Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997"

Transcriptie

1 Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : Venlo, 4 augustus 2006 Bijlage(n) : 1 Op 10 maart 2006 is een verzoek binnengekomen van de Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK te Venlo, gedateerd 13 december 2005, om een vergunning als bedoeld in artikel 14, lid 1 van de Grondwaterwet en de Verordening Waterhuishouding Limburg Het verzoek om vergunning is geregistreerd onder nummer (1015 WO). De aanvraag Er wordt vergunning gevraagd voor het onttrekken van grondwater met een maximale hoeveelheid van 40 m³ per uur en 4800 m³ per jaar. Het water wordt gebruikt voor de beregening van kunstgrashockeyvelden van het sportpark Herungerberg gelegen aan de Louisenburgweg te Venlo. De grondwaterwinning zal plaats vinden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie E, nummer 444. Ter inzagelegging De aanvraag om vergunning en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken na datum van publicatie van het ontwerpbesluit ter inzage in het waterschapshuis en in het gemeentehuis van de gemeente Venlo. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving kunnen in de genoemde periode ook worden geraadpleegd via de internetsite van het waterschap - onder actualiteiten. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Overwegingen Locatie Sportpark Herungerberg is gelegen tussen de Rijksweg A67 en Groote Heide ten oosten van Venlo. Westelijk van het sportpark zijn een aantal kassen gelegen. Het sportpark is gelegen in een bosrijke omgeving. In de omgeving van het sportpark is (woon)bebouwing aanwezig. Bodem en geohydrologie Het maaiveld ter plekke van sportpark Genooi ligt op circa 40 meter + NAP. Volgens de aanvraag kan de ondergrond als volgt worden geschematiseerd. Tabel 1. Bodemopbouw en geohydrologische schematisatie Diepte (m+nap) Samenstelling Formatie Pakket Doorlatendheid (m/d) Ca. 40 tot Zanden en lokaal leem Betuwe Deklaag 5 31 en klei Ca. 31 tot 5 Grof zand met grof Veghel, Kreftenheye Watervoerend 60 grind pakket 1 Ca 5 tot 3 Klei met fijne Venloklei Scheidende laag 0,5 zandlagen Ca. 3 tot Grof zand met fijn Venlo Watervoerend grind pakket 2 > -46 Fijne tot matig grove kleihoudende zanden Breda Hydrologische basis

2 Ter plekke van het sportpark wordt een grondwatertrap VIII gekenmerkt. De GHG ligt dieper dan 1,40 meter beneden maaiveld en de GLG is dieper dan 1,80 meter beneden maaiveld gelegen. Onttrekking Op d.d. 12 februari 2002 (CD 8054, 1015 WO) is door de Provincie Limburg een tijdelijke vergunning verleend voor het onttrekken van grondwater uit het 2 e watervoerende pakket onder de Venlo klei voor het beregenen van de grassportvelden en kunstgrashockeyvelden op sportpark Herungerberg. De geldigheidstermijn van deze vergunning is d.d. 1 januari 2006 verlopen. Onder voorschrift 4 van deze tijdelijke vergunning is een verplichting opgenomen tot onderzoek naar alternatieven voor de grondwaterwinning om de grondwaterverbruik uit het diepe watervoerende pakket mogelijk te beëindigen. Dit onderzoek is bij de onderhavige aanvraag toegevoegd. Voor het beregenen van de grassportvelden op sportpark Herungerberg is het mogelijk gebleken om grondwater uit het ondiepe 1 e watervoerende pakket aan te wenden. Hiervoor is op d.d. 4 april 2006 een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 14, lid 1 van de Grondwaterwet en de Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 ingediend. Op het sportpark zijn twee kunstgrashockeyvelden gelegen welke ook periodiek dienen te worden beregend. Beregening is noodzakelijk om blessures te voorkomen, zonder water kunnen deze velden niet worden gebruikt. De onttrekking vindt plaats uit het 2 e watervoerende pakket. Het grondwater uit het 1 e watervoerende pakket blijkt ongeschikt in verband met het hoge ijzergehalte. Problemen die dan optreden zijn het roodbruin verkleuren en het dichtslaan van de onderbouw van het kunstgrasveld. Op basis van meetgegevens en ervaringen van de afgelopen jaren is de voorgenomen onttrekking bepaald op 4800 m 3 /jaar. Alternatieven voor de grondwateronttrekking uit het 2 e watervoerende pakket zijn onderzocht. Deze brengen forse investeringen met zich mee. De aanvraag betreft dan ook het tijdelijk voortzetten van de onttrekking uit het diepe 2 e watervoerende pakket. Verlaging van de grondwaterstand Gezien de geringe hoeveelheid te onttrekken grondwater en het periodieke, kortdurende karakter van de onttrekking zal de verlaging van de grondwaterstand beperkt zijn in een vrij klein gebied. De grens van het invloedsgebied zal niet reiken tot buiten de grenzen van het sportpark. Een onderzoek naar de gevolgen is daarom niet noodzakelijk. Belang natuur, land- en tuinbouw en bebouwing Er zijn volgens de Ecohydrologische Atlas van Limburg geen gebieden met hydrologische gevoelige vegetatie gelegen binnen het invloedsgebied. Het belang natuur zal dan ook niet worden geschaad. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking zijn geen land- en/of tuinbouwgronden gelegen, het belang zal dan ook niet worden geschaad. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking is geen bebouwing gelegen. Belang andere onttrekkers Er zijn geen andere geregistreerde grondwateronttrekkingen bekend binnen het invloedsgebied van de onttrekking. Het belang andere onttrekkers zal dan ook niet worden geschaad. Belang oppervlaktewater Het belang oppervlaktewater zal niet worden geschaad aangezien er geen oppervlaktewateren binnen het invloedsgebied gelegen zijn. Grondwaterbeleid In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2001 is het beleid ten aanzien van gebruiksfuncties van grondwater vastgelegd. Dit beleid is door ons vastgelegd in ons besluit van 8 februari Bovengenoemd beleid is erop gericht een zo doelmatig mogelijk gebruik van het grondwater te bewerkstelligen. Voor de onderhavige situatie zijn met name de volgende doelstellingen van belang:

3 1. Een onttrekking mag geen permanente verlaging van de grondwaterstand veroorzaken aan de rand van (de bufferzone) een hydrologisch gevoelig natuurgebied ten opzichte van het referentiejaar 1989 (uitgaande van een modelnauwkeurigheid van 0,05 m.). Indien de beregening plaatsvindt in de nabijheid van een grondwaterafhankelijk natuurgebied zullen, afhankelijk van tijdstip en duur van de onttrekking en het effect op de grondwaterstand, compenserende maatregelen verlangd worden om het negatief effect op te heffen. 2. De beregening van (sport-)grasvelden dient doelmatig te zijn op basis van de functie en het beheer van het (sport-)grasveld. 3. Er worden geen nieuwe onttrekkingen voor beregening uit de diepe watervoerende pakketten van de Roerdalslenk en de Venlo-Schol toegestaan. Voor bestaande diepe onttrekkingen dienen alternatieven te worden ontwikkeld. ad. 1 Er treedt geen verlaging van de grondwaterstand op in een hydrologisch gevoelig gebied als gevolg van de onttrekking. De onttrekking is niet in strijd met het onder één gestelde. ad. 2 Voor de aangevraagde hoeveelheden is een onderbouwing toegevoegd op basis van meeten ervaringsgegevens van afgelopen jaren. De onttrekking is niet in strijd met het onder twee gestelde. ad. 3 De voorgenomen grondwateronttrekking vindt plaats uit het diepe 2 e watervoerende pakket. Voor de bestaande onttrekking zijn alternatieven onderzocht. Door het aanwenden van grondwater uit het 1 e watervoerende pakket voor beregening van de grassportvelden is een belangrijke reductie van de onttrekking uit het diepe watervoerende pakket gerealiseerd. Er zijn een aantal alternatieven voorhanden om de bestaande onttrekking uit het diepe 2 e watervoerende pakket ten behoeve van beregening kunstgrassportvelden te beëindigen. Gezien het feit dat de bestaande inrichting in 2011 is afgeschreven en de alternatieven een forse investering vergen is het redelijkerwijs en bedrijfseconomisch verantwoord om voor de bestaande situatie een tijdelijke vergunning te verlenen. In deze periode heeft de vergunninghouder de mogelijkheid om een alternatief te kiezen en in te zetten. Na deze datum dient de diepe grondwateronttrekking te worden beëindigd en een (of meerdere) alternatief te worden ingezet. De onttrekking is derhalve niet in strijd met het onder drie gestelde. Conclusie Gelet op het bovenstaande en gezien het belang van deze onttrekking, kan de gevraagde vergunning onder voorwaarden tijdelijk worden verleend. BESLUIT Gelet op de Grondwaterwet, artikel 14, lid 1, de Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2001, besluiten wij: Aan de Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK te Venlo, onder voorwaarden een tijdelijke vergunning tot 1 januari 2011 te verlenen voor het onttrekken van water aan de bodem ter plaatse van sportpark Herungerberg aan de Louisenburgweg te Venlo. Het grondwater mag worden onttrokken op het perceel kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie E, nummer 444 met als doel het beregenen van kunstgrashockeyvelden. Er mag maximaal 40 m³ per uur en m³ per jaar worden onttrokken.

4 Voorschriften Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften. Gegevens over de grondwateronttrekking 1. a. De houder van de vergunning mag grondwater onttrekken tot een diepte van ongeveer 50 meter beneden maaiveld; b. De grondwateronttrekking dient uiterlijk op 1 januari 2011 te zijn beëindigd. Inrichten onttrekkingsputten 2. De houder van de vergunning is verplicht tot het volgende: t.a.v. onttrekkingsputten a. Het daadwerkelijk inrichten van een nieuwe pompput moet gebeuren volgens de voorschriften in bijlage 1. De aanvang van het inrichten en de diepte waarop de pompput wordt gemaakt moet uiterlijk 1 week voor de aanleg schriftelijk zijn gemeld aan: De projectleider Grondwater van het waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO; b. De exacte locatie van een nieuwe pompput moet uiterlijk 1 week na het beëindigen van de boorwerkzaamheden schriftelijk zijn gemeld aan de genoemde projectleider Grondwater; t.a.v. grondmonsters en boorbeschrijvingen c. Bij boringen voor een pompput, zoals bedoeld onder 2a, moeten grondmonsters worden genomen en een boorbeschrijvingen worden gemaakt volgens de voorschriften in bijlage 1; d. Boorbeschrijving en afwerkstaat moeten binnen 1 maand na beëindiging van de boorwerkzaamheden zijn toegezonden aan de genoemde projectleider Grondwater; Meten en registreren 3. De houder van de vergunning is verplicht tot het volgende: t.a.v. hoeveelheid onttrokken grondwater a. Het grondwater dat wordt onttrokken, moet worden gemeten met één of meer deugdelijke watermeters; b. Vóór de aanvang van de grondwateronttrekking moet de beginstand van de watermeter zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeter op de eerste* dag van iedere maand worden geregistreerd; * Is dit een zon- of feestdag, dan moet op de eerstvolgende werkdag erna worden gemeten. Valt deze dag op een zaterdag, dan moet de dag ervoor worden gemeten. c. Het Meetbesluit (AMvB, 27 augustus 1985, Stb. 293), als onderdeel van de Grondwaterwet, is van toepassing op het meten en registreren van het onttrokken water en de waterstromen;

5 t.a.v. registratie d. Er moet worden gezorgd dat de metingen, zoals bedoeld onder 3b in tabellen worden gezet en dat hiervan elk jaar een afschrift wordt gestuurd aan de genoemde projectleider Grondwater. Tevens moeten deze gegevens bij de houder van de vergunning ter beschikking staan voor de controlerende ambtenaren van het waterschap. Algemene bepalingen 4. Afwijken van de gegevens, welke schriftelijk zijn gemeld aan de genoemde projectleider Grondwater, is alleen toegestaan als de genoemde projectleider Grondwater dit schriftelijk heeft goedgekeurd; 5. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het meten en registreren van het onttrokken grondwater; 6. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden waarin alle voorvallen staan die van invloed kunnen zijn geweest op de registratie van onttrokken hoeveelheden grondwater. Dit logboek moet bij het bedrijf ter inzage liggen voor de controlerend ambtenaar van het waterschap; 7. Bij een beëindiging van de grondwateronttrekking die te voorzien is, is de houder van de vergunning verplicht, minimaal 6 maanden voor het beëindigen, schriftelijk mededeling te doen aan de genoemde projectleider Grondwater; 8. Wanneer de inrichting geheel of gedeeltelijk definitief buiten werking wordt gesteld, moet dit terstond worden gemeld aan de genoemde projectleider Grondwater. De pompput, die tot de inrichting behoort en die definitief buiten gebruik wordt gesteld, moet worden afgedicht of afgewerkt volgens de voorschiften in bijlage 1, indien de genoemde projectleider Grondwater deze pompput niet geschikt acht om te gebruiken als peilbuis; 9. De omgeving van de pompput moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerende pakket wordt voorkomen. Tevens moet worden voorkomen dat verontreinigd water via de pompinstallatie in het watervoerende pakket stroomt; 10. a. Het dagelijks bestuur van waterschap Peel en Maasvallei kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de onttrekking onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen; b. Ongeacht het bepaalde onder a. van dit artikel is de houder van de vergunning verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze onttrekking maatregelen te nemen teneinde deze nadelige gevolgen te compenseren; Voor informatie over de voorschriften kunt u zich wenden tot dhr. Stevens van het waterschap Peel en Maasvallei, projectteam Grondwater (tel ).

6 Afschriften Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan: - Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK VENLO, als beschikking op de aanvraag; - NV Waterleiding Maatschappij Limburg, postbus 1060, 6201 BB MAASTRICHT, ter kennisneming; Namens het dagelijks bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei Ing. P.J. Heeskens projectleider vergunningen & handhaving grondwater

7 Bijlage 1 De voorschriften voor het inrichten en vervangen van de onttrekkingsputten: - bij een nieuwe pompput moet ter plaatse van de slecht doorlatende lagen vanaf 0,5 m boven tot 0,5 m onder deze laag een afdoende kleiafdichting worden aangebracht; - het boorgat moet vanaf maaiveld tot 3 m diepte of tot de bodem van het puthuisje worden afgedicht met bentoniet, cementspecie of klei; De voorschriften voor het definitief afdichten van de onttrekkingsputten: - het filter alsmede het traject tot 3 meter boven het filter moet worden volgestort met bentoniet, cementspecie of klei; - het traject van 1 tot 4 meter beneden maaiveld moet worden volgestort met bentoniet, cementspecie of klei; - ter plaatse van slecht doorlatende lagen moet vanaf 0,5 m boven tot 0,5 m onder deze laag bentoniet of cementspecie worden aangebracht; De voorschriften voor het nemen van grondmonsters en beschrijven van boringen: - grondmonsters moeten worden genomen volgens de geldende NEN-norm (thans: NEN 5119:1991) voor boren en monstername in de grond en boorbeschrijvingen moeten worden gemaakt volgens de geldige NEN-norm (thans: NEN 5104:1989/C1:1990) voor classificatie van onverharde grondmonsters en moeten zodanig zijn dat een juist beeld wordt verkregen van de doorboorde grondlagen.

Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013

Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013 Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013 Algemene regels en vrijstellingen van de vergunningplicht en voorwaarden Aldus vastgesteld in een vergadering van het dagelijks bestuur van Wetterskip

Nadere informatie

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet.

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet. GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 17 februari 2015. Nr. 2015-07459/8, LGW Zaaknummer 557716 Verzonden: 2 O FEB. 2015 Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 256 4750 F 030 256 4755 info@nitg.tno.nl Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving Datum September

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

De Draai Heerhugowaard

De Draai Heerhugowaard De Draai Heerhugowaard Verkenning technische en financiële haalbaarheid watersysteem als energieleverancier Definitief 17 januari 2007 Colofon Titel V erkenning technische en financiële haalbaarheid watersysteem

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20463 22 juli 2013 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 juli 2013, nr. WJZ / 13117209, houdende

Nadere informatie

Nota van Toelichting. 1 Inleiding

Nota van Toelichting. 1 Inleiding 1 Nota van Toelichting 1 Inleiding Het Besluit gebruik meststoffen (hierna: Bgm) heeft tot doel om de belasting van de bodem en het water door fosfaat- en stikstofverbindingen afkomstig uit dierlijke meststoffen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

VORMVRIJE MER-BEOORDELING

VORMVRIJE MER-BEOORDELING VORMVRIJE MER-BEOORDELING voor de rundveehouderij van De heer M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Opdrachtgever: M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Locatie: Kleine Woldweg nabij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Commissie van Deskundigen Grondwaterwet

Commissie van Deskundigen Grondwaterwet Commissie van Deskundigen Grondwaterwet Jaarverslag 2000 Jaarverslag 2000 Commissie van Deskundigen Grondwaterwet Secretariaat: Herman Gorterstraat 5 Postbus 2002 3502 A Utrecht tel: 030-275 66 00 fax:

Nadere informatie