De presentaties van de manifestatie van 10/12/2014 Soepel monetair beleid = makkelijk beleggen? volgen aansluitend hieronder.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De presentaties van de manifestatie van 10/12/2014 Soepel monetair beleid = makkelijk beleggen? volgen aansluitend hieronder."

Transcriptie

1 De presentaties van de manifestatie van 10/12/2014 Soepel monetair beleid = makkelijk beleggen? volgen aansluitend hieronder.

2 Economic and market outlook. December 2014 Strategy Private Banking

3 In Jackson Hole 2

4 Central banks in the driver s seat Investeringsstrategie oktober

5 Macro-economie Investeringsstrategie oktober

6 Groeivooruitzichten blijven bescheiden World Advanced economies US Japan Euro Zone UK Emerging & Developing China India Brazil Russia Amerikaanse economie kent een stevig herstel Britse economie is sterk een renteverhoging in zicht Europa mikt nog steeds op een bescheiden groei Groeilanden in overgangsfase; groeiritme in vele landen nog steeds hoog. = Op of neerwaartse herzienning Investeringsstrategie november

7 Inflatieverwachtingen: een opmerkelijk verschil tussen Europa en VS World Advanced economies US Japan Euro Zone UK Emerging & Developing China India Brazil Russia Amerikaanse inflatie dicht bij doelstelling Fed Japan verjaagt het deflatiegevaar Europa worstelt met een tekort aan inflatie = Op- of neerwaartse herzienning Investeringsstrategie november

8 De inflatie paradox. 7

9 Oekraïne minder in het nieuws maar nog brandend actueel Oekraïne Irak De Europese sanctie en de tegenreactie van Rusland bedreigt het herstel in Europa Investeringsstrategie oktober

10 Olieprijs wordt niet ondersteund door Saoedi-Arabië Meer olie beschikbaar dan voorzien Lagere groei wereldeconomie Saoedi-Arabië neemt een afwachtende houding aan 27 november OPECvergadering Investeringsstrategie november

11 Japan: er beweegt opnieuw iets Consumentenbestedingen beïnvloed door BTW-verhoging Druk op Abe voor meer structurele hervormingen Verzwakking consumptie na verhoging BTW in april => ontgoochelend tweede kwartaal Hervorming beleggingspolitiek pensioenfondsen in zicht Investeringsstrategie oktober

12 Japan: negatieve reële rente verzwakt munt en duwt beurs naar boven Inverse correlatie tussen munt en beurs opnieuw in plaats Negatieve reële rente Investeringsstrategie oktober

13 China: Is Chinese consument wel de nieuwe motor van de economie? Autoverkopen groeien minder dan voorheen Investeringsstrategie oktober

14 Chinese economie groeit Investeringsstrategie november

15 Eén land, twee systemen. 00/00/

16 Financiële markten Investeringsstrategie oktober

17 Japan: negatieve reële rente verzwakt munt en duwt beurs naar boven Inverse correlatie tussen munt en beurs opnieuw in plaats Negatieve reële rente Investeringsstrategie oktober

18 Europese rentevoeten kunnen stijgen maar blijven laag Evolutie langetermijnrente Stijgende rentevoeten in de VS weerspiegelen het economisch herstel Europese rente stabiliseert Investeringsstrategie oktober

19 Uiteindelijk moet de lange rente normaliseren. Economic Research 12/10/

20 A short history of long-term rates.

21 Obligatie: the end of the party Dalingspotentieel intrestvoeten = laag Stijgingspotentieel intrestvoeten = beperkt Coupons = zeer laag Potentiële waardecreatie = laag Negatieve reële rente in Europa Doel portefeuille: waarde in reële termen behouden Hoe? bedrijfspapier > overheidspapier duration <= 5j diversifiëren yield Europese high subord, financials alternatieve UCITS EM Bonds local cy (tijdelijke) opportuniteiten benutten Investeringsstrategie november

22 Positief op EM Bonds local currency Herstel munten EM weerspiegelt terugkeer vertrouwen Voordelen EM Bonds local currency Hogere coupon Kortere duration dan hard currency Betere ratings dan hard currency Belangrijkste risico: muntvolatiliteit Investeringsstrategie november

23 De Indische premier ontgoochelt niet Investeringsstrategie oktober

24 India trekt zich op aan Modi Indische beurs: +30% in lokale munt YTD Nieuwe dynamiek na verkiezingen Infrastructuurprojecten Lagere inflatie & hogere economisch groei Investeringsstrategie november

25 Dollar zet opmars verder Investeringsstrategie oktober

26 Strategie Investeringsstrategie oktober

27 Overzicht sectorstrategie aandelen Positive view Gezondheidszorg Industrie Inform atie technologie Sector m et aantrekkelijke fundam enten Hoge fusie en overnam e activiteiten Aantrekkende econom ie kan de industriële sector een boost geven Hogere investeringen in IT en de snelle ontw ikkeling van groeim odellen zoals Big Data, Cloud Com puting enz.zorgen voor hogere w instvooruitzichten Negatief Telecom m unicatie Nutsvoorzieningen Neutraal Financiële sector - M aterialen - Energie Duurzam e Consum ptiegoederen - Basis consum ptiegoederen Investeringsstrategie oktober

28 Overzicht muntvoorkeuren Positive view Ytd vs EUR current 3Y yield Negative view Ytd vs EUR current 3Y yield US recovery USD 4,45% 0,96% CAD 1,37% 1,11% MXN 4,40% 4,59% CNH / CNY 2,92% 3,97% China recovey AUD 9,17% 2,72% NZD 5,80% 3,96% NOK 2,64% 1,80% SEK -3,23% 0,38% Relative trades BRL 8,38% 11,53% TRY 3,79% 8,95% ZAR 3,02% 7,26% Safe havens USD 4,45% 0,96% JPY 5,86% 0,11% GBP 4,59% 1,28% CHF 1,41% 0,02% Ytd vs EUR current 3Y yield On Hold PLN -0,66% 2,42% Benchmark EUR - 0,00% Investeringsstrategie oktober

29 Een opportuniteit: de Nieuw Zeelandse dollar Sterke economische groei Rente hoger dan in eurozone en de VS Investeringsstrategie oktober

30 Een opportuniteit: de Noorse kroon Economische groei beter dan eurozone Defensieve munt Rente hoger dan in eurozone Investeringsstrategie oktober

31 Europese aandelen: op KT termijn neutraal (1) Europese bedrijfsresultaten zijn OK maar door zwakke economische omgeving vertalen goede bedrijfsresultaten zich niet in stijging van omzet- en winstverwachtingen consensus topline growth expectations 2014 consensus EPS growth expectations 3,0% 2,5% 2,4% 14,0% 12,0% 13,0% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,4% 0,4% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 7,7% 6,3% 0,0% 0,0% beginning of the year beginning of 2Q14 latest beginning of the year beginning of 2Q14 latest Investeringsstrategie november

32 Europese aandelen: op KT termijn neutraal (2) Risicopremie Europese aandelen (= verschil aandelen- en obligatierendement) Aandelen aantrekkelijk geprijsd t.o.v. obligaties Risicopremie Europese aandelen is OK, maar onzekerheid over al dan niet doorvoeren van volle QE en geopolitieke spanningen vertroebelen kortetermijnperspectieven. Investeringsstrategie november

33 Amerikaanse aandelen: op KT termijn neutraal Nervositeit rond eerste renteverhoging kan aandelen op KT onder druk zetten Koerswinstverhoudingen worden wat duur Investeringsstrategie november

34 Goud blijft in een down-trend Goud gecorrigeerd voor inflatie. Economic Research 12/10/

35 Goud: terug naar af Perspectieven blijven mager: Weinig inflatie Sterkere dollar Investeringsstrategie november

36 Disclaimer Belangrijk Bericht De divisie Private Banking van BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE ( BNP Paribas Fortis Private Banking )*, is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van dit document. Dit document is een marketing communicatie en wordt U uitsluitend verstrekt in het kader van een specifieke beleggingsdienst. Dit document vormt geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van financiële instrumenten toepasselijke regels en bevat geen beleggingsadvies en kan niet worden opgevat als onderzoek op beleggingsgebied. De informatie in dit document is niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het uitbrengen van objectief en onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied beoogt te waarborgen en BNP Paribas Fortis Private Banking is dan ook niet onderworpen is aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van dit document. Informatie betreffende beleggingen kan op ieder ogenblik onderhevig zijn aan wijzigingen zonder verdere notificatie. Informatie met betrekking tot resultaten behaald in het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden en voorspellingen kunnen, onder geen beding, opgevat worden als een betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. Hoewel BNP Paribas Fortis Private Banking redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie opgenomen in dit document juist, duidelijk en niet misleidend is, aanvaardt noch BNP Paribas Fortis Private Banking, noch de aan haar gelieerde vennootschappen, directeuren, adviseurs of werknemers, enige aansprakelijkheid voor enige onjuiste, onvolledige of ontbrekende informatie of voor enige directe of indirecte schade, verliezen, kosten, vorderingen, aansprakelijkheden of andere uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van of het zich beroepen op de in dit document vermelde informatie, tenzij in geval van opzet of grote nalatigheid. Een beslissing om te beleggen dient niet uitsluitend te worden gebaseerd op dit document en dient slechts te worden genomen na een zorgvuldige analyse van uw portefeuille alsmede na het inwinnen van alle nodige informatie en/of adviezen van professionele adviseurs (met inbegrip van fiscale adviseurs). Dit document wordt u verstrekt ten persoonlijke titel en kan niet worden verstrekt aan derden. De inhoud ervan is en dient vertrouwelijk te blijven. Iedere openbaarmaking, herproduceren, kopiëren, verspreiden en/of om het even welk ander gebruik van dit document is uitdrukkelijk verboden. Mocht u er niet de gewenste ontvanger van zijn, dan verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met de verzender van het bericht en uw exemplaar te vernietigen. BNP Paribas Fortis heeft een beleid vastgelegd teneinde belangenconflicten te voorkomen en te vermijden. Persoonlijke beleggingstransacties van personen betrokken bij de redactie van dit document in het algemeen zijn onderworpen aan monitoring. Verder geldt specifiek het verbod om in financiële instrumenten of emittenten te beleggen waarover zij rapporteren. Deze personen ontvingen specifieke instructies voor het geval dat ze over voorkennis beschikken. Belangenconflicten Belangenconflicten kunnen bestaan in hoofde van BNP Paribas Fortis NV en de met haar verbonden vennootschappen op datum van het opstellen van dit document. In dit verband werden bijzondere gedragsregels en interne procedures uitgewerkt. Deze gedragcodes en de bekendmakingen in verband met mogelijke belangenconflicten in hoofde van BNP Paribas Fortis NV en de met haar verbonden vennootschappen zijn beschikbaar op de websites: BNP Paribas Fortis en BNP Paribas Group (*) BNP Paribas Fortis NV staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en de controle van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA) inzake beleggers- en consumentenbescherming. BNP Paribas Fortis NV is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr A en treedt op als tussenpersoon van AG Insurance NV. Investeringsstrategie oktober

37 FINANCIEEL FORUM WEST-VLAANDEREN 10 December 2014 / Kortrijk

38 Convergentie naar lagere economische groei Source: The Economist, Secular stagnation: The long view, November 3rd 2014 and Doom and gloom November 19 th Financieel Forum I 10 December 2014

39 Dalende beroepsbevolking en te lage consumptie Source: The Economist, Secular stagnation: The long view, November 3rd 2014 and Doom and gloom November 19 th Financieel Forum I 10 December 2014

40 Doorbreken van neerwaartse spiraal van dalende rentes? Source: The Economist, Secular stagnation: The long view, November 3rd 2014 and Doom and gloom November 19 th Financieel Forum I 10 December 2014

41 Na de Stress Test Issuances of Tier 1 or Tier 2 capital by European banks bn Issuance Cumulative (RHS) bn Source: ECB, AXA IM Research and Investment Strategy, November 2014, 5. 5 I Financieel Forum I 10 December 2014

42 Belgische huizenmarkt in de stress test Baseline scenario Residential property prices (% growth yoy) Adverse scenario Residential property prices (% growth yoy) Belgium EU Belgium EU Source: EBA Stress Test Macroeconomic Scenario, NBB October 26,2014, Financieel Forum I 10 December 2014

43 Belgische huizenmarkt in de stress test Country Cumulated deviation in adverse scenario (in %) Country Benchmark 2016 loss for 100 loss in 2013 Romania -33,7 United Kingdom -29,2 Sweden -29,1 Finland -28,5 France -26,6 Poland -25,4 Belgium -24,9 Denmark -23,2 Bulgaria -22,2 Slovakia -20,9 Germany -20,8 Netherlands -20,6 Czech Republic -19,7 Malta -19,6 Lithuania -18,9 Ireland -18,9 Croatia -18,9 Latvia -18,0 Luxembourg -17,5 Greece -16,1 Cyprus -15,6 Slovenia -15,4 Italy -13,4 Austria -13,2 Hungary -12,3 Portugal -10,6 Spain -8,9 Estonia -7,8 Euro Area -19,2 European Union -21,2 FR 652 FI 614 BE 588 SE 536 UK 523 DE 464 NL 380 HR 352 PL 277 CZ 272 PT 263 LV 245 SI 245 SK 239 MT 229 IT 226 AT 211 GR 205 CY 199 RO 187 LT 175 EE 170 BG 156 DK 146 LU 139 HU 137 ES 136 IE 126 EA 404 EU 410 Source: EBA Stress Test Macroeconomic Scenario. 7 Financieel Forum I 10 December 2014

44 Belgische huizenmarkt Sterke fundamenten! Netto kapitaalpositie GINI-index - vermogensongelijkheid 36 Portugal Ireland Spain Cyprus Greece Italy France Germany Netherlan Belgium IT MARKETING Euro area Spain France Germany Belgium Netherlands Finland Sweden Financieel Forum I 10 December 2014

45 Belgische bankentaksen Zware en disproportionele factuur voor spaar- en retailbanken Abonnementstaks tarief 2014 op volume 2012 tov balans 2012 Abonnementstaks tarief 2014 op volume 2012 tov bankproduct 2012 sector 8 spaar- en retailbanken andere banken 0.03% 0.08% 0.03% 1.82% 4.90% 1.50% Abonnementstaks tarief 2014 op volume 2012 tov netto winst % 51% Obv 7 winstgevende banken 37% 18% Totale bankenheffing 2014 op volume 2012 tov balans 2012 Totale bankenheffing tarief 2014 op volume 2012 tov bankproduct 2012 Totale bankenheffing tarief 2014 op volume 2012 tov netto winst % 0.16% 0.08% 4.68% 9.96% 4.13% 55% 103% Obv 7 winstgevende banken 76% 50% 9 Financieel Forum I 10 December 2014

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Inleiding In het derde kwartaal hebben de Europese markten enkele minder goede berichten moeten verwerken

Nadere informatie

Economische vooruitzichten wisselkoersen, rente-evolutie, voor 2014

Economische vooruitzichten wisselkoersen, rente-evolutie, voor 2014 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS EN NIET BESTEMD VOOR PUBLIEKE DISTRIBUTIE Economische vooruitzichten wisselkoersen, rente-evolutie, voor 2014 William De Vijlder Vice - Chairman van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Beleggen in de Belgische Staatsschuld. Opportuniteiten voor de particuliere belegger

Beleggen in de Belgische Staatsschuld. Opportuniteiten voor de particuliere belegger Kingdom of Belgium - Federal Public Service FINANCE - Treasury - Debt Agency Beleggen in de Belgische Staatsschuld Opportuniteiten voor de particuliere belegger 9 November 2011 Inhoudstafel Deel 1 De Belgische

Nadere informatie

Persconferentie Vooruitzichten Obligatiemarkten

Persconferentie Vooruitzichten Obligatiemarkten Persconferentie Vooruitzichten Obligatiemarkten Nicolas Forest, Head of Interest Rate & Forex Strategy Koen Van de Maele, CFA, Global Head of Fixed Income Brussel, dinsdag 26 juni 212 Ondanks de schuldencrisis

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij het DFT-seminar. Kansen op de valutamarkt: Show me the money!

Hartelijk welkom bij het DFT-seminar. Kansen op de valutamarkt: Show me the money! Hartelijk welkom bij het DFT-seminar Kansen op de valutamarkt: Show me the money! Royce Tostrams, technisch analist Jim Tehupuring, beleggingsspecialist Communicatie Presentatoren Deelnemers CLIENT LOGO

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE JUNI 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Internationale marktontwikkelingen In de Verenigde Staten bleek de krimp van het bbp in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

ING Dashboard Belgian economy

ING Dashboard Belgian economy ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July N - 1 September Economische activiteit : Het ging niet goed met de economische activiteit in het tweede kwartaal. En ook het derde kwartaal wordt nog lastig, zoals blijkt

Nadere informatie

Verdienen op de beurs in 2013. 29 november 2012

Verdienen op de beurs in 2013. 29 november 2012 Verdienen op de beurs in 2013 29 november 2012 Agenda Agenda 1 2 3 4 5 6 Introductie Nieuws van de dag Europa in 2013 Markten en sectoren Tips voor 2013 Afsluiting 2 Communicatie Presentator Moderator

Nadere informatie

KBC Private Banking: Marktvisie

KBC Private Banking: Marktvisie KBC Private Banking: Marktvisie 1. Voorwoord Juni 2015 Volatiliteit troef op de financiële markten. De Griekse impasse bracht beleggers in nerveuze territoria; verdere winstnemingen duwden de Europese

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Market Watch. De schuldencrisis escaleert

Market Watch. De schuldencrisis escaleert Market Watch De schuldencrisis escaleert IAC Vermogensadvies Nederland Beleggingscommunicatie Datum: 13 september 2011 De schuldencrisis escaleert De financiële markten zijn volledig in de ban van de Europese

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie