Energie Efficiency Plan Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34"

Transcriptie

1 Energie Efficiency Plan Verzamelrapport Pagina 1 uit 34

2 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat 1 Postcode : 1081 HV Plaats : Amsterdam Bezoekadres : Van der Boechorststraat 1 Contactpersoon : De heer S.W.M. Aerts Functie : Energiecoördinator Telefoonnummer : Fax : MJA-sector : Universiteiten Datum plan : september 2012 Geldigheidsduur : Referentiejaar : 2005 Versie nr. en status : V06_Indiening e-mjv Voor akkoord : Naam : De heer Robert van der Pas Functie : Manager Projectbureau Plaats : Amsterdam Datum : Handtekening : X Gegevens adviseur: Adviseur : Van Beek Ingenieurs Postadres : Postbus 1001 Postcode en Plaats : 6801 BA Arnhem Bezoekadres : Utrechtsestraat 59, Arnhem Contactpersoon : E. Deliege Functie : Manager Energie Advies Telefoonnummer : Fax : Projectnummer : E2448 Verzamelrapport 2

3 2 Managementsamenvatting 2.1 Mate van actualisatie Dit rapport is een update van het EEP , dus een actualisatie in mindere mate. 2.2 Vooruitblik Energiezorg Energiezorg is primair belegd bij de facilitaire campus organisatie (FCO) van de Vrije Universiteit. FCO is verantwoordelijk voor zowel de bouw als het onderhoud van de gebouwen. Ook het energiecentrum VU/VUmc valt onder de verantwoordelijkheid van FCO. Een interne verzelfstandiging van het energiecentrum VU/VUmc naar een bv binnen de holdingstructuur is in voorbereiding Ter ondersteuning is een energiecoördinator beschikbaar bij de dienst Arbo en Milieu (AMD). De energiecoördinator ondersteunt zowel VU als VUmc in het verbeteren van de energiezorg en het adviseren in energiegerelateerde zaken. De AMD heeft naast een adviserende rol ook een controlerende rol in het kader van het meerjaren programma duurzaamheid. 2.3 Geplande maatregelen Onderstaande tabellen bevatten alle geplande maatregelen (zijnde zekere en voorwaardelijke maatregelen), de daar aan gekoppelde besparingsdoelstellingen, het percentage energie-efficiencyverbetering en de vermeden CO 2 -emissie ten opzichte van het basisjaar De lettercode in de nummering van de maatregel geeft aan welk pand het betreft: AC = ACTA IN = Initium HG = Hoofdgebouw MF = Medische Faculteit TR = Transitorium WN = Wis- en Natuurkunde OZW = Opleiding Zorg en Welzijn EC = Energiebedrijf (alleen kantoordeel) Categorie: PE staat voor procesefficiency, KE voor ketenefficiency. zeker Nr Cat. Maatregel Uitvoering Energiebesparing Financiële beoordeling Primair Bijdrage Vermeden Investering Besparing T.v.t. EEV CO2-emissie GJprim. % ton/jaar jaar ALG02 PE Aanpassen energiebeheer desktop computers ,4% jr ALG03 PE Onderzoek voorkomen gelijktijdig koelen en verwarmen n.v.t. ALG05 KE Vervanging gasmotoren energiebedrijf VU/Vumc ,7% n.v.t. ALG08 PE Afsluiten labvoorzieningen na verhuizing laboratoria 2016 n.v.t. HG04 PE Vervangen armaturen in gangen ,6% HG05 PE Vervangen verlichting in liften ,0% ,7 jr HG08 PE LED verlichting publieke ruimten ,2% MF01 PE Isoleren appendages ,3% ,2 jr MF02 PE Isoleren TSA warm tapwater ,0% ,7 jr MF05 PE Optimaliseren kloktijden luchtbehandeling ,3% ,2 jr MF08 PE Voorkomen luchtlekkage mortuarium n.v.t. MF10 PE Toepassen aanwezigheidsschakeling verlichting ,0% ,5 jr MF11 PE Verbetering isolatie mortuarium ,0% ,2 jr TR01 PE Isoleren appendages technische ruimten ,0% jr TR05 PE Optimaliseren stooklijn luchtbehandelingskasten ,0% ,6 jr OZW01 PE Isoleren appendages ,0% ,6 jr OZW04 PE Bedrijfstijden LBK's optimaliseren ,1% ,6 jr OZW05 PE Daglichtregeling verlichting centrale hal ,0% ,8 jr IN2 PE Toepassen CO2 regeling LBK collegezaal ,1% ,2 jr Totaal Procesefficiency ,2% Totaal Duurzame energie Totaal Ketenefficiency ,7% Tabel 1: Zekere maatregelen Verzamelrapport 3

4 voorwaardelijk Nr Cat. Maatregel Uitvoering Energiebesparing Financiële beoordeling Primair Bijdrage Vermeden Investering Besparing T.v.t. EEV CO2-emissie GJprim. % ton/jaar jaar ALG09 PE Good housekeeping ,02% n.t.b. HG01 PE Collegezalen ventilatie regelen op CO ,1% jr HG02 PE Ventilatie onderwijszalen regelen op CO ,9% n.t.b. HG07 PE Perslucht lokaal i.p.v. decentraal opwekken ,1% ,7 jr HG09 PE Aula en auditorium ventilatie regelen op CO ,4% ,9 jr MF03 PE Verwarming stallen bouwdeel J en H aanpassen ,1% ,4 jr MF07 PE Optimaliseren stooklijn Luchtbehandeling ,0% ,6 jr TR02 PE Isoleren TSA warm tapwater ,0% ,8 jr TR04 PE LBK's buiten kantoortijd uitschakelen ,4% ,1 jr TR07 PE Koeling serverruimten via apart koelsysteem ,1% ,7 jr WN01 PE Collegezalen uitrusten met CO2 detectie ,1% jr WN07 PE Verhogen setpoint luchttemperatuur in de serverruimtes n.v.t. WN08 PE LED verlichting in groeikassen 2014 n.v.t. EC1 PE Toepassen spiegeloptieken TL armaturen werkplaats ,0% jr EC2 PE Toepassen spiegeloptieken TL armaturen koudehal ,0% ,9 jr OZW03 PE Optimalisatie regeling koeling en verwarming Open Leer Centrum (OLC) ,0% jr OZW06 PE Powermanagement functie computers inschakelen ,0% ,3 jr AC2 PE Naregelingen optimaliseren ,1% ,5 jr AC3 PE Standby verbruik perslucht, vaccuum en hydrofoors beperken ,1% ,6 jr AC4 PE Branduren verlichting beperken ,0% ,2 jr IN4 PE Optimaliseren cv regeling ,0% ,8 jr IN5 PE Temperatuur serverruimten verhogen ,0% ,4 jr Totaal Procesefficiency ,7% Totaal Duurzame energie Totaal Ketenefficiency Tabel 2: Voorwaardelijke maatregelen 2.4 Ambitieniveau Optelling van het te verwachten resultaat van de zekere en de voorwaardelijke maatregelen per gebouw levert op campusniveau een totaal effect van 8,5% efficiencyverbetering. Dit komt niet overeen met de MJA-doelstelling van 2% per jaar. In deze berekening is echter geen rekening gehouden met de impact die de geplande nieuwbouw heeft op de energieprestatie. De impact van nieuwbouw is aanzienlijk groter dan de impact van proces efficiëntie maatregelen, er is echter geen methode beschikbaar om deze impact eenduidig te bereken. Verzamelrapport 4

5 3 Inhoudsopgave 2 Managementsamenvatting Mate van actualisatie Vooruitblik Energiezorg Geplande maatregelen Ambitieniveau 4 3 Inhoudsopgave 5 4 Context EEP 6 5 Energiezorg Relatie energiezorg met andere zorgsystemen Korte omschrijving energiezorg Relatie planning maatregelen met veranderende bedrijfsomstandigheden 9 6 Beschrijving & analyse van activiteiten en diensten Beschrijving belangrijkste activiteiten VU Belangrijkste energiegebruikers Energiebalans Overige relevante aspecten 16 7 Beschrijving & analyse van de keten Beschrijving van de keten Energieverbruik in de keten 18 8 Visie op duurzame energie 20 9 Vertaalslag vanuit voorstudie / routekaart Toekomstlijnen Energiebesparende maatregelen Afwegingskader Impact van de nieuwbouw Actualisatie maatregellijst Inventarisatiemethode Bepaling rentabiliteit Parameters rentabiliteit Geplande maatregelen Totaaloverzicht Energie efficiencyverbetering Overige activiteiten 27 Bijlage 1: Toelichting algemene maatregelen 28 Verzamelrapport 5

6 4 Context EEP Wettelijk kader De Vrije Universiteit is gebonden aan diverse convenanten en wettelijke verplichtingen. De belangrijkste zijn de omgevingsvergunning, het activiteitenbesluit, de deelname aan de emissiehandel en de verplichte EMJV, inclusief E-PRTR rapportages. Omdat het energiebedrijf van VU en VUmc op het terrein van de VU is opgesteld, is de VU gebonden aan de emissiehandel (ETS). Hierdoor is dit energie-efficiencyplan niet verplicht vanuit de emissiehandel. Het energie-efficiencyplan is opgesteld vanuit het MJA- 3 convenant en vanuit de eigen visie van de VU op het gebied van energie. De Vrije Universiteit is een onderwijsinstelling en vanuit die hoedanigheid niet verplicht om een energielabel te publiceren. Op moment van mutatie, verkoop of verhuur, kan de nieuwe gebruiker of eigenaar een energielabel vragen. Gezien de lage mutatiegraad is de behoefte aan het energielabel niet acuut. Visie op de nieuwe VU campus Het College van Bestuur heeft de kaders voor de ontwikkeling van de nieuwe campus opgesteld. In deze visie wordt uitgegaan van een optimale duurzame ontwikkeling van de campus en de gebouwen waarbij het energieverbruik geminimaliseerd is en ook de onderhoudskosten laag zijn. Energiebeleid De organisatie heeft in samenwerking met het VUmc een eigen visie ontwikkelt op energie. Als onderdeel van de visieontwikkeling is eerst de energiebehoefte op korte, middellange en lange termijn in kaart gebracht (dynamisch model). De organisatieontwikkelingen, die in beide organisaties plaatsvinden, zijn in dit onderzoek meegenomen. De energievisie is opgesteld aan de hand van de 3 stappen van de Trias Energetica. 1 e stap: voorkomen van energieverbruik Het voorkomen of reduceren van de energiebehoefte door het nemen van energiebesparende maatregelen conform de regels van het convenant energiebesparing 3 universiteiten die met de rijksoverheid is afgesloten. 2 e stap: gebruik duurzame energie De VU heeft een stuurgroep toekomstige energievoorziening opgericht die onderzoekt wat de mogelijkheden op de campus zijn om energie duurzaam op te wekken en onderzoekt in de nabije omgeving naar dezelfde mogelijkheden. De doelstelling is om de campus 7,5% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Voor duurzame energieopwekking op de campus wordt gedacht aan het installeren van zonnepanelen en in de nabije omgeving, in samenwerking met derden, het gebruik van geothermie. 3 e stap: efficiënt opwekking van energie met behulp van eindige grondstoffen In het Energiecentrum wordt bijna alle energie ten behoeve van VU en VUmc opgewekt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een WKK met als primaire brandstof aardgas. De beheersraad Energiecentrum, bestaande uit vertegenwoordigers van beide organisaties, Verzamelrapport 6

7 neemt gezamenlijk besluiten over (energetische) verbeteringen van de installaties. Een project dat, na jarenlange voorbereiding, wordt uitgevoerd is de vervanging van drie gasmotoren door twee gasturbines. Het rendement van deze nieuwe installatie is beduidend hoger dan de huidige en deze voldoet aan de IPPC-richtlijn Beste Bestaande Techniek. De omgeving De Vrije Universiteit is gelegen in het zogenaamde kenniskwartier en dit is onderdeel van de Zuidas. De Gemeente Amsterdam heeft de doelstelling dit gebied duurzaam te ontwikkelen. Voor 2030 moet de Zuidas behoren tot de top-10 van duurzame stedelijke centra in Europa. Voor gebieds- en gebouwontwikkeling hanteert de Zuidas de duurzaamheidambitie op het niveau van BREEAM Excellent. Voor het energieverbruik en CO 2 -emissie geldt een minimalisatie verplichting en deze moet uiteindelijk resulteren in een CO 2 -neutrale omgeving. De VU heeft deze ambitie overgenomen. Verzamelrapport 7

8 5 Energiezorg 5.1 Relatie energiezorg met andere zorgsystemen De VU als geheel heeft geen kwaliteitssysteem. Toch zijn er enkele lokale kwaliteitssystemen die direct gerelateerd zijn aan het energiebeheer, of die mogelijkheden bieden om het energiezorgsysteem indirect te verbeteren. Hierbij valt met name te denken aan de IPPC, het monitoringsprotocol in het kader van de emissiehandel en het NIAZ systeem. Het NIAZ systeem is een kwaliteitssysteem voor de ziekenhuissector. Zowel de AMD als het energiebedrijf werken voor een belangrijk deel onder de invloed van dit kwaliteitssysteem. De IPPC toets heeft betrekking op de toepassing van best practices aan de productiezijde, dus het energiebedrijf. Toegepaste technieken en vraag van de organisatie zijn echter sterk gekoppeld. De monitoring in het kader van de emissiehandel kent haar eigen kwaliteitsprocedures en audits. Het monitoringsysteem is gericht op het bepalen van de emissie van de grote stookinstallaties binnen de organisatie. Omdat de installaties in het energiebedrijf verantwoordelijk zijn voor vrijwel het gehele energieverbruik heeft het protocol betrekking op de activiteiten van het energiebedrijf. 5.2 Korte omschrijving energiezorg Energiezorg vindt plaats op diverse niveaus binnen de organisatie. Namens het College van Bestuur heeft de AMD een toetsende en coördinerende rol bij de realisatie/implementatie van projecten uit het meerjarenprogramma duurzaamheid Het programma heeft drie hoofdthema s, namelijk: duurzaam bouw en verbouw duurzaam inkopen implementatie energiezorg De invulling van de thema s is vormgegeven door een tiental projecten. Verbetering van de energiezorg is direct gericht op de vermindering van het energieverbruik in de dagelijkse bedrijfsvoering. De universiteit zal altijd voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving rond het thema energie. De andere punten zijn ook van belang maar zijn gericht op de verbredingthema s (duurzaam inkopen en - bouwen). Het speerpunt verbetering van de energiezorg is belegd bij de Facilitaire Campus Organisatie (FCO) en bewaakt de volgende punten: Uitvoeren van maatregelen Verbeteren van energiemonitoring Inrichten van energiezorgsysteem De directeur FCO is hoofdelijk verantwoordelijk voor het verbeteren van energiezorg en Verzamelrapport 8

9 heeft de projecten ondergebracht bij de verschillende afdelingen, ondermeer het Energiebedrijf en het projectenbureau FCO. De energiecoördinator heeft een coördinerende en toetsende rol. De energiecoördinator heeft regelmatig contact met betrokkenen van binnen en buiten de organisatie. Hierbij valt te denken aan medewerkers en directie van het energiebedrijf, medewerkers van de dienst huisvesting en met beheerders van het GBS. Buiten de organisatie vindt overleg plaats met collega energiecoördinatoren en worden beurzen en symposia bezocht om op de hoogte te blijven van de laatste stand van de techniek. Daarnaast wordt er formeel en informeel overlegd met gemeente en AgentschapNL het gebied van MJA afspraken en lokaal klimaatbeleid. Doordat de energiecoördinator zowel voor de VU als VUmc werkt is er sprake van voortdurende afstemming. Naast de energiecoördinator is een van de GBS beheerders voor een half fte vrijgemaakt voor het optimaliseren van GBS, monitoring en targeting. 5.3 Relatie planning maatregelen met veranderende bedrijfsomstandigheden De VU stelt zich ten doel een nieuwe campus te realiseren waar voldoende ruimte is voor studie en onderzoek. Naast deze activiteiten moet de campus gelegenheid bieden voor ontspanning en ontmoetingen. Tot slot komen er ook woningen en kantoren op de campus. De combinatie van deze verschillende functies maakt de nieuwe campus tot een afwisselende omgeving waar zeer uiteenlopende activiteiten plaatsvinden. De herinrichting en nieuwbouw van de campus betekent de sloop van een groot deel van de huidige bebouwing. Daarnaast zal de campus zich uitbreiden richting de A10 (overzijde van de De Boelelaan). Bij iedere investering zal de VU afwegen of de terugverdientijd van de maatregel korter is als de levensduur van het gebouw, of de afschrijftermijn van de installatie. Waarom werkt de VU aan een nieuwe campus? De VU is sterk gegroeid en komt ruimte tekort. Ruimere en betere huisvesting voor onderwijs en onderzoek is noodzakelijk. De VU zoekt aansluiting bij de samenleving en haar omgeving (de Zuidas). Met het ontwerp van de nieuwe campus wil de VU vooral een open en levendige omgeving creëren met ruimere en betere huisvesting. In de jaren zeventig is de campus voor circa studenten gebouwd. Nu, in 2012 wordt de campus door studenten en medewerkers bevolkt. De huidige VUgebouwen zijn hard aan vernieuwing toe en dienen te worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Wijziging organisatie Het VU Instellingsplan is de bestuurlijke leidraad van de VU voor de periode Het omschrijft de ambities, doelstellingen en beleidsmaatregelen van de VU op het gebied van onderzoek, bacheloronderwijs, masteronderwijs, bedrijfsvoering en huisvesting. Het College van Bestuur heeft voortvloeiend uit het Instellingsplan het voornemen het onderwijs en onderzoek anders in te richten. Een aantal faculteiten zullen worden Verzamelrapport 9

10 samengevoegd. Ook de bedrijfsvoering wordt versoberd. Het aantal diensten zal afnemen door samenvoeging van gerelateerde diensten. Ze zullen op een andere wijze ondersteuning geven aan het primaire proces. De methodiek die binnen de organisatie geïmplementeerd wordt, heeft als managementtool Operational Excellence. Kansen op de Zuidas De Zuidas ontwikkelt zich tot hét internationale zakencentrum van Nederland. Door de nieuwe campus onderdeel te laten zijn van de Zuidas, kan de VU een gebied ontwikkelen waar zakenleven en wetenschap elkaar ontmoeten. Dit zal leiden tot nieuwe initiatieven en samenwerking. Betrokken bij de maatschappij Op het nieuwe campusterrein komen in de toekomst niet alleen onderwijs- en onderzoek gebouwen, maar ook kantoren, horeca, sportfaciliteiten, uitgaansgelegenheden en culturele voorzieningen. Zo wordt de VU-campus onderdeel van een levendige stadswijk, waar 24 uur per dag iets te beleven valt. Verzamelrapport 10

11 6 Beschrijving & analyse van activiteiten en diensten 6.1 Beschrijving belangrijkste activiteiten VU De primaire taak van de VU is het geven van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek. De VU heeft een bruto functioneel oppervlak (BFO) van circa m2. De gebouwen zijn rond een binnenterrein gegroepeerd. In de afgelopen jaren zijn 2 nieuwe gebouwen gerealiseerd op en rondom de campus, te weten ACTA en Initium. Het ACTA-gebouw bevindt zich naast de polikliniek VUmc en het Initium bevindt zich tussen het Hoofdgebouw en het W&N-gebouw. VU is verder kijken Al sinds de oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigen belang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu. VU Instellingsplan VU is verder kijken verbindt de oorsprong van de VU met de ambities voor de toekomst en de inhoud van het VU Instellingsplan (IP). In het IP zijn de ambities, doelstellingen en beleidsmaatregelen voor de komende vijf jaar vastgelegd. Uitgangspunt van het IP is de Visie VU 2025, waarin is weergegeven waar de VU in 2025 wil staan. Vrijheid in verantwoordelijkheid: drie kernwaarden De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie. De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft. De kernwaarden van de VU zijn: verantwoordelijk open persoonlijk Verzamelrapport 11

12 Figuur 1: Overzicht campus VU Het gebouw Metropolitan en het campuscafé The Basket zijn geen onderdeel van dit EEP. Het Metropolitan is een huur pand waardoor de VU invloed op het nemen van energiebesparende maatregelen beperkt is. Het campuscafé is wel eigendom van de VU maar is verhuurd aan een derde partij. Gebouw BVO (m 2 ) Totaal Hoofdgebouw (inclusief filosofenhof en Bellevue) Medische faculteit (inclusief kinderdagverblijf) OZW Initium Transitorium (inclusief Energiebedrijf) Wis en Natuurkundegebouw (inclusief Tentamenhal) ACTA Totaal Tabel 3: BVO van panden VU Verzamelrapport 12

13 In oppervlak gezien is het Wis- en Natuurkundegebouw het grootst, gevolgd door het Hoofdgebouw. Het technisch beheer van de gebouwen vindt plaats vanuit de afdeling Onderhoudsmanagement van de Facilitaire Campus Organisatie. Er is technisch personeel dat met het beheer en onderhoud van een specifiek gebouw is belast. Zo vindt het instellen van kloktijden van technische installaties en onderhoud vanuit de afdeling Onderhoudsmanagement plaats. Algemene informatie De VU heeft 12 faculteiten en 14 onderzoeksinstituten. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende diensten en een bestuursstaf. College van Bestuur Het dagelijks bestuur van de universiteit is in handen van het College van Bestuur. Figuur 2: Organisatiestructuur VU-vereniging Diensten Er zijn verschillende diensten actief bij de Vrije Universiteit. Voor dit EEP zijn het Energiebedrijf en de Facilitaire campus Organisatie het meest relevant. De dienst Arbo en Milieu heeft daarnaast een ondersteunende rol. Momenteel wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Campus Facilitaire Organisatie die zowel het energiebedrijf, beheer en onderhoud, VU-kwartier als facilitaire organisatie omhelst (zie figuur 3) Verzamelrapport 13

14 Figuur 3: Organisatiestructuur Facilitaire Campus Organisatie 6.2 Belangrijkste energiegebruikers Voor het jaar 2012 zijn de jaarlijkse energieverbruiken van de VU toegeschreven aan de verschillende panden van de campus. In de EEP s per pand wordt een specificatie op gebouwniveau gegeven van het energieverbruik voor utilities, processen en gebouwen. Alle energie wordt ingekocht door het energiebedrijf van VU en VUmc. De ingekochte energiestromen worden omgezet naar secundaire energiestromen zoals warmte, koude en perslucht. Energie wordt door het energiebedrijf vooral geleverd aan VU en VUmc. Daarnaast vindt in beperkte mate energielevering aan derden, en terug levering aan het warmte- en elektriciteitsnet plaats. Onderin de energiebalans is de verdeling van energie te zien, berekend met referentiewaarden voor de inkoop van energie. 6.3 Energiebalans Alle energie wordt ingekocht door het energiebedrijf van VU en VUmc. De ingekochte energiestromen worden omgezet naar secundaire energiestromen zoals warmte, koude en perslucht. Energie wordt door het energiebedrijf vooral geleverd aan VU en VUmc. Daarnaast vindt in beperkte mate energielevering aan derden, en terug levering aan het warmte- en elektriciteitsnet plaats. Onderin de energiebalans is de verdeling van energie Verzamelrapport 14

15 te zien, berekend met referentiewaarden voor de inkoop van energie. Omdat een WKK een belangrijke procesefficiëntie maatregel is, is in onderstaande energiebalans de inkoop en verkoop van primaire energie in beeld gebracht voor het referentiejaar 2005 en het afgelopen kalenderjaar Vanwege afrondingsverschillen en kleine verschillen in toerekening van niet bemeterd energiestromen wijken de verbruiken in onderstaande figuur enigszins af van de verbruiken in de energiebalansen. Op basis van de primaire energiebalans is het energetisch effect van het energiecentrum vastgesteld, deze kan worden uitgedrukt in een absolute besparing en een efficiëntie. Vraag en aanbod fluctueren in de tijd, het energiebedrijf probeert voortdurend vraag en aanbod te optimaliseren, bij extreem weer lukt dit lastiger dan bij normale weersomstandigheden. Ook de beschikbaarheid van apparatuur (storingen) is van invloed op de effectiviteit. De effectiviteit kan dus ook per jaar verschillen, zo was de effectiviteit in %, en in %, dit is ook ongeveer de bandbreedte waarin het rendement fluctueert. Met betrekking tot de MJA monitoring rapporteert VU volgens het gedachtegoed uit de handreiking MJA monitoring. Hierin is gesteld dat een WKK installatie, gedeeld door twee MJA partijen, moet worden gerapporteerd als zijnde WKK buiten de poort voor beide partijen. Het primaire energieverbruik wordt vervolgens berekend m.b.v. vervangingsrendementen. De verdeelsleutel wordt niet expliciet voorgeschreven in de handreiking maar wij hebben gekozen voor een verdeling op basis van primaire energie. De bovenstaande denkwijze met betrekking tot de WKK is uitgebreid naar de levering vanuit de koude door het energiecentrum. Hierin voorziet de handreiking oorspronkelijk niet. Zowel koude, warmte als elektriciteit worden als een geheel gezien i.v.m. hun onderlinge interactie. In onderstaande tabel wordt de energieverdeling over de verschillende panden van de VU weergegeven. Wis- en Natuurkunde, Hoofdgebouw en Medische Faculteit zijn verreweg de grootste verbruikers, met respectievelijk 47%, 32% en 19% van de totale energiekosten. Er is een restpost als gevolg van kleine verschillen tussen de gemeten energiestromen op inkoopniveau enerzijds en de gesommeerde energiestromen op gebouwniveau anderzijds. Het energieverbruik van het kantoordeel van het Energiebedrijf is niet in de balans opgenomen, omdat dit verbruik niet gemonitord wordt en zeer klein is vergeleken met de verbruiken van de andere panden. jaar: 2011 Elektriciteit Aardgas LT net HT net Restwarmte Gekoeld water Perslucht Gebouw kwh m3 kwh kwh kwh kwh kg Hoofdgebouw Medische faculteit OZW Energiebedrijf Transitorium Wis- en natuurkunde ACTA (nieuw in EEP) Initium (nieuw in EEP) totaal Tabel 4: energieverdeling over de verschillende panden van de VU Verzamelrapport 15

16 6.4 Overige relevante aspecten Rendement energieomzetting De rendementen voor van het energiebedrijf zijn weergegeven in onderstaande tabel. Rendementen Thermisch Elektrisch Ketels 85 - % Gasmotoren % STEG % Koelmachines 2,18 COP Perslucht 0,10 kwh/kg Tabel 5: Rendementen energiebedrijf Voor het monitoren van het energiegebruik wordt door het energiecentrum gebruik gemaakt van het programma Erbis. De meeste energiestromen worden per dag gemeten, het is daardoor niet mogelijk om grafieken te produceren die onderscheid maken tussen basis en nullast. Wel is het mogelijk om vele andere analyses te maken. De rapportages zijn toegankelijk via het energiecentrum of via de energiecoördinator, gezien de geringe toegevoegde waarde voor dit plan zijn de grafieken hier niet opgenomen. Energieverbruik naar functie Op verzoek van Agentschap hier een taartpunt met de totale energiebalans naar deelfunctie invoegen Het energieverbruik van de Vrije Universiteit wordt o.a. beïnvloed door de volgende factoren: openingsuren van de diverse panden; bezetting, met name aantal studenten en medewerkers ; graaddagen (verwarming); koelgraaddagen (gebouwkoeling); automatiseringsgraad; aard en omvang van onderzoek; nieuwe onderwijsconcepten en onderzoeksmethoden De komende jaren gaan er twee nieuwe gebouwen gerealiseerd worden. Hierdoor neemt het aantal vierkante meters en daardoor ook het energiegebruik toe. De omvang van de productie in termen van studenten of onderzoekers laat zich lastig voorspellen maar de verwachting is dat de groei in energiegebruik de komende jaren zal doorzetten. De belangrijkste invloedsfactoren zijn openingsuren van de panden en het buitenklimaat (graaddagen en koelgraaddagen). Verschillende maatregelen zijn er op gericht om het gebruik van klimaatinstallaties, verlichting e.d. beter af te stemmen op de daadwerkelijke bezetting van een pand. Ook het toenemend gebruik van elektronische apparatuur (ipads, computers is van invloed op het energieverbruik. Deze technieken leveren vervolgens weer zeer veel datastromen op die digitaal verwerkt en opgeslagen moeten worden. Overige emissies Er zijn geen bijzonderheden te melden voor de overige emissies. Daar waar de relevante Verzamelrapport 16

17 drempelwaarden worden overschreden worden de relevante emissies gerapporteerd in het E-mjv. Meterplan In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de relevante meters. Het meterplan heeft betrekking op het totale energieverbruik vanuit het Energiebedrijf, dit is dus inclusief VU en enkele externe afnemers.. Verzamelrapport 17

18 7 Beschrijving & analyse van de keten 7.1 Beschrijving van de keten De keten voor een hoger onderwijsinstelling is anders dan een productieomgeving. In een productieomgeving wordt energie gebruikt om materiaal te transformeren. In essentie vindt er bij een universiteit geen materiële transformatie plaats maar worden studenten en medewerkers van huis verplaatst naar de Universiteit. Na een dag werk en onderwijs verplaatsen zij zich weer terug naar huis. De mobiliteit van medewerkers en studenten is het grootste keteneffect van een universiteit. Studenten worden door de OV jaarkaart al aangespoord om gebruik te maken van het openbaar vervoer. In het meerjarenprogramma duurzaamheid is een project opgenomen over het verduurzamen van het decentrale bestel- / inkoopproces. Bij iedere faculteit en dienst zijn decentrale bestellers actief die nog niet altijd duurzaamheid meewegen in een bestel of aankoopbeslissing. Dit project is nog niet opgestart ten tijde van het opstellen van dit EEP. Nieuw- en verbouw In de komende periode vinden er veel nieuw- en renovatieactiviteiten op de campus plaats. Bij nieuwbouw is de ambitie van de VU op het gebied van duurzaamheid om BREEAM excellent score te halen. Dit is het op één na hoogst haalbare niveau. Voor panden die gerenoveerd worden zal een soortgelijk niveau worden nagestreefd. Door te kiezen voor deze ambitie zullen architecten, constructeurs en installatieadviseurs gebouwen/of renovatieconcepten moeten ontwikkelen die duurzaam zijn. De markt wordt op deze manier geprikkeld om duurzame concepten te ontwikkelen. 7.2 Energieverbruik in de keten Woon-werkverkeer In 2008 is de vergoedingsregeling van het woon-werkverkeer voor medewerkers aangepast. In principe is de kilometervergoeding voor het autogebruik afgeschaft en vergoedt de VU nu 70% van de kosten van een OV-abonnement. Het aantal OVabonnementen is in de afgelopen periode met ongeveer 50% toegenomen tot 1250 stuks. Medewerkers, die volgens de KOV-norm recht hebben op een parkeerpas voor de campus, krijgen die. Medewerkers die toch besluiten met de auto naar de universiteit te komen, betalen een marktconform tarief voor het parkeren. Sinds datzelfde jaar is iedere medewerker in het bezit van een NS-businesscard. Als gevolg hiervan is de regeling woon-werkverkeer aangepast. Zonder geldige reden is het voor een medewerker niet meer toegestaan met eigen vervoer binnen Nederland te reizen maar is men verplicht gebruik te maken van de ter beschikking gestelde kaart. Het is nog te vroeg om de effecten van deze maatregel te bepalen. Verzamelrapport 18

19 Duurzaam inkopen Het ondertekenen door het college van het convenant duurzaam inkopen hoger onderwijs is een grote stimulans om duurzaam inkopen strategisch te borgen in de bedrijfsvoering. In dit convenant is vastgelegd dat de VU in 2012 de helft (budgettair) van het inkoopvolume duurzaam zal inkopen conform de richtlijnen van AgentschapNL De afdeling Inkoopmanagement neemt bij vrijwel bij iedere Europese aanbesteding duurzaamheideisen op. Deze eisen zijn afkomstig uit de duurzaamheidcriteria documenten van AgentschapNL, die op de website van PIANOo.nl zijn opgenomen. In 2010 heeft KPMG een tweejaarlijkse quick scan uitgevoerd op duurzaam inkopen. Het resultaat was dat de Vrije Universiteit budgettair 52% duurzaam had ingekocht of aanbesteed. Verzamelrapport 19

20 8 Visie op duurzame energie Het energiebedrijf VU/VUmc koopt in principe alle elektriciteit groen in. De inkoop van elektriciteit vindt plaats middels een collectieve inkoop organisatie. Het streven van de inkooporganisatie is om groene stroom af te dwingen tegen concurrerende ( grijze ) tarieven. Op basis van de inkoopkracht lukt dit in de huidige markt. In het kader van de energievisie VU/VUmc heeft Ecofys een scan uitgevoerd op het gebied van duurzame energie opties in de gebouwde omgeving. De beschrijving van deze opties en hun mogelijkheden zijn opgenomen in de bijlage 3 van dit rapport. De onderzochte technieken zijn: Zonnecollectoren (warmte uit de zon) PV cellen (elektriciteit uit de zon) Urban (kleine) windturbines Warmte koude opslag (WKO) Diepe geothermie Naast de factsheet is een beschrijvende rapport opgesteld waarin de samenhang tussen de verschillende concepten nader is uitgewerkt. Tevens komt hierin een plan van aanpak aan de orde. Duurzame koude uit de nieuwe meer (NUON) Momenteel wordt de polikliniek en gebouw ACTA van koud levering vanuit de Nieuwe Meer voorzien. Deze koud levering is aanzienlijker dan de conventionele opwekking van koude. Voor en deel is de geleverde koude conventioneel opgewekt. De basislast wordt gewonnen uit de diepere lagen van het Nieuwe Meer en is daarom duurzaam van aard. Door de aard van de koud winning wordt gespaard op de inzet van elektriciteit. De bespaarde energie (en daardoor ook CO2 emissie wordt jaarlijks gerapporteerd via het e- mjv. In gebouw OZW wordt gebruik gemaakt van een Warmte Koude Opslag (WKO). Deze installatie bevind zich na een moeizame inregelfase en een aantal wijzigingen in het installatieconcept in een stabiele productie. Een actueel beeld van de gemoeide productiehoeveelheden van deze installatie is door de recente wijzigingen nog niet te geven Verzamelrapport 20

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 16 mei 2013 Status: Eindversie Kenmerk: 1235678/223/BHW/AB/157005 Contactpersoon:

Nadere informatie

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 24 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157005 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Wetenschappelijk onderwijs Datum: 26-09-2016

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Energy Services Verhoef BV VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Concept, 21 mei 2013 Opgesteld door Energy Services Verhoef BV in opdracht van

Nadere informatie

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt HAN DUURZAAM Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt Opbouw presentatie Even de HAN voorstellen Wat is een MeerJarenAfspraak

Nadere informatie

nearly Zero Energy Buildings

nearly Zero Energy Buildings nearly Zero Energy Buildings samen op weg naar energieneutraal Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Naslag werk in whitepaper www.unica.nl Visie Gebouwen Faciliteren bedrijfsprocessen. Duurzame gebouwen zijn

Nadere informatie

nergiebesparing in de ICT

nergiebesparing in de ICT nergiebesparing in de ICT Een koud kunstje? 10 April Green IT Energy Solutions Niels Sijpheer 3671 Meter (Q=m.g.h) 100 kg massa en 1 kwh arbeid: Hoe hoog kom ik? A Minder dan100 meter B Tussen 100 en 1000

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Het AMC had in 2014 de grootste bijdrage aan de energiebesparing bij procesefficiency maatregelen in de sector. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring

Nadere informatie

e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra

e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra UMCG had in 2015 het beste procesefficiency besparingsproject. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Universitair Medische Centra Datum: 1

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

31/03/ :32:39 Hanzehogeschool Groningen

31/03/ :32:39 Hanzehogeschool Groningen Elektronisch Milieujaarverslag 2014 31/03/2015 21:32:39 Hanzehogeschool Groningen Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Hanzehogeschool Groningen Naam inrichting Hanzehogeschool

Nadere informatie

Ja Nee Nvt Maatregel Foto. Installaties & regelingen. Zijn de binnen- en buitensensoren op een representatieve locatie geïnstalleerd?

Ja Nee Nvt Maatregel Foto. Installaties & regelingen. Zijn de binnen- en buitensensoren op een representatieve locatie geïnstalleerd? Checklist Energiebesparing bedrijven algemeen Met behulp van deze checklist kunt u energiebesparende maatregelen in uw bedrijf inventariseren. Toelichting per maatregel of meer maatregelen kunt u vinden

Nadere informatie

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016 Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Context Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie

MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Metallurgische industrie Datum: 16 juni 2014 Status: Definitief (V12b) Kenmerk: TG/MLI/156013 MEE Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) - MJA-facilitering, Toetsing & Monitoring Universiteit van Tilburg T.a.v E.G.H. Thomassen

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie

MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Cacao-industrie Datum: 15 mei 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158001 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Rineke

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Railsector

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Railsector Energieverbruik [TJ primair] MJA3-Bedrijfsrapport Railsector Opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) - MJA-facilitering, Toetsing & Monitoring ProRail T.a.v. Gerald Olde Monnikhof

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen

MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Bierbrouwerijen Datum: 2 juni 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Rineke

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie

MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Cacao-industrie Datum: 01-08-2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/JRI/158001 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Hoger beroepsonderwijs Datum: 26-6-2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157002 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

F (zie toelichting in bijlage)

F (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden F (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Energiemaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Energiemaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum maandag 13 augustus 2012 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder Icopal. energiemanagement actieplan (EMAP) Version: 0.5. Date: 19 juni 2013. W.J. van den Berg

CO 2 prestatieladder Icopal. energiemanagement actieplan (EMAP) Version: 0.5. Date: 19 juni 2013. W.J. van den Berg CO 2 prestatieladder Icopal energiemanagement actieplan (EMAP) Code(s): 3.B.1, 3.B.2 Version: 0.5 Date: 19 juni 2013 Author: W.J. van den Berg Inhoud Inleiding... 3 Energie efficiency plan als basis voor

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Opzet werksessies Energiebesparing in de Zorg

Opzet werksessies Energiebesparing in de Zorg Opzet werksessies Energiebesparing in de Zorg Uitgangspunten: 6 sessies gedurende een jaar. De werksessies zullen in overleg bij de deelnemende organisaties plaatsvinden. Doel van de werksessies is het

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Routekaart UMC s

Managementsamenvatting. Routekaart UMC s Managementsamenvatting Routekaart UMC s Colofon Opdrachtgever: Agentschap NL Projectleider: TNO Procesbegeleiding: KplusV organisatieadvies Branche-organisatie: NFU 1. Aanleiding en ambitie De Nederlandse

Nadere informatie

Werkgroep energiemanagement ION

Werkgroep energiemanagement ION Werkgroep energiemanagement ION Evaluatie, 15-1-2015 Erik Deliege Agenda Introductie Werkgroep Energiemanagement Vereniging ION Stappenplan monitoring & realisatie quick wins 1 Van Beek 30 jaar Missie

Nadere informatie

Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3

Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3 Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3 Deze folder bevat informatie over nut en noodzaak van een doordacht energie-efficiencyplan (EEP). Bovendien staat er in welke hulpmiddelen beschikbaar

Nadere informatie

De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe:

De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe: MODULE MJA De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe: Het kunnen registreren van besparingsmaatregelen en aan de hand hiervan berekenen van besparingseffecten en maken van prognoses.

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2 Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders

Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders Energie-efficiëntie verbeteren binnen het koffiebrandproces via drie stappen Aanleiding In deze studie is de energiebesparing bij koffiebrandmachines onderzocht.

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 LOXIA B.V. 30 april 2013 Definitief CO 2 prestatieladder Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages worden

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0 Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen Energiescan

Samenvatting bevindingen Energiescan techniplan adviseurs bv R A A D G E V E N D I N G E N I E U R S B U R E A U SIH-103X1-E-MV002A blad 1 van 6 Status: CONCEPT Project : Hogeschool Windesheim Zwolle Onderwerp : Samenvatting bevindingen Energiescan

Nadere informatie

GRIP OP ENERGIE. Practice what you preach 6 oktober :30 Robin Sommers (Van Beek Ingenieurs)

GRIP OP ENERGIE. Practice what you preach 6 oktober :30 Robin Sommers (Van Beek Ingenieurs) GRIP OP ENERGIE Practice what you preach 6 oktober 2016 14:30 Robin Sommers (Van Beek Ingenieurs) Nederlandse Industrie gebruikt 40% van alle energie in Nederland Chemie en Pharma gebruiken hiervan 74%,

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL Energielabel SKG-IKOB gecertificeerd BRL 9500-01 & BRL 9500-03 Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het energielabel welke wij voor u hebben opgenomen. Dit label hebben wij vervaardigd in samenwerking

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Portfolio CO 2 -prestatieladder

Portfolio CO 2 -prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 Portfolio CO 2 -prestatieladder Reductie 2017-2020 1.B.1 2.B 3.B 4.B 5.B www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Ketenanalyse Duo-label retail advies

Ketenanalyse Duo-label retail advies Ketenanalyse Duo-label retail advies Search Consultancy Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport Stimular Milieubarometer - Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Rapportage 1 e half jaar 2017 en prognose CO 2 voetafdruk 2017 Autorisatie paraaf datum gecontroleerd prl Projectleider Van

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Tips, handvatten en financieringsmogelijkheden

Tips, handvatten en financieringsmogelijkheden Tips, handvatten en financieringsmogelijkheden 26 Hans november Scherpenzeel 2009 Hans Scherpenzeel Introductie Adviseur in Utiliteitsbouw-team SenterNovem Innovatie, Agentschap energie, van het klimaat,

Nadere informatie

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPA U Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

Presentatie Pioneering 27 september 2011

Presentatie Pioneering 27 september 2011 Presentatie Pioneering 27 september 2011 1 Contactgegevens Dinkelborgh energie (DBE) Presentatie voor Pioneering Hans Visser (DBE) 06 53 87 86 79 Dinkelborgh Energie Wilhelminastraat 8 7591 TN Denekamp

Nadere informatie

Oplossingenboek Energie besparen in de praktijk van het MKB metaal

Oplossingenboek Energie besparen in de praktijk van het MKB metaal Oplossingenboek Energie besparen in de praktijk van het MKB metaal De oplossingen Electromotoren Hergebruik van restwarmte Verwarming Verlichting Perslucht Toepassing PV Warmtepomp WKK installatie Isolatie

Nadere informatie

11/04/2016 15:28:38 Boom + Verweij

11/04/2016 15:28:38 Boom + Verweij Elektronisch Milieujaarverslag 2015 11/04/2016 15:28:38 Boom + Verweij Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Naam inrichting Drukkerij Verweij B.V. Boom + Verweij Vestigingsadres

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 15-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Raffinaderijen

MEE-Sectorrapport 2013 Raffinaderijen MEE-Sectorrapport 2013 Raffinaderijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Raffinaderijen Datum: 25 juni 2014 Status: Definitief Locatie: Roermond Contactpersoon: Frank van der Pas Inhoud Hoofdstuk 1.

Nadere informatie

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst!

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst! Accountants controleren over het algemeen niet de energierekening van hun cliënten op fouten! Controleert u de energierekening op fouten? Uit onderzoek van de NMa blijkt dat meer dan 20% van energierekeningen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Zorg voor energie en comfort

Zorg voor energie en comfort Zorg voor energie en comfort Roberto Traversari TNO Bouw en Ondergrond De symptomen De behandeling De preventie 2 Veel installaties zijn ziek! Is uw installatie een onbehandelde patiënt? 3 Uit onderzoek

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 8-10-2013 F. Wuts Update en aanpassing van een aantal

Nadere informatie

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems BAM Techniek - Energy Systems Uw energie- en gebouwmanager Energie is absoluut onmisbaar voor de

Nadere informatie

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM  Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA HAARLEM www : www.prewonen.nl Etalage Geprint op : 24-08-2016 Adres Blekersvaartweg 48 D Postcode 2101 CD Plaats HEEMSTEDE Omschrijving Woning Type galerijwoning Wijk omschrijving

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rapport energiecijfers kantoren

Rapport energiecijfers kantoren Rapport energiecijfers kantoren Dit rapport is aangemaakt op 08/31/10 om 11:31. De website Energiecijfers van NL Energie en Klimaat levert u actuele gegevens over energieprijzen en alle aspecten van energiegebruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie