58. Bijzondere voorzieningen voor een faillissement in de energiesector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "58. Bijzondere voorzieningen voor een faillissement in de energiesector"

Transcriptie

1 58. Bijzondere voorzieningen voor een faillissement in de energiesector Prof. mr. S. Pront-Van Bommel 1 Een faillissement van een energiebedrijf kan een vergaande maatschappelijke impact hebben, temeer indien een grote marktpartij omvalt. Mede vanwege de grote veranderingen die zich in de geliberaliseerde energiesector voltrekken, moeten we daarop bedacht zijn. Binnen de energiesector staan zwaarwegende algemene belangen op het spel die door het faillissement van een energiebedrijf in gevaar kunnen komen, namelijk de continuïteit van de levering aan verbruikers en de vereiste balans tussen aanbod en afname. Om deze te waarborgen, gelden bijzondere voorschriften naast de algemene in de Faillissementswet ( Fw ), die ook verplichtingen scheppen voor curatoren. Tot nu toe is alleen ervaring opgedaan met deze bijzondere voorschriften in relatief kleine faillissementen. Daarbij bleken zich al complicaties voor te doen die deels met onvoldoende inzicht in de regulering van de energiesector in verband kunnen worden gebracht. Als een grote marktpartij omvalt, kunnen zich extra complicaties voordoen. De curator vervult een wezenlijke rol bij het mitigeren daarvan. Dit artikel gaat nader in op de verplichtingen en mogelijkheden voor de curator uit hoofde van deze bijzondere voorschriften om een ordentelijke val van een belangrijke marktpartij in de energiesector te bewerkstelligen. Tekstra bespreekt in zijn artikel hierna de insolventierechtelijke implicaties en stelt ook aan de orde hoe de genoemde algemene belangen zich verhouden tot het gezamenlijk belang van de crediteuren, dat de curator primair moet dienen. 1. Inleiding In geval van een faillissement van een energiebedrijf bestaan er bijzondere verplichtingen voor de curator of bewindvoerder. Een ordentelijke val rust grotendeels op zijn of haar schouders onder toeziend oog van de rechtercommissaris, ook ingeval een systeempartij omvalt. Deze wettelijke verplichtingen zijn opgelegd om de continuïteit van de levering aan verbruikers te verzekeren. Dit artikel bespreekt deze verplichtingen. In dit verband zijn twee zaken belangrijk. De boedel kan bestaan uit verschillende soorten klantenbestanden. De bijzondere verplichtingen zien deels op bescherming van kleinverbruikers. Voorts gaat het om verplichtingen en mogelijke aansprakelijkheid van de boedel voor kosten die de landelijk netbeheerder TenneT of GTS heeft gemaakt voor balanshandhaving op het landelijke transportnet. In 2013 is het energiebedrijf Trianel failliet gegaan. Trianel was een relatief kleine leverancier in de energiesector. Het faillissement is toen afgewikkeld met weinig vergaande maatschappelijke consequenties. Een (dreigend) faillissement van een grote speler kan echter extra complicaties meebrengen en een grote maatschappelijke impact hebben, temeer omdat de energievoorziening grotendeels door een beperkt aantal bedrijven wordt verzorgd. Dit artikel schenkt in het bijzonder aandacht aan deze eventuele extra complicaties, mede omdat een faillissement van zo n groot bedrijf met de liberalisering van de sector niet valt uit te sluiten. We mogen onze ogen daarvoor niet sluiten, aangezien het verdienmodel van vele energiebedrijven binnen de EU de afgelopen jaren sterk onder druk is komen te staan. Zij hebben tezamen het afgelopen decennia voor half triljoen euro s aan aandeelhouderswaarde moeten afschrijven. 2 Voor een netbeheerder, die in de problemen komt, geldt in geval van een financieel penibele situatie daarentegen een 1 Dank aan Jurriaan Dijkman voor zijn ondersteunende onderzoekwerkzaamheden ten behoeve van deze bijdrage. 2 The Economist 12 Oct. 2013, How to lose half a trillion euros. TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK NUMMER 1, FEBRUARI 2015 / SDU 23 LTR_P023_LTR-FIP :30:29

2 bijzonder regime. De minister van Economische Zaken kan dan om te beginnen bindende aanwijzingen geven, mogelijk een stille curator benoemen en ten slotte desnoods een overdracht van het bedrijf opleggen. 3 Deze regeling, die dus niet van toepassing is verklaard op energiebedrijven, is voor de praktijk van curatoren en bewindvoerders niet direct Als een van de drie grote leveranciers omvalt, zal het lastig zijn om miljoenen kleinverbruikers binnen een kort tijdsbestek naar rato over de andere twee grote leveranciers en een aantal kleine partijen te verdelen van belang en wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten, hoewel door de wetgever te overwegen valt de regeling wel een bredere toepassing te geven, zoals in de financiële sector. 2. Continuïteit van levering aan kleinverbruikers 2.1 Al dan niet gedwongen overdracht van het klantenbestand De continuïteit van de levering aan kleinverbruikers dient ook in geval van een faillissement verzekerd te zijn. Energielevering is immers een universele dienst waarop zij aanspraak maken. 4 Tot de groep van kleinverbruikers behoren afnemers met een aansluiting op het elektriciteitsnet kleiner dan 3*80 A 5 of een aansluiting op het gasnet met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 40 m 3 (n) per uur. 6 Tot deze groep behoren alle huishoudens en een groot deel van het bedrijfsleven; in totaal vormen zij ca. 95% van alle verbruikers. Ter bescherming van kleinverbruikers mag een leverancier alleen aan hen energie leveren als hij over een vergunning van de minister van Economische Zaken beschikt. 7 De eerste stap in geval van een (dreigend) faillissement van een energieleverancier is dat de minister namens deze de Autoriteit Consument & Markt ( ACM ) 8 de vergunning kan intrekken, omdat deze niet langer aan de financiële, organisatorische en technische eisen kan voldoen om aan kleinverbruikers te mogen leveren. 9 Binnen tien werkdagen nadat het intrekkingsbesluit is genomen, treedt dit in werking 10, daarna mag het bedrijf in kwestie niet meer zelf 3 Art. 13 en 13a Elektriciteitswet en art. 5 en 5a Gaswet. 4 Art. 3 lid 3 Richtlijn 2009/72/EG (Derde Elektriciteitsrichtlijn) en art. 3 lid 2 en Bijlage I lid 1 sub g Richtlijn 2009/73/EG (Derde Gasrichtlijn). 5 Art. 95a lid 1 Elektriciteitswet. 6 Art. 43 lid 1 Gaswet. 7 Art. 95a Elektriciteitswet en art. 43 Gaswet. 8 Art. 2 lid 1 onder a, Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt. Zie https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/ wet--en-regelgeving/wet--en-regelgeving-energie/. 9 Art. 95d en 95f Elektriciteitswet en art. 45 en 47 Gaswet. 10 Art. 3 lid 4 Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet en art. 3 lid 4 Besluit leveringszekerheid Gaswet. aan kleinverbruikers leveren. De landelijk netbeheerder TenneT respectievelijk GTS is op grond van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 11 respectievelijk het Besluit leveringszekerheid Gaswet 12 vervolgens verplicht ervoor te zorgen dat andere vergunninghoudende leveranciers de levering voortzetten, althans voor zover het bedrijf in nood of zijn curator niet al zijn klantenbestand heeft overgedragen. De landelijk netbeheer verdeelt volgens de voornoemde Besluiten het klantenbestand naar rato en de andere leveranciers zijn verplicht de levering voort te zetten. Voor de vergunninghouder geldt een wettelijke meldplicht om de landelijk netbeheerder en de minister tijdig te informeren, zodat zij maatregelen kunnen treffen. Tussentijds, dus nadat het intrekkingsbesluit is genomen, maar voordat het daadwerkelijk in werking treedt, is het bedrijf, zijn bewindvoerder of curator in beginsel verplicht om de levering voort te zetten. Ingeval vanwege betalingsproblemen de producent echter de aanlevering dreigt te staken, bestaat voor de vergunninghouder dan wel de bewindvoerder en vergunninghouder tezamen onderscheidenlijk de curator de mogelijkheid om de landelijk netbeheerder te verzoeken om de betalingsverplichting over te nemen met betrekking tot toelevering aan betrokken kleinverbruikers. De landelijk netbeheerder is wettelijk verplicht daaraan vervolg te geven voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te waarborgen dat tussentijds de levering van elektriciteit en gas aan de kleinverbruikers kan worden voortgezet. De daarmee gemoeide kosten kan de landelijk netbeheerder later via zijn tarieven voor verleende systeemdiensten doorberekenen aan op het net aangeslotenen, mits ACM de tarieven goedkeurt. 2.2 Nieuwe leverancier gezocht Beide Besluiten lijken dus in ieder geval de continuïteit van energielevering aan kleinverbruikers te verzekeren. 13 Het betrokken risico is vooral gelegen in de korte termijn om de overdracht van een groot klantenbestand te realiseren. De wetgever lijkt ervan uit te gaan dat een klantenbestand binnen de hiervoor genoemde termijn van maximaal tien dagen valt over te dragen. 14 Die termijn is echter mogelijk (veel) te kort om in geval van een faillissement van een grote leverancier, miljoenen klanten elders onder te brengen. In een retailmarkt die door drie grote leveranciers voor ongeveer 80% wordt beheerst, zal het, als één van de drie omvalt, waarschijnlijk lastig zijn om miljoenen kleinverbruikers binnen een kort tijdsbestek naar rato over de andere twee grote leveranciers en een aantal kleine partijen te verdelen. Weliswaar kan de landelijk netbeheer wettelijk de overname dwingend aan de andere leveranciers 11 Gebaseerd op art. 16 lid 1 onder m Elektriciteitswet. 12 Gebaseerd op art. 10a lid 1 onder a en lid 4 en art. 47 Gaswet. 13 De landelijk netbeheerder moet dan vervolgens bij de ACM hiervan melding doen. Zie art. 3.1d.1 SysteemCode en art Transportvoorwaarde Gas - LTB. 14 Zie art. 3.1d.1 SysteemCode en art Transportvoorwaarde Gas - LTB. 24 SDU / NUMMER 1, FEBRUARI 2015 TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK LTR_P023_LTR-FIP :30:29

3 opleggen, praktisch kan dit daarentegen geen haalbare kaart blijken. Afgezien van de nog nader toe te lichten administratieve complicaties die dit mogelijk oplevert, moet de andere partij zijn toekomstige verplichtingen kunnen nakomen. Hij moet voldoende productiecapaciteit tot zijn beschikking hebben of in staat zijn voldoende energie tegen redelijke kosten op de whole-sale markt te contracteren en in dat verband ook zijn financier tijdig mee te kunnen krijgen. 15 Zijn financier zal mogelijk extra zekerheidsstellingen eisen. De financier kan bovendien niet gedwongen worden voor toereikende kredietverlening te zorgen. Verder kunnen mededingingsrechtelijke obstakels aan de orde zijn vanwege een substantiële marktconcentratie. Dit kan zich voordoen mede omdat de retailmarkt voor toepassing van het mededingingsrecht nationaal en niet regionaal is afgebakend. Daardoor kan eerder van een onaanvaardbare marktmacht sprake zijn, zeker gelet op de huidige verdeling van de Nederlandse retailmarkt. 16 Mogelijk moet ACM een en ander beoordelen. Een en ander betekent dat mogelijk een langere overgangstermijn nodig is dan de bestaande wettelijke van tien dagen. Praktisch valt een en ander wellicht te realiseren door de intrekking van de leveringsvergunning in geval van een faillissement in overleg met de curator en bewindvoerder op te schorten en doordat het bedrijf in nood dan de levering langer voortzet. Daartoe zouden dan afspraken moeten worden gemaakt, ook met bijvoorbeeld toeleveranciers en financiers. Problematisch is echter dat de landelijk netbeheerder wettelijk alleen de betalingsverplichting over kan nemen nadat de intrekkingsbeschikking is genomen. 2.3 Administratieve verwerking en reconciliatie De gangbare praktijk is dat de energieleverancier de bij hem aangesloten kleinverbruikers maandelijks een voorschot factureert op basis van een profielindeling. Een definitieve afrekening van het daadwerkelijk verbruik vindt plaats na afloop van het desbetreffende jaar of bij overgang naar een nieuwe leverancier. In geval van een faillissement is van belang dat dit proces, het reconciliatieproces, goed verloopt. Voor het administratieve verwerkingsproces geldt een complexe set van wettelijke regels. Daartoe behoren ook sectorafspraken die binnen de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling ( NeDU ) zijn gemaakt over het berichtenverkeer en verdeling van verantwoordelijkheden, welke op grond van de Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas bindend zijn. 17 De leverancier is verantwoordelijk voor het collecteren, valideren en vaststellen van meterstanden van kleinverbruikers. 18 In geval van een 15 Vgl. The Economist 12 oktober 2013, How to lose half a trillion euros. 16 Vgl. zie Commission Notice on the Definition of the Relevant Market for the Purposes of Competition Law, OJ 1997, C 372/5, par. 16, 28, 30 en 31. Vgl. Schol, U. en Purps, S., The Application of EU Competition law in the Energy Sector, Journal of European Competition law & Practice, 2013, vol. 4, no. 1 en 2014, vol. 5, no Deze is gebaseerd op art. 53 en 95cb lid 6 Elektriciteitswet en art. 21 en 44b lid 6 Gaswet. 18 Art InformatieCode. switch van een afnemer is de nieuwe leverancier verantwoordelijk voor het collecteren van de meterstand. 19 De nieuwe leverancier moet bovendien één werkdag voor de switchdatum een zogeheten programmaverantwoordelijkheid-switch-melding doen aan de desbetreffende regionale distributiesysteembeheerder. 20 De relevante energiegegevens worden geadministreerd in de diverse registers die de distributienetbeheerder van de regio waarin de verbruiker zich bevindt, beheert. De netbeheerder vervult vervolgens een belangrijke rol bij verwerking en valorisatie van verbruiksgegevens, onder meer in het genoemde reconciliatieproces. 21 De regionale netbeheerder is in dat kader belast met verwerking van de gegevens over het daadwerkelijke energieverbruik van de desbetreffende afnemer. 22 De netbeheerder controleert daartoe op basis van alle ontvangen meterstanden het verschil tussen het op basis van de profielen begrootte en daadwerkelijke verbruik. 23 Hij heeft in dit proces de taak de benodigde gegevens te checken en ook te controleren wie de leverancier is. De netbeheerder dient uiterlijk de werkdag volgend op de dag dat één of meerdere gegevens in het aansluitregister zijn gewijzigd, de stamgegevens van de desbetreffende aansluiting lees in dit geval de over te dragen verbruiker naar de leverancier te sturen. 24 Bij de afwikkeling van het faillissement zullen ook de binnen NeDU vastgestelde termijnen in acht moeten worden genomen. 25 Er gelden onder meer regels en termijnen voor De leveringszekerheid kan in gevaar komen ingeval het totale aanbod en de totale vraag fysiek binnen het landelijk transportsysteem niet met elkaar in evenwicht zijn en blijven betwisting van de vaststelling van energiegegevens. Deze zijn kort. Mogelijk is het wettelijk opgelegde databeheersysteem in de praktijk niet voldoende toegerust om honderdduizenden, mogelijk zelfs miljoenen overschrijvingen, binnen een kort tijdsbestek van soms enkele dagen volgens de geldende bindende voorschriften te verwerken. Bovendien kan er discussie ontstaan over de status van leveringsovereenkomsten. Als blijkt dat dit systeem inderdaad een massale overdracht van klanten niet tijdig kan verwerken, heeft dit mogelijk ook consequenties voor de netbeheerders die op grond 19 Art InformatieCode. 20 Art InformatieCode. 21 Art. 3.1b.4, 3.1.c.1 SysteemCode en art Transportvoorwaarde Gas - LTB. Zie bijv. ook art. 3.1.d.4 SysteemCode. Zie inzake reconciliatie in het kader van het PV-stelsel art a.2 SysteemCode. 22 Art InformatieCode; zie ook artikel ten aanzien van grootzakelijk verbruikers. 23 Art InformatieCode. 24 Art InformatieCode. 25 Art. 2 Regeling e.v. TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK NUMMER 1, FEBRUARI 2015 / SDU 25 LTR_P023_LTR-FIP :30:29

4 van het verplichte leveranciersmodel afhankelijk zijn van inning van de nettarieven door de vergunninghoudende leveranciers Programmaverantwoordelijkheid 3.1 Balanshandhaving De leveringszekerheid kan voorts in gevaar komen ingeval het totale aanbod en de totale vraag fysiek binnen het landelijk transportsysteem niet met elkaar in evenwicht zijn en blijven. Deze dienen op elk moment in evenwicht Indien een PV-houder zijn energieprogramma s toch niet nakomt en fysieke onbalans dreigt, heeft de landelijk netbeheerder tot wettelijke taak de fysieke balans door middel van inkoop en inzet van flexibiliteitsvermogen alsnog te herstellen te zijn om de vereiste systeemfrequentie te handhaven (50 ± 0,1 Hz). Onbalans kan optreden ingeval bijvoorbeeld plotsklap productiecapaciteit wegvalt. Uit oogpunt van leveringszekerheid moet dit ook bij een faillissement van een energiebedrijf worden voorkomen. Het wettelijk programmaverantwoordelijkheidsstelsel dient ertoe de balanshandhaving te ondersteunen. Daartoe is wettelijk aan marktpartijen een zogeheten programmaverantwoordelijkheid opgelegd. 27 Zij zijn daarmee in de eerste plaats verantwoordelijk om de balans tussen vraag en aanbod te bewaken. Programmaverantwoordelijkheid mag vervolgens alleen door partijen worden uitgeoefend die als programmaverantwoordelijke partij ( PV-houder ) door de landelijk netbeheerder zijn erkend. 28 Markpartijen kunnen voor de uitoefening van hun programmaverantwoordelijkheid deze erkenning aanvragen dan wel een bestaande PV-houder daartoe contracteren. 29 Vaak wordt binnen een energiebedrijf de leveranciersfunctie met PV-houderschap gecombineerd. PV-houders zijn verplicht tot het opstellen van sluitende energieprogramma s en deze op tijd in te dienen bij de landelijk netbeheerder. Zij zijn tevens gehouden deze uit te voeren. Niet-nakoming daarvan kan tot aansprakelijkheid voor kosten van balanshandhaving leiden. Alleen de grote marktpartijen zijn programmaverantwoordelijk. Voor kleinverbruikers is deze wettelijk aan hun leverancier toebedeeld Art. 95cb Elektriciteitswet en art. 44g Gaswet. 27 Art. 1 onder o en 31 lid 2 jo. lid 1 Elektriciteitswet en art. 1 onder w & x en 17b Gaswet. 28 Art SysteemCode. 29 Art jo. 3.2 Systeemcode en par. 3.2 en meer specifiek art Transportvoorwaarde Gas - LTB. 30 Art. 1 aanhef en onder o Elektriciteitswet. Zie ook art. 1 aanhef onder w en x jo. art. 17b lid 4 Gaswet. Heden zijn 39 bedrijven met een volledige erkenning (verplicht) geregistreerd, 31 waaronder enkele grote (leverings)bedrijven. Het energieprogramma bestaat uit de som van alle transacties per PV-houder. De in te dienen programma s moeten consistent zijn. Het programma van de ene PV-houder moet wat betreft de daarin opgenomen transacties overeenkomen met het energieprogramma van de andere partij waarin deze ook voorkomen; uit de programma s moet blijken dat het geplande totale aanbod en de totale begrootte afname binnen een bepaalde programma(tijds)eenheid 32 met elkaar in evenwicht zijn (papieren balans). 33 De energieprogramma s moeten daags te voren bij de landelijk netbeheerder voor een bepaalde programmatijdseenheid ter goedkeuring worden ingediend. 34 Indien een PV-houder zijn energieprogramma s toch niet nakomt en fysieke onbalans dreigt, heeft de landelijk netbeheerder tot wettelijke taak de fysieke balans door middel van inkoop en inzet van flexibiliteitsvermogen alsnog te herstellen. 35 Hij koopt daartoe op de real time balansmarkt als single buyer van grote markpartijen balansvermogen in op basis van een wettelijk biedstelsel, waaraan grote producenten en groot zakelijk verbruikers verplicht moeten deelnemen. 36 In geval van onvoldoende biedingen kan de landelijk netbeheerder desnoods aan marktpartijen, mogelijk ook aan de curator of bewindvoerder, verplichtingen opleggen om bij te dragen aan de fysieke balans op het net. 37 Het programmaverantwoordelijkheidsstelsel en stelsel voor de fysieke balanshandhaving in de gassector zijn overigens op onderdelen verschillend ingericht. In de gassector is de verantwoordelijkheid voor fysieke balanshandhaving bijvoorbeeld deels bij marktpartijen gelegd. 38 Vervolgens is de PV-houder aansprakelijk voor de aan hem toe te rekenen onbalanskosten die zijn veroorzaakt door niet naleving van zijn energieprogramma s. 39 Deze kosten kunnen enorm 31 Art en SysteemCode. Zie het PV-register. 32 PTE (programma tijd eenheid = klokkwartier/15 minuten). Zie 33 Art en Systeemcode Elektriciteit en art jo. art Transportvoorwaarden Gas - LNB. 34 Art , 3.6.6, SysteemCode Elektriciteit en art Transportvoorwaarden Gas - LNB. 35 Art SysteemCode e.v. Vgl. art , en 7.1: de verantwoordelijkheid voor de fysieke balanshandhaving ligt gedeeltelijk bij marktpartijen. 36 Art onder c SysteemCode en art zie bijlage 1 Transportvoorwaarden Gas - LNB. 37 Art. 16 lid 2 onder d Elektriciteitswet. en artikel art. 10a lid 1 onder a Gaswet en art e.v. Transportvoorwaarden Gas - LNB. 38 Art en hfst. 2 en 5 Transportvoorwaarde Gas - LTB. 39 Zie voor berekening van de onbalansprijs par. 3.9 SysteemCode. Zie voor een uitzondering artikel SysteemCode. Mogelijk kan deze onbalans (gedeeltelijk) worden weggestreept tegen de (omgekeerde) onbalans 26 SDU / NUMMER 1, FEBRUARI 2015 TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK LTR_P023_LTR-FIP :30:29

5 oplopen. Bij het relatief kleine faillissement van EnergyXS was bijvoorbeeld sprake van een geschil tussen de landelijk netbeheerder TenneT en de curator over een vordering van per saldo circa inzake onbalanskosten op de boedel, die was ontstaan over een periode van vier dagen. 40 In geval van een wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling dan wel een faillissement kan de landelijk netbeheer de PV-erkenning intrekken, 41 omdat de PV-houder niet meer kan voldoen aan gestelde wettelijke financiële voorwaarden. 42 Na intrekking verdeelt de landelijke netbeheerder, zo nodig eenzijdig, de aangesloten programmaverantwoordelijken naar rato over de andere PV-houders. 43 De verplichting van de betrokken PV-houder om energieprogramma s bij de landelijk netbeheerder in te dienen, loopt echter door zolang de PV-erkenning niet is ingetrokken. De boedel kan tot die tijd aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onbalanskosten die de landelijk netbeheerder aan deze partij dient toe te rekenen. De landelijk netbeheerder moet alvorens tot de intrekking over te gaan in overleg treden met ACM over of en, zo ja, onder welke voorwaarden hij kan aanbieden de intrekking op te schorten en, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, garant te staan voor de meerkosten tijdens deze tijdelijke voortzetting. De meerkosten bestaan uit de eventuele extra kosten voor de inkoop van de energie door de curator of bewindvoerder ten opzichte van de situatie dat de inkoopcontracten van de desbetreffende programmaverantwoordelijke niet zouden zijn ontbonden. Die ontbinding kan (automatisch) zijn ingetreden op grond van contractuele clausules. De PV-houder, zijn curator of bewindvoerder kan het aanbod overigens weigeren. 44 De onderneming in nood of de curator kan bovendien het initiatief nemen en een verzoek bij de landelijk netbeheerder indienen tot intrekking van de PV-erkenning. De landelijk netbeheerder dient dit dan in te willigen. Het wettelijke balansstelsel lijkt een waterdicht systeem voor balanshandhaving te bieden voor het geval een PV-houder van een andere PV-houder. In dat geval is de betrokken PV-houder in zoverre geen onbalans vergoeding aan de landelijk netbeheerder verschuldigd. 40 HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN Art. 3.1b.1 SysteemCode (impliciet) en art Transportvoorwaarde Gas - LTB, wegens het niet langer voldoen aan de gestelde voorwaarden. 42 Art jo SysteemCode en art Transportvoorwaarden Gas - LNB. 43 Art. 3.1c.5 SysteemCode en art Transportvoorwaarde Gas - LTB. Zie ook art. 3.1.d.4 SysteemCode. 44 Art. 3.1d.1 SysteemCode en art Transportvoorwaarde Gas - LTB. failliet gaat, ook wat betreft de fysieke balanshandhaving op het moment suprême. 45 De landelijk netbeheerder is daarbij echter praktisch gezien in hoge mate afhankelijk van het handelen van de curator en bewindvoerder voor een goede afwikkeling van de benodigde overdracht van het klantenbestand van de PV-houder, vooral als dit een grote partij betreft. De tijd om bijvoorbeeld overeenstemming te bereiken over tijdelijke voortzetting van de uitoefening van programmaverantwoordelijkheid is kort, slechts enkele dagen. 46 De beslissing over het aanleveren van de energieprogramma s dient bovendien dezelfde dag nog te gebeuren, in beginsel vóór uur. Er dient dus zeer snel te worden geschakeld tussen de betrokken partijen. 4. Ten slotte De bestaande wettelijke voorzieningen om de leveringszekerheid te waarborgen in geval van het faillissement van een energiebedrijf hebben tot nu toe alleen in relatief kleine faillissementen gefunctioneerd. De vraag is of deze toereikend zijn in geval van een groot faillissement in de energiesector. Veel zal daarbij afhangen van de curator. Een ordentelijke val van een groot energiebedrijf kan met inzet van diverse bestaande wettelijke publiekrechtelijke bevoegdheden en in samenspraak met de betrokken curator of bewindvoerder mogelijk adequaat geregisseerd plaatsvinden, onder meer doordat de landelijke netbeheerder tijdelijk een (deel van de) betalingsverplichting overneemt of pragmatisch door de intrekking van de leveringsvergunning, alsmede van de desbetreffende PV-erkenning op te schorten. Het overleg en de onderhandelingen zullen dan naar alle waarschijnlijkheid in een kort tijdsbestek, vertrouwelijk en onder hoge druk moeten plaatsvinden. De belangen die de curator uit hoofde van zijn wettelijke taak moet dienen, lopen daarbij mogelijk niet synchroon met de betrokken algemene belangen van de leveringszekerheid en consumentenbescherming. De curator heeft een eigen verantwoordelijkheid in deze, die is beschreven in het artikel van Tekstra in deze aflevering. Over de auteur Prof. mr. S. Pront-van Bommel is verbonden aan het Centrum voor Energievraagstukken van de Universiteit van Amsterdam. 45 Daarmee lijkt te zijn voorzien in de wettelijke taak van de landelijk netbeheerder, art. 16 lid 1 onder m en lid 2 onder d Elektriciteitswet en art. 10a lid 1 en art. 10 lid 2 onder c Gaswet. 46 Tien werkdagen, zie art Transportvoorwaarden Gas - LTB. In de Systeemcode zijn deze tien werkdagen alleen genoemd in relatie tot leveranciers: 3.1d.1 Systeemcode. TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK NUMMER 1, FEBRUARI 2015 / SDU 27 LTR_P023_LTR-FIP :30:29

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr., houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit)

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 982 Liberalisering energiemarkten Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst mr. M.E. Brinkman * Het altijd veranderende regulatoire kader van de energiemarkt blijkt een weerbarstig klimaat om in te contracteren.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Energievoorziening op recreatieparken

Beleidsnotitie. Energievoorziening op recreatieparken Beleidsnotitie Energievoorziening op recreatieparken Driebergen 22 augustus 2011 1 Inhoudopgave Inleiding 3 1. Achtergrond 3 2. Torenhoge kosten en extreme stijging regeldruk 4 2.1 Administratieve lastenverzwaring

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt De energievoorziening in goede handen Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt 2002-13428 15 maart 2002 Voorwoord Het zijn enerverende tijden in de Nederlandse energiewereld. De energiemarkt wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Energie en water. Prof. mr. W.H. van Boom * ** KRONIEK. 1. Inleiding

Energie en water. Prof. mr. W.H. van Boom * ** KRONIEK. 1. Inleiding Prof. mr. W.H. van Boom * ** Energie en water 1. Inleiding In deze kroniek komen de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van consumentencontracten in de sector energie en drinkwater aan de orde. 1

Nadere informatie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA `s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17-02-2000 E/EM/00011807 1 Onderwerp versnelling van het liberaliseringtempo

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie