FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant 11-12, tevens handelend onder de naam Carparts Naarden, gevestigd te (1321 VA) Almere aan de Jacques Perkstraat 41, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder het nummer Faillissementsnummer : C/16/15/118 F Datum uitspraak : 10 februari 2015 Curator : Thans mevrouw mr. R.A. van der Voort R-C : Mevrouw mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : In het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden de activiteiten van de onderneming omschreven als groothandel en detailhandel en handelsbemiddeling in auto onderdelen en accessoires (geen banden) alsmede de im- en export van automaterialen. Omzetgegevens : Nog niet bekend. Personeel gemiddeld aantal : De curator is gebleken dat er in de periode voorafgaand aan het faillissement een drietal personen waren voor de gefailleerde vennootschap. Verslagperiode : 10 maart juni 2015 Bestede uren in verslagperiode : 18 uren en 24 minuten Bestede uren Totaal : 28 uren en 42 minuten Saldo faillissementsrekening : 6.052,45 Inleiding In dit verslag rapporteert de waarnemend curator over de stand van de boedel in de op het voorblad genoemde faillissement en over haar bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken. Met nadruk zij erop gewezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Op 2 maart 2007 werd de besloten vennootschap Carparts Almere B.V. opgericht. Vanaf datum oprichting tot 4 maart 2013 waren de heren R. Uzun en B. Deniz tezamen bestuurder en aandeelhouders van de vennootschap. De heer Deniz is per 4 april 2013 als bestuurder uit functie getreden. Voorts heeft hij zijn aandelen op 4 april 2013 overgedragen aan de heer Y. Küçükbasmasi. 1.2 Winst en verlies : Nog niet bekend. 1.3 Balanstotaal : Nog niet bekend. 1.4 Lopende procedures : De curator is gebleken van één lopende procedure bij de sector kanton van de Rechtbank Midden-Nederland. Op 18 februari jl. heeft de curator de Rechtbank verzocht tot schorsing van de procedure over te gaan. 1.5 Verzekeringen : De curator is gebleken dat de dekking van de gebruikelijke bedrijfsverzekering voor datum faillissement is opgeschort wegens wanbetaling. De curator verzocht de pandhouder voor verzekering van de roerende zaken zorg te dragen. 1.6 Huur : Het pand aan de Markerkant werd door de gefailleerde vennootschap gehuurd. Op 26 februari jl. heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst opgezegd. De curator zal trachten om de komende verslagperiode tot oplevering over te gaan. Van overige huurovereenkomsten is de curator niet gebleken. Het gehuurde is inmiddels aan de verhuurder opgeleverd. 1.7 Oorzaak faillissement : De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft aangegeven dat de omzet vanwege concurrentie van websites met bijna 30% is gedaald. Voorts heeft de bestuurder te kennen gegeven dat er met diverse debiteuren problemen zijn ontstaan en dat de vennootschap er niet in is geslaagd om (incourante) voorraden te verkopen. Doordat door diverse leveranciers de kredietfaciliteit werd teruggedraaid, is er een probleem in de liquiditeit ontstaan, aldus de bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven dat hij heeft getracht om te bezuinigen door bijvoorbeeld leaseovereenkomsten stop te zetten en personeel te ontslaan. Aangezien zulks niet voldoende bleek, is hij overgegaan tot indiening van de faillissementsaanvrage. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : De curator is gebleken dat er tot kort voor datum faillissement een drietal personen werkzaam waren voor de gefailleerde vennootschap. Naar zeggen van de bestuurder heeft één van de personeelsleden voorafgaand aan het faillissement rechtsgeldig ontslag genomen. Aangezien de curator twijfelt aan de rechtsgeldigheid van de ontslagbrief, heeft de curator zekerheidshalve aan laatstgenoemde werknemer eveneens ontslag aangezegd. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er een viertal personen werkzaam voor de gefailleerde vennootschap. 2

3 2.3 Datum ontslagaanzegging : De eerste twee personeelsleden werden bij brief van 13 februari jl. ontslagen. Het derde vermeende personeelslid werd zekerheidshalve bij brief van 5 maart jl. ontslag aangezegd. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Niet van gebleken. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator is gebleken van diverse inventaris. Zij zal trachten deze te gelde te maken. De curator heeft de inventaris verkocht voor 2.415,- ex de BTW. 3.6 Verkoopopbrengst : 2415,- ex de BTW. 3.7 Boedelbijdrage : Indien de fiscale vordering geheel of gedeeltelijk uit het vrij boedelactief kan worden voldaan óf lager is dan de verkoopopbrengst, dan zal aan de boedel een boedelbijdrage van 10 % te vermeerderen met BTW toekomen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Door de fiscus werd een vordering uit hoofde van verschuldigde loonheffing ingediend waarvoor conform artikel 21 lid 2 Invorderingswet 1990 het bodemvoorrecht geldt. Werkzaamheden : De curator zal in overleg met de fiscus en de pandhouder trachten tot verkoop van de inventaris te geraken. Afgewikkeld. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De curator is gebleken van diverse voorraad. Door enkele partijen is een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt dit. Voorts heeft de ING Bank N.V. zich op het standpunt gesteld dat zij een pandrecht heeft op de voorraad. De curator is gebleken dat zulks juist is. De curator zal in overleg met de pandhouder trachten de voorraad te gelde te maken. De voorraad is verkocht voor een bedrag van 1.050,- exclusief BTW. Voorts is er een losse doos waarop een eigendomsvoorbehoud rustte verkocht tegen betaling van 15,- exclusief BTW. 3

4 3.10 Verkoopopbrengst : Zie Boedelbijdrage : Over de boedelbijdrage is nog overleg gaande. Met de ING Bank is een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met de BTW overeengekomen. Met de eigendomsgerechtigde van de doos is een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met de BTW overeengekomen. Werkzaamheden : De curator zal in overleg met de pandhouder een na onderzoek van het beroep op het eigendomsvoorbehoud de voorraad trachten te gelde te maken. Geen. Andere activa 3.12 Beschrijving : Van andere activa is de curator vooralsnog niet gebleken Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Naar zeggen van de bestuurder is er sprake van een openstaande debiteurenportefeuille groot 6.962,18. De ING Bank N.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van een rechtsgeldig standpunt, hetgeen juist is gebleken. 4.2 Opbrengst : Vooralsnog niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : Over de inning van de debiteurenpositie alsmede de boedelbijdrage is nog overleg gaande met de ING Bank N.V. De curator is gebleken van een rechtsgeldig pandrecht. Met de ING Bank N.V. is afgesproken dat de curator tot de inning van de debiteurenportefeuille zal overgaan tegen een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21%, met een minimum van 800,- te vermeerderen met de BTW, doch uitsluitend indien en voor zover de opbrengst dit toelaat. Werkzaamheden : Afhankelijk van de voortgang van het overleg met de ING Bank N.V. zal de curator al dan niet tot inning van de debiteurenportefeuille overgaan. 4

5 Op de van het bestuur ontvangen debiteurenlijst ontbrekende de NAW-gegevens van de debiteuren. Deze zijn bij het bestuur opgevraagd. De curator zal het bestuur ter zake rappelleren en zal na ontvangst van de gegevens de debieturen aanschrijven. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Door de ING Bank N.V. werd een vordering ingediend groot ,96 + PM. Voorts werd door Lindorff namens ABN Amro Bank N.V. een vordering ingediend groot ,40 + PM. 5.2 Leasecontracten : Pelican Rouge heeft zich op het standpunt gesteld dat zij met betrekking tot een koffiezetautomaat een leaseovereenkomst heeft gesloten met de gefailleerde vennootschap. De curator heeft de koffiemachine in de boedel aangetroffen. Voorts heeft zij een kopie van de overeenkomst opgevraagd om te bezien op welke wijze deze kwestie kan worden afgewikkeld. De overeenkomst is nog niet ontvangen. De curator heeft Pelican Rouge gerappelleerd. 5.3 Beschrijving zekerheden : De ING Bank N.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij ter meerdere zekerheid voor haar vordering op de gefailleerde vennootschap de navolgende zekerheden heeft verkregen: Het pandrecht op de algehele bedrijfsuitrusting inclusief machines en transportmiddelen; Een pandrecht op de tegoeden en vorderingen; Een pandrecht op de voorraad. De curator heeft inmiddels stukken ontvangen van de ING Bank N.V. waaruit blijkt dat zij een rechtsgeldig pandrecht heeft op voornoemde activa. Door de ABN Amro Bank N.V. werd anders dan een borgstelling de (voormalige) bestuurder(s) geen zekerheden bedongen. 5.4 Separatistenpositie : Zie Boedelbijdragen : Over de boedelbijdrage is nog overleg gaande. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Een tweetal partijen hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Ten aanzien van de eerste partij is gebleken dat de goederen (afhaalcontainers) niet meer in de boedel aanwezig zijn, ten aanzien van de tweede crediteur is nog overleg gaande. De curator heeft het eigendomsvoorbehoud van de tweede crediteur enkel kunnen herleiden tot een losse doos, zie Reclamerechten : Een van de crediteuren heeft zich beroepen op het recht van reclame. De curator onderzoekt dit. Van een rechtsgeldig recht van reclame is de curator vooralsnog niet gebleken. 5

6 5.8 Retentierechten : Niet van gebleken. Werkzaamheden : Afgewikkeld. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De activiteiten van de gefailleerde vennootschap waren reeds voor datum faillissement gestaakt. Het voortzetten van de activiteiten is derhalve niet aan de orde. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft diverse administratieve stukken opgevraagd, maar heeft de administratie nog niet volledig mogen ontvangen. Aanvullende stukken werden opgevraagd. De curator mocht inmiddels aanvullende stukken ontvangen, deze behoeven nog bestudering. Ter zake de nog ontbrekende stukken is het bestuur gerappelleerd. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening over het boekjaar 2012 is tijdig gedeponeerd. Nadien lijken er geen jaarstukken meer te zijn opgemaakt. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Aangezien een eventuele vordering reeds is verjaard, zal de curator niet onderzoeken of aan de stortingsverplichting is voldaan. Wel zal de curator de overdracht van de aandelen van de heer N. Deniz aan de heer Küçükbasmasi nader onderzoeken. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Dient nog onderzocht te worden. 7.6 Paulianeus handelen : De curator is gebleken dat er kort voor datum faillissement, te weten op 2 januari 2015, een Volkswagen Caddy met kenteken 6-VGV-77 van de thans gefailleerde vennootschap naar Parts Trader is overgeschreven. 6

7 De curator is niet gebleken dat er sprake is geweest van een transactie in de normale uitoefening van het bedrijf noch dat ter zake betaling van enig bedrag ten goede aan de thans gefailleerde vennootschap is gekomen. Het enige document dat de curator in de administratie heeft aangetroffen met betrekking tot voornoemde auto betreft een factuur d.d. 2 januari 2015, waarop is aangetekend verrekening met geleende schuld d.d. 4 augustus 2014 en 24 november De betreffende auto is aan te merken geweest als een bedrijfsmiddel van de thans gefailleerde vennootschap. Inbetalinggeving van de auto voor enige vordering dient te worden aangemerkt als een onverplichte rechtshandeling. Van belang is de omstandigheid dat de betreffende auto is overgedragen in het zicht van het faillissement van de gefailleerde vennootschap zonder dat uit de administratie is af te leiden dat daartegenover een reële vergoeding heeft gestaan. Voorts geldt dat de auto is overgedragen aan een vennootschap waarvan de aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap tevens vennoot is. De curator heeft de rechtshandeling, althans het samenstel van rechtshandeling dat heeft geleid tot overdracht van de auto, dan ook vernietigd met een op artikel 42 Faillissementswet. Parts Trader heeft de vernietiging erkend en heeft de auto afgegeven aan de curator. De curator is na overleg met de ING Bank N.V. tot verkoop van de auto overgegaan waarbij met de ING Bank N.V. een boedelbijdrage van 50% te vermeerderen met BTW werd overeengekomen. Uiteindelijk is de auto verkocht voor een bedrag van 3.400,- exclusief BTW. De curator dient de administratie nog op overige onregelmatigheden te onderzoeken. Werkzaamheden : Zie 7.1, 7.4, 7.5 en Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens het salaris en verschotten van de huidige curator, diende de voormalig curator eveneens een boedelvordering in ter zake van zijn salaris en verschotten. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : Geen 8.4 Andere pref. crediteuren : Geen 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement kan de curator nog geen concrete uitspraken doen. Er dient immers nog het nodige geïnventariseerd te worden. Werkzaamheden : De curator zal de crediteuren nader inventariseren. 7

8 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De termijn van afwikkeling van het faillissement is vooralsnog niet goed in te schatten. Er dient nog het nodige te worden geïnventariseerd. 9.2 Plan van aanpak : De curator zal de komende verslagperiode benutten om: In overleg met de fiscus en de pandhouder de activa te gelde te maken; De eigendomsvoorbehouden en het recht op reclame te onderzoeken; De onder punt 7 van dit verslag genoemde perikelen nader te onderzoeken. De curator zal de komende verslagperiode benutten om: Innen debiteurenportefeuille. De onder punt 7 van dit verslag genoemde perikelen nader te onderzoeken. 9.3 Indiening volgend verslag : 3 september 2015 Werkzaamheden : Zie 9.2. Bijlagen: - Urenspecificatie; - Crediteurenoverzicht; - tussentijds financieel verslag; - Uitdraai internetbankieren. 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie