Waterstaat. sw;rtet staat. ale maatregelen in personenvervoer: Europese vergelijki. Fisc het een. Eindrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterstaat. sw;rtet staat. ale maatregelen in personenvervoer: Europese vergelijki. Fisc het een. Eindrapportage"

Transcriptie

1 Waterstaat sw;rtet staat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Fisc het een ale maatregelen in personenvervoer: Europese vergelijki Eindrapportage

2 T4867 SRfCB EUROFISC Vergelijking fiscale maatregelen in het personenvervoer Eindrapport In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Contactpersonen: mw. L. Hemmen en mw. R. Powell, tel NE1 Transport Drs. E.H. Bückmann Dr. S.A. Rienstra Rotterdam, december 1998 Postbus AD Rotterdam K P van der Mandelelaan MB Rotterdam Telefoon Telefax Het NEI neemt deel in ERECO European Economlc Research and Adwsory Consortium (EESV) Stlchtlng Het Nederlands Economisch Instituut IS Ingeschreven in het HandelsregIster Rotterdam onder nr

3

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.l Achtergrond 1.2 Doel 1.3 Opzet en rapportage 2 Vergelijking van de maatregelen 2.1 Aanschaf van auto s 2.2 Gebruik van wegen & autoverzekeringen 2.3 Auto s van de zaak, zakelijke kilometers 2.4 Fiscale behandeling reiskosten woon-werk en zakelijk 2.5 Accijnzen en heffingen op motorbrandstoffen 2.6 Effecten 2.7 Conclusies 3 België 3.1 Maatregelen 3.2 Effecten en vooruitzichten 4 Denemarken 4.1 Maatregelen 4.2 Effecten 5 Duitsland Maatregelen Effecten 28 6 Frankrijk Maatregelen Effecten 32 7 Groot-Brittannië 7.1 Maatregelen 7.2 Effecten 8 Italië Maat*, Effecten ;:en - 9 Luxemburg 9.1 Maatregelen 10 Noorwegen 10.1 Maatregelen 10.2 Effecten 11 Oostenrijk 11.l Maatregelen 12 Zweden 12.1 Maatregelen 12.2 Effecten Blz CB/T4867rQ5

5 13 Zwitserland Maatregelen Effecten 48 Bijlage 1 Gehanteerde wisselkoersen Bijlage 2 vragenlijst Bijlage 3 Geraadpleegde literatuur CB/T4867rO5

6 1 Inleiding 1.1 Achtergrond De fiscale wetgeving wordt in toenemende mate be ïnvloed door de Europese Unie, mede om fiscale concurrentie te voorkomen. Naar verwachting zal dit de komende jaren - mede door invoering van de Euro - nog sterker worden. Nederland zal daarom zijn beleid steeds beter dienen af te stemmen op Europese wetgeving, die op zijn beurt weer gebaseerd wordt op maatregelen die in de lidstaten genomen worden. De aandacht voor het prijsbeleid blijkt ook uit het recente White Paper Fair Puymentfor Use dat door de EU gepresenteerd is. Daarnaast is fiscaal beleid een interessante optie om het verkeers- en vervoerssysteem te beïnvloeden. Bekende voorbeelden zijn de lagere accijnzen op ongelode benzine en de lagere belastingen op auto s met een katalysator. Een derde mogelijke reden om fiscaal beleid te voeren is om inkomsten te genereren voor de financiering van infrastructuur. Dit alles maakt het belangrijk goed inzicht te hebben in de fiscale maatregelen die in verschillende Europese landen zijn ingevoerd, alsmede de effecten hiervan. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AW) heeft NE1 Transport gevraagd een dergelijk overzicht te maken. 1.2 Doel Doel van EUROFISC I Een inventarisatie van de fiscale maatregelen en haar gevolgen op het gebied van het personenverkeer in België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Luxemburg. De fiscale maatregelen voor het personenverkeer zijn in drie hoofdgroepen en typen onder te verdelen: 1 Eenmalige uunschu~ezustingen, vaste belastingen die eenmalig betaald worden bij de aanschaf en/of registratie van de auto; in Nederland betreft dit de BPM; 2 Jaarlijkse vaste belastingen; dit zijn periodieke belastingen die onafhankelijk zijn van het aantal gereden kilometers. Hieronder vallen onder andere de motorrijtuigenbelasting en assurantiebelasting. 3 Variabele belastingen, dit zijn belastingen die afhankelijk zijn van het aantal gereden kilometers. Hieronder vallen heffingen op motorbrandstoffen. De eerste twee belastingen zijn beide vaste belastingen, maar omdat de aanschafbelasting eenmalig is en de motorrijtuigenbelasting periodiek, hebben we dit onderscheid gemaakt. Verder bestaan er diverse fiscale regimes met betrekking tot reiskosten, auto s van de zaak, et cetera. CB/T4867r05

7 2 In dit onderzoek worden systemen van Rekening Rijden of tolheffing maatregelen gerekend; vignetten vallen hier wel onder. niet tot de fiscale 1.3 Opzet en rapportage De fiscale maatregelen zijn als volgt in kaart gebracht: 1. Er is een literatuurstudie verricht. 2. Er zijn diverse telefonische interviews gehouden. 3. Er is een enquête uitgezet bij NE1 contacten bij twee experts in drie onderzochte landen - Denemarken, Noorwegen en Zweden. De overige landen waarin al in een ander onderzoek geënquêteerd, behalve Luxemburg waar geen relevante bureaus gevonden zijn. 4. Voor elk van de landen is een (betaald) essay geschreven door een bureau uit dit land. Het Luxemburgse essay is geschreven door een Belgisch bureau. Van de enquête zijn er 4 terug ontvangen. Deze enquête heeft zinvolle extra informatie opgeleverd over het fiscale regime in de drie landen. De informatie is verwerkt in zowel de landenstudies als het vergelijkend overzicht. Dit rapport is de eindrapportage van het project. De essays zijn gepresenteerd in een apart bijlagenrapport EUROFISC - Compurison of Fiscd Meusures in Pussenger Transport - Country Essays. De rapportage is opgesplitst in twee delen. Deel 1 geeft een vergelijkend overzicht van het fiscale regime ten aanzien van het personenvervoer in de elf landen. Deel 2 bevat de specifieke landenstudies; elk land is in een apart hoofdstuk besproken. De bijlagen presenteren vervolgens de gebruikte wisselkoersen, de gebruikte literatuur en de e- mail enquête. NEI, 1998, Auto s en Prijsbeleid; Een Europese Vergelijkrng, i.o.v. AVV, Rotterdam. CB/T4%7r05

8 3 Deel 1 Vergelijking fiscale regimes personenvervoer CB/T

9 4 2 Vergelijking van de maatregelen In het onderzoek is een onderscheid gemaakt naar belastingen op: A aanschaf van auto s; A gebruik van wegen & belastingen op verzekeringen; A auto s van de zaak; A reiskosten woon-werk en zakelijk; A accijnzen en heffingen op motorbrandstoffen (accijnzen, milieuheffingen en BTW). Deze belastingen worden nu in afzonderlijke paragrafen besproken, gevolgd door een overzicht van de gevonden effecten en enkele conclusies. De hier gepresenteerde informatie is zo volledig mogelijk, het kan echter zijn dat niet alle fiscale maatregelen geïdentificeerd zijn (met name uitzonderingsregels). 2.1 Aanschaf van auto s De meeste landen kennen een belasting op de aanschaf van auto s, de hoogte hiervan verschilt echter sterk, zoals blijkt uit de onderstaande tabel*. Tabel 2.1 Elelashngen op de aanschaf van auto s motonnhoud. Muumum flo,30 per PK Luxemburg l Registratre tweede hands-auto s: fl468,- - f13 472,- afh van motonnhoud l F127,- ref+ratiebelasting. 15% Noorwegen l Genuddeld 50% van verkooppri)s (mcl BTW), afhankelqk van gewicht,. 23% rnhoud en vermogen van de motor 0osterui)k l Max. 16% pqs auto, afhankehjk van benzmegebnuk en pqs van de auto.. 20% 2 Voor meer speafieke mformahe wordt verwezen naar de landenshrdles in Deel 2 en de essays in het brjlagerapport. Voor de omrekening van wisselkoersen 1s gebruik gemaakt van de koers op 2 december 1998, deze zijn gegeven m bijlage 1; de genoemde bedragen zijn afgerond. De bedragen hebben bebekkmg op 1998, tenzij anders vermeld. CB/T4867r05

10 5 NE/ A sar c Zweden Zwitserland l RegEtraheheffmg fl154 (auto) + f127 (kenteken). Schone of lage enusslevoerhugen vrilgesteld l Geen aanschafbelashng. Sloopstahegeld. fl300,-. Importheffing 4% verkoopprijs voor auto s buiten EU l Leges kenteken: fl llo,- l Sloopgeld fl82,-. 25% l 65% Uit de tabel blijkt dat er grote verschillen zijn in de belastingen bij de aanschaf van auto s. Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en Zweden kennen geen hoge aanschafbelastingen. In de meeste landen is er wel een kleine registratieheffing, bijvoorbeeld bij de aanvraag van het kenteken. Van de landen die wel een aanschafbelasting kennen heeft Denemarken verreweg de hoogste heffing (105-X30% van de verkoopprijs). Ook Noorwegen (gemiddeld 50%) en Oostenrijk (max. 16%) kennen een aanschafbelasting die afhankelijk is van de verkoopprijs. België en Frankrijk hebben een heffing die afhankelijk is van het vermogen van de gekochte auto. Zweden en Zwitserland heffen verder een soort statiegeld voor de sloop van een auto. Er worden in sommige landen kortingen gegeven op de aanschafbelasting: A In België geldt voor auto s van 10 jaar of ouder een registratiebelasting tegen het laagste tarief. Sommige gehandicapten zijn in hun geheel vrijgesteld van deze belasting. A In Denemarken geldt voor auto s met een airbag een korting. A In Frankrijk is er een verkorte afschrijving toegestaan op auto s op niet-benzine auto s om zo de aanschaf hiervan te stimuleren. Bovendien is er enige tijd een subsidie geweest op de aanschaf van nieuwe auto s als daarbij een auto ouder dan 10 jaar werd ingeleverd, deze subsidie is weer afgeschaft. A In Oostenrijk is het belastingpercentage afhankelijk van het benzineverbruik en de prijs van de auto (maximum heffing is 16%). Schone of lage-emissievoertuigen zijn vrijgesteld. Daarnaast wordt in elk land BTW geheven op de aanschaf van de auto. In alle landen geldt het BTW percentage dat ook voor andere goederen geldt. Van de onderzochte landen heeft Zwitserland verreweg de laagste BTW (6,5%). Bij de andere landen varieert de BTW tussen de 15 en 25%, waarbij met name de Scandinavische landen een hoog tarief hebben. Italië geeft een korting op de BTW bij verkoop aan een invalide (BTW: 4%). Op 2e hands auto s alleen in België, Denemarken, Frankrijk en Italië registratiebelasting geheven; in de andere landen gebeurt dit niet. Hierbij is het opvallend dat in Italië deze belastingen hoger zijn dan die op een nieuwe auto. CB/T4867r05

11 6 2.2 Gebruik van wegen & autoverzekeringen Een overzicht van de belastingen voor het gebruik van wegen is in de volgende tabel gegeven. Tabel 2 2 Belastingen op het gebnuk van wegen. Fll24 - f afhankehlk van vermogen l LPG en diesel addlhonele belastmg l Auto s > 25 laar kortmg l Vrqstellmg gehandlcapten. All risk. 26,75% l l Auto s van bedrijven hogere heffing l Hoe ouder hoe lager belastmg (> 20 laar vnjstelling) l Korting voor invahden en klassieke voerhugen l beselauto s van voor 1994 korhng l Dunbevolkte gebleden korting. l Auto s > 30 laar vnjstehng In elk land wordt een soort motorrijtuigenbelasting geheven. Ln vrijwel alle landen is deze afhankelijk van het vermogen en/of het gewicht van de auto, in Denemarken is deze afhankelijk van de brandstofconsumptie. De belangrijkste uitzonderingen zijn Groot-Brittannië en Noorwegen, waar een vast bedrag per auto geheven wordt. CB/T4867r05

12 7 NE/ A w t In Frankrijk, Zwitserland en deels Italië wordt het tarief door regionale en lokale overheden vastgesteld. In deze landen is hierdoor een fiscale concurrentie ontstaan tussen de regio s; in Frankrijk is recent regelgeving ge ïntroduceerd om deze concurrentie te verminderen. In Italië geldt een landelijk en een regionaal tarief, dit laatste verschilt per regio Verschillende landen geven kortingen of kennen uitzonderingen: A In België betalen auto s ouder dan 25 jaar een gereduceerd tarief en zijn auto s van sommige gehandicapten vrijgesteld. LPG en dieselauto s betalen een opslag. Tevens is er een belasting op autoradio s. A In Duitsland gelden voor auto s die niet aan bepaalde emissiecriteria voldoen extra toeslagen, auto s met zeer lage emissies krijgen vrijstelling. A In Frankrijk neemt het tarief af, naarmate de auto ouder is. A In Groot-Brittannië geldt een korting voor voertuigen van invaliden en klassieke voertuigen. A In Italië geldt een toeslag voor auto s met een autoradio, tevens is er een jaarlijkse belasting op rijbewijsbezit. A In Oostenrijk hebben invaliden vrijstelling. A In Zweden geldt een korting voor diegenen die wonen in dunbevolkte gebieden met slechte of geen OV-voorzieningen. Auto s ouder dan 30 jaar zijn vrijgesteld van belastingen, hetzelfde geldt de eerste vijf jaar voor auto s in de meest milieuvriendelijke klasse. In vrijwel alle landen bestaat er een assurantiebelasting, die geldt voor autoverzekeringen. In Noorwegen en Zweden wordt een dergelijke belasting niet geheven. De percentages hiervan verschillen sterk en variëren tussen de 4 en 50%. In België komen de opbrengsten van deze belasting deels ten goede aan het Rode Kruis en fondsen voor gehandicapten, in Denemarken aan de gezondheidszorg en in Frankrijk aan de sociale zekerheid en de kosten van niet door de verzekering gedekte ongevallen. In Groot-Brittannië worden verzekeringen die door autodealers aangeboden worden extra belast. In Zwitserland bestaat de premie uit een vast percentage van 5,75% en een variabel bedrag afhankelijk van het type auto; 0,75% is geoormerkt voor verkeersveiligheidsmaatregelen. 2.3 Auto s van de zaak, zakelijke kilometers Het gebruik van lease-auto s, auto s en de vergoeding van zakelijke kilometers is in de meeste landen - net als in Nederland - vrij complex. De volgende tabel bevat de informatie die achterhaald is. CB/T48671U5

13 8 NE/ A w r Tabel 2.3 Belashngregune bg auto s van de zaak Be1g1e Denemarken Duitsland Frankri)k Groot-Bnttanrue Itahë Luxemburg Noorwegen Oostennjk Zweden Zwrtserland l Lease auto mrrum km bijtelbng voor privé-gebruik (incl woon-werk), eventuele verdere kilometers zijn ook belast, kosten per kilometer zqn afhankelijk van het vermogen (fl 031- flo,86).. De aanschafbetastmgen voor bedrijven zqn hetzelfde als bq pnve-auto s l De gezondheidszorg, de culturele en de staatssector zijn vqgesteld van aanschafbelastrng, taxi s krijgen hoge korting l Brjtelhng prive-gebnuk 23% van de waarde van de auto (max waarde Bl16 280) l Brjtellmg daadwerkelyk privé-gebnuk of 1% van de rueuwwaarde per maand l Jaarhjkse belasbng. Bl.975 < 7 PK, f > 7 PK l BTW niet aftrekbaar l Bqtellmg 35% cataloguspnjs minus factor o b.v. leeftyd en gereden kilometers l Brjtelhng benzmevoordeel pnve-gebnuk l Geen specifieke maatregelen l Fiscale bqtelbng pnve-kilometers (hoogte afhankelqk van autotype) of 1,5% meuwwaarde per maand l Bqtelling mmuna al km privé-kilometers, afh. van pqs auto. flo,64 - BI,45 per km l Gebruik voor woon-werkverkeer. > km wordt belast met flo,49 per km. l BTW voor bednjf met aftrekbaar l Frscale bqtelling, deels vast, deels afhankehjk van de prqs en deels van pnv&krlometers l In sommige gevallen beperkmg BTW aftrek l Versclult sterk per kanton (Bern. vaste bqtelhng fj 5.492) In verschillende landen vindt een fiscale bijtelling plaats bij het inkomen, meestal op basis van de nieuwwaarde of het vermogen van de auto. Ook dient in de meeste landen een bepaald bedrag voor privé-kilometers bij het inkomen opgeteld te worden; in België en Noorwegen is er een minimum hoeveelheid kilometers vastgesteld, in andere landen dienen de kilometers opgegeven te worden. In Duitsland en Luxemburg kan men ook kiezen voor een bijtelling op basis van de nieuwwaarde van de auto in plaats van op de gereden privé-kilometers. Uitzonderingen zijn: A In Denemarken zijn de belastingen voor bedrijven gelijk aan die voor privé-auto s; enkele sectoren zijn vrijgesteld van belastingen. A In Frankrijk gelden aparte belastingtarieven voor auto s van de zaak, bovendien mogen bedrijven de BTW niet aftrekken; dit laatste geldt ook voor Oostenrijk en in sommige gevallen voor Zweden. A In Groot-Br:ttannië zijn de vacij, de motorinhoud. <le belastingen op privé-gebruik afhankelijk van A In Noorwegen worden na een drempel van kilometer ook woon-werk kilometers gereden met een auto van de zaak belast. A In Zwitserland zijn de belastingen opnieuw per kanton geregeld; de verschillen per kanton zijn groot. 2.4 Fiscale behandeling reiskosten woon-werk en zakelijk De vergoedingen voor reiskosten met de eigen auto (zowel zakelijk als woon-werk) staan in de volgende tabel. CB/T

14 Tabel 2.4 Belashngmaatregelen bij reekosten Belglè l Werknemers m loondlenst vast bedrag aftrekbaar verwervingskosten, kosten voor 75% aftrekbaar (max l Reiskostenvergoedmg wordt beschouwd als Denemarken Dutsland Frankqk Groot-Brittanme Italie Luxemburg Vast bedrag per kdometer Fl 213,- per afstandseenheld (max. Fl 6.388,-) Noorwegen Oostennjk Zweden ZwItserland Voor gereden zakelijke kilometers bestaat in Noorwegen en Oostenrijk een vergoeding per kilometer die belastingvrij gegeven mag worden door de werkgever. In België en Zweden mag een bepaald percentage van de daadwerkelijke kosten afgetrokken worden van de belasting, in België mag dit pas nadat de drempel van de vaste aftrekpost voor verwervingskosten is overschreden. De behandeling van de woon-werk vergoedingen verschilt zeer sterk per land: A In België, Denemarken en Duitsland zijn de reiskosten aftrekbaar tegen een vast tarief per kilometer; in Luxemburg zijn er afstandsklassen gedefinieerd, in Denemarken, Noorwegen en Zweden is er een drempelafstand vastgesteld waarna de reiskosten afgetrokken mogen worden. A In Groot-Brittannië, Italië en Oostenrijk zijn de kosten niet aftrekbaar. A In Frankrijk vallen de reiskosten onder verwervingskosten: pas als de vaste aftrekpost is overschreden zijn de extra kosten aftrekbaar. A In Zwitserland worden alleen OV kosten vergoed (ook bij het gebruik van de auto), tenzij er geen goede OV verbindingen aanwezig zijn. CB/T4867rO5

15 Accijnzen en heffingen op motorbrandstoffen De hoogte van de benzine- en dieselprijzen in de onderzochte landen zijn gepresenteerd in de volgende figuur. CB/T

16 Rguur 2.1 Benzme- en &eselprijzen (le kwartaal 1998/Hfl) UI de onderzochte landen Prijs van diesel in guldens _ Jzfzzr I 0 Duitsland q Frankrijk l Groot-Britannie Land Prijs van gelode benzine in guldens 3,000, ~ - r 0 Belgie 2,000 j- 1, , ,500 L 0,000 L Land ilr n Denemarken q Duitsland 0 Frankrijk l Groot-Britannie q Italie n Luxemburg 0 Noorwegen n Oostenrijk 8 Zweden q Zwitserland l CB/T4867rOS

17 12 Prijs van ongelood (98 RON) in guldens 3, _ Belgie 2,500. Denemarken q Duitsland 2,000 1,500 t 0 Frankrijk.Groot-Britannie q Italie 1,000 1 n Luxemburg 0 Noorwegen 0,500 1 w Oostenrijk 0,000 - Land. Zweden OZwitserland I Prijs van ongelood (95 RON) in guldens 3,000 2,500 2,000 1,500 I - ï q Belgie n Denemarken 0 Duitsland 0 Frankrijk. Groot-Britannie m Italie 1,000 0, n Luxemburg 0 Noorwegen w Oostenrijk 0,000 Land - n Zweden 0 Zwitserland I Bron: Noot. NE1 berekemngen o.b.v. IFA/OECD (1998). in Denemarken. Duitsland en Oostennjk wordt geen gelode benzine verkocht, ongelode benzme van 98 RON wordt met verkocht in Duitsland, Itahe, Luxemburg en Oostennjk; van Groot-Brittannie IS de 97 RON pnjs weergegeven m plaats van de 98 RON pnjs In Denemarken wordt geen 95 RON benzine verkocht. In Zweden is de prijs afhankelijk van de milieuklasse van de brandstof. hier IS de prqs voor de meest tieuvnendelqke klasse weergegeven. CB/T4867rO5

18 13 NE/ 1 - De prijs van diesel is met een prijs boven de f2,-- het hoogste in Noorwegen en Groot- Brittannië, dat samen met Zwitserland het enige land is waar de dieselaccijns even hoog is als die van ongelode benzine3. Enkele landen hebben een specifieke CO2 heffing op benzine; in praktijk werkt deze hetzelfde als een normale accijns. De prijs is het laagst in Luxemburg (f 1,17), in de overige landen liggen de dieselprijzen rond de fl,so. De pompprijzen van benzine liggen meestal dichter bij elkaar, in de meeste landen ligt dit rond de f2,--; ongelode benzine is in alle landen iets goedkoper dan gelode benzine (met uitzondering van 98 RON benzine in Groot-Brittannië). De benzine is het duurst in Groot-Brittannië en Noorwegen, en het goedkoopst in Luxemburg en Zwitserland. Ln de volgende tabellen is de absolute hoogte en het percentage van diverse belastingen en heffingen in de pompprijs gegeven. Tabel 2 6 Belastutgen, heffutgen en accynzen als percentage van de verkooppnls (le kwartaal 1998) 3 Zie ook: NEI, 1998, Auto s en Prijsbeleid; Een Europese Vergeli)king, i.o.v. AVV, Rotterdam. CB/T4867rQ5

19 14 Tabel 2 6 Belashngen, heffingen en accqnzen als percentage van de verkoopprqs (le kwartaal 1998) Bron. Noot: NE1 berekenmgen o.b.v. IEA/OECD (1998) In Zweden 1s de energlebelastmg afhankelijk van de nuheuklasse van de brandstof. Hier zqn de percentages de meest nuheuvnendelqke klasse weergegeven Het is opvallend dat over het algemeen de percentages vrij dicht tegen elkaar aanliggen, al zijn er verschillende uitzonderingen. Er lijkt weinig relatie te zijn tussen de pompprijs en het aandeel van de belastingen hierin: zo heeft Frankrijk hogere belastingpercentages, maar een gemiddelde pompprijs; Noorwegen heeft gemiddelde belastingpercentages, maar een hoge pompprijs. Bij de heffingen op de benzine en diesel zijn de volgende opvallende regelingen: A Duitsland kent ook een (lage) voorraadheffing (fo,ol per liter). Een deel van de inkomsten is geoormerkt voor infrastructuurinvesteringen. Dit laatste geldt ook voor Zwitserland. A In Luxemburg geldt voor ongelode benzine een BTW tarief van 12% in plaats van de normale 15%. A Zweden heft zowel een energie- als CO2 belasting op benzine en diesel, Noorwegen alleen een CO2 belasting. Deze is proportioneel aan de hoeveelheid koolstof die de brandstof bevat. In Zweden wordt een sterk onderscheid gemaakt naar diverse typen brandstoffen, hierdoor zijn er verschillende klassen voor zowel diesel als benzine. De hoogte van de accijnzen verschilt hierdoor sterker dan in de andere landen. 2.6 Effecten Het is niet eenvoudig algemene uitspraken te doen over de effecten van fiscale maatregelen. Dergelijke effecten worden nauwelijks onderzocht, terwijl specifieke maatregelen veelal samenvallen met andere maatregelen. Verder is het moeilijk effecten in te schatten daar overige factoren zoals de economische groei een belangrijke rol spelen. Het is hierdoor moeilijk een specifiek effect van een maatregel te isoleren. In theorie hebben vaste heffingen op de aanschaf of het bezit van een auto minder effect op bijvoorbeeld het aantal te rijden kilometers dan variabele heffingen die CB/T

20 15 afhangen van het aantal gereden kilometers. Wel be ïnvloeden dergelijke vaste heffingen bijvoorbeeld de aanschaf van de auto - dit betreft het al dan niet aanschaffen, dan wel het type auto dat aangeschaft wordt4. Berekeningen met het CARTAX model van NE1 Transport geven aan dat een afschaffing van de BPM en een compensatie via de accijnzen of MRB in Nederland leidt tot5: A een lichte stijging van de verkopen van nieuwe auto s doordat de prijzen dalen; A een daling van de omzet van autodealers, maar een stijging van de marges; A een lichte prijsdaling voor gebruikte auto s, waardoor ook de export licht toeneemt; A per saldo een geringe toename van de milieubelasting. Het effect van veranderingen van variabele heffingen wordt in de economie uitgedrukt in zogeheten elasticiteiten: deze geven bijvoorbeeld aan met hoeveel procent het aantal gereden kilometers daalt als de prijs met 1% stijgt. Het maakt hierbij niet uit of het een belastingverhoging of bijvoorbeeld een stijging van de olieprijs betreft. Dergelijke elasticiteiten zijn anders bij verschillen in inkomen, per tijdstip, per reisdoel enzovoorts. Er kunnen elasticiteiten berekend worden voor bijvoorbeeld de brandstofconsumptie, het aantal gereden kilometers, het effect op het OV-gebruik. TRACE (1998) beschrijft een serie studies en modellen die het autogebruik schatten in vijf Europese landen. De gemiddelde elasticiteiten voor brandstofprijzen - die zowel door belastingen als door de algemene prijsontwikkeling bepaald worden - staan gepresenteerd in de volgende tabel. Tabel 2.6 Genuddelde eiashclteiten brandstofpnjzen, lange termijn, alle motieven, alle dagdelen Effect op: Autoverplaatsingen -0,3 Autolulometers -0,3 OV-verplaatsmgen OJ OV-kilometers 02 Nederland Rest Europa -02-0,3 OJ OJ AIIe studies 42-0,3 OJ 02 Bron Noot De Jong (1998) De cijfers m de tabel dienen als volgt geinterpreteerd te worden (voorbeeld) als de brandstofpri]s met 1% stijgt, daalt het aantal autoverplaatsmgen m Nederland met 0,3% Voor het woon-werk- en zakelijk verkeer zijn de elasticiteiten lager dan gemiddeld, voor het overige verkeer is de prijsgevoeligheid hoger. Verder is de prijsgevoeligheid op korte termijn lager dan op de lange termijn6. In de essays worden soms hogere elasticiteiten genoemd: in Zweden is deze -0,71, in Zwitserland tussen de -0,5 en 4,77. Fiscale maatregelen die in alle landen effectief zijn geweest, zijn het fiscaal bevoordelen van ongelode benzine en het fiscaal stimuleren van katalysatoren. Doordat beide 4 SEO, Bron: NEI, 1995, Effecten van BPM ~lternatmen, i.o.v. BOVAG/RAl; en: NEI, 1996, Afichfing BPM; Een Toepassing VI.VI het model CARTAX, i.o.v. BOVAG/RAI. 6 Bron: De Jong (1998) en TRACE (1998). Bron: de essays uit het bijlage-rapport. CB/T

21 16 goedkoper werden dan gelode benzine of auto s zonder katalysator, zijn deze nu standaard. Voor sommige landen zijn verder specifieke effecten gevonden: De aanschafbelastingen in Denemarken zijn zeer hoog, mede hierdoor is het autobezit laag, de gemiddelde leeftijd van de auto s hoog en worden er relatief veel kilometers per auto gereden. De fiscale bevoordeling van airbags heeft geleid tot een duidelijke stijging in de verkoop hiervan, hetzelfde geldt voor het fiscaal bevoordelen van taxi s en het doorverkopen hiervan. Anderzijds heeft de fiscale stimulering van elektrische auto s geen effect gehad. In Duitsland werden dieselauto s tijdelijk fiscaal bevoordeeld waardoor hun aantal relatief snel toenam. Verder worden milieuvriendelijke auto s gestimuleerd, waardoor de verkoop hiervan stijgt. Er zijn relatief weinig lease- en bedrijfsauto s in Frankrijk: dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het fiscale regime met verschillende extra belastingen voor deze auto s. In Groot-Brittannië is het opvallend dat gereden privé kilometers bij zakenauto s vaak dichtbij de drempels liggen voor hogere tarieven. Dit is een aanwijzing dat het gedrag be ïnvloed wordt door de drempels. In Italië werd de aanschaf van nieuwe auto s gestimuleerd met sloopsubsidies, waardoor de verkopen stegen. In juli 1998 is deze regeling afgeschaft, waarna de autoverkopen instortten. De hoge aanschafbelasting in Noorwegen lijkt ook hier de oorzaak te zijn van een relatief oud voertuigpark. In Zweden is het fiscaal voordelig om in een oudere dieselauto te rijden, dit leidt ertoe dat de import van deze auto s vrij hoog is. In Zwitserland heeft de invoering van parkeerheffingen geleid tot eens sterke afname van het verkeer in steden. 2.7 Conclusies Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het fiscale regime in de diverse landen sterk verschilt. Alle belastingtypen hebben per land vaak een geheel andere grondslag (zoals vermogen, milieubelasting of een vast tarief) en tarieven. Ook zijn er in de meeste landen specifieke uitzonderingen gemaakt. De fiscale benanaeling van reiskostenvergoedingen en auto s van de zaak verschilt eveneens sterk in de onderzochte landen. In de Scandinavische landen en in mindere mate in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt nadrukkelijk geprobeerd het autopark milieuvriendelijker te maken met behulp van fiscale voordelen of het zwaarder belasten van auto s met hoge emissies. Met name Zweden valt hierbij op: hier is een onderscheid naar milieuklasses van diverse typen brandstoffen gemaakt, de tarieven verschillen hierbij sterk. In de meeste andere landen wordt hier veel minder aandacht aan geschonken, al bestaan er soms kortingen voor invaliden of alternatieve brandstoffen. * DIW (1997). CB/T

22 17 De effecten van dergelijke maatregelen zijn niet altijd eenduidig. In de literatuur zijn diverse elasticiteiten bekend, die aangeven in hoeverre er gereageerd wordt op prijsveranderingen. Daarnaast zijn er diverse indicaties dat er gereageerd wordt op de fiscale maatregelen ten aanzien van het autoverkeer. Het is derhalve belangrijk bij de invoering van fiscale maatregelen hier rekening mee te houden. Specifieke maatregelen kunnen met name een grote invloed hebben op het stimuleren van de invoering van nieuwe technologieën en het type auto (vermogen, milieuvervuiling) dat aangeschaft wordt. CB/T4867rO5

23 18 Deel 2: Landenstudies CB/T

24 19 NEI A w t 3 In dit hoofdstuk behandelen we de fiscale maatregelen in België. De volgende paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen in België. In de tweede paragraaf worden de effecten van de maatregelen in België weergegeven. Deze opzet geldt voor alle landen in dit rapport. 3.1 Maatregelen Generiek fiscaal beleid (motorrijtuigenbelasting, accijns, Eurovignet) is een federale aangelegenheid in Vlaanderen en Wallonië. De belastingen worden geheven om het budget aan te vullen, er wordt bijvoorbeeld niet rechtstreeks infrastructuur mee gefinancierd. Veel belastingen zijn afhankelijk van het belastbaar voertuigvermogen; dit wordt als volgt berekend: TP=C*4+B Waarbij: TP het belastbaar vermogen is, afgerond op de dichtstbijzijnde eenheid; C is de motorinhoud in dm3 afgerond op één decimaal; B is een additionele eenheid, de waarde hiervan hangt af van de motorinhoud en loopt op van 1,5 tot 5 (inhoud > 6 dm3). Aanschaf van auto s Bij elke registratie (bij verandering van eigenaar) dient in België een registratiebelasting betaald te worden, ook wel inschrijvingstaks of Taxe de Mise en Circulation (TMC) genoemd. Deze is afhankelijk van de inhoud van de motor en de leeftijd van de auto en ligt tussen de BF en BF Voor auto s die tien jaar of meer geregistreerd zijn geldt het laagste tarief. Voertuigen van sommige gehandicapten zijn vrijgesteld van deze belasting. Daarbovenop dient voor het kenteken nog eens BF betaald te worden. Het BTW-tarief op de aanschaf van een nieuwe auto is het normale percentage van 21% van de verkoopprijs, exclusief registratiebelasting (er wordt geen BTW op de registratiebelasting geheven). Bij de aankoop van een tweedehands auto van een particulier wordt geen BTW afgedragen. 9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1998a). Voorbeeld: bij een voertuig met een motormhoud van cm3, TP = 1,8 dm3 x = 9,70; dit wordt afgerond tot 10 CV CB/T4867rO5

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s

Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s Bijlage 1 AFP06-725 Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s Een beschrijving van -grondslag -tarief -bijzondere regelingen -regeling bij import van gebruikte auto

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Versie 8.07 Autobelastingen Factsheet 2013

Versie 8.07 Autobelastingen Factsheet 2013 Versie 8.07 Hoogte autobelastingen in 2013 Benzineauto Belasting per automobilist 2500 2712 2000 1500 1000 1716 1968 1524 1272 500 De gekozen voorbeeldauto is een gebruikte benzineauto en representeert

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning tabellenboek \inisterie van Verkeer en Waterstaat 'irectoraatgeneraal Rijkswaterstaat Colofon Uitgave:

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Van Dr. N.E. Ligterink 1/6 Onderwerp Recente veranderingen in het Nederlandse oldtimerwagenpark De recente wijzigingen

Nadere informatie

LeaseConsult Vught november 2014 1

LeaseConsult Vught november 2014 1 Een andere kijk op fiscale bijtelling Inleiding Het gegeven dat de fiscale bijtelling ruim 1,2 miljoen belastingbetalers aangaat en dat de fiscus al enkele keren het uitbrengen van de 2 e Autobrief heeft

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Vergroening van belastingen Concrete handvaten

Vergroening van belastingen Concrete handvaten Vergroening van belastingen Concrete handvaten Frans Rooijers & Martijn Blom 2 1 Vergroening belastingen Van arbeid naar milieubelastende factoren 1. Regulerend >> afname milieueffecten 2. Inkomsten voor

Nadere informatie

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Het Ministerie van Financiën heeft het voornemen de autobelastingen grondig te herzien. Een voorstel hiertoe is in juni 2011 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Directie Internationale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 015 016 34 30 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 016) Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014

Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 Op-/aanmerkingen Evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG en Bijlage, d.d. 28-5-2014 1. In de Brief (pag. 4) en Bijlage (pag. 3) wordt gesproken van 51 miljoen extra belastingopbrengsten in het eerste

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. De heilige koe Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken van de informatiebronnen 1 en 2. Nederlanders

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational of goed en betrouwbaar verzekerd Welke financiering past bij u? Betreft de aankoop van uw Suzuki motor een zakelijke aankoop?

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Onderwerpen Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Agenda - Mobiliteit onderdeel van Lente akkoord - Impact op mobiliteitsbeleid werkgevers - Impact specifiek op mobiliteitsbudget

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort

Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort Huib van Essen CE Delft Ecomobiel, 8 en 9 oktober 2013 CE Delft Onafhankelijk,

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 april 2011

Tarieven met ingang van 1 april 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 april 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan De complexe wereld van autobelastingen (2011-2015) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk

Nadere informatie

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Sarah Boer Özcan Erdem Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Februari 2017 In opdracht van cluster Stadsontwikkeling- Ruimte en Wonen

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2011

Tarieven met ingang van 1 januari 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Ladies Night MKB accountants Vanhier

Ladies Night MKB accountants Vanhier Ladies Night MKB accountants Vanhier Workshops 1: Voordelig van A naar B 2: Innovatief ondernemen 3: Grenzeloos ondernemen 4: Van offerte tot factuur MKB accountants adviseurs onderwijsaccountants Ladies

Nadere informatie

De praktijk van vergroenen van belastingen. Milieunetwerk GroenLinks, 16 september

De praktijk van vergroenen van belastingen. Milieunetwerk GroenLinks, 16 september De praktijk van vergroenen van belastingen Milieunetwerk GroenLinks, 16 september CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2015 GJ//2014/0147 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Zoetermeer, november 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Initiatiefnota accijnsopbrengsten en brief over oldtimers. Pieter Omtzigt Tweede Kamerlid voor het CDA

Initiatiefnota accijnsopbrengsten en brief over oldtimers. Pieter Omtzigt Tweede Kamerlid voor het CDA Initiatiefnota accijnsopbrengsten en brief over oldtimers Pieter Omtzigt Tweede Kamerlid voor het CDA 110 Volumeontwikkeling motorbrandstoffen Kwartaal 1, 2011 = 100 Autogas (LPG) Motorbenzine Autodiesel

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012 Presentatie Europese CVO Barometer 2012 Oud-Zuilen 12 juni 2012 wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Heeft u voor uw nieuwe Suzuki motor financiële flexibiliteit nodig? Kies dan voor Suzuki

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU ,3 Brussel, 24 juli 2002 $FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU 'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW HHQ YRRUVWHO LQJHGLHQG RP GH QDWLRQDOH DFFLMQVWDULHYHQYRRUGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUJHOHLGHOLMNWHKDUPRQLVHUHQ

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2008-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2008-II Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 1 (primaire) inkomensrekening 2 maximumscore 2 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: De nieuwe productie-eenheid trekt ook toeleveringsbedrijven aan die zorgen

Nadere informatie

SUBSIDIES EN REGELINGEN

SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN 1. NATIONALE SUBSIDIES EN REGELINGEN 1A. NATIONALE SUBSIDIE OP VOLLEDIG ELEKTRISCHE BESTELAUTO S EN TAXI S Periode: tenaamstelling tot 1 januari 2015 (of eind subsidiepot) Subsidie

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2013

Tarieven met ingang van 1 januari 2013 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2013 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 juli 2012

Tarieven met ingang van 1 juli 2012 12345 Tarieven met ingang van 1 juli 2012 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX Examen VMBO-GL en TL - COMPEX 2008 tijdvak 1 woensdag 28 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie