VaViBe Festival & Events B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VaViBe Festival & Events B.V."

Transcriptie

1 VaViBe Festival & Events B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : VaViBe Festival & Events B.V., statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (3531 AH) Utrecht aan de Graadt van Roggeweg 328 (Blok D, 4e verdieping) KvK : Faillissementsnummer : F.1 6/15/101 Datum van uitspraak faillissement: 10 februari 2015 RechterCommissaris : mr. D.M. Staal Curator : mr. A.D. van Dalen Activiteiten onderneming : KvKomschrijving: Het organiseren van activiteiten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot dance en popfestivals, klassieke concerten, religieuze en nietreligieuze koorconcerten, bedrijfsfeesten, masterclasses muziek en concoursen, alsmede (het zelfstandig of in opdracht) componeren en arrangeren van muziek Omzetgegevens Vooralsnog onbekend Personeel gemiddeld aantal 1 Verslagperiode : Vanaf 9 maart tlm 7 juni 2015 Faillissement aantal uren : 10,30 uren Bestede uren totaal : 32,45 uren Saldo boedelrekening : 1.633,80 In dit tweede verslag worden wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag cursief gedrukt weergegeven. Alciemeen In het onderstaande verslag wordt de door RECOFA voorgeschreven indeling gevolgd. Daar waar nummers zijn overgeslagen, zijn de daarop betrekking hebbende onderwerpen niet van toepassing in het faillissement. 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en Organisatie: VaViBe Festival & Events B.V. (hierna: gefailleerde ) is op 4 april 2014 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer Agus Kriston van Bemmel. 1.2 Winst en verlies: Gefailleerde had nog geen jaarrekening laten opstellen. Wel staat vast dat er geen omzet is behaald en dat het verlies aldus overeenkomt met alle betaalde en onbetaalde schulden. 1.3 Balanstotaal: Zie hiervoor onder Lopende procedures: Per datum faillissement waren er volgens opgaaf van de bestuurder geen lopende procedures aanhangig. Hiervan is niet gebleken. vanvan Riet

2 Inzake VaVBe Festivals & Events B.V/Fai{hssernentlSllB26O 2/7 1.5 Verzekeringen: Volgens opgaaf van de bestuurder beschikt(e) gefailleerde over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft de polis opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat gefailleerde hier toch niet over beschikte. 1.6 Huur: Gefailleerde huurde een tweetal bedrijfsruimtes, respectievelijk aan de Graadt van Roggeweg 328 te Utrecht en de Niasstraat 1 te Utrecht. Beide huurovereenkomsten zijn reeds v6& datum faillissement beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement: Naar zeggen van de bestuurder van gefailleerde ligt de oorzaak van het faillissement in het navolgende. Gefailleerde wenste met het organiseren van evenementen en het houden van concerten omzet te genereren. Om deze evenementen en concerten te promoten, heeft gefailleerde een website laten ontwikkelen. Ook de kaartverkoop voor de concerten zou via die website worden geregeld. De website is echter nimmer afgerond, reden waarom gefailleerde naar zeggen van de bestuurder geen kaarten kon verkopen en alle ingeplande concerten moest afzeggen. Hierdoor genereerde gefailleerde in het geheel geen omzet en raakte zij verstoken van inkomsten. Dientengevolge kon zij niet meer aan haar lopende verplichtingen voldoen, reden waarom een crediteur uiteindelijk het faillissement heeft aangevraagd. 2 PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring: Bij gefailleerde was ten tijde van faillietverklaring geen personeel in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement: In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren bij gefailleerde twee personeelsleden in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging: 3 ACTIVA Onroerende zaken 3.1 tlm 3.4 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Gefailleerde beschikt over een (zeer) beperkte hoeveelheid kantoorinventaris. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor verkoop hiervan. In de achterliggende verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen met toestemming van de Rechter Commissaris verkocht middels een openbare (internet)veiling. De opbrengst ad ,91 is ontvangen op de faillissementsrekening. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

3 hizake VaViBe Festivals & Events B.V/FaiWssornent IS /7 3.6 Verkoopopbrengst: Vooralsnog onbekend. Zie hiervoor. 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt uiteraard gerespecteerd. Onderzoek mogelijkheden verkoop inventaris. Afgerond. Voorraden/onderhanden werk 3.9 De voorraden: Gefailleerde beschikte naar zeggen van de bestuurder niet over voorraden. Hiervan is niet gebleken Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage: Andere activa 3.12 Beschrijving: Gefailleerde beschikt niet over andere activa Verkoopopbrengst: 4 DEBTEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Volgens opgaaf van de bestuurder beschikt gefailleerde niet over debiteuren. Wel zou sprake zijn van een schadeclaim op de websiteontwikkelaar. Dit wordt nader onderzocht. In de achterliggende periode is de websiteontwikkelaar aangeschreven met het verzoek de door haar veroorzaakte schade aan de boedel te voldoen. Tot op heden is nog geen reactie c. q. betaling ontvangen. 4.2 Opbrengst: Vooralsnog onbekend.

4 hizake VaVBe Festivals & Euents B.V/Faiflissernent /7 4.3 Boedelbijdrage: Onderzoek schadeclaim. In de achterliggende periode is de websiteontwikkelaar verzocht de door haar veroorzaakte schade aan de boedel te voldoen. 5 BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): Gefailleerde hield rekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ABN ) en de Coöperatieve Rabobank Utrecht e.o. U.A. (hierna: Rabobank Utrecht ), welke rekeningen reeds zijn geblokkeerd. Rabobank Utrecht heeft haar vordering ad C 5.540,34 + P.M. ter verificatie ingediend. 5.2 Leasecontracten: Gefailleerde leaste een auto via Volkswagen Bank. De leasemaatschappij is in de gelegenheid gesteld de auto retour te nemen en te verkopen. Evenwel is gebleken dat de auto reeds véôr faillissementsdatum beslag is genomen door de politie. Verkoop van de auto is dan ook (nog) niet mogelijk geweest. In de afgelopen periode is de politie meermalen verzocht het beslag op te heffen, hetgeen tot op heden (nog) geen effect heeft gehad. De leasemaatschappij heeft de auto dan ook nog niet kunnen innemen en verkopen. 5.3 Beschrijving zekerheden: 5.4 Separatistenpositie: 5.5 Boedelbijdragen: 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Hiervan is tot op heden niet gebleken. 5.7 Reclamerechten: Hiervan is tot op heden niet gebleken. 5.8 Retentierechten: Hiervan is tot op heden niet gebleken. Communicatie met de banken en leasemaatschappij. Communicatie met de leasemaatschappij en de bestuurder in verband met de inbeslaggenomen auto. 6 DOORSTARTNOORTZETTEN Voortzeffen/Doorstart 6.1 t/m 66

5 nzake VaViBe Festivals & Events B.V/FaiWssernent!S /7 7 RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht: De curator beschikt, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe, nog niet over de volledige boekhouding. Ondanks diverse verzoeken daartoe, beschikt de curator (nog) niet over de volledige administratie. De rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen daardoor onvoldoende worden gekend. De bestuurder geeft aan dat diverse administratieve bescheiden zich in de inbeslaggenomen auto bevinden, welke hij zal overleggen zodra hij daarover de beschikking krijgt. De curator houdt de vinger aan de pols. 7.2 Depot jaarrekeningen: Er is geen jaarrekening gedoneerd. Hiertoe stond ten tijde van de faillietverklaring ook nog geen verplichting. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant: 7.4 Stortingsverplichting aandelen: De curator beschikt nog niet over alle bankafschriften van de rekeningen van gefailleerde, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. Op het moment dat deze zijn ontvangen, zal worden onderzocht of aan de stortingsplicht is voldaan. Hieraan is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur zal in de komende periode worden gestart. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is gestart en zal in de volgende periode worden voortgezet. 7.6 Paulianeus handelen: Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen zal in de komende periode worden gestart. Zie hiervoor. Rechtmatigheidsonderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt Voortgezet. 8 CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: Naast het salaris van de curator c.s. zijn vooralsnog geen boedelvorderingen ingediend. Ongewijzigd. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: De fiscus heeft tot op heden vorderingen uit hoofde van onbetaald gelaten Loonheffing en Motorrijtuigenbelasting ingediend met een som van ,00. e fiscus heeft tot op heden Vorderingen ingediend met een som van ,26

6 Onderzoek Opvragen Crediteurencommunicatie inzake VaViBe Festivals & Events B.V.!FaissernentlSliS2SO 6/7 8.3 Preferente vorderingen van het UWV: Vooralsnog onbekend. Ongewijzigd. 8.4 Andere preferente vorderingen: Vooralsnog onbekend. De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van 1.134, Aantal concurrente crediteuren: Tot op heden hebben 9 crediteuren een concurrente vordering ingediend. Tot op heden hebben 13 crediteuren een concurrente vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt ,77. Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt , Verwachte wijze van afwikkeling: Gezien het stadium waarin het faillissement zich thans bevindt, kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan. Crediteurencommunicatie. 9 OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Gezien het stadium waarin het faillissement zich thans bevindt, kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan. 9.2 Plan van aanpak: De hierna onder werkzaamheden te noemen actiepunten zullen worden opgepakt of voortgezet. 9.3 Indiening volgend verslag: September2015. Ondermeer: Onderzoek mogelijkheden verkoop inventaris (afgerond); Onderzoek schadeclaim websiteontwikkelaar (loopt); bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (afgerond); en onderzoeken (ontbrekende) administratie (loopt); Onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur (loopt); Onderzoek paulianeus handelen (loopt); (loopt).

7 aan Inzake VaV1Be Festivals & Events B.V,/Fahssement Bi /7 Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in het verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Utrecht, 10juni BIJLAGE: deze verslaglegging is gehecht een geactualiseerd crediteurenoverzicht.

8 Financieel verslag per Cwaor R.cI,t.r.Commlssarfs nsoivantl.nummer VaWB. Fasfilvals & Events BV. mr. AD. van Dalen mv. OM. Staal F.16/15,/1O1 Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zult geen prospectus ofjaarrekening. Hoewel de informatie in hit openbaar verslag zo rorgvutdig,ogelijikio samengeoteld, staat de curatsrjbewindeoerrier vief in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dato o bepaalde informatie nog niet bescttikbaaris. nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor dein dit verslag geschetste rerspeotieven voor crediteuren Aan dit eersteg binnen derhalve geen rechlen worden ontleend la Baten mci BTW BTW IA.t Vrijactlef 1. Immateriële vaste activa Goodwill Handelsnaam IE. Rechten m.b.t. IE. Rechten 2. Materiële vaste activa b c Onroerende za(a)k(en) niet 56 lid 1 Fw] Af: rechlen van derden Af: koelen Inventaris, machineneën Vervoermiddelen 3. Financiële vaste activa a b Deelnemingen lntercompanyvorderingeo Af: Kosten 4. VoorradentOHW Voorraden OHW 5. Debiteuren Boedeldebiteuren Préfaillissement _ 4 8. Liguide middelen Kas Bank 7. Overige baten Bankrente Afdrachten van inkomen aan boedel ReSliluties 29 lid t GB prefaillissementsoordenngen Boedelbijdrage(n) 0,59 0,99 Totaal vrij actief 4 0,89 Financieel, , 1Sf 16250

9 Inventaris, Financieel verslag per Naam Curator R.cht.r.Commls,serls lnsolv.ntj.numm.r A.2 Gebonden ectl.f VaVIBC F.stlvals S Events NV. mi. AD. van Dalen mr D.M. Staal F.16/l5J1O lontroerende goederen ea 58 lid 1 Fw Opbrengsl]en) es 55 lid 1 Fw Sublotaat 1 le 9. Opbrengst retentierecht Retentierecht 60 Fw Ie IE 10. Opbrengst 3:287 BW Schadepenntnigen 3:287 8W Ie 11. Opbrengst 3:284 0W Opbrengst onroerende zaak bil vorderini Onroerende za(a)k(en) [bij Waterschap] 6 IE 13. Opbrengsten overige gebonden activa Opbrengsten overige gebonden activa Ie Ie Totaal gebonden actief 6 I53 87 lid 3 F.Aetl.f 14. Bodemzaken Inventaris, machineneën jbodemzaknn] Subtotaal Af. reeds gedane afdracht aan pandhouder 1.832, , , ,40 Extracomotabele opbrengst bodemzaken machinerleën ]bodemzaken, opbrengst buiten boedel] IE Eotracomptabel Opbrengst 138 Waterschapswet Opgeëisl voor waterschap es 138 Waterschapswet 16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw Overige 57 lid 3 opbrengsten Totaal 57 lid 3 Fw.acrtef ,91 283,40 Totaal actief S 1.633,80 283,45 vanvan Riet Financieel, , 1S115260

10 Financieel verslag per Naam Curator Rechter.Commlssarls [slv.ntjenumm.r IR. VaViBa F.stlvals & Event.s BV. mr. AD. van Dalen mr. D.M. Staal F.18J Reeds betaatde algemene fatttlseementskost.n mcl BTW BTW 1 1. Superpreferent a. Salaris en verschotten curator b. Griffinrecht deponering uitdelingelijst (reservering) c. Overige superpreferente boectelverplichtingen 2. Preferent a. UWV, premies opzegtermijn (683 VA b. Overige hoogpreferente verplichtingen c. UWrI/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3288 sub e BV) d. Personeel nietgenoten vakantiedagen (3288 sub e 8Vrl) e. Ovenge laagpreferente boedelverplichtingen 3. Concurrent a. UWrJ, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement b. Huur c. Taxatiekosten d. Overige concurrente boedelverplichtingen C. Thans nog beschikbaar Totaal A (mcl. BTVQ Totaal 8 (mcl. BTW) Reeds ontvangen boedelbtw na aangifte (zie 6.) op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren Saldo boedelrekentng 1.633,00 D. Nog te betalen algemene failltseementakosten 1. Superpreferent a. Salaris en verschotten curator b. Griftierecht deponering uitdelingstijst (reservering) c. Overige superpreferente boedelverplichtingen 2. Preferent a. UNN, premies opzegtermijn (663 W vv) b. Overige hoogpreferente verplichtingen c. UVVV/Personeet, loonverplichtingen vanaf faillissement (3.288 sub e 8W) d. Personeel nietgenoten vakantiedagen (3:288 sub e 8W) e. Overige laagpreferente boedelverptichlingen 3. Concurrent a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichhingen na faillissement b. Huur c. Taoatiekosten d. Overige concurrente boedelverplictrtingen 1 S. Omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting over activa Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten Reeds ontvangen boedelbtw na aangifte Af te dragen omzetbelasting A IB ,40 283,40 Af te dragen RentekaoBTW Financieel, ,1S118260

11 Financieel verslag per Naam Curator Recht,rCommls.sarls F. Berekening (voorlopig) t.kort VaViBe Fastivals & Events BV. mr. AD. van Dalen mr D.M. Staal F.16J151l01 1. Saldo Boedelrekening (C. mcl. BTW) 1.633,80 2. Nagekomen baten (rente) 3. Af te dragen omzetbelasting (E) 283,40. Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) 1.350,40 Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo 1.350,40 Af: ingediende preferente vorderingen ,56 Af. ingediende roncurrente vorderingen ,91 Af: ingediende achiergentelde vorderingen Voorlopig tekort ,07 Waarschuwing: Rubriek Fgeeft aan Indicatie van hel te*orl Drs, yp lo)re,kenksg hçudt geen rekening met e,nlue reotanlvoivleringen van ueparatistefl en b.rekecino.n inoevokse ard Fw Financieel, , 1S118260

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR)

Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR) Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. en Simed International B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29juni 2015 Aremzo B.V. Gegevens onderneming : De besloten

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie