58. Bijzondere voorzieningen voor een faillissement in de energiesector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "58. Bijzondere voorzieningen voor een faillissement in de energiesector"

Transcriptie

1 58. Bijzondere voorzieningen voor een faillissement in de energiesector Prof. mr. S. Pront-Van Bommel 1 Een faillissement van een energiebedrijf kan een vergaande maatschappelijke impact hebben, temeer indien een grote marktpartij omvalt. Mede vanwege de grote veranderingen die zich in de geliberaliseerde energiesector voltrekken, moeten we daarop bedacht zijn. Binnen de energiesector staan zwaarwegende algemene belangen op het spel die door het faillissement van een energiebedrijf in gevaar kunnen komen, namelijk de continuïteit van de levering aan verbruikers en de vereiste balans tussen aanbod en afname. Om deze te waarborgen, gelden bijzondere voorschriften naast de algemene in de Faillissementswet ( Fw ), die ook verplichtingen scheppen voor curatoren. Tot nu toe is alleen ervaring opgedaan met deze bijzondere voorschriften in relatief kleine faillissementen. Daarbij bleken zich al complicaties voor te doen die deels met onvoldoende inzicht in de regulering van de energiesector in verband kunnen worden gebracht. Als een grote marktpartij omvalt, kunnen zich extra complicaties voordoen. De curator vervult een wezenlijke rol bij het mitigeren daarvan. Dit artikel gaat nader in op de verplichtingen en mogelijkheden voor de curator uit hoofde van deze bijzondere voorschriften om een ordentelijke val van een belangrijke marktpartij in de energiesector te bewerkstelligen. Tekstra bespreekt in zijn artikel hierna de insolventierechtelijke implicaties en stelt ook aan de orde hoe de genoemde algemene belangen zich verhouden tot het gezamenlijk belang van de crediteuren, dat de curator primair moet dienen. 1. Inleiding In geval van een faillissement van een energiebedrijf bestaan er bijzondere verplichtingen voor de curator of bewindvoerder. Een ordentelijke val rust grotendeels op zijn of haar schouders onder toeziend oog van de rechtercommissaris, ook ingeval een systeempartij omvalt. Deze wettelijke verplichtingen zijn opgelegd om de continuïteit van de levering aan verbruikers te verzekeren. Dit artikel bespreekt deze verplichtingen. In dit verband zijn twee zaken belangrijk. De boedel kan bestaan uit verschillende soorten klantenbestanden. De bijzondere verplichtingen zien deels op bescherming van kleinverbruikers. Voorts gaat het om verplichtingen en mogelijke aansprakelijkheid van de boedel voor kosten die de landelijk netbeheerder TenneT of GTS heeft gemaakt voor balanshandhaving op het landelijke transportnet. In 2013 is het energiebedrijf Trianel failliet gegaan. Trianel was een relatief kleine leverancier in de energiesector. Het faillissement is toen afgewikkeld met weinig vergaande maatschappelijke consequenties. Een (dreigend) faillissement van een grote speler kan echter extra complicaties meebrengen en een grote maatschappelijke impact hebben, temeer omdat de energievoorziening grotendeels door een beperkt aantal bedrijven wordt verzorgd. Dit artikel schenkt in het bijzonder aandacht aan deze eventuele extra complicaties, mede omdat een faillissement van zo n groot bedrijf met de liberalisering van de sector niet valt uit te sluiten. We mogen onze ogen daarvoor niet sluiten, aangezien het verdienmodel van vele energiebedrijven binnen de EU de afgelopen jaren sterk onder druk is komen te staan. Zij hebben tezamen het afgelopen decennia voor half triljoen euro s aan aandeelhouderswaarde moeten afschrijven. 2 Voor een netbeheerder, die in de problemen komt, geldt in geval van een financieel penibele situatie daarentegen een 1 Dank aan Jurriaan Dijkman voor zijn ondersteunende onderzoekwerkzaamheden ten behoeve van deze bijdrage. 2 The Economist 12 Oct. 2013, How to lose half a trillion euros. TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK NUMMER 1, FEBRUARI 2015 / SDU 23 LTR_P023_LTR-FIP :30:29

2 bijzonder regime. De minister van Economische Zaken kan dan om te beginnen bindende aanwijzingen geven, mogelijk een stille curator benoemen en ten slotte desnoods een overdracht van het bedrijf opleggen. 3 Deze regeling, die dus niet van toepassing is verklaard op energiebedrijven, is voor de praktijk van curatoren en bewindvoerders niet direct Als een van de drie grote leveranciers omvalt, zal het lastig zijn om miljoenen kleinverbruikers binnen een kort tijdsbestek naar rato over de andere twee grote leveranciers en een aantal kleine partijen te verdelen van belang en wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten, hoewel door de wetgever te overwegen valt de regeling wel een bredere toepassing te geven, zoals in de financiële sector. 2. Continuïteit van levering aan kleinverbruikers 2.1 Al dan niet gedwongen overdracht van het klantenbestand De continuïteit van de levering aan kleinverbruikers dient ook in geval van een faillissement verzekerd te zijn. Energielevering is immers een universele dienst waarop zij aanspraak maken. 4 Tot de groep van kleinverbruikers behoren afnemers met een aansluiting op het elektriciteitsnet kleiner dan 3*80 A 5 of een aansluiting op het gasnet met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 40 m 3 (n) per uur. 6 Tot deze groep behoren alle huishoudens en een groot deel van het bedrijfsleven; in totaal vormen zij ca. 95% van alle verbruikers. Ter bescherming van kleinverbruikers mag een leverancier alleen aan hen energie leveren als hij over een vergunning van de minister van Economische Zaken beschikt. 7 De eerste stap in geval van een (dreigend) faillissement van een energieleverancier is dat de minister namens deze de Autoriteit Consument & Markt ( ACM ) 8 de vergunning kan intrekken, omdat deze niet langer aan de financiële, organisatorische en technische eisen kan voldoen om aan kleinverbruikers te mogen leveren. 9 Binnen tien werkdagen nadat het intrekkingsbesluit is genomen, treedt dit in werking 10, daarna mag het bedrijf in kwestie niet meer zelf 3 Art. 13 en 13a Elektriciteitswet en art. 5 en 5a Gaswet. 4 Art. 3 lid 3 Richtlijn 2009/72/EG (Derde Elektriciteitsrichtlijn) en art. 3 lid 2 en Bijlage I lid 1 sub g Richtlijn 2009/73/EG (Derde Gasrichtlijn). 5 Art. 95a lid 1 Elektriciteitswet. 6 Art. 43 lid 1 Gaswet. 7 Art. 95a Elektriciteitswet en art. 43 Gaswet. 8 Art. 2 lid 1 onder a, Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt. Zie wet--en-regelgeving/wet--en-regelgeving-energie/. 9 Art. 95d en 95f Elektriciteitswet en art. 45 en 47 Gaswet. 10 Art. 3 lid 4 Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet en art. 3 lid 4 Besluit leveringszekerheid Gaswet. aan kleinverbruikers leveren. De landelijk netbeheerder TenneT respectievelijk GTS is op grond van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 11 respectievelijk het Besluit leveringszekerheid Gaswet 12 vervolgens verplicht ervoor te zorgen dat andere vergunninghoudende leveranciers de levering voortzetten, althans voor zover het bedrijf in nood of zijn curator niet al zijn klantenbestand heeft overgedragen. De landelijk netbeheer verdeelt volgens de voornoemde Besluiten het klantenbestand naar rato en de andere leveranciers zijn verplicht de levering voort te zetten. Voor de vergunninghouder geldt een wettelijke meldplicht om de landelijk netbeheerder en de minister tijdig te informeren, zodat zij maatregelen kunnen treffen. Tussentijds, dus nadat het intrekkingsbesluit is genomen, maar voordat het daadwerkelijk in werking treedt, is het bedrijf, zijn bewindvoerder of curator in beginsel verplicht om de levering voort te zetten. Ingeval vanwege betalingsproblemen de producent echter de aanlevering dreigt te staken, bestaat voor de vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en vergunninghouder tezamen onderscheidenlijk de curator de mogelijkheid om de landelijk netbeheerder te verzoeken om de betalingsverplichting over te nemen met betrekking tot toelevering aan betrokken kleinverbruikers. De landelijk netbeheerder is wettelijk verplicht daaraan vervolg te geven voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te waarborgen dat tussentijds de levering van elektriciteit en gas aan de kleinverbruikers kan worden voortgezet. De daarmee gemoeide kosten kan de landelijk netbeheerder later via zijn tarieven voor verleende systeemdiensten doorberekenen aan op het net aangeslotenen, mits ACM de tarieven goedkeurt. 2.2 Nieuwe leverancier gezocht Beide Besluiten lijken dus in ieder geval de continuïteit van energielevering aan kleinverbruikers te verzekeren. 13 Het betrokken risico is vooral gelegen in de korte termijn om de overdracht van een groot klantenbestand te realiseren. De wetgever lijkt ervan uit te gaan dat een klantenbestand binnen de hiervoor genoemde termijn van maximaal tien dagen valt over te dragen. 14 Die termijn is echter mogelijk (veel) te kort om in geval van een faillissement van een grote leverancier, miljoenen klanten elders onder te brengen. In een retailmarkt die door drie grote leveranciers voor ongeveer 80% wordt beheerst, zal het, als één van de drie omvalt, waarschijnlijk lastig zijn om miljoenen kleinverbruikers binnen een kort tijdsbestek naar rato over de andere twee grote leveranciers en een aantal kleine partijen te verdelen. Weliswaar kan de landelijk netbeheer wettelijk de overname dwingend aan de andere leveranciers 11 Gebaseerd op art. 16 lid 1 onder m Elektriciteitswet. 12 Gebaseerd op art. 10a lid 1 onder a en lid 4 en art. 47 Gaswet. 13 De landelijk netbeheerder moet dan vervolgens bij de ACM hiervan melding doen. Zie art. 3.1d.1 SysteemCode en art Transportvoorwaarde Gas - LTB. 14 Zie art. 3.1d.1 SysteemCode en art Transportvoorwaarde Gas - LTB. 24 SDU / NUMMER 1, FEBRUARI 2015 TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK LTR_P023_LTR-FIP :30:29

3 opleggen, praktisch kan dit daarentegen geen haalbare kaart blijken. Afgezien van de nog nader toe te lichten administratieve complicaties die dit mogelijk oplevert, moet de andere partij zijn toekomstige verplichtingen kunnen nakomen. Hij moet voldoende productiecapaciteit tot zijn beschikking hebben of in staat zijn voldoende energie tegen redelijke kosten op de whole-sale markt te contracteren en in dat verband ook zijn financier tijdig mee te kunnen krijgen. 15 Zijn financier zal mogelijk extra zekerheidsstellingen eisen. De financier kan bovendien niet gedwongen worden voor toereikende kredietverlening te zorgen. Verder kunnen mededingingsrechtelijke obstakels aan de orde zijn vanwege een substantiële marktconcentratie. Dit kan zich voordoen mede omdat de retailmarkt voor toepassing van het mededingingsrecht nationaal en niet regionaal is afgebakend. Daardoor kan eerder van een onaanvaardbare marktmacht sprake zijn, zeker gelet op de huidige verdeling van de Nederlandse retailmarkt. 16 Mogelijk moet ACM een en ander beoordelen. Een en ander betekent dat mogelijk een langere overgangstermijn nodig is dan de bestaande wettelijke van tien dagen. Praktisch valt een en ander wellicht te realiseren door de intrekking van de leveringsvergunning in geval van een faillissement in overleg met de curator en bewindvoerder op te schorten en doordat het bedrijf in nood dan de levering langer voortzet. Daartoe zouden dan afspraken moeten worden gemaakt, ook met bijvoorbeeld toeleveranciers en financiers. Problematisch is echter dat de landelijk netbeheerder wettelijk alleen de betalingsverplichting over kan nemen nadat de intrekkingsbeschikking is genomen. 2.3 Administratieve verwerking en reconciliatie De gangbare praktijk is dat de energieleverancier de bij hem aangesloten kleinverbruikers maandelijks een voorschot factureert op basis van een profielindeling. Een definitieve afrekening van het daadwerkelijk verbruik vindt plaats na afloop van het desbetreffende jaar of bij overgang naar een nieuwe leverancier. In geval van een faillissement is van belang dat dit proces, het reconciliatieproces, goed verloopt. Voor het administratieve verwerkingsproces geldt een complexe set van wettelijke regels. Daartoe behoren ook sectorafspraken die binnen de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling ( NeDU ) zijn gemaakt over het berichtenverkeer en verdeling van verantwoordelijkheden, welke op grond van de Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas bindend zijn. 17 De leverancier is verantwoordelijk voor het collecteren, valideren en vaststellen van meterstanden van kleinverbruikers. 18 In geval van een 15 Vgl. The Economist 12 oktober 2013, How to lose half a trillion euros. 16 Vgl. zie Commission Notice on the Definition of the Relevant Market for the Purposes of Competition Law, OJ 1997, C 372/5, par. 16, 28, 30 en 31. Vgl. Schol, U. en Purps, S., The Application of EU Competition law in the Energy Sector, Journal of European Competition law & Practice, 2013, vol. 4, no. 1 en 2014, vol. 5, no Deze is gebaseerd op art. 53 en 95cb lid 6 Elektriciteitswet en art. 21 en 44b lid 6 Gaswet. 18 Art InformatieCode. switch van een afnemer is de nieuwe leverancier verantwoordelijk voor het collecteren van de meterstand. 19 De nieuwe leverancier moet bovendien één werkdag voor de switchdatum een zogeheten programmaverantwoordelijkheid-switch-melding doen aan de desbetreffende regionale distributiesysteembeheerder. 20 De relevante energiegegevens worden geadministreerd in de diverse registers die de distributienetbeheerder van de regio waarin de verbruiker zich bevindt, beheert. De netbeheerder vervult vervolgens een belangrijke rol bij verwerking en valorisatie van verbruiksgegevens, onder meer in het genoemde reconciliatieproces. 21 De regionale netbeheerder is in dat kader belast met verwerking van de gegevens over het daadwerkelijke energieverbruik van de desbetreffende afnemer. 22 De netbeheerder controleert daartoe op basis van alle ontvangen meterstanden het verschil tussen het op basis van de profielen begrootte en daadwerkelijke verbruik. 23 Hij heeft in dit proces de taak de benodigde gegevens te checken en ook te controleren wie de leverancier is. De netbeheerder dient uiterlijk de werkdag volgend op de dag dat één of meerdere gegevens in het aansluitregister zijn gewijzigd, de stamgegevens van de desbetreffende aansluiting lees in dit geval de over te dragen verbruiker naar de leverancier te sturen. 24 Bij de afwikkeling van het faillissement zullen ook de binnen NeDU vastgestelde termijnen in acht moeten worden genomen. 25 Er gelden onder meer regels en termijnen voor De leveringszekerheid kan in gevaar komen ingeval het totale aanbod en de totale vraag fysiek binnen het landelijk transportsysteem niet met elkaar in evenwicht zijn en blijven betwisting van de vaststelling van energiegegevens. Deze zijn kort. Mogelijk is het wettelijk opgelegde databeheersysteem in de praktijk niet voldoende toegerust om honderdduizenden, mogelijk zelfs miljoenen overschrijvingen, binnen een kort tijdsbestek van soms enkele dagen volgens de geldende bindende voorschriften te verwerken. Bovendien kan er discussie ontstaan over de status van leveringsovereenkomsten. Als blijkt dat dit systeem inderdaad een massale overdracht van klanten niet tijdig kan verwerken, heeft dit mogelijk ook consequenties voor de netbeheerders die op grond 19 Art InformatieCode. 20 Art InformatieCode. 21 Art. 3.1b.4, 3.1.c.1 SysteemCode en art Transportvoorwaarde Gas - LTB. Zie bijv. ook art. 3.1.d.4 SysteemCode. Zie inzake reconciliatie in het kader van het PV-stelsel art a.2 SysteemCode. 22 Art InformatieCode; zie ook artikel ten aanzien van grootzakelijk verbruikers. 23 Art InformatieCode. 24 Art InformatieCode. 25 Art. 2 Regeling e.v. TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK NUMMER 1, FEBRUARI 2015 / SDU 25 LTR_P023_LTR-FIP :30:29

4 van het verplichte leveranciersmodel afhankelijk zijn van inning van de nettarieven door de vergunninghoudende leveranciers Programmaverantwoordelijkheid 3.1 Balanshandhaving De leveringszekerheid kan voorts in gevaar komen ingeval het totale aanbod en de totale vraag fysiek binnen het landelijk transportsysteem niet met elkaar in evenwicht zijn en blijven. Deze dienen op elk moment in evenwicht Indien een PV-houder zijn energieprogramma s toch niet nakomt en fysieke onbalans dreigt, heeft de landelijk netbeheerder tot wettelijke taak de fysieke balans door middel van inkoop en inzet van flexibiliteitsvermogen alsnog te herstellen te zijn om de vereiste systeemfrequentie te handhaven (50 ± 0,1 Hz). Onbalans kan optreden ingeval bijvoorbeeld plotsklap productiecapaciteit wegvalt. Uit oogpunt van leveringszekerheid moet dit ook bij een faillissement van een energiebedrijf worden voorkomen. Het wettelijk programmaverantwoordelijkheidsstelsel dient ertoe de balanshandhaving te ondersteunen. Daartoe is wettelijk aan marktpartijen een zogeheten programmaverantwoordelijkheid opgelegd. 27 Zij zijn daarmee in de eerste plaats verantwoordelijk om de balans tussen vraag en aanbod te bewaken. Programmaverantwoordelijkheid mag vervolgens alleen door partijen worden uitgeoefend die als programmaverantwoordelijke partij ( PV-houder ) door de landelijk netbeheerder zijn erkend. 28 Markpartijen kunnen voor de uitoefening van hun programmaverantwoordelijkheid deze erkenning aanvragen dan wel een bestaande PV-houder daartoe contracteren. 29 Vaak wordt binnen een energiebedrijf de leveranciersfunctie met PV-houderschap gecombineerd. PV-houders zijn verplicht tot het opstellen van sluitende energieprogramma s en deze op tijd in te dienen bij de landelijk netbeheerder. Zij zijn tevens gehouden deze uit te voeren. Niet-nakoming daarvan kan tot aansprakelijkheid voor kosten van balanshandhaving leiden. Alleen de grote marktpartijen zijn programmaverantwoordelijk. Voor kleinverbruikers is deze wettelijk aan hun leverancier toebedeeld Art. 95cb Elektriciteitswet en art. 44g Gaswet. 27 Art. 1 onder o en 31 lid 2 jo. lid 1 Elektriciteitswet en art. 1 onder w & x en 17b Gaswet. 28 Art SysteemCode. 29 Art jo. 3.2 Systeemcode en par. 3.2 en meer specifiek art Transportvoorwaarde Gas - LTB. 30 Art. 1 aanhef en onder o Elektriciteitswet. Zie ook art. 1 aanhef onder w en x jo. art. 17b lid 4 Gaswet. Heden zijn 39 bedrijven met een volledige erkenning (verplicht) geregistreerd, 31 waaronder enkele grote (leverings)bedrijven. Het energieprogramma bestaat uit de som van alle transacties per PV-houder. De in te dienen programma s moeten consistent zijn. Het programma van de ene PV-houder moet wat betreft de daarin opgenomen transacties overeenkomen met het energieprogramma van de andere partij waarin deze ook voorkomen; uit de programma s moet blijken dat het geplande totale aanbod en de totale begrootte afname binnen een bepaalde programma(tijds)eenheid 32 met elkaar in evenwicht zijn (papieren balans). 33 De energieprogramma s moeten daags te voren bij de landelijk netbeheerder voor een bepaalde programmatijdseenheid ter goedkeuring worden ingediend. 34 Indien een PV-houder zijn energieprogramma s toch niet nakomt en fysieke onbalans dreigt, heeft de landelijk netbeheerder tot wettelijke taak de fysieke balans door middel van inkoop en inzet van flexibiliteitsvermogen alsnog te herstellen. 35 Hij koopt daartoe op de real time balansmarkt als single buyer van grote markpartijen balansvermogen in op basis van een wettelijk biedstelsel, waaraan grote producenten en groot zakelijk verbruikers verplicht moeten deelnemen. 36 In geval van onvoldoende biedingen kan de landelijk netbeheerder desnoods aan marktpartijen, mogelijk ook aan de curator of bewindvoerder, verplichtingen opleggen om bij te dragen aan de fysieke balans op het net. 37 Het programmaverantwoordelijkheidsstelsel en stelsel voor de fysieke balanshandhaving in de gassector zijn overigens op onderdelen verschillend ingericht. In de gassector is de verantwoordelijkheid voor fysieke balanshandhaving bijvoorbeeld deels bij marktpartijen gelegd. 38 Vervolgens is de PV-houder aansprakelijk voor de aan hem toe te rekenen onbalanskosten die zijn veroorzaakt door niet naleving van zijn energieprogramma s. 39 Deze kosten kunnen enorm 31 Art en SysteemCode. Zie het PV-register PTE (programma tijd eenheid = klokkwartier/15 minuten). Zie Art en Systeemcode Elektriciteit en art jo. art Transportvoorwaarden Gas - LNB. 34 Art , 3.6.6, SysteemCode Elektriciteit en art Transportvoorwaarden Gas - LNB. 35 Art SysteemCode e.v. Vgl. art , en 7.1: de verantwoordelijkheid voor de fysieke balanshandhaving ligt gedeeltelijk bij marktpartijen. 36 Art onder c SysteemCode en art zie bijlage 1 Transportvoorwaarden Gas - LNB. 37 Art. 16 lid 2 onder d Elektriciteitswet. en artikel art. 10a lid 1 onder a Gaswet en art e.v. Transportvoorwaarden Gas - LNB. 38 Art en hfst. 2 en 5 Transportvoorwaarde Gas - LTB. 39 Zie voor berekening van de onbalansprijs par. 3.9 SysteemCode. Zie voor een uitzondering artikel SysteemCode. Mogelijk kan deze onbalans (gedeeltelijk) worden weggestreept tegen de (omgekeerde) onbalans 26 SDU / NUMMER 1, FEBRUARI 2015 TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK LTR_P023_LTR-FIP :30:29

5 oplopen. Bij het relatief kleine faillissement van EnergyXS was bijvoorbeeld sprake van een geschil tussen de landelijk netbeheerder TenneT en de curator over een vordering van per saldo circa inzake onbalanskosten op de boedel, die was ontstaan over een periode van vier dagen. 40 In geval van een wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling dan wel een faillissement kan de landelijk netbeheer de PV-erkenning intrekken, 41 omdat de PV-houder niet meer kan voldoen aan gestelde wettelijke financiële voorwaarden. 42 Na intrekking verdeelt de landelijke netbeheerder, zo nodig eenzijdig, de aangesloten programmaverantwoordelijken naar rato over de andere PV-houders. 43 De verplichting van de betrokken PV-houder om energieprogramma s bij de landelijk netbeheerder in te dienen, loopt echter door zolang de PV-erkenning niet is ingetrokken. De boedel kan tot die tijd aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onbalanskosten die de landelijk netbeheerder aan deze partij dient toe te rekenen. De landelijk netbeheerder moet alvorens tot de intrekking over te gaan in overleg treden met ACM over of en, zo ja, onder welke voorwaarden hij kan aanbieden de intrekking op te schorten en, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, garant te staan voor de meerkosten tijdens deze tijdelijke voortzetting. De meerkosten bestaan uit de eventuele extra kosten voor de inkoop van de energie door de curator of bewindvoerder ten opzichte van de situatie dat de inkoopcontracten van de desbetreffende programmaverantwoordelijke niet zouden zijn ontbonden. Die ontbinding kan (automatisch) zijn ingetreden op grond van contractuele clausules. De PV-houder, zijn curator of bewindvoerder kan het aanbod overigens weigeren. 44 De onderneming in nood of de curator kan bovendien het initiatief nemen en een verzoek bij de landelijk netbeheerder indienen tot intrekking van de PV-erkenning. De landelijk netbeheerder dient dit dan in te willigen. Het wettelijke balansstelsel lijkt een waterdicht systeem voor balanshandhaving te bieden voor het geval een PV-houder van een andere PV-houder. In dat geval is de betrokken PV-houder in zoverre geen onbalans vergoeding aan de landelijk netbeheerder verschuldigd. 40 HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN Art. 3.1b.1 SysteemCode (impliciet) en art Transportvoorwaarde Gas - LTB, wegens het niet langer voldoen aan de gestelde voorwaarden. 42 Art jo SysteemCode en art Transportvoorwaarden Gas - LNB. 43 Art. 3.1c.5 SysteemCode en art Transportvoorwaarde Gas - LTB. Zie ook art. 3.1.d.4 SysteemCode. 44 Art. 3.1d.1 SysteemCode en art Transportvoorwaarde Gas - LTB. failliet gaat, ook wat betreft de fysieke balanshandhaving op het moment suprême. 45 De landelijk netbeheerder is daarbij echter praktisch gezien in hoge mate afhankelijk van het handelen van de curator en bewindvoerder voor een goede afwikkeling van de benodigde overdracht van het klantenbestand van de PV-houder, vooral als dit een grote partij betreft. De tijd om bijvoorbeeld overeenstemming te bereiken over tijdelijke voortzetting van de uitoefening van programmaverantwoordelijkheid is kort, slechts enkele dagen. 46 De beslissing over het aanleveren van de energieprogramma s dient bovendien dezelfde dag nog te gebeuren, in beginsel vóór uur. Er dient dus zeer snel te worden geschakeld tussen de betrokken partijen. 4. Ten slotte De bestaande wettelijke voorzieningen om de leveringszekerheid te waarborgen in geval van het faillissement van een energiebedrijf hebben tot nu toe alleen in relatief kleine faillissementen gefunctioneerd. De vraag is of deze toereikend zijn in geval van een groot faillissement in de energiesector. Veel zal daarbij afhangen van de curator. Een ordentelijke val van een groot energiebedrijf kan met inzet van diverse bestaande wettelijke publiekrechtelijke bevoegdheden en in samenspraak met de betrokken curator of bewindvoerder mogelijk adequaat geregisseerd plaatsvinden, onder meer doordat de landelijke netbeheerder tijdelijk een (deel van de) betalingsverplichting overneemt of pragmatisch door de intrekking van de leveringsvergunning, alsmede van de desbetreffende PV-erkenning op te schorten. Het overleg en de onderhandelingen zullen dan naar alle waarschijnlijkheid in een kort tijdsbestek, vertrouwelijk en onder hoge druk moeten plaatsvinden. De belangen die de curator uit hoofde van zijn wettelijke taak moet dienen, lopen daarbij mogelijk niet synchroon met de betrokken algemene belangen van de leveringszekerheid en consumentenbescherming. De curator heeft een eigen verantwoordelijkheid in deze, die is beschreven in het artikel van Tekstra in deze aflevering. Over de auteur Prof. mr. S. Pront-van Bommel is verbonden aan het Centrum voor Energievraagstukken van de Universiteit van Amsterdam. 45 Daarmee lijkt te zijn voorzien in de wettelijke taak van de landelijk netbeheerder, art. 16 lid 1 onder m en lid 2 onder d Elektriciteitswet en art. 10a lid 1 en art. 10 lid 2 onder c Gaswet. 46 Tien werkdagen, zie art Transportvoorwaarden Gas - LTB. In de Systeemcode zijn deze tien werkdagen alleen genoemd in relatie tot leveranciers: 3.1d.1 Systeemcode. TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK NUMMER 1, FEBRUARI 2015 / SDU 27 LTR_P023_LTR-FIP :30:29

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Wettelijke taken LNB van algemeen belang Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Deze tekst is geconsolideerd tot en met de volgende besluiten: Nummer Onderwerp & Besluitnummer

Nadere informatie

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Wettelijke taken LNB van algemeen belang. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Wettelijke taken LNB van algemeen belang Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Deze tekst is geconsolideerd tot en met de volgende besluiten: Nummer Onderwerp & Datum besluit

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Pagina 1/35. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/35. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/204873 Zaaknummer: 14.1350.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet en artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 Pagina

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 104 Besluit van 14 februari 2006, houdende regels inzake voorzieningen in verband met de leveringszekerheid (Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Autoriteit Consument & 11

Autoriteit Consument & 11 - Autoriteit Consument & 11 BESLUIT Nummer: ACM/DC/2014/202087 Betreft zaaknr 13.0555.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag).

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag). BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206511 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Autoriteit Consument e. Markt

Autoriteit Consument e. Markt Consument e. Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200281 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure utoriteit Donsument t Mar t Ons kenmerk: ACM/DC/2013/203954 Zaaknummer: 13.0207.53 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

C) tu. Autoriteit Con merit & rkt. Besluit. I. Aanvraag en procedure. Ons kenmerk: ACM/DC/2013/ Zaaknummer:

C) tu. Autoriteit Con merit & rkt. Besluit. I. Aanvraag en procedure. Ons kenmerk: ACM/DC/2013/ Zaaknummer: Autoriteit Con merit & rkt Besluit Ons kenmerk: ACM/DC/2013/203760 Zaaknummer: 13.0221.53 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. N.) O a) _..,. vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet _ O --

BESLUIT. N.) O a) _..,. vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet _ O -- Zcnsument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/200729 Betreft zaaknummer 13.0866.53 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V.

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_2/72 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel leveringszekerheid t.b.v. leverancier en programmaverantwoordelijke

codewijzigingsvoorstel leveringszekerheid t.b.v. leverancier en programmaverantwoordelijke vereniging van energienetbeheerders Nederland Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Postbus 90608 Autoriteit Consument & Markt de heer prof.dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG 2509 LP Den

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet l Nummer 102552_2 / 7 Betreft zaak:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102551_2 / 10.BT1290 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Systeemcode Elektriciteit 1

Systeemcode Elektriciteit 1 Systeemcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub c van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

Incasso- en afsluitbeleid

Incasso- en afsluitbeleid 1 Algemeen Het incasso- en afsluitbeleid van MAIN Energie voor kleinverbruikers is gebaseerd op de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas van 27 juni 2011. Het beleid is

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 207 Besluit van 8 mei 2003, houdende regels voor de vergunning voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers (Besluit vergunning levering

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Pagina 1/8. Elektriciteitsvoorschriften met toelichting

Pagina 1/8. Elektriciteitsvoorschriften met toelichting Elektriciteitsvoorschriften met toelichting 1) Definities Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 van toepassing. In deze ontheffing

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

ONDERZOEKSNOTITIE DISTRIBUTIESYSTEMEN OP MAAT 1

ONDERZOEKSNOTITIE DISTRIBUTIESYSTEMEN OP MAAT 1 ONDERZOEKSNOTITIE DISTRIBUTIESYSTEMEN OP MAAT 1 Ten behoeve van de gelijknamige workshop op 2 december 2014. Simone Pront-van Bommel, Hoogleraar Energie en Recht en Directeur van het Centrum voor Energievraagstukken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt. Den Haag, 6 januari 2003

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt. Den Haag, 6 januari 2003 Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 6 januari 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer

Nadere informatie

INLEIDINGEN VOOR DE OPLEIDING INSOLVENTIES EN SYSTEEMSTABILITEIT VAN DE NEDERLANDSE ENERGIEVOORZIENING. november 2015

INLEIDINGEN VOOR DE OPLEIDING INSOLVENTIES EN SYSTEEMSTABILITEIT VAN DE NEDERLANDSE ENERGIEVOORZIENING. november 2015 INLEIDINGEN VOOR DE OPLEIDING INSOLVENTIES EN SYSTEEMSTABILITEIT VAN DE NEDERLANDSE ENERGIEVOORZIENING november 2015 INLEIDINGEN VOOR DE OPLEIDING INSOLVENTIES EN SYSTEEMSTABILITEIT VAN DE NEDERLANDSE

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Nederlandse Mededingingsautoriteit 1 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Agenda 1. Inleiding

Nadere informatie

Zienswijze wijziging Informatiecode

Zienswijze wijziging Informatiecode Inleiding De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. ( NLE ) heeft kennisgenomen van het ontwerpbesluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met zaaknummers 103834 en 103900 tot wijziging van de Informatiecode

Nadere informatie

Systeemcode Elektriciteit 1

Systeemcode Elektriciteit 1 Systeemcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub c van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102016-9 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102450 / 28.BT253 Betreft zaak: Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

DATUM 26 oktober 2015 REFERENTIE AV ATO ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 2

DATUM 26 oktober 2015 REFERENTIE AV ATO ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 2 ONDERWERP algemene voorwaarden Aansluiting en Transport Elektriciteit TenneT 2015 Inhoud ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 - ONDERHOUDEN, CONTROLEREN, VERVANGEN, VERPLAATSEN EN WEGNEMEN VAN EEN AANSLUITING...

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 934 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit. Elektriciteitswet Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Besluit. Elektriciteitswet Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/204581 Zaaknummer: 13.0887.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 5a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/12 Muzenstraat

Nadere informatie

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas.

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Op basis van het rapport van Niemann van 25 november 2016 en in de lijn met deze vraagstelling zijn wij tot de volgende overwegingen gekomen.

Op basis van het rapport van Niemann van 25 november 2016 en in de lijn met deze vraagstelling zijn wij tot de volgende overwegingen gekomen. MEMO ONDERWERP Advies Gasunie Transport Services (GTS) 1 GTS is ten aanzien van kleinverbruikers gebonden aan regelgeving omtrent de leveringszekerheid van gas. Dergelijke regelgeving bestaat echter niet

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit 1

Meetcode Elektriciteit 1 Meetcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31,

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons. ACM/DE/2016/406128_OV kenmerk: Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Besluit. Ons. ACM/DE/2016/406128_OV kenmerk: Zaaknummer: Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Besluit Ons ACM/DE/2016/406128_OV kenmerk: Zaaknummer:

Nadere informatie

Leeswijzer Smart Grid Pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving

Leeswijzer Smart Grid Pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving Leeswijzer Smart Grid Pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving Deze leeswijzer geeft een overzicht van de inhoud van het rapport Smart Grid pilots. Handvatten voor toepassing wet- en regelgeving.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Zakelijk samenwerken met de vergunninghoudende energieleverancier HIER OPGEWEKT. Anne Schaap, toezichthouder Autoriteit Consument & Markt

Zakelijk samenwerken met de vergunninghoudende energieleverancier HIER OPGEWEKT. Anne Schaap, toezichthouder Autoriteit Consument & Markt Zakelijk samenwerken met de vergunninghoudende energieleverancier HIER OPGEWEKT Anne Schaap, toezichthouder Autoriteit Consument & Markt 1 In deze presentatie Startpunt: vergunninghoudende leverancier

Nadere informatie

Aanleiding. Waarom de Warmtewet

Aanleiding. Waarom de Warmtewet Warmtewet Inhoud Aanleiding Algemeen Status Leverancier, toezicht, systeem Tarief Bemetering Leveringsovereenkomst, geschillen Storingen Handhaving Inventarisatie en dilemma s Aanleiding Waarom de Warmtewet

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

Pagina 1/9 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer:

Pagina 1/9 BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/201295 Zaaknummer: 15.0746.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet. Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Pagina 1/8. Besluit Openbaar. Datum:

Pagina 1/8. Besluit Openbaar. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DC/2015/205880 15.0124.29 23 september 2015 Besluit tot wijziging van de vergunning van Innova Energie B.V. voor levering van elektriciteit (kenmerk: 102557_1/6) en

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman De Warmtewet: wat u moet weten Iman Brinkman Doel van de Warmtewet Bescherming van kleine, gebonden eindverbruikers (consumenten, kleinzakelijk) tegen de afhankelijkheid van een warmteleverancier De Warmtewet

Nadere informatie

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Transportvoorwaarden Gas LNB

Transportvoorwaarden Gas LNB Transportvoorwaarden Gas LNB Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in

Nadere informatie

maatregel instantie wettelijke basis toelichting

maatregel instantie wettelijke basis toelichting Elektriciteit en gas onderbreking levering elektriciteit maatregel instantie wettelijke basis toelichting 1. informatie 1a. inlichtingen 1a1. door een producent, een leverancier, een handelaar, een netbeheerder,

Nadere informatie

Wat is het product noodvermogen? Hoe wordt er gecontracteerd?

Wat is het product noodvermogen? Hoe wordt er gecontracteerd? Noodvermogen Noodvermogen Deze brochure geeft u uitgebreide informatie over de werking van noodvermogen binnen TenneT. Daarnaast geeft het een beeld aan (potentiele) leveranciers van noodvermogen over

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter

Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE...6 vervallen: het bericht 'Kamervragen over aanhoudende afsluitingen vn stroom en gas', datumnr 070-7 Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Pagina 1/13. Openbaar Besluit. Ons kenmerk: ACM/DC/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/13. Openbaar Besluit. Ons kenmerk: ACM/DC/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206198 Zaaknummer: 13.0924.27 Datum: tot wijziging van de vergunningen van Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A. (hierna: DE Unie) voor levering van elektriciteit (kenmerk: ACM/DC/2013/203265)

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Beroep

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Van consumer naar prosumer - het juridische kader Prof. Dr. Hans Vedder

Van consumer naar prosumer - het juridische kader Prof. Dr. Hans Vedder 16-11-2011 1 Van consumer naar prosumer - het juridische kader Prof. Dr. Hans Vedder 16-11-2011 2 Overzicht Van Consumer naar Prosumer De beschermde afnemer die een actieve gebruiker van het net wordt

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten NMa Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h,

Nadere informatie