CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS"

Transcriptie

1 CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS Ervaringen in de onderwijssector ConQuaestor

2 Strategische Risicomanagement Stichting BOOR heeft ConQuaestor gevraagd te begeleiden bij het herijken van het risicoprofiel en de bepaling en categorisering van het benodigde weerstandsvermogen. Hierbij is de volgende aanpak gevolgd: (1) scherpe formulering van de strategische doelen (One Page Strategy Card); (2) opstellen van het risicoprofiel met daarbij passende beheersmaatregelen (Risk Framework); (3) het kwantificeren van dit risicoprofiel naar benodigd weerstandsvermogen gecategoriseerd per organisatieniveau; (4) opstellen eindrapportage met daarbij een (concept voorstel) risicoparagraaf voor de jaarrekening. Interim Manager Concern Control (plv directeur) De bedrijfsvoering verder ontwikkelen en die ontwikkeling verbinden aan de ambities op het gebied van Onderwijs & Onderzoek. Dat is de uitdaging waarvoor de dienst Financiën, Planning & Control (FP&C) zich de komende jaren geplaatst ziet. Als afdelingshoofd Concern Control was de heer Wemmenhove verantwoordelijk voor de integrale bestuurlijke en financiële planning en control - cyclus van de Vrije Universiteit. De afdeling bestaat uit de onderdelen: Financieel en Business Control, Project Control en Reporting. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, kaderstelling en implementatie van het strategische financiële beleid, ontwikkeling business control en het risicomanagement van de VU als totaal. En verder draagt de afdeling zorg voor een eenduidige, heldere (bestuurlijke) rapportage op het gebied van onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering, financiën van de VU als geheel en van de verschillende eenheden. Onder Concern Control verstaat de VU kortom het proactief beheersen van de organisatie in al haar facetten (onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie, bedrijfsvoering en financiën) om daarmee de basis te creëren om de organisatie goed te kunnen laten (be)sturen. Quick Scan Financiele Bedrijfsvoering Naar aanleiding van gebleken onbetrouwbare management informatie heeft Stichting Lucas Onderwijs ConQuaestor gevraagd een quick scan uit te voeren naar de financiële bedrijfsvoering van de organisatie. Hierbij is de volgende definitie door ConQuaestor gehanteerd: Betrouwbare management informatie is een resultante van een proces, waarin een samenspel plaats vindt tussen mensen en systemen, waarbij geldt dat de wijze waarop dit georganiseerd en aangestuurd wordt in sterke mate bepalend is voor de kwaliteit van deze informatie. ConQuaestor en het Onderwijs 2 11

3 Binnen deze opdracht is een methode gehanteerd welke de opzet (kaders en uitgangspunten), het bestaan (toepassing en opvolging) en de werking (doeltreffendheid en effectiviteit) heeft vastgesteld. Daarbij is gekeken naar specifieke elementen binnen de domeinen: Besturing & Organisatie (strategie, besturingsmodel, Interne organisatie van structuren en verantwoordelijkheden); Processen (Cyclus van Planning & Control, procesbeschrijvingen en taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden met betrekking tot financiële processen, AO/IC); Instrumenten & Systemen (De kwaliteit van management rapportages: fomats, instrumentarium, financiële (management informatie) systemen en de toepassing ervan); Mensen (financiële competenties en houding & gedrag). ConQuaestor heeft op bovenstaande domeinen een diagnose gesteld en Stichting Lucas Onderwijs concrete handvatten ter verbetering gepresenteerd. Deze zullen in de nabije toekomst door de organisatie opgepakt worden. Projectleider Lange Termijn Financiering en Interim manager Corporate Treasury Als projectleider Lange Termijn Financiering en interim manager Corporate Treasury was de heer Wemmenhove verantwoordelijk voor het aantrekken van externe financiering ter waarde van ongeveer 250 mio waarbij wordt onderhandeld met een bankconsortium, de Europese Investeringsbank en met het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Daarbij moet de bestaande derivatenportefeuille gehedged worden met de financieringsbehoefte. Ook het updaten van het Treasury Statuut, ontwikkeling cashmanagement, liquiditeitssturing en optimalisering betalingsverkeer behoort tot de verantwoordelijkheden. Inrichten afdeling Control, Audit en Risk voor ROC Binnen dit ROC is in 2010 een nieuwe afdeling Control-Audit-Risk opgericht. ConQuaestor is gevraagd om als kwartiermaker de eerste maanden een aantal producten op te leveren. De activiteiten betreffen naast het bouwen van een Control Framework ondermeer het ontwikkelen van methodiek voor kostprijscalculatie, ontwikkelen van een format voor business cases, opstellen management informatie, inrichten Planning & Control-cyclus en het ontwikkelen van een systematiek voor audit en risk. Casus: ROC Aventus ConQuaestor en het Onderwijs 3 11

4 Financieel besturingsmodel voor Hogeschool ConQuaestor heeft voor Hogeschool Leiden een financieel besturingsmodel geïmplementeerd dat een meerjarig perspectief toont van exploitatie- en balansontwikkelingen. Daarnaast heeft ConQuaestor diverse business cases opgesteld van interne en externe projecten, zoals de aan- en verkoop van bepaalde onderwijsonderdelen. Doordat zowel de financiële effecten van de business cases alsmede enkele andere parameters middels knoppen beïnvloed kunnen worden dient het model als scenarioanalyse en ter ondersteuning van beleid. Casus: Hogeschool Leiden Onderzoek naar proces van formatieplanning VO Casus: Elde College In opdracht van het Elde College voert ConQuaestor op dit moment een onderzoek uit naar het proces van formatieplanning. ConQuaestor zal concrete resultaten en aanbevelingen leveren. Begeleidingstraject Kwaliteitshandboek voor Universiteit In opdracht van Nyenrode Business Universiteit voerde ConQuaestor een begeleidingstraject uit met betrekking tot de totstandkoming van beschreven en afgestemde uniforme processen met betrekking tot: Onderwijs, ICT en Financiën. Casus: Nyenrode Business Universiteit Reorganisatie in primair en speciaal onderwijs ConQuaestor heeft Innovo begeleidt tijdens een stevige reorganisatie. Rol van ConQuaestor was het leiden van een groot aantal werkgroepen die input hebben geleverd voor een strategisch beslisdocument. Tevens heeft ConQuaestor ondersteund tijdens de implementatie. Casus: INNOVO (60 scholen) ConQuaestor en het Onderwijs 4 11

5 Verbetertraject projectadministratie voor een universiteit ConQuaestor heeft voor de Vrije Universiteit Amsterdam de financiële risico s met betrekking tot de projectadminsitratie van 2 e en 3 e geldstroom activiteiten in kaart gebracht en de kwaliteit van de afdeling Projectadministratie verbeterd. Casus: Vrije Universiteit Amsterdam Risicomamangement voor HBO instelling ConQuaestor is door Hogeschool Leiden gevraagd om met haar specifieke branchekennis en een toegesneden aanpak en instrument het eerste risicoprofiel op te stellen, te koppelen aan het bestaand beleid en het in te bedden inde PDCA cyclus. Casus: Hogeschool Leiden Onderzoek kostprijsmodel in het kader van KP7 voor universiteit Doelstelling voor ConQuaestor was om helder te krijgen of het integrale kostprijsmodel van TU Delft tegemoet komt aan de kwaliteitseisen van de Europese Commissie bij certificering van deze methodiek n.a.v. middelenverstrekking vanuit het Zevende Kaderprogramma en de daarbij aansluitende bepalingen aangaande de bekostigingssystematiek vanuit de Nederlandse overheid. Casus: Technische Universiteit Delft Onderzoek voor overkoepelende organisatie VO Casus: VO-raad ConQuaestor heeft in opdracht van de VO-raad een onderzoek uitgevoerd naar de huidige en gewenste kennis van bestuurders in het Voortgezet Onderwijs in het kader van het rapport van Commissie Don. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in de projectgroep Bedrijfsvoering van de VO-raad. ConQuaestor en het Onderwijs 5 11

6 Adviestraject Begrotingproces voor het Samenwerkingverband VO ROC Ter ondersteuning van de directeur van het samenwerkingsverband VO/ROC Nijmegen e.o. heeft ConQuaestor een adviserende rol gespeeld bij de begroting 2011, met name daar waar het gaat om het gedegen inbedden van de VO-deelname in de begroting van het Flex College. Wij hebben toegezien op de betrouwbaarheid van de gegevens, geadviseerd over de inrichting en opbouw van de begroting en het begrotingsproces begeleid tot aan de goedkeuring in het bestuur. Casus: Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen Professionaliseren van de bedrijfsvoering bij een PO/VO instelling ConQuaestor heeft de Stichting Willem van Oranje begeleid bij het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering. De bestaande ambities, de gekozen strategie en de bijbehorende risico s zijn bij elkaar gebracht en gespiegeld aan het financiële perspectief van de stichting. Vervolgens is er een ontwikkelplan uitgewerkt voor de middellange termijn, een tijdspad met fasering van op te pakken speerpunten in de bedrijfsvoering. De aanpak is gestart met een preventieve doorlichting. Vervolgens is de financiële huishouding geanalyseerd en is het weerstandsvermogen beoordeeld. Uiteindelijk is een roadmap ontwikkeld welke een concreet plan van aanpak biedt voor de stichting Willem van Oranje. Deze aanbevelingen zijn concreet opgepakt door de stichting Willem van Oranje in samenwerking met ConQuaestor. Speerpunten zijn: de ontwikkeling van het stafbureau, liquiditeitsplanning, meerjarenbalanspositie en het effectueren van de methodiek beleidsrijk begroten. Casus: Stichting Willem van Oranje (5 basis- en sbo-scholen en 2 vo-scholen) Doorlichting van de financiële kolom van een Universiteit ConQuaestor is door de Universiteit van Tilburg gevraagd de werking, organisatie, instrumenten en rol/houding van de financiële kolom van de gehele universiteit door te lichten. Het betreft alle faculteiten inclusief het ondersteunend dienstenbureau. Het proces vindt plaats in drie fases: (1) het opstellen van de meetlat voor het doorlichten; (2) het doorlichten a.d.h.v. webbased vragenlijsten en een aantal interviews; (3) de analyse en presentatie van bevindingen / aandacht- en verbeterpunten. Casus: Universiteit van Tilburg ConQuaestor en het Onderwijs 6 11

7 Business Case voor Samenwerkingverband VO ROC Voor het Samenwerkingsverband VO - ROC Nijmegen heeft ConQuaestor op grond van geformuleerde uitgangspunten door het bestuur een Business Case opgesteld. De Business Case maakt inzichtelijk of de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband kostendekkend uitgevoerd kan worden. De opdrachtgever wilde specifiek zicht hebben op de effecten van een aantal afzonderlijke stappen die gezet moeten worden om vanuit de feitelijke situatie naar de gewenste, haalbare situatie te komen. Casus: Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen Begeleiding fusie primair onderwijs ConQuaestor begeleidt de voorgenomen fusie tussen stichting Focus en stichting ProoSes. De begeleiding houdt in gevraagd en ongevraagd advisering van het CvB/Directie en de RvT/Bestuur, projectmanagement in de vorm van begeleiding van de projectgroepen Personeel, Financiën en Onderwijs. Een fusie-effectrapportage conform de concept fusietoets (wetswijziging ligt ter beoordeling in de Eerst Kamer) is opgesteld. De Governance hebben wij uitgewerkt in zowel de koude documenten (bestuur- en managementstatuut) als in warme documenten (besturingsfilosofie en besturingsmodel). Ook de communicatie naar de in- en externe stakeholders is onderdeel van het takenpakket van ConQuaestor. Casus: Stichting Focus (42 basis- en so/sbo-scholen) en Stichting ProoSes (9 openbare basisscholen) Risicomanagement voor ROC instelling ConQuaestor is door, zowel ROC Noorderpoort als ROC Eindhoven, gevraagd om met haar specifieke branchekennis, toegesneden aanpak en instrumenten om het eerste risicoprofiel op te stellen, te koppelen aan het bestaand beleid en het in te bedden inde PDCA-cyclus. Casus: ROC Noorderpoort, ROC Eindhoven ConQuaestor en het Onderwijs 7 11

8 Beoordeling financiële positie en kwartiermaken controllerfunctie ConQuaestor is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar opbouw, systematiek en samenstelling van het weerstandsvermogen in termen van financieringsbehoefte en reservebuffer(s). In de opdracht zit een herberekening van het weerstandsvermogen met een analyse waar manoeuvreerruimte zit, rekening houdend met trends en ontwikkelingen. Daarnaast wil Stichting BMS haar planning & control steviger positioneren en uitwerken in de praktijk. Tot op heden leunden de 30 scholen van de stichting met name op het administratiekantoor. Het college van bestuur heeft besloten op kantoor een eigen controller aan te stellen. Voorbereidend aan ConQuaestor de vraag een viertal zaken op te pakken, te weten a) inrichting planning & control, b) op hoofdlijnen uitlijnen en beschrijven van administratieve organisatie, c) gereedstomen van een schooljaar begrotings systematiek en d) het opstellen en inrichten van management informatie en bijbehorende rapportages. Casus: Bisschop Möller Stichting Doorontwikkelen en implementeren van een Management Informatie Systeem De invoering van lumpsum in augustus 2006 heeft bij schoolbesturen in het primair onderwijs geleid tot een heroverweging van tot dan toe gevolgde wijze van sturing en vormgeving van beleid. Deze nieuwe manier van sturing en vormgeving van beleid betekent een fundamentele wijziging van informatiebehoefte op operationeel, tactisch en op strategisch niveau door de hele organisatie heen. Het takenpakket van ConQuaestor bestond uit: Definiëren van de Kritieke Succesfactoren en opstellen van de KPI-boom; De functionele en technische implementatie van het MIS; Concretisering van de Prestatie-Indicatoren uit onderliggende bronsystemen; Het beïnvloeden van gedrag en houding van het management van de basisscholen met betrekking tot het gebruik van management informatie; Aansturing van diverse werkgroepen Casus: Stichting Focus Herinrichting staforganisatie en uitlijnen planning & control Begeleiding van het college van bestuur voor het herinrichten van de staforganisatie en het formuleren van nieuw beleid. Voor de proceseigenaren zijn taken bevoegdheden verantwoordelijkheden gedefinieerd. Vervolgens is per afdeling de planning & control cyclus opgezet waarbij afstemming met de schooldirecteuren heeft plaatsgehad wie wat wanneer aan informatie moet aan- en opleveren, om de management informatie vervolgens te bundelen en in een gewenst format te presenteren aan het college. Casus: Stichting Fortior ConQuaestor en het Onderwijs 8 11

9 Administratieve organisatie bestuursbureau Herijking van het besturingsmodel vond plaats (intro RvT-CvB model) wat haar weerslag had op de processen. De gehele ist-situatie is met de proceseigenaren in beeld gebracht, vervolgens de soll-situatie om aan hand van een gap-analyse de gewenste situatie te beschrijven en schematisch weer te geven. Casus: INNOVO (60 scholen) Strategisch adviseur college van bestuur, kwartiermakerschap directeur Financiën en inrichting van Planning & Control cyclus Klankbord en (financieel) adviseur voor het management van onderwijsorganisaties bij bestuurlijk, strategische vraagstukken. Rolinvulling op basis van brede ervaring met soortgelijke trajecten bij andere onderwijsinstellingen in het verleden. Verder gevraagd om het kader te scheppen en eerste invulling te geven aan de nieuw te werven functie directeur financiën. Resultaat is het op een dusdanige wijze doorontwikkelen van de planning & control dat er een situatie ontstaat van een professionele financiële besturing. Concreet is een door bestuurlijk strategische prioriteiten gestuurde planning & control cyclus ingericht, is een cyclus opgebouwd en uitgevoerd in samenspraak de stafafdeling financiën en het lijnmanagement (directorium), is een heldere rolverdeling tussen de betrokken actoren vastgelegd in het besturingsmodel, is een stabiele en betrouwbare financiële en niet financiële informatievoorziening en rapportage opgezet, en is een professionele samenwerkingsrelatie tussen de controlfunctie en het lijnmanagement (directorium) ingericht. Casus: Stichting Rijn en Heuvelland Strategische risico analyse Voor meerdere grote onderwijsinstellingen ( met meer dan 30 scholen) is een strategische analyse uitgevoerd, de zogenaamde kwalitatieve risicoanalyse. Deze analyse sluit aan bij de internationale standaarden van het COSO-framework en is geënt op het onderwijs. De uitkomsten van de analyse leveren een set van beheersmaatregelen om bestaand beleid verder aan te scherpen dan wel nieuw beleid formuleren, redenerend vanuit een gewenste tolerantiegrens. Casus: o.a. Stichting Focus ConQuaestor en het Onderwijs 9 11

10 Due diligence onderzoek In het voortraject van uiteindelijk fuseren is een financieel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de besturenfusie van scholen. Hierbij is onderzoek gedaan naar de huidige positie met betrekking tot personeel, huisvesting en financiën. Daarnaast zijn specifieke risico's, onzekerheden en afwijkingen in beeld gebracht met betrekking tot de financiële feiten. Casus: Stichting Melior, Stichting Christoffel, Stichting Spor, Stichting Fortior en Akkoord Haalbaarheidsonderzoek introductie Leonardo concept Er is een financieel onderzoek uitgevoerd voor twee onderwijsinstellingen in Nijmegen naar de introductie van het Leonardo concept, wat zich heel specifiek richt op onderwijs voor meer- en hoogbegaafden. Er worden vanuit de overheid nog geen structurele middelen voor ingezet, en aan ConQuaestor is gevraagd de kostenkant nauwkeurig in kaart te brengen, een veldonderzoek te doen naar middelen via andere kanalen en een helder, eenduidig advies uit te brengen. Casus: Stichting Sint Josephscholen en Stichting Conexus Strategische huisvesting voor ROC instelling ROC Leeuwenborgh is bezig haar huisvestingsbeleid te herijken. ConQuaestor is gevraagd voor advisering, inbreng van experts en expertise bij de herijking van het strategisch plan voor huisvesting. In deze fase is gefocust op beantwoording van de wat vraag, de hoe vraag komt in de tweede fase aan de orde. Casus: ROC Leeuwenborgh Projectleiding ontwikkeling en implementatie Business Intelligence oplossing (Reportal) Stichting Carmel College is bezig met het optimaliseren van haar financiële functie. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen en implementeren van een business intelligence oplossing met dashboards en rapportage mogelijkheden om over applicaties en organisaties heen met alle mogelijke dwarsdoorsnedes te kunnen rapporteren. ConQuaestor is gevraagd het projectleiderschap over dit project te voeren. Wij hebben ons gericht op het vertalen van eisen en wensen van gebruikers naar voor ontwikkelaars bruikbare informatie en het bedrijfsmatig aansturen van het project dat, toen wij starten, kampte met vertragingen. Casus: Carmel College ConQuaestor en het Onderwijs 10 11

11 Diagnosticeren en verbeteren van het financieel management Stichting BOOR is bezig met het verbeteren van het financieel management binnen de stichting. ConQuaestor is door het College van Bestuur gevraagd om te ondersteunen bij het fundamenteel op orde brengen van de (financiële) huishouding en sturing. In verschillende deelprojecten zijn de volgende werkzaamheden door ConQuaestor verricht; Het leveren van een financieel interim manager voor het verzelfstandigde servicebureau (administratiekantoor); Het standaardiseren van de financiële en personele administratie; o Het opstellen van een digitale accounting handleiding met het oog op de standaardisatie; o Het implementeren van de standaardadministratie. Het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst (SLA) tussen het verzelfstandigde servicebureau en de stichting; Het ondersteunen bij het opstellen en valideren van de jaarrekening; Het invoeren tussentijdse periodeafsluitingen nieuwe stijl en het realiseren van de eerste periodeafsluiting; Onderwijsdiners Jaarlijks organiseert ConQuaestor een aantal Onderwijsdiners voor het onderwijs waarin kennisuitwisseling en ervaringen gedeeld worden op het gebied van digitalisering, bedrijfsvoering, shared services en alle verwante thema s, waaronder verandertrajecten, implementatie, voorbereiding, uitrol. Doelgroep zijn bestuurders en financieel managers. Er zijn altijd twee gastsprekers aanwezig en er is volop gelegenheid voor interactie. Voor meer informatie over onze dienstverlening aan onderwijs kunt u contact opnemen met: Drs. Astrid van Noortwijk, Onderwijs Consultancy en Interim dienstverlening of ConQuaestor en het Onderwijs 11 11

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

CIAD in de praktijk. Factsheets

CIAD in de praktijk. Factsheets CIAD in de praktijk Factsheets Inhoud 1. Introductie 2. Dienstverlening 3. Casussen 1.1 Introductie CIAD is expert op het gebied van in control vraagstukken: van interim controlling tot adviestrajecten.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Risicomanagement in SWV PO en VO. Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel)

Risicomanagement in SWV PO en VO. Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel) Risicomanagement in SWV PO en VO Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel) Aanleiding Kwaliteit Jaarverslagen 2014 o.a. Risicoparagraaf Financiële resultaten 2014 en 2015 -

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE. Omdat mensen tellen.

INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE. Omdat mensen tellen. INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE Omdat mensen tellen. KNELPUNTEN & ONDERNOMEN ACTIES Omdat mensen tellen. KNELPUNTEN - FINANCIËLE FUNCTIE Belangrijke knelpunten in de rolverdeling financiële functie en het

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern Programma 13.30 uur Opening 13.40 uur Risicomanagement in het onderwijs door Marien Rozendaal RA 14.30 uur Pauze 15.00 uur Risicomanagement

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Drs. F.M. (Frank) Tromp

Drs. F.M. (Frank) Tromp Drs. F.M. (Frank) Tromp Algemeen Directeur / bestuurder Directeur Advies a.i. 4 april 1966 Nederland 06 263 50 305 frank.tromp@dyade.nl Profiel Sinds 2006 ben ik werkzaam in het onderwijs; de eerste 5

Nadere informatie

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie.

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie. CURRICULUM VITAE Concept Wij zijn twee persoonlijkheden met elk onze eigen kwaliteiten Wij voeren gezamenlijk de opdrachten uit.. De bundeling van onze kennis en kracht heeft een synergetisch effect, dus

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Inrichting sector Concernstaf en unit Concern Controlling

Inrichting sector Concernstaf en unit Concern Controlling Bijlage bij Brief PS reg. nr. 2007-62976 Inrichting sector Concernstaf en unit Concern Controlling Inleiding Per half februari 2006 is het hoofd concern-controlling benoemd op de functie van Directiecontroller

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Theo Maarhuis Consultancy

Theo Maarhuis Consultancy Theo Maarhuis Consultancy INTERIM MANAGEMENT ADVIES & COACHING CONTACT 06 445 200 83 info@theomaarhuisconsultancy.nl WEBSITE www.theomaarhuisconsultancy.nl www.interimmanagementenadvies.nl Theo Maarhuis

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2015 Besturing & controlling/ Auditteam Onderwerpen Wat zijn college onderzoeken

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad 10 juni 2014 Gemeente Utrecht Agenda 1. Wie is de gemeentelijke accountant?

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN)

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN) CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK Achternaam de Wit Voornaam Marco Geslacht Man Woonplaats Ouderkerk aan den IJssel Geboortedatum 11-09-1981 Nationaliteit Nederlandse OPLEIDING HEAO Accountancy 2006 HAVO 1999

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

XSkNOW producten voor Start-ups

XSkNOW producten voor Start-ups Het adresseren van fundamentele bedrijfsvoerings-vraagstukken op het juiste moment binnen de levenscyclus van een start-up is essentieel voor de continuïteit; het zorgt ervoor dat het bedrijf proactief

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian Inkoopsamenwerking Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian WIE IS TREVIAN? HET ONTSTAAN TREVIAN HEEFT HAAR WORTELS IN DE CORPORATIE SECTOR EN IS IN 2009 ONDER DE NAAM TREVIN OPGERICHT

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972 Curriculum Vitae Personalia Naam: Boersma Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972 Profiel Marcel Boersma heeft als senior adviseur financiën, hoofd financiële administratie en business- en concerncontroller

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

7.4 SENIOR PLANONTWIKKELAAR

7.4 SENIOR PLANONTWIKKELAAR 7.4 SENIOR PLANONTWIKKELAAR Doel van de functie Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en voorbereiden van (ver)nieuwbouwprojecten met een goed financieel en/of maatschappelijk rendement. Input: wat

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie