Gelderse Energievouchers en Gelderse Businesscases

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelderse Energievouchers en Gelderse Businesscases"

Transcriptie

1 Gelderse Energievouchers en Gelderse Businesscases 4 december 2014, Arnhem

2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Energievouchers Windpark Netterden Levering van elektriciteit uit afval Integrale energieaanpak Elektriciteit uit gas m.b.v. brandstofcel Energiebesparingsmaatregelen Inventariseren van maatregelen Energienotaloze woning Warm bouwen Lage temperatuur plafondverwarming Vergisten van plastic disposables Productie groengas uit afval WKK's met onbalansprijzen Elektriciteit uit levende planten 13 3 Businesscases Bio-energiecentrale met smart grid Energiefabriek, slibverwerking en fosfaatwinning ESCo energetische renovaties woningbouw Verduurzaming vastgoed Wageningen Kwaliteit schoolgebouwen Geldermalsen Duurzame energie uit afvalriet Samen stoken op streekhout Collectieve pelletketel De Hoef Haalbaarheidsonderzoek grootschalig PV Keijenberg TPN-West Energieneutraal Biogascentrale Harderwijk Windpark den Tol Bedrijfsplan Duurzaam Energie-initiatief Barneveld Energiebesparing Driestroom NL Solarpark De Kwekerij Businesscase warmteproductie uit regionale houtige biomassa 21

3 1 Inleiding Veruit de meeste energie die we gebruiken (circa 93%) komt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en kolen. Deze fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, bovendien veroorzaken ze de nodige vervuiling en raken ze op. Het huidige systeem van energievoorziening is toe aan verandering. Een energietransitie! Om de energietransitie te versnellen stelt de provincie Gelderland subsidies beschikbaar in de vorm van energievouchers. In dit boekje treft u een overzicht aan van initiatieven die in het kader van de energietransitie in 2013 en 2014 ondersteuning hebben gekregen van de provincie Gelderland. Het betreft hier initiatieven die financiering hebben ontvangen voor het inkopen van kennis, middels een energievoucher en voor het inhuren van extern advies voor het opstellen van een businesscase, met als doel om de haalbaarheid van het initiatief te toetsen. Om de transitie naar meer hernieuwbare energie te stimuleren hebben de provincie Gelderland en GreenTechAlliances, powered by kiemt een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de (voorlopige) resultaten centraal staan. In dit kader is het onderstaande boekje opgesteld. Provincie Gelderland en Stichting kiemt wensen u veel leesplezier toe. Harry de Vries, directeur Stichting kiemt 2

4 2 Gelderse Energievouchers Provincie Gelderland heeft voor organisaties die actief zijn in de sector Energie- en Milieutechnologie (EMT) een subsidie beschikbaar gesteld in de vorm van energievouchers. GreenTechAlliances, powered by kiemt mag deze vouchers uitreiken. Afgelopen jaar heeft GreenTechAlliances Energievouchers uitgereikt aan 13 Gelderse organisaties. Deze Energievouchers werden door organisaties gebruikt om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar de implementatie van energiebesparende maatregelen of hernieuwbare energie binnen de eigen organisatie. 2.1 Windpark Netterden Windpark den Tol Exploitatie B.V. Frank Simmes Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek waarbij wordt onderzocht of het mogelijk is een windpark te realiseren met een opgesteld vermogen van rond de 30 megawatt. Wanneer blijkt dat het project haalbaar is, dan is Windpark den Tol Exploitatie B.V. voornemens het project te exploiteren. De voucher wordt gebruikt voor onderzoek naar de mogelijke verstoring van de prestaties van vast opgestelde Defensie radarsystemen, voor archeologisch onderzoek en voor onderzoek naar wind en slagschaduw. Ook op gebied van natuur en milieu zijn er tal van haalbaarheidsstudies gedaan, om te onderzoeken of een windpark in Netterden tot de mogelijkheden behoort. De verwachte bijdrage aan energietransitie is de opwekking van 324 terajoule hernieuwbare energie met behulp van wind. 3

5 2.2 Levering van elektriciteit uit afval ARN B.V. Jan Hendriks ARN B.V. heeft zich vanaf haar oprichting ontwikkeld van een afvalverwerker naar een energieproducent. Tot op heden wordt de energie in hoofdzaak omgezet in elektriciteit dat wordt ingevoerd in het lokale net. De warmte wordt geleverd aan de nabijgelegen waterzuivering. ARN B.V. wil zich richten op de levering van hoogwaardige energie in de vorm van stroom aan nabijgelegen industrie, mogelijk als opmaat naar een smart grid. De voucher wordt ingezet om de haalbaarheid te onderzoeken. De afzet en het gebruik van de stroom leidt tot een hogere besparing op CO 2 - emissie reductie. 2.3 Integrale energieaanpak Koninklijke Burgers Zoo Gerard Groenendijk Koninklijke Burgers Zoo is in de loop van haar bestaan project-georiënteerd uitgegroeid tot wat de dierentuin nu is. Energetisch en klimaat technisch zijn er diverse goede oplossingen gerealiseerd. Met een goed totaaloverzicht en een geïntegreerd klimaat- en energiemanagementsysteem kan optimaal gebruik worden gemaakt van de synergiemogelijkheden binnen de locatie. De energievoucher maakt het mogelijk om op korte termijn de opdracht te geven tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van energie, de kosten, de CO 2 -reducties en naar de oplossingsscenario s. Door een integrale aanpak kan naar verwachting op korte termijn 20% en op langere termijn tot zeker 50% op energie worden bespaard; wat resulteert in een substantiële reductie van de CO 2 -emissies. 4

6 2.4 Elektriciteit uit gas m.b.v. brandstofcel Mts. R.D. & D.A. & S.L. & A.J. van Tuijl Rochus van Tuijl De onderneming kweekt op 3 vestigingen Chrysanten. Het plan is om 30% van de benodigde energie in te kopen via het net en de overige 70% zelf op te wekken. Helaas komt het rendement van WKK steeds meer onder druk te staan. De laatste jaren is het belichtingsniveau voor chrysanten steeds hoger geworden waardoor warmte genoeg voorradig is. Het teveel aan warmte wordt m.b.v. een WKK omgezet in gas en terug geleverd aan het net. Door de hoge gasprijzen is dit niet meer rendabel. Een alternatief voor het terug leveren van gas is de brandstofcel. De brandstofcel is een machine die middels een gesloten chemisch proces gas omzet in elektriciteit. Wanneer je uit een m 3 gas meer elektriciteit kunt halen werkt dat kostprijs-verlagend. Bijkomend voordeel is dat er behalve warmte ook zeer zuivere CO 2 en schoon water vrijkomt. Efficiëntere opwekking van elektriciteit uit gas. 5

7 2.5 Energiebesparingsmaatregelen Schut Papier René Kort Schut Papier gebruikt voor haar producten biobased grondstoffen en ontwikkelt zich hierin steeds verder. Bij deze duurzame ontwikkeling en uitstraling hoort ook een duurzaam energiegebruik op de locatie. Gezien de leeftijd van gebouwen en machinepark vraagt energiebesparing een gedegen, professionele en geïntegreerde aanpak. De aanpak bestaat uit het doorlopen van de volgende achtereenvolgende stappen: inventariseren en analyseren, efficiencyverbetering, tussen evaluatie met go on/stop moment, duurzame energie, presentatie resultaten en opstellen uitvoeringsplan en jaarlijkse monitoring van de resultaten. De voucher wordt ingezet om dit onderzoeksproces te doorlopen. Het resultaat is een overzicht waaruit blijkt welke maatregelen Schut Papier energie kan besparen en vervolgens welke mogelijkheden er zijn om volkomen energieneutraal te produceren. Naar verwachting kan met het doorlopen van het proces op termijn 44,6 terajoule en circa ton CO 2 door Schut Papier worden bespaard. 2.6 Inventariseren van maatregelen TANATEX Chemicals B.V. Dick Uitendaal TANATEX wil een onderzoek laten uitvoeren om de energiebesparende maatregelen in kaart te brengen. Daarbij dient per maatregel inzichtelijk te worden gemaakt wat de omvang van de te behalen besparing is, hoe groot het investeringsbedrag is en hoelang de terugverdientijd is. Zelf beschikt TANATEX niet over de benodigde expertise. Aangezien het een chemisch bedrijf betreft zijn de proceslijnen complex, hierdoor zijn de onderzoekskosten hoger. De voucher zal daarom worden gebruikt om het onderzoek te laten uitvoeren door een extern bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. De verwachte bijdrage bedraagt 5 tot 7% reductie op het totale energieverbruik. Dit komt ongeveer overeen met een energiereductie van 1 tot 1,5 terajoule per jaar. 6

8 2.7 Energienotaloze woning Plegt-Vos Stoffels Martin Weghorst Plegt-Vos Stoffels is een bouwbedrijf en projectontwikkelaar en werkt veelvuldig samen met een aantal marktpartijen. Vanuit de markt is de vraag ontstaan om NOM(nul op meter)-woningen te ontwikkelen. Een onderzoek dient te worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van een geïntegreerd concept voor NOMwoningen, waarbij verschillende opties naast elkaar worden gezet (onder meer extra isolatie, collectief systeem, extra PV). Het onderzoek dient onder meer in te gaan op de bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische aspecten van het concept. Daarnaast ook financiering, risico's voor bewoners en monitoring van prestaties. Plegt-Vos Stoffels wil vervolgens garanties geven voor de gebruiksfase, en zich daarmee onderscheiden ten opzichte van andere bedrijven. Doelstelling is om 250 woningen te bouwen/renoveren in Gelderland. Dit levert naar verwachting een besparing van circa 15,5 terajoule op. 7

9 2.8 WarmBouwen Dinkelpad B.V. Sander Martens WarmBouwen maakt gebruik van oneindig voorradige energie in de aarde. Door deze gratis energie (warmte) in de gevel te brengen wordt voorkomen dat kostbare, opgewekte energie weglekt door de gevel. WarmBouwen maakt een dunne gevelopbouw mogelijk waarin doorgaans een equivalente Rc waarde >5.0 op de gevel is te behalen. Door in de zomer warmte in te winnen en die in de winter te gebruiken is deze warmte gratis. Met een gesloten lus kan zo een relatief hoge temperatuur (>20 C) in de gevel worden gebracht. De resterende interne warmtevraag is dan nihil. WarmBouwen maakt het mogelijk om met een matig geïsoleerde, lucht- en dampopen bouwwijze, met gebruikmaking van voldoende PV panelen en zon thermische collectoren van 0 op de meter, all-electric klimaatbeheersing te realiseren. 8

10 2.9 Lage temperatuur plafondverwarming VBI Ontwikkeling B.V. Ronald Klein-Holte In dit onderzoek wordt de technische/economische haalbaarheid onderzocht van een nieuwe vloer die is ontwikkeld door VBI. De vloer is geschikt voor lage temperatuurverwarming en biedt daarnaast ten opzichte van traditionele vloerverwarming een aantal voordelen met betrekking tot warmteafgifte, prefabricage, minder materiaalgebruik en sneller monteren op de bouwplaats. Het gaat bij de technische haalbaarheid vooral om het afgiftepatroon van de warmte naar de begane gronden en de verdieping, de regeling van de warmteafgifte van de vloer en het te bereiken comfortniveau. De economische haalbaarheid heeft betrekking op de kosten/baten van de vloer ten opzichte van alternatieve warmteafgiftesystemen. De verwachte bijdrage is een energiebesparingsgroei van 8 terajoule per jaar. 9

11 2.10 Vergisten van plastic disposables Rijnstate Royan van Velse In het Rijnstate ziekenhuis worden veel plastic disposables gebruikt. Daarnaast worden ook producten gebruikt die disposable gemaakt zouden kunnen worden, maar die nu worden schoongemaakt. Denk hierbij aan chirurgische wegwerpkleding, koffiebekers maar ook een bedpo. Tezamen leveren al deze producten een grote hoeveelheid afval en schoonmaakkosten op. Daaruit kwam de gedachte dit soort producten te maken van een biologisch afbreekbaar materiaal dat in een Pharmafilter proces samen met ander organisch afval vergist zou kunnen worden tot biogas. Inzicht ontbreekt over welke producten commercieel beschikbaar zijn, dan wel commercieel gemaakt zouden kunnen worden op basis van de huidige stand van de techniek. Rijnstate laat met behulp van de voucher onderzoeken welke geschikte biologisch afbreekbare producten ingezet zouden kunnen worden in het vergistingsproces. De verwachte bijdrage is 10 terajoule per ton voor biogas. 10

12 2.11 Productie groengas uit afval ARN B.V. Jan Hendriks ARN B.V. maakt uitsluitend gebruik van secundaire brandstoffen, die grotendeels zelf worden geproduceerd door opwerking van afvalstoffen. In deze haalbaarheidsstudie gaat het om na te gaan of het in de praktijk mogelijk is een sterke verhoging van de productie en invoering van groengas van 1,3 miljoen Nm 3 per jaar te realiseren. Dit is nodig om de GFT-vergistingsinstallatie rendabel te maken. Het project moet de haalbaarheid van deze verbetering voor de komende 10 jaar aantonen in de praktijk. Het verwerken en vergisten van GFT en zeker de productie daaruit van groengas is een nieuwe activiteit van ARN B.V. Het ontbreekt aan specifieke ervaring op dit terrein. De voucher wordt gebruikt om de haalbaarheid te onderzoeken en te komen tot een doorstart van een project dat momenteel financieel niet rendabel is. Een verhoging van de groengas productie met Nm 3 groengas per jaar, dit komt overeen met een duurzame opwekking van 25,3 terajoule hernieuwbare energie per jaar. 11

13 2.12 WKK's met onbalansprijzen Waterschap Rijn en IJssel Coert Petri Het sturen van warmtekrachtkoppelingen op basis van onbalansprijzen is nieuw voor gistingen bij rioolwaterzuiveringen (RWZI s). Er zijn nog diverse vraagtekens bij de technische en financiële haalbaarheid van dit concept. Door dit concept uit te werken voor vier RWZI s die onderling verschillen qua grootte, installatie en locatie, kan een meer robuuste uitspraak worden gedaan over de financiële en technische haalbaarheid van dit concept. Door het inzetten van een voucher kan meer zicht worden verkregen op de eerste businesscase met dit concept. Het project levert niet direct een energiebesparing of hernieuwbare energie op. Het is een noodzakelijk onderdeel en een van de weinige duurzame alternatieven om het toenemende verschil tussen vraag en aanbod van elektriciteit op het elektriciteitsnet door windmolens en zonnepanelen op te vangen. 12

14 2.13 Elektriciteit uit levende planten Gemeente Ede & Gemeente Wageningen Erik van Tol/Paul Volleman De unieke en innovatieve technologie, waarbij elektriciteit wordt geproduceerd met levende planten, werd ontwikkeld aan Wageningen University en wordt gecommercialiseerd door Plant-e. De haalbaarheid is getoetst bij twee systemen, in Zaanstad en in Ede. Het systeem kan onder andere toegepast worden op rotondes, om hiermee verlichting op de rotonde te laten branden. Om te beoordelen hoeveel elektriciteit er geproduceerd kan worden op een rotonde van 100 m² en hoeveel verlichting hierop kan worden aangesloten is een haalbaarheidsonderzoek nodig. Dit haalbaarheidsonderzoek heeft als doel om te bepalen of de toepassing op rotondes energetisch en economisch rendabel kunnen worden en welke beperkingen en bottlenecks hieraan gekoppeld zijn. Voor dit haalbaarheidsonderzoek wordt de voucher ingezet. Het systeem kan tot 1,2 kg CO 2 per geproduceerde kwh vastleggen in de groei van de plant. Dit zou voor de rotonde betekenen dat tot kg CO 2 kan worden vastgelegd op de rotonde. Bovendien wordt bij grijze stroom productie ongeveer 0,65 kg CO 2 per geproduceerde kwh uitgestoten, die dus ook vermeden wordt. Het positieve CO 2 effect van dit systeem komt daarmee op kg CO 2 per jaar voor de gehele rotonde. 13

15 3 Businesscases Subsidie kan worden aangevraagd voor het inhuren van extern advies voor het opstellen van een businesscase. Het gaat daarbij om businesscases voor nieuw te ontwikkelen installaties en energie-infrastructuur die energiebesparing realiseren en/of hernieuwbare energie opwekken. Ook businesscases voor de ontwikkeling van nieuwe organisatievormen die zich richten op energiebesparing of hernieuwbare energie, lokale energiebedrijven en Energie Service Companies komen in aanmerking voor subsidie. 3.1 Bio-energiecentrale met smart grid Bio-energie De Vallei Valentijn Kleijnen Bio-energie De Vallei wil het warmtenet de komende jaren uitbreiden met minimaal nog eens woningen (fase 2. e.v.) en wil vanuit een bedrijfsmatige aanpak een businesscase voor verschillende deelprojecten ontwikkelen. Op basis van deze businesscase moet een investeringsbeslissing kunnen worden genomen en financiering worden aangetrokken die hiervoor nodig is. 3.2 Energiefabriek, slibverwerking en fosfaatwinning Waterschap Rijn en IJssel Coert Petri Met de realisatie van de eerste Energie- fosfaatfabriek in het beheersgebied van WRIJ in Olburgen staat nu de tweede op de rol. Hierbij lijkt het centraal gaan verwerken van zuiveringsslib de grote aanjager om dit te gaan behalen. De biogasproductie kan hierbij met meer dan 1 miljoen m 3 per jaar toenemen. Het gaat om het vaststellen van een locatie (keuze uit vier), een keuze uit de technieken (destructie slib) ter verbetering van de gisting, de benodigde aanpassingen op de betrokken RWZI s, het vaststellen van fosfaatterugwinning en het opstellen van een kostenberekening met terugverdientijden (diverse varianten). 14

16 3.3 ESCo energetische renovaties woningbouw Gemeente Zutphen Marnix van Os In Zutphen werkt een consortium van partijen aan het energetisch renoveren van woningen. Uniek is de nauwe samenwerking van het consortium: bouwbedrijven, installateurs, financiele instellingen, overheden en sociale werkvoorziening (25% van de uitvoerende werkzaamheden worden door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt uitgevoerd) die geleid heeft tot dit product. Het consortium kwam na een grondige analyse van de markt tot de conclusie dat een geheel andere aanpak nodig was dan tot op heden gebruikelijk: Een ESCo voor de woonconsument. Met ondersteuning van de provincie Gelderland is een businesscase uitgewerkt, waarbij een aantal financieel technische belemmeringen zijn onderzocht. Vervolg: In een pilot met blok-voor-blok aanpak in Deventer zijn de belemmeringen grotendeels weggenomen. In Lochem en Zutphen starten in 2015 projecten met 50 woningen op basis van de ervaring in Deventer. De voorbereidingen voor de volgende fase naar 200 woningen en meer zijn reeds gestart. Landelijk en Europees is er veel belangstelling voor dit product. 3.4 Verduurzaming vastgoed Wageningen Gemeente Wageningen Sanne Meelker In kaart brengen van de mogelijkheden het gemeentelijk vastgoed Klimaatneutraal te maken. Onderzoek naar financieringsmogelijkheden verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Het onderzoek was onderdeel van een grotere nota Vastgoed. De gemeente staat positief tegenover het uitvoeren van de in het rapport genoemde maatregelen en zou dit willen doen uit eigen middelen. Het eerste kwartaal van 2015 wordt een plan hiervoor aan de raad voorgelegd. 15

17 3.5 Kwaliteit schoolgebouwen Geldermalsen Gemeente Geldermalsen Cor van Tilborg Businessplan opstellen voor 20 scholen in Neerijnen en Geldermalsen zodat helder wordt wat er technisch, organisatorisch en financieel mogelijk is om te gaan verduurzamen en daarmee toekomstbestendig te worden. Op basis van de uitgevoerde marktconsultatie hebben uiteindelijk twee consortia een businessplan ontwikkeld, ieder met eigen accenten. 1. Het consortium Slimme Scholen heeft 3 scenario s ontwikkeld, waarvan er twee levensvatbaar zijn: Duurzaam Verbeteren en het Slimme Scholen scenario. Het scenario Duurzaam Verbeteren levert daarin een bijdrage aan het verduurzamen van de scholen en het terugbrengen van de kosten met een consortium als samenwerkingspartner. 2. Het consortium 1000-scholen heeft gekeken naar duurzaam gezond en duurzaam toekomstbestendig maken van de scholen. Dit consortium concludeert dat het onderwijs tegen acceptabele huisvestingkosten toekomstbestendig kan blijven voortbestaan, ook in kleine dorpskernen. Dit zorgt voor behoud van lokale vitaliteit en leefbaarheid. De gemeente en de schoolbesturen zullen gezamenlijk een vervolgproces moeten afspreken om te komen tot resultaten. 3.6 Duurzame energie uit afvalriet Knibbelberg B.V. Jan van Wincoop Het opstellen van een businesscase ten behoeve van het onderzoeken en vaststellen van de mogelijkheid van het verwerken van afvalriet van daken en van natuurgebieden tot grondstof voor hernieuwbare energieproductie. Het betreft hier zeer vervuild afvalriet wat vrijkomt bij het opdekken/ vervangen van rieten daken en riet wat vrijkomt bij het beheren van natuurgebieden. Deze stromen worden nu veelal gestort als verontreinigd bouw/ sloop afval, dan wel afgezet als compost. De (nu nog) afvalstromen kunnen door middel van een zelf ontwikkelde machinelijn in zijn geheel ontdaan worden van alle vervuiling. Hierna kan het materiaal worden toegepast als stalstrooisel of als grondstof voor hernieuwbare duurzame energie. Voor dit laatste worden momenteel diverse testen uitgevoerd. 16

18 3.7 Samen stoken op streekhout Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) Jac Duivenvoorden Ontwikkelen businesscase om samen met alle houtsnipperleveranciers de energetische waarde van houtsnippers uit de Achterhoek maximaal te benutten ten behoeve van groene, duurzame warmtevoorziening in de Achterhoek en financiering (zonder subsidie) van landschapsonderhoud. 3.8 Collectieve pelletketel De Hoef Gemeente Wageningen Sanne Meelker Opstellen van een businessplan voor een collectieve pelletgestookte warmtevoorziening die deel uitmaakt van een project waarin het energieneutraal maken van 80 woningen in de bestaande wijk De Hoef werd onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door een alliantie van bedrijven en bewoners. Op basis van het businessplan moet een investering kunnen worden gerealiseerd voor een pelletketel met warmtenet met voldoende aansluitingen. De Hoef is een wijk met alleen particulier woningbezit. Voor de studie bestond het idee dat aansluiting op een centrale pelletketel ook mogelijk zou zijn als niet alle huishoudens direct zouden deelnemen. Het onderzoek liet echter zien dat voor een rendabele businesscase alle 80 huishoudens in één keer aangesloten dienen te worden. Tevens was het advies dat de bewoners van de wijk zelf actief zouden participeren in de businesscase om investeerders meer vertrouwen te bieden. De wijkbewoners bleken hier nog niet voldoende voor te zijn georganiseerd. Er is besloten eerst aan de slag te gaan met de voorgestelde energetische besparingsmaatregelen en het idee van een collectieve pelletketel mogelijk weer op te pakken als de wijk voldoende georganiseerd is. 17

19 3.9 Haalbaarheidsonderzoek grootschalig PV Keijenberg Aannemersbedrijf Roseboom Ede B.V. Theo Droogendijk Het onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van een grootschalige PV-installatie op voormalig vuilstortplaats De Keijenberg te Wageningen. Doelgroep zijn belangstellenden voor PV met salderen op afstand (postcoderoos) TPN-West Energieneutraal Bedrijvenvereniging TPN-West Harrie Arends Het bedrijventerrein Trade Port Nijmegen West (TPN-West) kenmerkt zich door een grote pluriformiteit aan bedrijvigheid: transport, dienstverlening, (fijn)metaal, energieproductie en zware industrie. Dat manifesteert zich in een grote variatie in energievraag- en aanbod. Dit zowel per locatie en in de tijd bezien. Uniek is de situering van een warmtenet dwars over het bedrijventerrein. Het project is erop gericht energievraag- en aanbod te kwantificeren en op basis van het verworven inzicht daar een goede 'match' tussen te realiseren. Daarbij worden de infrastructurele opties meegenomen. En natuurlijk wordt energiebesparing niet vergeten. Het project omvat in concreto het uitvoeren van energiescans bij 20 bedrijven en het komen tot 5 businesscases, waaronder één in relatie tot warmte/koude; één over smart grids en één over zonne-energiesystemen. Het project wordt gesteund door de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeenten Nijmegen en Beuningen en netbeheerder Alliander. 18

20 3.11 Biogascentrale Harderwijk Waterschap Vallei en Veluwe Arjan Budding Businesscase uitwerken voor een samenwerking tussen Bakker Energie en Waterschap Vallei en Veluwe. Doel van de samenwerking is grootschalig biogas gaan produceren door vergisting van organische reststromen. Het geproduceerde biogas zal na opwerking tot de juiste kwaliteit weer in het aardgasnet worden toegevoegd. In de businesscase wordt onderzocht onder welke voorwaarden het project tot uitvoering kan komen. Hierbij zullen naast de economische uitkomsten zeker ook de aspecten rondom juridische vorm van de samenwerking en de haalbaarheid binnen vergunningen aan bod komen Windpark den Tol Windpark den Tol Exploitatie B.V. Frank Simmes Om een dergelijk project (35 tot 45 miljoen) op een verantwoorde manier te financieren, is er veel expertise nodig. Een businesscase voor zo'n project moet staan als een huis wil je goede rentetarieven en dergelijke kunnen afdwingen bij banken of andere financiers. Hiervoor dient de nodig expertise te worden ingeschakeld. Begeleiding in de aanbesteding is vooral belangrijk om de voorwaarden die verschillende aanbieders hanteren goed met elkaar te kunnen vergelijken. Financiële en juridische adviseurs zijn belangrijk om contracten door te spitten. Belangrijk is dat verborgen risico's zichtbaar worden. Pas als alles goed in beeld is kom je tot een goed businessplan dat rijp is voor onderhandeling met potentiële financiers. 19

21 3.13 Bedrijfsplan Duurzaam Energieinitiatief Barneveld Gemeente Barneveld Marlies Knol Een groep ondernemers heeft samen met Woningstichting Barneveld en de gemeente Barneveld het initiatief genomen te onderzoeken of het haalbaar is om een eigen lokaal energiebedrijf en/of investeringsfonds op te richten. Zij denken daarbij aan een professionele organisatie met een breed draagvlak in de Barneveldse samenleving. Momenteel onderzoekt bureau Trinergie of een dergelijk bedrijf aantoonbare meerwaarde heeft voor Barneveldse energieprojecten. Uit het onderzoek moet blijken of er voldoende draagvlak is bij belanghebbenden en of het aannemelijk is dat er een haalbare businesscase mogelijk is voor een dergelijk energiebedrijf. Als dit het geval is vindt in de fase daarna de nadere uitwerking van het bedrijfsplan voor het lokaal energiebedrijf plaats Energiebesparing De Driestroom Stichting Driestroom Sjoerd Anema Het gaat bij de businesscase Energiebesparing Zorginstelling De Driestroom om een combinatie van bouwtechnische, installatietechnische en gedragsmaatregelen. De methodiek die zal worden ontwikkeld in afstemming met twee woningbouwlocaties zal ook voor andere zorgorganisaties en woningcorporaties bruikbaar zijn, om te komen tot energiebesparing via techniek en gedrag. De doelstelling is minimaal 20% besparing op het huidige energieverbruik. Een tweetal zorglocaties voor jongeren (Bemmel en Schuytgraaf) van de betreffende locaties vormen het uitgangspunt voor methodiekontwikkeling en de businesscase. De Driestroom zal de opgedane kennis en ervaring toepassen op andere locaties van De Driestroom. 20

22 3.15 NL Solarpark De Kwekerij NL Solarpark De Kwekerij B.V. Ton Koenders Ontwikkelen businesscase ten behoeve van het realiseren van het project: eerste NL Greenlabel gecertificeerde duurzame, grootschalige solarpark in een tuinomgeving ter wereld, mogelijk gefinancierd door omwonenden op basis van participatie in een coöperatieve vereniging. Het park komt in Hengelo (GLD), op 7,5 ha gemeentegrond waar oorspronkelijk woningbouw zou plaatsvinden. Nu wordt het een recreatief park waar energieopwekking d.m.v. zon PV is ingepast in het landschap. Met een capaciteit van 2 megawatt wordt de Kwekerij het, op dit moment, grootste solarpark van Nederland. afname via postcoderoos-model, bereik circa huishoudens Businesscase warmteproductie uit regionale houtige biomassa Energiebedrijf Thermo Bello B.V. Gerwin Verschuur Om een businesscase met betrekking tot warmteproductie uit regionale biomassa te maken is het nodig om op de lange termijn zekerheden te krijgen over de beschikbaarheid en levering van houtige biomassa van een constante kwaliteit en concurrerende prijs (ten opzichte van gas). Daarvoor is het nodig om een waardeketen te vormen waarin de belangen gebundeld worden van grondeigenaren, terreinbeheerders, verwerkers van biomassa en gebruikers van de houtsnippers. De biomassa gaat uiteindelijk houtgestookte ketels in. Als er geen brandstof is of de brander gaat kapot, dan hebben gebruikers geen warmte. In Culemborg zijn de eindgebruikers bewoners van een wijk en leerlingen van een school. De hele waardeketen dient op voldoende kwantiteit en kwaliteit gericht te zijn. In dit project gaan we zo'n waardenetwerk inrichten met partijen in de regio West-Betuwe. Daarmee vervangen we gas door een hernieuwbare energiebron, versterken we de werkgelegenheid in de regio, en dragen we bij aan duurzaam landschapsbeheer en brengen we houtige biomassa uit de regio tot waarde. 21

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

REISGIDS. Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Concept versie

REISGIDS. Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Concept versie REISGIDS Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf Concept versie Amsterdam, 10 februari 2011 2 Inhoudsopgave Voorwoord Quotes Deel 1: Reis en reisgenoten op 10 februari 2011 1.1

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R/244.00I Inboeknummer ogbstorsgg Dossiernummer 934.553 t8 augustus zoog Informatienota voor de raad Betreft duurzame-energiebedrijf Eindhoven. Kennisnemen van Het rapport

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie