going concern Overdracht en btw zaken Belastingplan 2014 Werkkostenregeling ANBI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "going concern Overdracht en btw zaken Belastingplan 2014 Werkkostenregeling ANBI"

Transcriptie

1 Z Belasting zaken HÉT FISCALE NIEUWS- EN ADVIESMAGAZINE VOOR ONDERNEMER EN ADVISEUR Overdracht en btw going concern Belastingplan 2014 Werkkostenregeling ANBI De belangrijkste voorstellen Wat moeten we nu doen? Let op de informatieverplichtingen! Jaargang 26 oktober 2013 nummer 8

2 inhoud hoofdartikel artikelen Bedrijfsvoering Overdracht algemeenheid van goederen 8 De Wet op de omzetbelasting kent een faciliteit die de overdracht van een algemeenheid van goederen of een gedeelte daarvan in de praktijk: een bedrijf(sonderdeel) going concern buiten de heffing van btw houdt. De vraag wanneer sprake is van (een geheel of gedeelte van) een algemeenheid van goederen blijft een lastige discussie. Een onjuiste interpretatie kan grote financiele gevolgen hebben. Belasting & bedrijf Fiscaal pakket Op Prinsjesdag heeft het kabinet het fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Speerpunten zijn een solide belastingopbrengst, een fraudebestendig belastingstelsel en vereenvoudiging. Ondernemer privé Publicatieplicht ANBI s 12 De verstrekking van informatie via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor de ANBI-status. Dit geldt voor bestaande en nieuwe ANBI s. Maar om welke informatie gaat het? Personeel De werkkostenregeling: een update 24 De ontwikkelingen rond de werkkostenregeling stonden dit jaar niet stil: een verkenning van verbeteringen, een internetconsultatie, een jaar uitstel... Wat is nu de stand van zaken en, belangrijker, wat moet u nu doen? Belasting & bedrijf Blunders en fraude 26 Recent werden een fiscalist en een registeraccountant veroordeeld vanwege het opzettelijk niet en onjuist doen van hun eigen belastingaangiften. Uit deze uitspraken blijkt wat van een professional mag worden verwacht. 2

3 redactioneel Hoofdredacteur: Philip Ruys Nu al uitkleden? redactioneel rubrieken Nieuws 4 Binnenhof Fenomeen 5 Lezersvragen 7 Opinie Fiscale moed 11 Belasting & bedrijf Deelnemingsvrijstelling en compartimentering 13 Auto 14 Tips 16 Checklist De carpoolregeling 19 Ondernemer privé Testamentaire keuzes en erfbelasting 20 Bedrijfsvoering BOR en verhuurd vastgoed 22 Personeel Grensoverschrijdende arbeid 23 Contribus Belastingmoraal 27 Pensioen 28 Nieuws voor de adviseur 29 Lezersservice 30 In het Belastingplan 2014 is het voornemen opgenomen om een vrijstelling voor de schenkbelasting uit te breiden voor een schenking in verband met de eigen woning. Hiervoor zal volgens het wetsvoorstel een vrijstelling gelden van Het moet dan gaan om bijvoorbeeld de aankoop of verbouwing van een eigen woning of aflossing van een restschuld. Van wie de schenking wordt verkregen is niet van belang, zo lang men maar onder de het bedrag van blijft. Dit is dus veel ruimer dan de eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen (momenteel mogen ouders eenmalig maximaal schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning). De vrijstelling van kent bovendien geen beperking qua leeftijd of kring van verkrijgers. Persoonlijk lijkt me deze maatregel vooral prettig voor de (zeer) vermogende particulier. Wie niet maalt om een tonnetje meer of minder, kan hier heel gemakkelijk geld verdienen. Zeker wanneer nog geen gebruik is gemaakt van de normale eenmalige vrijstelling en het kind inmiddels de leeftijd van 40 is gepasseerd. Dergelijke spijtoptanten kunnen alsnog profiteren van een belastingvrijstelling. Maar of deze maatregel iets positiefs voor de woningmarkt of de schuldenlast op macroniveau gaat doen, dat waag ik toch te betwijfelen. Voor de meeste mensen gaat het adagium kleed je niet uit voor je naar bed gaat juist in deze onzekere tijden dubbelhard op. Daar komt bij dat het natuurlijk ook heel interessant is om geld niet te schenken, maar uit te lenen. Niet alleen is men het geld dan niet meteen kwijt; er is ook nog eens het voordeel van renteaftrek bij (in een ouder-kindsituatie) het kind en onbelaste renteopbrengst bij de ouder. Dat moet u afzetten tegen het voordeel van het de schenkbelasting van maximaal 20%. Ik laat het aan u over om de vergelijking te maken, maar ik verklap u dat er een omslagpunt ligt bij een looptijd van meer dan tien jaar De staatssecretaris is kennelijk apetrots op dit voorstel en heeft derhalve kort na Prinsjesdag een besluit gepubliceerd waardoor vooruitlopend op de wetswijziging dit jaar al gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling van Aangezien we de laatste tijd geen enkele zekerheid meer hebben over welk aangekondigd voorstel dan ook, verdient het aanbeveling om hiervan gebruik te maken. Als u het al wilt, natuurlijk. Foto: WIEBE KIEStRA Belastingzaken Nummer 8 3

4 nieuws BOF volgens de A-G tot 75% niet discriminerend Volgens advocaat-generaal IJzerman is de Nederlandse wetgeving voor wat betreft de BOF in strijd met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod voor zover de vrijstellingen uitkomen boven 75% van het verkregen ondernemingsvermogen. Omdat de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid toekomt, is het percentage van de BOF-vrijstelling van 75% niet buiten proporties. Dit blijkt uit een gemeenschappelijke bijlage bij de conclusie die de A-G in een vijftal zaken heeft genomen. De A-G geeft in die bijlage aan dat als men de BOF in een bepaald geval wil toetsen aan het internationale gebod tot gelijke wettelijke behandeling en het discriminatieverbod, het stelsel van de Successiewet als uitgangspunt moet worden genomen waarin Tijdelijke verruiming schenkbelasting Financiën heeft het besluit gepubliceerd waarin de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning tijdelijk wordt verruimd. Met dit besluit wordt vooruitgelopen op wetgeving die in Belastingplan 2014 is voorgesteld. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld van een voormalige eigen woning. De vrijstelling wordt voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 verruimd. Voor deze periode wordt het bedrag van de vrijstelling verhoogd tot voor schenkingen voor de eigen woning en geldt niet de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Onderdeel 2 van het besluit bevat een goedkeuring voor schenking voor aflossing restschuld vervreemde eigen woning. Hierbij gelden de volgende voorwaarden. De schenking is gedaan op of na 29 oktober 2012 en de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het kind met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost. In onderdeel 3 is de goedkeuring voor verruiming van de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning opgenomen. De goedkeuring geldt onder de volgende voorwaarden: De schenking betreft een schenking voor de eigen woning in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december In de aangifte schenkbelasting wordt een beroep op deze verruimde vrijstelling gedaan. De voorwaarden van artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zijn van overeenkomstige toepassing. Voor een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning geldt dat de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begiftigde met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost. Als de schenking is verkregen van de ouders, wordt het door de goedkeuring van schenkbelasting vrijgestelde bedrag verminderd met de bedragen waarvoor de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5 en 6, van de Successiewet, op enig moment reeds door het kind is toegepast. Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 oktober Onderdeel 2 werkt terug tot 29 oktober Onderdeel 3 werkt terug tot 1 oktober Het besluit vervalt op 1 januari De Rabobank, SNS, ING en Florius (dochter van ABN Amro) hebben aangegeven af te zien van boeterente mits gebruik wordt gemaakt van een schenking die valt onder de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling. Bron: MvF , nr. BLKB2013/1699M in principe elke verkrijging krachtens erfrecht of schenking belast is. In dat opzicht zijn de belastingplichtigen in deze zaken gelijk aan gevallen van verkrijgers van ondernemingsvermogen. Er is sprake van ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Op zichzelf zou in de door de wetgever aangevoerde rechtvaardiging, het wegnemen of voorkomen van liquiditeitsproblemen bij vererving van ondernemingsvermogen, voor ongelijke behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging gelegen kunnen zijn. De A-G twijfelt echter aan de juistheid en zuiverheid van de in de BOF gegeven uitwerkingen, vooral in het kader van de voortdurende uitbreiding daarvan. De wetgever komt een wide margin of appreciation toe. Gezien die ruime beoordelingsvrijheid is de A-G van mening dat een vrijstelling van 75% nog niet manifestly without reasonable foundation is. In het jaar 2009 was sprake van een BOF-vrijstelling van 75%, zodat in dit geval volgens de A-G nog geen sprake is van schending van enig verdragsrechtelijk of internationaal publiekrechtelijk gelijkheidsbeginsel door de Nederlandse wetgever. Rechtsherstel ten gunste van de verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen dient volgens de A-G plaats te vinden doordat de Hoge Raad aan hen (eveneens) een vrijstelling toekent naar de mate waarin in het jaar van verkrijging de BOF voorziet in een hogere wettelijke vrijstelling dan 75%. Als in enig jaar de wettelijke vrijstelling 100% van het ondernemingsvermogen bedraagt, verkrijgt een verkrijger van niet-ondernemingsvermogen rechtsherstel door verlening van een vrijstelling van (100% - 75% =) 25%; uiteraard met inachtneming van alle overige in een bepaald jaar geldende wettelijke regelingen inzake de BOF. Bron: Conclusie A-G IJzerman , nr. 13/01160 (ECLI:NL:PHR:2013:859) Besluit aflossingstermijn Financiën heeft het besluit gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat de eerder genoten periode van renteaftrek niet in mindering komt op de periode waarin de eigenwoningschuld moet worden afgelost. De staatssecretaris vindt het niet wenselijk dat het aflossingschema moet worden verkort om in aanmerking te komen voor aftrek van eigenwoningrente. Hij keurt daarom goed dat de verkorting van het aflossingschema niet van toepassing is voor zover de schuld of schulden behoorden tot de bestaande eigenwoningschuld of in de jaren 2001 tot en met 2012 behoorden tot de eigenwoningschuld. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden. Na het verstrijken van de maximale periode van renteaftrek maken de schulden deel uit van de rendementsgrondslag in box 3. Inwerkingtreding besluit: 11 september 2013 en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari Bron: MvF , nr. BLKB2013/1604M (Stcrt. 2013, 25272) 4

5 binnenhof Waarnemer Ondernemerschap voor zonnepanelen Staatsecretaris Weekers heeft laten weten dat particulieren, die aannemelijk kunnen maken dat zij opgewekte elektriciteit duurzaam en tegen vergoeding leveren aan hun energieleverancier, als ondernemer voor de btw kunnen worden beschouwd. In juni 2013 heeft het Europese Hof van Justitie aangegeven dat een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, die beschikt over zonnepanelen op zijn woning, kon worden aangemerkt als een btw-ondernemer. Tweede Kamerleden Omtzigt en Agnes Mulder (CDA) hebben vervolgens aan de staatssecretaris gevraagd of ook Nederlandse particulieren met zonnepanelen als btw-ondernemer worden aangemerkt. De staatssecretaris laat allereerst uitdrukkelijk weten dat er geen terugwerkende kracht bestaat voor recht op aftrek of btw-plicht als de belastingheffing al onherroepelijk vaststaat en de termijnen voor het tijdig verzoeken om btw-teruggaaf al zijn verstreken. De btw-plicht van eigenaren van zonnepanelen moet door de inspecteur worden beoordeeld op grond van alle feiten en omstandigheden. Er is sprake van btw-plicht als de particuliere eigenaar de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier. Dit moet de zonnepaneleneigenaar wel aannemelijk maken. Iedereen die voor de exploitatie van zonnepanelen btw-ondernemer is moet btw-aangifte doen. Als aannemelijk is dat na toepassing van de btw-vermindering voor kleine ondernemers geen btw op aangifte hoeft te worden voldaan, dan kan om ontheffing van btw-plicht voor de exploitatie van zonnepanelen en de daarbij behorende administratieve verplichtingen worden gevraagd. Dan vervalt de verplichting om te factureren, maar mag aan de afnemer van de elektriciteit ook geen btw in rekening worden gebracht en bestaat geen recht op aftrek van btw meer. Alle natuurlijke personen en combinaties van natuurlijke personen, zoals een maatschap, kunnen een beroep doen op de btw-ontheffing als kleine ondernemer. Met de energieleveranciers zal nog overleg worden gevoerd over de praktische gevolgen van de btw-plicht voor de exploitatie tegen vergoeding van zonnepanelen. Hoewel de staatssecretaris de uitkomst van het arrest ongewenst acht, ziet hij in het arrest geen juridische ruimte om het ondernemerschap te ontkennen wanneer is voldaan aan de aangegeven voorwaarden. Hij zal daarom in Europees verband pleiten voor een aanpassing van de BTW-richtlijn. Bron: MvF , nr. DGB/2013/3650 U Goedkeuring voor pseudo-eindheffing Financiën heeft een aantal nieuwe besluiten in de Staatscourant gepubliceerd. De staatssecretaris keurt in het besluit diverse onderwerpen goed dat het loon dat vóór 2012 is genoten en waarover in 2012 met toepassing van Wet LB loonbelasting is geheven voor de berekening van de verschuldigde pseudoeindheffing voor hoog loon buiten aanmerking blijft. De goedkeuring werkt terug tot 1 januari Inwerkingtreding: 28 september Het besluit loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen is aangepast in verband met een wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet uniformering loonbegrip en jurisprudentie. Inwerkingtreding: 28 september Om de praktijk meer duidelijkheid te geven over de reikwijdte van de btwvrijstelling is het besluit vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen aangepast. Inwerkingtreding: 28 september Daarnaast is het besluit over de levering en verhuur van onroerende zaken en btw geactualiseerd vanwege jurisprudentie en gewijzigde regelgeving. Het gaat in dit besluit met name om goedkeuringen voor situaties waarin de levering en de verhuur van onroerende zaken op verzoek wordt belast. Inwerkingtreding: 1 oktober Bron: MvF , BLKB2013/0801M; , BLKB2013/0799M; , BLKB2013/0267M en BLKB2013/1686M Fenomeen Een relatief nieuw fenomeen doet zich voor in de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden die het sportbeleid in de portefeuille hebben, zoeken contact met de fiscale specialisten. De reden is duidelijk. De besturen en directies van Nederlandse clubs in het profvoetbal zijn zeer bezorgd over de verlengde werkgeversheffing op salarissen boven de per jaar. Ajax en Feyenoord, die elkaar op het voetbalveld sinds jaar en dag fel bestrijden, hebben elk aangekondigd een rechtszaak tegen deze heffing voor te bereiden. Los hiervan worden de sportwoordvoerders in de Kamer bestookt met berichten van profclubs die min of meer het einde van hun bestaan aankondigen. Hoewel de sportspecialisten van de fracties beseffen dat er sprake is van overdrijving, vinden zij de werkgeversheffing wel degelijk een probleem. Bij veel modale voetbalclubs liggen de salarissen van de spelers amper boven de , maar bij de topclubs is dat zo n beetje een bedrag waarvoor jonge talenten niet eens hun bed uitkomen. De betrokken sportwoordvoerders zijn dan ook bevreesd dat de betere spelers hun heil zullen zoeken bij buitenlandse verenigingen die in veel gevallen uitgaan van nettosalarissen. Wat een regering in zo n land ook aan belastingmaatregelen oplegt, de betrokken speler heeft daar geen last van omdat zijn netto-inkomsten zijn gegarandeerd. Al met al zal de Nederlandse profcompetitie, die Europees gezien toch al niet meer tot de absolute top behoort, nog verder afglijden naar het niveau van een dreumes als Luxemburg of IJsland, zo vreest menig sportwoordvoerder. Zij hebben hun fiscale collega s verzocht of er voor profclubs een uitzondering valt te maken op de vermaledijde werkgeversheffing. Als voorbeeld hebben de sportwoordvoerders een onderwerp aangedragen op een ander terrein waarmee zij zich zelden bemoeien. Namelijk dat van Sociale Zaken. Minister Asscher koerst immers aan op een uitzondering voor professionele voetbalclubs voor een verbod op het aaneenrijgen van tijdelijke contracten voor werknemers. Asscher beseft dat de marktwaarde van profvoetballers keldert, wanneer zij niet de vrijheid hebben van club te veranderen. Daardoor worden ook de clubs financieel sterk benadeeld. Als er bij Sociale Zaken een uitzondering mogelijk is, moet dat toch ook kunnen bij fiscale zaken?, vraagt een sportwoordvoerder van een fractie zich hardop af. Helaas is het zo dat het kabinet dringend extra inkomsten nodig heeft om de totale begroting sluitend te krijgen. VVD en PvdA zijn vooralsnog niet van zins voor de profclubs een uitzondering te maken. De oppositie geeft het echter nog niet op. Belastingzaken Nummer 8 5

6 nieuws Vergoeding lidmaatschap commerciële club onbelast Het lidmaatschap van een commerciële club ondanks het gezelligheidskarakter van de club kan door de werkgever onbelast worden vergoed. Hof Arnhem-Leeuwarden kwam tot het oordeel dat het lidmaatschap in het belang was van het concern en het concern hierdoor zakelijk voordeel genoot. Het persoonlijk voordeel voor de directeur was volgens het hof van ondergeschikt belang. Een concern met verschillende vennootschappen exploiteert hotels. De aandelen van de moedermaatschappij zijn in handen van de algemeen directeur die in dienst is bij deze vennootschap. De directeur is lid van een besloten commerciële club met een ballotagecommissie. Het lidmaatschap is op persoonlijke titel. Om als lid toegelaten te kunnen worden moet men werkzaam zijn op het directieniveau van een onderneming van behoorlijke omvang die actief is in de regio Noord-Nederland. De ballotage is gericht op het in stand houden van een goede balans tussen de diverse economische branches en de positie die een lid bekleedt binnen de organisatie waar een lid actief is. Als een lid niet meer voldoet aan de toelatingseisen, wordt hij of zij geacht zich uit te Internationaal schrijven. Het lidmaatschapsgeld voor 2006 bedroeg 541 en voor 2007 en De vennootschap heeft het lidmaatschapsgeld aan de directeur vergoed zonder daarover loonheffingen in te houden. De inspecteur vindt dat het zakelijke belang van het lidmaatschap van ondergeschikt belang is en dat de vergoeding daarom belast loon voor de loonheffingen vormt. De club heeft statutair als doel het bevorderen van de economische bedrijvigheid en ontwikkeling van Noord-Nederland. Zo heeft de club zich onder meer beziggehouden met de eventuele komst van de zweeftrein in Noord-Nederland. Ook heeft de club een uitwisseling met ondernemers uit Oldenburg georganiseerd. Tijdens die uitwisseling is de directeur gevraagd of hij daar een hotel zou willen bouwen. Een lid van de club wilde met de directeur prijsafspraken maken om werknemers onder te brengen in één van de hotels van het concern. Verder hebben leden van de club het hotel aan hun connecties aanbevolen, zodat het hotel hierdoor extra gasten welkom heeft kunnen heten. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kan het lidmaatschap onbelast worden vergoed omdat sprake is van vergoedingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren. Volgens het hof is het zakelijke belang van het concern rechtstreeks gediend met verwezenlijking van het statutaire doel van de club, het bevorderen van de economische bedrijvigheid en ontwikkeling van Noord- Nederland. Tevens acht het hof op grond van wat is komen vast te staan over de door de club ontplooide activiteiten aannemelijk dat de activiteiten feitelijk waren gericht op de verwezenlijking van het statutaire doel van de club. Ook heeft het hof de concrete zakelijke contacten in aanmerking genomen. Al met al is het naar het oordeel van het hof aannemelijk dat het lidmaatschap in het belang was van het concern en het concern zakelijk voordeel heeft opgeleverd. Daarbij doet niet ter zake dat de directeur op persoonlijke titel lid was. De toelatingseisen betroffen niet de persoon, maar diens functie in het bedrijfsleven en de ballotage was niet gericht op de persoon, maar op de branche. Dat deelname aan de activiteiten tevens heeft geleid tot bevrediging van de persoonlijke behoeften van de directeur, maakt het oordeel ook niet anders. Het hof neemt in aanmerking dat als dat al zo is, dit aspect ondergeschikt was aan het belang dat het concern had bij de deelname van de directeur aan de activiteiten. Miljarden verdwijnen in btw-gat Volgens een studie in opdracht van de Europese Commissie zijn in 2011 EUbreed circa 193 miljard aan btw-inkomsten misgelopen door fraude en niet naleven van de regelgeving of doordat de belastingdiensten van de lidstaten tekortschoten bij de inning. De studie geeft per lidstaat aan hoe groot het gat is tussen de btw die zou moeten worden afgedragen/geïnd en het bedrag dat daadwerkelijk door de lidstaten werd binnen gehaald. De studie heeft betrekking op de jaren Ook de belangrijkste oorzaken van dit btw-gat worden benoemd. In Nederland bedroeg volgens het onderzoek het btw-gat in 2011 circa 4 miljard, circa 0,7% van het bbp. Over de gehele periode bedroeg het Nederlandse gat gemiddeld 0,4% van het bbp. Alleen in Malta en Zweden was het btw-gat als percentage van het bbp beter. Niet-naleving van de regelgeving is zeker een belangrijke factor bij het btw-gat, maar de oorzaak is niet alleen fraude. Onbetaalde btw kan bijvoorbeeld ook een gevolg zijn van faillissementen, betalingsproblemen, fouten in de statistieken, naar achteren schuiven van betalingen of (legale) ontwijking. Volgens de Europese Commissie vereist het verkleinen van het gat daarom een veelzijdige aanpak, met naast versterkte handhaving op nationaal niveau ook bijvoorbeeld een vereenvoudiging van het systeem, zodat belastingplichtigen eenvoudiger aan de regels kunnen voldoen, en hervorming van de belastingsystemen in de lidstaten zodat en efficiency bij de belastingontvangsten wordt verbeterd. Bron: EC , IP/13/844 Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden , nr. 12/00360 (ECLI:NL:GHARL:2013:6630); Rb. Leeuwarden , nr. AWB 12/838 (ECLI:NL:RBLEE:2012:BY3362) SEPA-campagne gestart De Nederlandsche Bank (DNB) is namens het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) een landelijke najaarscampagne gestart met als doel het Nederlandse MKB te informeren en activeren voor de overstap op IBAN. Vanaf 1 februari 2014 heeft Europa één gezamenlijke betaalmarkt (SEPA) waarin overal op dezelfde manier met de euro wordt betaald. Alle rekeningnummers moeten daarvoor worden vervangen door internationale rekeningnummers (IBAN). De overgang naar SEPA-standaarden is voor veel bedrijven een ingrijpend proces omdat dit consequenties heeft voor onder andere de administratie, systemen en software. 6

7 Heeft u een vraag? Heeft u een concrete fiscaal-inhoudelijke vraag, mail deze dan naar Vragen die voor velen interessant zijn, worden opgenomen in Belastingzaken. Deze service beperkt zich tot vragen die beknopt te beantwoorden zijn. Alleen vragen die geplaatst worden, worden beantwoord. De beantwoording is kosteloos! De inzender verleent door inzending toestemming aan de uitgever om zijn vraag te publiceren. Vaste kostenvergoeding lezersvragen Adviseur: Remco Latour Btw en overdrachtsbelasting Ik wil een bedrijfspand kopen voor mijn onderneming. Moet ik daarover btw betalen, overdrachtsbelasting of beide? Mijn bedrijf past de werkkostenregeling toe. Is het dan nog mogelijk om de werknemers een onbelaste vaste kostenvergoeding toe te kennen? BZ Ook onder de werkkostenregeling is het toegestaan aan werknemers een onbelaste vaste kostenvergoeding toe te kennen. Dit kan eenvoudigweg door de vaste kostenvergoeding onder te brengen in de vrije ruimte. De vrije ruimte bedraagt echter maar 1,5% van het totale fiscale loon van de werkgever. Voor zover de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers de vrije ruimte te boven gaan, moet u in beginsel 80% eindheffing betalen. Het is daarom voordelig om te proberen geen beslag te leggen op de vrije ruimte. Onder de volgende voorwaarden kunt u uw werknemers een onbelaste, vaste kostenvergoeding geven die geen beslag legt op de vrije ruimte: de vergoeding ziet uitsluitend op kosten waarvoor een gerichte vrijstelling geldt en/of op intermediaire kosten. Zitten in de vergoeding andere kosten inbegrepen, dan is de hele vergoeding in beginsel belast loon; de werkgever maakt duidelijk uit welke bedragen de vaste kostenvergoeding is opgebouwd; de werkgever omschrijft elke vrijstelling en kostenpost en geeft een schatting van het bedrag; de werkgever kan het bedrag van de vrijstellingen en de kosten aannemelijk maken; en de werkgever onderbouwt de kostenvergoeding door van te voren de werkelijk gemaakte kosten te onderzoeken. Hij moet een nieuw onderzoek instellen als de omstandigheden veranderen of op verzoek van de Belastingdienst. Maar deze voorwaarde geldt alleen voor nieuwe vaste kostenvergoedingen. Voor vaste kostenvergoedingen die al bestonden voordat de werkgever de werkkostenregeling ging invoeren, hoeft hij geen onderzoek in te stellen als de omstandigheden ongewijzigd zijn. Strikt genomen moet de werkgever per werknemer een kostenonderzoek houden. De Belastingdienst staat echter een onderzoek op basis van een steekproef toe, als u dezelfde kostenvergoeding geeft aan een groot aantal werknemers met een vergelijkbare functie. De fiscus heeft het liefst dat het kostenonderzoek gedurende drie maanden plaatsvindt. Als het volledige personeel meedoet aan het onderzoek, kan de belastingrechter echter oordelen dat één maand voldoende is. BZ De hoofdregel is dat de levering van een bedrijfspand of een andere onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. Deze regel kent drie uitzonderingen. Ten eerste is de levering van een onroerende zaak uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming belast met btw. In dit verband spreken we van een nieuwe onroerende zaak. Ook de levering van een bouwterrein valt onder de btw. De laatste uitzondering betreft de situatie waarin beide partijen opteren voor een belaste levering. Deze optie staat alleen open als de afnemer de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden die hem recht geven op aftrek van minstens 90% van de voorbelasting. Bovendien moeten beide partijen hun keuze om belast te leveren opnemen in een notariële akte of anders een gezamenlijk verzoek indienen bij de inspecteur. Daarnaast is de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak in beginsel belast met overdrachtsbelasting. Een uitzondering geldt als de levering van de onroerende zaak al was belast met btw omdat het bijvoorbeeld om een nieuwe onroerende zaak gaat. In dat geval hoeft de afnemer geen overdrachtsbelasting te betalen. Heeft de verkrijger van de onroerende zaak het goed al gebruikt als bedrijfsmiddel en de in rekening gebrachte btw volledig of gedeeltelijk in mindering gebracht in zijn aangifte? Dan is hij wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bovendien is er nog een situatie waarin de vrijstelling ter voorkoming van een samenloop van overdrachtsbelasting en btw niet van toepassing is. Dit is namelijk het geval als: de verkrijging plaatsvindt op grond van een levering die is belast met btw; de verkrijger voor de levering van de onroerende zaak een vergoeding heeft betaald die inclusief de verschuldigde btw lager was dan de waarde van de onroerende zaak. Daarbij stelt de fiscus de waarde op een bedrag dat minstens gelijk is aan de kostprijs van de onroerende zaak inclusief btw, zoals deze zou zijn ontstaan als een onafhankelijke derde de zaak op het tijdstip van de verkrijging had voortgebracht; en de verkrijger kan de in rekening gebrachte btw voor minder dan 10% aftrekken als voorbelasting. In dat geval krijgt de verkrijger btw in rekening gebracht en moet hij overdrachtsbelasting betalen. Deze regel is bedoeld om constructies tegen te gaan. Overigens noemt de staatssecretaris van Financiën in een besluit enkele situaties waarin geen sprake is van een constructie. Belastingzaken Nummer 8 7

8 bedrijfsvoering Auteur: Carola van Vilsteren Overdracht algemeenheid van goederen De Wet op de omzetbelasting kent een faciliteit die de overdracht van een algemeenheid van goederen of een gedeelte daarvan in de praktijk: een bedrijf(sonderdeel) going concern buiten de heffing van btw houdt. De vraag wanneer sprake is van (een geheel of gedeelte van) een algemeenheid van goederen blijft een lastige discussie. Een onjuiste interpretatie kan namelijk grote financiële gevolgen hebben. Ondernemer en quasi-ondernemer In artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 is bepaald dat bij overgang van het geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan niet tegen vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, er geen levering of dienst plaatsvindt, maar dat de verkrijger in de plaatst treedt van de overdrager. In 2008 is door de Hoge Raad bepaald dat deze faciliteit zowel van toepassing is op ondernemers als op quasiondernemers. Quasiondernemers zijn ondernemer voor de btw voor de enkele exploitatie van een bedrijfsmiddel, zoals de verhuurder van units in het bedrijfsverzamelgebouw. De Hoge Raad kwam tot dit oordeel door het arrest Zita Modes Sàrl van het Europese Hof van Justitie. In dit arrest is geoordeeld dat de faciliteit van artikel 37d geldt voor elke overdracht van een handelszaak met lichamelijke en onlichamelijke zaken, welke tezamen een onderneming vormen waarmee economische activiteiten kunnen worden ondernomen. Het artikel is volgens het Europese Hof van Justitie bedoeld om de overdracht van (een gedeelte van) een onderneming te vergemakkelijken, door de overdracht te vereenvoudigen en te vermijden dat de ondernemer onder een buitensporige druk komt te staan vanwege de voorfinanciering van de verschuldigde btw. Voorwaarden Om gebruik te kunnen maken van de faciliteit voor de overdracht van een algemeenheid van goederen of een gedeelte daarvan moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Er moet sprake zijn van een overgang van het geheel of een Verkoop winkelvoorraad en -uitrusting Een winkelier verkoopt zijn goederenvoorraad en winkeluitrusting en gaat zijn winkelpand verhuren aan de koper. Artikel 37d Wet OB is hier van toepassing, mits de overgedragen goederen voldoende zijn voor de koper om een autonome economische activiteit duurzaam voort te zetten. gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan niet tegen een vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend en de verkrijger de bedoeling heeft om het geheel of het deel van een algemeenheid te exploiteren. Het moet dus gaan om de overdracht van een going concern. Dit is een geheel van activa en passiva dat een onderneming kan vormen in het economisch verkeer. De levering van onroerend goed kan in de onderstaande gevallen plaatsvinden onder toepassing van de faciliteit: de levering van verhuurd onroerend goed inclusief service- en andere contracten; de levering van verschillende onroerende goederen in één notariële akte; de overdracht van een tennishal of hotel; de overdracht van units welke behoren tot één onroerend goed, bedrijfsverzamelgebouw; de verkoop van land- en tuinbouwgebouwen; de overdracht van een lopend project door een projectontwikkelaar. De faciliteit van artikel 37d Wet OB is in het verleden echter niet van toepassing verklaard in de volgende situaties: de verkoop van een winkelcentrum bestaande uit winkels en gebouwen alsmede een industrieterrein met daarop een bedrijfshal; de verhuur van een kwekerij; de overdracht van (on)lichamelijke zaken waarmee werkzaamheden kunnen worden verricht die niet uitgaan boven hetgeen bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is; de overdracht van minicontainers en een inzamelwagen. Voortzetten De overnemende partij moet de onderneming voortzetten. De overnemende partij zal het overgenomen vermogensbestanddeel moeten blijven exploiteren. De exploitatie hoeft niet op dezelfde wijze te worden voortgezet. Voorwaarde is dat er sprake blijft van duurzame exploitatie. Van voortzetting van een overgenomen onderneming is geen 8

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Agenda 1. Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf 2. Belastingplan door Peter Kranendonk MSc LLM 3. Macro economische ontwikkelingen door Han Mesters (ABN AMRO Bank) 4. Vragen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013 18 september 2013 Prinsjesdag 2013 Voorwoord Op Prinsjesdag 2013 is het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Dit pakket omvat vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/7]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/7] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/7] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/6]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/6] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/6] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/8]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/8] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/8] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2014. Maatregelen voor ondernemers en particulieren

BELASTINGPLAN 2014. Maatregelen voor ondernemers en particulieren In deze Prinsjesdagspecial staat Taxperience stil bij de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en de aanvullende wetsvoorstellen in dit kader. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen voor

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2014 voor belastingplichtigen geboren vanaf 1 januari 1946. maar niet meer dan ( )

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2014 voor belastingplichtigen geboren vanaf 1 januari 1946. maar niet meer dan ( ) FISCAAL MEMO: Cliëntnaam : relaties Betreft : Belastingplan 2014 (PrinsjesdagSpecial) Datum : 17 september 2013 Opgesteld door : Pyxis Accountants & Belastingadviseurs (fiscale afdeling) Belangrijkste

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Prinsjesdag special. Inhoud. Administratie administratie en advieskantoor. De ondernemer. Nummer 5 - september 2013. Tips voor de ondernemer

Prinsjesdag special. Inhoud. Administratie administratie en advieskantoor. De ondernemer. Nummer 5 - september 2013. Tips voor de ondernemer TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag special Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar fiscale plannen voor het jaar 2014 bekend gemaakt. De plannen zijn gericht op een solide belastingopbrengst

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Brondatum: 17-09-2013 Het fiscale pakket Belastingplan 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014. In het Belastingplan

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Inhoud 1. Voorwaarden om als ANBI-instelling te kunnen worden aangemerkt 2. Nieuwe voorwaarde per 1 januari

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Accountancy Belastingen Advies. Aangetekend - Prinsjesdag 17 september 2013. Prinsjesdagspecial DERDE DINSDAG

Accountancy Belastingen Advies. Aangetekend - Prinsjesdag 17 september 2013. Prinsjesdagspecial DERDE DINSDAG Accountancy Belastingen Advies Aangetekend - Prinsjesdag 17 september 2013 Prinsjesdagspecial DERDE DINSDAG IN SEPTEMBER Belastingplan 2014 Op 17 september 2013 is door het kabinet het Fiscaal pakket 2014

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Checklist met tips voor 2014

Checklist met tips voor 2014 Checklist met tips voor 2014 1. Drempel EIA, MIA en VAMIL omhoog Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale regelingen zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Suggesties voor het Belastingplan 2016

Suggesties voor het Belastingplan 2016 Suggesties voor het Belastingplan 2016 Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft het afgelopen jaar met waardering kennis genomen van de verschillende fiscale maatregelen die het kabinet heeft

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

DGA Nieuwsbrief: Belastingplan 2014 c.a.

DGA Nieuwsbrief: Belastingplan 2014 c.a. 17 september 2013 DGA Nieuwsbrief: Belastingplan 2014 c.a. In het kader van en vooruitlopend op Prinsjesdag heeft de regering verschillende wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend. De voor u mogelijk

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, NR. DB 2013/366 M ONDERWERP Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

A&A Prinsjesdagspecial 2013

A&A Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel vele

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial belastingplan 2014

Prinsjesdagspecial belastingplan 2014 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: + maatregelen voor

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW.

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 juni

Nadere informatie

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid.

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M, De Staatssecretaris van Financiën heeft

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69005 29 december 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 29 december 2016, nr. 2016-0000223377, tot wijziging

Nadere informatie

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting Inleiding In het kader van hun estate planning kiezen ouders er soms voor te schenken aan hun kinderen. In het Belastingplan 2014 zijn twee maatregelen

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36877 30 december 2014 Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen 19 december 2014 nr. BLKB2014/1415M

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een beschikking Algemeen nut beogende instelling (ANBI) aan. Met deze beschikking

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M, Staatscourant

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 24 maart 2009, nr. CPP2009/170M, Stcrt. Nr. 68 De staatssecretaris

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie