Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997"

Transcriptie

1 Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : Venlo, 4 augustus 2006 Bijlage(n) : 1 Op 10 maart 2006 is een verzoek binnengekomen van de Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK te Venlo, gedateerd 13 december 2005, om een vergunning als bedoeld in artikel 14, lid 1 van de Grondwaterwet en de Verordening Waterhuishouding Limburg Het verzoek om vergunning is geregistreerd onder nummer (1015 WO). De aanvraag Er wordt vergunning gevraagd voor het onttrekken van grondwater met een maximale hoeveelheid van 40 m³ per uur en 4800 m³ per jaar. Het water wordt gebruikt voor de beregening van kunstgrashockeyvelden van het sportpark Herungerberg gelegen aan de Louisenburgweg te Venlo. De grondwaterwinning zal plaats vinden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie E, nummer 444. Ter inzagelegging De aanvraag om vergunning en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken na datum van publicatie van het ontwerpbesluit ter inzage in het waterschapshuis en in het gemeentehuis van de gemeente Venlo. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving kunnen in de genoemde periode ook worden geraadpleegd via de internetsite van het waterschap - onder actualiteiten. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Overwegingen Locatie Sportpark Herungerberg is gelegen tussen de Rijksweg A67 en Groote Heide ten oosten van Venlo. Westelijk van het sportpark zijn een aantal kassen gelegen. Het sportpark is gelegen in een bosrijke omgeving. In de omgeving van het sportpark is (woon)bebouwing aanwezig. Bodem en geohydrologie Het maaiveld ter plekke van sportpark Genooi ligt op circa 40 meter + NAP. Volgens de aanvraag kan de ondergrond als volgt worden geschematiseerd. Tabel 1. Bodemopbouw en geohydrologische schematisatie Diepte (m+nap) Samenstelling Formatie Pakket Doorlatendheid (m/d) Ca. 40 tot Zanden en lokaal leem Betuwe Deklaag 5 31 en klei Ca. 31 tot 5 Grof zand met grof Veghel, Kreftenheye Watervoerend 60 grind pakket 1 Ca 5 tot 3 Klei met fijne Venloklei Scheidende laag 0,5 zandlagen Ca. 3 tot Grof zand met fijn Venlo Watervoerend grind pakket 2 > -46 Fijne tot matig grove kleihoudende zanden Breda Hydrologische basis

2 Ter plekke van het sportpark wordt een grondwatertrap VIII gekenmerkt. De GHG ligt dieper dan 1,40 meter beneden maaiveld en de GLG is dieper dan 1,80 meter beneden maaiveld gelegen. Onttrekking Op d.d. 12 februari 2002 (CD 8054, 1015 WO) is door de Provincie Limburg een tijdelijke vergunning verleend voor het onttrekken van grondwater uit het 2 e watervoerende pakket onder de Venlo klei voor het beregenen van de grassportvelden en kunstgrashockeyvelden op sportpark Herungerberg. De geldigheidstermijn van deze vergunning is d.d. 1 januari 2006 verlopen. Onder voorschrift 4 van deze tijdelijke vergunning is een verplichting opgenomen tot onderzoek naar alternatieven voor de grondwaterwinning om de grondwaterverbruik uit het diepe watervoerende pakket mogelijk te beëindigen. Dit onderzoek is bij de onderhavige aanvraag toegevoegd. Voor het beregenen van de grassportvelden op sportpark Herungerberg is het mogelijk gebleken om grondwater uit het ondiepe 1 e watervoerende pakket aan te wenden. Hiervoor is op d.d. 4 april 2006 een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 14, lid 1 van de Grondwaterwet en de Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 ingediend. Op het sportpark zijn twee kunstgrashockeyvelden gelegen welke ook periodiek dienen te worden beregend. Beregening is noodzakelijk om blessures te voorkomen, zonder water kunnen deze velden niet worden gebruikt. De onttrekking vindt plaats uit het 2 e watervoerende pakket. Het grondwater uit het 1 e watervoerende pakket blijkt ongeschikt in verband met het hoge ijzergehalte. Problemen die dan optreden zijn het roodbruin verkleuren en het dichtslaan van de onderbouw van het kunstgrasveld. Op basis van meetgegevens en ervaringen van de afgelopen jaren is de voorgenomen onttrekking bepaald op 4800 m 3 /jaar. Alternatieven voor de grondwateronttrekking uit het 2 e watervoerende pakket zijn onderzocht. Deze brengen forse investeringen met zich mee. De aanvraag betreft dan ook het tijdelijk voortzetten van de onttrekking uit het diepe 2 e watervoerende pakket. Verlaging van de grondwaterstand Gezien de geringe hoeveelheid te onttrekken grondwater en het periodieke, kortdurende karakter van de onttrekking zal de verlaging van de grondwaterstand beperkt zijn in een vrij klein gebied. De grens van het invloedsgebied zal niet reiken tot buiten de grenzen van het sportpark. Een onderzoek naar de gevolgen is daarom niet noodzakelijk. Belang natuur, land- en tuinbouw en bebouwing Er zijn volgens de Ecohydrologische Atlas van Limburg geen gebieden met hydrologische gevoelige vegetatie gelegen binnen het invloedsgebied. Het belang natuur zal dan ook niet worden geschaad. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking zijn geen land- en/of tuinbouwgronden gelegen, het belang zal dan ook niet worden geschaad. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking is geen bebouwing gelegen. Belang andere onttrekkers Er zijn geen andere geregistreerde grondwateronttrekkingen bekend binnen het invloedsgebied van de onttrekking. Het belang andere onttrekkers zal dan ook niet worden geschaad. Belang oppervlaktewater Het belang oppervlaktewater zal niet worden geschaad aangezien er geen oppervlaktewateren binnen het invloedsgebied gelegen zijn. Grondwaterbeleid In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2001 is het beleid ten aanzien van gebruiksfuncties van grondwater vastgelegd. Dit beleid is door ons vastgelegd in ons besluit van 8 februari Bovengenoemd beleid is erop gericht een zo doelmatig mogelijk gebruik van het grondwater te bewerkstelligen. Voor de onderhavige situatie zijn met name de volgende doelstellingen van belang:

3 1. Een onttrekking mag geen permanente verlaging van de grondwaterstand veroorzaken aan de rand van (de bufferzone) een hydrologisch gevoelig natuurgebied ten opzichte van het referentiejaar 1989 (uitgaande van een modelnauwkeurigheid van 0,05 m.). Indien de beregening plaatsvindt in de nabijheid van een grondwaterafhankelijk natuurgebied zullen, afhankelijk van tijdstip en duur van de onttrekking en het effect op de grondwaterstand, compenserende maatregelen verlangd worden om het negatief effect op te heffen. 2. De beregening van (sport-)grasvelden dient doelmatig te zijn op basis van de functie en het beheer van het (sport-)grasveld. 3. Er worden geen nieuwe onttrekkingen voor beregening uit de diepe watervoerende pakketten van de Roerdalslenk en de Venlo-Schol toegestaan. Voor bestaande diepe onttrekkingen dienen alternatieven te worden ontwikkeld. ad. 1 Er treedt geen verlaging van de grondwaterstand op in een hydrologisch gevoelig gebied als gevolg van de onttrekking. De onttrekking is niet in strijd met het onder één gestelde. ad. 2 Voor de aangevraagde hoeveelheden is een onderbouwing toegevoegd op basis van meeten ervaringsgegevens van afgelopen jaren. De onttrekking is niet in strijd met het onder twee gestelde. ad. 3 De voorgenomen grondwateronttrekking vindt plaats uit het diepe 2 e watervoerende pakket. Voor de bestaande onttrekking zijn alternatieven onderzocht. Door het aanwenden van grondwater uit het 1 e watervoerende pakket voor beregening van de grassportvelden is een belangrijke reductie van de onttrekking uit het diepe watervoerende pakket gerealiseerd. Er zijn een aantal alternatieven voorhanden om de bestaande onttrekking uit het diepe 2 e watervoerende pakket ten behoeve van beregening kunstgrassportvelden te beëindigen. Gezien het feit dat de bestaande inrichting in 2011 is afgeschreven en de alternatieven een forse investering vergen is het redelijkerwijs en bedrijfseconomisch verantwoord om voor de bestaande situatie een tijdelijke vergunning te verlenen. In deze periode heeft de vergunninghouder de mogelijkheid om een alternatief te kiezen en in te zetten. Na deze datum dient de diepe grondwateronttrekking te worden beëindigd en een (of meerdere) alternatief te worden ingezet. De onttrekking is derhalve niet in strijd met het onder drie gestelde. Conclusie Gelet op het bovenstaande en gezien het belang van deze onttrekking, kan de gevraagde vergunning onder voorwaarden tijdelijk worden verleend. BESLUIT Gelet op de Grondwaterwet, artikel 14, lid 1, de Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2001, besluiten wij: Aan de Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK te Venlo, onder voorwaarden een tijdelijke vergunning tot 1 januari 2011 te verlenen voor het onttrekken van water aan de bodem ter plaatse van sportpark Herungerberg aan de Louisenburgweg te Venlo. Het grondwater mag worden onttrokken op het perceel kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie E, nummer 444 met als doel het beregenen van kunstgrashockeyvelden. Er mag maximaal 40 m³ per uur en m³ per jaar worden onttrokken.

4 Voorschriften Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften. Gegevens over de grondwateronttrekking 1. a. De houder van de vergunning mag grondwater onttrekken tot een diepte van ongeveer 50 meter beneden maaiveld; b. De grondwateronttrekking dient uiterlijk op 1 januari 2011 te zijn beëindigd. Inrichten onttrekkingsputten 2. De houder van de vergunning is verplicht tot het volgende: t.a.v. onttrekkingsputten a. Het daadwerkelijk inrichten van een nieuwe pompput moet gebeuren volgens de voorschriften in bijlage 1. De aanvang van het inrichten en de diepte waarop de pompput wordt gemaakt moet uiterlijk 1 week voor de aanleg schriftelijk zijn gemeld aan: De projectleider Grondwater van het waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO; b. De exacte locatie van een nieuwe pompput moet uiterlijk 1 week na het beëindigen van de boorwerkzaamheden schriftelijk zijn gemeld aan de genoemde projectleider Grondwater; t.a.v. grondmonsters en boorbeschrijvingen c. Bij boringen voor een pompput, zoals bedoeld onder 2a, moeten grondmonsters worden genomen en een boorbeschrijvingen worden gemaakt volgens de voorschriften in bijlage 1; d. Boorbeschrijving en afwerkstaat moeten binnen 1 maand na beëindiging van de boorwerkzaamheden zijn toegezonden aan de genoemde projectleider Grondwater; Meten en registreren 3. De houder van de vergunning is verplicht tot het volgende: t.a.v. hoeveelheid onttrokken grondwater a. Het grondwater dat wordt onttrokken, moet worden gemeten met één of meer deugdelijke watermeters; b. Vóór de aanvang van de grondwateronttrekking moet de beginstand van de watermeter zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeter op de eerste* dag van iedere maand worden geregistreerd; * Is dit een zon- of feestdag, dan moet op de eerstvolgende werkdag erna worden gemeten. Valt deze dag op een zaterdag, dan moet de dag ervoor worden gemeten. c. Het Meetbesluit (AMvB, 27 augustus 1985, Stb. 293), als onderdeel van de Grondwaterwet, is van toepassing op het meten en registreren van het onttrokken water en de waterstromen;

5 t.a.v. registratie d. Er moet worden gezorgd dat de metingen, zoals bedoeld onder 3b in tabellen worden gezet en dat hiervan elk jaar een afschrift wordt gestuurd aan de genoemde projectleider Grondwater. Tevens moeten deze gegevens bij de houder van de vergunning ter beschikking staan voor de controlerende ambtenaren van het waterschap. Algemene bepalingen 4. Afwijken van de gegevens, welke schriftelijk zijn gemeld aan de genoemde projectleider Grondwater, is alleen toegestaan als de genoemde projectleider Grondwater dit schriftelijk heeft goedgekeurd; 5. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het meten en registreren van het onttrokken grondwater; 6. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden waarin alle voorvallen staan die van invloed kunnen zijn geweest op de registratie van onttrokken hoeveelheden grondwater. Dit logboek moet bij het bedrijf ter inzage liggen voor de controlerend ambtenaar van het waterschap; 7. Bij een beëindiging van de grondwateronttrekking die te voorzien is, is de houder van de vergunning verplicht, minimaal 6 maanden voor het beëindigen, schriftelijk mededeling te doen aan de genoemde projectleider Grondwater; 8. Wanneer de inrichting geheel of gedeeltelijk definitief buiten werking wordt gesteld, moet dit terstond worden gemeld aan de genoemde projectleider Grondwater. De pompput, die tot de inrichting behoort en die definitief buiten gebruik wordt gesteld, moet worden afgedicht of afgewerkt volgens de voorschiften in bijlage 1, indien de genoemde projectleider Grondwater deze pompput niet geschikt acht om te gebruiken als peilbuis; 9. De omgeving van de pompput moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerende pakket wordt voorkomen. Tevens moet worden voorkomen dat verontreinigd water via de pompinstallatie in het watervoerende pakket stroomt; 10. a. Het dagelijks bestuur van waterschap Peel en Maasvallei kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de onttrekking onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen; b. Ongeacht het bepaalde onder a. van dit artikel is de houder van de vergunning verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze onttrekking maatregelen te nemen teneinde deze nadelige gevolgen te compenseren; Voor informatie over de voorschriften kunt u zich wenden tot dhr. Stevens van het waterschap Peel en Maasvallei, projectteam Grondwater (tel ).

6 Afschriften Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan: - Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK VENLO, als beschikking op de aanvraag; - NV Waterleiding Maatschappij Limburg, postbus 1060, 6201 BB MAASTRICHT, ter kennisneming; Namens het dagelijks bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei Ing. P.J. Heeskens projectleider vergunningen & handhaving grondwater

7 Bijlage 1 De voorschriften voor het inrichten en vervangen van de onttrekkingsputten: - bij een nieuwe pompput moet ter plaatse van de slecht doorlatende lagen vanaf 0,5 m boven tot 0,5 m onder deze laag een afdoende kleiafdichting worden aangebracht; - het boorgat moet vanaf maaiveld tot 3 m diepte of tot de bodem van het puthuisje worden afgedicht met bentoniet, cementspecie of klei; De voorschriften voor het definitief afdichten van de onttrekkingsputten: - het filter alsmede het traject tot 3 meter boven het filter moet worden volgestort met bentoniet, cementspecie of klei; - het traject van 1 tot 4 meter beneden maaiveld moet worden volgestort met bentoniet, cementspecie of klei; - ter plaatse van slecht doorlatende lagen moet vanaf 0,5 m boven tot 0,5 m onder deze laag bentoniet of cementspecie worden aangebracht; De voorschriften voor het nemen van grondmonsters en beschrijven van boringen: - grondmonsters moeten worden genomen volgens de geldende NEN-norm (thans: NEN 5119:1991) voor boren en monstername in de grond en boorbeschrijvingen moeten worden gemaakt volgens de geldige NEN-norm (thans: NEN 5104:1989/C1:1990) voor classificatie van onverharde grondmonsters en moeten zodanig zijn dat een juist beeld wordt verkregen van de doorboorde grondlagen.

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

Waterschap Peel en Maasvallei t.a.v. dhr. H. Houben Postbus RJ VENLO. Geachte heer Houben,

Waterschap Peel en Maasvallei t.a.v. dhr. H. Houben Postbus RJ VENLO. Geachte heer Houben, uw kenmerk uw brief van 5 augustus 2005 ons kenmerk 2005-4633 behandeld door Ing. EMW Stevens afdeling Projectteam Grondwater doorkiesnummer 077-3891 115 e-mail edwin.stevens@wpm.nl Waterschap Peel en

Nadere informatie

Besluit Watervergunning

Besluit Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening DSM Pharma Chemicals Venlo B.V. te Venlo Zaaknummer: 2015-1580 Kenmerk: 2015/90953 d.d. 3 december 2015

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-4808 Venlo, Bijlage(n) : 3 Op 22 augustus 2005 is een verzoek binnengekomen van Sanders en Geraedts B.V., Westhoven

Nadere informatie

Watervergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Waterwet en Omgevingsverordening Limburg. WML winplaats Mookerheide te Mook en Middelaar

Watervergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Waterwet en Omgevingsverordening Limburg. WML winplaats Mookerheide te Mook en Middelaar Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg WML winplaats Mookerheide te Mook en Middelaar Zaaknummer: 2013-0884 Kenmerk: 2014/24143 d.d. 8 mei

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Waterwet en Omgevingsverordening Limburg. WML winplaats De Tombe (946 WO)

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Waterwet en Omgevingsverordening Limburg. WML winplaats De Tombe (946 WO) Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg WML winplaats De Tombe (946 WO) Zaaknummer: 2016-601613 Kenmerk: 2016/69672 d.d. 15 september

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Watervergunning

Ontwerpbesluit Watervergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontwerpbesluit Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg Alucol BV Neer in de gemeente Leudal Zaaknummer: 2013-0122 Kenmerk: 2013/23431

Nadere informatie

Besluit Watervergunning

Besluit Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg DaCapo Learning Community te Sittard Zaaknummer: 2015-1842 Kenmerk: 2015/88283 d.d. 26 november

Nadere informatie

Besluit Intrekking Watervergunning

Besluit Intrekking Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Intrekking Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg WO 678 Parkwoningen Belvédère te Maastricht Zaaknummer: 2013-0231 Kenmerk: 2013/35038

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht. Zaaknummer 2017-202327 Maastricht 12 juni 2017 Ons kenmerk 2017/41031 Bijlage(n) Verzonden 12 juni 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 1. Aanvraag Op 21 april 2017, gedateerd 19 april 2017,

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLUIT Ambtshalve wijziging vergunning (artikel 2.31 lid 2b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLUIT Ambtshalve wijziging vergunning (artikel 2.31 lid 2b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLUIT Ambtshalve wijziging vergunning (artikel 2.31 lid 2b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit : 8 oktober 2015 GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

Besluit Watervergunning

Besluit Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg Bodemenergiesysteem gemeentehuis te Horst aan de Maas Zaaknummer 2011-0710 d.d. 26 januari 2012.

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y =

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Projectbureau Leidsche Rijn voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een duiker in de Veldhoenwetering, deelgebied

Nadere informatie

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Woningcorporatie Lefier Ontwikkelbedrijf De activiteit water in de bodem brengen en eraan ontrekken (Locatie: Berkenstraat 2

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2007 NR.: 93 VERORDENING WATERHUIS - HOUDING LIMBURG 1997

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2007 NR.: 93 VERORDENING WATERHUIS - HOUDING LIMBURG 1997 BIJLAGE PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2007 NR.: 93 VERORDENING WATERHUIS - HOUDING LIMBURG 1997 Provinciale Staten van Limburg, maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied De Buurtstede

Nadere informatie

Meldingsformulier grondwater: Bedekte teelten

Meldingsformulier grondwater: Bedekte teelten Meldingsformulier grondwater: Bedekte teelten Bestaande onttrekkingen van grondwater voor bedekte teelten (glastuinbouw, teelt in tunnels) en poten containervelden moeten vóór 15 december 2015 aan het

Nadere informatie

WATERWET Ontwerpbeschikking

WATERWET Ontwerpbeschikking Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 3973 41 121 07.09.2011 2011/0163465 1/9 Inlichtingen bij HMG

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y =

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied Boulevard Oost van Vinex

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Bouwbedrijf De Waal voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. De projectlocatie

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand,

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand, Memo memonummer 1 datum 4 mei 2016 aan K. Willemsen Bureau Verkuylen van A. Schuphof Antea Group kopie M. Booijink Antea Group project Infiltratieonderzoek te Dorst projectnr. 409915 betreft Resultaten

Nadere informatie

Algemene voorschriften boringen en boorputten in grondwaterbeschermingsgebieden en

Algemene voorschriften boringen en boorputten in grondwaterbeschermingsgebieden en Algemene voorschriften boringen en boorputten in grondwaterbeschermingsgebieden en (geconsolideerde versie, geldend vanaf 28-3-1995 tot 1-4-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 339696 Dossier: OV16160 Documentnummer: 339696BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 15 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitvoeren

Nadere informatie

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Notitie 20090051-03 Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum Referentie Behandeld door 30 maart 2009 20090051-03 J. Thissen 1 Inleiding De gemeente Haelen is voornemens

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

In de ondergrond kunnen zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn. Houd u hier rekening mee in de uitvoering.

In de ondergrond kunnen zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn. Houd u hier rekening mee in de uitvoering. Bouwbedrijf van de Kolk bv T.a.v. De heer P. van de Kolk Postbus 31 3886 ZG GARDEREN Datum 09 juni 2016 Contactpersoon Mw. Ariel Kleverwal Uw kenmerk 2393151 E-mailadres akleverwal@vallei-veluwe.nl Ons

Nadere informatie

Gemeente Almere De heer M. Yacoubi Postbus AE ALMERE. Geachte heer Yacoubi,

Gemeente Almere De heer M. Yacoubi Postbus AE ALMERE. Geachte heer Yacoubi, DAT UM BEHANDE LD DOO R 30 mei 2017 A.F.M. Claassen DIRE CT NUM MER 06-15 03 70 85 Gemeente Almere De heer M. Yacoubi Postbus 200 1300 AE ALMERE Geachte heer Yacoubi, ONDERWERP bronnering Olympiakwartier

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

Besluit Watervergunning

Besluit Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg VvE Hof van Egmond-Venlo te Venlo Zaaknummer: 2016-601779 Kenmerk: 2016/90003 d.d. 3 november

Nadere informatie

Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen

Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. 1012 24 februari 2014 Algemene regels vrijstelling vergunningplicht onttrekken van grondwater Keur waterschap Vechtstromen Kenmerk WVS-30

Nadere informatie

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering

GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering GW 1. Bouwput, sleuf en proefbemaling en grondsanering Wijziging algemene regel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Artikel 1. Criteria Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld

Nadere informatie

{ PRINT "&l0s \* MERGEFORMAT } Dienst Water en Milieu

{ PRINT &l0s \* MERGEFORMAT } Dienst Water en Milieu { PRINT "&l0s \* MERGEFORMAT } Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht V E R G U N N I N G Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 4 oktober

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Watervergunning : WV Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : Case nr.

Watervergunning : WV Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : Case nr. Watervergunning Datum : 9 juni 2016 Documentnummer : 2016020576 Case nr. : WV116.0382 Aanhef Op 19 mei 2016 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van de heer J. Decloedt, Stuyvesantlaan

Nadere informatie

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan:

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan: MEMO Onderwerp: IO 08-Me-70 Bepalen waterbezwaar voor bemaling Piet Kranenbergpad Opgesteld door: L.F.M. van Beek Van: IBZ Aan: Gemeente Amsterdam Ons Kenmerk: IBZ7339 Versie Definitief Datum: 1 mei 2017

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362335 Dossier: OV17111 Documentnummer: 362335BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 28 juni 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 258760

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Gemeente Vianen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een zwembad onder het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum

Nadere informatie

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Project: Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Datum: 16 september 2016 Auteur: Goswin van Staveren 1. Inleiding Voor de ondergrondse uitbreiding van het museum

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 3AngIe BV. Dhr.]. Hinfelaar Olympia 1C 1213 NH Hilversum Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon mw. M.Q. Bos BEL/OME Telefoonnummer +31 235145030 bosmq@noord-holland.nl Betreft:

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362494 Dossier: OV17113 Documentnummer: 362494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 2 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen van

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. REIKWIJDTE BELEIDSKADER

1. INLEIDING 2. REIKWIJDTE BELEIDSKADER 1. INLEIDING In het POL 2006 is vastgelegd dat de Provincie Limburg warmte en koude opslag (WKO) actief zal stimuleren, rekening houdend met de belangen van grondwaterkwaliteit en grondwateronttrekkingen.

Nadere informatie

ONTWERP VERGUNNING. Zaaknummer: Z

ONTWERP VERGUNNING. Zaaknummer: Z Wijziging van vergunning MVI Willems America BV te H orst a/d M aas 2 december 2016 Ja Wijziging van vergunning MVI Willems America BV te ARCHIEF *2016-004-220937* i.a.a. PaVH/PACA/2016-004-220937 Zaaknummer:

Nadere informatie

Overdrachtsformulier grondwateronttrekking landbouw

Overdrachtsformulier grondwateronttrekking landbouw Overdrachtsformulier grondwateronttrekking landbouw Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei moet op de hoogte zijn van de overdracht van bestaande onttrekkingsinrichtingen en/of onttrekkingsputten

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W Geohydrologisch onderzoek T.b.v. Zorgcentrum Campagne Aan de Medoclaan te Maastricht Opdrachtnummer: GC150500 Rapportnummer: R01 Versie: v1.0 Datum rapport: 23 maart 2016 Opdrachtgever: Van Wijnen Sittard

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015

Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Delft Nr. 172372 4 oktober 2017 Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015 Met het per 1-7-2013 van kracht zijnde Besluit bodemenergiesystemen

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen t.a.v. de heer A. Buyck Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSBE140042/ 00084997 Afdeling: Vergunningen Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017 Ons kenmerk: 56115 Dossier: OV 20162088 Uw kenmerk: OLO 2370633 Datum besluit: 30 januari 2017 Ontwerpbesluit Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikelen 2.1, 2.10, 2.12 en 2.2

Nadere informatie

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM FUGRO GEOSERVICES B.V. Geo-Advies Oost-Nederland Briefrapport betreffende DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM Opdrachtnummer: 6014-0266-000 Opgesteld door : M. van Dijk adviseur Projectleider : drs. O. Duizendstra

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK HISTORISCH ONDERZOEK conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK 22-10-2012 Colofon Rapport: Historisch onderzoek voor Landgoed de Utrecht te Esbeek Rapportnummer:

Nadere informatie

Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Kopie Pondera Consult, t.a.v. de heer J.W.F. Rijntalder, Welbergweg 49, 7556PE Hengelo Ov Nr. HZ_WABO 2014-0139 Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Voor de activiteit ro

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Waterschap Scheldestromen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg B-BSBE140050/00089339 Afdeling: Vergunningen Datum: 12 februari 2015 Onderwerp: Beschikking

Nadere informatie

Locatie van de put(ten) putnummer X-coördinaat Y-coördinaat In gebruik tot doorgeven wijziging nee

Locatie van de put(ten) putnummer X-coördinaat Y-coördinaat In gebruik tot doorgeven wijziging nee R.C.A. van Beek Wernhoutseweg 175 4884 MC WERNHOUT Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 30 oktober 2013 *13UT017131* 13UT017131 de

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk Datum : 30 september 2013 Kenmerk : 1304F333/DBI/rap1.1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied

Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied Bijlage 1: Kaart Aanwijzing Interferentiegebied Toelichting Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijving Op 1 juli 2013 treedt het Besluit bodemenergiesystemen in werking. Het besluit bevat regels over het installeren

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 1.3. Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ontwerpbesluit Met ingang van 16 oktober 2014

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning Beschikking 262791 *17.195803* 17.195803 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 262791 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

Ontwerp Watervergunning

Ontwerp Watervergunning Ontwerp Watervergunning Datum : 28 augustus 2014 Documentnummer : 2014025455 Case nr. : WV114.0470 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 25 juni 2014 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht.

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Memo Dossier Zaaknummer 200433 Kenmerk D-16-1539473 Datum 17 maart 2016 Onderwerp Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Inleiding In deze memo wordt uitleg gegeven

Nadere informatie

Publiceren in "De Flevopost" (en op de gemeentesite) van d.d. 16 mei 2012 Publiceren in "Staatscourant" van d.d. 16 mei 2012

Publiceren in De Flevopost (en op de gemeentesite) van d.d. 16 mei 2012 Publiceren in Staatscourant van d.d. 16 mei 2012 Publiceren in "De Flevopost" (en op de gemeentesite) van d.d. 16 mei 2012 Publiceren in "Staatscourant" van d.d. 16 mei 2012 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer:

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: 2016-600903 Kenmerk: 2016/86141 d.d. 3

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. T.a.v de heer M. Spee Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN. Ontwerp besluit omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. T.a.v de heer M. Spee Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN. Ontwerp besluit omgevingsvergunning Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Ontwerpbeschikking Domein Dienstverlening Afdeling Vergunning en Handhaving Contactpersoon K. Arends Doorkiesnummer

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van horeca met appartementen aan de Veerweg 13 te Broekhuizen

WATERVERGUNNING. Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van horeca met appartementen aan de Veerweg 13 te Broekhuizen WATERVERGUNNING Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van horeca met appartementen aan de Veerweg 13 te Broekhuizen Nummer vergunning: 013.61 Datum vergunning: 1 december

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie