Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied"

Transcriptie

1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Pijpleidingengebied Procedure: Paragraaf:09.A. - Vergunningen Verantwoordelijke eenheid:bedrijfstechniek - Energiebedrijf/WZI Verantwoordelijke: Davy De-Kever/TECH_CONS/BASANT/BASF Revisie: 6 Revisiedatum: 02/05/2012 Status: ACTUEEL Identificatie: 16 Activiteiten in het energiegebied, verkeersgebied en aan de overgavestations B600/B700 Toepassingsgebied: BASANT, Partners, Strategische partners Inhoud 1. Doel / Toepassingsgebied 2. Definities 2.1 Energie- en verkeersgebied 2.2 Energieleidingen 2.3 Productleidingen 2.4 Leidingen in montage 2.5 Overgavestations op blokvelden B600/B Wegenis 3. Verantwoordelijkheden 3.1 Leiding-/stationeigenaar 3.2 Energiebedrijf 3.3. Centrale dienst voor leidinginspectie 3.4. Stroomverdeling 3.5. Spoorverkeer 3.6. Wegenis 3.7. Montage-ingenieur 3.8. Projectingenieur Projectering 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Vergunningssysteem 4.3 Veiligheidsmaatregelen bij werken op pijpenbruggen 5. Registratie 6. Communicatie Bijlage pagina 1

2 1. Doel / Toepassingsgebied Eenduidige communicatielijnen en verantwoordelijkheden vastleggen m.b.t. werkzaamheden in het energiegebied, verkeersgebied en aan de overgavestations. Deze wegwijzer is van toepassing op alle werken die uitgevoerd worden in het energie- en verkeersgebied en aan de overgavestations. 2. Definities [Klik om te openen] 2.1 Energie- en verkeersgebied Het grondgebied van BASF Antwerpen is opgebouwd volgens een rasterplan. Van noord naar zuid en van oost naar west wisselen rondom de blokvelden energie- en verkeersgebieden elkaar af. Dit wordt aanschouwelijk voorgesteld in Luciad Viewer. Energiegebied (zie bijlage 1): dit gebied is gesitueerd tussen 2 blokveldgrenzen en bestaat uit: A. B. Sokkelstraat: structuur waarop de bovengrondse leidingen zich bevinden (ook wel buizenbrug/pijpenbrug genaamd). Deze kan uit verschillende niveaus zijn opgebouwd. Leidingenzone: deze strekt zich uit 5 m aan weerszijden van de bovengrondse pijpenbruggen. Deze zone beschermt tevens de daaronder liggende ondergrondse leidingen. In het pijpleidinggebied bevinden zich: - energieleidingen, - productleidingen, - leidingen in montage. De sokkelstraat samen met de leidingenzone wordt het pijpleidingengebied genoemd. Mogelijk zijn in het energiegebied nog geen buizenbruggen aanwezig (b.v. noord-west hoek van het terrein), toch dient men dit als pijpleidingengebied te beschouwen. Aanvulling: open grachten (koel- en regenwaterterugvoerkanalen) worden ook als pijpleidingengebied beschouwd (incl. 5 m aan weerszijden). C. Montagestraten:aan weerszijden van het pijpleidinggebied bevinden zich de montagestraten. Een vrije toegang voor het personeel van het Energiebedrijf en de Interventiedienst tot deze montagestraten moet altijd gewaarborgd zijn. Versperring van de doorgang d.m.v. bijvoorbeeld slagbomen of kettingen is niet toegestaan tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het Energiebedrijf en de Interventiedienst. D. Kabelzones Het energiegebied wordt hier beschouwd i.h.k.v. zones die buiten de blokvelden gesitueerd zijn. Er zijn vanzelfsprekend ook installaties binnen blokvelden die aan de energieafdeling toebehoren (o.a. D500, brakwaterstations op E1400 en D205, persluchtcompressor op D300,...). Hier spreekt men dan van "energie-installaties". pagina 2

3 Verkeersgebied (zie bijlage 2): dit gebied is eveneens gesitueerd tussen 2 blokveldgrenzen en heeft voornamelijk een transportfunctie (o.a. wegenis en spoorweg). Toch kunnen zich ook ondergrondse leidingen en kabels bevinden in dit gebied. 2.2 Energieleidingen Alle leidingen waardoor energieën getransporteerd worden die behoren tot een energienetwerk. (Zie ook lijst in AN-S-PE 220 M) Wanneer leidingen energieën bevatten die niet behoren tot een netwerk, zullen ze als productleidingen aanzien worden (b.v. stoomleidingen tussen twee bedrijven). 2.3 Productleidingen Leidingen waardoor chemische producten getransporteerd worden. 2.4 Leidingen in montage. Een leiding in montage is elke nieuw te monteren leiding die voldoet aan volgende voorwaarden: - zij vormt geen vaste verbinding met één der bestaande leidingen. - zij blijft onder de bevoegdheid van de montagegroep tot aan de overdracht aan het afgevende bedrijf of aan het Energiebedrijf. 2.5 Overgavestations op blokvelden B600/B700 Dit zijn teller- en regelstations. Hier worden producten van of naar andere firma's door getransporteerd. 2.6 Wegenis Dit zijn alle straten die niet binnen een blokveld gelegen zijn (ook montagestraten). 3. Verantwoordelijkheden [Klik om te openen] 3.1 Leiding-/stationeigenaar Het afgevend bedrijf is verantwoordelijk voor de productleidingen en eventuele specifieke energieleidingen waarvan het eigenaar is, tenzij expliciet anders vastgelegd. Voor de meeste netten is de exploitant vastgelegd in de norm AN-S-PE 221 M. Zo is in deze norm o.m. vastgelegd dat voor energienetten het Energiebedrijf verantwoordelijk is. Elke uitzondering wordt geprotocolleerd tussen het afgevend bedrijf en het Energiebedrijf. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot aan de bedrijfsingang van de afnemende bedrijven, tenzij anders wordt overeengekomen. De stationeigenaars zijn op tekening (V9419xxxx) vastgelegd. 3.2 Energiebedrijf Het pijpleidingengebied en de overgavestations B600/B700 vallen onder het toezicht van het Energiebedrijf. Gezien het groot aantal (leiding)eigenaars, behartigt het Energiebedrijf de gemeenschappelijke belangen en coördineert de werkzaamheden in deze zones. Het energiebedrijf voert -naast de dagelijkse rondgangen (waarbij de leidingen worden pagina 3

4 bekeken in het kader van lekken) - jaarlijks grondige visuele controles uit langs het pijpleidingengebied en eventuele afwijkingen worden aan de betroffen leidingseigenaar(s) gemeld (zie instructiekaart Energiebedrijf ) Het Energiebedrijf is verantwoordelijk voor alle energieleidingen waarvan ze eigenaar is. Deze bevoegdheid gaat tot en met het energieventiel in de aftakleiding (zowel voor in- als uitgaande leidingen), tenzij anders wordt overeengekomen. Normaliter bevat een aftakking naar een bedrijf steeds een energieventiel en een bedrijfingangsventiel. De eigendomsoverdracht vindt plaats na het energieventiel. Indien er maar één ventiel aanwezig is, wordt dit ventiel als energieventiel aanzien. Deze overeenkomsten worden op tekening vastgelegd. Het overgangsventiel wordt enkel door het Energiebedrijf bediend. In bepaalde gevallen kan dit overgangsventiel ook dienst doen als noodafsluiter van het bedrijf. In dit geval mag het bedrijf of de Interventiedienst het overgangsventiel bij calamiteit sluiten. Deze procedure dient eenduidig vermeld te worden in het inzetplan en het Energiebedrijf moet hierover geïnformeerd worden. Wanneer het ventiel gesloten wordt, zal het bedijf via een M-formulier het Energiebedrijf zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Het terug openen van het ventiel (wanneer het gevaar geweken is) gebeurt enkel door het Energiebedrijf. De betrokken ventielen (en enkel deze) worden bovendien duidelijk beschrift (markeren/kleuren...) om verwarring te vermijden Centrale dienst voor leidinginspectie De centrale dienst voor leidinginspectie is verantwoordelijk voor: de coördinatie van de inspecties van buisleidingen op sokkelstraten. de inspectie van de buisleidingen met cat. 0, I en II op de sokkelstraten (cat. III buisleidingen en het NDO worden door de technische inspectie uitgevoerd). de communicatie naar de bedrijven betreffende de inspecties. de communicatie naar de bedrijven betreffende de noodzakelijke onderhoudswerken en de bijhorende kostenschatting. de coördinatie van de noodzakelijke onderhoudswerken van buisleidingen op sokkelstraten. de afrekening van de inspectie- en onderhoudskosten naar de bedrijven Stroomverdeling: De dienst Stroomverdeling is verantwoordelijk voor de kabelzones buiten blokveld Spoorverkeer De logistieke dienst Intern Spoorverkeer is verantwoordelijk voor de spoorzones in de verkeersgebieden (stockage- en verkeersporen) Wegenis De wegenis is de verantwoordelijkheid van de dienst Property & Facility Management Montage-ingenieur Zie KWM-Handboek hoofdstuk Projectingenieur Projectering pagina 4

5 Zie KWM-Handboek hoofdstuk Maatregelen 4.1 Algemeen Planning De planning en montage van nieuwe leidingen, elke verandering of uitbreiding op de sokkelstraten gebeurt onder coördinatie van de projectingenieur, verantwoordelijk voor het Energiebedrijf. Het Energiebedrijf wordt in een vroeg stadium ingelicht over deze leidingen en geeft goedkeuring tot uitvoering. Voor de gehele procedure verwijzen we naar AN-P-PE 120. Het Energiebedrijf wordt bij projecten steeds uitgenodigd op de kick-off vergadering en KWM-fase Uitvoering De maintenance manager van het bedrijf dat eigenaar is van de leiding coördineert alle piping, EMR plannings-, montage- en veranderingswerken die in het pijpleidinggebied uitgevoerd worden. Hij coördineert tevens alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden die dienen te gebeuren. Wat de inspecties, onderhoud en herstellingen betreft, moet beroep gedaan worden op de infrastructuurdienst leidingsinspectie. De centrale dienst voor leidingsinspectie stuurt alle onderhouds-, herstellings- of veranderingswerken aan staalbouwconstructies in het pijpleidinggebied.(zie instructiekaart ) De EMR-werken worden echter uitgevoerd door de dienst Automatisatie die de elektrische voeding levert aan de toestellen, zoals regelventielen of elektrische verwarming. Het Energiebedrijf bepaalt in samenspraak met de Veiligheidsdienst en de betreffende bedrijven wanneer er gevaar is voor naburige bedrijven. Dit is steeds van toepassing op werkzaamheden aan bedrijfsin- en uitgangen en op die plaatsen die in gemeenschappelijk overleg werden overeengekomen. 4.2 Vergunningssysteem Het algemeen vergunningssysteem (zie KWM-wegwijzer ) is van toepassing. De acties en verantwoordelijkheden worden beschreven in de volgende tabel: Werken op pijpleidingengebied: Actie Vergun Verantwoordelijkheden - pagina 5

6 Werken aan leidingen (schildere n, isolatie, herstellin gen,...) ningen A M De A-vergunning wordt uitgeschreven door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf en wordt tegengetekend door het Energiebedrijf, ook als productiepersoneel van het afgevend bedrijf de werken zelf uitvoert (normaliter werkt productie immers zonder A-vergunning, maar omwille van interactierisico's kan dit op sokkelstraten niet worden toegelaten). Inspecties van buisleidin gen binnen het energiege bied (sokkelstr aten en kruispunt en) V A Er wordt een M-vergunning geschreven die door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf wordt afgeleverd aan het Energiebedrijf indien de leiding emissies naar de omgeving kan veroorzaken (bijv. restproduct in leiding aanwezig bij lekkende flenzen). Het M-formulier dient hier als kennisgeving voor mogelijke productcontactrisico's in het pijpleidingengebied. De doorslag blijft bij de leidingeigenaar. Bij uitdienstname van energieleidingen zal het energiebedrijf de afnemers eveneens op de hoogte brengen d.m.v. een M-formulier. Nadat de werken uitgevoerd zijn, wordt door de leidingeigenaar de opheffing der wijziging bevestigd door handtekening in deel D van het M-formulier. Bij een V-vergunning, vult de verantwoordelijke van het bedrijf het bovenste gedeelte van de vergunning in. In samenspraak met het Energiebedrijf worden de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening van de leidingeigenaar. De vergunning wordt tegengetekend door het Energiebedrijf. De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal bij alle eigenaars van de te inspecteren buisleidingen binnen het energiegebied een risico-analyse opvragen per buisleiding. De asset manager van het bedrijf dat eigenaar is van de bepaalde buisleiding, zal een risico-analyse opstellen en communiceren naar de centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P). De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal bij Energie een algemene arbeidsvergunning aanvragen voor het uitvoeren van inspecties van buisleidingen op één bepaalde sokkelstraat of kruispunt. De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal voor alle buisleidingen waarvan de risico-analyse speciale inspectiemaatregelen en/of PBM s vermelden, een aparte vergunning aanvragen bij het bedrijf dat eigenaar is van deze productleiding. Energie zal de algemene vergunning uitschrijven. pagina 6

7 Montage op bestaande sokkelstrat en buiten de montagezo ne A V De extra aangevraagde vergunningen worden door het bedrijf uitgeschreven en worden tegengetekend door Energie. (zie instructie ivm vergunningen en gebruik risico-analyse bij inspecties ) De montage-ingenieur/toezichter vult de A-vergunning in en legt de vergunning ter ondertekening voor aan het Energiebedrijf. Bij een V-vergunning, vult de montage-ingenieur het bovenste gedeelte van de vergunning in en bezorgt deze aan het Energiebedrijf. Door het Energiebedrijf worden de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening. Het einde van de werkzaamheden wordt door de montage-ingenieur/toezichter gemeld aan het Energiebedrijf door het inleveren van de A-vergunning na ondertekening onder Teruggave. De tweede doorslag van de vergunningen blijft bij het Energiebedrijf. Opmerkingen Aandachtspunten bij invullen van de A-vergunning bij werken op sokkelstraten: - punt 3 (verbrandingsgevaar): steeds Ja ingevuld. - punt 5 (andere): steeds Ja "andere leidingen in dienst" ingevuld. - standaard PBM: lederen handschoenen. Wanneer werken uitgevoerd worden op de sokkelstraten dient een meldingskaartje gehangen te worden in de CK van energie (D550) bij het laten tekenen van de vergunning. Op de kaartjes wordt de firmanaam/dienst en de naam van de aanwezige personen vermeld en tevens een telefoonnummer van de werkverantwoordelijke. De werkverantwoordelijke die de vergunning afhaalt, instrueert de uitvoerders ivm dit meldingssysteem. Na het verlaten van de werkplek worden deze kaartjes door de betrokkenen ook weer weggehaald. Het pijpleidingengebied mag niet gebruikt worden als stapelplaats voor bouw-, onderhouds- en montagemateriaal! Aandachtspunten bij werken aan energieleidingen ter hoogte van insteekbruggen naar bedrijven: - het Energiebedrijf schrijft steeds de vergunningen bij werken vóór het overgangsventiel (aan de netkant). Hierna wisselt immers de verantwoordelijkheid en zorgt het bedrijf zelf voor de vergunningen. - het principe tegentekenen van de vergunning is vereist wanneer de blokveldgrens bij werken overschreden wordt. Het bedrijf en het Energiebedrijf dienen elkaar te beschouwen als naburig bedrijf. pagina 7

8 Werken op pijpleidingengebied gelegen in het Centraal Tankpark (Afbakening zone: zie bijlage 3) Actie Werken aan leidingen (schildere n, isolatie, herstellin gen,...) Vergun Verantwoordelijkheden - ningen A De A-vergunning wordt uitgeschreven door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf en wordt tegengetekend door het Energiebedrijf en het Tankpark, ook als productiepersoneel van het afgevend bedrijf de werken zelf uitvoert (normaliter werkt productie immers zonder A-vergunning, maar M omwille van interactierisico's kan dit op sokkelstraten niet worden toegelaten). V Er wordt een M-vergunning geschreven die door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf wordt afgeleverd aan het Energiebedrijf indien de leiding emissies naar de omgeving kan veroorzaken (bijv. restproduct in leiding aanwezig bij lekkende flenzen). Het M-formulier dient hier als kennisgeving voor mogelijke productcontactrisico's in het pijpleidingengebied. De doorslag blijft bij de leidingeigenaar. Bij uitdienstname van energieleidingen zal het energiebedrijf de afnemers eveneens op de hoogte brengen d.m.v. een M-formulier. Nadat de werken uitgevoerd zijn, wordt door de leidingeigenaar de opheffing der wijziging bevestigd door handtekening in deel D van het M-formulier. Inspecties van buisleiding en binnen het centraal tankpark (sokkelstr aten en kruispunte n) A Bij een V-vergunning, vult de verantwoordelijke van het bedrijf het bovenste gedeelte van de vergunning in. In samenspraak met het Energiebedrijf en het Tankpark worden de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening van de leidingeigenaar. De vergunning wordt tegengetekend door het Energiebedrijf en het Tankpark. De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal bij alle eigenaars van de te inspecteren buisleidingen binnen het energiegebied een risico-analyse opvragen per buisleiding. De asset manager van het bedrijf dat eigenaar is van de bepaalde buisleiding, zal een risico-analyse opstellen en communiceren naar de centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P). De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal bij Energie een algemene arbeidsvergunning aanvragen voor het uitvoeren van inspecties van buisleidingen op één bepaalde sokkelstraat of kruispunt. pagina 8

9 De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal voor alle buisleidingen waarvan de risico-analyse speciale inspectiemaatregelen en/of PBM s vermelden, een aparte vergunning aanvragen bij het bedrijf dat eigenaar is van deze productleiding. Energie zal de algemene vergunning uitschrijven. De extra aangevraagde vergunningen worden door het bedrijf uitgeschreven en worden tegengetekend door Energie. (zie instructie ivm vergunningen en gebruik risico-analyse bij inspecties ) Montage op bestaande sokkelstrat en buiten de montagezo ne A V De montage-ingenieur/toezichter vult de A-vergunning in, legt de vergunning ter ondertekening voor aan het Energiebedrijf en laat deze vergunning tegentekenen door het Tankpark. Bij een V-vergunning, vult de montage-ingenieur/toezichter het bovenste gedeelte van de vergunning in en bezorgt deze aan het Energiebedrijf. In samenspraak met Energie worden door het Tankpark de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening. Deze vergunning dient tegengetekend te worden door het Tankpark. Het einde van de werkzaamheden wordt door de montage-ingenieur/toezichter gemeld aan het Energiebedrijf door het inleveren van de A-vergunning na ondertekening onder Teruggave. De tweede doorslag van de vergunningen blijft bij het Energiebedrijf. Opmerkingen: Aandacht bij het invullen van de V-vergunning bij werken op sokkelstraten in het centraal tankpark: => Een brandwacht is steeds vereist bij las- en slijpwerkzaamheden Werken op de overgavestations B600/B700 Het betreden en/of verlaten van deze blokvelden voor zichtcontrole of schakelingen aan de stations wordt steeds gemeld (telefonisch) aan de controlekamer van het Energiebedrijf. De persoon van het Energiebedrijf hangt dan het meldingskaartje aan het meldingsbord in de CK van D550. Ieder bedrijf dient bij activiteiten op de blokvelden B600/B700 dit gebied te beschouwen als een naburig bedrijf. De acties en verantwoordelijkheden worden in de volgende tabel beschreven : Actie Vergun Verantwoordelijkheden pagina 9

10 Werken aan leidingen (schildere n, isolatie, herstellin gen,...) - ningen A M De A-vergunning wordt uitgeschreven door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf en wordt tegengetekend door het Energiebedrijf, ook als productiepersoneel van het afgevend bedrijf de werken zelf uitvoert (normaliter werkt productie immers zonder A-vergunning, maar omwille van interactierisico's kan dit op sokeklstraten niet worden toegelaten). V Er wordt een M-vergunning geschreven die door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf wordt afgeleverd aan het Energiebedrijf indien de leiding emissies naar de omgeving kan veroorzaken (b.v. restproduct in leiding aanwezig bij lekkende flenzen). Het M-formulier dient hier als kennisgeving voor mogelijke productcontactrisico's in het stationgebied. De doorslag blijft bij de leidingeigenaar. Bij uitdienstname van energieleidingen zal het energiebedrijf de afnemers eveneens op de hoogte brengen d.m.v. een M-formulier. Nadat de werken uitgevoerd zijn, wordt door de leidingeigenaar de opheffing der wijziging bevestigd door handtekening in deel D van het M-formulier. Montage van nieuwe stations buiten de montagezo ne A V Bij een V-vergunning, vult de verantwoordelijke van het bedrijf het bovenste gedeelte van de vergunning in. In samenspraak met het Energiebedrijf worden de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening van de leidingeigenaar. De vergunning wordt tegengetekend door het Energiebedrijf. De montage-ingenieur/toezichter vult de A-vergunning in en legt de vergunning ter ondertekening voor aan het Energiebedrijf. Bij een V-vergunning, vult de montage-ingenieur/toezichter het bovenste gedeelte van de vergunning in en bezorgt deze aan het Energiebedrijf. pagina 10

11 Door het Energiebedrijf worden de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening. Het einde van de werkzaamheden wordt door de montage-ingenieur/toezichter gemeld aan het Energiebedrijf door het inleveren van de A-vergunning na ondertekening onder Teruggave. De tweede doorslag van de vergunningen blijft bij het Energiebedrijf Vergunningssysteem bij andere werken buiten de blokveldgrens, gelegen buiten het pijpleidingengebied: Bij alle activiteiten buiten het blokveld, wordt volgend aanvraagformulier aan het energiebedrijf bezorgd: KWM-formulier 09.16/1. Voor werkzaamheden op onbebouwde blokvelden zorgt het Energiebedrijf voor de nodige vergunningen (met uitzondering voor vast opgestelde werkzones/containers die aan specifieke diensten/vakafdelingen toebehoren). Ieder bedrijf dient bij activiteiten buiten het eigen blokveld deze zone te beschouwen als een naburig bedrijf. Alle activiteiten dienen steeds aan het Energiebedrijf ter goedkeuring voorgelegd te worden (bijv. plaatsen container, kraan,...). Het Energiebedrijf zal de invloed op ondergrondse leidingen/kabels en naburige werken evalueren i.s.m Stroomverdeling en Spoorverkeer. Indien het vergunningsplichtige werken betreft, zal de vergunning steeds voorgelegd worden aan het Energiebedrijf om tegen te tekenen. Het Energiebedrijf waarborgt de afstemming met Stroomverdeling/Spoorverkeer zodat geen extra tegentekening meer vereist is door deze diensten. Dit teneinde lange loopwegen van vergunningen te vermijden. Bij het versperren van (montage)wegen dient dit bovendien steeds door de aanvrager via een M-formulier aan de interventiedienst gemeld. Indien een bedrijf op een naburig onbebouwd (deel van een) blokveld materiaal wil plaatsen of activiteiten wil uitvoeren, dient het Energiebedrijf hiervan eveneens op de hoogte te zijn en bij vergunningsplichtige werken de vergunning tegen te tekenen. Vergunningen voor werken enkel in kabelzones en spoorgebieden worden resp. door Stroomverdeling en de dienst Spoorverkeer gecoördineerd. Voor werkzaamheden aan wegenis schrijft energie de vergunning i.s.m. de bouwafdeling die zorgt voor de risico-analyse. Indien tijdelijk - met goedkeuring van het energiebedrijf - materiaal wordt geplaatst buiten het blokveld, is een duidelijke signalisatie vereist (struikel- en stootgevaar 's nachts). pagina 11

12 Nota: Voor graafwerken worden het Energiebedrijf en Stroomverdeling steeds automatisch betrokken via de G-vergunning Opmerkingen Derden op het terrein gebruiken voor werken in eigen beheer mogelijk een eigen vergunningensysteem. In die gevallen worden deze vergunningen aan het Energiebedrijf voorgelegd. Het Energiebedrijf schrijft een bijkomende A- en/of V-vergunning als toelating om op de aangegeven locatie de omschreven werken uit te voeren. Deze vergunning krijgt de melding werken in de sokkelstraat of aan het station is toegelaten. Indien deze werken in het Tankpark plaatsvinden, wordt deze bijkomende vergunning door het Tankpark ondertekend als naburig bedrijf. 4.3 Veiligheidsmaatregelen bij werken op pijpenbruggen Buiten de beveiligde platformen en doorgangen moet men zich beveiligen tegen vallen, hetzij door veiligheidsgordels, hetzij door collectieve beveiligingen zoals stellingen of netten. Bij het plaatsen van stellingen moet er rekening gehouden worden met de uitzetting of inkrimping van leidingen als deze in dienst of uit dienst genomen worden. Dit om beschadiging van isolatie, leidingen, ondersteuningen... of van de stelling zelf te voorkomen. Geïsoleerde leidingen mogen niet betreden worden. Zowel bij het begin van, als tijdens de werkzaamheden, moet erop gelet worden dat de vluchtwegen vrij zijn en niet door materiaal versperd worden. Zo moet men er bijvoorbeeld voor zorgen dat elektrische kabels of slangen niet binnen het profiel van de stijgladder lopen maar langs buiten zijn vastgemaakt. De wegen onder de pijpenbruggen moeten tegen vallende voorwerpen afgeschermd worden, hetzij door een gesloten versperring met een waarschuwingsbord voor hoogtewerken (de versperring mag bestaan uit geel-zwarte of geel-oranje fladderlinten, planken, kettingen...), hetzij door een vangstelling met doorlopende vloer. Bovendien moet verhinderd worden dat wegspringende vonken bij laswerken een gevaar vormen voor de nabijgelegen leidingen en het verkeer onder de pijpenbrug. Indien de werken plaatsvinden boven een spoorweg, moeten voor en achter de arbeidsplaats op het spoor de gevaarmarkeringen (KWM-wegwijzer ) aangebracht worden. Indien de aangebrachte stellingen de normale verkeerswegen begrenzen, hetzij in hoogte, hetzij in de breedte, moet de vrije doorgang vooraf gesignaleerd worden met een verkeersbord C 29 of C 27 of met geel-zwarte loshangende latten waarop de vrije doorgang vermeld is. pagina 12

13 C 29 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide. C 27 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide. Slagbomen die permanent zijn aangebacht t.h.v. montagestraten langsheen de sokkelstraten omwille van ex-zones buiten blokveld, mogen niet voorbijgereden worden zonder V-vergunning van het bedrijf. Halve slagbomen, om doorgaand verkeer te stremmen, mogen enkel door energievoertuigen voorbijgereden worden (zonder v-vergunning). 5. Registratie [Klik om te openen] A-, V- en M-vergunningen (zie KWM-wegwijzer ). 6. Communicatie [Klik om te openen] Indien er zich onvoorziene situaties (zoals reukhinder, lekken, uitstroming van gassen, bevriezingsverschijnselen op leidingen, wegspoelen van aarde...) voordoen, moet onmiddellijk contact opgenomen worden met het Energiebedrijf : tel of In geval van incident of ongeval moet de Interventiedienst verwittigd worden : tel pagina 13

14 Bijlage 1 - Energiegebied Bijlage 2 - Verkeersgebied Bijlage 3 - Zone Centraal Tankpark (ten oosten van E100 en ten zuiden van F-straat) Nazicht: Akkoord : Davy De-Kever (14/09/ :35:24) Goedkeuring: Akkoord : Oliver Conen (20/09/ :34:20) Akkoord : Freddy Pardon (18/10/ :01:32) Bekrachtiging: Akkoord : Sabine Vandenberk (19/10/ :28:04) Akkoord : Joost Snoeck (02/05/ :41:14) pagina 14

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Pijpleidingengebied Procedure: 09.16 Paragraaf:09.A. - Vergunningen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/2012 22:03:24) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer

Nadere informatie

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning)

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning) Documenten KWM - Stellingvergunning (S-vergunning) (revisie 5, 30/04/2009 09:40:01) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s Documenten KWM - Kenmerken van buisleidingen en opslagtanks (revisie 5, 30/04/2014 14:02:41) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling van producten

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 3.2. Dienst Gebouwentechniek

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 3.2. Dienst Gebouwentechniek Documenten KWM - Nooddouches en ogenspoelers (revisie 5, 21/10/2010 14:37:37) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 21 Planning en bouw van nieuwe installaties

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KW - eldingsplicht (aanmelden in het bedrijf) (revisie 6, 23/01/2012 10:35:58) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KW-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden. 4. Maatregelen. Bijlage

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden. 4. Maatregelen. Bijlage BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Aannemers, Incidenten Bedrijfsdeel: Procedure: 06.11 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

5. Vergunningen 5.1. Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem 5.2. Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen

5. Vergunningen 5.1. Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem 5.2. Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/2014 11:15:49) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop

Nadere informatie

Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1

Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1 Documenten KWM - Selectie en erkenning van leveranciers (revisie 5, 05/09/2008 08:25:10) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop Profiel: KWM

Nadere informatie

Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1

Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1 Documenten KWM - Veiligheidsschakelaars (revisie 4, 07/05/2008 16:02:55) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 18 Aanwerving en opleiding Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Opleiding Procedure: 18.01 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling.

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING. Blz. : 1 van 5 1. ONDERWERP Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. 2. DOEL 2.1. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Verantwoordelijkheden 2.1. Bedrijfsteam/diensthoofd 2.2. Vakdiensten BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 18 Aanwerving en opleiding Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Opleiding Procedure: 18.01 Paragraaf: => Verantwoordelijke

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KWM - Hijswerkzaamheden (revisie 0, 2005-06-10 15:34:22) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden:

Nadere informatie

Toepassingsgebied Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de N.V. Westerscheldetunnel.

Toepassingsgebied Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de N.V. Westerscheldetunnel. Toepassingsgebied Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de N.V. Westerscheldetunnel. HOOFDSTUK 1 DEFINITIES 1.1 LANDBOUWVERKEER Onder landbouwverkeer wordt met

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling.

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING. Blz. : 1 van 6 1. ONDERWERP Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. 2. DOEL 2.1. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de NV Westerscheldetunnel.

Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de NV Westerscheldetunnel. Toepassingsgebied Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de NV Westerscheldetunnel. Werkwijze Hoofdstuk 1 DEFINITIE 1.1 Landbouwverkeer 2 1.1.1 Geen Landbouwverkeer.

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Safety Regulations. Werkvergunningen

Safety Regulations. Werkvergunningen Pagina: 1 van 5 Eigenaar: SSE 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en) 1 Nieuwe huisstijl toegepast. 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN

REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN Mei 2017 REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN Inhoudstafel Artikel 1: Doel Artikel 2: Definities Artikel 3: Doelgroep en toepassingsgebied Artikel 4: Regels Artikel 5: Sancties Artikel 6: Non-discriminatieclausule

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN veiligheidsberichten 05-0-00 00/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN De procedure met de te nemen acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen (Z)EAO werd licht aangepast t.o.v. ons vorig bericht

Nadere informatie

REGLEMENT SPEELSTRAAT

REGLEMENT SPEELSTRAAT REGLEMENT SPEELSTRAAT Artikel 1 : wetgeving Koninklijk Besluit d.d. 9/10/1998 tot wijziging van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HAMME

GEMEENTEBESTUUR HAMME GEMEENTEBESTUUR HAMME Toepassingsgebied Inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Aanvraagformulier Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds-

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats Stadsbeheer Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Registratie Gemeente Almere (uitsluitend voor intern gebruik) Dossiernr. SBA:

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken.

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. document voor aanvrager kopie document voor gemeentewerken Toepassingsgebied AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij

Nadere informatie

GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN

GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN Richtlijnen voor graafmachinisten en grondroerders. Lees deze brochure door voordat u start met uw graafwerkzaamheden INLEIDING De ondergrond

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

AANVRAAG TOELATING OMEEN FEESTDRUKTE TE ORGANISEREN (documenten bijvoegen om gebruik te maken van het openbaar domein) 1. Naam :... adres :.........

AANVRAAG TOELATING OMEEN FEESTDRUKTE TE ORGANISEREN (documenten bijvoegen om gebruik te maken van het openbaar domein) 1. Naam :... adres :......... AANVRAAG TOELATING OMEEN FEESTDRUKTE TE ORGANISEREN (documenten bijvoegen om gebruik te maken van het openbaar domein) Datum van de feestdrukte :... Gegevens betreffende de organisator(en) : 1. Naam :............

Nadere informatie

VLAAMSE STEDENFONDS

VLAAMSE STEDENFONDS VLAAMSE STEDENFONDS 2003-2007 Beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Vzw Intercultureel Netwerk Gent in een samenwerkingsverband met Samenlevingsopbouw Gent vzw i.v.m. de actie Betrekken

Nadere informatie

*703974* aangetekend ARCADIS Belgium nv Vermeiren Barbara Posthofbrug ANTWERPEN

*703974* aangetekend ARCADIS Belgium nv Vermeiren Barbara Posthofbrug ANTWERPEN Vaartkaai 2 2170 Merksem - België aangetekend ARCADIS Belgium nv Vermeiren Barbara Posthofbrug 12 2600 ANTWERPEN T +32 3 640 08 08 F +32 640 07 59 www.elia.be Behandeld door: Charis Verlinden mailbox:

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies site BASF Antwerpen

Veiligheidsinstructies site BASF Antwerpen Veiligheidsinstructies site BASF Antwerpen Welkom Op onze site is veiligheid prioriteit. Met een doorgedreven preventiebeleid willen we elk ongeval vermijden. Deze veiligheidscultuur wordt door iedereen

Nadere informatie

Brandwacht (AV-011) (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Versie UCvD

Brandwacht (AV-011) (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Versie UCvD Min. aantal vragen Wetgeving en VCA 3 De kandidaat kent de wettelijke vereisten en/of regels van goede praktijk waaraan de brandbestrijdingsmiddelen dienen te voldoen. 3 De kandidaat kan het doel, de opbouw

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Risico s op vallen, struikelen, uitglijden, De praktijk. 19.10.2015 Filiep Coucke - Voorzitter Prebes Werkgroep Documenten

Risico s op vallen, struikelen, uitglijden, De praktijk. 19.10.2015 Filiep Coucke - Voorzitter Prebes Werkgroep Documenten Risico s op vallen, struikelen, uitglijden, De praktijk 19.10.2015 Filiep Coucke - Voorzitter Prebes Werkgroep Documenten Methodiek: - Checklist - Gebeurde ongevallen - Per afdeling Methodiek: - Checklist

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5.

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5. Bijlage 1: Procedure Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties INLEIDING World Trade Center Amsterdam is voorzien van diverse brandveiligheidinstallaties. Indien

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en Verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en Verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Aanvraag voor het signaleren van werken en Verkeersbelemmeringen op de openbare weg Aanvrager Opdrachtgever veiligheidscoördinator Verantwoordelijke

Nadere informatie

Reglement voor de inrichting van speelstraten

Reglement voor de inrichting van speelstraten Reglement voor de inrichting van speelstraten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015. Bekendgemaakt op 2 april 2014, 15 december 2015 In werking

Nadere informatie

5. Toolboxmeeting LMRA

5. Toolboxmeeting LMRA 5. Toolboxmeeting LMRA Wat is een LMRA Laatste Minuut Risicoanalyse Algemeen : Het op het laatste moment inschatten van (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico s Concreet : Het beantwoorden

Nadere informatie

Bovenvermelde prijzen zijn geldig tot 3 maanden na offertedatum.

Bovenvermelde prijzen zijn geldig tot 3 maanden na offertedatum. Aanvang der werken: De aanvang der werken gebeurt pas nadat wij in het bezit zijn van een bestelbon of onze offerte voor akkoord is teruggestuurd. Wanneer bij aanvang der werken geen schriftelijke bevestiging

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS

Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS Werken in de nabijheid van Fluxysleidingen RICHTLIJNEN VOOR GRAAFMACHINISTEN EN GRONDWERKERS voordat u begint Voordat u met grondwerken begint, moet u zeker weten of er Fluxys-leidingen in de buurt liggen.

Nadere informatie

Plaatser boven- en ondergrondse leidingen

Plaatser boven- en ondergrondse leidingen Profiel van Plaatser boven- en ondergrondse leidingen Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 Plaatser boven- en ondergrondse leidingen versie 2015 Page 1 Titulatuur

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling

Nadere informatie

Pagina 1 of 5 EK 1. Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

Pagina 1 of 5 EK 1. Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie DIFFERENTIEELSCHAKELAAR Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 14/06/2017 Inspecteur: Ben Grossen Mentor: Levi Installateur: - Datum verslag: 14/06/2017

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Formulier in te dienen bij: Dienst grondgebiedszaken Geetsvondelstraat 7 te 3120 Tremelo 14 dagen voor aanvang van de werken

Formulier in te dienen bij: Dienst grondgebiedszaken Geetsvondelstraat 7 te 3120 Tremelo 14 dagen voor aanvang van de werken LUIK A: AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING INNAME Datum: Formulier in te dienen bij: Dienst grondgebiedszaken Geetsvondelstraat 7 te 3120 Tremelo 14 dagen voor aanvang van de werken Vak in te vullen door de

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen.

Koninklijk Besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen. Koninklijk Besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen. Van commentaar voorzien door Caelen Erik Laatste wijziging: KB 20 december 2007, BS 15 juli

Nadere informatie

Aanvraag Beschikking registratie spoorvoertuigen

Aanvraag Beschikking registratie spoorvoertuigen Aanvraag Beschikking registratie spoorvoertuigen (Hoofdspoorweginfrastructuur) Meer informatie 088 489 00 00 www.ilent.nl Bezoekadres: Europalaan 40, Utrecht Toelichting Met dit formulier kunt u uw voertuig(en)

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

Lokaal 100. Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt

Lokaal 100. Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt Lokaal 100 Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt Lokaal 100 is NIET voor leerlingen die werk niet af op niet bij zich hebben! Procedure docent (Een leerling

Nadere informatie

E DEF Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten

E DEF Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten Doel Veilig niet-elektrotechnische werkzaamheden in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten uitvoeren en als dat nodig is hierop toezicht houden. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

Laden elektrische voertuigen op het Numansgors

Laden elektrische voertuigen op het Numansgors Laden elektrische voertuigen op het Numansgors Dit document is opgesteld om ervoor te zorgen dat er duidelijke afspraken zijn over het verzorgen van de stroomvoorziening op parkeerplaatsen voor elektrische

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

Lokaal 100. Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt

Lokaal 100. Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt Lokaal 100 Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt Lokaal 100 is NIET voor leerlingen die werk niet af op niet bij zich hebben! Procedure docent (Een leerling

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 6 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz.

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 9 1. ONDERWERP - Voorzorgen tegen electrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door electriciteit. - Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een inname? Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd van zodra het normaal gebruik (deels) verhinderd wordt.

Wanneer is er sprake van een inname? Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd van zodra het normaal gebruik (deels) verhinderd wordt. AANVRAAG TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN Contactgegevens bevoegde dienst Dienst Infrastructuur Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem infrastructuur@lovendegem.be 09 370 70 34 (administratie) 09 370

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats Stadsbeheer Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Dossiernr. SBA: 1. Aanvrager Datum ontvangst: Stadhuisplein 1 Postbus 200

Nadere informatie

Aangifte van schade werkmaterieel

Aangifte van schade werkmaterieel Aangifte van schade werkmaterieel AEGON Werkmaterieel op Maat Al (telefonisch) gemeld _ Nee _ Ja, d.d. - - gesproken met schadenr. 1. Verzekeringnemer bedrijf _ volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

Spelende kinderen in de straat!

Spelende kinderen in de straat! Speelstraten Spelende kinderen in de straat! Zelfs in een gemeente als Stabroek wordt speelruimte voor kinderen en jongeren traag maar zeker verdrongen door huizen en auto s. Er zijn kinderen die over

Nadere informatie

Richtlijnen voor werken nabij pijpleidingen die gevaarlijke producten onder hoge druk vervoeren INFORMEER u, VOOR u GRAAFT!

Richtlijnen voor werken nabij pijpleidingen die gevaarlijke producten onder hoge druk vervoeren INFORMEER u, VOOR u GRAAFT! FINA ANTWERP OLEFINS N.V. p L s PipeLine Services Richtlijnen voor werken nabij pijpleidingen die gevaarlijke producten onder hoge druk vervoeren INFORMEER u, VOOR u GRAAFT! Graaf veilig! richtlijnen voor

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

speelterrein zonder (aanvaardbare) risico s = speelterrein zonder spel

speelterrein zonder (aanvaardbare) risico s = speelterrein zonder spel PRAKTISCHE INVULLING SPEELPLAATSDOSSIER Kristel Vanorbeek Speelterreinen Kinderen leren al spelend risico s inschatten, risico s die er altijd zullen zijn. speelterrein zonder (aanvaardbare) risico s =

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

Titel : Algemene richtlijnen voor staalafname

Titel : Algemene richtlijnen voor staalafname Laboratorium Klinische Biologie Document: ALP-0096 Versie: 1.0 Ingangsdatum: 22-2-2017 Goedkeuringstraject Auteur(s):Vrydags Nicolas Revisie Klinisch Bioloog:Jacobs Nadia Revisie Kwaliteitsfunctionaris:Vrydags

Nadere informatie