IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware"

Transcriptie

1 IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

2 Inhoudstafel 1. Algemene Inlichtingen Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Aard van de opdracht Wetgeving Gunningswijze Procedureverloop Communicatie Informatie Administratieve bepalingen Toegangsrecht Financiële en economische draagkracht Technische en beroepsbekwaamheid Gunningscriteria Vormvereisten Indiening Verbintenistermijn Documenten Contractuele bepalingen Plaats van uitvoering Betalingsmodaliteiten Personeel Onderaanneming Vertrouwelijkheid Onvoorziene omstandigheden Ingebrekestelling Rechtskeuze Gebruikte termen Uitvoeringstermijn Bijlagen Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 2

3 1. Algemene Inlichtingen 1.1. Aanbestedende overheid IGEAN dienstverlening Doornaardstraat Wommelgem België 1.2. Voorwerp van de opdracht Perceel titel: Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Beschrijving: 1.3. Aard van de opdracht Het geheel van de opdracht wordt beschouwd als een aanneming van: Diensten Perceel titel: Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Aard: 1.4. Wetgeving Op deze aanneming is de volgende wetgeving van toepassing: De Wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni Het Belgische recht is van toepassing voor de interpretatie van de contractuele clausules en voor het bepalen van de rechten en plichten die niet door deze clausules geregeld zouden zijn. De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en Europees Publicatieblad en die betrekking hebben op deze opdracht, maken integraal deel uit van de bestekbepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte Gunningswijze Gunningswijze: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 3

4 1.6. Procedureverloop De gunningprocedure bestaat uit één enkele fase en begint met de selectie van inschrijvers gevolgd door de beoordeling van de offertes. De betrouwbaarheid van de inschrijvers wordt onderzocht op basis van het toegangsrecht en, indien van toepassing, de geschiktheid op grond van andere voorwaarden bepaald in dit bestek. De offertes van de geselecteerde inschrijvers worden onderzocht op grond van de toepasselijke gunningcriteria. Na de eerste beoordeling kunnen de onderhandelingen gestart worden met één, meerdere of alle inschrijvers. Er kunnen één of meerdere onderhandelingsrondes gehouden worden, afhankelijk van de inhoud van de voorstellen van de inschrijvers. De na de eerste beoordeling geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een demonstratie te geven op hun aanbod op woensdag De kandidaten worden ten laatste op verwittigd dat zij uitgenodigd worden. De demonstratie zal bestaan uit een demonstratie van ongeveer 40 min. en 15 min. die gereserveerd zijn voor vragen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om bijkomende inlichtingen en verduidelijkingen te vragen en om tijdens de onderhandelingen voorgestelde zaken te weigeren, een aanpassing ervan te vragen of bepaalde voorwaarden op te leggen, evenals de mogelijkheid van een eigen inbreng in de onderhandelingen. Voormelde handelingen gebeuren steeds rekening houdend met hetgeen het bestek oplegt en met in acht name van de beginselen van behoorlijk bestuur. De inschrijver met de meest voordelige regelmatige offerte zal de opdracht toegewezen krijgen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht niet toe te wijzen en een nieuwe procedure te lanceren. De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen vooraleer de gunningbeslissing ter kennis te brengen van de gekozen inschrijver. Tijdens deze termijn hebben de niet-geselecteerde en niet-gekozen inschrijvers de mogelijkheid om de schorsing te verzoeken van de gunningbeslissing bij de bevoegde rechterlijke instanties Communicatie Ta(a)l(en) waarin alle communicatie (zowel in woord als in schrift) tussen de betrokken partijen zal gebeuren: Nederlands 1.8. Informatie De kandidaat-inschrijvers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over de procedure en de opdracht. De aanbestedende overheid zal de antwoorden aan iedereen die het bestek opgevraagd heeft, bezorgen. De antwoorden vormen samen met het bestek de basis voor de offerte. Contactpersoon/personen aan wie de vragen gesteld moeten worden: Dhr. Robert-Jan Van Os Tel: 03/ Mail: Voor de informatica-technische aspecten kan u terecht bij Wouter Berteloot, ICT-verantwoordelijke. Tel. 03/ Mail: Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 4

5 2. Administratieve bepalingen 2.1. Toegangsrecht Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de gunningprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die: 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 3 bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63; 7 zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. Aandachtspunt: De combinatie van kandidaat-inschrijvers moet voor elke deelnemer, de bovenvermelde documenten indienen. Stukken die de kandidaat moet indienen: Het bewijs van het tegendeel wordt door de inschrijver geleverd door overlegging van een verklaring op eer ondertekend door de inschrijver. Aan de inschrijver wiens offerte in aanmerking komt voor de gunning, zal voor de toewijzing, gevraagd worden om de bewijsstukken i.v.m. de punten faillissement, veroordeling en belastingen in te dienen tot staving van de verklaring op eer Financiële en economische draagkracht De kandidaat-inschrijver dient de financiële en economische draagkracht aan te tonen door onderstaande gevraagde referenties. Perceel titel: Referentie: Referentie: Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen De kandidaat-inschrijver dient de financiële en economische draagkracht aan te tonen door toevoeging van de jaarrekening Verklaring betreffende de omzet De kandidaat-inschrijver dient de financiële en economische draagkracht aan te tonen door een verklaring betreffende de omzet van de laatste 3 boekjaren. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 5

6 2.3. Technische en beroepsbekwaamheid De opdrachtnemer zal zijn technische en beroepsbekwaamheid aantonen conform de artikelen 69 tot en met 72 van het KB van 15 juli Perceel titel: Referentie: Referentie: Referentie: Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid. De kandidaat of inschrijver om de diensten te verstrekken dient knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid aan te tonen. Een lijst van de voornaamste diensten. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. Studie- of beroepskwalificaties. Overzicht van CV's van de personen die ingezet zullen worden op het project. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 6

7 2.4. Gunningscriteria De gunning gebeurt aan de inschrijver die de voor het bestuur voordeligste regelmatige offerte heeft neergelegd, rekening houdend met onderstaande gunningscriteria. De inschrijver moet zich beperken tot de essentiële informatie. Het bestuur geeft de voorkeur aan bondige en heldere documentatie die een antwoord biedt op de bestekeisen en die verstaanbaar is en niet aan een zo groot mogelijke kwantiteit aan documenten. Perceel titel: Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware - Gunningscriterium: kwaliteit Punten: 50,00 Beschrijving: Beantwoordt het aanbod aan de doelstelling of vragen en is het aanbod duidelijk? - Gunningscriterium: Prijs Punten: 30,00 Beschrijving: - Gunningscriterium: Planning en implementatie Punten: 10,00 Beschrijving: - Gunningscriterium: Opleiding en onderhoudscontract Punten: 10,00 Beschrijving: 2.5. Vormvereisten Er moet gebruik gemaakt worden van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien deze niet gebruikt worden, moet op ieder van de ingediende documenten verklaard worden dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De te vermelden verklaring luidt als volgt: 'Ondergetekende, xxx, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de aanbestedende overheid verstrekte formulier aanvraag voor deelname/offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat/inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden.' De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ingevuld en ondertekend.als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. De inschrijver duidt duidelijk aan in zijn offerte welke informatie vertrouwelijk is en / of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag verspreid worden door de aanbestedende overheid. De inschrijver moet elke bladzijde van zijn offerte en de bijlagen, nummeren volgens het principe pagina (huidige pagina) / (totaal aantal pagina's). Dit geldt ook voor de bijlagen. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 7

8 2.6. Indiening Uiterste datum: Uiterste tijdstip: 10:00u De indiening gebeurt op papier. De indiening via elektronische middelen is verboden. De offerte op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: - de datum van de openingszitting, - IGEAN boekhouding- en beheersoftware. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk 'offerte boekhoud- & beheersoftware' wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan het adres vermeld in de opdrachtdocumenten. De drager overhandigt de offerte aan de persoon die daartoe aangewezen is door de aanbestedende overheid of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. Adres voor indiening: Doornaardstraat Wommelgem België Adres voor opening: Doornaardstraat Wommelgem België 2.7. Verbintenistermijn De inschrijvers blijven tijdens de verbintenistermijn gebonden door hun offerte. De verbintenistermijn begint te tellen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. Aantal kalenderdagen waarop de verbintenistermijn wordt vastgelegd: Documenten De inschrijver dient volgende documenten in te dienen. Perceel titel: Titel doc.: Titel doc.: Titel doc.: Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware CV's van personen die ingezet worden op het project Jaarrekening 2014 Lijst met de voornaamste diensten (referenties) Titel doc.: Titel doc.: Privacyverklaring Verklaring bereid te zijn bij gunning de standaard verwerkersovereenkomst van IGEAN te tekenen waarin partijen er zich uitdrukkelijk en principieel toe verbinden om de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Verklaring op eer Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 8

9 3. Contractuele bepalingen 3.1. Plaats van uitvoering Geldig voor alle percelen De opdracht wordt uitgevoerd op de plaats gespecifieerd in dit bestek of geleverd op de locatie gespecifieerd door de opdrachtgever bij de bestelling ervan Betalingsmodaliteiten Geldig voor alle percelen Tijdstip Betaling: De betaling gebeurt in mindering van de geleverde prestaties op kwartaalbasis. Adres waarop de factuur ingediend moet worden: Doornaardstraat Wommelgem België Adres waarop schuldvordering en gedetailleerde staat van werken ingediend moeten worden: 3.3. Personeel Doornaardstraat Wommelgem België Geldig voor alle percelen De opdrachtnemer vervangt onmiddellijk al de personeelsleden die, volgens de aanbestedende overheid, de goede uitvoering van de opdracht belemmeren wegens hun onbekwaamheid, hun slechte wil of hun algemeen gekend wangedrag Onderaanneming Geldig voor alle percelen De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid heeft geen enkele contractuele band met die derden Vertrouwelijkheid Geldig voor alle percelen De opdrachtnemer en de aanbestedende overheid die bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben van informatie of documenten of gegevens van gelijk welke aard ontvangen die als vertrouwelijk worden aangemerkt en met name betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht, de vereiste middelen voor de uitvoering ervan en op de werking van de diensten van de aanbestedende overheid, nemen de nodige maatregelen om te voorkomen dat deze informatie, documenten of gegevens aan derden worden medegedeeld die er geen kennis mogen van nemen. De opdrachtnemer die bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft van een tekening of model, knowhow, methode of een uitvinding toebehorende aan de aanbestedende overheid of gezamenlijk aan de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer, onthoudt zich van elke mededeling betreffende de tekening of het model, de knowhow, de methode of de uitvinding aan derden, tenzij die elementen het voorwerp uitmaken van de opdracht. De opdrachtnemer neemt in zijn contracten met de onderaannemers de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over die hij dient na te komen voor de uitvoering van de opdracht. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 9

10 3.6. Onvoorziene omstandigheden Geldig voor alle percelen In beginsel heeft de opdrachtnemer geen recht op enige wijziging van de contractuele voorwaarden om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer kan nochtans, hetzij om verlenging van de uitvoeringstermijnen, hetzij, wanneer hij een zeer belangrijk nadeel heeft geleden, om een andere vorm van herziening of de verbreking van de overeenkomst vragen, door omstandigheden te doen gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij het indienen van de offerte of de sluiting van de opdracht, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan. De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre deze zich kan beroepen op omstandigheden die de opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen indien hij zich in een gelijkaardige toestand zou hebben bevonden. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 10

11 3.7. Ingebrekestelling Geldig voor alle percelen In gebreke blijven De opdrachtnemer wordt voor de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 1 wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten; 2 ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 3 wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende overheid niet naleeft. Al de tekortkomingen op de bepalingen van de opdracht, daarin begrepen het niet naleven van de bevelen van de aanbestedende overheid, worden in een proces-verbaal vastgesteld, waarvan onmiddellijk bij aangetekende brief een afschrift aan de opdrachtnemer wordt verzonden. De opdrachtnemer dient zonder verwijl zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan bij aangetekende brief, te verzenden binnen de vijftien dagen volgend op de datum van verzending van het proces-verbaal, aan de aanbestedende overheid zijn verweermiddelen doen gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten. Wanneer in hoofde van de opdrachtnemer tekortkomingen worden vastgesteld, stelt hij zich bloot aan sancties door toepassing van één of meer maatregelen. Straffen Elke gebrekkige uitvoering waarvoor niet in een bijzondere straf is voorzien, geeft aanleiding tot een algemene straf die: 1 eenmalig is en 0,07 procent bedraagt van de oorspronkelijke aannemingssom met een minimum van veertig euro en een maximum van vierhonderd euro, of 2 dagelijks is en 0,02 procent bedraagt van de oorspronkelijke aannemingssom met een minimum van twintig euro en een maximum van tweehonderd euro, wanneer de gebrekkige uitvoering onmiddellijk ongedaan moet worden gemaakt. Deze straf wordt toegepast vanaf de derde dag na de datum van afgifte van de aangetekende brief tot en met de dag waarop aan de gebrekkige uitvoering een einde werd gesteld door toedoen van de opdrachtnemer of van de aanbestedende overheid zelf. Vertragingsboeten De vertragingsboetes zijn onafhankelijk van straffen. Zij zijn eisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn zonder opstelling van een proces-verbaal en worden van rechtswege toegepast voor het totaal aantal dagen vertraging. Onverminderd de toepassing van de vertragingsboetes, vrijwaart de opdrachtnemer de aanbestedende overheid in voorkomend geval tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging in de uitvoering van de opdracht. Ambtshalve maatregelen De ambtshalve maatregelen zijn: 1 het eenzijdig verbreken van de opdracht, in welk geval de aanbestedende overheid van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding verwerft of bij gebrek aan borgstelling een equivalent bedrag. Deze maatregel sluit de toepassing uit van iedere vertragingsboete op het deel waarop de verbreking slaat; 2 de uitvoering in eigen beheer van het geheel of van een deel van de niet-uitgevoerde opdracht; 3 het sluiten van één of meerdere opdrachten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht. De maatregelen onder het eerste lid, 2 en 3, worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven opdrachtnemer. Nochtans vallen de vertragingsboetes en straffen die bij de uitvoering van een opdracht voor rekening worden toegepast, ten laste van de nieuwe opdrachtnemer. Overige sancties Onverminderd de in dit besluit bedoelde sancties, kan de in gebreke gebleven opdrachtnemer door de aanbestedende overheid voor bepaalde tijd van haar opdrachten worden uitgesloten. De betrokkene wordt vooraf gehoord om zich te verdedigen en de gemotiveerde beslissing wordt hem betekend. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 11

12 3.8. Rechtskeuze Geldig voor alle percelen Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige opdracht. Indien enige bepaling van dit bestek niet rechtsgeldig mocht blijken, blijven de overige bepalingen in stand. De ongeldige bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de contracterende partijen zoveel als mogelijk benadert. De contracterende partijen erkennen alle bepalingen van het huidige bestek te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De partijen van de overeenkomst streven ernaar eventuele geschillen in der minne te regelen. Is dit niet mogelijk dan zijn enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd Gebruikte termen In het vervolg van het bestek wordt de gezochte boekhoud- en beheersoftware omschreven als "de oplossing" Uitvoeringstermijn De inschrijver dient zich te houden aan de volgende opgegeven uitvoeringstermijnen. 1. het gedeelte met betrekking tot de boekhouding moet operationeel zijn op de timing van de overige onderdelen is in onderling overleg te bepalen. De uiterste implementatiedatum voor alle onderdelen is 10 maanden na gunning. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 12

13 4. Bijlagen Titel : 4. Technische bepalingen Beschrijving: Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Pagina 13

14 4. Technische bepalingen Wij verwachten de levering, installatie en onderhoud van de oplossing die ons in staat stelt in het algemeen onderstaande doelstellingen te bereiken en die, meer in detail, positief beantwoordt aan de uitgebreide onderstaande vereisten en vraagstelling. Algemene doelstelling: IGEAN wil een betrouwbaar, efficiënt (en dus maximaal geautomatiseerd en gestroomlijnd), en effectief (het zorgt voor het voldoen aan de wettelijke boekhoudverplichtingen en levert de basis voor goed onderbouwd management) boekhoud- en beheerssysteem. Specifieke doelstellingen 1) vervangen van het huidige boekhoudpakket (piton) door een a. gebruiksvriendelijk, (eenvoudig in gebruik én het doet zoveel mogelijk automatisch) b. performant, c. blijvend wettelijk conform, d. en transparant boekhoudpakket, e. met analytische dimensies, f. en flexibele, zelf bouwbare en betrouwbare rapporteringsmogelijkheden in MS Office formaat (excel, word, ) en pdf, g. met oog voor de continuïteit. 2) Het automatiseren en digitaliseren van a. het bestelbon-, b. verkooporder-, c. onkostennota-, d. en facturentraject (zowel in als uit) inclusief e. goedkeurings- en f. opvolgingssystematiek en g. integratie in het boekhoudpakket (zie 7) 3) Het integreren van (de gegevens van) volgende bestaande software pakketten in het boekhoud- en beheerssysteem Intern: a. CP-AIS,KG-AIS (beide van Aloatec Identity Systems (AIS)) b. GPS-Suite (Bijvoorbeeld GPS gegevens als onderdeel van de financiële projectopvolging.)(van GPS Time & Security) c. en evt AORTA. (van Real Dolmen) Extern: gegevens van CIPAL mbt personeel 4) Het centraal beheren van alle contacten (klanten / leveranciers/ personeel/ bestuurders ) met op documentinhoud consulteerbare contacthistoriek (brieven, e- mail, telefoon, ) en dit gekoppeld aan de boekhouding (vb klanten- of leveranciershistoriek) projecten en rapportering. 5) Al deze doelstellingen realiseren op een veilige manier: De informatie is toegankelijk via a. een beveiligd toegangsbeheer b. met verschillende veiligheidsniveau s naargelang gebruik- en beslissingsniveau c. met een degelijke en geautomatiseerde back-up systematiek 14

15 6) De mogelijkheid om op een eenvoudige manier gefilterde informatie beschikbaar te stellen in een beveiligd extranet of vergelijkbaar online distributiesysteem 7) Een gegeven wordt maar één keer ingevoerd IGEAN Dienstverlening wenst maatwerk tot een strikt minimum te herleiden. Gelieve duidelijk aan te geven wanneer een functionaliteit niet in de standaard is inbegrepen en u dus maatwerk voorziet. 15

16 4.1. Basisfunctionaliteiten Volgende punten omschrijven enkele minimale vereisten 1. Er moet met meerdere verschillende entiteiten/omgevingen kunnen gewerkt worden. De gegevens (klanten, leveranciers, boekhoudplannen etc.) moeten onderling gelijk gehouden kunnen worden. Het moet mogelijk zijn dat verschillende entiteiten verschillende boekhoudplannen hebben. 2. Er moet kunnen geconsolideerd worden tussen de boekhoudingen van de verschillende entiteiten. 3. Autorisaties (wie kan wat zien / wijzigen / verwijderen) moeten per gebruiker kunnen worden ingesteld. 4. De authenticatie moet gekoppeld kunnen worden aan active directory. 5. De wettelijke aspecten (vb evolutie van boekhoudwetgeving) moeten opgevolgd worden binnen het onderhoudscontract. 6. Er moet met meerdere analytische dimensies gewerkt kunnen worden. Vermeld hoeveel analytische dimensies in de oplossing mogelijk zijn. 7. Investeringen/kosten moeten analytisch toegewezen kunnen worden aan meerdere afdelingen, projecten, etc. Het moet mogelijk zijn deze achteraf te herverdelen. Bij voorkeur kan er hiervoor met verdeelsleutels gewerkt worden. 8. Hergroeperingen binnen een analytische dimensie moeten mogelijk zijn. 9. Bepaalde combinaties van analytische dimensies moeten kunnen verboden worden. 10. Kostenrekeningen en analytische rekeningen moeten inactief kunnen gezet worden. 11. Betaallijsten moeten makkelijk en soepel samengesteld kunnen worden: bijvoorbeeld: betaal die twee facturen van die leveranciers en die ene van een andere leverancier. 12. Facturen moeten geassisteerd over meerdere periodes verdeeld kunnen worden. (vb.: automatische voorstelling eindejaarsboekingen via overlopende rekeningen). 13. BTW verhoudingsgetallen moeten beheerd kunnen worden. 14. Niet-recupereerbare BTW uit één factuur (bijvoorbeeld bij verlegging BTW) moet berekend en verdeeld kunnen worden over verschillende analytische kostenplaatsen. 15. Betalingen moeten per factuur of per leverancier geblokkeerd kunnen worden. 16. Er moeten uitgebreide zoekfuncties zijn. Bijvoorbeeld een zoekfunctie op basis van bedrag. 17. Lijsten, documenten en gegevens moeten gemakkelijk geëxporteerd kunnen worden naar, of geïmporteerd van, Microsoft Excel/Word en indien van toepassing pdf (vb bij bestelbonnen). 18. Verschillende soorten journalen moeten (ook meervoudig) kunnen aangemaakt worden. Vb: Er moeten verschillende bankjournalen of verkoopjournalen aangemaakt kunnen worden. 19. De neerlegging van de jaarrekening moet in een elektronisch formaat kunnen gebeuren. De boekhouding moet output leveren die bruikbaar is in Accon. Met welk ander programma dat dient om jaarrekeningen volgens officieel formaat op te stellen, kan de oplossing nog overweg? 20. De BTW aangifte en listing moet elektronisch kunnen gebeuren. 21. De intrastataangifte moet elektronisch kunnen gebeuren (daartoe moeten bij elke aankoop goederencodes kunnen voorgesteld worden Vb een beperkte selectie codes per leverancier ). 22. Inloggen in geval van een cloudoplossing moet met twee-staps authenticatie. 16

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie