Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisvoorwaarden Effectendienstverlening"

Transcriptie

1 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

2 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 2 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening die onder de handelsnaam Binck door BinckBank N.V. (BinckBank) wordt aangeboden. BinckBank beschikt over een vergunning als kredietinstelling en is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gehouden door De Nederlandsche Bank N.V. (www. dnb.nl) respectievelijk de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( te Amsterdam. Afhankelijk van de te verlenen beleggingsdiensten kunnen naast de Basisvoorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, respectievelijk kan worden verlangd dat ook andere overeenkomsten dan wel verklaringen worden ondertekend door Cliënt. Van de Basisvoorwaarden zullen tevens een integraal onderdeel uitmaken de door Binck opgestelde basishandleiding ( Basishandleiding ) behorend bij betreffende beleggingsdienst. Voor zover daarvan in de Basisvoorwaarden niet is afgeweken, zijn op de beleggingsdienstverlening van Binck ook de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing. De meest actuele versie van de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Algemene Bankvoorwaarden is steeds te vinden op Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes, Taal 1.1 In de Basisvoorwaarden hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: Andere Valuta elke valuta anders dan de euro waarvoor Cliënt bij Binck van tijd tot tijd conform het bepaalde in de Basishandleiding een Andere Valutarekening aanhoudt; Andere Valutarekening een bij Binck op naam van Cliënt aangehouden rekening ten laste waarvan de in het kader van de Effectendienstverlening door Cliënt verschuldigde bedragen luidende in een Andere Valuta kunnen worden afgeschreven en waarop aan Cliënt toekomende bedragen luidende in die Andere Valuta kunnen worden bijgeschreven; Bankvoorwaarden de Algemene Bankvoorwaarden van Binck; Basishandleiding de door Binck opgestelde Basishandleiding, zoals die van tijd tot tijd luidt, al dan niet na wijziging conform artikel 37; Basisovereenkomst de basisovereenkomst tussen Cliënt en Binck; Basisvoorwaarden deze Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck zoals deze van tijd tot tijd luiden, al dan niet na wijziging conform artikel 37; Beleggingsfonds deelnemingsrecht in een beleggingsinstelling; Beleid Orderuitvoering het beleid inzake de uitvoering van Orders waarvan de actuele versie geraadpleegd kan worden op de website van Binck; Beleid Belangenconflicten het beleid inzake belangenconflicten zoals door Binck is vastgesteld en opgenomen in de Basishandleiding; Beleid Belangenbescherming het beleid inzake de bescherming van de belangen van Cliënten zoals door Binck is vastgesteld en opgenomen in de Basishandleiding; Bestensorder een Order die in beginsel wordt uitgevoerd tegen de eerstvolgende koers na invoering in het handelssysteem van de betreffende Beurs; Beurs iedere door Binck in het kader van de Effectendienstverlening aanvaarde gereglementeerde markt, multilateral trading facility (MTF) of ander handelsplatform of tegenpartij; Bewaarbedrijf Bewaarbedrijf BinckBank B.V.; Binck BinckBank N.V. handelende onder de naam Binck; BinckBank BinckBank N.V. handelend onder naam BinckBank; Binck Rekening een in de administratie van Binck op naam van Cliënt aangehouden rekening die een combinatie vormt van het Effectendepot, de Euro-rekening en een of meer Andere Valutarekeningen; Cliënt degene of degenen die in de Basisovereenkomst als Cliënt is respectievelijk zijn aangemerkt (en met uitzondering van artikel 18 wordt het woord Cliënt derhalve zowel gebruikt om één persoon aan te duiden als om meer dan één persoon aan te duiden); Cliëntenovereenkomst de cliëntenovereenkomst tussen Binck en Cliënt;

3 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 3 Communicatiemiddelen Derivaten Effecten Effectendepot Effectendienstverlening Effectenkrediet Eurorekening Geldrekening Handleidingen Inschrijving Internetsite Instructie Kooporder Order Reglementering Short Transactie de communicatiemiddelen waarmee of waardoor Orders kunnen worden verstrekt; opties en futures; aandelen, obligaties, participaties, derivaten en andere financiële instrumenten in de zin van de Wft die op enig moment onderwerp zijn van de Effectendienstverlening; de in de administratie van Binck op naam van Cliënt aangehouden rekening waarop zijn Effecten worden geadministreerd; de verlening van de in artikel 3.1 en artikel 3.2 bedoelde diensten; krediet op basis van de waarde van het Effectendepot; een bij Binck op naam van Cliënt aangehouden rekening ten laste waarvan de in het kader van de Effectendienstverlening door Cliënt verschuldigde eurobedragen kunnen worden afgeschreven en waarop aan Cliënt toekomende eurobedragen kunnen worden bijgeschreven; afhankelijk van de context waarin het woord Geldrekening wordt gebruikt, de Eurorekening en/of een of meer Andere Valutarekeningen; de Basishandleiding en, voor zover van toepassing, de andere handleidingen die Binck op enig moment met betrekking tot de Effectendienstverlening heeft opgesteld; een inschrijving op een emissie van Effecten; de internetsite van Binck (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); elke in het kader van de Effectendienstverlening door Cliënt aan Binck verstrekte of te verstrekken opdracht die geen Order is; een opdracht tot koop van Effecten; een Kooporder, een Verkooporder of, tenzij uit de context waarin het woord Order wordt gebruikt anders voortvloeit, een Inschrijving; het complex van statuten, reglementen en andere voorschriften en gebruiken van de Beurzen, clearingorganisaties en (centrale) instituten voor effectenbewaring, die op het moment van verstrekking, uitvoering en afwikkeling van een Order en/of een Instructie van toepassing zijn; de verkoop van Effecten die op het moment van verkoop geen deel uitmaken van het Effectendepot; Tekortenprocedure de tekortenprocedure als bedoeld in artikel 14.3; Toegangscodes de (combinatie van) toegangscodes die door Binck aan Cliënt zijn of worden verstrekt (daaronder begrepen nadien door Cliënt gewijzigde codes); US Person inwoner of staatsburger of green cardholder van de Verenigde Staten van Amerika, vennootschappen met statutaire zetel in de Verenigde Staten van Amerika en vennootschappen waar US Persons een kapitaalsbelang van 10% of meer in aanhouden (zie ook artikel 3.14 Basishandleiding), Verkooporder een opdracht tot verkoop van Effecten; Voorwaarden de Basisvoorwaarden en, voor zover van toepassing, de andere voorwaarden die Binck op enig moment met betrekking tot de Effectendienstverlening heeft opgesteld; Vrije Bestedingsruimte de vrije bestedingsruimte als bedoeld in artikel 14.1; Wft Wet op het financieel toezicht; Wge Wet giraal effectenverkeer. 1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van de Basisvoorwaarden, tenzij anders vermeld. 1.3 Kopjes boven artikelen dienen uitsluitend voor leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis van de Basisvoorwaarden. 1.4 Woorden die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben dezelfde betekenis indien zij in het meervoud worden gebruikt en vice versa. 1.5 Alle informatie van Binck wordt uitsluitend in de Nederlandse taal ter beschikking gesteld aan Cliënt. Alle communicatie van Binck richting Cliënt vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Binck is niet verplicht informatie van Cliënt in een andere taal dan de Nederlandse taal in ontvangst en/of behandeling te nemen. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan communicatie met Binck in een andere taal dan de Nederlandse taal.

4 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 4 Artikel 2 - Basisvoorwaarden, Basishandleiding, Bankvoorwaarden 2.1 De Basisvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Binck en Cliënt die voortvloeien uit of samenhangen met de Effectendienstverlening. 2.2 De Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Bankvoorwaarden vormen één geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat de Bankvoorwaarden en de bepalingen, voorschriften, aanwijzingen en andere gegevens als opgenomen in de Basishandleiding eveneens op de Effectendienstverlening van toepassing zijn. 2.3 Elke verwijzing in de Bankvoorwaarden naar de bank moet worden gelezen als een verwijzing naar Binck. 2.4 Tenzij uit de context anders voortvloeit, dient een verwijzing naar de Basisvoorwaarden steeds te worden gelezen als een verwijzing naar het samenstel van de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Bankvoorwaarden. 2.5 Bij onderlinge strijdigheid tussen de Basisvoorwaarden, de Bankvoorwaarden respectievelijk de Basishandleiding, geldt de volgende rangorde: 1. Basisvoorwaarden 2. Basishandleiding 3. Bankvoorwaarden Artikel 3 - Effectendienstverlening 3.1 In het kader van de Effectendienstverlening zal Binck in opdracht van Cliënt: (a) een Binck Rekening openen met inachtneming van het bepaalde in artikel 5; (b) voor rekening en risico van Cliënt Orders uitvoeren of doorgeven op basis van execution-only dienstverlening; (c) al dan niet door inschakeling van het Bewaarbedrijf, Effecten in ontvangst nemen, Effecten bewaren (daaronder begrepen het houden van met die Effecten corresponderende rechten) en Effecten uitleveren; en (d) de werkzaamheden behorend tot de administratie van de Effecten verrichten. De Effectendienstverlening bevat uitdrukkelijk niet het geven van beleggingsadvies. 3.2 Indien Binck aan Cliënt naast of in aanvulling op de in artikel 3.1 vermelde diensten één of meer andere diensten verleent en/of producten aanbiedt (daaronder begrepen de mogelijkheid om via een Communicatiemiddel diensten van derden te betrekken en/of informatie te verkrijgen), dan zijn, voor zover relevant, op die diensten en/of producten de Basisvoorwaarden eveneens van toepassing. 3.3 Binck bepaalt welke Beurzen en Effecten onderwerp zijn van de Effectendienstverlening. Binck is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande goedkeuring of toestemming van Cliënt en zonder opgaaf van redenen de Effectendienstverlening met betrekking tot een bepaalde Beurs en/of een bepaald Effect te beëindigen. Artikel 4 - Cliënt classificatie 4.1 Cliënt zal worden ingedeeld in de categorie van niet-professionele beleggers. Deze indeling zal gelden voor alle door Binck verleende beleggingsdiensten en nevendiensten en ongeacht de soort Effecten waarin Cliënt transacties wenst te verrichten. 4.2 Binck is niet verplicht medewerking te verlenen aan een verzoek van Cliënt om als een professionele belegger te worden aangemerkt. Artikel 5 - Aanvang Effectendienstverlening, Acceptatie 5.1 Cliënt kan gebruik maken van de Effectendienstverlening nadat een Binck Rekening is geopend en Cliënt conform de wettelijke bepalingen door Binck is geïdentificeerd. 5.2 Binck zal een Binck Rekening openen indien zij na ontvangst van de door Cliënt ondertekende Basisovereenkomst Cliënt conform de daarvoor geldende voorschriften en procedures heeft geaccepteerd. Acceptatie vindt in alle gevallen plaats onder de voorwaarde dat Cliënt is geïdentificeerd als bedoeld in artikel Cliënt verleent Binck uitdrukkelijk toestemming om de door Cliënt op het openingsformulier verstrekte gegevens te (doen) verifiëren. 5.4 Binck kan regels stellen inzake de identificatie en acceptatie van een Client en/of de omvang, aard en reikwijdte van de Effectendienstverlening met betrekking tot bepaalde categorieën van natuurlijke personen en rechtspersonen. Binck is gerechtigd om een Cliënt, zonder opgaaf van redenen, niet te accepteren. Artikel 6 - Effectenkrediet, Short Transacties, Derivaten 6.1 Cliënt kan uitsluitend gebruik maken van de mogelijkheid tot verkrijging van Effectenkrediet, het verrichten van Short Transacties en/of transacties in Derivaten indien tussen Binck en Cliënt daartoe strekkende overeenkomsten van kracht zijn.

5 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Indien Cliënt op basis van een met Binck gesloten Clientenovereenkomst reeds gerechtigd was tot het opnemen van Effectenkrediet en/of het verrichten van transacties in Derivaten of soortgelijke Effecten, behoeft Cliënt de daartoe strekkende overeenkomsten zoals bedoeld in voorgaand artikellid niet nogmaals aan te gaan. Artikel 7 - Binck Rekening 7.1 Binck houdt in haar administratie op naam van Cliënt één of meer Binck Rekeningen aan. 7.2 De eerste overboeking van een bedrag op de Geldrekening dient afkomstig te zijn van een rekening op naam van Cliënt bij een kredietinstelling met zetel in een lidstaat van de Europese Unie of een staat daartoe aangewezen op grond de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). 7.3 Overboekingen door Cliënt van gelden van en naar de Geldrekening en van Effecten van en naar het Effectendepot kunnen slechts plaatsvinden met inachtneming van de voorwaarden zoals omschreven in de Handleidingen. Aan een opdracht tot overboeking van Effecten naar een rekening bij een andere financiële instelling zal door Binck uitsluitend uitvoering worden gegeven indien de verplichtingen van Cliënt in het kader van de Effectendienstverlening zich naar het oordeel van Binck daartegen niet verzetten. Binck is niet gehouden opdrachten tot overboeking te verifieren. 7.4 Binck is gerechtigd een opdracht van Cliënt tot overboeking te weigeren als deze onvolledig of onduidelijk is of als Binck fraude, misbruik of andere onregelmatigheden vermoedt. 7.5 Binck zal over een debetsaldo op de Geldrekening rente in rekening brengen. De van tijd tot tijd geldende rentepercentages zullen via de Internetsite worden bekendgemaakt en worden op diens verzoek aan Cliënt toegezonden. In de Basishandleiding wordt vermeld vanaf welk moment op de geldrekening geboekte bedragen meetellen bij de renteberekening. 7.6 Binck kan kosten in rekening brengen voor het overboeken van andere valuta dan euro s, andere betaalopdrachten en overige diensten in verband met de Binck rekening. Alle kosten worden via de Internetsite bekendgemaakt en worden op diens verzoek aan Cliënt toegezonden. 7.7 Binck is bevoegd en onherroepelijk gemachtigd de Geldrekening van Cliënt op een door Binck te bepalen tijdstip te debiteren voor al hetgeen Cliënt uit hoofde van of in verband met de Effectendienstverlening aan Binck verschuldigd is. 7.8 Binck zal het Effectendepot uitsluitend crediteren of debiteren tegen het gelijktijdig debiteren of crediteren van de Geldrekening met het uit hoofde van het betreffende rekeningafschrift verschuldigde of te ontvangen bedrag. 7.9 Voor alle niet in euro luidende bedragen die Cliënt aan Binck verschuldigd is en voor alle niet in euro luidende bedragen die Binck aan Cliënt verschuldigd is uit hoofde van of in verband met de Effectendienstverlening zal de Eurorekening door Binck worden gedebiteerd respectievelijk gecrediteerd voor het door Binck berekende eurobedrag op basis van de in overeenstemming met de Basishandleiding bepaalde wisselkoers Binck heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel 7.9, de bevoegdheid voor elke valuta anders dan de euro een Andere Valutarekening te openen op naam van Cliënt. Binck is niet verplicht Andere Valuta om te wisselen in euro of enige andere valuta. Artikel 8 - Risico s, passendheidstoets, beleggersprofiel, Bestensorders 8.1 Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud het hoofdstuk met de titel Risico s als opgenomen in de Basishandleiding te hebben gelezen, de inhoud daarvan te begrijpen en daarmee akkoord te gaan. 8.2 In samenhang met zijn verklaring als opgenomen in artikel 8.1, verklaart Cliënt uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat hij zich volledig bewust is van de risico s die aan beleggingen in Effecten zijn verbonden, dat hij deze risico s aanvaardt en dat hij in staat is om het verlies te dragen dat uit zijn beleggingen kan voortvloeien. Cliënt zal er steeds op toezien dat hij in staat zal zijn om dit verlies te dragen. 8.3 De beleggingsdienst wordt geacht te zijn verleend op eigen initiatief van Cliënt. Binck zal nagaan of de kennis en ervaring van Cliënt voldoende zijn om de passendheid, waaronder begrepen de risico s van de beleggingsdienst en/ of de betreffende Effecten, te beoordelen. Indien Cliënt geen of onvoldoende informatie aan Binck verschaft over zijn kennis en ervaring c.q. wijziging daarvan, waarschuwt Binck Client hierbij dat zij als gevolg daarvan niet in staat is om te beoordelen of de door Binck aan Cliënt verleende diensten voor Cliënt passend zijn. Zodra Cliënt wenst te handelen in Effecten waarin hij niet eerder via Binck heeft gehandeld, zal Cliënt bedoelde passendheidstoets opnieuw invullen, teneinde Binck in staat te stellen te beoordelen of die Effecten passend zijn voor Cliënt. Indien Cliënt in dat geval geen of onvoldoende informatie aan Binck verschaft, waarschuwt Binck Cliënt hierbij dat zij als gevolg daarvan niet in staat is om te beoordelen of de bedoelde Effecten voor Cliënt passend zijn.

6 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat hij de vragenlijst ter vaststelling van het bij de betreffende Binck Rekening behorende beleggersprofiel geheel naar waarheid heeft ingevuld en, indien van toepassing, zal invullen. Zodra een wijziging in de persoonlijke situatie van Cliënt daartoe aanleiding geeft, zal hij de vragenlijst opnieuw invullen zodat Binck een aangepast beleggersprofiel kan opstellen. Cliënt zal elk door Binck vastgesteld beleggersprofiel zorgvuldig bewaren en regelmatig raadplegen. 8.5 Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat hij zich ervan bewust is dat hij zelf steeds dient na te gaan of Orders en zijn Effectendepot in overeenstemming zijn met het bij de betreffende Binck Rekening behorende beleggersprofiel, zoals beschreven in de Basishandleiding. Het beleggersprofiel wordt door Binck vastgesteld teneinde het risicogetal van Cliënt te kunnen berekenen en Cliënt in staat te stellen het risico van zijn Effectendepot en voorgenomen Orders te vergelijken met dat risicogetal. Cliënt verklaart bekend te zijn en ermee in te stemmen dat Binck Orders niet toetst aan het beleggersprofiel en het beleggersprofiel ook overigens op geen enkele wijze gebruikt bij het verlenen van diensten aan Cliënt. 8.6 Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat hij zich ervan bewust is dat bij Bestensorders geen zekerheid bestaat over de koers waarop de betreffende Order wordt uitgevoerd en dat deze koers onder omstandigheden substantieel kan afwijken van de laatst bekende koers. Indien Cliënt Bestensorders verstrekt aanvaardt Cliënt dat risico volledig. 8.7 Client verklaart uitdrukkelijk dat hij de ingevulde vragenlijst in het kader van de passendheidstoets of een eventuele door Binck opgestelde nieuwe vragenlijst jaarlijks opnieuw zal invullen. Artikel 9 - Beveiliging, Toegangscodes, Blokkering 9.1 Cliënt zal de beveiligingsvoorschriften en aanwijzingen zoals vermeld op de Internetsite, in de Basishandleiding of op welke andere wijze dan ook door Binck gecommuniceerd, steeds nauwkeurig opvolgen. 9.2 De Toegangscodes zijn strikt persoonlijk. Cliënt zal de Toegangscodes te allen tijde voor derden geheimhouden en is verplicht daartoe passende maatregelen te treffen. Cliënt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het gebruik van de Toegangscodes. Dit artikel 9.2 staat er niet aan in de weg dat Cliënt de Toegangscodes aan de in artikel 25 bedoelde gevolmachtigde respectievelijk gevolmachtigden bekendmaakt. 9.3 Indien Cliënt ontdekt dat één of meer Toegangscodes door verlies of diefstal of door welke omstandigheid dan ook in onbevoegde handen zijn geraakt of kunnen geraken, zal Cliënt dit onverwijld aan Binck melden. 9.4 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 9.3 zal Binck ervoor zorgdragen dat de toegang tot de Binck Rekening en/of andere gegevens van Cliënt wordt geblokkeerd. Op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt wordt de toegang uitsluitend geblokkeerd voor zover het de in artikel 9.3 bedoelde Toegangscodes betreft. 9.5 Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van het misbruik of onbevoegd gebruik van de Toegangscodes in de periode tot aan het moment van de telefonische melding als bedoeld in artikel Binck is bevoegd om de toegang tot de Binck Rekening te blokkeren indien zij weet of vermoedt dat onbevoegd of frauduleus gebruik en/of misbruik van de Binck Rekening wordt gemaakt of kan worden gemaakt. Binck stelt Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 9.7 Een door Binck ingestelde blokkade van de Binck Rekening omvat zowel transacties ten laste als transacties ten gunste van de geblokkeerde Binck Rekening. Artikel 10 - Verstrekking Orders 10.1 Cliënt is bevoegd om door middel van de Communicatiemiddelen op de daarvoor door Binck in de Handleidingen en/of de Internetsite aangegeven wijze, dagen en tijden Orders te geven. Binck voert alleen Orders uit na instemming van Cliënt. De wijze waarop Cliënt instemming verleent, is aangegeven in de Handleidingen en/of op de internetsite Voordat Cliënt een Order verstrekt is hij verplicht om zich van alle relevante informatie te voorzien, daaronder begrepen informatie over de Reglementen, het Effect waarin hij wenst te beleggen en, voor zover van toepassing, de instelling die het Effect uitgeeft De uitvoering van Orders en de daarmee samenhangende afwikkeling door Binck geschieden altijd voor rekening en risico van Cliënt Cliënt draagt er zorg voor dat steeds voldoende tegoed op de Geldrekening en/of het Effectendepot aanwezig is voor de voldoening aan Binck van al hetgeen Cliënt uit hoofde van een Order verschuldigd zal zijn.

7 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 7 Artikel 11 - Uitvoering Orders 11.1 Binck voert een Order uit met inachtneming van het bepaalde in het Beleid Orderuitvoering zoals vermeld op de Internetsite. Cliënt geeft uitdrukkelijke toestemming voor de uitvoering van Orders: (a) in overeenstemming met het Beleid Orderuitvoering, en (b) anders dan op een gereglementeerde markt of een multilateral trading facility (MTF) Binck zal in ieder geval gerechtigd zijn om een Order niet uit te voeren indien: (a) de Order niet op de door Binck voorgeschreven wijze wordt verstrekt via een Communicatiemiddel; (b) de Order niet vergezeld gaat van de voor het betreffende Communicatiemiddel vereiste en juiste Toegangscodes; (c) de Order onduidelijk is; (d) de Order of de uitvoering daarvan in strijd is met de Reglementering; (e) de Order leidt, of naar het oordeel van Binck zal kunnen leiden, tot een negatieve Vrije Bestedingsruimte; of (f) in het geval van een Verkooporder, de Effecten waarop de Order betrekking heeft geen deel uitmaken van het Effectendepot of zij niet vrij en onbezwaard kunnen worden geleverd Indien een Order leidt of zou kunnen leiden tot een negatieve Vrije Bestedingsruimte, is Binck eveneens gerechtigd niet over te gaan tot uitvoering van een deel van de Order, óók niet voor zover dat deel niet leidt of niet zou kunnen leiden tot een negatieve Vrije Bestedingsruimte Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3, mag Binck een Order die vergezeld gaat van de voor het betreffende Communicatiemiddel vereiste en juiste Toegangscodes zonder nader onderzoek opvatten als een door Cliënt gegeven Order. Die Order zal Cliënt op dezelfde wijze binden als een door Cliënt aan Binck schriftelijk gegeven opdracht die is voorzien van zijn handtekening Binck is te allen tijde gerechtigd om beperkingen op te leggen en grenzen te stellen aan de door Cliënt in te nemen posities en om in verband daarmee een Order niet te accepteren, een Order in gedeelten of slechts gedeeltelijk uit te voeren Cliënt is verplicht de uitvoering van Orders onverwijld te controleren. Indien Cliënt van mening is dat een Order niet of niet correct door Binck is uitgevoerd, is Cliënt gehouden om Binck daarover direct te informeren en onverwijld die maatregelen te nemen die erin resulteren dat de eventueel als gevolg daarvan ontstane schade voor Cliënt wordt beperkt. Artikel 12 - Annulering Orders 12.1 Op verzoek van Cliënt zal Binck trachten te bewerkstelligen dat geen uitvoering wordt gegeven aan een Order die Cliënt wenst te annuleren. Orders kunnen niet gedeeltelijk geannuleerd worden. De wijze waarop en de termijn waarbinnen Cliënt een order kan annuleren, is aangegeven in de Handleidingen en/ of op de internetsite Indien wijzigingen plaatsvinden in bepaalde Effecten (bijvoorbeeld naar aanleiding van een splitsing of een dividenduitkering) zal Binck eventuele lopende Orders met betrekking tot die Effecten annuleren. Artikel 13 - Instructies 13.1 Het bepaalde in de Basisvoorwaarden met betrekking tot Orders is, voor zover relevant, van overeenkomstige toepassing op Instructies. Artikel 14 - Vrije Bestedingsruimte, Tekortenprocedure 14.1 Met betrekking tot elke Binck Rekening bepaalt Binck de Vrije Bestedingsruimte. De bepaling van de Vrije Bestedingsruimte geschiedt op de wijze als omschreven in de Handleidingen Cliënt is zich ervan bewust dat de Binck Rekening op geen enkel moment een negatieve Vrije Bestedingsruimte mag vertonen. Cliënt zal er steeds voor zorgdragen dat geen negatieve Vrije Bestedingsruimte ontstaat Indien niettemin op enig moment een negatieve Vrije Bestedingsruimte is ontstaan, treedt de Tekortenprocedure in werking zoals omschreven in de Handleidingen Cliënt verleent Binck hierbij volmacht om alle (rechts)handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om een negatieve Vrije Bestedingsruimte van elke Binck Rekening van Cliënt op te heffen, waaronder begrepen het verkopen van Effecten en verrekening van de vordering van Binck op Cliënt met de opbrengst van de Effecten. Artikel 15 - Bewaring van Effecten 15.1 Binck bewaart Effecten voor Cliënt met inachtneming van het bepaalde in het Beleid Belangenbescherming zoals opgenomen in de Handleidingen. Cliënt stemt in met het Beleid Belangenbescherming van Binck Cliënt verstrekt zijn Orders en Instructies aan Binck die, voor zover nodig en voor zover van toepassing, bevoegd zal zijn deze namens het Bewaarbedrijf doch voor rekening en risico van Cliënt in ontvangst te nemen.

8 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening De voordelen en de nadelen die voortvloeien uit of verband houden met de aan Binck en/of aan het Bewaarbedrijf in bewaring gegeven Effecten zijn te allen tijde volledig voor rekening en risico van Cliënt Binck garandeert de nakoming van de verplichtingen van het Bewaarbedrijf jegens Cliënt Indien het Bewaarbedrijf of Binck kan aantonen dat zij zorgvuldig is geweest bij de keuze om bij de dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden, is het Bewaarbedrijf niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. Artikel 16 - Tenietgaan Effecten, Uitlevering Effecten 16.1 Indien Effecten tenietgaan of op andere wijze uit de macht van Binck of het Bewaarbedrijf raken door een oorzaak die Binck respectievelijk het Bewaarbedrijf niet kan worden toegerekend, is Binck respectievelijk het Bewaarbedrijf tot niet meer verplicht dan tot het treffen van recherchemaatregelen ten aanzien van die Effecten dan wel die Effecten te doen vervangen door duplicaten onder afgifte van een vrijwaring door Cliënt en mits door Cliënt tevens aan alle overige door Binck en/of het Bewaarbedrijf gestelde voorwaarden wordt voldaan Voor zover het recht op uitlevering van Effecten in de vorm van fysieke stukken niet is uitgesloten zal Binck respectievelijk het Bewaarbedrijf aan een verzoek van Cliënt tot uitlevering van zodanige Effecten slechts hoeven te voldoen indien zulks redelijkerwijze mogelijk is. Artikel 17 - Administratie Effectendepot en assortiment 17.1 Binck is, voor zover nodig daartoe gevolmachtigd door het Bewaarbedrijf, belast met het verrichten van de werkzaamheden die de administratie van het Effectendepot met zich meebrengt. Binck is bevoegd tegenover derden de rechten van Cliënt uit te oefenen, indien dit voor een goede administratie van het Effectendepot wenselijk is Binck en het Bewaarbedrijf zijn, behoudens nadere overeenkomst, niet bevoegd en niet verplicht tot bijeenroeping van een vergadering van aandeelhouders, tot het bijwonen van en het voeren van het woord in een zodanige vergadering, tot het uitoefenen van het stemrecht en tot het doen instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon. Binck en/of het Bewaarbedrijf stellen desgevraagd Cliënt in de gelegenheid deze rechten uit te oefenen. In verband daarmee stemt Cliënt ermee in dat Binck en/of het Bewaarbedrijf de daarvoor benodigde gegevens van Cliënt voor zover nodig aan derden verstrekken Bij gebreke van de tijdige ontvangst van volledige Instructies van Cliënt dan wel enige inbreuk op het bij de toepasselijke wet- en regelgeving bepaalde is Binck bevoegd doch niet verplicht om voor rekening en risico van Cliënt beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot de Effecten te verrichten en daarbij de keuzes te maken die naar haar oordeel in vergelijkbare gevallen het meest in de rede ligt Indien Binck besluit om de Effectendienstverlening met betrekking tot bepaalde Effecten te beëindigen, zal zij Cliënt daarvan voor zover mogelijk vooraf in kennis stellen. Cliënt zal in dat geval binnen de door Binck gestelde termijn aan Binck opdracht geven tot overboeking van de betreffende Effecten naar een andere kredietinstelling of tot verkoop van de Effecten voor rekening en risico van Cliënt Binck is te allen tijde gerechtigd om de door haar aan te wijzen Effecten niet langer beschikbaar te stellen voor aankoop, nadat Cliënt hierover is geïnformeerd. Cliënt kan dan niet meer bijkopen. Cliënt kan wel een opdracht tot verkoop geven Cliënt verleent Binck op voorhand toestemming om een Beleggingsfonds kosteloos te vervangen door een andere subklasse in datzelfde Beleggingsfonds, met een gelijkwaardige beleggingsportefeuille en dezelfde of lagere kosten mits Cliënt hiervan geen financieel nadeel ondervindt Binck en het Bewaarbedrijf zijn steeds gerechtigd om de bewaarneming van Effecten die niet (langer) bij een centrale bewaarinstelling in bewaring kunnen worden gegeven te beëindigen, nadat Binck Cliënt daarvan in kennis heeft gesteld. Cliënt zal in dat geval binnen de door Binck gestelde termijn aan Binck opdracht geven tot: (a) overboeking van de betreffende Effecten naar een andere kredietinstelling, (b) uitlevering van de betreffende Effecten, of (c) verkoop van de Effecten voor rekening en risico van Cliënt Bij gebreke van een tijdig gegeven opdracht als bedoeld in artikel 17.4 en/of artikel 17.7, is Binck zonder meer gerechtigd om de betreffende Effecten op een door haar te bepalen tijdstip voor rekening en risico van Cliënt te verkopen.

9 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 9 Artikel 18 - Binck Rekening op naam van meer Cliënten 18.1 Indien de Binck Rekening op naam van meer Cliënten is gesteld zijn deze Cliënten hoofdelijk verbonden jegens Binck zodat Binck gerechtigd is ieder der Cliënten voor het geheel van de verplichtingen die voor hen uit hoofde van de Effectendienstverlening ontstaan aan te spreken. Elke (rechts)handeling door één van deze Cliënten verricht, zal ook de andere Cliënt of Cliënten binden Ingeval Binck één of meer Cliënten uit de hoofdelijke verbondenheid ontslaat dan wel met één of meer van hen een regeling treft, al dan niet tegen finale kwijting, geschiedt dit uitsluitend en alleen onder de voorwaarde dat de andere Cliënt of Cliënten voor het geheel hoofdelijk verbonden blijft respectievelijk blijven. Het aandeel van de uit de hoofdelijkheid ontslagen Cliënt of Cliënten kan door de andere Cliënt of Cliënten niet in mindering worden gebracht op zijn respectievelijk hun hoofdelijke verbondenheid Cliënten zullen jegens Binck een vorderingsrecht hebben, tot welk vorderingsrecht ieder der Cliënten voor het geheel als schuldeiser gerechtigd zal zijn. Betaling door Binck aan een der Cliënten bevrijdt Binck ook jegens de andere Cliënt of Cliënten Binck zal steeds bevoegd zijn om een vordering van Binck op één der Cliënten afzonderlijk te verrekenen met een saldo ten gunste van Cliënten op de Binck Rekening en om een vordering van Binck op Clienten uit hoofde van de Binck rekening en/of de door Binck aangeboden diensten of producten te verrekenen met hetgeen Binck aan één der Cliënten afzonderlijk verschuldigd is Cliënten zijn zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd om aan Binck Orders en Instructies te verstrekken en over een tegoed op de Geldrekening en het Effectendepot te beschikken. Voor zover nodig verlenen Cliënten elkaar hierbij over en weer een onherroepelijke volmacht tot het verrichten van de in dit artikel 18 genoemde handelingen Onverminderd het bepaalde in artikel 18.5 kan Binck, wanneer naar haar oordeel sprake is van bijzondere gevallen, bepalen dat de medewerking van alle Cliënten gezamenlijk wordt verlangd dan wel nadere voorwaarden stellen Onverminderd het bepaalde in artikel 18.6, geldt dat na het overlijden van een Cliënt de andere betrokken Cliënt respectievelijk Cliënten bevoegd blijft respectievelijk blijven om beheershandelingen en beschikkingshandelingen te verrichten, zoals bepaald in de toepasselijke voorwaarden en handleidingen met inachtneming van wet- en regelgeving. Na het overlijden van een Cliënt treden diens rechtsopvolgers gezamenlijk in dezelfde rechten als die de overleden Cliënt bezat De erkenning van het saldo van de Binck Rekening door één der Cliënten is bindend voor iedere andere Cliënt, behoudens tegenbewijs. Iedere Cliënt heeft aan iedere Cliënt de bevoegdheid verleend om mede namens hem alle mededelingen en aanzeggingen die Binck met betrekking tot de Binck Rekening doet, te ontvangen en daarvan kennis te nemen. Iedere Cliënt is bevoegd om mede namens iedere Cliënt aan Binck mededelingen en aanzeggingen te doen In aanvulling op het bepaalde in artikel 8 zijn de betreffende Cliënten verplicht om de vragenlijst ter beoordeling van de passendheid zoals bedoeld in artikel 8.3 van de door Binck verleende diensten en de vragenlijst ter vaststelling van het bij de betreffende Binck Rekening behorende beleggersprofiel gezamenlijk in te vullen opdat recht wordt gedaan aan ieders persoonlijke situatie. Artikel 19 - Ontvangst informatie langs elektronische weg 19.1 Cliënt verleent Binck bij voorbaat toestemming om berichten waarbij de uitvoering van een Order aan Cliënt wordt teruggemeld en rekeningafschriften dan wel overige voor Cliënt bestemde informatie uitsluitend langs elektronische weg aan Cliënt te verstrekken Client stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Voorwaarden en de Handleidingen en overige informatie alsmede met het elektronisch ter beschikking stellen van de wijzigingen en aanvullingen op de Voorwaarden en Handleidingen Cliënt verklaart dat hij zich volledig bewust is van de risico s die het langs elektronische weg ter beschikking stellen van informatie met zich meebrengt voor de authenticiteit en de vertrouwelijkheid van het berichtenverkeer en aanvaardt deze risico s Indien aan Cliënt uitsluitend langs elektronische weg een rekeningafschrift ter beschikking is gesteld, is Cliënt bevoegd om binnen de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn een kopie daarvan bij Binck op te vragen. Binck is gerechtigd Cliënt kosten in rekening te brengen voor de verstrekking van bedoelde kopieen. Artikel 20 - Provisie, Kosten en vergoedingen 20.1 Binck brengt voor de door het Bewaarbedrijf en Binck verleende diensten in het kader van de Effectendienstverlening provisie en kosten in rekening.

10 20.2 Binck zal de tarieven zoals deze van tijd tot tijd gelden via de Internetsite bekendmaken en stelt deze desgevraagd aan Cliënt ter beschikking Binck kan tevens de kosten die zij verschuldigd is aan door haar en/of het Bewaarbedrijf in verband met de Effectendienstverlening ingeschakelde derden aan Cliënt doorbelasten Binck kan in het kader van de door haar aan Cliënt verleende beleggingsdiensten een (distributie) vergoeding ontvangen van en/of verstrekken aan een derde tot en met het moment dat hier een wettelijk verbod voor geldt. Op de website van Binck staat nadere informatie over het bestaan en de hoogte van zodanige (distributie) vergoedingen, voor zover relevant in het kader van de door Binck aan Cliënt verleende beleggingsdiensten. Artikel 21 - Koersinformatie, Beleggersinformatie 21.1 Binck is niet verplicht aan Cliënt koersinformatie te verstrekken Het intellectueel eigendomsrecht op de koersinformatie van de verschillende Beurzen die Binck via de Communicatiemiddelen publiceert berust bij de betreffende Beurzen. Cliënt zal deze koersinformatie slechts voor eigen gebruik aanwenden en zal deze koersinformatie op geen enkele wijze verder verspreiden of opnieuw publiceren De van derden afkomstige analyses en/of andere informatie van welke aard dan ook met betrekking tot beleggingen in Effecten die voor Cliënt toegankelijk zijn via de Communicatiemiddelen, kunnen onder geen enkele omstandigheid worden aangemerkt of opgevat als een beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling van Binck aan Cliënt, ook niet indien de technische mogelijkheid wordt geboden om direct bij kennisname van die analyses of andere informatie aan Binck een bepaalde Order en/of een bepaalde Instructie te verstrekken. 10 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Artikel 22 - Uitsluiting Aansprakelijkheid, Vrijwaring 22.1 Binck is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt die het gevolg is van of samenhangt met: (a) een waardedaling of waardestijging van Effecten, door Cliënt geleden verliezen en/of gederfde winst; (b) misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (door derden) van de Communicatiemiddelen, communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten van Binck of van derden en/of Toegangscodes waardoor ten aanzien van de Binck Rekening transacties worden verricht waarvoor Cliënt geen opdracht heeft gegeven (maar onverminderd het bepaalde in artikel 9.5); (c) storingen, van welke aard dan ook, in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten, ongeacht of deze verbindingen, apparatuur of faciliteiten door Binck of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor Cliënt geen of vertraagd gebruik kan maken van de door Binck aangeboden producten en diensten en de daaraan verbonden faciliteiten van Binck of derden; (d) onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van door Binck verstrekte koersinformatie, berekeningen, (daaronder begrepen berekeningen van de Vrije Bestedingsruimte), saldo opgave of andere door Binck aan Cliënt verschafte informatie; (e) analyses, beleggingsaanbevelingen en/of andere informatie van welke aard dan ook met betrekking tot beleggingen in Effecten die voor Cliënt toegankelijk is via de Communicatiemiddelen, voor zover deze afkomstig is van derden; (f) de wijze waarop Cliënt gebruikmaakt of gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om zijn persoonlijke Mijn Binck als bedoeld in de Basishandleiding te creëren; (g) de Reglementen en/of wijzigingen daarin en/of maatregelen die op basis van de Reglementen al dan niet worden genomen en/of getroffen; (h) de tekortkomingen van Beurzen, betaal- en afwikkelsystemen of (centrale) bewaarinstellingen; (i) het niet omwisselen door Binck van Andere Valuta in de euro of in enige andere valuta; (j) een daling of stijging van de valutakoers van Andere Valuta; (k) enig handelen of nalaten door hen of door één van hen op basis van enig al dan niet in de Voorwaarden aan hen toegekend recht of toegekende bevoegdheid; (l) de door Cliënt gemaakte keuzes ter zake van beveiligingsinstellingen en/of beveiligingsmaatregelen - of de (gedeeltelijke) afwezigheid daarvan - van de door Binck aangeboden producten of diensten; en. (m) welke andere schade ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Binck Indien Binck aantoont dat zij zorgvuldig is geweest bij de keuze om bij de Effectendienstverlening gebruik te maken van diensten van derden, is Binck niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden Binck is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of voor gederfde winst.

11 11 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Artikel 23 - Pandrecht en overige zekerheden 23.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24 Bankvoorwaarden verpandt Cliënt aan Binck tevens (i) alle zaken, waardepapieren en Effecten die het Bewaarbedrijf of een derde voor het Bewaarbedrijf uit welken hoofde dan ook van of voor Cliënt onder zich heeft of krijgt en (ii) alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van Cliënt jegens Binck en/of het Bewaarbedrijf, daaronder mede begrepen vorderingen tot levering of uitlevering van effecten c.q. daarmee corresponderende rechten en vorderingen tot uitbetaling en/of afdracht van in verband met deze waarden ontvangen en/of te ontvangen bedragen. Zolang Binck niet het tegendeel te kennen gegeven heeft, wordt zij geacht telkens afstand te doen van een pandrecht indien en voorzover dat nodig is om Bewaarbedrijf in staat te stellen het recht van de Cliënt te honoreren als ware er geen pandrecht. Zodra echter Binck aan Bewaarbedrijf te kennen gegeven heeft niet langer met de honorering van rechten van Cliënt akkoord te gaan, zal geen afstand van het pandrecht meer worden verondersteld en zal Bewaarbedrijf honorering van de rechten van Cliënt weigeren op grond van het pandrecht van Binck. Binck zal van deze bevoegdheid geen onredelijk gebruik maken. Cliënt verleent Binck de bevoegdheid om de rechten van Cliënt tegen Bewaarbedrijf, die krachtens dit artikel aan Binck zijn of worden verpand, te herverpanden aan derden. Binck zal het aan haar verleende pandrecht of te verlenen pandrecht uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, voorzover daarvan niet in de bepalingen van de Basisvoorwaarden wordt afgeweken. Cliënt verleent hierbij, voor zoveel nodig en voorzover de wet dat toelaat, aan Binck het recht om de aan haar verpande rechten met betrekking tot Effecten, additionele rechten en vorderingen mede namens Cliënt uit te oefenen, te incasseren en daarvoor kwijting te verlenen en om ook overigens de Goederen te beheren, de uitoefening van aan deze goederen verbonden bevoegdheden daaronder begrepen Binck en Bewaarbedrijf zullen niet verplicht zijn de nummers van de rechten of de daarmee corresponderende Effecten te registreren, zij het dat met betrekking tot rechten ten aanzien van Effecten waar bijzondere rechten verbonden zijn aan bepaalde nummers, de betreffende nummers apart voor Cliënt zullen worden geadministreerd, en dat voorzover de rechten of de daartegenover staande financiële instrumenten onderhevig zijn aan uitloting, Binck en Bewaarbedrijf ervoor zullen zorgdragen dat, telkens bij uitloting, een met de gerechtigdheid van Cliënt overeenkomend bedrag aan voor aflossing aangewezen rechten of daartegenover staande Effecten wordt toegewezen aan Cliënt Het pandrecht zal telkens tot stand komen op het moment waarop Binck dan wel het Bewaarbedrijf de te verpanden goederen onder zich krijgt dan wel het moment waarop de rechten ontstaan De aan Binck verstrekte pandrechten omvatten mede rechten van pand op alle terzake van de verpande goederen te ontvangen vergoedingen De in artikel 23.1 bedoelde verpanding wordt hierbij voor zover nodig aan het Bewaarbedrijf medegedeeld. Door ondertekening van de Clientenovereenkomst dan wel de Basisovereenkomst bevestigt het Bewaarbedrijf van deze mededeling kennis te hebben genomen Onverminderd het voorgaande geeft Cliënt hierbij aan Binck de onherroepelijke volmacht om namens Cliënt op zodanige tijdstippen als Binck wenselijk acht, de in artikel 24 Bankvoorwaarden en artikel 23.1 bedoelde verpandingen tot stand te brengen en voor zover nodig van die verpandingen mededeling te doen aan het Bewaarbedrijf. Cliënt verbindt zich ertoe steeds op eerste verzoek van Binck bij afzonderlijke pandakte de in artikel 24 Bankvoorwaarden en de in artikel 23 Basisvoorwaarden bedoelde verpandingen tot stand te brengen Cliënt verklaart dat hij tot het verpanden van de goederen bevoegd is, dat op de goederen geen zekerheids- of andere rechten in welke vorm dan ook van derden rusten, dat de goederen vrij zijn van beslag en dat de goederen niet reeds bij voorbaat aan een ander zijn overgedragen of met beperkte rechten zijn bezwaard Cliënt verbindt zich Binck onmiddellijk en op ieder moment op de hoogte te stellen van al hetgeen van belang kan zijn voor Binck in verband met het behoud en de uitoefening van de rechten van Binck uit hoofde van het pandrecht van Binck, zoals o.a. een aanvrage van faillissement van Cliënt, toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, aanvrage van surséance van betaling door Cliënt, beslag op de goederen en beëindiging van de zakelijke activiteiten van Cliënt. Terzake rust op Binck geen zelfstandige onderzoeksplicht. Cliënt is tevens verplicht om, al naar gelang het zich voordoende geval, personen zoals curatoren, bewindvoerders of beslagleggers, onverwijld op het bestaan van het pandrecht van Binck en daarmee samenhangende akten alsook op de daaruit voor Binck voortvloeiende rechten te wijzen.

12 12 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 23.9 Indien Cliënt niet terstond gevolg geeft aan het eerste verzoek van Binck tot het stellen, aanvullen of vervangen van zekerheden zo mede indien Cliënt in enig ander opzicht niet aan zijn verplichtingen jegens Binck voldoet, wordt, ongeacht het bepaalde in enige overeenkomst tussen Binck en Cliënt, al hetgeen Cliënt aan Binck verschuldigd is, of wordt, ter keuze aan Binck, uitsluitend de door Binck aangewezen verplichtingen en verbintenissen, onmiddellijk opeisbaar en is Binck gerechtigd tot liquidatie van de positie(s) van Cliënt over te gaan en naar haar keuze de goederen of een gedeelte daarvan zonder voorafgaande mededeling, sommatie of ingebrekestelling op de meest gerede wijze te verkopen en het aan Binck volgens haar administratie verschuldigde met rente en kosten op de opbrengst te verhalen dan wel zich overeenkomstig de wet uit het pand te voldoen De door inning of verkoop van de Goederen door Binck verkregen opbrengsten worden in de door Binck te bepalen volgorde in mindering gebracht op de vorderingen van Binck op Cliënt en de verschillende onderdelen daarvan Indien BinckBank tot verkoop van de goederen wil overgaan is zij niet verplicht daarvan vooraf mededeling te doen aan Cliënt of aan hen die op een verpand goed een beperkt recht hebben of daarop beslag hebben gelegd Cliënt zal niet het recht hebben de President van de Rechtbank te verzoeken te bepalen dat de goederen op een van artikel 3:250 Burgerlijk Wetboek afwijkende wijze worden verkocht Bij de liquidatie van de positie(s) van Cliënt is Binck bevoegd voor rekening en risico van Cliënt transacties te sluiten ter vermindering van de verplichtingen van Cliënt, daaronder tevens begrepen het uitoefenen van het uit een voor rekening en risico van Cliënt gesloten optie- of termijncontract voortvloeiend recht tot koop of verkoop van de onderliggende waarden Binck zal slechts dan geacht worden afstand van haar pandrecht of enige daaraan verbonden bevoegdheid te hebben gedaan nadat zij een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Cliënt zal hebben gedaan, Voorzover toegestaan door dwingend recht doet Cliënt bij deze afstand van zijn recht om het tussen partijen overeengekomene te (doen) ontbinden of te (doen) vernietigen op grond van wanprestatie, wilsgebreken of op welke andere grond ook Alle kosten verbonden aan het vestigen en uitoefenen van de in artikel 24 Bankvoorwaarden en dit artikel 23 bedoelde verpandingen en eventuele op grond van de Basisvoorwaarden door Cliënt gestelde andere zekerheden, alsmede alle overige kosten waartoe het tussen partijen overeengekomene op enig moment aanleiding kan geven, zijn voor rekening van Cliënt Cliënt vergoedt aan Binck alle schade (waaronder kosten) die Binck lijdt dan wel de begrote schade die Binck dreigt te lijden, doordat Cliënt niet bevoegd is tot het vestigen van bovengenoemde pandrechten overige zekerheden doordat daarop zekerheids- of andere rechten in welke vorm dan ook van derden rusten dan wel daarop beslag is gelegd. Cliënt vrijwaart Binck in het algemeen tegen alle aanspraken van derden die ter zake van voornoemde zekerheden rechten doen gelden. Artikel 24 - Overdracht en Bezwaring 24.1 De rechten van Cliënt voortvloeiende en/of samenhangende met de Binck Rekening en/of de Effectendienstverlening kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Binck niet aan anderen worden overgedragen Het is Cliënt niet toegestaan de goederen geheel of ten dele aan derden over te dragen of te verpanden, dan wel te bezwaren met andere beperkte rechten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Binck, of enige andere handeling te verrichten die de rechten van Binck als pandhouder zouden kunnen schaden. Artikel 25 - Vertegenwoordiging 25.1 Cliënt kan schriftelijk op de door Binck te bepalen wijze één of meerdere personen volmacht geven om de daarbij gespecificeerde rechtshandelingen met betrekking tot Binck te verrichten. Op het eindigen van deze volmacht kan eerst een beroep worden gedaan nadat Binck daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Cliënt dient er voor zorg te dragen dat elke gevolmachtigde alle voor Cliënt terzake van de Effectendienstverlening geldende regels en voorschriften zal naleven. Artikel 26 - Faillissement en beslag 26.1 Cliënt is verplicht Binck terstond schriftelijk in te lichten over (iedere aanvraag tot) diens faillissement, toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, indiening van een verzoek tot verlening van (voorlopige) surséance van betaling alsmede de verlening zelf, dan wel (een aanvraag tot) onderbewindstelling van diens vermogen of ondercuratelestelling.

13 26.2 Gedurende faillissement, toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, (voorlopige) wettelijke schuldsanering, ondercuratelestelling van Cliënt of onderbewindstelling van diens vermogen, mogen alleen door de curator en/of de bewindvoerder van Cliënt dan wel door Cliënt met medewerking van de bewindvoerder handelingen met betrekking tot tegoeden op de Rekening worden verricht. Indien Binck of Bewaarbedrijf een Rekening voor meer Cliënten aanhoudt, is daarvoor tevens de medewerking van die andere Cliënten Binck is gerechtigd de kosten die de toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen ten aanzien van Client, een faillissement van Cliënt, een beslag dat ten laste van Cliënt is gelegd, de ondercuratelestelling van Cliënt en een bewindvoering van diens vermogen voor Binck meebrengen, in rekening te brengen bij Cliënt Bij (derden) beslaglegging onder Binck en/of Bewaarbedrijf ten laste van Cliënt zullen geen beschikkingshandelingen met betrekking tot de desbetreffende tegoeden op de Binck Rekening worden verricht. Artikel 27 - Fusie 27.1 Binck en het Bewaarbedrijf zijn bevoegd om in geval van fusie of bij overdracht van (een gedeelte van) hun activiteiten aan een derde, de rechtsverhouding waarin Binck en het Bewaarbedrijf tot Cliënt staan over te dragen aan de derde die de activiteiten van Binck respectievelijk het Bewaarbedrijf voortzet. Artikel 28 - Belangenbescherming 28.1 Op grond van de Wft is het Besluit bijzondere prudentiele maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (het Besluit) van toepassing op de Effectendienstverlening van Binck. Op basis van het Besluit maakt een Cliënt die voldoet aan de in het Besluit gestelde criteria aanspraak op een van tijd tot tijd vast te stellen (maximum) vergoeding indien De Nederlandsche Bank N.V. constateert dat Binck niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Op verzoek van Cliënt zal door Binck nadere informatie worden verstrekt over de inhoud van de regeling. Voor de beantwoording van de vraag of een beroep op de regeling mogelijk is, is de officiele tekst van het Besluit beslissend. 13 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Artikel 29 - Belangenconflicten 29.1 Gelet op de aard van de activiteiten van Binck en BinckBank waarvan Binck onderdeel uitmaakt, kunnen zich belangenconflicten voordoen tussen Binck en Cliënt of tussen Cliënt en andere cliënten van Binck. Binck handelt in voorkomende situaties in overeenstemming met hetgeen is bepaald in het Beleid Belangenconflicten. Cliënt stemt in met het Beleid Belangenconflicten. Artikel 30 - Telefoongesprekken 30.1 Binck is bevoegd om in het kader van de Effectendienstverlening de met Cliënt gevoerde telefoongesprekken en andere vormen van communicatie tussen Binck en Cliënt vast te leggen. Deze vastlegging kan worden gebruikt ten behoeve van onder meer de afhandeling en de vastlegging in de administratie van Orders en Instructies, alsmede interne controledoeleinden. Deze vastlegging zal na verloop van tijd door Binck worden vernietigd. Artikel 31 - Conversie 31.1 Indien en voor zover op grond van haar onredelijk bezwarende karakter of op grond van redelijkheid en billijkheid op enige in de Voorwaarden opgenomen bepaling geen beroep kan worden gedaan, komt deze de werking toe van een als geldig aan te merken bepaling, waarvan de strekking in zodanige mate aan de eerste bepaling beantwoordt, dat aangenomen moet worden dat deze bepaling zou zijn opgenomen, indien van de eerste wegens haar ongeldigheid was afgezien. Artikel 32 - Duur en Beëindiging, Beëindiging Effectendienstverlening 32.1 De relatie tussen Binck en Cliënt uit hoofde van de effectendienstverlening is voor onbepaalde tijd aangegaan Binck en Cliënt zijn te allen tijde gerechtigd de relatie uit hoofde van de Effectendienstverlening schriftelijk op te zeggen met inachtneming van het bepaalde in artikel In afwijking van artikel 32.1 is Binck gerechtigd de relatie uit hoofde van de Effectendienstverlening zonder ingebrekestelling of andere formaliteit met onmiddellijke ingang te beëindigen, de Binck Rekening te blokkeren en al haar vorderingen op Cliënt per direct op te eisen, indien Cliënt: (a) failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of (indien Cliënt een natuurlijke persoon is) een wettelijke schuldsaneringsregeling op Cliënt van toepassing wordt verklaard; (b) overlijdt (indien Cliënt een natuurlijk persoon is) of wordt ontbonden of wordt opgeheven (indien Cliënt een rechtspersoon is); en/of (c) zich in het buitenland vestigt en/of

14 (d) bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt en de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien Binck hiermee bekend zou zijn geweest, en/of (e) op enigerlei wijze tekortschiet jegens Binck in de nakoming van één of meer van zijn uit enige overeenkomst met Binck voortvloeiende verplichtingen; en/of (f) kwalificeert als US-person Behoudens voor zover Cliënt en Binck schriftelijk anders overeenkomen, zullen transacties in Effecten welke op de datum van de beëindiging van de relatie uit hoofde van de Effectendienstverlening nog niet zijn afgewikkeld, door Binck zoveel mogelijk in overeenstemming met de Voorwaarden worden afgewikkeld. Gedurende de afwikkeling zal het bepaalde in de Voorwaarden onverkort van toepassing blijven. Artikel 33 - Geen Afstand van Recht 33.1 Indien Binck te eniger tijd toelaat dat Cliënt een bepaling van de Voorwaarden overtreedt, geeft dit Cliënt geen enkel recht op handhaving van die overtreding, en Binck is te allen tijde gerechtigd om van Cliënt te verlangen dat deze zich weer terstond aan de betreffende bepaling houdt. Artikel 34 - Reglementering 34.1 Cliënt aanvaardt dat zijn rechten en verplichtingen mede worden bepaald door de Reglementering en de maatregelen die op grond van de Reglementering zijn genomen of zullen worden genomen. Cliënt verklaart dat hij de verplichtingen die voor hem uit de Reglementering en voornoemde maatregelen voortvloeien of zullen voortvloeien, zal nakomen. 14 Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Artikel 35 - Gegevens Cliënt 35.1 Cliënt verklaart dat hij op de hoogte is en ermee instemt dat de door hem aan Binck te verstrekken persoonsgegevens in verband met de Effectendienstverlening door Binck worden opgenomen in een gegevensbestand. Dit gegevensbestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens Cliënt verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Binck om de in artikel 35.1 bedoelde gegevens over Cliënt te verstrekken aan derden, waaronder toezichthoudende en fiscale autoriteiten, voorzover Binck hiertoe verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift waaraan Cliënt of Binck gebonden is. Cliënt verplicht zich om Binck op eerste verzoek alle aanvullende informatie te verstrekken die noodzakelijk is op grond van deze wettelijke voorschriften en staat jegens Binck in voor de juistheid van de verstrekte informatie Cliënt verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Binck om de in artikel 35.1 bedoelde gegevens te gebruiken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake van de Effectendienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Cliënt heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door Binck verwerkte persoonsgegevens op te vragen. De Cliënt aan wie informatie is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan Binck verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet terzake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Cliënt verleent ook toestemming voor het gebruik van de bedoelde Gegevens door Binck en de tot BinckBank behorende rechtspersonen ter uitvoering van activiteiten gericht op de vergroting van haar cliëntenbestand, zoals door het doen van aanbiedingen en/of het verzenden van informatie in de vorm van onder meer mailings en brochures. Tegen dit gebruik van de Gegevens kan Cliënt te allen tijde en zonder kosten bij Binck verzet aantekenen De feitelijke verwerking van de gegevens kan door Binck worden uitbesteed aan bijvoorbeeld reclamebureaus en/ of bedrijven die (een deel van) de administratie verzorgen, die bewerkers zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Binck en de betreffende bewerker zullen elkaar op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de gegevens, zodat alle bij de gegevensverwerking betrokken partijen steeds over een actueel gegevensbestand beschikken. Artikel 36 - Communicatiekanaal Aandeelhouders 36.1 Binck neemt deel aan een door de Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders opgezet Communicatiekanaal Aandeelhouders. Op grond hiervan biedt Binck Cliënt de mogelijkheid om toestemming aan Binck te verlenen zijn persoonsgegevens aan een daartoe specifiek aangewezen derde door te geven ten behoeve van het verzenden van informatie door een hieraan deelnemende effectenuitgevende instelling en/of haar aandeelhouders, of het geven van een volmacht door Cliënt aan een derde om op een door Cliënt aangegeven wijze te stemmen tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders, zulks met inachtneming van de daartoe overeengekomen regels.

15 36.2 Binck is, tenzij sprake is van het voldoen aan een dwingendrechtelijk voorschrift of gerechtelijk bevel, niet gehouden haar medewerking te verlenen aan andere dan de in vorig artikellid genoemde initiatieven die er op gericht zijn dat Binck (persoons) gegevens van Cliënt aan derden doorgeeft. Artikel 37 - Wijziging en Aanvulling Voorwaarden en Handleidingen 37.1 Binck is gerechtigd om de Voorwaarden en/of de Handleidingen te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/ of aanvullingen zullen voor Cliënt en Binck bindend zijn vanaf de dertigste dag nadat Binck van deze wijzigingen aan Cliënt mededeling heeft gedaan Indien Cliënt niet akkoord gaat met de in artikel 37.1 bedoelde wijzigingen en/of aanvullingen dient Cliënt dit binnen drie weken na kennisgeving aan Binck schriftelijk mede te delen. Binck zal na ontvangst van deze mededeling de Effectendienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen, onverminderd het bepaalde in artikel In afwijking van het bepaalde in artikel 37.1 zal een door Binck aangebrachte wijziging of aanvulling in de Voorwaarden en/of de Handleidingen direct na kennisgeving bindend zijn voor Binck en Cliënt indien die wijziging of aanvulling naar het redelijk oordeel van Binck verband houdt met of voortvloeit uit een uitspraak, instructie of bindend advies waaraan Binck is gebonden of zich gebonden acht, een wijziging van de Reglementering of regelgeving of slechts van praktische aard is. Artikel 38 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillenregeling 38.1 De Cliëntenovereenkomst, de Basisovereenkomst en alle overige overeenkomsten die op enig moment van kracht zijn tussen Binck en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht In geval van enig geschil tussen Binck en Cliënt is de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen Nadere informatie over de geschillenregeling is opgenomen in de Basishandleiding. Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 15

16 Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam K.V.K. Amsterdam BinckBank Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Postbus AM Amsterdam t f e i BB/ED/1113 BinckBank is een handelsnaam van BinckBank N.V.

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 2 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

De meest actuele versie van de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Algemene Bankvoorwaarden is steeds te vinden op www.alex.nl.

De meest actuele versie van de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Algemene Bankvoorwaarden is steeds te vinden op www.alex.nl. basisvoorwaarden alex pro 1 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Alex ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening die onder de handelsnaam Alex Vermogensbank door BinckBank

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelend onder de naam Alex; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelend onder de naam Alex; Alex Rekening: voorwaarden alex advies 1 De Voorwaarden Alex Advies zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van advies die onder de handelsnaam Alex Vermogensbank door BinckBank N.V. (BinckBank) wordt aangeboden.

Nadere informatie

De meest actuele versie van de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Algemene Bankvoorwaarden is steeds te vinden op www.alexbottomline.nl.

De meest actuele versie van de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Algemene Bankvoorwaarden is steeds te vinden op www.alexbottomline.nl. basisvoorwaarden effectendienstverlening bottom-line 1 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Alex Bottom-Line ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening die onder de

Nadere informatie

de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht:

de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht: voorwaarden alex sparen 1 Artikel 1 Definities, Verwijzingen, Kopjes, Taal 1.1 In de Voorwaarden Alex Sparen hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. Inleiding 1.1. Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1. De bank heeft twee bewaarbedrijven: ABN AMRO Global Custody N.V.; en ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. INLEIDING 1.1..Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1.2. De bank heeft twee bewaarbedrijven: - ABN AMRO Global Custody N.V.; en - ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2.2.

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Keuze en inleveren Aanvraagformulier 4 3. Voorwaarden

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Het reglement dat u hier leest is samen met de Voorwaarden Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro van toepassing op uw beleggingsrekening. Lees deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V. TradeBox SMS/email/Popup Diensten: de SMS/email/Popup die onder

Nadere informatie

Voorwaarden debet effecten DEGIRO

Voorwaarden debet effecten DEGIRO Voorwaarden debet effecten DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Debet effecten... 4 Artikel 4. Execution only... 4 Artikel 5. Orders... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank 2007

Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank 2007 Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank 2007 Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank 2007 Door ondertekening door de klant van het Openingsformulier

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot Reglement Beleggersgiro Van Lanschot 1. Definities In dit Reglement Beleggersgiro Van Lanschot wordt verstaan onder: Centrale bankrekening: de ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan: Artikel 446 1. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon,

Nadere informatie

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier Voorwaarden Betalen Voorwaarden 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >>

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemeen 5 Hoofdstuk 3 Opdracht 6 Hoofdstuk 4 Beveiliging 7 Hoofdstuk 5 Internet 8 Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstap service

Algemene Voorwaarden Overstap service Algemene Voorwaarden Overstap service 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Restaurant Blauw betrekking tot de Restaurant Blauw Cadeaukaart., alsmede gelijkwaardige producten als de Restaurant Blauw Cadeaubon.

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Akkermans & Partners Pensioen Juristen B.V. te Tilburg, op 14 november 2005 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda onder nummer

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie