CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM"

Transcriptie

1 CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM

2 CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM 1. IN AANMERKING NEMENDE DAT: a. er een keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden (KVO-W) bestaat; a. er in dat kader een handboek is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, waarin prestatie-eisen voor winkelgebieden en winkelcentra zijn geformuleerd; b. het KVO-W een middel is waarmee een veilige omgeving voor ondernemers in Nederland wordt bevorderd; c. het instrument van de collectieve winkelontzegging uitstekend past binnen de doelstellingen van het KVO-W; d. door het structureel implementeren van het instrument van de collectieve winkelontzegging, de winkelcriminaliteit kan worden teruggebracht en dat daarmee de veiligheid kan worden vergroot; e. er van 1 april 2006 tot 1 april 2007 een pilotproject Collectieve Winkelontzegging Binnenstad Arnhem heeft gedraaid; f. er uit de evaluatie van de pilot blijkt dat van het instrument van de collectieve winkelontzegging ontegenzeggelijk een preventieve werking uit gaat; g. partijen naar aanleiding van de evaluatie van de pilot hebben besloten tot voortzetting van het project Collectieve Winkelontzegging Binnenstad Arnhem. 2. OVERWEGENDE DAT: a. het voorliggende convenant te beschouwen is als een plan met voornemens en zoveel mogelijke concrete afspraken om invulling te geven aan publiek-private samenwerking op het terrein van de veiligheid in de binnenstad van Arnhem; b. iedere hieronder genoemde partij inspanningen wil blijven leveren om mee te werken aan een veilig verblijf- en winkelklimaat in de binnenstad van Arnhem; c. het door iedere hieronder genoemde partij wenselijk wordt geacht om een integrale aanpak ten aanzien van een goed en veilig verblijf in de binnenstad te realiseren, waarbij alle partijen een maximale inspanning leveren vanuit een eigen dan wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid, om de verschillende vormen van onveiligheid en overlast te voorkomen en te bestrijden; d. een duurzame en constructieve relatie tussen de samenwerkende partijen gewenst is, waarin duidelijkheid en begrip tussen partijen sleutelbegrippen zijn; e. de gemeente wettelijke taken heeft te vervullen op het gebied van openbare orde en veiligheid. De inzet is gericht op het bevorderen en waarborgen van de veiligheid voor alle partijen; f. de politie opereert vanuit haar wettelijke taakopdracht in de handhaving van de openbare orde, opsporing en hulpverlening. Waar mogelijk in het kader van privacywetgeving zal zij, in een gezamenlijke aanpak van problemen met partners, informatie delen. De inzet is gericht op vergroting van de veiligheids(-beleving) van gebruikers van het KVO-gebied; 1

3 g. het Openbaar Ministerie ter zake van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht in beginsel zal vervolgen conform de "Richtlijn voor strafvordering Huisvredebreuk/Lokaalvredebreuk" van het College van Procureurs-Generaal; h. de collectieve winkelontzegging een middel is om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en met een duidelijke en praktische werkwijze een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de binnenstad van Arnhem; i. gebleken is dat actieve communicatie over de gezamenlijke afspraken en ook over de resultaten, een positieve bijdrage levert aan de veiligheidsbeleving; j. het verwachte resultaat van de pilot is behaald, namelijk dat het verblijven en winkelen in de binnenstad van Arnhem kwalitatief beter en veiliger wordt doordat de overlast door met name veelplegers afneemt; k. partijen het erover eens zijn dat die positieve effecten ook voor de toekomst moeten worden gewaarborgd. 3. KOMEN PARTIJEN OVEREEN: Om naar aanleiding van de positieve resultaten die het pilotproject Collectieve Winkelontzegging Binnenstad Arnhem heeft opgeleverd, het instrument van de collectieve winkelontzegging een structurele plaats te geven in de samenwerking tussen partijen, om daarmee de veiligheid van personen en een ongestoord en rechtmatig gebruik van goederen en zaken in de binnenstad van Arnhem te bevorderen. Voor het uitvoeren van de collectieve winkelontzegging is een regeling opgesteld: Regeling Collectieve Winkelontzegging Binnenstad Arnhem (hierna: de regeling). De regeling is als bijlage bij dit convenant gevoegd en wordt geacht daarvan onderdeel uit te maken. 4. ORGANISATIE & UITVOERING: Alle partijen zijn ieder voor hun aandeel verantwoordelijk voor de uitvoering van dit convenant. Voor de uitvoering van concrete maatregelen wordt eveneens verwezen naar de regeling. Alle partijen komen de verplichtingen die voortvloeien uit dit convenant na, overeenkomstig alle vigerende Nederlandse wetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. 5. COMMUNICATIE & AFSTEMMING: De partijen dragen zorg voor een zorgvuldige communicatie naar en afstemming met de eigen achterban. Over de wijze waarop met externen wordt gecommuniceerd, vindt vooraf onderlinge afstemming plaats. Er worden vooraf werkafspraken gemaakt over de vraag; wie, waarover zal communiceren. De vertegenwoordigers van de samenwerkingspartijen spannen zich naar vermogen in om het beleid van hun organisatie en het beleid van het samenwerkingsverband op elkaar af te stemmen. De SBA zal alle deelnemers aan het project en partijen bij dit convenant ieder half jaar informeren over de resultaten van het project. De SBA zal, na voorafgaand overleg met alle betrokkenen, de communicatie met betrekking tot de uitvoering van dit convenant verzorgen richting deelnemende ondernemers en overige ondernemers in het KVO-gebied. 2

4 6. TIJD & MIDDELEN: Iedere partij draagt zorg voor de kosten die voor hem van toepassing zijn. De samenwerkingspartners zorgen voor voldoende capaciteit voor het in stand houden van de samenwerking (overleg, secretariaat, communicatie, representatie, etc.). 7. LOOPTIJD & EVALUATIE: Dit convenant met betrekking tot het veiliger maken van het KVO-gebied en het terugdringen van de winkelcriminaliteit treedt in werking op 1 augustus 2007 en eindigt op 31 december Na afloop van de looptijd kan dit convenant telkens voor twee jaren schriftelijk worden verlengd. De verklaringen van instemming met de verlenging worden in afschrift als bijlage aan het convenant gehecht. Twee maanden voor afloop van de looptijd en in samenspraak met alle partijen zal door de Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (hierna: SBA) een evaluatie gemaakt worden. De evaluatie gaat aan de hand van de cijfers onder andere in op de volgende vragen: - Heeft het collectieve winkelverbod de voorspelde krachtige preventieve werking gehad en hoe of waaruit blijkt dat? - Hoeveel ondernemers deden mee aan het collectief? - Wat is het effect geweest op het aantal aanhoudingen en aangiftes? - Hoeveel waarschuwingen zijn er uitgereikt? - Hoeveel aanzeggingen collectief winkelverbod zijn er uitgereikt? - Hoeveel aangiftes zijn er gedaan terzake van huisvredebreuk; en tot hoeveel veroordelingen heeft dat geleid? - Hoe is de onderlinge samenwerking verlopen? - Krijgen winkeliers het bijvoorbeeld terug te horen dat een door hen aangehouden verdachte uiteindelijke is veroordeeld? - Hoe goed verliep de onderlinge informatieverstrekking en communicatie? - Heeft het project aandacht gehad van de media? Op basis van die evaluatie en de mate waarin de doestellingen zijn behaald, besluiten partijen gezamenlijk over het verlengen van dit convenant. Partijen treden daartoe uiterlijk een maand voor het einde van de looptijd in overleg. 8. WIJZIGING: Indien er (onvoorziene) omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat dit convenant billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd (of: die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van dit convenant), zullen partijen over (de noodzaak van) wijziging van dit convenant in overleg treden. Elke partij kan de andere partijen schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen. Partijen treden hierover in overleg binnen een maand nadat een partij de wens daartoe aan de andere partijen schriftelijk heeft meegedeeld. De wijziging zelf en de verklaringen tot instemming daarmee worden in afschrift als bijlage aan het convenant gehecht. 9. OPZEGGING: Elke partij kan het convenant met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tussentijds schriftelijk opzeggen. De schriftelijke opzegging bevat de verandering in de omstandigheden die daarvoor de aanleiding zijn. Wanneer een partij het convenant opzegt, beraden de overige partijen zich over de gevolgen daarvan voor het convenant. 3

5 10. ONDERTEKENING Aldus overeengekomen en ondertekend te Arnhem op 1 augustus 2007 Voor: Gemeente Arnhem Postbus EL Arnhem Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester: Mevrouw P.C. Krikke... Politie Gelderland-Midden, district Arnhem Veluwezoom Postbus AB Arnhem Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de districtschef: Mijnheer drs. R.M.J. Staijen MBA... Openbaar Ministerie Arnhem Eusebiusbinnensingel BX Arnhem Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de officier van justitie: Mevrouw mr. A. Verhaar... Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem Postbus BB Arnhem Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter: Mijnheer B.A.J. Roelofs... City Centrum Arnhem Postbus BB Arnhem Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter: Mijnheer J. Wegdam... Raad Nederlandse Detailhandel P/A Ketelstraat CZ Arnhem Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter: Mijnheer E. Boer... 4

6 KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN (KVO) REGELING COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING (CWO) CENTRUM ARNHEM Inleiding Als onderdeel van het project Keurmerk Veilig Ondernemen wordt het systeem van collectieve winkelontzegging in het centrum van Arnhem toegepast. Binnen dit CWO werken de Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA), ondernemersvereniging CCA, Raad Nederlandse Detailhandel en niet georganiseerde ondernemers samen met politie, gemeente en openbaar ministerie. De SBA treedt op als coördinerende instantie. Het winkelcentrum Presikhaaf voert in Arnhem ook een project uit met collectieve winkelontzegging. Winkelcentrum Presikhaaf maakt als zelfstandige eenheid gebruik van het digitale CWO systeem van de SBA. Buiten het centrum van Arnhem zijn er in Nederland al diverse projecten collectieve winkelontzegging opgezet zoals in Helmond, Den Haag Grote Markt en Leidschendam. In de eeuwige strijd tegen winkeldiefstal zijn deze projecten zeer effectief gebleken. Het instrument Ondernemers bepalen zelf, binnen zekere grenzen, wie toegang krijgt tot hun zaak. Notoire winkeldieven of overlastgevers kunnen door het opleggen van een winkelontzegging uit de zaak geweerd worden. Als iemand in strijd met een winkelontzegging toch de winkel binnengaat, is de overtreder strafbaar op grond van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk). De collectieve winkelontzegging gaat een stap verder. Ondernemers werken in dat geval samen bij het opleggen van winkelontzeggingen. Indien een van de aangesloten ondernemers een winkelontzegging oplegt, dan geldt dit verbod tevens uit naam van alle aangesloten ondernemers. Een winkeldief of overlastgever kan dus met één verbod uit verscheidene winkels worden geweerd. Met politie en openbaar ministerie worden afspraken gemaakt over de vervolging van overtreders van de collectieve winkelontzegging. Het gaat hier om een privaatrechtelijk instrument. Ondernemers of door hun ingehuurde particuliere beveiligers zijn dus verantwoordelijk voor het opleggen en handhaven van de collectieve winkelontzeggingen. De ondernemer/particuliere beveiliger houdt de overtreder van een collectieve winkelontzegging aan en draagt deze over aan de politie. De politie zorgt voor doorgeleiding van de zaak naar het openbaar ministerie. Zorgvuldige invoering en begeleiding van een collectieve winkelontzegging zijn noodzakelijk voor het slagen ervan. In Arnhem is daarom gestart met een pilot in 2006 van één jaar. Na evaluatie is deze pilot omgezet in een definitief instrument. Doelstellingen - Het bereiken van een significante afname (minimaal 25%) van het aantal winkeldiefstallen in het centrum van Arnhem. - Extra ondersteuning van de veelplegers aanpak. - Een veiliger binnenstad in het algemeen. Deelnemende ondernemingen Alle in het pilotgebied gevestigde winkeliers kunnen deelnemen aan het project. De ondernemer voert de mogelijke werkzaamheden die bij het project horen of zelf uit of besteed dit uit aan een erkend beveiligingsbedrijf. Deelname A. Deelname aan de niet digitale uitvoering van het project Ondernemers die willen deelnemen aan het project ontvangen tegen betaling van jaarlijks 10,- een deelname pakket met daarin: - Een aantal standaardformulieren, zoals de waarschuwing collectieve winkelontzegging, de individuele winkelontzegging, de collectieve winkelontzegging en de aangifte huisvredebreuk. - De regeling collectieve winkelontzegging centrum Arnhem. - Een raamsticker met jaartal. - Een lijst met namen van de deelnemende bedrijven. A

7 De ondernemer tekent voor ontvangst van het pakket en voor akkoord met de werkwijze zoals omschreven in deze regeling. B. Deelname aan de digitale uitvoering van het project. Deelnemers aan het digitale systeem ontvangen een schriftelijke gebruikersovereenkomst Digitale collectieve winkelontzegging binnenstad Arnhem (hieronder bijgevoegd) van de SBA voor het systeem die, getekend door de verantwoordelijke ondernemer, moet worden geretourneerd. Na retournering van de gebruikersovereenkomst ontvangen de deelnemers van SBA tegen betaling van jaarlijks 50,- een inlogcode en wachtwoord per gebruiker voor toegang tot de digitale CWO binnenstad Arnhem. De raamsticker ontvangen zij per post. Via de digitale CWO binnenstad Arnhem hebben zij toegang tot de website met: - Alle standaardformulieren CWO en aangifteformulieren. - De opgeslagen bestanden met gegevens over uitgereikte waarschuwingen en verboden binnen het CWO project. - Eventueel aanwezig beeldmateriaal van personen aan wie al een waarschuwing of ontzegging is uitgereikt. - Lijst met deelnemers aan de CWO. Raamsticker Er wordt een raamsticker gemaakt, die bij alle deelnemers aan de collectieve winkelontzegging bij de ingang van de onderneming duidelijk zichtbaar zal zijn. Houders van een collectieve winkelontzegging kunnen aan deze sticker zien waar zij niet naar binnen mogen. Een afbeelding van de sticker staat ook op alle standaardformulieren. Standaardformulieren De werkgroep KVO heeft standaardformulieren ontwikkeld voor het uitreiken van een waarschuwing, een (collectieve)winkelontzegging en een formulier voor het doen van aangifte van huisvredebreuk. In de waarschuwing wordt aangegeven dat bij een eerstvolgende nieuwe constatering van een strafbaar feit in een van de aangesloten winkels een collectieve winkelontzegging zal worden uitgereikt. Nieuwe formulieren kunnen worden aangevraagd bij de SBA. Alle formulieren zijn ook digitaal verkrijgbaar. Digitale versie CWO binnenstad Arnhem Bedrijven kunnen deelnemen aan de digitale versie van de CWO. Deze digitale versie is als volgt opgebouwd: - Op een centrale server worden door de deelnemers alle gegevens ingebracht overeenkomstig de standaard formulieren CWO en politie aangifteformulieren. - Het systeem is eigendom van SBA en de server is beveiligd tegen gebruik door derden. - SBA verstrekt deelnemers een inlogcode en wachtwoord voor gebruik van het systeem. - Deelnemers tekenen een gebruiksovereenkomst voor deelname (zie hieronder). - Deelnemers dienen te beschikken over een PC met internetaansluiting en een printer. Optioneel is foto/filmapparatuur om beeldmateriaal van verdachten samen met de NAWgegevens op te slaan in het systeem. - Deelnemers hebben toegang tot alle in het systeem opgeslagen gegevens. - Bedrijven die geen gegevens in willen brengen maar wel inzicht in het bestand willen hebben, nemen deel aan de digitale versie onder dezelfde voorwaarden als actieve deelnemers. Ook zij dienen te beschikken over een PC met internetaansluiting. Bij aangifte van winkeldiefstal dienen deze bedrijven de formulieren te gebruiken behorende bij CWO. Na aanlevering van een kopie van de ingevulde formulieren bij SBA zal SBA zorgen voor inbreng in het digitale systeem. - Het systeem geeft informatie over de status van de verdachte (waarschuwing, collectieve winkelontzegging, huisvredebreuk) en schoont het bestand op bij het verstrijken van geldigheidstermijnen van waarschuwingen en verboden. - De politie heeft toegang tot het digitale systeem en de ingebrachte gegevens als partner in het KVO-project. - De SBA heeft het digitale systeem aangemeld bij het College Bescherming persoonsgegevens (CBP). - Winkelcentrum Presikhaaf maakt als collectief gebruik van het digitale systeem CWO van de SBA en draagt jaarlijks 500,- bij in de beheerskosten van het systeem. B

8 Werkwijze CWO De ondernemer/beveiliger houdt iemand aan die winkeldiefstal heeft gepleegd, overlastgevend gedrag vertoont of huisvredebreuk pleegt. De politie wordt gebeld ( ) en komt de verdachte ophalen. De politie checkt na aankomst of betrokkene in aanmerking komt voor een waarschuwing of een collectieve winkelontzegging, of reeds een collectieve winkelontzegging heeft. In principe zorgt de ondernemer/beveiliger daarna voor het invullen en uitreiken van de juiste formulieren aan de verdachte. Een uitgereikte waarschuwing, of een individuele of collectieve winkelontzegging is één jaar geldig vanaf moment van afgifte. Winkelcentrum Presikhaaf maakt geen gebruik van de waarschuwing collectieve winkelontzegging maar geeft direct een collectieve winkelontzegging. Dit is mogelijk omdat winkelcentrum Presikhaaf privaat gebied is met één eigenaar. In alle situaties wordt door de politie bij aankomst eerst nagegaan of betrokkene al bij de administratie bekend is en wat zijn status is. Gebruikers van de digitale versie van het CWOsysteem kunnen zelf zien wat de status van de betrokkene is. Bij een aanhouding kunnen zich de volgende situaties voordoen: 1.De verdachte heeft voor de eerste keer een strafbaar feit gepleegd in het centrum van Arnhem. Tegen de verdachte wordt aangifte opgemaakt (officiële aangifteformulier). De verdachte krijgt een individuele winkelontzegging uitgereikt voor de winkel waar het strafbare feit gepleegd werd, alsmede een waarschuwingsbrief waarin staat dat hij bij het plegen van een tweede strafbaar feit een collectieve winkelontzegging opgelegd krijgt. Alle drie de formulieren worden de politie ter administratie aangeboden. 2. De verdachte heeft reeds een winkelontzegging voor de winkel die hij betreedt en een waarschuwing en wordt aangehouden in de winkel die dit verbod heeft uitgereikt, voordat hij opnieuw een strafbaar feit heeft gepleegd. De verdachte krijgt een collectieve winkelontzegging uitgereikt en tevens wordt aangifte gedaan ter zake van artikel 138 Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk). Beide formulieren worden de politie ter administratie aangeboden. 3. De verdachte heeft reeds een winkelontzegging voor de winkel die hij betreedt en een waarschuwing en wordt aangehouden in de winkel die dit verbod heeft uitgereikt, nadat hij een nieuw strafbaar feit heeft gepleegd. Tegen de verdachte wordt aangifte opgemaakt ter zake van het op dat moment gepleegde strafbare feit en huisvredebreuk (artikel 138 Wetboek van Strafrecht). De verdachte krijgt een collectieve winkelontzegging uitgereikt. Alle drie de formulieren worden de politie ter administratie aangeboden. 4. De verdachte heeft een individuele winkelontzegging en een waarschuwing en wordt aangehouden voor een strafbaar feit in een andere winkel (deelnemer collectieve) dan die hem het verbod heeft opgelegd. Tegen de verdachte wordt aangifte opgemaakt ter zake van het strafbare feit. De verdachte krijgt een collectieve winkelontzegging uitgereikt. Beide formulieren worden de politie ter administratie aangeboden. 5.De verdachte heeft een collectieve winkelontzegging. Tegen de verdachte wordt aangifte gedaan ter zake van artikel 138 Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk). Indien van toepassing wordt tevens aangifte gedaan van een op dat moment gepleegd strafbaar feit. Het formulier wordt de politie ter administratie aangeboden. C

9 Informatie-uitwisseling Ter ondersteuning van het project zal er wekelijks informatie-uitwisseling plaatsvinden tussen politie en erkende beveiligingsbedrijven, gericht op de notoire winkeldieven/overlastgevers. Ondernemers zullen hierbij niet betrokken zijn. Ten behoeve van de informatie-uitwisseling zullen politie en het beveiligingsbedrijf een convenant afsluiten. De politie heeft tevens toegang tot de gegevens die beschikbaar zijn in het digitale systeem van de SBA. Deelnemende partijen Gemeente, CCA, RND, politie, OM en SBA hebben voor uitvoering van het project Collectieve Winkelontzegging een convenant afgesloten. Administratie De administratie met betrekking tot de collectieve winkelontzegging zal worden gedaan door de Politie Gelderland-Midden (bureau Beekstraat). De ondernemers/beveiligers zullen de politie daartoe voorzien van de vereiste ingevulde standaardformulieren. De deelnemers aan het digitale systeem vullen door gebruik van het systeem het bestand. In principe is het SBA-bestand gelijk aan het politiebestand collectieve winkelontzegging voor zover het de binnenstad en winkelcentrum Presikhaaf betreft. De gemeente draagt zorg voor publicatie van een lijst van deelnemende winkeliers op de gemeentelijke internetsite: De SBA verstrekt de gemeente regelmatig een geactualiseerd overzicht van de deelnemende winkeliers. Stroomschema Ten behoeve van alle deelnemers aan het project zal een stroomschema worden gemaakt waarin alle stappen zijn beschreven die gevolgd moeten worden bij het opleggen van een collectieve winkelontzegging. Communicatie Alle deelnemers aan het project en aan het convenant zullen ieder half jaar geïnformeerd worden over de resultaten van het project. SBA zal de communicatie met betrekking tot het project verzorgen richting deelnemende ondernemers en overige ondernemers in de binnenstad. Projectperiode De deelnemers hebben een projectperiode van tweeënhalf jaar (augustus december 2009) afgesproken. Projectgebieden Het gebied voor de CWO binnenstad bestaat uit het werkgebied van KVO en omvat het centrum van Arnhem omgeven door de Buitensingels, Willemsplein, Nieuwe Plein en Roermondsplein tot aan de Rijn en de directe omgeving van het NS-station. Het gebied winkelcentrum Presikhaaf, omvattende alle op het Winkelcentrum Presikhaaf gevestigde bedrijven. D

10 GEBRUIKERSOVEREENKOMST DIGITALE COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM Hierbij verklaart: Naam bedrijf:... Adres:.. Contactpersoon (tekenbevoegd).. als gebruiker van de digitale versie van het Collectief Winkelverbod Binnenstad Arnhem met de beheerder van het systeem, zijnde de Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem, de volgende zaken te zijn overeengekomen: 1. Gebruiker is bekend met en gaat akkoord met de bij het Collectief Winkelverbod behorende regeling Regeling Collectieve Winkelontzegging (CWO) Centrum Arnhem d.d. mei Gebruiker zal alleen de gegevens uit het digitale systeem alleen voor intern gebruik bij de betreffende onderneming toepassen. Publicatie en gebruik van gegevens naar personen of organisaties buiten de deelnemers aan het CWO is niet toegestaan. 3. Gebruiker zal alleen nieuwe gegevens inbrengen indien deze passen binnen de regels gesteld in de Regeling CWO Centrum Arnhem. 4. De door de beheerder(sba) toegekende inlogcode en het wachtwoord zijn alleen voor persoonlijk gebruik. 5. Bij constatering van afwijking van de onder punt 1 t/m 4 vermelde zaken, is de beheerder (SBA) gerechtigd om de toegang van de gebruiker tot het systeem, onmiddellijk te blokkeren. 6. Deze overeenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van één jaar vanaf datum ondertekening. 7. Voor toegang en gebruik van het systeem is de gebruiker een bedrag van 50,- verschuldigd aan de beheerder. Gebruiker ontvangt hiervoor een jaarfactuur. Arnhem,... Gebruiker... Handtekening... Naam... Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem Handtekening... Naam... E

Protocol Collectieve WinkelOntzegging Binnenstad Den Haag

Protocol Collectieve WinkelOntzegging Binnenstad Den Haag Protocol Collectieve WinkelOntzegging Binnenstad Den Haag Den Haag, november 2006 Definities/ omschrijvingen Deelnemer: Ondernemer die lid is van een ondernemersvereniging in de binnenstad van Den Haag,

Nadere informatie

Reportage Collectief winkelverbod

Reportage Collectief winkelverbod 52 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Reportage Collectief winkelverbod Het collectieve winkelverbod valt of staat met een goede samenwerking Een sticker op de deur laat zien dat ondernemers deelnemen aan

Nadere informatie

Protocol collectieve winkelontzeggingen (CWO) in de Rotterdamse binnenstad

Protocol collectieve winkelontzeggingen (CWO) in de Rotterdamse binnenstad Protocol collectieve winkelontzeggingen (CWO) in de Rotterdamse binnenstad Rotterdam, 18 oktober 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Definities / omschrijvingen 3 Wat is de collectieve winkelontzegging? 4 Hoe

Nadere informatie

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen.

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen. Aan de fractie PvdA Nijmegen T.a.v. Stijn Verbruggen Stadhuis Nijmegen Kamer A0.09 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Protocol (collectief ) winkelverbod

Protocol (collectief ) winkelverbod Protocol (collectief ) winkelverbod Inhoud Artikel Pagina 1. Doel van het winkelverbod 4 2. Definities/omschrijvingen 5 3. Procedurebeschrijving 6 4. Bescherming privacy 8 5. Gegevens betrokkene 8 6. Betrokken

Nadere informatie

Protocol Overlastregistraties door winkelketens

Protocol Overlastregistraties door winkelketens Protocol Overlastregistraties door winkelketens Algemeen Winkeldiefstal en overlast vormen vandaag de dag een groot probleem in Nederland. Action Nederland B.V. (hierna Action ) hanteert een ketenaanpak

Nadere informatie

Protocol Collectieve Winkel- en garageontzegging Zuidplein

Protocol Collectieve Winkel- en garageontzegging Zuidplein Protocol Collectieve Winkel- en garageontzegging Zuidplein Inleiding Winkeldiefstal is van alle tijden en alle plaatsen. De inzet om dit fenomeen tegen te gaan deint mee op de bewegingen die de maatschappij

Nadere informatie

Protocol bioscoopontzegging Rotterdam Versie 15 28 december 2009

Protocol bioscoopontzegging Rotterdam Versie 15 28 december 2009 Protocol bioscoopontzegging Rotterdam Versie 15 28 december 2009 Dit is een openbaar document dat beschikbaar is via www.cityrotterdam.nl. Tevens kunt u een kopie opvragen bij de OFRC, Postbus 30033, 3001

Nadere informatie

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Diefstal door klanten. Helaas krijgt elke winkel er wel eens mee te maken.

Nadere informatie

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant; Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN mercatus SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN De ondergetekenden: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MERCATUS, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder aav het

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Pagina 1

Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Pagina 1 Pagina 1 De ondergetekenden:, gevestigd te Heerenveen aan de lepelaarstraat 27, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur van, hierna te noemen Voeggarant; en, gevestigd te, ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 2. Werkzaamheden op hoofdlijnen 4 2.1. Concretiseren KVO maatregelen 4 2.2. Enthousiasmeren en informeren van de ondernemers over

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Protocol Overlastregistraties door winkelketens

Protocol Overlastregistraties door winkelketens Protocol Overlastregistraties door winkelketens Den Haag, augustus 2014 Algemeen Winkeldiefstal en overlast vormen vandaag de dag een groot probleem in Nederland. Bijna elke winkelier in Nederland heeft

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland

Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland Partijen: De burgemeesters van de navolgende gemeenten: 1.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis De ondergetekenden: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, te

Nadere informatie

1. de gemeente. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door handelende ter uitvoering van het besluit van de raad van de gemeente d.d...

1. de gemeente. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door handelende ter uitvoering van het besluit van de raad van de gemeente d.d... Overeenkomst bij ingebruikneming (variant I) De ondergetekenden: 1. de gemeente. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door handelende ter uitvoering van het besluit van de raad van de gemeente d.d...

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en justitie t.b.v. het handhaven van een stimulerend ondernemersklimaat

Onderwerp Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en justitie t.b.v. het handhaven van een stimulerend ondernemersklimaat Burgemeester RIS113980_03-MRT-2004 W.J. Deetman Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid en Bestuur en de voorzitter van de commissie

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan 0FRAU DEH ELPDESK. ni Convenant inzake de informatie-overdracht va n Fraudehel pdes k. n 1 aan het Bureau Financieel Toezicht Convenant Fraudehelpdesk - Bureau Financieel Toezicht 1 mei 2015 Bureau BUREAU

Nadere informatie

Vergunningaanvraag Banieren

Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag voor het (laten) plaatsen van banieren in de gemeente Utrecht Voor het in behandeling nemen van deze vergunningaanvraag bent u leges (vrij van BTW) verschuldigd.

Nadere informatie

Het weren van ongewenste personen

Het weren van ongewenste personen Mr. F.B.M. Olijslager Het weren van ongewenste personen Agressieve klanten, stelende junks of zwervers. Winkeliers of kantoorpersoneel zien hen liever gaan dan komen. Om ongewenste personen te weren kan

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Convenant. Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland. Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer

Convenant. Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland. Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer Convenant Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland en Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer en Delftse Studentenroeivereniging Proteus-Eretes Delftse Studentenroeivereeniging Laga Roeivereniging

Nadere informatie

63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006

63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006 63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006 De ambtenaar van de Regiopolitie Brabant Zuidoost, aangewezen als Hulp Officier van Justitie, de

Nadere informatie

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Auteurs Mayke te Wierike Privacyfunctionaris Wim de Vries Beleidsadviseur Leonie Hamming Coördinator Beleidszaken Eenheidsstaf 10 oktober 2014 1. Aanleiding Bij het

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN Stichting Vilans te Utrecht, verder te noemen 'Vilans', in deze vertegenwoordigd door prof. dr. H.L.G.R. Nies, en te , hierna te noemen het

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Model Intentieverklaring Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007 Titel project

Model Intentieverklaring Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007 Titel project Model Intentieverklaring Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007 Titel project Namen en logo s ondertekenende (sleutel)partijen INTENTIEVERKLARING {TITEL} PARTIJEN: [Aandachtspunten: Laat

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland De ondergetekenden: 1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden d.d. 29 april 2016 Artikel 1: Definities De ondernemer: Buitenplaats Beekhuizen Exploitatie B.V. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden De Kernpartners: Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Zoetermeer Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Westland Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Convenant Partners for International Business Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Den Haag, 25 juni 2012 Convenant Partners for International Business Orange goes Green transatlantic

Nadere informatie

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister,

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, CONVENANT Wachtlijsten kinderopvang Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, Het College van burgemeester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU & BELASTINGDIENST DV 506 1Z*1ED DE ONDERGETEKENDEN: Centraal Justitieel Incassobureau, ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. drs. A. Regtop, Algemeen

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant tussen de Belastingdienst en SenterNovem inzake de uitvoering van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van economische zaken de heer J.W. van Dongen, daartoe

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST GARAGE NIEUWERSLUISSTRAAT

GEBRUIKERSOVEREENKOMST GARAGE NIEUWERSLUISSTRAAT GEBRUIKERSOVEREENKOMST GARAGE NIEUWERSLUISSTRAAT DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Den Haag, kantoorhoudende te Den Haag aan het Spui nr. 70, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Currence Incassomachtigen B.V. i.o. 1008100. Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Versie: 1.1 Datum: juni 2015 De ondergetekenden: 1. Naam bedrijf...., met KvK-nummer. en met statutaire zetel te....,

Nadere informatie

Protocol collectieve horecaontzegging Sittard - Geleen Augustus 2016

Protocol collectieve horecaontzegging Sittard - Geleen Augustus 2016 Protocol collectieve horecaontzegging Sittard - Geleen Augustus 2016 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Inleiding... 4 3. De collectieve horecaontzegging (CHO)... 5 4. Feiten en gedragingen

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

II. Dat deze overeenkomsten mutatis mutandis eveneens zullen gelden voor de burgemeester.

II. Dat deze overeenkomsten mutatis mutandis eveneens zullen gelden voor de burgemeester. Ons kenmerk BSD/2011.1688 RIS 181844 OVEREENKOMST INZAKE BRUIKLEEN VAN COMPUTER- EN COMMUNICATIEAPPARATUUR, OVEREENKOMST INZAKE BRUIKLEEN VAN EEN MOBIELE TELEFOON, OVEREENKOMST INZAKE HOUDERSCHAP EN GEBRUIK

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Secretariaat De Eendracht (BETA) Voorafgaand onderzoek Verklaring omtrent rechtmatigheid Definitief besluit. Geachte A,

Secretariaat De Eendracht (BETA) Voorafgaand onderzoek Verklaring omtrent rechtmatigheid Definitief besluit. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Secretariaat De Eendracht (BETA)

Nadere informatie

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar,

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013 De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelezen het voorstel van team Openbare Orde en Veiligheid van 7 februari 2013 en na beraadslaging in de driehoek

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Budgetbeheer en/of administratieve ondersteuning

Budgetbeheer en/of administratieve ondersteuning Budgetbeheer en/of administratieve ondersteuning B&M Financieel Beheer Akte tot Volmacht De ondergetekende(n) 1: wonend te: Adres: / nr.. En Postcode: 2: wonend te: Verkla(a)r(t)en bij deze, zo voor zich,

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

verklaring omtrent rechtmatigheid

verklaring omtrent rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Raad Nederlandse Detailhandel DATUM 17 juni

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

2. De burgemeester van de gemeente p.m., handelend als bestuursorgaan, namens deze de heer/mevrouw p.m.

2. De burgemeester van de gemeente p.m., handelend als bestuursorgaan, namens deze de heer/mevrouw p.m. Convenant proeftuin bezorgen van rijbewijzen Partijen: 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, gezeteld

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

Convenant integrale overheidshandhaving

Convenant integrale overheidshandhaving Convenant integrale overheidshandhaving Convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen: DE ONDERGETEKENDEN: De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden De Hoofdofficier van Justitie

Nadere informatie

Het convenant zal ingaan op 1 januari 2016 en eindigen op 31 december 2020.

Het convenant zal ingaan op 1 januari 2016 en eindigen op 31 december 2020. Aan alle schadeverzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars Circulaire MSS-2015-13 Onze referentie 2015-00029940/EWENT Den Haag 22 juni 2015 Gevraagde actie Intekening op het convenant Nieuw

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst / Inspectie Verkeer en Waterstaat. Binnenvaart AL 834 1Z*1ED

Convenant. Belastingdienst / Inspectie Verkeer en Waterstaat. Binnenvaart AL 834 1Z*1ED Convenant Belastingdienst / Inspectie Verkeer en Waterstaat Binnenvaart AL 834 1Z*1ED De ondergetekenden: en Convenant Belastingdienst - Inspectie Verkeer en Waterstaat 1. P. W.A. Veld, directeur-generaal

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN LICHTMASTRECLAME / BEWEGWIJZERINGINSTALLATIE (aanvraagformulier ; versie 15 juni 2006)

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN LICHTMASTRECLAME / BEWEGWIJZERINGINSTALLATIE (aanvraagformulier ; versie 15 juni 2006) VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN LICHTMASTRECLAME / BEWEGWIJZERINGINSTALLATIE (aanvraagformulier ; versie 15 juni 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau Vergunningverlening

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl 1. Definities: De Website Het Beveiligde gedeelte van de Website Gebruikersvoorwaarden Bereslim Bezoeker Gebruiker De website boeken.bereslim.nl danwel de website

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie