going concern Overdracht en btw zaken Belastingplan 2014 Werkkostenregeling ANBI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "going concern Overdracht en btw zaken Belastingplan 2014 Werkkostenregeling ANBI"

Transcriptie

1 Z Belasting zaken HÉT FISCALE NIEUWS- EN ADVIESMAGAZINE VOOR ONDERNEMER EN ADVISEUR Overdracht en btw going concern Belastingplan 2014 Werkkostenregeling ANBI De belangrijkste voorstellen Wat moeten we nu doen? Let op de informatieverplichtingen! Jaargang 26 oktober 2013 nummer 8

2 inhoud hoofdartikel artikelen Bedrijfsvoering Overdracht algemeenheid van goederen 8 De Wet op de omzetbelasting kent een faciliteit die de overdracht van een algemeenheid van goederen of een gedeelte daarvan in de praktijk: een bedrijf(sonderdeel) going concern buiten de heffing van btw houdt. De vraag wanneer sprake is van (een geheel of gedeelte van) een algemeenheid van goederen blijft een lastige discussie. Een onjuiste interpretatie kan grote financiele gevolgen hebben. Belasting & bedrijf Fiscaal pakket Op Prinsjesdag heeft het kabinet het fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Speerpunten zijn een solide belastingopbrengst, een fraudebestendig belastingstelsel en vereenvoudiging. Ondernemer privé Publicatieplicht ANBI s 12 De verstrekking van informatie via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor de ANBI-status. Dit geldt voor bestaande en nieuwe ANBI s. Maar om welke informatie gaat het? Personeel De werkkostenregeling: een update 24 De ontwikkelingen rond de werkkostenregeling stonden dit jaar niet stil: een verkenning van verbeteringen, een internetconsultatie, een jaar uitstel... Wat is nu de stand van zaken en, belangrijker, wat moet u nu doen? Belasting & bedrijf Blunders en fraude 26 Recent werden een fiscalist en een registeraccountant veroordeeld vanwege het opzettelijk niet en onjuist doen van hun eigen belastingaangiften. Uit deze uitspraken blijkt wat van een professional mag worden verwacht. 2

3 redactioneel Hoofdredacteur: Philip Ruys Nu al uitkleden? redactioneel rubrieken Nieuws 4 Binnenhof Fenomeen 5 Lezersvragen 7 Opinie Fiscale moed 11 Belasting & bedrijf Deelnemingsvrijstelling en compartimentering 13 Auto 14 Tips 16 Checklist De carpoolregeling 19 Ondernemer privé Testamentaire keuzes en erfbelasting 20 Bedrijfsvoering BOR en verhuurd vastgoed 22 Personeel Grensoverschrijdende arbeid 23 Contribus Belastingmoraal 27 Pensioen 28 Nieuws voor de adviseur 29 Lezersservice 30 In het Belastingplan 2014 is het voornemen opgenomen om een vrijstelling voor de schenkbelasting uit te breiden voor een schenking in verband met de eigen woning. Hiervoor zal volgens het wetsvoorstel een vrijstelling gelden van Het moet dan gaan om bijvoorbeeld de aankoop of verbouwing van een eigen woning of aflossing van een restschuld. Van wie de schenking wordt verkregen is niet van belang, zo lang men maar onder de het bedrag van blijft. Dit is dus veel ruimer dan de eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen (momenteel mogen ouders eenmalig maximaal schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning). De vrijstelling van kent bovendien geen beperking qua leeftijd of kring van verkrijgers. Persoonlijk lijkt me deze maatregel vooral prettig voor de (zeer) vermogende particulier. Wie niet maalt om een tonnetje meer of minder, kan hier heel gemakkelijk geld verdienen. Zeker wanneer nog geen gebruik is gemaakt van de normale eenmalige vrijstelling en het kind inmiddels de leeftijd van 40 is gepasseerd. Dergelijke spijtoptanten kunnen alsnog profiteren van een belastingvrijstelling. Maar of deze maatregel iets positiefs voor de woningmarkt of de schuldenlast op macroniveau gaat doen, dat waag ik toch te betwijfelen. Voor de meeste mensen gaat het adagium kleed je niet uit voor je naar bed gaat juist in deze onzekere tijden dubbelhard op. Daar komt bij dat het natuurlijk ook heel interessant is om geld niet te schenken, maar uit te lenen. Niet alleen is men het geld dan niet meteen kwijt; er is ook nog eens het voordeel van renteaftrek bij (in een ouder-kindsituatie) het kind en onbelaste renteopbrengst bij de ouder. Dat moet u afzetten tegen het voordeel van het de schenkbelasting van maximaal 20%. Ik laat het aan u over om de vergelijking te maken, maar ik verklap u dat er een omslagpunt ligt bij een looptijd van meer dan tien jaar De staatssecretaris is kennelijk apetrots op dit voorstel en heeft derhalve kort na Prinsjesdag een besluit gepubliceerd waardoor vooruitlopend op de wetswijziging dit jaar al gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling van Aangezien we de laatste tijd geen enkele zekerheid meer hebben over welk aangekondigd voorstel dan ook, verdient het aanbeveling om hiervan gebruik te maken. Als u het al wilt, natuurlijk. Foto: WIEBE KIEStRA Belastingzaken Nummer 8 3

4 nieuws BOF volgens de A-G tot 75% niet discriminerend Volgens advocaat-generaal IJzerman is de Nederlandse wetgeving voor wat betreft de BOF in strijd met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod voor zover de vrijstellingen uitkomen boven 75% van het verkregen ondernemingsvermogen. Omdat de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid toekomt, is het percentage van de BOF-vrijstelling van 75% niet buiten proporties. Dit blijkt uit een gemeenschappelijke bijlage bij de conclusie die de A-G in een vijftal zaken heeft genomen. De A-G geeft in die bijlage aan dat als men de BOF in een bepaald geval wil toetsen aan het internationale gebod tot gelijke wettelijke behandeling en het discriminatieverbod, het stelsel van de Successiewet als uitgangspunt moet worden genomen waarin Tijdelijke verruiming schenkbelasting Financiën heeft het besluit gepubliceerd waarin de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning tijdelijk wordt verruimd. Met dit besluit wordt vooruitgelopen op wetgeving die in Belastingplan 2014 is voorgesteld. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld van een voormalige eigen woning. De vrijstelling wordt voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 verruimd. Voor deze periode wordt het bedrag van de vrijstelling verhoogd tot voor schenkingen voor de eigen woning en geldt niet de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Onderdeel 2 van het besluit bevat een goedkeuring voor schenking voor aflossing restschuld vervreemde eigen woning. Hierbij gelden de volgende voorwaarden. De schenking is gedaan op of na 29 oktober 2012 en de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het kind met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost. In onderdeel 3 is de goedkeuring voor verruiming van de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning opgenomen. De goedkeuring geldt onder de volgende voorwaarden: De schenking betreft een schenking voor de eigen woning in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december In de aangifte schenkbelasting wordt een beroep op deze verruimde vrijstelling gedaan. De voorwaarden van artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zijn van overeenkomstige toepassing. Voor een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning geldt dat de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begiftigde met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost. Als de schenking is verkregen van de ouders, wordt het door de goedkeuring van schenkbelasting vrijgestelde bedrag verminderd met de bedragen waarvoor de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5 en 6, van de Successiewet, op enig moment reeds door het kind is toegepast. Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 oktober Onderdeel 2 werkt terug tot 29 oktober Onderdeel 3 werkt terug tot 1 oktober Het besluit vervalt op 1 januari De Rabobank, SNS, ING en Florius (dochter van ABN Amro) hebben aangegeven af te zien van boeterente mits gebruik wordt gemaakt van een schenking die valt onder de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling. Bron: MvF , nr. BLKB2013/1699M in principe elke verkrijging krachtens erfrecht of schenking belast is. In dat opzicht zijn de belastingplichtigen in deze zaken gelijk aan gevallen van verkrijgers van ondernemingsvermogen. Er is sprake van ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Op zichzelf zou in de door de wetgever aangevoerde rechtvaardiging, het wegnemen of voorkomen van liquiditeitsproblemen bij vererving van ondernemingsvermogen, voor ongelijke behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging gelegen kunnen zijn. De A-G twijfelt echter aan de juistheid en zuiverheid van de in de BOF gegeven uitwerkingen, vooral in het kader van de voortdurende uitbreiding daarvan. De wetgever komt een wide margin of appreciation toe. Gezien die ruime beoordelingsvrijheid is de A-G van mening dat een vrijstelling van 75% nog niet manifestly without reasonable foundation is. In het jaar 2009 was sprake van een BOF-vrijstelling van 75%, zodat in dit geval volgens de A-G nog geen sprake is van schending van enig verdragsrechtelijk of internationaal publiekrechtelijk gelijkheidsbeginsel door de Nederlandse wetgever. Rechtsherstel ten gunste van de verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen dient volgens de A-G plaats te vinden doordat de Hoge Raad aan hen (eveneens) een vrijstelling toekent naar de mate waarin in het jaar van verkrijging de BOF voorziet in een hogere wettelijke vrijstelling dan 75%. Als in enig jaar de wettelijke vrijstelling 100% van het ondernemingsvermogen bedraagt, verkrijgt een verkrijger van niet-ondernemingsvermogen rechtsherstel door verlening van een vrijstelling van (100% - 75% =) 25%; uiteraard met inachtneming van alle overige in een bepaald jaar geldende wettelijke regelingen inzake de BOF. Bron: Conclusie A-G IJzerman , nr. 13/01160 (ECLI:NL:PHR:2013:859) Besluit aflossingstermijn Financiën heeft het besluit gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat de eerder genoten periode van renteaftrek niet in mindering komt op de periode waarin de eigenwoningschuld moet worden afgelost. De staatssecretaris vindt het niet wenselijk dat het aflossingschema moet worden verkort om in aanmerking te komen voor aftrek van eigenwoningrente. Hij keurt daarom goed dat de verkorting van het aflossingschema niet van toepassing is voor zover de schuld of schulden behoorden tot de bestaande eigenwoningschuld of in de jaren 2001 tot en met 2012 behoorden tot de eigenwoningschuld. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden. Na het verstrijken van de maximale periode van renteaftrek maken de schulden deel uit van de rendementsgrondslag in box 3. Inwerkingtreding besluit: 11 september 2013 en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari Bron: MvF , nr. BLKB2013/1604M (Stcrt. 2013, 25272) 4

5 binnenhof Waarnemer Ondernemerschap voor zonnepanelen Staatsecretaris Weekers heeft laten weten dat particulieren, die aannemelijk kunnen maken dat zij opgewekte elektriciteit duurzaam en tegen vergoeding leveren aan hun energieleverancier, als ondernemer voor de btw kunnen worden beschouwd. In juni 2013 heeft het Europese Hof van Justitie aangegeven dat een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, die beschikt over zonnepanelen op zijn woning, kon worden aangemerkt als een btw-ondernemer. Tweede Kamerleden Omtzigt en Agnes Mulder (CDA) hebben vervolgens aan de staatssecretaris gevraagd of ook Nederlandse particulieren met zonnepanelen als btw-ondernemer worden aangemerkt. De staatssecretaris laat allereerst uitdrukkelijk weten dat er geen terugwerkende kracht bestaat voor recht op aftrek of btw-plicht als de belastingheffing al onherroepelijk vaststaat en de termijnen voor het tijdig verzoeken om btw-teruggaaf al zijn verstreken. De btw-plicht van eigenaren van zonnepanelen moet door de inspecteur worden beoordeeld op grond van alle feiten en omstandigheden. Er is sprake van btw-plicht als de particuliere eigenaar de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier. Dit moet de zonnepaneleneigenaar wel aannemelijk maken. Iedereen die voor de exploitatie van zonnepanelen btw-ondernemer is moet btw-aangifte doen. Als aannemelijk is dat na toepassing van de btw-vermindering voor kleine ondernemers geen btw op aangifte hoeft te worden voldaan, dan kan om ontheffing van btw-plicht voor de exploitatie van zonnepanelen en de daarbij behorende administratieve verplichtingen worden gevraagd. Dan vervalt de verplichting om te factureren, maar mag aan de afnemer van de elektriciteit ook geen btw in rekening worden gebracht en bestaat geen recht op aftrek van btw meer. Alle natuurlijke personen en combinaties van natuurlijke personen, zoals een maatschap, kunnen een beroep doen op de btw-ontheffing als kleine ondernemer. Met de energieleveranciers zal nog overleg worden gevoerd over de praktische gevolgen van de btw-plicht voor de exploitatie tegen vergoeding van zonnepanelen. Hoewel de staatssecretaris de uitkomst van het arrest ongewenst acht, ziet hij in het arrest geen juridische ruimte om het ondernemerschap te ontkennen wanneer is voldaan aan de aangegeven voorwaarden. Hij zal daarom in Europees verband pleiten voor een aanpassing van de BTW-richtlijn. Bron: MvF , nr. DGB/2013/3650 U Goedkeuring voor pseudo-eindheffing Financiën heeft een aantal nieuwe besluiten in de Staatscourant gepubliceerd. De staatssecretaris keurt in het besluit diverse onderwerpen goed dat het loon dat vóór 2012 is genoten en waarover in 2012 met toepassing van Wet LB loonbelasting is geheven voor de berekening van de verschuldigde pseudoeindheffing voor hoog loon buiten aanmerking blijft. De goedkeuring werkt terug tot 1 januari Inwerkingtreding: 28 september Het besluit loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen is aangepast in verband met een wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet uniformering loonbegrip en jurisprudentie. Inwerkingtreding: 28 september Om de praktijk meer duidelijkheid te geven over de reikwijdte van de btwvrijstelling is het besluit vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen aangepast. Inwerkingtreding: 28 september Daarnaast is het besluit over de levering en verhuur van onroerende zaken en btw geactualiseerd vanwege jurisprudentie en gewijzigde regelgeving. Het gaat in dit besluit met name om goedkeuringen voor situaties waarin de levering en de verhuur van onroerende zaken op verzoek wordt belast. Inwerkingtreding: 1 oktober Bron: MvF , BLKB2013/0801M; , BLKB2013/0799M; , BLKB2013/0267M en BLKB2013/1686M Fenomeen Een relatief nieuw fenomeen doet zich voor in de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden die het sportbeleid in de portefeuille hebben, zoeken contact met de fiscale specialisten. De reden is duidelijk. De besturen en directies van Nederlandse clubs in het profvoetbal zijn zeer bezorgd over de verlengde werkgeversheffing op salarissen boven de per jaar. Ajax en Feyenoord, die elkaar op het voetbalveld sinds jaar en dag fel bestrijden, hebben elk aangekondigd een rechtszaak tegen deze heffing voor te bereiden. Los hiervan worden de sportwoordvoerders in de Kamer bestookt met berichten van profclubs die min of meer het einde van hun bestaan aankondigen. Hoewel de sportspecialisten van de fracties beseffen dat er sprake is van overdrijving, vinden zij de werkgeversheffing wel degelijk een probleem. Bij veel modale voetbalclubs liggen de salarissen van de spelers amper boven de , maar bij de topclubs is dat zo n beetje een bedrag waarvoor jonge talenten niet eens hun bed uitkomen. De betrokken sportwoordvoerders zijn dan ook bevreesd dat de betere spelers hun heil zullen zoeken bij buitenlandse verenigingen die in veel gevallen uitgaan van nettosalarissen. Wat een regering in zo n land ook aan belastingmaatregelen oplegt, de betrokken speler heeft daar geen last van omdat zijn netto-inkomsten zijn gegarandeerd. Al met al zal de Nederlandse profcompetitie, die Europees gezien toch al niet meer tot de absolute top behoort, nog verder afglijden naar het niveau van een dreumes als Luxemburg of IJsland, zo vreest menig sportwoordvoerder. Zij hebben hun fiscale collega s verzocht of er voor profclubs een uitzondering valt te maken op de vermaledijde werkgeversheffing. Als voorbeeld hebben de sportwoordvoerders een onderwerp aangedragen op een ander terrein waarmee zij zich zelden bemoeien. Namelijk dat van Sociale Zaken. Minister Asscher koerst immers aan op een uitzondering voor professionele voetbalclubs voor een verbod op het aaneenrijgen van tijdelijke contracten voor werknemers. Asscher beseft dat de marktwaarde van profvoetballers keldert, wanneer zij niet de vrijheid hebben van club te veranderen. Daardoor worden ook de clubs financieel sterk benadeeld. Als er bij Sociale Zaken een uitzondering mogelijk is, moet dat toch ook kunnen bij fiscale zaken?, vraagt een sportwoordvoerder van een fractie zich hardop af. Helaas is het zo dat het kabinet dringend extra inkomsten nodig heeft om de totale begroting sluitend te krijgen. VVD en PvdA zijn vooralsnog niet van zins voor de profclubs een uitzondering te maken. De oppositie geeft het echter nog niet op. Belastingzaken Nummer 8 5

6 nieuws Vergoeding lidmaatschap commerciële club onbelast Het lidmaatschap van een commerciële club ondanks het gezelligheidskarakter van de club kan door de werkgever onbelast worden vergoed. Hof Arnhem-Leeuwarden kwam tot het oordeel dat het lidmaatschap in het belang was van het concern en het concern hierdoor zakelijk voordeel genoot. Het persoonlijk voordeel voor de directeur was volgens het hof van ondergeschikt belang. Een concern met verschillende vennootschappen exploiteert hotels. De aandelen van de moedermaatschappij zijn in handen van de algemeen directeur die in dienst is bij deze vennootschap. De directeur is lid van een besloten commerciële club met een ballotagecommissie. Het lidmaatschap is op persoonlijke titel. Om als lid toegelaten te kunnen worden moet men werkzaam zijn op het directieniveau van een onderneming van behoorlijke omvang die actief is in de regio Noord-Nederland. De ballotage is gericht op het in stand houden van een goede balans tussen de diverse economische branches en de positie die een lid bekleedt binnen de organisatie waar een lid actief is. Als een lid niet meer voldoet aan de toelatingseisen, wordt hij of zij geacht zich uit te Internationaal schrijven. Het lidmaatschapsgeld voor 2006 bedroeg 541 en voor 2007 en De vennootschap heeft het lidmaatschapsgeld aan de directeur vergoed zonder daarover loonheffingen in te houden. De inspecteur vindt dat het zakelijke belang van het lidmaatschap van ondergeschikt belang is en dat de vergoeding daarom belast loon voor de loonheffingen vormt. De club heeft statutair als doel het bevorderen van de economische bedrijvigheid en ontwikkeling van Noord-Nederland. Zo heeft de club zich onder meer beziggehouden met de eventuele komst van de zweeftrein in Noord-Nederland. Ook heeft de club een uitwisseling met ondernemers uit Oldenburg georganiseerd. Tijdens die uitwisseling is de directeur gevraagd of hij daar een hotel zou willen bouwen. Een lid van de club wilde met de directeur prijsafspraken maken om werknemers onder te brengen in één van de hotels van het concern. Verder hebben leden van de club het hotel aan hun connecties aanbevolen, zodat het hotel hierdoor extra gasten welkom heeft kunnen heten. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kan het lidmaatschap onbelast worden vergoed omdat sprake is van vergoedingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren. Volgens het hof is het zakelijke belang van het concern rechtstreeks gediend met verwezenlijking van het statutaire doel van de club, het bevorderen van de economische bedrijvigheid en ontwikkeling van Noord- Nederland. Tevens acht het hof op grond van wat is komen vast te staan over de door de club ontplooide activiteiten aannemelijk dat de activiteiten feitelijk waren gericht op de verwezenlijking van het statutaire doel van de club. Ook heeft het hof de concrete zakelijke contacten in aanmerking genomen. Al met al is het naar het oordeel van het hof aannemelijk dat het lidmaatschap in het belang was van het concern en het concern zakelijk voordeel heeft opgeleverd. Daarbij doet niet ter zake dat de directeur op persoonlijke titel lid was. De toelatingseisen betroffen niet de persoon, maar diens functie in het bedrijfsleven en de ballotage was niet gericht op de persoon, maar op de branche. Dat deelname aan de activiteiten tevens heeft geleid tot bevrediging van de persoonlijke behoeften van de directeur, maakt het oordeel ook niet anders. Het hof neemt in aanmerking dat als dat al zo is, dit aspect ondergeschikt was aan het belang dat het concern had bij de deelname van de directeur aan de activiteiten. Miljarden verdwijnen in btw-gat Volgens een studie in opdracht van de Europese Commissie zijn in 2011 EUbreed circa 193 miljard aan btw-inkomsten misgelopen door fraude en niet naleven van de regelgeving of doordat de belastingdiensten van de lidstaten tekortschoten bij de inning. De studie geeft per lidstaat aan hoe groot het gat is tussen de btw die zou moeten worden afgedragen/geïnd en het bedrag dat daadwerkelijk door de lidstaten werd binnen gehaald. De studie heeft betrekking op de jaren Ook de belangrijkste oorzaken van dit btw-gat worden benoemd. In Nederland bedroeg volgens het onderzoek het btw-gat in 2011 circa 4 miljard, circa 0,7% van het bbp. Over de gehele periode bedroeg het Nederlandse gat gemiddeld 0,4% van het bbp. Alleen in Malta en Zweden was het btw-gat als percentage van het bbp beter. Niet-naleving van de regelgeving is zeker een belangrijke factor bij het btw-gat, maar de oorzaak is niet alleen fraude. Onbetaalde btw kan bijvoorbeeld ook een gevolg zijn van faillissementen, betalingsproblemen, fouten in de statistieken, naar achteren schuiven van betalingen of (legale) ontwijking. Volgens de Europese Commissie vereist het verkleinen van het gat daarom een veelzijdige aanpak, met naast versterkte handhaving op nationaal niveau ook bijvoorbeeld een vereenvoudiging van het systeem, zodat belastingplichtigen eenvoudiger aan de regels kunnen voldoen, en hervorming van de belastingsystemen in de lidstaten zodat en efficiency bij de belastingontvangsten wordt verbeterd. Bron: EC , IP/13/844 Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden , nr. 12/00360 (ECLI:NL:GHARL:2013:6630); Rb. Leeuwarden , nr. AWB 12/838 (ECLI:NL:RBLEE:2012:BY3362) SEPA-campagne gestart De Nederlandsche Bank (DNB) is namens het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) een landelijke najaarscampagne gestart met als doel het Nederlandse MKB te informeren en activeren voor de overstap op IBAN. Vanaf 1 februari 2014 heeft Europa één gezamenlijke betaalmarkt (SEPA) waarin overal op dezelfde manier met de euro wordt betaald. Alle rekeningnummers moeten daarvoor worden vervangen door internationale rekeningnummers (IBAN). De overgang naar SEPA-standaarden is voor veel bedrijven een ingrijpend proces omdat dit consequenties heeft voor onder andere de administratie, systemen en software. 6

7 Heeft u een vraag? Heeft u een concrete fiscaal-inhoudelijke vraag, mail deze dan naar Vragen die voor velen interessant zijn, worden opgenomen in Belastingzaken. Deze service beperkt zich tot vragen die beknopt te beantwoorden zijn. Alleen vragen die geplaatst worden, worden beantwoord. De beantwoording is kosteloos! De inzender verleent door inzending toestemming aan de uitgever om zijn vraag te publiceren. Vaste kostenvergoeding lezersvragen Adviseur: Remco Latour Btw en overdrachtsbelasting Ik wil een bedrijfspand kopen voor mijn onderneming. Moet ik daarover btw betalen, overdrachtsbelasting of beide? Mijn bedrijf past de werkkostenregeling toe. Is het dan nog mogelijk om de werknemers een onbelaste vaste kostenvergoeding toe te kennen? BZ Ook onder de werkkostenregeling is het toegestaan aan werknemers een onbelaste vaste kostenvergoeding toe te kennen. Dit kan eenvoudigweg door de vaste kostenvergoeding onder te brengen in de vrije ruimte. De vrije ruimte bedraagt echter maar 1,5% van het totale fiscale loon van de werkgever. Voor zover de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers de vrije ruimte te boven gaan, moet u in beginsel 80% eindheffing betalen. Het is daarom voordelig om te proberen geen beslag te leggen op de vrije ruimte. Onder de volgende voorwaarden kunt u uw werknemers een onbelaste, vaste kostenvergoeding geven die geen beslag legt op de vrije ruimte: de vergoeding ziet uitsluitend op kosten waarvoor een gerichte vrijstelling geldt en/of op intermediaire kosten. Zitten in de vergoeding andere kosten inbegrepen, dan is de hele vergoeding in beginsel belast loon; de werkgever maakt duidelijk uit welke bedragen de vaste kostenvergoeding is opgebouwd; de werkgever omschrijft elke vrijstelling en kostenpost en geeft een schatting van het bedrag; de werkgever kan het bedrag van de vrijstellingen en de kosten aannemelijk maken; en de werkgever onderbouwt de kostenvergoeding door van te voren de werkelijk gemaakte kosten te onderzoeken. Hij moet een nieuw onderzoek instellen als de omstandigheden veranderen of op verzoek van de Belastingdienst. Maar deze voorwaarde geldt alleen voor nieuwe vaste kostenvergoedingen. Voor vaste kostenvergoedingen die al bestonden voordat de werkgever de werkkostenregeling ging invoeren, hoeft hij geen onderzoek in te stellen als de omstandigheden ongewijzigd zijn. Strikt genomen moet de werkgever per werknemer een kostenonderzoek houden. De Belastingdienst staat echter een onderzoek op basis van een steekproef toe, als u dezelfde kostenvergoeding geeft aan een groot aantal werknemers met een vergelijkbare functie. De fiscus heeft het liefst dat het kostenonderzoek gedurende drie maanden plaatsvindt. Als het volledige personeel meedoet aan het onderzoek, kan de belastingrechter echter oordelen dat één maand voldoende is. BZ De hoofdregel is dat de levering van een bedrijfspand of een andere onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. Deze regel kent drie uitzonderingen. Ten eerste is de levering van een onroerende zaak uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming belast met btw. In dit verband spreken we van een nieuwe onroerende zaak. Ook de levering van een bouwterrein valt onder de btw. De laatste uitzondering betreft de situatie waarin beide partijen opteren voor een belaste levering. Deze optie staat alleen open als de afnemer de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden die hem recht geven op aftrek van minstens 90% van de voorbelasting. Bovendien moeten beide partijen hun keuze om belast te leveren opnemen in een notariële akte of anders een gezamenlijk verzoek indienen bij de inspecteur. Daarnaast is de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak in beginsel belast met overdrachtsbelasting. Een uitzondering geldt als de levering van de onroerende zaak al was belast met btw omdat het bijvoorbeeld om een nieuwe onroerende zaak gaat. In dat geval hoeft de afnemer geen overdrachtsbelasting te betalen. Heeft de verkrijger van de onroerende zaak het goed al gebruikt als bedrijfsmiddel en de in rekening gebrachte btw volledig of gedeeltelijk in mindering gebracht in zijn aangifte? Dan is hij wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bovendien is er nog een situatie waarin de vrijstelling ter voorkoming van een samenloop van overdrachtsbelasting en btw niet van toepassing is. Dit is namelijk het geval als: de verkrijging plaatsvindt op grond van een levering die is belast met btw; de verkrijger voor de levering van de onroerende zaak een vergoeding heeft betaald die inclusief de verschuldigde btw lager was dan de waarde van de onroerende zaak. Daarbij stelt de fiscus de waarde op een bedrag dat minstens gelijk is aan de kostprijs van de onroerende zaak inclusief btw, zoals deze zou zijn ontstaan als een onafhankelijke derde de zaak op het tijdstip van de verkrijging had voortgebracht; en de verkrijger kan de in rekening gebrachte btw voor minder dan 10% aftrekken als voorbelasting. In dat geval krijgt de verkrijger btw in rekening gebracht en moet hij overdrachtsbelasting betalen. Deze regel is bedoeld om constructies tegen te gaan. Overigens noemt de staatssecretaris van Financiën in een besluit enkele situaties waarin geen sprake is van een constructie. Belastingzaken Nummer 8 7

8 bedrijfsvoering Auteur: Carola van Vilsteren Overdracht algemeenheid van goederen De Wet op de omzetbelasting kent een faciliteit die de overdracht van een algemeenheid van goederen of een gedeelte daarvan in de praktijk: een bedrijf(sonderdeel) going concern buiten de heffing van btw houdt. De vraag wanneer sprake is van (een geheel of gedeelte van) een algemeenheid van goederen blijft een lastige discussie. Een onjuiste interpretatie kan namelijk grote financiële gevolgen hebben. Ondernemer en quasi-ondernemer In artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 is bepaald dat bij overgang van het geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan niet tegen vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, er geen levering of dienst plaatsvindt, maar dat de verkrijger in de plaatst treedt van de overdrager. In 2008 is door de Hoge Raad bepaald dat deze faciliteit zowel van toepassing is op ondernemers als op quasiondernemers. Quasiondernemers zijn ondernemer voor de btw voor de enkele exploitatie van een bedrijfsmiddel, zoals de verhuurder van units in het bedrijfsverzamelgebouw. De Hoge Raad kwam tot dit oordeel door het arrest Zita Modes Sàrl van het Europese Hof van Justitie. In dit arrest is geoordeeld dat de faciliteit van artikel 37d geldt voor elke overdracht van een handelszaak met lichamelijke en onlichamelijke zaken, welke tezamen een onderneming vormen waarmee economische activiteiten kunnen worden ondernomen. Het artikel is volgens het Europese Hof van Justitie bedoeld om de overdracht van (een gedeelte van) een onderneming te vergemakkelijken, door de overdracht te vereenvoudigen en te vermijden dat de ondernemer onder een buitensporige druk komt te staan vanwege de voorfinanciering van de verschuldigde btw. Voorwaarden Om gebruik te kunnen maken van de faciliteit voor de overdracht van een algemeenheid van goederen of een gedeelte daarvan moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Er moet sprake zijn van een overgang van het geheel of een Verkoop winkelvoorraad en -uitrusting Een winkelier verkoopt zijn goederenvoorraad en winkeluitrusting en gaat zijn winkelpand verhuren aan de koper. Artikel 37d Wet OB is hier van toepassing, mits de overgedragen goederen voldoende zijn voor de koper om een autonome economische activiteit duurzaam voort te zetten. gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan niet tegen een vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend en de verkrijger de bedoeling heeft om het geheel of het deel van een algemeenheid te exploiteren. Het moet dus gaan om de overdracht van een going concern. Dit is een geheel van activa en passiva dat een onderneming kan vormen in het economisch verkeer. De levering van onroerend goed kan in de onderstaande gevallen plaatsvinden onder toepassing van de faciliteit: de levering van verhuurd onroerend goed inclusief service- en andere contracten; de levering van verschillende onroerende goederen in één notariële akte; de overdracht van een tennishal of hotel; de overdracht van units welke behoren tot één onroerend goed, bedrijfsverzamelgebouw; de verkoop van land- en tuinbouwgebouwen; de overdracht van een lopend project door een projectontwikkelaar. De faciliteit van artikel 37d Wet OB is in het verleden echter niet van toepassing verklaard in de volgende situaties: de verkoop van een winkelcentrum bestaande uit winkels en gebouwen alsmede een industrieterrein met daarop een bedrijfshal; de verhuur van een kwekerij; de overdracht van (on)lichamelijke zaken waarmee werkzaamheden kunnen worden verricht die niet uitgaan boven hetgeen bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is; de overdracht van minicontainers en een inzamelwagen. Voortzetten De overnemende partij moet de onderneming voortzetten. De overnemende partij zal het overgenomen vermogensbestanddeel moeten blijven exploiteren. De exploitatie hoeft niet op dezelfde wijze te worden voortgezet. Voorwaarde is dat er sprake blijft van duurzame exploitatie. Van voortzetting van een overgenomen onderneming is geen 8

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen 27 januari 2014 - Editie 22 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Belastingplan 2014 aangenomen In onze Nieuwsflash Vastgoed van 17 september 2013 hebben wij u op de hoogte gesteld van de wetsvoorstellen en regeringsplannen

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie 2013 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Masterscriptie KERK & BELASTING Naam student: Lukas Coenraats Studentnummer: 319669 Begeleider: Drs. J.E. van den Berg Bergen

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden 15 oktober 2014 - Editie 24 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden De termijn om verhuurd of in gebruik genomen nieuw vastgoed zonder

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014 Fiscaal Actueel 3-2014 Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht en is mede daardoor nog enigszins nieuw en onbekend. De onbekendheid is groter omdat

Nadere informatie

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~ Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 03 IFAA IFAA Accountants & Belastingadviseurs - Amsterdam Singel 148, 1015 AG, Amsterdam Postbus: 3732, 1001 AM, Amsterdam T +31 (0) 20 771 99 09 F +31

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 3. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. 3. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 3 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie