VaViBe Festival & Events B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VaViBe Festival & Events B.V."

Transcriptie

1 VaViBe Festival & Events B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : VaViBe Festival & Events B.V., statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (3531 AH) Utrecht aan de Graadt van Roggeweg 328 (Blok D, 4e verdieping) KvK : Faillissementsnummer : F.1 6/15/101 Datum van uitspraak faillissement: 10 februari 2015 RechterCommissaris : mr. D.M. Staal Curator : mr. A.D. van Dalen Activiteiten onderneming : KvKomschrijving: Het organiseren van activiteiten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot dance en popfestivals, klassieke concerten, religieuze en nietreligieuze koorconcerten, bedrijfsfeesten, masterclasses muziek en concoursen, alsmede (het zelfstandig of in opdracht) componeren en arrangeren van muziek Omzetgegevens Vooralsnog onbekend Personeel gemiddeld aantal 1 Verslagperiode : Vanaf 9 maart tlm 7 juni 2015 Faillissement aantal uren : 10,30 uren Bestede uren totaal : 32,45 uren Saldo boedelrekening : 1.633,80 In dit tweede verslag worden wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag cursief gedrukt weergegeven. Alciemeen In het onderstaande verslag wordt de door RECOFA voorgeschreven indeling gevolgd. Daar waar nummers zijn overgeslagen, zijn de daarop betrekking hebbende onderwerpen niet van toepassing in het faillissement. 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en Organisatie: VaViBe Festival & Events B.V. (hierna: gefailleerde ) is op 4 april 2014 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer Agus Kriston van Bemmel. 1.2 Winst en verlies: Gefailleerde had nog geen jaarrekening laten opstellen. Wel staat vast dat er geen omzet is behaald en dat het verlies aldus overeenkomt met alle betaalde en onbetaalde schulden. 1.3 Balanstotaal: Zie hiervoor onder Lopende procedures: Per datum faillissement waren er volgens opgaaf van de bestuurder geen lopende procedures aanhangig. Hiervan is niet gebleken. vanvan Riet

2 Inzake VaVBe Festivals & Events B.V/Fai{hssernentlSllB26O 2/7 1.5 Verzekeringen: Volgens opgaaf van de bestuurder beschikt(e) gefailleerde over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft de polis opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat gefailleerde hier toch niet over beschikte. 1.6 Huur: Gefailleerde huurde een tweetal bedrijfsruimtes, respectievelijk aan de Graadt van Roggeweg 328 te Utrecht en de Niasstraat 1 te Utrecht. Beide huurovereenkomsten zijn reeds v6& datum faillissement beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement: Naar zeggen van de bestuurder van gefailleerde ligt de oorzaak van het faillissement in het navolgende. Gefailleerde wenste met het organiseren van evenementen en het houden van concerten omzet te genereren. Om deze evenementen en concerten te promoten, heeft gefailleerde een website laten ontwikkelen. Ook de kaartverkoop voor de concerten zou via die website worden geregeld. De website is echter nimmer afgerond, reden waarom gefailleerde naar zeggen van de bestuurder geen kaarten kon verkopen en alle ingeplande concerten moest afzeggen. Hierdoor genereerde gefailleerde in het geheel geen omzet en raakte zij verstoken van inkomsten. Dientengevolge kon zij niet meer aan haar lopende verplichtingen voldoen, reden waarom een crediteur uiteindelijk het faillissement heeft aangevraagd. 2 PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring: Bij gefailleerde was ten tijde van faillietverklaring geen personeel in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement: In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren bij gefailleerde twee personeelsleden in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging: 3 ACTIVA Onroerende zaken 3.1 tlm 3.4 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Gefailleerde beschikt over een (zeer) beperkte hoeveelheid kantoorinventaris. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor verkoop hiervan. In de achterliggende verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen met toestemming van de Rechter Commissaris verkocht middels een openbare (internet)veiling. De opbrengst ad ,91 is ontvangen op de faillissementsrekening. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

3 hizake VaViBe Festivals & Events B.V/FaiWssornent IS /7 3.6 Verkoopopbrengst: Vooralsnog onbekend. Zie hiervoor. 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt uiteraard gerespecteerd. Onderzoek mogelijkheden verkoop inventaris. Afgerond. Voorraden/onderhanden werk 3.9 De voorraden: Gefailleerde beschikte naar zeggen van de bestuurder niet over voorraden. Hiervan is niet gebleken Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage: Andere activa 3.12 Beschrijving: Gefailleerde beschikt niet over andere activa Verkoopopbrengst: 4 DEBTEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Volgens opgaaf van de bestuurder beschikt gefailleerde niet over debiteuren. Wel zou sprake zijn van een schadeclaim op de websiteontwikkelaar. Dit wordt nader onderzocht. In de achterliggende periode is de websiteontwikkelaar aangeschreven met het verzoek de door haar veroorzaakte schade aan de boedel te voldoen. Tot op heden is nog geen reactie c. q. betaling ontvangen. 4.2 Opbrengst: Vooralsnog onbekend.

4 hizake VaVBe Festivals & Euents B.V/Faiflissernent /7 4.3 Boedelbijdrage: Onderzoek schadeclaim. In de achterliggende periode is de websiteontwikkelaar verzocht de door haar veroorzaakte schade aan de boedel te voldoen. 5 BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): Gefailleerde hield rekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ABN ) en de Coöperatieve Rabobank Utrecht e.o. U.A. (hierna: Rabobank Utrecht ), welke rekeningen reeds zijn geblokkeerd. Rabobank Utrecht heeft haar vordering ad C 5.540,34 + P.M. ter verificatie ingediend. 5.2 Leasecontracten: Gefailleerde leaste een auto via Volkswagen Bank. De leasemaatschappij is in de gelegenheid gesteld de auto retour te nemen en te verkopen. Evenwel is gebleken dat de auto reeds véôr faillissementsdatum beslag is genomen door de politie. Verkoop van de auto is dan ook (nog) niet mogelijk geweest. In de afgelopen periode is de politie meermalen verzocht het beslag op te heffen, hetgeen tot op heden (nog) geen effect heeft gehad. De leasemaatschappij heeft de auto dan ook nog niet kunnen innemen en verkopen. 5.3 Beschrijving zekerheden: 5.4 Separatistenpositie: 5.5 Boedelbijdragen: 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Hiervan is tot op heden niet gebleken. 5.7 Reclamerechten: Hiervan is tot op heden niet gebleken. 5.8 Retentierechten: Hiervan is tot op heden niet gebleken. Communicatie met de banken en leasemaatschappij. Communicatie met de leasemaatschappij en de bestuurder in verband met de inbeslaggenomen auto. 6 DOORSTARTNOORTZETTEN Voortzeffen/Doorstart 6.1 t/m 66

5 nzake VaViBe Festivals & Events B.V/FaiWssernent!S /7 7 RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht: De curator beschikt, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe, nog niet over de volledige boekhouding. Ondanks diverse verzoeken daartoe, beschikt de curator (nog) niet over de volledige administratie. De rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen daardoor onvoldoende worden gekend. De bestuurder geeft aan dat diverse administratieve bescheiden zich in de inbeslaggenomen auto bevinden, welke hij zal overleggen zodra hij daarover de beschikking krijgt. De curator houdt de vinger aan de pols. 7.2 Depot jaarrekeningen: Er is geen jaarrekening gedoneerd. Hiertoe stond ten tijde van de faillietverklaring ook nog geen verplichting. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant: 7.4 Stortingsverplichting aandelen: De curator beschikt nog niet over alle bankafschriften van de rekeningen van gefailleerde, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. Op het moment dat deze zijn ontvangen, zal worden onderzocht of aan de stortingsplicht is voldaan. Hieraan is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur zal in de komende periode worden gestart. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is gestart en zal in de volgende periode worden voortgezet. 7.6 Paulianeus handelen: Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen zal in de komende periode worden gestart. Zie hiervoor. Rechtmatigheidsonderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt Voortgezet. 8 CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: Naast het salaris van de curator c.s. zijn vooralsnog geen boedelvorderingen ingediend. Ongewijzigd. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: De fiscus heeft tot op heden vorderingen uit hoofde van onbetaald gelaten Loonheffing en Motorrijtuigenbelasting ingediend met een som van ,00. e fiscus heeft tot op heden Vorderingen ingediend met een som van ,26

6 Onderzoek Opvragen Crediteurencommunicatie inzake VaViBe Festivals & Events B.V.!FaissernentlSliS2SO 6/7 8.3 Preferente vorderingen van het UWV: Vooralsnog onbekend. Ongewijzigd. 8.4 Andere preferente vorderingen: Vooralsnog onbekend. De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van 1.134, Aantal concurrente crediteuren: Tot op heden hebben 9 crediteuren een concurrente vordering ingediend. Tot op heden hebben 13 crediteuren een concurrente vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt ,77. Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt , Verwachte wijze van afwikkeling: Gezien het stadium waarin het faillissement zich thans bevindt, kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan. Crediteurencommunicatie. 9 OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Gezien het stadium waarin het faillissement zich thans bevindt, kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan. 9.2 Plan van aanpak: De hierna onder werkzaamheden te noemen actiepunten zullen worden opgepakt of voortgezet. 9.3 Indiening volgend verslag: September2015. Ondermeer: Onderzoek mogelijkheden verkoop inventaris (afgerond); Onderzoek schadeclaim websiteontwikkelaar (loopt); bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (afgerond); en onderzoeken (ontbrekende) administratie (loopt); Onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur (loopt); Onderzoek paulianeus handelen (loopt); (loopt).

7 aan Inzake VaV1Be Festivals & Events B.V,/Fahssement Bi /7 Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in het verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Utrecht, 10juni BIJLAGE: deze verslaglegging is gehecht een geactualiseerd crediteurenoverzicht.

8 Financieel verslag per Cwaor R.cI,t.r.Commlssarfs nsoivantl.nummer VaWB. Fasfilvals & Events BV. mr. AD. van Dalen mv. OM. Staal F.16/15,/1O1 Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zult geen prospectus ofjaarrekening. Hoewel de informatie in hit openbaar verslag zo rorgvutdig,ogelijikio samengeoteld, staat de curatsrjbewindeoerrier vief in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dato o bepaalde informatie nog niet bescttikbaaris. nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor dein dit verslag geschetste rerspeotieven voor crediteuren Aan dit eersteg binnen derhalve geen rechlen worden ontleend la Baten mci BTW BTW IA.t Vrijactlef 1. Immateriële vaste activa Goodwill Handelsnaam IE. Rechten m.b.t. IE. Rechten 2. Materiële vaste activa b c Onroerende za(a)k(en) niet 56 lid 1 Fw] Af: rechlen van derden Af: koelen Inventaris, machineneën Vervoermiddelen 3. Financiële vaste activa a b Deelnemingen lntercompanyvorderingeo Af: Kosten 4. VoorradentOHW Voorraden OHW 5. Debiteuren Boedeldebiteuren Préfaillissement _ 4 8. Liguide middelen Kas Bank 7. Overige baten Bankrente Afdrachten van inkomen aan boedel ReSliluties 29 lid t GB prefaillissementsoordenngen Boedelbijdrage(n) 0,59 0,99 Totaal vrij actief 4 0,89 Financieel, , 1Sf 16250

9 Inventaris, Financieel verslag per Naam Curator R.cht.r.Commls,serls lnsolv.ntj.numm.r A.2 Gebonden ectl.f VaVIBC F.stlvals S Events NV. mi. AD. van Dalen mr D.M. Staal F.16/l5J1O lontroerende goederen ea 58 lid 1 Fw Opbrengsl]en) es 55 lid 1 Fw Sublotaat 1 le 9. Opbrengst retentierecht Retentierecht 60 Fw Ie IE 10. Opbrengst 3:287 BW Schadepenntnigen 3:287 8W Ie 11. Opbrengst 3:284 0W Opbrengst onroerende zaak bil vorderini Onroerende za(a)k(en) [bij Waterschap] 6 IE 13. Opbrengsten overige gebonden activa Opbrengsten overige gebonden activa Ie Ie Totaal gebonden actief 6 I53 87 lid 3 F.Aetl.f 14. Bodemzaken Inventaris, machineneën jbodemzaknn] Subtotaal Af. reeds gedane afdracht aan pandhouder 1.832, , , ,40 Extracomotabele opbrengst bodemzaken machinerleën ]bodemzaken, opbrengst buiten boedel] IE Eotracomptabel Opbrengst 138 Waterschapswet Opgeëisl voor waterschap es 138 Waterschapswet 16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw Overige 57 lid 3 opbrengsten Totaal 57 lid 3 Fw.acrtef ,91 283,40 Totaal actief S 1.633,80 283,45 vanvan Riet Financieel, , 1S115260

10 Financieel verslag per Naam Curator Rechter.Commlssarls [slv.ntjenumm.r IR. VaViBa F.stlvals & Event.s BV. mr. AD. van Dalen mr. D.M. Staal F.18J Reeds betaatde algemene fatttlseementskost.n mcl BTW BTW 1 1. Superpreferent a. Salaris en verschotten curator b. Griffinrecht deponering uitdelingelijst (reservering) c. Overige superpreferente boectelverplichtingen 2. Preferent a. UWV, premies opzegtermijn (683 VA b. Overige hoogpreferente verplichtingen c. UWrI/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3288 sub e BV) d. Personeel nietgenoten vakantiedagen (3288 sub e 8Vrl) e. Ovenge laagpreferente boedelverplichtingen 3. Concurrent a. UWrJ, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement b. Huur c. Taxatiekosten d. Overige concurrente boedelverplichtingen C. Thans nog beschikbaar Totaal A (mcl. BTVQ Totaal 8 (mcl. BTW) Reeds ontvangen boedelbtw na aangifte (zie 6.) op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren Saldo boedelrekentng 1.633,00 D. Nog te betalen algemene failltseementakosten 1. Superpreferent a. Salaris en verschotten curator b. Griftierecht deponering uitdelingstijst (reservering) c. Overige superpreferente boedelverplichtingen 2. Preferent a. UNN, premies opzegtermijn (663 W vv) b. Overige hoogpreferente verplichtingen c. UVVV/Personeet, loonverplichtingen vanaf faillissement (3.288 sub e 8W) d. Personeel nietgenoten vakantiedagen (3:288 sub e 8W) e. Overige laagpreferente boedelverptichlingen 3. Concurrent a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichhingen na faillissement b. Huur c. Taoatiekosten d. Overige concurrente boedelverplictrtingen 1 S. Omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting over activa Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten Reeds ontvangen boedelbtw na aangifte Af te dragen omzetbelasting A IB ,40 283,40 Af te dragen RentekaoBTW Financieel, ,1S118260

11 Financieel verslag per Naam Curator Recht,rCommls.sarls F. Berekening (voorlopig) t.kort VaViBe Fastivals & Events BV. mr. AD. van Dalen mr D.M. Staal F.16J151l01 1. Saldo Boedelrekening (C. mcl. BTW) 1.633,80 2. Nagekomen baten (rente) 3. Af te dragen omzetbelasting (E) 283,40. Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) 1.350,40 Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo 1.350,40 Af: ingediende preferente vorderingen ,56 Af. ingediende roncurrente vorderingen ,91 Af: ingediende achiergentelde vorderingen Voorlopig tekort ,07 Waarschuwing: Rubriek Fgeeft aan Indicatie van hel te*orl Drs, yp lo)re,kenksg hçudt geen rekening met e,nlue reotanlvoivleringen van ueparatistefl en b.rekecino.n inoevokse ard Fw Financieel, , 1S118260

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 27052015 Faillissementsnummer: N L:TZ:0000000295: F001 Datum uitspraak: 21042015 Curator: Mr. Maarten Jochem Rogier Jansen

Nadere informatie

Aansturen Personeelsdiensten B.V. Nummer: 3 Datum: 29 september 2015

Aansturen Personeelsdiensten B.V. Nummer: 3 Datum: 29 september 2015 Per Aansturen Personeelsdiensten B.V. FAILLIEMENTVERLAG Gegevens onderneming KvK Faillissementsnummer Datum van uitspraak faillissement: RechterCommissaris Curator Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Diesel Systems Holland B.V. Nummer: 1 Datum: 17juli 2015

Diesel Systems Holland B.V. Nummer: 1 Datum: 17juli 2015 Diesel Systems Holland B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming KvK Faillissementsnummer Datum van uitspraak faillissement: Rechter-Commissaris Curator Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015)

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde openbare verslag Datum 12 juni 2015 Gegevens onderneming NAFT B.V. Faillissementsnummer F 02/13/947 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator mr. J.A. Velenturf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/177 NL:TZ:0000012389:F001 04-04-2017 mr. A.D. van Dalen mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming Only Tomorrow Counts B.V.,

Nadere informatie

Groothandel in golfkleding en aanverwante artikelen Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 1

Groothandel in golfkleding en aanverwante artikelen Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 4 februari 2014 Gegevens onderneming Anframart BV (kvk 18040188) h.o.d.n. Golf Land Made Faillissementsnummer F.02/14/8 Datum uitspraak

Nadere informatie

deadvocaten vanvanriet FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015

deadvocaten vanvanriet FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015 Gegevens onderneming : Business Information Consultants BV., statutair gevestigd te Bilthoven, kantoorhoudende te Groenekan (3737AL) aan de Groenekanseweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 17 juni 2014 Datum laatste verslag : 14 april 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Masin Beheer B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, vestigingsadres:

Nadere informatie

Eys Logistics B.V. (slotverslag) Nummer: 2 Datum: 20juli 2015

Eys Logistics B.V. (slotverslag) Nummer: 2 Datum: 20juli 2015 ondanks Eys Logistics B.V. (slotverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming KvK Faillissementsnummer Datum van uitspraak faillissement Rechter-Commissaris Curator Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/438 NL:TZ:0000002577:F002 20-07-2016 mr. M.J. Cools mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V.

Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V. Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22december2015 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Gebr. Stigter B.V., statutair gevestigd te ljsselstein en kantoorhoudende te (3437

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A.

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vierde openbare verslag Datum 1 juli 2014 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 september 2015 Gegevens onderneming : Remedent Nederland B.V., statutair gevestigd te Gouda, kantoorhoudende te (2805 KG) Gouda, Koningsmantelstraat 1, KvK-nummer:

Nadere informatie

Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798)

Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede verslag Datum 1 oktober 2014 Gegevens onderneming Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798) Faillissementsnummer F.02/14/429

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 10 augustus 2015 Datum laatste verslag : 11 februari 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Kom Plot! B.V., statutair gevestigd te Reeuwijk, vestigingsadres:

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 23 mei 2014 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr. L.B.A.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 10 juni 2015 Datum laatste verslag : 8 april 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder en bestuurder: Nespabé Holding BV Bestuurder Nespabé Holding BV: de heer L.A.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder en bestuurder: Nespabé Holding BV Bestuurder Nespabé Holding BV: de heer L.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 16 november 2015 Gegevens onderneming Lina Dordrecht BV (kvk: 56377568) Faillissementsnummer F.02/15/508 (rb Zeeland-West-Brabant)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: F.1/15/32 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000000295:F0O 1 Datum uitspraak: 21-04-2015 Curator: R-C: Mr. M. Jansen mr.d.m.staal Algemeen Gegevens onderneming Eindexamentraining Online B.V.,

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten ECS B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16juli 2015

vanvanriet deadvocaten ECS B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16juli 2015 ECS B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16juli 2015 Gegevens onderneming : ECS B.V., handelend onder de naam ECS (EASY CAD SOLUTIONS), statutair gevestigd te Woerden en kantoorhoudende te (3542

Nadere informatie

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 dd 9 januari 2015 Gegevens onderneming JG Lamoré Beheer BV Faillissementsnummer C116/1411046 F Datum uitspraak 9 december 2014 Curator Mr MEG Murris Rechter-commissaris Mr

Nadere informatie

Rondeel Houten B.V. Nummer: 3 Datum: 10 november 2015

Rondeel Houten B.V. Nummer: 3 Datum: 10 november 2015 Rondeel Houten B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming KvK Faillissementsnummer Datum van uitspraak faillissement: Rechter-Commissaris Curator Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld

Nadere informatie

Infratechniek BV) in 2010 is gefailleerd. Omzetgegevens 2011: 11.000,-- 2010: 64.900,-- 2009: 127.000,--

Infratechniek BV) in 2010 is gefailleerd. Omzetgegevens 2011: 11.000,-- 2010: 64.900,-- 2009: 127.000,-- FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer tweede verslag Datum 14 januari 2014 Gegevens onderneming W.R.N. Holding BV (kvk 818382339) Faillissementsnummer F.02/13/805 Datum uitspraak 17 september 2013

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 29 november 2013 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036)

Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag 20 19 december 2013 Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) Faillissementsnummer F.02/13/980 Datum uitspraak 19 november

Nadere informatie

Gegevens onderneming AGW Personeelsdiensten B.V. (kvk: )

Gegevens onderneming AGW Personeelsdiensten B.V. (kvk: ) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 24 november 2014 Gegevens onderneming AGW Personeelsdiensten B.V. (kvk: 18081957) Faillissementsnummer C/02/14/321 F Datum uitspraak 22 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten WORLD FUTURE INVESTMENTS B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 oktober 2015

vanvanriet deadvocaten WORLD FUTURE INVESTMENTS B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 oktober 2015 WORLD FUTURE INVESTMENTS B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 oktober 215 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap World Future lnvestments B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode 18 mei 2016 tot en met 16 augustus 2016 Bestede uren in verslagperiode 26,50 uur (17 mei 2016 tot en met 16 augustus 2016)

Verslagperiode 18 mei 2016 tot en met 16 augustus 2016 Bestede uren in verslagperiode 26,50 uur (17 mei 2016 tot en met 16 augustus 2016) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 17 augustus 2016 Gegevens onderneming Uitzendbureau Inter vof (kvk 20061519) Faillissementsnummer F.02/16/206 Datum uitspraak 19

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 14 april 2014 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Masin Beheer B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, vestigingsadres:

Nadere informatie

deadvocaten vanvanriet SCHEEPSBOUW NOORD NEDERLAND B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6juli 2015

deadvocaten vanvanriet SCHEEPSBOUW NOORD NEDERLAND B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6juli 2015 SCHEEPSBOUW NOORD NEDERLAND B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scheepsbouw Noord Nederland B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 27 februari 2015 Datum laatste verslag : 24 november 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Fijan & Mostert Logistics B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006

EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006 EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 opgesteld op 10 maart 2015 Gefailleerde 1. Vreebos Tours B.V. 2. Vreebos Personenvervoer B.V. 3. Holding J.L. Sleebos B.V. Faillissementsnummer C/08/14/871-872-873 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda)

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vijfde en tevens laatste verslag Datum 14 oktober 2014 Gegevens onderneming Septième BV (kvk: 20057157) Faillissementsnummer F02/13/864 Datum uitspraak 8 oktober

Nadere informatie

5 juni 2015. Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036)

5 juni 2015. Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Zesde verslag 5 juni 2015 Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) Faillissementsnummer F.02/13/980 Datum uitspraak 19 november 2013

Nadere informatie

Verslagperiode 14 april tot en met 22 juli 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,34 uur (14 maart tot en met 22 juli 2015) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 14 april tot en met 22 juli 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,34 uur (14 maart tot en met 22 juli 2015) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 22 juli 2015 Gegevens onderneming Tentino BV (kvk 60192836) h.o.d.n. UW VASTE LASTE COACH, UW VASTE LASTEN INTERMEDIAIR, KIESJEKABEL,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Derde en tevens laatste openbare verslag Datum 2 juni 2015

Derde en tevens laatste openbare verslag Datum 2 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde en tevens laatste openbare verslag Datum 2 juni 2015 Gegevens onderneming Stichting Quadrant SD&F, KvK 54520398 Faillissementsnummer F 02/14/795 Datum

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : 15/13/644 F. Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 19 november 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober 2012 Mr J.A.

Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober 2012 Mr J.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 8 ste verslag Datum 29 mei 2015 Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober

Nadere informatie

Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015

Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015 Gegevens onderneming Rohold B.V. (KvK 20102448) Faillissementsnummer F.02/15/199 Datum uitspraak 31

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 oktober 2015 Gegevens gefailleerde : ERSA Transport B.V., statutair gevestigd te Hengelo laatstelijk gevestigd te (2404 HA) Alphen aan den Rijn aan de Prinses

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 22 augustus 2014 Datum laatste verslag : 17 februari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bakker-Koster Beheer B.V., statutair gevestigd te Gouda,

Nadere informatie

Winkel in verkoop van meubelen en meubelaccessoires. Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 5

Winkel in verkoop van meubelen en meubelaccessoires. Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 15 september 2014 Gegevens onderneming Vier Linden Interieur op Maat B.V. (kvk: 24392229) Faillissementsnummer F. 02/14/595 Datum uitspraak

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/553 NL:TZ:0000008446:F001 04-10-2016 mr. J.W.H. Rouers mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming Recherchebureau SWB B.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A.

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet: Keukenstudio "Du Chef" B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M.

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming : Kop Electro vof Faillissementsnummer : F.01/13/550

Nadere informatie

VAN B E N T H E M K E U L E N

VAN B E N T H E M K E U L E N VAN B E N T H E M K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 1 april 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-cornmissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 12 februari 2014 Gegevens onderneming (hierna: De Bron ) Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 14 januari

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

deadvocaten vanvanriet HW INVEST & MANAGEMENT B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 augustus 2015

deadvocaten vanvanriet HW INVEST & MANAGEMENT B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 augustus 2015 HW INVEST & MANAGEMENT B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 augustus 2015 Gegevens onderneming : HW Invest & Management B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3735 MH)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Language Services Recruitment B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013. t.h.o.d.n. Voet & Zo. Datum uitspraak: 19 maart 2013. mr. T.A. Opbroek-Booij

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013. t.h.o.d.n. Voet & Zo. Datum uitspraak: 19 maart 2013. mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013 Gegevens failliet: Versluijs Schoenen Amersfoort B.V. t.h.o.d.n. Voet & Zo Faillissementsnummer: F.16/13/300 Datum uitspraak: 19 maart 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 19 januari 2014 Gefailleerde Clic Soft B.V. h.o.d.n. Print4All Faillissementsnummer C 08/14/42 F Datum uitspraak 15 januari 2014 Curator mr. ing. M.S. de Waard Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 24 november 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 22 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/610 NL:TZ:0000009349:F001 15-11-2016 mr. M.J. Cools mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 september 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 16 oktober 2014 Gefailleerde Clic Soft B.V. h.o.d.n. Print4All Faillissementsnummer C 08/14/42 F Datum uitspraak 15 januari 2014 Curator mr. ing. M.S. de Waard Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 2 juni 2015 Datum vorig verslag : 3 april 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Helderspace B.V., h.o.d.n. Helderwerkt,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 12 juni 2014 Gefailleerde S.E.E.L.-Tech B.V., handelend onder de naam Bolhaar Technisch Uitzendbureau. Faillissementsnummer C/08/13/1071 F Datum uitspraak 11 december

Nadere informatie

Vierde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Vierde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 18 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DÖNER B.V., handelend onder de namen MIS DÖNER PRODUCTION en AMSTERDAM

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 27 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FREEZINC B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en voorheen gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HOUSE OF PRESENTS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/306 Rechter-Commissaris: mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

REAL CONNECTION B.V. Nummer: 3 Datum: 30juni 2015

REAL CONNECTION B.V. Nummer: 3 Datum: 30juni 2015 REAL CONNECTION B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming KvK Faillissementsnummer Datum van uitspraak faillissement Rechter-Commissaris Curator Nummer: 3 Datum: 30juni 2015 De besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Omzetgegevens: niet bekend, zie tevens hierna onder 7.1. Verslagperiode: 15 oktober 2016 t/m 12 januari 2017

Omzetgegevens: niet bekend, zie tevens hierna onder 7.1. Verslagperiode: 15 oktober 2016 t/m 12 januari 2017 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2017 Gegevens failliet: Café 1976 B.V. KvK-nummer: 59189398 Faillissementsnummer: F.16/16/507 Datum uitspraak: 13 september 2016 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 8 Datum: 7 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 8 Datum: 7 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 8 Datum: 7 december 2005 Gegevens onderneming : Altitude Software B.V. gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (3542 AW) Utrecht aan de Savannahweg 17 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 16 Datum : 2 mei 2016 Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen Faillissementsnummer : F 16/10/437

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2014 Gegevens failliet: Solidam B.V. KvK-nummer: 30176847 Faillissementsnummer: F.16/14/264 Datum uitspraak: 25 maart 2014 Rechter-commissaris: mr. D.M.

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie