7. Oplossingsrichting 5: Duurzame energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7. Oplossingsrichting 5: Duurzame energie"

Transcriptie

1 Oplossingsrichting 5: Duurzame energie 7.1 Wat houdt het in? en duurzame energie die men inkoopt via Garanties van Oorsprong (GVO s). In het laatste geval krijgt Een oplossing om het energiegebruik te verminderen de gebruiker een garantie dat de overeengekomen en de CO2-uitstoot terug te dringen, is het gebruik hoeveelheid energie met behulp van een omschreven van duurzame (of hernieuwbare) energiebronnen. duurzame technologie is opgewekt. De koper is in Duurzame bronnen veroorzaken geen CO2-uitstoot tegenstelling tot de eerste variant echter lang niet of hoogstens CO2 van kortcyclische bronnen. zeker of door de aankoop de totale opgewekte hoeveelheid duurzame energie daadwerkelijk toeneemt. De chemie kan op drie manieren duurzame energie De kans op een positieve invloed is natuurlijk groter gebruiken: door deze op de eigen site op te wekken, bij aankoop van Nederlandse windenergie dan bij of door duurzame energie te gebruiken die elders in aankoop van hydro opgewekt in bijvoorbeeld Scandi- het net is ingevoed. Bij deze tweede optie dient men navië. Een derde optie is als de chemie kan bijdragen onderscheid te maken tussen de duurzame projecten door grondstoffen voor energieopwekking te leveren. waarin de chemische industrie zelf direct participeert Bioafval en H2 zijn daar voorbeelden van. Getijde-energie Waterkracht Windenergie Golfenergie Glaciale energie Meer on site Oceaanstr.energie Duurzame energie Inkopen Meer inkopen GVO s Meer directe participatie Leveren grondstoffen Biowaste H2 Soort DE Zon fotovoltaïsch Zon fotoconversie Zon thermisch Zon passief Omgevingswarmte OTEC Afval- en reststoffen Energieteelt Aquifers Hot Dry Rock Geopressured Magna Figuur 71 gebruik van duurzame energie door de chemie (oplossingsboom 5) Relevante trends king met het landelijke verbruikssaldo van 88,1 PJ De chemie had in 2009 een verbruikssaldo van 0,4 (CBS47)), is de bijdrage van de chemie marginaal. PJ (zie bijlage 1) hernieuwbare energie. In vergelij47)

2 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie In de volgende figuur staat voor de meest interes- De opties hot dry rock en geopressured magna sante duurzame-energieopties voor de Nederlandse betreffen geothermie. chemie kort beschreven wat de voor- en nadelen zijn. Meest rendabele vorm van duurzame energie nu (wind op land), maar vaak hogere prijs dan voor meeste bedrijven acceptabel is Niet specifiek interessant voor chemie (windmolens bij plants), hoewel weerstand in industriële omgeving van omgeving tegen windmolens lager kunnen zijn en het goed voor imago kan zijn (echter, plants kunnen ook windprofielen verstoren en brengt risico s mee) Mogelijk in samenwerking met energiebedrijven, ook juiste momenten inkopen van windenergie, of participatie bij financiering via esco s (mogelijkheid voor opkopen certificaten) Mogelijk als proces aan/uit gezet kan worden en dus ruimte geeft om willekeurig stroom in te kopen of indien het eigen windmolen betreft de windloze periodes op te vangen (inkopen is dan ook een optie) Prijsdaling maakt zon PV in toekomst interessant Niet specifiek interessant voor chemie, zal vooral grote toepassing in bouw vinden Getijde-energie Waterkracht Windenergie Golfenergie Glaciale energie Oceaanstr.energie Soort DE Zon fotovoltaïsch Thermische warmte door concentrated solar power technieken als proceswarmte, alleen interessant als je warmtevraag gedurende avonduren ook kan opvangen en qua prijs uit kan Mogelijk warmtepompen voor lagere temperatuur processen, of voor koeling (ook warmte-koude opslag), zie ook hoofdstuk energie efficiency Primair interessant binnen eigen proces, kan bijvoorbeeld ook door vergisting/vergassen Zon fotoconversie Cascadering; energie als laagste vorm, hergebruik beter Zon thermisch Mogelijkheden voor biofuels uit afval, maar in Nederland beperkte schaalgrootte Zon passief Omgevingswarmte OTEC Afval- en reststoffen (wel ontwikkeling technologie) Mogelijkheden voor kleinschalige specifiek toepassing in combinatie met agro sector Meeste potentie biomassa voor energie buiten Nederland (meer areaal), cascadering ook hier uitgangspunt Energieteelt Aquifers Potentie voor processen met warmtebehoefte tot C Hot Dry Rock Wel mogelijk rendabel voor deze warmtebehoefte in nabije toekomst Geopressured Magna Technologische en organisatorische risico s (diep boren, acceptatie omwonenden, vergelijkbaar met schaliegas) Verbetert Imago Vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen Aan (zelf opgelegde) doelstelling voldoen (van sector of land) Kan aan andere kant bijdragen aan (verhandelbaarheid) groene energie opwekking in Europa als Meer inkopen GVO s vrijwillige groene energie markt goed wordt georganiseerd Maar risico dat het als green washing wordt gezien als het bijvoorbeeld Noorse waterkracht elektriciteit betreft (en geen enkele kwh groene energie extra wordt opgewekt) en kans voor dubbeltelling (als Noorse industrie rekent met eigen energie grid die voor groot deel duurzaam is) Daarom is directe koppeling met bron (in Nederland) en zowel energie als GVO inkoop de meest gewenste optie (maar vaak iets duurder) Figuur 72 voor- en nadelen van vormen van duurzame energie voor de chemie

3 109 Een recentelijk opgestart project bij AkzoNobel. ICONEN: AKZO-NYRSTAR Rewards 170 MW duurzame energie = ca 2,8 PJ Risks SDE afhankelijk Final financial close niet rond, studie Resources? Akzo Nobel en Nyrstar zullen gezamenlijk onderzoeken of een business case voor een Duurzame Energie Centrale (DAAN/DEC), dat gericht is op de verduurzaming van het energiegebruik 170 MW groene energie: 30 MW wind continue (90MW) 100 MW warmtekracht 40 MW biomassa ECN berekent de case in duurzaamheids termen Figuur 73 eigen centrale voor duurzame energie (icoon) 7.2 Wat is de potentie? Uit de rondgang langs bedrijven (projecten in pijplijn, fase 1) blijkt dat er een beperkt aantal duurzame-energieprojecten lopen bij chemiebedrijven, minder dan 0,2 Mton CO2.

4 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie CO2 (Mton) 110 2,5 Duurzame energie (nieuwe projecten) 2,0 Duurzame energie (projecten in pijplijn) Duurzame energie (totaal, niet gecorrigeerd) 1,5 1,0 0,5 Figuur 74 ingeschatte potentie oplossingsrichting duurzame energie De potentie van fase 2 (nieuwe ingeschatte projecten) is veel groter, namelijk 1,2 Mton CO2. Dat komt mede omdat andere partijen veel kansen zien voor de chemie. Daarbij dient men zich te bedenken dat de chemische industrie relatief veel en ook hoogwaardige energie nodig heeft zoals hogedrukstoom en al veel restwarmte inzet in eigen processen. Veel duurzame energiebronnen hebben een relatief laag rendement, zijn niet altijd stabiel en hebben veel ruimte nodig. Bovendien is de locatie van de chemische industrie niet altijd optimaal voor bijvoorbeeld wind of zon. Ook lagetemperatuurwarmte uit koude-warmteopslag of uit restwarmte is vaak niet geschikt voor het productieproces. Daar waar gebruik gemaakt kan worden van laagwaardige warmte, zoals voor lokale verwarming, zijn er wel goede mogelijkheden, doch qua relatieve hoeveelheid blijft het gering. Potentie uitgesplitst aan de hand van oplossingsboom De kansen worden primair gezien voor on-site projecten of het leveren van bioafval. Ook het inkopen van GVO s heeft een aanzienlijke bijdrage en betreft deels projecten in de pijplijn

5 Meer on site 1360 Duurzame energie Inkopen Meer inkopen GVO s Meer directe participatie Biowaste Leveren grondstoffen H2 Figuur 75 gekwantificeerde oplossingsboom duurzame energie (oplossingsboom 5a) Als gekeken wordt naar de soort duurzame energie, het meest voor, hoewel het grootste deel (876 kton) komen geothermie en afval- en reststoffen (bioafval) niet naar soort duurzame energie is uit te splitsen Windenergie 7. Zon fotov ,1 Soort duurzame energie 13. Afval en reststoffen Geothermie Legenda grote cirkel linkerzijde De totale potentie in Kton CO2 van de oplossingsrichting. Dit zijn alle kleinere cirkels rechts in de oplossingsboom bij elkaar opgeteld. Kleine cirkels rechterzijde Potentie in Kton CO2 per deel van de oplossingsboom. Dit zijn dus geen uitsplitsingen van voorgaande kleine cirkels. Donker blauw Aandeel van de potentie door projecten in de pijplijn. Licht blauw Aandeel van de potentie door nieuwe projecten. Figuur 76 gekwantificeerde oplossingsboom duurzame energie (oplossingsboom 5b) Bovenstaande soorten bronnen komen grotendeels alleen nieuwe projecten spelen (dus nog geen con- overeen met de aanvragen SDE in Ze wijken crete projecten bij bedrijven zelf). Voor de benodigde wel enigszins af van de langetermijnvoorspellingen hoge temperaturen dient men enkele kilometers diep van ECN qua soort duurzame energiebron voor te boren, vergelijkbaar met de productie van niet- Nederland in 2050 (zie bijlage 9 ). conventioneel gas, zoals schaliegas. Daarom zijn er 48) nog technologische en organisatorische risico s. Geothermie is een van de meest veelbelovende opties. Hiervoor werd al zichtbaar dat op dit gebied 48) De bijlagen zijn te vinden in een apart bijlagendocument.

6 112 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie KLAPPER: DIEPE GEOTHERMIE Rewards 50 putten Risks SDE afhankelijk Diepe gestuurde boringen met cracking Resources Nederland is uitermate geschikt voor diepe geothermie (> 5 km) Geothermie is formeel een renewable (DE) bron Put gaat ca 30 jaar mee en moet dan weer opwarmen Figuur 77 geothermie als duurzame energiebron (klapper) 7.3 Risico s en randvoorwaarden Duurzame energie is in veel gevallen nog een dure vorm van elektriciteit, warmte en gas in vergelijking met fossiele bronnen. Aangezien energie een relatief hoge kostenpost is voor chemiebedrijven, is het daarom uit concurrentieoogpunt meestal niet haalbaar om een duurdere vorm van energie te verbruiken. Tenzij een subsidie of andere stimuleringsmaatregel de businesscase rondrekent, oftewel de onrendabele top financiert. Ook zal het doorgaan van projecten afhangen van de synergie tussen partijen, lokaal bepaald door vraag en aanbod van warmte, stoom en elektriciteit. Hierna volgt het totaaloverzicht van de risico s van duurzame-energieopwekking of inkoop.

7 113 Technologische risico's Marktrisico's Organisatorische risico's 1. Grotendeels buiten chemiesector (zon, wind) 5. Onduidelijk stimuleringsbeleid (SDE+) en verschillend tussen EUlanden 7. Niet te realiseren zonder subsidies (geldt ook voor ook demoprojecten) 2. Energie uit waste; cascadering, energie als laatste optie 6. Complexe afstemmen aanbod uit DE-bronnen op vraag (elektriciteit, warmte) 3. Energie uit waste; vrijkomen van schadelijke stoffen 8. Weinig aandacht voor duurzame energie bij plant-/energiemanagers 9. Complexe projecten als meerdere bronnen op vraag moeten worden afgestemd (ook meerdere partijen) 4. Geothermie voor grote diepte (o.a. fracking) 10. Veiligheid en vergunningen Figuur 78 risico s oplossingsrichting duurzame energie Deels kunnen bedrijven individueel deze risico s volgende tabel weergegeven. Tevens is aangegeven managen. Echter, een deel van de risico s kan ook welk risico wordt beïnvloed door het realiseren van collectief opgepakt worden. Dat noemen we rand- de randvoorwaarde. voorwaarden. Die randvoorwaarden zijn in de Randvoorwaarde Oplossingsrichting Wie betrokken? Duurzame-energiedeal met overheid met stabiele prijsvorming (invloed op risico 5) Onderzoeken of chemie grootschalige feasible projecten kan ontwikkelen in duurzame koude-warmteoplossingen (o.a. geothermie) en (biobased) afvalstromen verwaarden en daarmee significante bijdrage kan leveren aan de DE-verplichting van Nederland binnen de EU (14% in 2020), daarin (financieel) ondersteund door de overheid Langetermijnafspraken Overheid, chemische industrie, VNCI Strategische samenwerking tussen industrie en energiebedrijven om meer stabiele duurzame opwekking te realiseren (invloed op risico 8 en 9) Samenwerking in projecten of joint ventures betekent zelfde taal spreken (CO2 / DE) en gedeeld beeld over warmtevraag naar 2030 Juiste randvoorwaarden uit overheid (wet- en regelgeving) voor hogere investeringszekerheid en beter verdeelde risico s, die naar voren komen als obstakels in de samenwerkingsprojecten Voorbeelden en tips en tricks voor samenwerking (informatiedeling) Projecten door individuele bedrijven of consortia in samenwerking met energiebedrijf Overheid en VNCI kunnen faciliteren, door obstakels in concrete projecten weg te nemen en informatiedeling te organiseren

8 114 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie Randvoorwaarde Oplossingsrichting Wie betrokken? Ontwikkelen duurzameenergieprojecten on site (voordeel kosten grond veelal laag, vermijding van energiebelasting en distributiekosten) met proceskennis opwekking (zodat proces zodanige energievraag heeft dat deze duurzaam kan worden ingevuld) (invloed op risico 8 en 9) In kaart brengen potentie wind, zon, geothermie op specifieke lokale locaties (chemie en buren) Onderzoek naar mogelijkheden om proceswarmte te verlagen, zodat bronnen van duurzame warmte interessant worden Afstemming (brancheniveau) vraag chemie en aanbod e-sector Hogere kostprijs is grootste obstakel, dus oplossing daarvoor realiseren (subsidie of ander totaalconcept) Projecten initiëren Chemiebedrijven voortouw (projecten initiëren) Samenwerkende bedrijven (regionaal en energiesector) Samenwerken regionale overheid Faciliteren (onderzoek, maar ook projecten) door VNCI, overheid (convenanten) en kennisinstellingen, wellicht i.c.m. topsector Duidelijkheid over cascadering* (invloed op risico 2) Realisatie van framework voor cascadering; wat heeft wanneer de voorkeur, wanneer vanuit CO2-optiek in te grijpen op marktprikkels Alle relevante partijen en de overheid (EU-perspectief) betrokken bij ontwikkeling framework, zodat de overheid de markt de juiste prikkels geeft Overheid (lead) Nederland / Europa Brancheorganisatie (VNCI en andere) Experts uit bedrijven en kennisinstellingen Randvoorwaarden voor ontwikkelen van (zeer diepe) geothermieprojecten bij chemische plants (invloed op risico 4) Succes zal afhangen van kosten (inclusief transport van de warmte), rendement en acceptatie van de technologie (door maatschappij en eindgebruiker) Technologieontwikkeling (o.a. fracking) voor grote diepte Aanpak voor communicatie naar omwonenden NIMBY-problematiek Studie naar potentie per locatie/ gebied en vraag naar warmte vanuit chemie in dat gebied Projecten initiëren ook met andere partijen in omgeving die warmtevraag hebben Chemiebedrijven voortouw (projecten initiëren) Technologie en NIMBY gezamenlijk met schaliegaspartijen optrekken Kennisinstellingen voor technologieontwikkeling Overheid vergunningen en faciliteiten in inspraakprocedures en NIMBY-problematiek VNCI potentiestudie * Cascadering (pharma food-feed-fiber-fuel) zou primair op economische gronden (toegevoegde waarde) door de markt bepaald moeten worden. Mochten er foutieve prikkels zijn (vanuit bijvoorbeeld wetgeving) of vanuit ethiek of CO2 geredeneerd foute keuzes worden gemaakt, dan vanuit overheid goed framework (i.c.m. met industrieën) maken, wanneer er afgeweken moet worden van economische gronden. Daarbij moet rekening gehouden worden met restproducten Tabel 14 randvoorwaarden oplossingsrichting duurzame energie 7.4 Conclusie De chemie kan een belangrijke bijdrage hebben in de ontwikkeling van duurzame-energieprojecten on site of door participatie. De grote uitdaging ligt in het rondkrijgen van businesscases, omdat duurzame energie meestal een duurdere vorm van energie is. Er zijn vooral kansen voor samenwerking in lokale specifieke situaties.

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland ECOFYS Kanaalweg 15G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 6623300 www.ecofys.com Deze pagina is bewust leeg gelaten. Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Fiches van Archetypen investeringsprojecten IPO-project Slim financieren

Fiches van Archetypen investeringsprojecten IPO-project Slim financieren Fiches van Archetypen investeringsprojecten IPO-project Slim financieren Duurzame energieopwekking Biogas onderscheidt zich van verschillende duurzame energievormen door de fysieke eigenschappen van het

Nadere informatie

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Notitie Delft, mei 2013 Opgesteld door: CE Delft 2 Mei 2013 3.A11.1 - Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening SAMENVATTING Er zijn twee

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Vereniging Energie-Nederland

Vereniging Energie-Nederland Vereniging Energie-Nederland Verplichting voor energiebedrijven om duurzame stroom aan bedrijven en consumenten te leveren, is een kansrijke weg om het maximale uit de verduurzaming te halen. De Nederlandse

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage -

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage - Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief - eindrapportage - Projectnummer: 2562 Opgesteld in opdracht van: Greenpeace Nederland KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (Michiel

Nadere informatie

Energievisie Texel. en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening. Energievisie Texel

Energievisie Texel. en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening. Energievisie Texel Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening Energievisie Texel Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Duurzame warmte en koude in Nederland

Duurzame warmte en koude in Nederland Duurzame warmte en koude in Nederland D3 van WP2 van het project Dit rapport is uitgebracht in het kader van het IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie