Bouw - focus op sociale woningbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouw - focus op sociale woningbouw"

Transcriptie

1 Bouw - focus op sociale woningbouw Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs november 2015 Sociale woningbouw in een spagaat De sociale huursector is in verhouding tot andere Europese landen zeer groot. Er zijn daarom in Nederland ook voldoende woningen voor de doelgroep waarvoor sociale huurwoningen zijn bedoeld. Door het grote aantal scheefwoners zijn er echter lange wachtlijsten. De groep vluchtelingen die zich melden in Nederland is relatief klein in vergelijking met het aantal scheefwoners. Zij leggen het probleem dat scheefwoners veroorzaken bloot. Door de scheefwoners zijn er tijdelijk te weinig sociale huurwoningen, terwijl op de lange termijn de voorraad sociale huurwoningen voldoende is. In deze notitie wordt ingegaan op de sociale huursector en de uitdagingen die deze sector te wachten staat. Ook wordt stilgestaan bij de rol die de bouwsector kan vervullen in het vinden van oplossingen. Nederlandse sociale huursector is in verhouding zeer groot Een groot deel van de woningen in Nederland zijn sociale huurwoningen. Circa 33% van de woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen, terwijl maar 9% vrije sector huurwoningen zijn. De overige 57% betreft koopwoningen. In vergelijking met andere Europese landen is de sociale huursector in Nederland een zeer grote sector. In geen enkel ander Europees land beslaat de sociale huursector zo n groot deel van de totale woningvoorraad. In Nederland waren er in augustus 2015 ruim 7,6 miljoen woningen. Dit zou betekenen dat er ruim 2,5 miljoen sociale huurwoningen zijn in Nederland. Platform 31 heeft in een studie uit maart 2015 onderscheid gemaakt naar gereguleerde en geliberaliseerde woningen en wie de eigenaren daarvan zijn. Dit is in onderstaande tabel samengevat. Hieruit blijkt dat er in Nederland ongeveer 2,2 miljoen gereguleerde huurwoningen zijn die onder de liberalisatiegrens vallen waarvan de woningcorporatie de eigenaar is. De liberalisatiegrens betreft op 1 januari 2015 een huur van EUR 715,68 per maand, dit is de maximale huur die voor een sociale huurwoning gevraagd mag worden. Ruim gereguleerde woningen vallen onder de liberalisatiegrens maar zijn eigendom van particulieren. Beleggers kopen bijvoorbeeld steeds vaker woningen op die woningcorporaties verkopen. Er zijn voldoende sociale huurwoningen voor de doelgroep Volgens minister Blok van Wonen zou dit aantal ook genoeg moeten zijn voor de doelgroep waar sociale huurwoningen voor bedoeld zijn. De doelgroep voor sociale huurwoningen wordt bepaald op basis van het inkomen. Vanaf 1 juli 2015 gelden de volgende regels: woningcorporaties moeten 80% van hun woningen verhuren aan huishoudens met een inkomen tot EUR ; 10% van hun woningen mogen zij verhuren aan huishoudens met een inkomen tussen EUR en EUR ;

2 en ten slotte mogen woningcorporaties 10% van hun woningen verhuren aan huishoudens met een inkomen van meer dan EUR Deze regeling geldt tot 1 januari Daarna moeten woningcorporaties weer 90% van hun woningen verhuren aan huishoudens met een inkomen tot EUR (gebaseerd op cijfers van 2015) en 10% mogen zij dan nog aan hogere inkomens verhuren. Op basis van de inkomensgroepen waar woningcorporaties hun woningen aan mogen verhuren zou de doelgroep uitkomen op: huishoudens met een inkomen tot EUR huishoudens met een inkomen tot EUR Dit is vergelijkbaar met het aantal sociale huurwoningen die eigendom zijn van woningcorporaties, maar als we de sociale huurwoningen in eigendom van particulieren meetellen is het aantal ruim voldoende. Maar niet alleen de doelgroep woont in een sociale huurwoning Toch zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen vaak zeer lang. Uit gegevens van Woningnet blijkt dat de wachtlijst uiteenloopt van drie jaar in Nieuw Lekkerland tot 21 jaar in Purmerend. Uit cijfers van de Rijksoverheid blijkt echter dat de zoektijd naar een sociale huurwoning een stuk korter is. Dit is de tijd vanaf het moment dat iemand actief reageert op aangeboden sociale huurwoningen en daadwerkelijk een woning krijgt. Niet iedereen die ingeschreven staat is actief op zoek naar een woning. In 2014 was de gemiddelde zoektijd per regio: Dat het minimaal 1 jaar duurt voordat iemand een sociale huurwoning heeft gevonden, komt doordat niet alleen de doelgroep in sociale huurwoningen woont. Er is namelijk ook een groep zogenoemde scheefwoners die wel in een sociale huurwoning woont maar niet tot de doelgroep van deze woningen behoort. Deze groep wordt door de Rijksoverheid geschat op huishoudens. Dit zijn bijvoorbeeld huishoudens waarvan het inkomen is gestegen waardoor ze op basis van het huidige inkomen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning zouden komen. Deze groep zorgt ervoor dat er in de praktijk te weinig sociale huurwoningen zijn in Nederland met als gevolg lange wachtlijsten. De overheid gaat scheefwonen tegen door verhuurders van sociale huurwoningen de mogelijkheid te geven om een inkomensafhankelijke huurverhoging te berekenen voor huishoudens met een hoger inkomen. Per 1 juli 2015 mag de huur van huishoudens die een sociale huurwoning huren met de volgende percentages worden verhoogd: De overheid probeert er zo voor te zorgen dat deze huishoudens verhuizen van een sociale huurwoning naar een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning. Verhuurders zijn overigens niet verplicht om de huur te verhogen. Dit blijkt ook uit de cijfers van 2015 van het CBS. Slechts een derde van de huurders kreeg de maximale huurverhoging opgelegd.

3 Leegstand sociale huurwoningen is daarom beperkt De grote groep scheefwoners zorgt ervoor dat veel sociale huurwoningen bewoond zijn, de wachtlijsten lang zijn en dat de leegstand daarom relatief laag is. Vaak staan sociale huurwoningen alleen voor een korte periode tussen de verhuizing van oude en nieuwe bewoner leeg. De zogenoemde frictie leegstand. Circa 3,4% van de sociale huurwoningen stond leeg in Dit zijn de meest recente beschikbare cijfers. Op basis van de huidige woningvoorraad zouden woningen in eigendom van woningcorporaties leeg staan en in eigendom van particulieren. Zoals gezegd staat het grootste gedeelte van deze woningen maar kort leeg. Volgens het CBS staan ongeveer sociale huurwoningen langdurig leeg (langer dan 1,5 jaar). Niet alle langdurig leegstaande sociale huurwoningen kunnen ook daadwerkelijk bewoond worden. Een deel daarvan staat bijvoorbeeld op de nominatie om gesloopt te worden. Ongeveer 25% van de langdurig leegstaande sociale huurwoningen zijn niet voor bewoning geschikt, aldus het CBS. Daardoor blijven er ongeveer woningen over die langdurig leegstaan. Nieuwbouw gaat wachtlijsten niet oplossen Er worden veel minder nieuwe sociale huurwoningen gebouwd in vergelijking met de jaren voor de crisis. In het topjaar 2009 werden er aan woningcorporaties vergunningen afgegeven voor nieuw te bouwen woningen, zoals in de grafiek hieronder te zien is. In 2014 was dit aantal gezakt naar woningen. Sinds medio 2014 stijgen de vergunningen voor nieuwe sociale huurwoningen weer. Vergunningen sociale huurwoningen stijgen licht Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau *: Extrapolatie op basis van cijfers januari t/m juli Wanneer we de afgegeven vergunningen in de periode januari juli 2015 extrapoleren naar het hele jaar 2015, zal het aantal nieuwe sociale huurwoningen waar een vergunning voor is afgegeven weer stijgen na 5 jaar van krimp. De afgelopen maanden nam de stijging wel af. Het duurt gemiddeld 24 maanden na het verlenen van de vergunning voordat een nieuwe woning gereed is om bewoond te worden. De verwachting is daarom dat er dit jaar sociale huurwoningen en in sociale huurwoningen worden opgeleverd, in totaal dus woningen. In 2009 werden nog ruim sociale huurwoningen opgeleverd. Groot effect crisis en nieuwe regelgeving op sociale huursector Zoals hiervoor duidelijk is geworden is de sociale huursector sterk veranderd de afgelopen jaren. Dit komt deels door de economische crisis, maar ook regelgeving vanuit de overheid zoals de verhuurdersheffing heeft ervoor gezorgd dat er veel minder sociale huurwoningen worden gebouwd. Dit is gezien de grootte van de doelgroep voor sociale huurwoningen geen probleem, want de doelgroep is kleiner dan de totale voorraad sociale huurwoningen. Nu de huur van scheefwoners steeds verder verhoogd wordt, is de verwachting dat zij zullen

4 doorstromen naar de vrije huursector of de koopsector. Uiteindelijk moeten er dan voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor de doelgroep voor wie ze bestemd zijn. Er zijn geen recente cijfers bekend over de doorstroom van scheefwoners vanuit de sociale huursector naar de vrije huur- of koopsector. Deze cijfers komen pas in het voorjaar van 2016 beschikbaar. De vraag is echter of hier vaart in is gekomen gezien het feit dat er in Nederland maar weinig huurwoningen in de vrije sector zijn. Ook de nieuwbouw van huurwoningen in de vrije sector gaat niet snel genoeg. Per jaar worden er vergunningen voor gemiddeld nieuwe huurwoningen in de vrije sector afgegeven. Een groot deel van de scheefwoners zouden daarom naar een koopwoning moeten verhuizen. Terwijl de financiële eisen voor een koopwoning ook steeds strenger worden. En ten slotte bleek al dat de inkomensafhankelijke huurverhoging lang niet altijd wordt toegepast, waardoor scheefwoners onvoldoende financiële prikkels krijgen om te verhuizen. Nieuwe groep bewoners sociale huurwoningen in aantocht De sociale huursector krijgt op dit moment te maken met een nieuwe instroom van mensen die een sociale huurwoning nodig hebben, namelijk vluchtelingen met een verblijfsstatus. Wanneer vluchtelingen een verblijfstatus hebben gekregen moeten zij vanuit het asielzoekerscentrum (AZC) doorstromen naar een sociale huurwoning. De Rijksoverheid bepaalt elk halfjaar hoeveel vergunninghouders de verschillende gemeenten moeten huisvesten. De gemeenten hebben vervolgens 12 weken de tijd om woonruimte voor de vluchtelingen te zoeken. Dit zijn voor het overgrote deel sociale huurwoningen. Op dit moment krijgen vluchtelingen met een verblijfsstatus een urgentieverklaring waardoor zij sneller in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Minister Blok denkt na over het schrappen van deze urgentieverklaring als gevolg van de onvrede die heerst bij mensen die al lang op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. In november wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Hoe groot is de groep vluchtelingen? Het Ministerie van Veiligheid en Justitie verwacht dat er dit jaar in totaal vluchtelingen met een verblijfsstatus een sociale huurwoning nodig zullen hebben en er volgend jaar nog asielzoekers met verblijfsvergunning bijkomen. Ook was er bij de gemeenten nog een achterstand van asielzoekers die nog gehuisvest moesten worden per 1 januari Het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) gaat ervan uit dat er 0,51 woningen nodig zijn per vluchteling met verblijfsstatus. Dit betekent dat er in 2015 en 2016 in totaal ruim woningen nodig zijn voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. In verhouding met de groep van scheefwoners is dit een beperkt aantal. Een deel van deze groep zou gehuisvest kunnen worden in de leegstaande sociale huurwoningen, dit zijn er Er zijn echter ook andere mensen met een urgentieverklaring die voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Ook zijn er zoals eerder gezegd in verschillende steden lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning, mede veroorzaakt door scheefwoners. Dit zorgt ervoor dat het voor vluchtelingen niet zomaar mogelijk is om na het verkrijgen van een verblijfsvergunning snel door te stromen naar een sociale huurwoning. In totaal komen er gemiddeld sociale huurwoningen per jaar vrij. Afgaande van het feit dat huishoudens

5 gemiddeld 2,1 jaar wachten op een sociale huurwoning, zouden er volgens een grove schatting huishoudens op de wachtlijst staan. In verhouding tot de overige mensen die een sociale huurwoning zoeken, is de groep vluchtelingen beperkt. Circa 10% van de vrijkomende huurwoningen zal dus jaarlijks bewoond worden door vluchtelingen met een verblijfsstatus. Dit zorgt er wel voor dat de zoektijd naar een sociale huurwoning langer zal worden. De stroom vluchtelingen zal na 2016 waarschijnlijk niet ophouden. Het is echter zeer onduidelijk hoeveel vluchtelingen de komende jaren naar Nederland zullen komen. Daarom is deze analyse beperkt tot de instroom in 2015 en Oplossingen voor de sociale huursector De sociale huursector bevindt zich op dit moment in een spagaat. Er wordt een grote toestroom verwacht van vluchtelingen die in een sociale huurwoningen gehuisvest moeten worden, er bestaan lange wachtlijsten voor de huidige doelgroep en er woont een grote groep scheefwoners in sociale huurwoningen die uiteindelijk naar andere type woningen moeten doorstromen. Er is daarom op dit moment een tekort aan sociale huurwoningen, maar wanneer de scheefwoners uitstromen zullen er voldoende woningen overblijven. Ook om vluchtelingen te huisvesten. De groep vluchtelingen die gehuisvest moeten worden in sociale huurwoningen maken een probleem zichtbaar dat alle lange tijd speelt, namelijk het tekort aan sociale huurwoningen voor de doelgroep. De mogelijke oplossingen zijn daarom tweeledig. Een langetermijnoplossing voor het tekort aan sociale huurwoningen voor de doelgroep en een kortetermijnoplossing voor het probleem van de huisvesting van vluchtelingen. De langetermijnoplossing voor de sociale huursector is het sneller op gang brengen van de doorstroom van scheefwoners. Uit voorgaande bleek dat de inkomensafhankelijke huurverhoging van scheefwoners vaak niet volledig wordt benut. Dit zou wel moeten gebeuren om de doorstroom sneller op gang te brengen. De randvoorwaarde hiervoor is wel dat de nieuwbouw van vrije sector huurwoningen versneld moet worden zodat scheefwoners voldoende alternatieven hebben voor hun sociale huurwoning. Voor de huisvesting van vluchtelingen kunnen nieuwe woningen worden gecreëerd door middel van transformatie van leegstaande gebouwen. Dit kan zowel tijdelijk als permanent van aard zijn. Dit zorgt meteen voor een oplossing van een ander maatschappelijk probleem, namelijk de hoge leegstand van onder andere kantoren. Deloitte heeft uitgerekend dat in de kantoorruimte die geschikt is voor woningbouw, woningen gecreëerd kunnen worden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere gebouwen die getransformeerd kunnen worden, zoals zorginstellingen en winkels. Het CBS heeft berekend dat er gemiddeld per jaar woningen worden gecreëerd door transformatie. Sinds 2012 zijn dit er bijna geweest. Er zijn geen cijfers beschikbaar hoeveel gebouwen zijn getransformeerd tot sociale huurwoningen. Als we uitgaan van het feit dat 33% van de woningen een sociale huurwoning is, dan zijn dit er gemiddeld per jaar. Dit kunnen ook tijdelijke woningen zijn. Ook hier kan de keuze gemaakt worden om gebouwen te transformeren tot huurwoningen voor de vrije sector. Ook tijdelijke woningen kunnen helpen in het huisvesten van vluchtelingen. Hiermee kan beter in worden gespeeld op een

6 woningnood die mogelijk deels tijdelijk van aard is. Tijdelijke woningen kunnen sneller worden gebouwd en dus kan daarmee beter worden ingespeeld op een grote instroom van vluchtelingen. Dergelijke prefab woningen worden in Nederland al gebouwd, met name voor studenten. Zo is er in Amsterdam Zuid een project opgeleverd waar 800 studentenwoningen zijn gebouwd. Hier werden 25 woningen per week opgeleverd. Deze studentenwoningen blijven 12 jaar staan. Sinds 2014 kunnen gebouwen met een tijdelijke vergunning voor een periode van 15 jaar worden geplaatst in plaats van 5 jaar. Daarom is het financieel aantrekkelijker geworden om tijdelijke woningen te bouwen. De aanvraagtermijn voor een tijdelijke vergunning is ook korter waardoor tijdelijke woningen sneller gebouwd kunnen worden. Als we ervan uitgaan dat de nieuwe sociale huurwoningen in 2015 en 2016, de woningen gecreëerd door transformatie en leegstaande woningen volledig worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen, zijn er nog bijna tijdelijke woningen nodig. Dit is samengevat in de tabel rechts: Dit zorgt voor extra druk op de reguliere wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Dit kan voorkomen worden door tijdelijke woningen te bouwen. Kan de bouw dit aan? Door de grote instroom van vluchtelingen zijn er flink wat nieuwe woningen nodig in de komende jaren. De bouwsector zal niet zomaar kunnen voldoen in het bouwen van al deze nieuwe (tijdelijke) woningen. De bouw krabbelt op dit moment uit het dal dat is ontstaan door de economische crisis. De bouwproductie groeit op dit moment hard, maar veel bouwbedrijven hebben het nog moeilijk. Door de crisis hebben bouwbedrijven afscheid genomen van hun flexibele personeel en een deel van hun vaste personeel. In 2008 waren er nog banen in de bouw, in 2014 is dit teruggelopen tot Om al deze nieuwe woningen te bouwen, zullen bouwbedrijven nieuw personeel moeten aannemen. In de woning- en utiliteitsbouw zijn op dit moment banen, in 2008 waren dit er nog In 2014 werden er woningen gebouwd. Als er daarnaast nog ruim extra tijdelijke woningen gebouwd moeten worden, dan kom je qua aantallen woningen op het précrisis niveau. Dit betekent een flinke impuls in de werkgelegenheid. Ondanks de stijgende bouwproductie, blijven de bedrijfsresultaten van bouwbedrijven achter. In een eerdere publicatie is hier al uitgebreid op ingegaan. Als bouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in woningbouw moeten uitbreiden, hebben zij hier voldoende liquide middelen voor nodig. De liquiditeit in de sector was in 2013 nog op peil met een current ratio (verhouding tussen vlottende activa en kort vreemd vermogen) van 1,71. Dit is een gemiddelde van alle bedrijven in de woning- en utiliteitsbouw wat het EIB heeft berekend. Als we naar de cijfers kijken van 2014 uit de jaarverslagen van de grote bouwbedrijven die hun current ratio vermelden, ligt de current ratio in alle gevallen onder de 1,1. Er is minimaal een current ratio van 1,0 nodig. Hieruit blijkt dat de liquiditeit van bouwbedrijven niet heel groot is, waardoor zij het moeilijk kunnen krijgen om hun werkzaamheden snel uit te breiden.

7 Slot De sociale huursector wordt hervormd waardoor minder huishoudens in sociale huurwoningen mogen wonen. Dit is een goede ontwikkeling. Maar nu de instroom van vluchtelingen toeneemt, ontstaat er grote druk op de sociale huursector. De groep vluchtelingen is beperkt in verhouding tot het aantal scheefwoners en legt daarom een probleem bloot dat veroorzaakt wordt door de scheefwoners. Een langetermijnoplossing is het onaantrekkelijk maken van scheefwonen door het volledig doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging zodat scheefwoners een financiële prikkel hebben om te verhuizen. Een randvoorwaarde hiervoor is dat de bouw van nieuwe huurwoningen voor de vrije sector versneld wordt. De oplossing moet verder gezocht worden in de transformatie van leegstaande gebouwen en de bouw van tijdelijke prefab woningen. Dit vormt een uitdaging voor de bouwsector. Bouwbedrijven hebben het nog moeilijk na de economische crisis, waardoor het lastig zal zijn om de productie van woningen zo sterk op te schalen als nodig is om alle vluchtelingen een woning te bieden.

8 Economisch Bureau Nederland Contactgegevens ABN AMRO Economisch Bureau Nederland: Aandachtsgebied Telefoonnummer: adres: Jacques van de Wal (hoofd) Algemeen Eric Huliselan Zakelijke Dienstverlening Casper Burgering Industrie (w.o. industriële materialen) Nadia Menkveld Transport & Logistiek Frank Rijkers Agrarisch, Food Sonny Duijn Retail,TMT Hans van Cleef Olie & Gas Madeline Buijs Bouw, Real Estate Nico Klene Macro-economie Philip Bokeloh Woningmarkt, Macro-economie Theo de Kort Informatieanalist, Autohandel Volg ons ook op Disclaimer This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on economics. The information in this document is strictly proprietary and is being supplied to you solely for your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, distributed or passed to a third party or used for any other purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a solicitation to make such an offer. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group companies, or employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from any use of such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is under no obligation to update the information contained in this document after the date thereof. Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your investments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss such an investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product considering the risks involved- is appropriate within your investment activities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material. ABN AMRO, 2015

blijven, omdat daar geen vergunning voor hoeft te worden aangevraagd. Vergunningen renovatie minder volatiel Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

blijven, omdat daar geen vergunning voor hoeft te worden aangevraagd. Vergunningen renovatie minder volatiel Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau Bouw - sector focus Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 9 september 2015 Woningrenovatie heeft de toekomst De renovatie van woningen is belangrijk voor de woningbouw. Renovatie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de PvdA Statenfractie Noord-Brabant

Schriftelijke vragen van de PvdA Statenfractie Noord-Brabant Schriftelijke vragen van de PvdA Statenfractie Noord-Brabant Betreft: Bouwen voor Leegstand Netersel, 1 maart 2016 Geacht college, Leegstand is in Brabant een grote maatschappelijke opgave. In "Beweging

Nadere informatie

Bouw - sector update. Randstad bepaalt ontwikkelingen Nederlandse bouwsector

Bouw - sector update. Randstad bepaalt ontwikkelingen Nederlandse bouwsector Bouw - sector update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 12 september 2014 Randstad bepaalt ontwikkelingen Nederlandse bouwsector De Randstad is het grootste en belangrijkste landsdeel

Nadere informatie

last van prijsdruk. Schoonmaak- en beveiligingsbedrijven hebben niet alleen te Omzet overige diensten groei p. kw, joj, in %

last van prijsdruk. Schoonmaak- en beveiligingsbedrijven hebben niet alleen te Omzet overige diensten groei p. kw, joj, in % Zakelijke dienstverlening - prognoses Economisch Bureau Nederland Eric Huliselan +31 2 628 21 38 26 september 214 Nieuwe bedrijfsmodellen bieden onvoldoende compensatie aan structurele marktdruk De opleving

Nadere informatie

Bouw - sector update. Bouwbedrijven in Noord Nederland moeten meer inspelen op bevolkingskrimp en vergrijzing

Bouw - sector update. Bouwbedrijven in Noord Nederland moeten meer inspelen op bevolkingskrimp en vergrijzing Bouw - sector update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 12 september 2014 Bouwbedrijven in Noord Nederland moeten meer inspelen op bevolkingskrimp en vergrijzing De woning- en

Nadere informatie

Ontwikkeling woning- en utiliteitsbouw Oost Nederland eerste halfjaar 2014. Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

Ontwikkeling woning- en utiliteitsbouw Oost Nederland eerste halfjaar 2014. Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau Bouw - sector update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 12 september 2014 Renovatie heeft de toekomst in Oost Nederland De ontwikkelingen in de oostelijke provincies lopen uiteen.

Nadere informatie

De halfgeleiders hebben in de eerste helft van dit jaar een stijging laten zien van 10% j-o-j. Dit is dus goed nieuws voor de luchtvrachtsector.

De halfgeleiders hebben in de eerste helft van dit jaar een stijging laten zien van 10% j-o-j. Dit is dus goed nieuws voor de luchtvrachtsector. Luchtvracht - Update Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Oktober 2014 Het tij zit mee, maar structurele trends werken tegen De wereldhandel neemt toe en ook de verzending van halfgeleiders laat

Nadere informatie

Bouw - sector update. Bouwsector Noord-Brabant heeft beste vooruitzichten in Zuid Nederland

Bouw - sector update. Bouwsector Noord-Brabant heeft beste vooruitzichten in Zuid Nederland Bouw - sector update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 12 september 2014 Bouwsector Noord-Brabant heeft beste vooruitzichten in Zuid Nederland De bouw in Zuid Nederland daalde

Nadere informatie

Bouw - sector prognose

Bouw - sector prognose Bouw - sector prognose Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 6 februari 2014 2015 jaar van herstel voor de bouwsector De lichte economische groei en aantrekkende bedrijfsinvesteringen

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening - prognoses

Zakelijke dienstverlening - prognoses Groei per kw in %, joj 2= Zakelijke dienstverlening - prognoses Economisch Bureau Nederland Eric Huliselan +31 2 628 21 38 September 215 Eric Huliselan +31 2 628 21 38 Niet alle branches zijn de klap van

Nadere informatie

Prognoses Economie & Sectoren

Prognoses Economie & Sectoren Prognoses Economie & Sectoren 28 januari 2015 Economisch Bureau Nederland Jacques van de Wal +31 20 6280499 Bedrijfsleven gaat spannend jaar tegemoet Groei in alle sectoren, maar structurele veranderingen

Nadere informatie

Sectorupdate voeding- & drankenindustrie

Sectorupdate voeding- & drankenindustrie saldo pos./neg. antwoorden (%) Sectorupdate voeding- & drankenindustrie Economisch Bureau Nederland Frank Rijkers +31 () 2 628 64 37 november 215 Gezonde voedingsbodem voor de toekomst van de levensmiddelenindustrie

Nadere informatie

Agrarisch branche update

Agrarisch branche update Agrarisch branche update Economisch Bureau Nederland Frank Rijkers +31 20 628 64 37 05 november 2014 Keuzes maken in de Phalaenopsisteelt De markt voor Phalaenopsis is een relatief jonge markt. Toch is

Nadere informatie

Retail - sectorupdate

Retail - sectorupdate Retail - sectorupdate Economisch Bureau Sector & Commodity Research Mathijs Deguelle +31 23 442179 18 februari 213 Herstel balans huishoudens doet volumes retail dalen Besteedbaar inkomen Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld December 2015

Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld December 2015 Transport Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld December 215 Inhoudsopgave 217 in beeld 3 Consument trekt economische groei Nederland 5 Overslag haven Hamburg

Nadere informatie

Branche update - Glasgroenten

Branche update - Glasgroenten Branche update - Glasgroenten Economisch Bureau Nederland Frank Rijkers +31 20 628 64 37 20 november 2014 Russische boycot dwingt tot strategische herijking De export van groenten is van groot belang voor

Nadere informatie

Autoretail - sector update

Autoretail - sector update Autoretail - sector update Economisch Bureau Nederland Theo de Kort +31 20 628 0489 Bescheiden groei in 2014 De sterk gestegen omzet in het laatste kwartaal van 2013, de verwachte hogere economische groei,

Nadere informatie

Industrie - Sector prognoses

Industrie - Sector prognoses Industrie - Sector prognoses Economisch Bureau Nederland Casper Burgering +31 20 383 26 93 21 mei 2014 Groei industriële productie houdt aan in 2014 De industrie is dit jaar goed uit de startblokken gekomen,

Nadere informatie

Industrie - Sector prognoses

Industrie - Sector prognoses Industrie - Sector prognoses Economisch Bureau Nederland Casper Burgering +31 20 383 26 93 12 februari 2015 Sentiment industriële ondernemers is goed De industrie (exclusief food) heeft 2014 positief afgesloten,

Nadere informatie

Agrarisch/Food sector update

Agrarisch/Food sector update Agrarisch/Food sector update Economisch Bureau Nederland Frank Rijkers +31 20 628 64 37 07 augustus 2014 Russische importbeperkingen zorgen voor hoofdpijn Nadat er eind vorige week bekend werd gemaakt

Nadere informatie

Industriële Metalen Monitor

Industriële Metalen Monitor Industriële Metalen Monitor Prijzen industriële metalen nemen toe Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com januari 2014 Huidige standen regionale industriële PMI s bieden goed

Nadere informatie

Food - Sector prognoses

Food - Sector prognoses Food - Sector prognoses Economisch Bureau Nederland Frank Rijkers 020 628 64 37 Sector econoom Agrarisch, Food en Agrarische Grondstoffen 05 februari 2016 Hongerige foodsector vindt het groeipad weer In

Nadere informatie

Industrie - Sector prognoses

Industrie - Sector prognoses Industrie - Sector prognoses Economisch Bureau Nederland Casper Burgering 020 383 26 93 Senior sector econoom Industrie & Industriële Metalen 23 december 2015 Industriële productie houdt groei vast in

Nadere informatie

Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Januari 2016

Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Januari 2016 Transport Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Januari 216 Stand van Transport: Groeipad zet voort Herstel zet door in VS en eurozone 3 Opkomende markten

Nadere informatie

Industriële Metalen Monitor

Industriële Metalen Monitor VS Eurozone Eurozone China VS China Industriële Metalen Monitor Hogere prijzen voor basismetalen volgend jaar Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Terwijl overcapaciteit de

Nadere informatie

Agrarisch - Sector prognoses

Agrarisch - Sector prognoses Agrarisch - Sector prognoses Economisch Bureau Nederland Frank Rijkers 2 628 64 37 Sector econoom Agrarisch, Food en Agrarische Grondstoffen 3 december 215 Hogere prijzen voor agrarische producten in 216

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Sector Update TMT. TMT-sector toch weer onder de nullijn

Sector Update TMT. TMT-sector toch weer onder de nullijn Sector Update TMT 29 oktober 2013 TMT-sector toch weer onder de nullijn Omzet IT-diensten daalt door krimpende bedrijfsinvesteringen Mediabranches zien omzet dalen door recessie en marktveranderingen Telecom

Nadere informatie

Retail - Sectorprognoses

Retail - Sectorprognoses Retail - Sectorprognoses Economisch Bureau Nederland Sonny Duijn +31 (0) 6 51186389 +31 (0) 20 3436535 22 januari 2016 Verkopen retailers omhoog, maar druk op winstmarge 2016 wordt een hoopgevend én uitdagend

Nadere informatie

Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen

Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen 0 1 Impact verandering bewerkstelligen 2 Triodos IM Duurzaam is meer dan groen Duurzaam financieren en beleggen is het geld van onze klanten zorgvuldig

Nadere informatie

ABN AMRO Energy De schalierevolutie

ABN AMRO Energy De schalierevolutie ABN AMRO Energy De schalierevolutie ABN AMRO Group Economics Sector & Commodity Research Hans van Cleef Sector Econoom Energie Energie: gevolgen van winning schalieolie en -gas Worden de Verenigde Staten

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 4 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL, spot

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Marktverslag Week 31. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 31. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 31 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL spot,

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee

Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee DTe Den Haag Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee Project Nr. : 64112-00 Document Nr. : 64112-00-5200-06-002 Revisie : B Revisie omschrijving: Eindrapport Gemaakt

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Koperprijs en economie

Koperprijs en economie en economie als indicator van mondiale economie Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Het verband tussen de koperprijs en de bedrijvigheid in de mondiale economie is hoog Conjuncturele,

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Beleggen in Oplossingen

Beleggen in Oplossingen Beleggen in Oplossingen Doing well by doing good, in het groot Robeco 2 december 2015 1 1. Beleid Met de klant Van principes naar kader Keuze thema s Doelstelling 2. Uitvoering Fasering Definities en selectie

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Marktverslag Week 14. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 14. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 14 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL,

Nadere informatie

Marktverslag Week 17. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 17. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 17 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Stellingen over de Amsterdamse woningmarkt

Stellingen over de Amsterdamse woningmarkt http://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/ Aanleiding UBS Global Real Estate Bubble Index Aanleiding woningprijs verhouding Amsterdam/Nederland Bron: UBS Global Real Estate Bubble Index Aanleiding percentage

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Het middenhuursegment. in Kleidum

Het middenhuursegment. in Kleidum Het middenhuursegment in Kleidum Het middenhuursegment In Kleidum Voorbeeldrapport ABF Research 2015 ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF Research 2015 De informatie in

Nadere informatie

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen 111:111 INíl III III

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen 111:111 INíl III III Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen 111:111 INíl III III Nummer : R2015.151 Onderwerp : Huisvesten vluchtelingen Aan de raad Samenvatting In reactie op uw motie van 5 november 2015 stellen wij

Nadere informatie

2015-370 12CTL. Nota zienswijze concept-woonvisie 2015. Concept beantwoording Nieuwegein

2015-370 12CTL. Nota zienswijze concept-woonvisie 2015. Concept beantwoording Nieuwegein 12CTL 3 2015-370 Nota zienswijze concept-woonvisie 2015 Zienswijze Natuurlijke rechtspersonen (anoniem gemaakt) Ontvangen: 19 juli 2015 (per e-mail) Het is een (deels gezamenlijke) zienswijze die in gaat

Nadere informatie

Orbis. Partnerportal. Orbis Software

Orbis. Partnerportal. Orbis Software Orbis Software Orbis Partnerportal Deze handleiding geeft u meer informatie over de gebruikersinstellingen in de Orbis Partnerportal van Orbis Software Benelux BV. Orbis Partnerportal Handleiding Alle

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4 EPC ESCO VME Sven Wuyts Factor4 Energie Prestatie Contract Energy Service COmpany Vereniging van MedeEigenaars Sven Wuyts Factor4 Factor4: Antwerpen en Amsterdam Ingenieurs en financieel experts Energiebesparingsprojecten

Nadere informatie

- Een aantrekkelijke mix van wereldwijde energie fondsen. Robeco Energy Mix 100%

- Een aantrekkelijke mix van wereldwijde energie fondsen. Robeco Energy Mix 100% R O B E C O E N E R G Y M I X Informatie Sheet PRODUC T K A R AKT E R I ST IE K E N - Een aantrekkelijke mix van wereldwijde energie fondsen - Veiligheid door 90% hoofdsomgarantie op einddatum - Halfjaarlijkse

Nadere informatie

Samenwerken aan de Amsterdamse woningmarkt

Samenwerken aan de Amsterdamse woningmarkt Samenwerken aan de Amsterdamse woningmarkt Property NL Ebe Treffers, Regiomanager Acquisitie en Ontwikkeling Amsterdam, 5 november 2015 Agenda Introductie Bouwinvest Property NL 5 november Woningmarktontwikkelingen

Nadere informatie

CyberEdge. AIG Europe Limited, Netherlands. November 2015 Marnix de Kievit

CyberEdge. AIG Europe Limited, Netherlands. November 2015 Marnix de Kievit CyberEdge AIG Europe Limited, Netherlands November 2015 Marnix de Kievit De risico s en de gevolgen 2 De risico s Opzet medewerkers Sabotage of fysieke diefstal Diefstal van gegevens Sturen van verkeerde

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Exact Online Salaris ICT Accountancy praktijkdag: Salaris en HR innovaties

WERKKOSTENREGELING. Exact Online Salaris ICT Accountancy praktijkdag: Salaris en HR innovaties WERKKOSTENREGELING Exact Online Salaris ICT Accountancy praktijkdag: Salaris en HR innovaties 2 2014 EXACT - WERKKOSTENREGELING Agenda Exact Online Exact Online Salaris De huidige Werkkostenregeling Demo

Nadere informatie

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Prijslijst en Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. TaskCentre Orbis Usage Model Het Usage prijsmodel van Orbis TaskCentre

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Jean-François CATS Inhoud van de uiteenzetting Nieuwe opdrachten van het auditcomité ingevoerd door de Audit Directieve en het Audit Reglement

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Innovatie in automotive

Innovatie in automotive Innovatie in automotive De auto als platform - past Connected cars - present Autonomous driving - future Huib Stad & Remco Frerichs HAND OUT MIE Event 6 februari 2014 Disruption 1 Disruption Foto: Louwman

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Beleggen in Infrastructuur

Beleggen in Infrastructuur Beleggen in Infrastructuur bouwen aan uw vermogen door te bouwen aan onze toekomst Presentatie voor Rabobank Rijn en Veenstromen 14 oktober 2010 Meinhard Leuhery 1 Nieuwe infrastructuur in opkomende economieën

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Beleggen met Marcel Tak

Beleggen met Marcel Tak Beleggen met Marcel Tak Nico Langedijk BNP Paribas Hoofd Beursgenoteerde Producten Nederland Marcel Tak Onafhankelijk beleggingsadviseur Product specialist 1 Agenda 1. Introductie 2. Beleggen met Marcel

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering> Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar 2011 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum indiening 30 juni 2011 Tekst wordt gepubliceerd in Onderwerp Initiatiefvoorstel van de raadleden

Nadere informatie

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Tableau Software 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie