Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied"

Transcriptie

1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Pijpleidingengebied Procedure: Paragraaf:09.A. - Vergunningen Verantwoordelijke eenheid:bedrijfstechniek - Energiebedrijf/WZI Verantwoordelijke: Davy De-Kever/TECH_CONS/BASANT/BASF Revisie: 6 Revisiedatum: 02/05/2012 Status: ACTUEEL Identificatie: 16 Activiteiten in het energiegebied, verkeersgebied en aan de overgavestations B600/B700 Toepassingsgebied: BASANT, Partners, Strategische partners Inhoud 1. Doel / Toepassingsgebied 2. Definities 2.1 Energie- en verkeersgebied 2.2 Energieleidingen 2.3 Productleidingen 2.4 Leidingen in montage 2.5 Overgavestations op blokvelden B600/B Wegenis 3. Verantwoordelijkheden 3.1 Leiding-/stationeigenaar 3.2 Energiebedrijf 3.3. Centrale dienst voor leidinginspectie 3.4. Stroomverdeling 3.5. Spoorverkeer 3.6. Wegenis 3.7. Montage-ingenieur 3.8. Projectingenieur Projectering 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Vergunningssysteem 4.3 Veiligheidsmaatregelen bij werken op pijpenbruggen 5. Registratie 6. Communicatie Bijlage pagina 1

2 1. Doel / Toepassingsgebied Eenduidige communicatielijnen en verantwoordelijkheden vastleggen m.b.t. werkzaamheden in het energiegebied, verkeersgebied en aan de overgavestations. Deze wegwijzer is van toepassing op alle werken die uitgevoerd worden in het energie- en verkeersgebied en aan de overgavestations. 2. Definities [Klik om te openen] 2.1 Energie- en verkeersgebied Het grondgebied van BASF Antwerpen is opgebouwd volgens een rasterplan. Van noord naar zuid en van oost naar west wisselen rondom de blokvelden energie- en verkeersgebieden elkaar af. Dit wordt aanschouwelijk voorgesteld in Luciad Viewer. Energiegebied (zie bijlage 1): dit gebied is gesitueerd tussen 2 blokveldgrenzen en bestaat uit: A. B. Sokkelstraat: structuur waarop de bovengrondse leidingen zich bevinden (ook wel buizenbrug/pijpenbrug genaamd). Deze kan uit verschillende niveaus zijn opgebouwd. Leidingenzone: deze strekt zich uit 5 m aan weerszijden van de bovengrondse pijpenbruggen. Deze zone beschermt tevens de daaronder liggende ondergrondse leidingen. In het pijpleidinggebied bevinden zich: - energieleidingen, - productleidingen, - leidingen in montage. De sokkelstraat samen met de leidingenzone wordt het pijpleidingengebied genoemd. Mogelijk zijn in het energiegebied nog geen buizenbruggen aanwezig (b.v. noord-west hoek van het terrein), toch dient men dit als pijpleidingengebied te beschouwen. Aanvulling: open grachten (koel- en regenwaterterugvoerkanalen) worden ook als pijpleidingengebied beschouwd (incl. 5 m aan weerszijden). C. Montagestraten:aan weerszijden van het pijpleidinggebied bevinden zich de montagestraten. Een vrije toegang voor het personeel van het Energiebedrijf en de Interventiedienst tot deze montagestraten moet altijd gewaarborgd zijn. Versperring van de doorgang d.m.v. bijvoorbeeld slagbomen of kettingen is niet toegestaan tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het Energiebedrijf en de Interventiedienst. D. Kabelzones Het energiegebied wordt hier beschouwd i.h.k.v. zones die buiten de blokvelden gesitueerd zijn. Er zijn vanzelfsprekend ook installaties binnen blokvelden die aan de energieafdeling toebehoren (o.a. D500, brakwaterstations op E1400 en D205, persluchtcompressor op D300,...). Hier spreekt men dan van "energie-installaties". pagina 2

3 Verkeersgebied (zie bijlage 2): dit gebied is eveneens gesitueerd tussen 2 blokveldgrenzen en heeft voornamelijk een transportfunctie (o.a. wegenis en spoorweg). Toch kunnen zich ook ondergrondse leidingen en kabels bevinden in dit gebied. 2.2 Energieleidingen Alle leidingen waardoor energieën getransporteerd worden die behoren tot een energienetwerk. (Zie ook lijst in AN-S-PE 220 M) Wanneer leidingen energieën bevatten die niet behoren tot een netwerk, zullen ze als productleidingen aanzien worden (b.v. stoomleidingen tussen twee bedrijven). 2.3 Productleidingen Leidingen waardoor chemische producten getransporteerd worden. 2.4 Leidingen in montage. Een leiding in montage is elke nieuw te monteren leiding die voldoet aan volgende voorwaarden: - zij vormt geen vaste verbinding met één der bestaande leidingen. - zij blijft onder de bevoegdheid van de montagegroep tot aan de overdracht aan het afgevende bedrijf of aan het Energiebedrijf. 2.5 Overgavestations op blokvelden B600/B700 Dit zijn teller- en regelstations. Hier worden producten van of naar andere firma's door getransporteerd. 2.6 Wegenis Dit zijn alle straten die niet binnen een blokveld gelegen zijn (ook montagestraten). 3. Verantwoordelijkheden [Klik om te openen] 3.1 Leiding-/stationeigenaar Het afgevend bedrijf is verantwoordelijk voor de productleidingen en eventuele specifieke energieleidingen waarvan het eigenaar is, tenzij expliciet anders vastgelegd. Voor de meeste netten is de exploitant vastgelegd in de norm AN-S-PE 221 M. Zo is in deze norm o.m. vastgelegd dat voor energienetten het Energiebedrijf verantwoordelijk is. Elke uitzondering wordt geprotocolleerd tussen het afgevend bedrijf en het Energiebedrijf. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot aan de bedrijfsingang van de afnemende bedrijven, tenzij anders wordt overeengekomen. De stationeigenaars zijn op tekening (V9419xxxx) vastgelegd. 3.2 Energiebedrijf Het pijpleidingengebied en de overgavestations B600/B700 vallen onder het toezicht van het Energiebedrijf. Gezien het groot aantal (leiding)eigenaars, behartigt het Energiebedrijf de gemeenschappelijke belangen en coördineert de werkzaamheden in deze zones. Het energiebedrijf voert -naast de dagelijkse rondgangen (waarbij de leidingen worden pagina 3

4 bekeken in het kader van lekken) - jaarlijks grondige visuele controles uit langs het pijpleidingengebied en eventuele afwijkingen worden aan de betroffen leidingseigenaar(s) gemeld (zie instructiekaart Energiebedrijf ) Het Energiebedrijf is verantwoordelijk voor alle energieleidingen waarvan ze eigenaar is. Deze bevoegdheid gaat tot en met het energieventiel in de aftakleiding (zowel voor in- als uitgaande leidingen), tenzij anders wordt overeengekomen. Normaliter bevat een aftakking naar een bedrijf steeds een energieventiel en een bedrijfingangsventiel. De eigendomsoverdracht vindt plaats na het energieventiel. Indien er maar één ventiel aanwezig is, wordt dit ventiel als energieventiel aanzien. Deze overeenkomsten worden op tekening vastgelegd. Het overgangsventiel wordt enkel door het Energiebedrijf bediend. In bepaalde gevallen kan dit overgangsventiel ook dienst doen als noodafsluiter van het bedrijf. In dit geval mag het bedrijf of de Interventiedienst het overgangsventiel bij calamiteit sluiten. Deze procedure dient eenduidig vermeld te worden in het inzetplan en het Energiebedrijf moet hierover geïnformeerd worden. Wanneer het ventiel gesloten wordt, zal het bedijf via een M-formulier het Energiebedrijf zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Het terug openen van het ventiel (wanneer het gevaar geweken is) gebeurt enkel door het Energiebedrijf. De betrokken ventielen (en enkel deze) worden bovendien duidelijk beschrift (markeren/kleuren...) om verwarring te vermijden Centrale dienst voor leidinginspectie De centrale dienst voor leidinginspectie is verantwoordelijk voor: de coördinatie van de inspecties van buisleidingen op sokkelstraten. de inspectie van de buisleidingen met cat. 0, I en II op de sokkelstraten (cat. III buisleidingen en het NDO worden door de technische inspectie uitgevoerd). de communicatie naar de bedrijven betreffende de inspecties. de communicatie naar de bedrijven betreffende de noodzakelijke onderhoudswerken en de bijhorende kostenschatting. de coördinatie van de noodzakelijke onderhoudswerken van buisleidingen op sokkelstraten. de afrekening van de inspectie- en onderhoudskosten naar de bedrijven Stroomverdeling: De dienst Stroomverdeling is verantwoordelijk voor de kabelzones buiten blokveld Spoorverkeer De logistieke dienst Intern Spoorverkeer is verantwoordelijk voor de spoorzones in de verkeersgebieden (stockage- en verkeersporen) Wegenis De wegenis is de verantwoordelijkheid van de dienst Property & Facility Management Montage-ingenieur Zie KWM-Handboek hoofdstuk Projectingenieur Projectering pagina 4

5 Zie KWM-Handboek hoofdstuk Maatregelen 4.1 Algemeen Planning De planning en montage van nieuwe leidingen, elke verandering of uitbreiding op de sokkelstraten gebeurt onder coördinatie van de projectingenieur, verantwoordelijk voor het Energiebedrijf. Het Energiebedrijf wordt in een vroeg stadium ingelicht over deze leidingen en geeft goedkeuring tot uitvoering. Voor de gehele procedure verwijzen we naar AN-P-PE 120. Het Energiebedrijf wordt bij projecten steeds uitgenodigd op de kick-off vergadering en KWM-fase Uitvoering De maintenance manager van het bedrijf dat eigenaar is van de leiding coördineert alle piping, EMR plannings-, montage- en veranderingswerken die in het pijpleidinggebied uitgevoerd worden. Hij coördineert tevens alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden die dienen te gebeuren. Wat de inspecties, onderhoud en herstellingen betreft, moet beroep gedaan worden op de infrastructuurdienst leidingsinspectie. De centrale dienst voor leidingsinspectie stuurt alle onderhouds-, herstellings- of veranderingswerken aan staalbouwconstructies in het pijpleidinggebied.(zie instructiekaart ) De EMR-werken worden echter uitgevoerd door de dienst Automatisatie die de elektrische voeding levert aan de toestellen, zoals regelventielen of elektrische verwarming. Het Energiebedrijf bepaalt in samenspraak met de Veiligheidsdienst en de betreffende bedrijven wanneer er gevaar is voor naburige bedrijven. Dit is steeds van toepassing op werkzaamheden aan bedrijfsin- en uitgangen en op die plaatsen die in gemeenschappelijk overleg werden overeengekomen. 4.2 Vergunningssysteem Het algemeen vergunningssysteem (zie KWM-wegwijzer ) is van toepassing. De acties en verantwoordelijkheden worden beschreven in de volgende tabel: Werken op pijpleidingengebied: Actie Vergun Verantwoordelijkheden - pagina 5

6 Werken aan leidingen (schildere n, isolatie, herstellin gen,...) ningen A M De A-vergunning wordt uitgeschreven door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf en wordt tegengetekend door het Energiebedrijf, ook als productiepersoneel van het afgevend bedrijf de werken zelf uitvoert (normaliter werkt productie immers zonder A-vergunning, maar omwille van interactierisico's kan dit op sokkelstraten niet worden toegelaten). Inspecties van buisleidin gen binnen het energiege bied (sokkelstr aten en kruispunt en) V A Er wordt een M-vergunning geschreven die door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf wordt afgeleverd aan het Energiebedrijf indien de leiding emissies naar de omgeving kan veroorzaken (bijv. restproduct in leiding aanwezig bij lekkende flenzen). Het M-formulier dient hier als kennisgeving voor mogelijke productcontactrisico's in het pijpleidingengebied. De doorslag blijft bij de leidingeigenaar. Bij uitdienstname van energieleidingen zal het energiebedrijf de afnemers eveneens op de hoogte brengen d.m.v. een M-formulier. Nadat de werken uitgevoerd zijn, wordt door de leidingeigenaar de opheffing der wijziging bevestigd door handtekening in deel D van het M-formulier. Bij een V-vergunning, vult de verantwoordelijke van het bedrijf het bovenste gedeelte van de vergunning in. In samenspraak met het Energiebedrijf worden de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening van de leidingeigenaar. De vergunning wordt tegengetekend door het Energiebedrijf. De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal bij alle eigenaars van de te inspecteren buisleidingen binnen het energiegebied een risico-analyse opvragen per buisleiding. De asset manager van het bedrijf dat eigenaar is van de bepaalde buisleiding, zal een risico-analyse opstellen en communiceren naar de centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P). De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal bij Energie een algemene arbeidsvergunning aanvragen voor het uitvoeren van inspecties van buisleidingen op één bepaalde sokkelstraat of kruispunt. De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal voor alle buisleidingen waarvan de risico-analyse speciale inspectiemaatregelen en/of PBM s vermelden, een aparte vergunning aanvragen bij het bedrijf dat eigenaar is van deze productleiding. Energie zal de algemene vergunning uitschrijven. pagina 6

7 Montage op bestaande sokkelstrat en buiten de montagezo ne A V De extra aangevraagde vergunningen worden door het bedrijf uitgeschreven en worden tegengetekend door Energie. (zie instructie ivm vergunningen en gebruik risico-analyse bij inspecties ) De montage-ingenieur/toezichter vult de A-vergunning in en legt de vergunning ter ondertekening voor aan het Energiebedrijf. Bij een V-vergunning, vult de montage-ingenieur het bovenste gedeelte van de vergunning in en bezorgt deze aan het Energiebedrijf. Door het Energiebedrijf worden de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening. Het einde van de werkzaamheden wordt door de montage-ingenieur/toezichter gemeld aan het Energiebedrijf door het inleveren van de A-vergunning na ondertekening onder Teruggave. De tweede doorslag van de vergunningen blijft bij het Energiebedrijf. Opmerkingen Aandachtspunten bij invullen van de A-vergunning bij werken op sokkelstraten: - punt 3 (verbrandingsgevaar): steeds Ja ingevuld. - punt 5 (andere): steeds Ja "andere leidingen in dienst" ingevuld. - standaard PBM: lederen handschoenen. Wanneer werken uitgevoerd worden op de sokkelstraten dient een meldingskaartje gehangen te worden in de CK van energie (D550) bij het laten tekenen van de vergunning. Op de kaartjes wordt de firmanaam/dienst en de naam van de aanwezige personen vermeld en tevens een telefoonnummer van de werkverantwoordelijke. De werkverantwoordelijke die de vergunning afhaalt, instrueert de uitvoerders ivm dit meldingssysteem. Na het verlaten van de werkplek worden deze kaartjes door de betrokkenen ook weer weggehaald. Het pijpleidingengebied mag niet gebruikt worden als stapelplaats voor bouw-, onderhouds- en montagemateriaal! Aandachtspunten bij werken aan energieleidingen ter hoogte van insteekbruggen naar bedrijven: - het Energiebedrijf schrijft steeds de vergunningen bij werken vóór het overgangsventiel (aan de netkant). Hierna wisselt immers de verantwoordelijkheid en zorgt het bedrijf zelf voor de vergunningen. - het principe tegentekenen van de vergunning is vereist wanneer de blokveldgrens bij werken overschreden wordt. Het bedrijf en het Energiebedrijf dienen elkaar te beschouwen als naburig bedrijf. pagina 7

8 Werken op pijpleidingengebied gelegen in het Centraal Tankpark (Afbakening zone: zie bijlage 3) Actie Werken aan leidingen (schildere n, isolatie, herstellin gen,...) Vergun Verantwoordelijkheden - ningen A De A-vergunning wordt uitgeschreven door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf en wordt tegengetekend door het Energiebedrijf en het Tankpark, ook als productiepersoneel van het afgevend bedrijf de werken zelf uitvoert (normaliter werkt productie immers zonder A-vergunning, maar M omwille van interactierisico's kan dit op sokkelstraten niet worden toegelaten). V Er wordt een M-vergunning geschreven die door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf wordt afgeleverd aan het Energiebedrijf indien de leiding emissies naar de omgeving kan veroorzaken (bijv. restproduct in leiding aanwezig bij lekkende flenzen). Het M-formulier dient hier als kennisgeving voor mogelijke productcontactrisico's in het pijpleidingengebied. De doorslag blijft bij de leidingeigenaar. Bij uitdienstname van energieleidingen zal het energiebedrijf de afnemers eveneens op de hoogte brengen d.m.v. een M-formulier. Nadat de werken uitgevoerd zijn, wordt door de leidingeigenaar de opheffing der wijziging bevestigd door handtekening in deel D van het M-formulier. Inspecties van buisleiding en binnen het centraal tankpark (sokkelstr aten en kruispunte n) A Bij een V-vergunning, vult de verantwoordelijke van het bedrijf het bovenste gedeelte van de vergunning in. In samenspraak met het Energiebedrijf en het Tankpark worden de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening van de leidingeigenaar. De vergunning wordt tegengetekend door het Energiebedrijf en het Tankpark. De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal bij alle eigenaars van de te inspecteren buisleidingen binnen het energiegebied een risico-analyse opvragen per buisleiding. De asset manager van het bedrijf dat eigenaar is van de bepaalde buisleiding, zal een risico-analyse opstellen en communiceren naar de centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P). De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal bij Energie een algemene arbeidsvergunning aanvragen voor het uitvoeren van inspecties van buisleidingen op één bepaalde sokkelstraat of kruispunt. pagina 8

9 De centrale dienst voor leidinginspectie (PIM/P) zal voor alle buisleidingen waarvan de risico-analyse speciale inspectiemaatregelen en/of PBM s vermelden, een aparte vergunning aanvragen bij het bedrijf dat eigenaar is van deze productleiding. Energie zal de algemene vergunning uitschrijven. De extra aangevraagde vergunningen worden door het bedrijf uitgeschreven en worden tegengetekend door Energie. (zie instructie ivm vergunningen en gebruik risico-analyse bij inspecties ) Montage op bestaande sokkelstrat en buiten de montagezo ne A V De montage-ingenieur/toezichter vult de A-vergunning in, legt de vergunning ter ondertekening voor aan het Energiebedrijf en laat deze vergunning tegentekenen door het Tankpark. Bij een V-vergunning, vult de montage-ingenieur/toezichter het bovenste gedeelte van de vergunning in en bezorgt deze aan het Energiebedrijf. In samenspraak met Energie worden door het Tankpark de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening. Deze vergunning dient tegengetekend te worden door het Tankpark. Het einde van de werkzaamheden wordt door de montage-ingenieur/toezichter gemeld aan het Energiebedrijf door het inleveren van de A-vergunning na ondertekening onder Teruggave. De tweede doorslag van de vergunningen blijft bij het Energiebedrijf. Opmerkingen: Aandacht bij het invullen van de V-vergunning bij werken op sokkelstraten in het centraal tankpark: => Een brandwacht is steeds vereist bij las- en slijpwerkzaamheden Werken op de overgavestations B600/B700 Het betreden en/of verlaten van deze blokvelden voor zichtcontrole of schakelingen aan de stations wordt steeds gemeld (telefonisch) aan de controlekamer van het Energiebedrijf. De persoon van het Energiebedrijf hangt dan het meldingskaartje aan het meldingsbord in de CK van D550. Ieder bedrijf dient bij activiteiten op de blokvelden B600/B700 dit gebied te beschouwen als een naburig bedrijf. De acties en verantwoordelijkheden worden in de volgende tabel beschreven : Actie Vergun Verantwoordelijkheden pagina 9

10 Werken aan leidingen (schildere n, isolatie, herstellin gen,...) - ningen A M De A-vergunning wordt uitgeschreven door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf en wordt tegengetekend door het Energiebedrijf, ook als productiepersoneel van het afgevend bedrijf de werken zelf uitvoert (normaliter werkt productie immers zonder A-vergunning, maar omwille van interactierisico's kan dit op sokeklstraten niet worden toegelaten). V Er wordt een M-vergunning geschreven die door de verantwoordelijke van het afgevend bedrijf wordt afgeleverd aan het Energiebedrijf indien de leiding emissies naar de omgeving kan veroorzaken (b.v. restproduct in leiding aanwezig bij lekkende flenzen). Het M-formulier dient hier als kennisgeving voor mogelijke productcontactrisico's in het stationgebied. De doorslag blijft bij de leidingeigenaar. Bij uitdienstname van energieleidingen zal het energiebedrijf de afnemers eveneens op de hoogte brengen d.m.v. een M-formulier. Nadat de werken uitgevoerd zijn, wordt door de leidingeigenaar de opheffing der wijziging bevestigd door handtekening in deel D van het M-formulier. Montage van nieuwe stations buiten de montagezo ne A V Bij een V-vergunning, vult de verantwoordelijke van het bedrijf het bovenste gedeelte van de vergunning in. In samenspraak met het Energiebedrijf worden de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening van de leidingeigenaar. De vergunning wordt tegengetekend door het Energiebedrijf. De montage-ingenieur/toezichter vult de A-vergunning in en legt de vergunning ter ondertekening voor aan het Energiebedrijf. Bij een V-vergunning, vult de montage-ingenieur/toezichter het bovenste gedeelte van de vergunning in en bezorgt deze aan het Energiebedrijf. pagina 10

11 Door het Energiebedrijf worden de te nemen veiligheidsmaatregelen en de nodige analyses vastgelegd en wordt de toelating tot uitvoering gegeven met handtekening. Het einde van de werkzaamheden wordt door de montage-ingenieur/toezichter gemeld aan het Energiebedrijf door het inleveren van de A-vergunning na ondertekening onder Teruggave. De tweede doorslag van de vergunningen blijft bij het Energiebedrijf Vergunningssysteem bij andere werken buiten de blokveldgrens, gelegen buiten het pijpleidingengebied: Bij alle activiteiten buiten het blokveld, wordt volgend aanvraagformulier aan het energiebedrijf bezorgd: KWM-formulier 09.16/1. Voor werkzaamheden op onbebouwde blokvelden zorgt het Energiebedrijf voor de nodige vergunningen (met uitzondering voor vast opgestelde werkzones/containers die aan specifieke diensten/vakafdelingen toebehoren). Ieder bedrijf dient bij activiteiten buiten het eigen blokveld deze zone te beschouwen als een naburig bedrijf. Alle activiteiten dienen steeds aan het Energiebedrijf ter goedkeuring voorgelegd te worden (bijv. plaatsen container, kraan,...). Het Energiebedrijf zal de invloed op ondergrondse leidingen/kabels en naburige werken evalueren i.s.m Stroomverdeling en Spoorverkeer. Indien het vergunningsplichtige werken betreft, zal de vergunning steeds voorgelegd worden aan het Energiebedrijf om tegen te tekenen. Het Energiebedrijf waarborgt de afstemming met Stroomverdeling/Spoorverkeer zodat geen extra tegentekening meer vereist is door deze diensten. Dit teneinde lange loopwegen van vergunningen te vermijden. Bij het versperren van (montage)wegen dient dit bovendien steeds door de aanvrager via een M-formulier aan de interventiedienst gemeld. Indien een bedrijf op een naburig onbebouwd (deel van een) blokveld materiaal wil plaatsen of activiteiten wil uitvoeren, dient het Energiebedrijf hiervan eveneens op de hoogte te zijn en bij vergunningsplichtige werken de vergunning tegen te tekenen. Vergunningen voor werken enkel in kabelzones en spoorgebieden worden resp. door Stroomverdeling en de dienst Spoorverkeer gecoördineerd. Voor werkzaamheden aan wegenis schrijft energie de vergunning i.s.m. de bouwafdeling die zorgt voor de risico-analyse. Indien tijdelijk - met goedkeuring van het energiebedrijf - materiaal wordt geplaatst buiten het blokveld, is een duidelijke signalisatie vereist (struikel- en stootgevaar 's nachts). pagina 11

12 Nota: Voor graafwerken worden het Energiebedrijf en Stroomverdeling steeds automatisch betrokken via de G-vergunning Opmerkingen Derden op het terrein gebruiken voor werken in eigen beheer mogelijk een eigen vergunningensysteem. In die gevallen worden deze vergunningen aan het Energiebedrijf voorgelegd. Het Energiebedrijf schrijft een bijkomende A- en/of V-vergunning als toelating om op de aangegeven locatie de omschreven werken uit te voeren. Deze vergunning krijgt de melding werken in de sokkelstraat of aan het station is toegelaten. Indien deze werken in het Tankpark plaatsvinden, wordt deze bijkomende vergunning door het Tankpark ondertekend als naburig bedrijf. 4.3 Veiligheidsmaatregelen bij werken op pijpenbruggen Buiten de beveiligde platformen en doorgangen moet men zich beveiligen tegen vallen, hetzij door veiligheidsgordels, hetzij door collectieve beveiligingen zoals stellingen of netten. Bij het plaatsen van stellingen moet er rekening gehouden worden met de uitzetting of inkrimping van leidingen als deze in dienst of uit dienst genomen worden. Dit om beschadiging van isolatie, leidingen, ondersteuningen... of van de stelling zelf te voorkomen. Geïsoleerde leidingen mogen niet betreden worden. Zowel bij het begin van, als tijdens de werkzaamheden, moet erop gelet worden dat de vluchtwegen vrij zijn en niet door materiaal versperd worden. Zo moet men er bijvoorbeeld voor zorgen dat elektrische kabels of slangen niet binnen het profiel van de stijgladder lopen maar langs buiten zijn vastgemaakt. De wegen onder de pijpenbruggen moeten tegen vallende voorwerpen afgeschermd worden, hetzij door een gesloten versperring met een waarschuwingsbord voor hoogtewerken (de versperring mag bestaan uit geel-zwarte of geel-oranje fladderlinten, planken, kettingen...), hetzij door een vangstelling met doorlopende vloer. Bovendien moet verhinderd worden dat wegspringende vonken bij laswerken een gevaar vormen voor de nabijgelegen leidingen en het verkeer onder de pijpenbrug. Indien de werken plaatsvinden boven een spoorweg, moeten voor en achter de arbeidsplaats op het spoor de gevaarmarkeringen (KWM-wegwijzer ) aangebracht worden. Indien de aangebrachte stellingen de normale verkeerswegen begrenzen, hetzij in hoogte, hetzij in de breedte, moet de vrije doorgang vooraf gesignaleerd worden met een verkeersbord C 29 of C 27 of met geel-zwarte loshangende latten waarop de vrije doorgang vermeld is. pagina 12

13 C 29 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide. C 27 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide. Slagbomen die permanent zijn aangebacht t.h.v. montagestraten langsheen de sokkelstraten omwille van ex-zones buiten blokveld, mogen niet voorbijgereden worden zonder V-vergunning van het bedrijf. Halve slagbomen, om doorgaand verkeer te stremmen, mogen enkel door energievoertuigen voorbijgereden worden (zonder v-vergunning). 5. Registratie [Klik om te openen] A-, V- en M-vergunningen (zie KWM-wegwijzer ). 6. Communicatie [Klik om te openen] Indien er zich onvoorziene situaties (zoals reukhinder, lekken, uitstroming van gassen, bevriezingsverschijnselen op leidingen, wegspoelen van aarde...) voordoen, moet onmiddellijk contact opgenomen worden met het Energiebedrijf : tel of In geval van incident of ongeval moet de Interventiedienst verwittigd worden : tel pagina 13

14 Bijlage 1 - Energiegebied Bijlage 2 - Verkeersgebied Bijlage 3 - Zone Centraal Tankpark (ten oosten van E100 en ten zuiden van F-straat) Nazicht: Akkoord : Davy De-Kever (14/09/ :35:24) Goedkeuring: Akkoord : Oliver Conen (20/09/ :34:20) Akkoord : Freddy Pardon (18/10/ :01:32) Bekrachtiging: Akkoord : Sabine Vandenberk (19/10/ :28:04) Akkoord : Joost Snoeck (02/05/ :41:14) pagina 14

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/2012 22:03:24) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel/Toepassingsgebied

Inhoud. 1. Doel/Toepassingsgebied BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Telecommunicatie Procedure: 09.35 Paragraaf:09.D. - Brand- en explosiebeveiliging

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

Veiligheid van Speelterreinen

Veiligheid van Speelterreinen MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Veiligheid van Speelterreinen Veel Voorkomende Vragen (Frequently Asked Questions) Inhoudstafel

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten 05/2014 Inhoudstafel Algemene voorwaarden...4 1. Definities...4 2. Activering van Diensten...5 3. De Overeenkomst... 6 4. Bescherming van het privéleven...8

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven Versie: 15 april 2015 Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Pagina 1 van 56 Inhoudsopgave Voorwoord 04 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Harskamp Tel.nr. : 8862 Geraadpleegd consulent Datum: 3 februari 2014 Team: ICT Financieel: Tekenstukken: Ja n: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie