windmolens en hoogspanningsmasten. Bij eventuele calamiteiten kan het nodig zijn om een veel groter gebied te ontruimen. Daarnaast legt het Nederlandse energieverbruik een groot beslag op ruimte elders in de wereld (HNS 2008). Denk daarbij aan de winning van olie, aardgas, steenkool en uranium. 1.4 Opzet van het boek Hoe kan het draagvlak voor energieontwikkelingen groeien? Dit boek zoekt in de volgende hoofdstukken naar maatschappelijk aanvaardbare manieren waarop Nederland zijn energie-economie kan blijven waarborgen. Elk hoofdstuk bespreekt één van de drie pijlers, daarbij voortbouwend op de inzichten uit de onderliggende essays. Zo komen Energiebesparing, Hernieuwbare energie en Fossiel & uranium achtereenvolgens aan bod. De analyse in elk hoofdstuk vindt plaats aan de hand van de vier maatschappelijke criteria: Betaalbaar, Betrouwbaar, Schoon en Ruimtelijk Inpasbaar. In het thema Draagvlak komen de bovengenoemde vier criteria vervolgens samen. In het slothoofdstuk verbinden we de pijlers en criteria met elkaar, en formuleren we conclusies en aanbevelingen voor beleid die bijdragen aan de noodzakelijke vernieuwing en waarborg van onze energie-economie. De figuur hieronder geeft een schematische opzet van het boek weer. De vijf hoofdstukken laten zich lezen zonder de afzonderlijke essays in te duiken - en andersom. Het zijn gescheiden leeslagen. Hoofdstuk 1 INLEIDING Intermezzo MAATSCHAPPELIJKE THEMA S IN BEELD Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 ENERGIEBESPARING HERNIEUWBARE ENERGIE FOSSIEL EN URANIUM BETAALBAAR BETROUWBAAR SCHOON RUIMTELIJK INPASBAAR DRAAGVLAK ESSAYS ESSAYS ESSAYS Hoofdstuk 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 18

20 INLEIDING Referenties BBC (2010). Australia Signs Huge China Coal Deal. 6 februari CBS (2011). Bevolkingsteller. bekeken op 13 juni Compendium (2010). Energieprijzen kleinverbruikers, invoerprijs steenkool en wereldolieprijs, EC (2011). Europe 2020 Targets. ECN (2006). Historische analyse van kosten & opbrengsten van de Nederlandse energievoorziening. Vergelijking met EU-lidstaten. Petten: Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), december ECN/NRG (2007). De belofte van een duurzame Europese energiehuishouding. Energievisie van ECN en NRG. Petten: Energieonderzoek Centrum Nederland/ Nuclear Research & Consultancy Group (NRG), augustus Elbersen, H. et al. (2005). Energie en Ruimte. Definitiestudie Energie binnen Klimaat en Ruimte (ME4). Wageningen: Agrotechnology & Food Innovations B.V., juli EnergieTransitie (2008). Duurzame energie in een nieuwe economische orde. Hoe maken we de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en klimaatneutraal? Utrecht: EnergieTransitie, 14 november KEMA (2010). Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland in Arnhem: KEMA, juni EL&I (2011). Energierapport Den Haag: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. EZ (2008). Energierapport Den Haag: Ministerie van Economische Zaken. EZ (2009). Delfstoffen en aardwarmte in Nederland. Jaarverslag Den Haag: Ministerie van Economische Zaken. HNS (2008). Kleine energieatlas. Ruimtebeslag van elektriciteitsopwekking: de voetafdruk van GWh. Amersfoort: H+N+S Landschapsarchitecten, augustus Huisman P. et al. (1998). Water, de bepalende factor voor ruimtelijke structuur en inrichting. In: de Angremond, K. et al. De Watertovenaars. Rotterdam: Beta Imagination Publishers, pp IEA (2008). World Energy Outlook Parijs: International Energy Agency. IPCC (2007). Climate Change 2007, Synthesis Report. Geneve: Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC (2011). History. bekeken op 28 april NNE (2010). Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw. Partijoverstijgend voorstel. PBL (2010). Brief aan de Secretaris-generaal van het Ministerie van VROM, ir. J. van der Vlist. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, 12 oktober Regeerakkoord (2010). Vrijheid en verantwoordelijkheid. Regeerakkoord VVD-CDA. RPB (2003). Energie is ruimte. Rotterdam/Den Haag: Nai Uitgevers/Ruimtelijk Planbureau. Shell (2008). Shell Energy Scenarios to Den Haag: Shell International B.V. UN (1998). Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Bonn: UN- FCCC. Wikipedia (2011a). Ethanol Fuel in Brazil. bekeken op 7 juni Wikipedia (2011b). De oliecrisis van bekeken op 28 april

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie

Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie EOS LT 03029, werkpakket 4 Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in opdracht van Agentschap NL (nu Rijksdienst voor

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE GLOBALISERINGSREEKS

DUURZAME ENERGIE GLOBALISERINGSREEKS DUURZAME ENERGIE GLOBALISERINGSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn over internationale samenwerking

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Centraal Planbureau

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2.

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2. JAARtANG 15 NUMMER 2 Treuzelmandaat Berlijn Energieheffing: Nederland Middenmoter Biomassale energie mogelijk ~- ' -=_-~~ 11 1.. d Jilallseerct ~ ;~ ~~=-!:':"~ Redactioneel Op de aarde is totaal geen gebrek

Nadere informatie

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur Raden voor de leefomgeving en infrastructuur De raden voor de leefomgeving en infrastructuur zijn de strategische adviescolleges voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke omgeving.

Nadere informatie

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Nieuwe schaarstes op komst De groei van de wereldbevolking en het snel stijgende welvaartsniveau in vooral opkomende landen leiden de komende decennia

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Inleiding. Afbakening en opzet

Inleiding. Afbakening en opzet Energie Jacco Farla (MNP), Machiel Mulder (CPB), Annemiek Verrips (CPB), Hugo Gordijn (RPB), en Marijke Menkveld, Ton van Dril, Cees Volkers, Jeroen de Joode, Ad Seebregts, Bert Daniëls, Yvonne Boerakker,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/119312

Nadere informatie