Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl"

Transcriptie

1 Bespaar op uw Marian Koek Accountantskosten in 7 stappen managerincontrol.nl

2 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Inhoud Voorwieisdite+boekbedoeld? 3 Passieen incontrol 4 Vijfredenenomaccountantskostentebesparen 7 Bespaaropuwaccountantskostenin7stappen 11 Hoevindtueenaccountantdiebijuworganisatieen uwbudgetpast?eenkortehandleiding 21 Totslot 25 Overdeauteur

3 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Voorwieisdite1boekbedoeld? Hartelijk dank voor het downloaden van Bespaar op uw accountantskostenin7stappen. Hiermee heeft u de eerste aanzet gegeven om daadwerkelijk accountantskostentebesparen.entevensinzichttekrijgenin deverdertenemenstappen. Dit e+boek is bedoeld voor managers, bij uitstek binnen non+ profit organisaties. Managers die hun financiële processen binnen hun organisatie beter willen beheersen en kosten willenbesparen,bijvoorkeuraccountantskosten. In dit e+boek vertel ik hoe u in 7 stappenaccountantskosten kunt besparen. En wijs ik op 7 valkuilen dieuonderweg tegenkomt. Als bonus geef ik u een handleiding om de accountant te kiezendiehetbestebijuworganisatieenuwbudgetpast. Ukuntdezetipsdirecttoepasseninuworganisatie. Gratis Umagdite+boekgratisverspreiden.Hetisechterniet toegestaanwijzigingenaantebrengenindeopmaakofinhoud ofhete+boekopeenanderewijzetegebruikenzonder toestemmingvandeauteur. 3

4 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Passieen incontrol EenaantaljarengeledenwasikeenzomerinSaltLakeCityen bezochtikhetolympischdorpdaar.ikkeekgefascineerdnaar eentrainingvaneengroepfreestyleskiërs,springendboven een zwembad. Ik was gebiologeerd door hun timing en control. De skiërs hadden bij elke sprong een doel en een strategie. Keeropkeerwerdditherhaaldtotbeheersinginperfectie. Wind,zonofregen,zeblevendoorgaan. Zoishetookmetmanagers.Om incontrol tezijnmoetje eendoelenstrategiehebben,endiekeeropkeertotperfectie herhalen. Watwerktwel/niet,welkefoutenmaakjeenwelkesuccessen behaalje,watverdientaanpassingen?waarliggenrisico sen hoekunnenderisico sbeheerstworden? Ook al hangen er donkere wolken boven je pad, heb je tegenwindofwordjeverblinddoordezon,jemoetdoorgaan totdat je doel is bereikt. Dat is managen, opgeven is geen optie. Hetismijnpassieommanagerstehelpenbeter incontrol te zijnvanhunfinanciëleprocessenenhunorganisatie. Een van mijn belangrijkste drijfveren hierbij is een besparing opaccountantskostentebewerkstelligen. 4

5 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Ikhoorudenken: Watvreemd,eenaccountantdiewilhelpen de accountantskosten te verlagen. Dat heeft echter een reden. Vooralvoororganisatiesdieafhankelijkzijnvansubsidiegelden is elke euro die bespaard kan worden op accountantskosten belangrijk.ditgeldtvooralleorganisaties,maarsubsidiesvoor instellingenzijntochbijuitstekbedoeldvoorhetuitvoerenvan activiteitenennietzozeeromhogebedragenaanaccountants aftedragen. Natuurlijkishetgoeddateraccountantsverklaringen worden gevraagd als onderdeel van de verantwoording overde bestedingen, maar het is een doorn in mijn oog dat het allemaalzoveelgeldmoetkosten. Het is bijna een sport gewordenomdaaraandachtaante besteden en het proces tot lagere accountantskostenofhet zoekenvaneennieuweaccountantpersoonlijktebegeleiden. Begeleidingdooriemanddiedezelfdetaalspreektenbegrijpt wat een accountant doet. Iemand die kan helpen om het gestelde doel tebereikenenweetwelkewerkzaamheden wel/nietuitbesteedkunnenworden. Daarnaastbegeleidikmanagersencontrollersdiehulpnodig hebbenbijhetbepalenvandejuistemanagementinformatie informatiediedemanagernodigheeftomtesturen),dewijze waarop dit wordt verkregen en de inrichting van de administratiehierop.belangrijkis:wetenwatjewiltmeten Alle managers willen sturen op maximalisatie van het resultaat. Hiervan zijn accountantskosten onderdeel en een relatiefeenvoudigepostomoptesturen. Dite+boekhelptubijdeeerstestappenomgriptekrijgenop uwaccountantskosten. 5

6 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Mijndoelis,wanneerudite+boekleest,datunadenktoverde manierenwaaropudezestappenbinnenuweigenorganisatie kuntzetten. Hetisaanuomalletipsdaadwerkelijkuitterollenbinnenuw organisatie.hetlevertflinkwatgeldenmogelijkhedenop. Belangrijkste advies: bepaal de doelen strategieenneem actie 6

7 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Vijfredenenomaccountantskostentebesparen Welkeredenenheeftuomaccountantskostentebesparen? Accountantskosten besparen heeft direct effect op uw organisatie,maarwelkeeffecten? Iknoemeenvijftal: 1. Meergeldvooractiviteiten. Indetijddatikveeljaarrekeningenlasomtebeoordelenof deverstrektesubsidiesjuistbesteedwaren,zagikhoeveel stichtingen betaalden voor administratie+ en accountantskosten.datverbaasdemij.waaromzoveelgeld uitgeven aan financiële verantwoordingen en minder geld overhouden voor activiteiten, waarvoor het geld toch bedoeldwas? Minderadministratie1enaccountantskostenbetekentdus meergeldvooractiviteiten. 7

8 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen 2. Kostenbesparingheefteendirectenpositiefeffectophet resultaat. Ikhelpveelcontrollersendirecteuren,onderanderebijhet maken van begrotingen om een inschatting van het resultaattemakenendebegrotingtegebruikenalsmiddel voor sturing vandeorganisatie.erwordtaltijdeen inschattinggemaaktvandemogelijkeopbrengstenvande producten of diensten en de bijbehorende kosten. Het resultaatwordtbepaalddoordematewaarinopbrengsten worden binnengehaald en de hoogte van de kosten. Ikkrijgvaakdevraaghoeeenbegrotingtemaken.Ikgeef dan aan te beginnen met de kostenbegroting. De kosten zijn eenvoudiger in te schatten dan de opbrengsten. Het binnenhalen van opdrachten kost namelijk meer tijd en moeite en is daardoor een onzekere factor. Indienerkeuzesgemaaktmoetenwordenomhetresultaat te verhogen, loont het beginnen met kostenbesparingde moeite. Het effect van besparingen waaronder de besparingopdeaccountantskosten)isdirectzichtbaar. 3. Groterevoorspelbaarheidvanadministratie1en accountantskosten. Stijgenuwaccountantskostenelkjaar? Weetuprecieswaardoorditkomt? Accountancydienstverlening is in Nederland de afgelopen drie jaar gemiddeld achttien procent duurdergeworden, aldus het CBS. Fusies en overnames van accountantskantoren zouden de oorzaak zijn van kostenopdrijving. Zijn uw administratie+ enaccountantskostenelkjaar voorspelbaar of hangt dit af van de uren die de accountantbesteedt? Zijn uw accountantskosten gestegen doordat de accountant meer werkzaamheden moet verrichten om tekomentoteengoedkeurendeverklaring? 8

9 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Of worden veel taken sowieso uitbesteed aan de accountant? Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van tussentijdseoverzichtenofadvisering. Inzichtindebenodigdeaccountantsdienstenenhetmaken vannieuweafsprakenhierovermetdeaccountantkunnen de voorspelbaarheid van de kosten verhogen. Hierdoor krijgtumeergripopdezekosten. 4. Sturing op accountantskosten leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering. Beterlettenopdehoogtevandeaccountantskostenmaakt onderdeeluitvankostenbewakinginhetalgemeeneneen efficiënterebedrijfsvoering. Er is een groeiend besef om inkomsten en uitgaven in de hand te houden. Inzicht in de exacte kosten van alle accountantsdiensten is essentieel om als manager op te sturen.hetisdusbelangrijkominzichtteverkrijgenwelke werkzaamheden de accountant verricht tegen welke tarieven.danpaskanbekekenwordenofditopeenandere wijzeingerichtkanwordenzodatditleidttotefficiëntie. 5. Beterebalanstussentoegevoegdewaarde/kwaliteiten prijs. Waarbetaaltuvoor? Bent u tevreden over de werkzaamheden van uw accountantinrelatietotdekosten? Krijgtuwaarvooruwgeld? Kuntuditgoedbeoordelen? Inzichtinkwaliteitendehoogtevandekostenkanleiden tot het opnieuw bekijken van uw relatie met uw accountant. Misschien is dit het moment om van accountant te veranderen en kosten te verlagen door andereafsprakentemaken. 9

10 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Bij een van mijn klanten is besloten om niet elk kwartaal eenfinancieeloverzichtdoordeaccountanttelatenmaken weetuwatditkost??),maarditzelftedoen. Devragenwaren: watisdetoegevoegdewaardevanhetoverzichtalsde accountantditopstelt? Ishetnodig? En wat kost het als het door de accountant wordt opgesteld? Staatditinverhoudingtotdetoegevoegdewaardevan hetoverzicht? Antwoordenopdezevragenleiddentothetbesluitomde tussentijdse overzichten niet meer door de accountant te latenopstellen,maardittelatendoenwanneernodig:twee keerperjaar,op31augustusenjaareinde. Ditbesluithadgeeneffectopdekwaliteit,maarwelopde kosten. De toegevoegde waarde van de beoordeling door de accountant tussentijds was minimaal, dus dit was een goedekeuze. Of dit ook vooruworganisatie geldt,is afhankelijk van de aanwezige financiële kennis. Die moet wel voldoende zijn omdewerkzaamhedenovertekunnennemen. 10

11 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Bespaaropuwaccountantskostenin7stappen Eenmanagerdientfinancieel incontrol tezijn. In control zijn kanvooriedereeneenanderebetekenis hebben. Voor mij betekent in control zijn beheersing. Dit houdt in dat het management de bedrijfsvoering en bijbehorende risico s beheerst om de gestelde doelen/resultaten te realiseren. Kostenbewustzijnisdaarbij eenbelangrijkeattitude. Een van de kostenposten om bij stil te staan is de accountantskosten. Tijd om de werkzaamheden van de accountantinrelatietotdekostentebeoordelen.vooralalsu niet tevreden met de accountantsdiensten bent, is het een aanraderomgoednaardeaccountantskostentekijken. Opdevolgendepagina sgeefikzevenstappenomtekomen totbesparingopaccountantskosten. 11

12 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen STAP1 Krijginzichtindeaccountantskosten: vraagomeenspecificatie. Weet u welke werkzaamheden inrekeningzijngebracht, hoeveeluurergewerktisentegenwelketarieven? Vraaguwaccountantomeenspecificatiehiervan. Kijkofdekostenelkjaarstijgen. Beoordeelwatderedenenzijnwaaromdeaccountantskosten zijn gestegen. Komt dit doordat de accountant meer werkzaamheden moet verrichten om te komen tot een goedkeurende verklaring, worden veel werkzaamheden uitbesteed aan de accountantofzijndetarievenaanzienlijk gestegen? Duidelijkisdatgestegenaccountantskostenmindergeldvoor activiteitenbetekenen.hetloontzichdemoeiteomhiernaar tekijken. Devalkuilisomvoorallefinanciëledienstendeaccountantin teschakelen.dangaatderekeningoplopen.ikzievaakdater onvoldoende aandacht voor de rekening is en niet stil wordt gestaanwathetkost,totdatdekostendepanuitrijzen. Vaak is de rekening ook ondoorzichtigzodatnietduidelijkis voorwelkewerkzaamheden,urenentarievenbetaaldworden. Inzicht verkrijgen in de wijze waarop de facturen zijn opgebouwd,isdaneenbegin. 12

13 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen STAP2 Begrijpwatdeaccountantdoetenwathetkost. Weet u welke werkzaamheden deaccountantuitvoerten waarom? De tweede stap is om aan de hand van de gespecificeerde rekening precies te achterhalen wat uw accountant doet en wathetkost. Als u niet begrijpt wat bepaalde werkzaamheden inhouden, vraagdanuitlegaandeaccountant. Deel de werkzaamheden in groepen in, bijv. werkzaamheden voor de jaarrekening controle en/of samenstellen), werkzaamheden voor verzorging administratie, werkzaamheden voor tussentijdse overzichten, advies+ werkzaamhedenspecificeer)etc. Zet de kosten van twee jaar naast elkaar, zodat u de kosten kuntvergelijken. Defactuurvanuwaccountantkomtaltijdachteraf.Danzietu pas wat de werkzaamheden hebben gekost. En dat kan best heelhoogzijnopgelopen. Kijktugoednaardezefactuurofbetaaltudezefactuuromdat hetwerkalgedaanisenunietmoeilijkwildoen? Onlangskwamdefactuurvandeaccountantvoormijnklanten wij vergeleken de specificatie van de factuur met het jaar daarvoor. Toen bleek dat de accountant het tarief van zijn controlemanagermet20%hadverhoogd,zonderditvoorafte overleggen. U begrijptdatditnaeenonderhoudmetde accountantdirectisteruggedraaid. 13

14 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Veel managers geven aan geen verstand van financiënte hebben. Zijgevenaandatzenietprecieswetenwelkewerkzaamheden de accountant uitvoert.doorgebrek aan kenniszijnzedus afhankelijk geworden van de accountant en niet in staat om goede beslissingenhierovertenemen.belangrijkisomzelf enige kennistevergarenoverwatgedaanmoetwordenen waarom.danpaskuntuhieropsturen. STAP3 Wordendedienstenvandeaccountantnaar tevredenheiduitgevoerd? Trouw zijn aan uw accountant is tegenwoordig geen reden meeromnietvanaccountantteveranderen.hetloontomna verloop van tijd te beoordelen of de accountant zijn werkzaamhedennaartevredenheiduitvoert. Bentunogtevreden? Heeft u een goede verstandhouding click ) met uw accountant? Over welke werkzaamheden bent u tevreden? Dat kan bijvoorbeelddeprijszijn,deinzetvanuwaccountantofde dienstverleningzelf. Geefvoorelkesoortwerkzaamheidofelketypeklus)bijstap2 dematevantevredenheidaan. Vraag naar ervaringen vananderemanagersmetdiverse accountantskantorenindebuurt. 14

15 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Veelmanagersdenkendatdeaccountantnetalsdehuisartsis, dusdaargajenietsnelweg.maarhetisjuistgoedenhoudtu scherpomvanaccountantteveranderenofnieuweafspraken te maken. Na een tijdje treedt er altijd enige vorm van bedrijfsblindheidop.hetisdusbelangrijkomnaverloopvan tijduwaccountantendewerkzaamhedenteevalueren:wathij doet en de wijze waarop, in relatie tot hetgeen u betaalt.en steluzelfdevraag:beniknogtevredenmetmijnaccountant? STAP4 Beoordeelwelkeaccountantskostenukunt ofwiltbesparen. Accountantskosten kunnen onder andere bespaard worden door: Nieuwe afsprakentemakenmetuwhuidigeaccountant: wievoertwelkewerkzaamhedenuit? Een nieuwe accountant te zoeken met nieuwe prijsafspraken. U weet nu wat de diensten van de accountant kosten en waaroverutevredenbent. Beoordeelnuwelkeactiviteitenuopeenanderewijzekuntof wilt invullen. Bijvoorbeeld door zelf de administratie bij te houdendooreenboekhoudkundigmedewerkeraantenemen of voorbereidende werkzaamheden voor de jaarrekening zelf tedoen. De accountant kan door middel van een prepared by client1 lijst aangeven op welke wijze deze voorbereidende werkzaamheden door u gedaan moeten worden. 15

16 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Werkzaamheden binnen de organisatie beleggen, kan leiden totaanzienlijkekostenbesparingen. Ikbegeleideenstichtingdieeenadministratiefmedewerkster in dienst heeft. Zij boekte degegevensineenverouderde administratie, maar werd hierbij niet begeleid door het accountantskantoor dat de jaarrekening samenstelde.gevolg wasdatzijnietgoedwistwatzepreciesdeedendeinformatie uit de administratie niet direct voorhanden was voor de directeur. Hiermee was er een afhankelijkheid van het accountantskantoor. Door de administratief medewerkster te begeleiden en uitleg te geven over de administratie zijn de kostenvandeaccountantdirectgedaaldmet20%.doormeer kennis in de organisatie worden in de toekomst meer werkzaamhedenovergenomen,waardoorersnellerenbetere managementinformatieaandedirecteurverstrektkanworden. Hetmessnijdthierdusaan2kanten Devolgendestapvoordestichtingis:eennieuweaccountant Ukunterdusookvoorkiezenomeennieuweaccountantte zoeken. In het volgende hoofdstuk wordt eenhandleiding gegevenvoorhetkiezenvaneennieuweaccountant. Veelmanagersdenkendatfinanciënlosstaanvandetakendie zij uitvoeren. Ze zeggen vaak dat ze hiervoor iemand hebben ingehuurd.gevolgisdatdeadministratieteweinigaandacht krijgt en hoge kosten worden gemaakt voor de administratie enaccountant.eigenlijkleidtgebrekaankennisdantothogere kosten. Enige kennis van financiële zaken is dus de sleutel tot kostenbesparing zie ook stap 2 en 5). Dan kan beoordeeld wordenwelkewerkzaamhedeninuweigenorganisatiebelegd kunnenworden. 16

17 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen STAP5 Besliswatuzelfkuntofwiltdoenenbelegdeze werkzaamhedenbinnenuworganisatie. Spreek duidelijkafmetuwaccountantwie wat doet. Daar kunt u ver in gaan. Bijv. door een boekhoudpakket aan te schaffenofeenboekhouderindiensttenemendiedegehele administratie zelf bijhoudt. Iemand die u in dienst neemt, is altijd goedkoper dan iemand die hiervoor wordt ingehuurd. Belangrijk bijkomend voordeel is dat uw administratie altijd bijgewerkt is en u niet afhankelijk bent van de medewerkers van het accountantskantoor. Hierdoor heeft u de managementinformatiesnellerenkuntuerdirectopsturen. Een stapverderisdatallespecificatieswordengemaakten controles zelf worden uitgevoerd voor tussentijdse financieel overzichtenen/ofjaarrekening. Endelaatstestapisdatdejaarrekeningzelfwordtopgesteld. Hoe meer werkzaamheden u zelf doet, hoe lager de accountantskosten. Schrijf voor1ennadelenopvoorhetzelfverrichten van de werkzaamheden binnen uw eigen organisatie. Wegendevoordelenoptegendenadelenenhetgemakom uwadministratiegeheeluittebestedenaanuwaccountant? Indien u besluit om een aantal werkzaamheden binnen uw organisatie te beleggen, maak dan een planning voor de aanleveringvandeinformatiediedeaccountantnodigheeft. Heeft u onvoldoende kennis in uw organisatie overweeg dan een expert in te schakelen om deze werkzaamheden te begeleidenofmedewerkersopteleiden.doorteinvesterenin kennis bespaart u op langere termijn kosten.envaakishet 17

18 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen uurtariefvaneenexpertbeduidendlagerdanhetuurtariefvan hetaccountantskantoor Een valkuil is: te weinig kennis indeorganisatieomdeze beoordelinguittekunnenvoerenofteweiniginzichtinwelke werkzaamhedenbelegdkunnenwordenindeorganisatie. Huurdaneenexpertindieditopeenrijtjezetenoplossingen kan aandragen. Een expert die helpt de werkzaamheden te beleggeninuworganisatieenmedewerkerskanopleiden. Kennisbinnenuworganisatieleidtdandirecten/ofoplangere termijn tot aanzienlijke kostenbesparingen in uw accountantskosten 18

19 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen STAP6 Maakeenberekeningvandebesparing oplangeretermijn. Maakeenlijstvanallewerkzaamhedendiebinnenuw organisatiewordenbelegdendewerkzaamhedendieworden uitbesteedaanuwaccountant. Vraagdeaccountantvooreennieuweoffertewaarin vastgelegdiswelkewerkzaamhedendoorwiegedaanworden. Vraagomeenvasteprijs. Rekenuitwelkebesparingenwordenbehaaldindienmeer activiteitenbelegdwordenbinnenuworganisatie,inrelatietot deofferteendeaccountantskostenvanvoorgaandejaren. Kiestuvooreennieuweaccountant,gadannaarhetvolgende hoofdstukenvolgdehandleiding. Berekenjaarlijksofdebesparingenwordenbehaaldenzoniet, watderedenenzijn.alsderedenenaantewijzenzijn,dankan hieropbijgestuurdworden. Eenvalkuilisdateronduidelijkeafsprakenzijngemaaktmet deaccountantwaardoordetaak1enrolverdelingnietgoedis besprokenenvastgelegd. Hierdoorkunnenoverlappingenindetakenleidentotminder kostenbesparingendangewenst. 19

20 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen STAP7 Neemeenbesluit,maakconcreteafsprakenen stuurhierop. Weeg zorgvuldig af wie wat doet en bespreek intern wie welke werkzaamheden uitvoert en op welke wijze. Spreek duidelijke doelen af. Stuur op het bereiken van deze doelen en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw organisatie,zodatkostenbesparingenwordenbereikt. Maak goede afspraken metdeaccountant.maak concrete afspraken over zaken als prijs, de werkzaamheden, de tijdsplanning,despreidingvanhetwerkenhetverloopvande controle.komtoteenfixedprijsafspraak. Evalueer elk jaar de werkzaamheden van de accountant. Hernieuw jaarlijks de afspraken met uw accountant. Stuur zonodigbij. Veelmanagerskunnennietgoedaangevenwaaropzijsturen en welke concrete doelen zij willen bereiken. Met concreet wordt hier bedoeld: meetbaar. Ook kunnen zij niet goed aangevenwaardezeinformatievandaanmoetkomen.delink met de financiële gegevens wordt vaak onvoldoende gelegd, omdatdeadministratiealseenblackboxwordtgezien. Valkuilisdatdewerkzaamhedenonvoldoendewordenbelegd binnen de organisatie en dat er geen concrete afspraken wordengemaaktmetdeaccountant. Alsopdewerkzaamhedenbinnendeorganisatieonvoldoende wordtgestuurd,ishetgevolgdatdebesparingennietof onvoldoendewordengerealiseerd. 20

21 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Hoevindtueenaccountantdiebijuw organisatieenuwbudgetpast? Eenkortehandleiding. Eengoedeaccountantvindenwaarmeeueen click hebt,is nognietzoeenvoudig. Onderstaande tipskunnenuhelpen om een goede keuzete maken. 1. Bepaalwatuvaneenaccountantverwacht. Bepaal uw selectiecriteria voor de keuze van uw accountant, bijv. specialistische kennis van uw sector, man/vrouw, Register Accountant RA) of Accountant+ Administratieconsulenten AA+accountant), goede communicatieve eigenschappen etc. Hierop gaat u de accountantbeoordelen. 2. Bepaalwelkewerkzaamhedendoordeaccountantworden gedaan en welke belegd worden binnen de organisatie. Weesduidelijkoverdewerkzaamhedendiedeaccountant dient uit te voeren en welke werkzaamheden binnen de organisatie worden uitgevoerd. Dit moet glashelder in de gesprekken met de accountants naar voren komen. 3. Bepaal welke accountants u wilt uitnodigen voor een gesprek. Bepaal voordat u in gesprek gaat met accountants welke accountantsuwiltuitnodigen.afhankelijkvandedienstdie uwiltafnemenkuntueenaccountantkiezen. Overlegmetanderemanagerswathunervaringenzijnmet hunaccountants. 21

22 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Nodig vier tot vijf vertegenwoordigers van accountantskantorenuit:uituwdirecteomgeving,opbasis van specialisatie van de accountant, op basis van ervaringen, grote en kleine kantoren, Accountant+ Administratieconsulent AA+accountant) of Register AccountantRA). 4. Bereid de gesprekken met de accountants goed voor. Stel een team van twee tot drie medewerkerssamendie de gesprekken voeren met de kandidaat+accountants. Bepaal de vragen die zullen worden gesteld. Omschrijf duidelijk welke diensten uverwachtvanuw accountant en welke werkzaamheden uw organisatie zelf uitvoert. 5. Bepaal de criteria waarop de keuze van de accountant wordtgemaakt. Maak een lijst met beoordelingscriteria, bijv. prijs, specialisme, presentatie, kennis van de markt/regelgeving etc. Geef de wegingaanvandecriteriaomtoteenkeuzete komen. 6. Beoordeeldeofferten. Omdeoffertentekunnenvergelijkenenbeoordelenmoet uervoorzorgendatalleoffertendezelfdeuitgangspunten hebben.dezeuitgangspuntenzijndeafsprakendieutijdens degesprekkenmetdeaccountantmaakt. 7. Spreekeenvasteprijsaf. Laat dit vastleggen in de offerte. Een vaste prijsafspraak zorgt ervoor dat de jaarlijkse accountantskosten voorspelbaarzijnengeenverrassingenbrengen. 22

23 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen 8. Maakopbasisvandeofferteneenkeuze.Maakduidelijke afspraken met uw nieuwe accountant en leg deze vast. Leg alle afspraken in een contract vast. Laatdeaccountanteenpreparedbyclientlijstopstellenen loop deze samen door. Dan is duidelijk wanneer en welke gegevens u moet aanleveren, zodat de accountant de werkzaamheden kan uitvoeren zoals afgesproken. GoedeafsprakenVOORAFvoorkomendiscussieACHTERAF overdefactuurendeeventueleextrauren 9. Vraagomduidelijkgespecificeerdefacturen. Vraaguwaccountantomduidelijkgespecificeerdefacturen met verrichte werkzaamheden, uren en tarieven. Hierdoorkuntuachterafbeoordelenofdewerkzaamheden conform de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd en gefactureerd. 10. Zorgvooreenvastaanspreekpunt. Hetishandigomeenvastaanspreekpunttehebbenbijhet accountantskantoor. Dan weet u wie u kan bellen als u vragenhebt. 11.Evalueer jaarlijks de dienstverlening en de gemaakte accountantskosten. Het is belangrijk om de diensten te evalueren, zodat alle partijen de kans krijgen om wijzigingenaantebrengen. Bouweenjaarlijksevaluatiemomentinomhetcontractte verlengen,indiengewenst.ukuntdanookbeoordelenof de werkzaamheden binnen uw eigen organisatie zijn uitgevoerd zoals afgesproken) of dat u moet bijsturen. 23

24 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen 12. Veranderelkevijfjaarvanaccountant Na verloop van tijd treedt er bedrijfsblindheid op. Omdeaccountantenuzelfscherptehouden,ishetaante raden na verloop van vijf jaar weer opnieuw een selectieprocedurevooreenaccountanttestarten.herhaal danstap1totenmet

25 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Totslot Tijdvooractie Inheteerstehoofdstukgafikeen vijftaldrijfverenomaccountants+ kostentebesparen. Welke drijfverenheeftuomuw accountantskostentebesparen? Welkdoelheeftuvoorogen? De7stappenindite+boekhelpen u om griptekrijgenop uw accountantskostenendaarmeekostente besparen. Grip krijgenopuwaccountantskosten begintbijhetbesluit welke werkzaamheden u zelf wilt doen en welke werkzaamheden u uitbesteedtaanuwaccountantuheeftechterenigefinanciëlekennis nodigomdejuistebeslissingentenemen. Sleuteltotbesparing van accountantskostenisvoldoendefinanciële kennisbinnenuworganisatie,zodatwerkzaamhedenuitgevoerdkunnen wordendooruwmedewerkers. Hoemeerwerkzaamhedenulaatuitvoerenbinnenuworganisatie,hoe meeraccountantskostenubespaart VeelSucces Copyright* 2012*Marian*Koek* *Alle*rechten*voorbehouden* * 25

26 Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Overdeauteur MarianKoekisaccountant,managerialcontroller, financialcoach/adviseurentrainer.zijissinds2001 zelfstandigondernemerencombineerthaarin20jaar opgedanekennisenvaardighedenvooralinopdrachten Marianheeftalsfinancieeladviseurvelejaarrekeningen vancultuurorganisatiesenfondsenbeoordeelden voorbereid. Endiversestichtingenbijgestaanbijdeinrichtingvanhun financiëleprocessenenadministratie. Daarnaastcoachtzijcontrollershunadviestaakvoorhetmanagement beteruittevoeren. Marianhelptdirecteurenvandoordeoverheidgesubsidieerdeprojecten in Mumbai, Istanbul, Hong KongenShanghaibijdeontwikkelingvan hun ondernemerschap, business model en het opstellen van begrotingenenfinanciëleverantwoordingen. Zijgeeftgeregeldworkshopsomhaarkennisovertedragen. UkuntmeeroverMarian'sactiviteitenlezenop: Uwreactienahetlezenvanmijne1boek Ikbenbenieuwdofhetvolgenvandeindite+boekbeschrevenstappen kostenbesparingenvooruworganisatieopleveren. Ikzouhetopprijsstellenalsuuwervaringenwiltdelendooreenreactie achtertelatenopmijnwebsitewww.managerincontrol.nl Copyright* 2012*Marian*Koek* *Alle*rechten*voorbehouden* * 26

Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl

Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl Bespaar op uw Marian Koek Accountantskosten in 7 stappen managerincontrol.nl Inhoud Voor wie is dit e-boek bedoeld? 2 Passie en in control 4 Vijf redenen om accountantskosten te besparen 7 Bespaar op uw

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC).

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). (bijlage bij agendapunt 7) Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Kasbeheer 4. Aangaan verplichtingen 5. Administratieve handelingen

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze,

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze, Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1564451 Behandelend ambtenaar : N.J. Sluiter Directie/bureau : Middelen/ Nummer commissiestuk : RC-0170 Datum : 21 juli 2009 Bijlagen

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

10 implementatie. Tips voor een succesvolle ERP-

10 implementatie. Tips voor een succesvolle ERP- 10 implementatie Tips voor een succesvolle ERP- 1 Heb een game plan Voorbereiding is de sleutel. Check met het management wat er mogelijk is en wanneer dat het beste past. Verdeel het project in blokken

Nadere informatie

De AA-Accountant: uw vertrouwenspersoon

De AA-Accountant: uw vertrouwenspersoon De AA-Accountant: uw vertrouwenspersoon De AA-Accountant: uw vertrouwens persoon Als mkb er bent u druk bezig met uw bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel van uw werkzaamheden is het op orde houden

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Blut?! Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Blut?! Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Blut?! Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Blut?! Mijn telefoonabonnement is afgesloten. Wat nu?

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN. Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl

VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN. Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl VOORSTARTENDEONDERNEMERS VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl VOORSTARTENDEONDERNEMERS Hetpakketvoordestartendeondernemer

Nadere informatie

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les:

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les: Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen "Welkom,." Introductiefase bij de eerste les: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie

Nadere informatie

De Grote Overheid Inkooptest

De Grote Overheid Inkooptest Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten aan derden? De kordaat optredende regelaar met een instelling dat snelle en acceptabele resultaten

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper In vijf stappen naar een optimaal werkproces Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountants staan voor de uitdaging om efficiënter te werken. Jarenlang werd afgerekend op basis

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

EEN HELDERE BLIK OP DE TOEKOMST

EEN HELDERE BLIK OP DE TOEKOMST Het heft in eigen handen EEN HELDERE BLIK OP DE TOEKOMST Utrecht, 5 juni 2012 Is mijn fonds wel klaar voor de toekomst? Heb ik het heft in handen? Wat gaat het pensioenakkoord voor mij betekenen? Hoe krijg

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Over Van As Financieel Advies Begin 2009 werd Van As Financieel Advies opgericht. Een adviesbureau voor financiële planning, vermogensadvies, echtscheidingsbemiddeling en hypotheekadvies.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie epgb 2. Stappenplan 2-5. Handleiding van de belangrijkste functies 5-8

Inhoudsopgave. Introductie epgb 2. Stappenplan 2-5. Handleiding van de belangrijkste functies 5-8 Inhoudsopgave Introductie epgb 2 Stappenplan 2-5 Handleiding van de belangrijkste functies 5-8 1 Introductie epgb De website epgb is gemaakt om de administratie en organisatie van uw PGB gemakkelijker

Nadere informatie

De Grote Overheid InkoopTest

De Grote Overheid InkoopTest De Grote Overheid InkoopTest Door : M.m.v : Drs. Marc J. Brugman A.N. Eissens J.M. De Vries Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN DE DIENSTEN VAN HET KUBUS PAKKET Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij. Gelukkig wordt ondernemen een

Nadere informatie

automatische administraties professional aan je zij 24/7 inzicht vaste maandprijs www.oamkb.nl

automatische administraties professional aan je zij 24/7 inzicht vaste maandprijs www.oamkb.nl automatische administraties professional aan je zij 24/7 inzicht vaste maandprijs www.oamkb.nl OAMKB staat voor Omdenken in Administratie voor het MKB: je administratie wordt vaak gezien als saai, tijdrovend

Nadere informatie

Vita. Uw gezondheid verbeteren met e-vita. diabetes

Vita. Uw gezondheid verbeteren met e-vita. diabetes Uw gezondheid verbeteren met e-vita Diabetes kan u belemmeren bij de dingen die u graag zou willen doen. Op e-vita zet u uw wensen om in doelen. En u bepaalt zelf, met hulp van e-vita, acties om die doelen

Nadere informatie

1. Besluit dat je wilt sturen op cijfers

1. Besluit dat je wilt sturen op cijfers Een winstgevend plan voor je bedrijf hebben en gericht werken aan de uitvoering daarvan is pure noodzaak. En toch zijn er maar weinig ondernemers die hierin slagen. Het grote obstakel is dat ze niet weten

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

E-BOOK. App. Strakke administratie in minder tijd. Meer inzicht en meer tijd voor je core business

E-BOOK. App. Strakke administratie in minder tijd. Meer inzicht en meer tijd voor je core business E-BOOK App Strakke administratie in minder tijd Meer inzicht en meer tijd voor je core business INLEIDING Dank voor je interesse in het e-book Strakke administratie in minder tijd. Dit boek krijg je van

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

Rutte III: Wet DBA verdwijnt Opt out, webmodule en opdrachtgeversverklaring

Rutte III: Wet DBA verdwijnt Opt out, webmodule en opdrachtgeversverklaring Whitepaper Rutte III: Wet DBA verdwijnt Opt out, webmodule en opdrachtgeversverklaring In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is aangekondigd dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf. Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud

Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf. Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud Continu zicht op uw maandelijkse cijfers. Plus de mogelijkheid toekomstscenario s te maken. Met het

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL

SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL Met dit spel kun je op speelse wijze nagaan of je over de juiste vaardigheden beschikt om de omgang met anderen zo prettig en effectief mogelijk te maken. Het Vaardighedenspel

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Doorbraak in Financial Services

Doorbraak in Financial Services Doorbraak in Financial Services Doorbraak in Financial Services Succesvol managen is een boeiend spel van stappen vooruit zetten en risico s verlagen. Dat doet u, maar wij óók. En zo ontwikkelden wij een

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES

OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES WELKOM NAMENS BEST VALUE KENNISTEAM LENTIS/ BEST VALUE NEDERLAND KENNIS SESSIE BEST VALUE Best Value is meer dan Inkoop!! Management tool; Cultuur

Nadere informatie

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie heet vragen stellen. We gaan

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

Payroll Services voor de schoonmaakbranche

Payroll Services voor de schoonmaakbranche Payroll Services voor de schoonmaakbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Werken aan je eigen ontwikkeling met de ontwikkelscan

Werken aan je eigen ontwikkeling met de ontwikkelscan Werken aan je eigen ontwikkeling met de ontwikkelscan Handleiding voor medewerkers Inleiding Het loont de moeite om even stil te staan bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling en jezelf volgende

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 3: systemen om je te helpen

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 3: systemen om je te helpen Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 3: systemen om je te helpen Pen en papier? Van alles en nog wat Dit klinkt wat oneerbiedig maar zo bedoel ik het niet Waar ik het

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Levensloop. Het dienstverleningspakket van Doorneweerd Assurantiën bv. voor de werkgever. Een uniek werkgeverspakket.

Levensloop. Het dienstverleningspakket van Doorneweerd Assurantiën bv. voor de werkgever. Een uniek werkgeverspakket. Levensloop Het dienstverleningspakket van Doorneweerd Assurantiën bv voor de werkgever Een uniek werkgeverspakket. Uw werknemers ontvangen een persoonlijke begeleiding bij de juiste keuze. De werkzaamheden

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m

Nadere informatie

Voordoen (modelen, hardop denken)

Voordoen (modelen, hardop denken) week 11-12 maart 2012 - hardop-denktekst schrijven B Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet.

Nadere informatie

Transparant in declareren

Transparant in declareren Transparant in declareren onze tarieven voor 2013 JPR staat voor transparante declaraties Declaraties van advocatenkantoren worden over het algemeen als weinig transparant ervaren. JPR neemt deze onduidelijkheid

Nadere informatie

2013 Eurostar Ashden Award for Sustainable Travel

2013 Eurostar Ashden Award for Sustainable Travel 2013 Eurostar Ashden Award for Sustainable Travel Dit document bevat een overzicht van de vragen die u moet invullen op het online inschrijvingsformulier. Beantwoord deze vragen online op: http://www.ashden.org/travel_awards

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van dit boek!

Bedankt voor het downloaden van dit boek! Geldbesparen Bedankt voor het downloaden van dit boek! Je financiële leven gaat nu veranderen. Helemaal vanzelf! Nee natuurlijk niet maar ik ga je wel helpen met dit gratis E-book om te besparen op alledaagse

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Het Rain Prospect Systeem. Het Rain Prospect Systeem. Updated 3/14/2016 1

Het Rain Prospect Systeem. Het Rain Prospect Systeem. Updated 3/14/2016 1 Het Rain Prospect Systeem Updated 3/14/2016 1 Het Rain Prospect Systeem Het Rain Prospect Systeem bestaat uit vijf (5) onderdelen. De volgorde waarin je deze in het Rain Prospect Systeem toepast hangt

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Programma. Golfclinic. Borrel

Programma. Golfclinic. Borrel 18 september 2014 Programma Wie is wie? Onze visie op boekhouden Hoe werkt Actan Online Praktijkvoorbeelden Voordelen van Actan Online Uw investeringen Aanvulling Exact Vragen Golfclinic Borrel Wie is

Nadere informatie

Verkopen eng? Niet als je de klant begrijpt. Verkopen kan je leren!

Verkopen eng? Niet als je de klant begrijpt. Verkopen kan je leren! Verkopen eng? Niet als je de klant begrijpt Verkopen kan je leren! Even kennismaken Peter Staveloz Managing Partner BizLaunch Na deze workshop kan u Klanten beter begrijpen De juiste acties ondernemen

Nadere informatie

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017)

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017) MEMO Documentnummer 2017\9792 Aan Kopie aan Auditcommissie P. van der Veer Van Bertha Achterberg Telefoonnummer (0318) 538256 Afdeling Griffie Datum 21 februari 2017 Onderwerp Startdocument inkooptraject

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Ebook. De vijf geheimen van succesvol delegeren

Ebook. De vijf geheimen van succesvol delegeren Ebook De vijf geheimen van succesvol delegeren Ir. Jo Spiertz www.mkbleerplan.nl Gefeliciteerd met het downloaden van dit EBook! Stuur dit Ebook gerust door naar collega s, relaties, of vrienden en bekenden

Nadere informatie

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie