WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen."

Transcriptie

1 WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen.

2 INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V., BDO Legal B.V.of een van haar adviseurs. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V., BDO Legal B.V. en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt tevens onder de namen: BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Direct, BDO Global Outsourcing, BDO International Tax Services, BDO IT Audit & Security, BDO Tax Consultants. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. en BDO Legal B.V. zijn lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maken deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. Eerste druk, februari ISBN Juridische kenmerken van een BV BDO, OMDAT MENSEN TELLEN Bij BDO zijn we ervan overtuigd dat de basis van het succes van ons en dat van onze klanten ligt in wederzijds vertrouwen. Wij geloven dat alleen vak- en branchekennis, cijfers en regels hiervoor niet de enige uitgangspunten zijn. Het draait om wat onze klanten nodig hebben, maar ook wie ze nodig hebben. Een betrokken, persoonlijke relatie is voor ons de basis van een bestendige vertrouwensband. Het ontwikkelen van deze relatie staat centraal in alles wat wij doen. Als fiscalist, als accountant of als consultant. Wij richten ons op het verhaal achter de vraag van onze klanten. Omdat wij begrijpen dat het de mensen zijn die ertoe doen. BDO, omdat mensen tellen. De DGA 13 Btw 21 Voorwoord Juridische kenmerken van een BV Inleiding Aandeelhouders en bestuurders Medezeggenschap Jaarrekening en publicatieplicht Aansprakelijkheid Aandelenoverdracht Verschillen tussen BV en NV Fiscale kenmerken van de BV Vennootschapsbelasting Holdingstructuur Zakelijk handelen Deelnemingsvrijstelling Fiscale eenheid De DGA Belastingheffing DGA in privé: salaris box 1, dividend box Arbeidsongeschiktheid en ziekte Gebruik privévermogen in de BV Ter beschikking stellen van een pand Schuldverhoudingen tussen de DGA en de BV Pensioen Fiscale spelregels tussen de DGA en zijn BV Zakelijk handelen en schriftelijke vastlegging in overeenkomsten DGA salaris Arbeidsovereenkomst Managementovereenkomst Lenen van de BV Borgstellingen Auto van de zaak of auto in privé Btw Ondernemerschap Aftrek van voorbelasting Aangifteplicht Facturatieplicht Btw en de DGA Prestaties over de grens Tenslotte WELKOM IN DE BV 3

3 VOORWOORD In deze brochure wordt inzicht gegeven in de zaken waarmee u als (toekomstig) aandeelhouder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna: BV) te maken kunt krijgen. Hierbij zal worden gekeken naar onder andere de verschillende juridische en fiscale kenmerken van een BV, de fiscale behandeling van de BV (vennootschapsbelasting en omzetbelasting) en de fiscale behandeling van u als aandeelhouder (inkomstenbelasting). Omdat deze brochure slechts de hoofdlijnen behandelt, kan de opgenomen tekst in geen geval worden beschouwd als een volledig en specifiek advies. Daarvoor dient u contact op te nemen met uw BDO-adviseur. Juridische kenmerken van een BV 1.1 Inleiding Het Nederlandse recht kent verschillende rechtsvormen om een onderneming te drijven. Zo is er bijvoorbeeld de eenmanszaak of de personenvennootschap (bijvoorbeeld de maatschap en de vennootschap onder firma). Bij deze rechtsvormen zijn de ondernemers in privé medeaansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Daarom behoeven deze ondernemingen geen jaarrekeningen te publiceren bij het Handelsregister. Daarnaast kennen we de zogenaamde kapitaalvennoot- schappen als de BV en NV. Deze vennootschappen zijn zelfstandige rechtspersonen. Dit betekent dat zij, evenals mensen (natuurlijke personen), op eigen naam en voor eigen rekening en risico handelingen kunnen verrichten, bijvoorbeeld aankopen en verkopen. Ook kunnen zij als zodanig eigenaar zijn (bijvoorbeeld van machines of onroerend goed). Zij hebben een eigen vermogen en zijn als rechtspersoon zelfstandig aansprakelijk voor hun verplichtingen. Anders dan bij de personenvennootschappen zijn de aandeelhouders niet in privé aansprakelijk voor de verplichtingen van de onderneming. Als compensatie hiervoor moeten de NV en BV wel een jaarrekening publiceren bij het Handelsregister. Een BV of NV moet worden opgericht bij notariële akte. In deze oprichtingsakte worden tevens de statuten van de BV opgenomen. 4 WELKOM IN DE BV HOE STEL IK EEN BUSINESSPLAN WELKOM OP? IN DE BV 5

4 1 JURIDISCHE KENMERKEN VAN EEN BV JURIDISCHE KENMERKEN VAN EEN BV 1 Dit zijn de belangrijkste regels die gelden tussen de rechtspersoon, haar aandeelhouders en haar bestuurders. Ook voor een statutenwijziging is een notariële akte verplicht. In paragraaf 1.7 stippen wij kort de verschillen tussen NV en BV aan. Verder blijft de NV in deze brochure buiten beschouwing. Omdat de BV een (ondernemings)vermogen heeft, afgescheiden van het privévermogen van de aandeelhouder(s), worden de resultaten dan ook niet direct toegerekend aan de aandeelhouders. Het resultaat wordt jaarlijks toegevoegd aan (indien winst wordt gemaakt) of afgetrokken (bij verliezen) van het vermogen van de BV. De cumulatieve jaarresultaten vormen de winstreserves van de BV. In geval van verliezen kunnen zogenaamde negatieve reserves ontstaan. De aandeelhouders kunnen besluiten tot uitkering van gemaakte winst. Dit wordt dividend genoemd. 1.2 Aandeelhouders en bestuurders De BV kent een verplichte organisatiestructuur, die bestaat uit ten minste twee organen: de aandeelhoudersvergadering (hierna: AV) en het bestuur. Als vennootschap is de BV in beginsel een samenwerkingsverband; daarom gaat de wet ervan uit dat er in principe meerdere aandeelhouders zijn, die gezamenlijk het bestuur benoemen. De aandeelhouders kunnen echter tevens bestuurder zijn. Maar er kan ook één aandeelhouder zijn. We spreken dan van een éénpersoonsvennootschap. En deze ene aandeelhouder kan tevens de enige bestuurder zijn (de DGA). Aandeelhouders en bestuurders kunnen zelf ook een rechtspersoon zijn (bijvoorbeeld een BV). Zo kan de (enig-)aandeelhouder een Holding-BV zijn en deze Holding-BV kan tevens bestuurder van de werkmaatschappij zijn. Een Holding-BV kan voor verschillende activiteiten meerdere dochter-bv s hebben. Zie over de holdingconstructie paragraaf 2.2. Is de bestuurder een natuurlijke persoon, dan kan hij in beginsel een arbeidsovereenkomst met de BV hebben. Zie daarover paragraaf 4.3. Heeft een BV maar één aandeelhouder, dan moet de identiteit van deze aandeelhouder in het Handelsregister worden ingeschreven. Zijn er meer aandeelhouders, dan hoeft dat niet. De statuten kunnen bepalen dat de BV een derde orgaan heeft: de raad van commissarissen (hierna: RvC). Evenals de AV en het bestuur kan ook dit orgaan uit één persoon bestaan. Anders dan bij aandeelhouders en bestuurders kan een commissaris alleen een natuurlijk persoon zijn. De RvC heeft primair tot taak toezicht te houden op het bestuur, maar heeft daarnaast ook een adviserende rol. Dit brengt mee dat commissarissen onafhankelijk dienen te zijn. Onder omstandigheden kunnen zij medeverantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid. De wet verplicht hen ook om de jaarrekening mede te ondertekenen. Instelling van een RvC is dus niet verplicht. Alleen bij grote ondernemingen met een eigen vermogen van ten minste 16 miljoen, waarbij ten minste 100 werknemers in Nederland werkzaam zijn en waarbij een ondernemingsraad (hierna: OR) is ingesteld, geeft de wet een verplichte regeling omtrent de instelling en benoeming van een RvC. Dit zijn zogenaamde structuurvennootschappen. Het bestuur is logischerwijs belast met het besturen van de BV en de daarmee verbonden onderneming. Hieronder wordt zowel de dagelijkse leiding als het maken van toekomstige ondernemingsplannen (het bepalen van de strategie) verstaan. Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste naleving van de wet en de statuten (bijvoorbeeld met betrekking tot het tijdig oproepen van een AV), maar met name ook voor het voeren van een juiste administratie en het naleven van de verplichtingen met betrekking tot de jaarrekening. Omdat de aandeelhouders als kapitaalverschaffers de feitelijke eigenaren van de onderneming zijn, hebben zij het als AV uiteindelijk voor het zeggen. Daarom bepaalt de wet dat een groot aantal belangrijke bevoegdheden in beginsel aan de AV toekomt. Zo dient de AV voor zover in de statuten niet anders is bepaald, altijd een formeel besluit te nemen bij de volgende aangelegenheden: uitgifte van nieuwe aandelen; inkoop van aandelen; verlaging en terugbetaling van aandelenkapitaal; benoeming van de accountant; vaststelling van de jaarrekening; uitkering aan aandeelhouders; benoeming en ontslag van bestuurders; benoeming en ontslag van commissarissen; het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing; wijziging van de statuten; omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm; ontbinding van de vennootschap. Daarnaast schrijven de statuten vaak voor dat het bestuur voor het nemen van bepaalde bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de AV nodig heeft, bijvoorbeeld voor het overnemen of afstoten van activiteiten of voor het aangaan van kredieten. De wet geeft voor de BV zelfs de mogelijkheid, dat de AV aan het bestuur bepaalde opdrachten kan geven. Dit moet dan wel in de statuten zijn geregeld. Het bestuur kan de uitvoering daarvan alleen weigeren, als deze uitvoering de BV ernstig zou schaden. 1.3 Medezeggenschap Zijn er in de onderneming van de BV ten minste 50 werknemers in dienst, dan moet op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verplicht een OR worden ingesteld. Een OR bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel. De WOR verplicht tot het periodiek overleg voeren met de OR over de algemene gang van zaken. Aan de hand van de jaarrekening moeten ook de resultaten van de onderneming met de OR worden besproken. Voorts heeft de OR bij bepaalde belangrijke besluiten een adviesrecht of een instemmingsrecht. De WOR verplicht ook tot personeelsoverleg bij ondernemingen met minder dan 50, maar ten minste tien werknemers. In die kleine ondernemingen heeft de personeelsvertegenwoordiging echter minder bevoegdheden. Overigens geldt de WOR voor alle ondernemingen, dus niet specifiek voor de BV. Onze arbeidsjuristen informeren u graag over de toepassing van de WOR. 1.4 Jaarrekening en publicatieplicht Het bestuur van de BV is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken. De wet gaat ervan uit dat de jaarrekening op de jaarvergadering binnen zes maanden na einde boekjaar wordt vastgesteld door de AV. Maar de AV kan het bestuur vanwege bijzondere omstandigheden ook uitstel verlenen, maximaal tot elf maanden na einde boekjaar. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, bijvoorbeeld in het geval van de DGA, hoeft de jaarrekening niet meer in een AV te worden vastgesteld als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders geldt dan tevens als vaststellingsbesluit van de jaarrekening. De statuten kunnen deze wijze van vaststelling door ondertekening uitsluiten. De wet geeft gedetailleerde voorschriften voor de inrichting van de jaarrekening. In beginsel schrijft de wet ook een accountantscontrole voor. Maar voor kleinere ondernemingen is dat niet verplicht en gelden ook minder zware inrichtingsvoorschriften. De jaarrekening moet door alle bestuurders en eventuele commissarissen persoonlijk worden ondertekend. Naast de jaarrekening moet het bestuur in beginsel tevens een jaarverslag opstellen. Ook voor de inhoud daarvan geeft de wet gedetailleerde voorschriften. Kleinere ondernemingen behoeven echter geen jaarverslag op te stellen. De jaarrekening en het jaarverslag moeten in beginsel binnen acht dagen na vaststelling bij het Handelsregister worden gedeponeerd. Indien door de AV de maximale verlenging als hiervoor bedoeld is verleend, moeten de jaarstukken uiterlijk binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar bij het Handelsregister gedeponeerd zijn. Is de jaarrekening door ondertekening vastgesteld, dan zal in het algemeen een kortere termijn gelden. Kleinere ondernemingen behoeven niet de volledige jaarstukken te publiceren. Zij kunnen volstaan met een beperkte balans met toelichting. Onze accountants geven u graag nadere informatie over de juiste toepassing van de voorschriften inzake de jaarrekening. 1.5 Aansprakelijkheid Aandeelhouders van de BV zijn niet in privé aansprakelijk voor schulden van de BV. Bij faillissement van de BV kunnen zij hooguit het door hen gestorte kapitaal kwijt raken. Zij zijn ook niet verplicht de verliezen van de BV aan te zuiveren. Zo is een Holding-BV niet aansprakelijk voor de schulden van haar dochter-bv. Een uitzondering kan gelden voor voorafgaande aan het faillissement door de aandeelhouders ontvangen dividend. Wisten zij dat de BV door de uitkering van het dividend haar schulden niet meer zou kunnen betalen, dan moeten de aandeelhouders het ontvangen dividend terugbetalen. De bestuurders zijn in beginsel evenmin in privé aansprakelijk voor de schulden van de BV. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zij echter tóch aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld indien: zij te zware contractuele verplichtingen voor de onderneming zijn aangegaan en zij bij het aangaan hiervan wisten of redelijkerwijs moesten weten dat de BV later niet aan deze verplichtingen zou kunnen voldoen; 6 WELKOM IN DE BV WELKOM IN DE BV 7

5 1 JURIDISCHE KENMERKEN VAN EEN BV zij het onvermogen om belastingen en sociale premies te betalen niet (of niet op tijd) aan de betreffende instanties hebben gemeld; wanneer wel tijdig is gemeld, aannemelijk is dat het niet (tijdig) kunnen voldoen van belastingen en sociale premies een gevolg is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur in een periode van drie jaar voorafgaande aan die melding; de BV failliet gaat en dit faillissement in belangrijke mate is veroorzaakt door onbehoorlijk bestuur in de drie jaar voorafgaande aan het faillissement. Dan is elke bestuurder aansprakelijk voor het gehele tekort in het faillissement, tenzij hij zijn onschuld kan bewijzen. Bij deze vorm van aansprakelijkheid hecht de wet groot belang aan een juiste administratie en een strikte naleving van de jaarrekeningplichten, met name de publicatieplicht. Wanneer blijkt dat geen behoorlijke administratie aanwezig is, de jaarrekeningplichten niet juist zijn nageleefd of de jaarrekening in die periode van drie jaar voorafgaande aan het faillissement niet tijdig bij het Handelsregister is gedeponeerd, is zonder meer sprake van onbehoorlijk bestuur. Dan wordt ook vermoed dat dit onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is; de bestuurders een uitkering aan aandeelhouders (dividend) hebben goedgekeurd, terwijl zij wisten of hadden moeten weten dat de BV korte tijd daarna haar schulden niet meer zou kunnen betalen. 1.6 Aandelenoverdracht Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen of schenken aan een derde of aan een medeaandeelhouder is hiervoor een notariële akte vereist. Hetzelfde geldt voor het vestigen van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op aandelen. Voor iedere overdracht dient te worden gekeken of de statuten de overdracht van aandelen verder regelen of beperken. Het staat de aandeelhouders namelijk vrij of en in hoeverre zij een vrije overdracht van de aandelen willen toestaan dan wel in hoeverre zij een blokkeringsregeling willen maken. Hoewel het bij de BV mogelijk is geworden om geen blokkeringsregeling op te nemen, is het maar de vraag of dit veel zal voorkomen. Aandelen zouden vrij overdraagbaar zijn, terwijl in het algemeen een BV toch een samenwerking is tussen de aandeelhouders. Het opnemen van een blokkeringsregeling vindt plaats in de statuten, maar deze kan nader worden uitgewerkt in een aandeelhoudersovereenkomst. Als de statuten niets regelen geldt de wettelijke aanbiedingsplicht, waarbij de over te dragen aandelen eerst aan alle overige aandeelhouders moeten worden aangeboden. Dezelfde regels zijn ook van toepassing indien een aandeelhouder komt te overlijden en zijn aandelen vererven naar zijn erfgenamen. Als bestuurder dient u verder na de overdracht het aandeelhoudersregister bij te werken! Bij een aandelenoverdracht is ook fiscale regelgeving van toepassing. Raadpleeg hiervoor uw BDObelastingadviseur. 1.7 Verschillen tussen BV en NV Eén van de principiële verschillen tussen BV en NV is dat voor de oprichting van een NV nog steeds een minimumkapitaal noodzakelijk is. Sinds de invoering van het nieuwe BV-recht kan een BV thans worden opgericht met een startkapitaal van één eurocent, terwijl het startkapitaal voor de NV is. Door de invoering van het nieuwe BV-recht zijn meer verschillen ontstaan tussen de BV en de NV. De BV geeft meer mogelijkheden tot flexibele inrichting en maatwerk, rekening houdend met de specifieke wensen van de aandeelhouders, waarbij van de wet mag worden afgeweken. Voor de NV zijn meer dwingende wettelijke regels (o.a. kapitaalbeschermingsregels) blijven bestaan, waarvan juist niet mag worden afgeweken. In de praktijk is het vooral een verschil in beeldvorming. Bij de NV denkt men in de eerste plaats aan de grotere, met name de beursgenoteerde, onderneming. Maar een NV kan net zo besloten gestructureerd worden als een BV, met aandelen op naam en een blokkeringsregeling. Een onderneming in de vorm van een BV kan dus evengoed in de vorm van een NV worden geëxploiteerd. Fiscale kenmerken van de BV 2.1 Vennootschapsbelasting Over de behaalde resultaten dient de BV vennootschapsbelasting te betalen (uitzonderingen daargelaten). Deze resultaten dienen jaarlijks te worden aangegeven via de aangifte vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor het jaar 2015 bedraagt 20% over de eerste winst. Over de resterende winst wordt een belasting geheven van 25%. Positieve en negatieve resultaten (winsten en verliezen) uit verschillende jaren kunnen onder voorwaarden met elkaar worden verrekend; dit wordt verliesverrekening genoemd. Allereerst kunnen verliezen worden verrekend met winsten van het voorgaande jaar; dit wordt carryback genoemd. Carry-back is mogelijk tot maximaal één jaar terug. Carry-forward betekent verrekening van verliezen met latere winsten. De hoofdregel luidt dat carry-forward is beperkt tot negen jaar. 2.2 Holdingstructuur Van een holdingstructuur is sprake ingeval twee of meer vennootschappen gelieerd/verbonden zijn aan elkaar. Een holdingstructuur klinkt wellicht erg pretentieus, maar ook voor kleine ondernemers die een BV oprichten is het vaak interessant direct een holding (ook wel moedermaatschappij of moedervennootschap genoemd) op te richten met daaronder een werkmaatschappij. In de werkmaatschappij bevindt zich dan de daadwerkelijke onderneming. Soms wordt tevens een separate vennootschap opgericht waarin het bedrijfspand wordt ondergebracht dat wordt verhuurd aan de werkmaatschappij. 8 WELKOM IN DE BV WELKOM IN DE BV 9

6 2 FISCALE KENMERKEN VAN DE BV FISCALE KENMERKEN VAN DE BV 2 Hoewel de kosten van een holdingstructuur hoger liggen dan wanneer sprake is van één BV, biedt een holdingstructuur meer veiligheid en flexibiliteit voor de ondernemer/aandeelhouder. Indien bijvoorbeeld de werkmaatschappij failliet gaat, wordt het pand in de afzonderlijke BV hier in beginsel niet in meegetrokken. Tevens hoeft het pand bij de verkoop van de onderneming niet per se te worden mee verkocht. BDO is u graag van dienst bij het beoordelen of een dergelijke structuur in uw situatie interessant kan zijn. Tevens kunnen wij u helpen met het opzetten van een optimale structuur. 2.3 Zakelijk handelen Tussen de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij zullen transacties plaatsvinden. Omdat de moedermaatschappij veelal de enig aandeelhouder van de werkmaatschappij is, kan het zijn dat transacties tegen een lagere of hogere prijs plaatsvinden dan gebruikelijk is in het economisch verkeer. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een winstgevende dochtervennootschap een pand verkoopt aan de moedervennootschap, welke verliesgevend is, voor een prijs die ver beneden de marktwaarde ligt. Middels deze onzakelijke manier van handelen zou men fiscale optimalisering kunnen bereiken. De fiscus mag dergelijke onzakelijke handelingen echter corrigeren. Fiscaal wordt in genoemd voorbeeld een winst in de dochtervennootschap geconstateerd en eenzelfde bedrag aan investeringen geactiveerd in de moedervennootschap. De genoten winst wordt als verkapte dividenduitkering van de dochtervennootschap aan de moedervennootschap aangemerkt. Ook als tussen de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij een geldlening wordt overeengekomen, moet zakelijk worden gehandeld. Dit houdt in dat onder andere een schriftelijke overeenkomst dient te worden opgesteld met daarin zakelijke leningsvoorwaarden, zoals een aflossingsschema en rentepercentage. 2.4 Deelnemingsvrijstelling Bij een holdingstructuur kan de moedermaatschappij resultaten ontvangen uit de aandelen (deelneming) in de werkmaatschappij. Deze resultaten kunnen zowel positief als negatief zijn. Indien de deelneming aan de voorwaarden voldoet, worden de resultaten uit deze deelneming in principe vrijgesteld van belasting. Het is niet nodig hiervoor een verzoek te doen. Deze vrijstelling wordt de deelnemingsvrijstelling genoemd. Voorwaarde voor deze vrijstelling is in beginsel dat de moedermaatschappij een belang van 5% of meer van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de dochtermaatschappij bezit. De deelnemingsvrijstelling is onder meer van toepassing op een deelneming in een kapitaalvennootschap. Op een deelname in een eenmanszaak, vennootschap onder firma e.d. is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. Deelnemingen in buitenlandse vennootschappen worden in deze brochure niet behandeld. Doel van de deelnemingsvrijstelling is te voorkomen dat twee keer belasting wordt betaald over dezelfde winst, maar ook dat twee keer een verlies wordt afgetrokken, namelijk bij zowel de deelneming als bij de moedermaatschappij. De deelnemingsvrijstelling is onder andere van toepassing op: dividend ontvangen van de deelneming. Hieronder wordt verstaan zowel het formeel vastgelegde dividend als het verkapte dividend, indien bijvoorbeeld niet zakelijk wordt gehandeld tussen de moeder- en dochtermaatschappij; het resultaat dat aan de moedervennootschap toekomt bij de vervreemding van de dochtervennootschap. Indien bij de verkoop van een deelneming wordt overeengekomen dat betaling in termijnen plaatsvindt, welke bijvoorbeeld (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van toekomstige winsten van de verkochte deelneming, is de deelnemingsvrijstelling tevens van toepassing (earn-outregelingen en prijsaanpassingen). Tevens vallen waardeveranderingen van deze termijnbetalingen onder de deelnemingsvrijstelling; koersresultaten op een deelneming. 2.5 Fiscale eenheid Op verzoek kan een moedervennootschap samen met één of meerdere dochtervennootschappen voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Bij een fiscale eenheid wordt de belasting geheven alsof er één belastingplichtige is. Om een fiscale eenheid te kunnen vormen dient onder andere te worden voldaan aan de volgende voorwaarden: de moedervennootschap dient ten minste 95% van de juridische en economische eigendom te bezitten van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de dochtervennootschap; dit bezit dient ten minste 95% van de statutaire stemrechten in de dochtermaatschappij te vertegenwoordigen; de moedermaatschappij dient recht te hebben op ten minste 95% van de winst en ten minste 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij; de moedervennootschap en de dochtervennootschap(pen) dienen hetzelfde boekjaar te hanteren; de moedervennootschap en de dochtervennootschap(pen) hanteren dezelfde winstbepalingsregels; zowel de moedervennootschap als de dochtervennootschap(pen) zijn feitelijk gevestigd in Nederland; de aanvraag dient binnen drie maanden na de gewenste ingangsdatum te worden ingediend bij de Belastingdienst. Het vormen van een fiscale eenheid is een keuze. Een fiscale eenheid kan voordelig zijn, maar er kleven ook nadelen aan. BDO is u graag van dienst bij het beoordelen of de vorming van een fiscale eenheid in uw situatie interessant is. Een aantal voordelen van het vormen van een fiscale eenheid is dat: verliezen van bijvoorbeeld de moedervennootschap worden verrekend met de winsten van de gevoegde dochtervennootschap(pen). Indien een moedervennootschap bijvoorbeeld door de aankoop van een deelneming dermate hoge rentelasten heeft dat deze verliesgevend wordt, kunnen de verliezen van deze moedervennootschap worden verrekend met de winsten van de gevoegde dochtervennootschap(pen); activa waarop een overwaarde (stille reserve) zit binnen de fiscale eenheid veelal geruisloos (dat wil zeggen zonder vennootschapsbelasting te betalen) mogen worden overgedragen; slechts één aangifte vennootschapsbelasting hoeft te worden opgesteld. Een aantal nadelen van het vormen van een fiscale eenheid is dat: slechts eenmalig gebruik kan worden gemaakt van het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting van 20% over de eerste winst (zie paragraaf 2.1). Indien twee vennootschappen in een fiscale eenheid per vennootschap of meer winst maken, bedraagt het nadeel van de fiscale eenheid het missen van eenmaal het tariefopstapje. Dit is 5% x = (per jaar); iedere in de fiscale eenheid gevoegde vennootschap volledig aansprakelijk is voor de totaal verschuldigde vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid. Indien één van de gevoegde vennootschappen failliet wordt verklaard, zijn de overige gevoegde vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk; belastingschulden van een gevoegde vennootschap die zijn ontstaan tijdens het bestaan van de fiscale eenheid kunnen worden verrekend met teruggaven van andere gevoegde vennootschappen; een eventueel liquidatieverlies terzake van een dochtervennootschap die deel uitmaakt van de fiscale eenheid niet aftrekbaar is; sanctiebepalingen van toepassing kunnen zijn zodra de fiscale eenheid wordt verbroken. Deze sanctiebepalingen trachten te voorkomen dat belastingplichtigen voordeel behalen door een fiscale eenheid te vormen en weer te verbreken. Deze fiscale voordelen kunnen bijvoorbeeld behaald worden door activa geruisloos over te dragen van de ene vennootschap aan de andere vennootschap van de fiscale eenheid en vervolgens bijvoorbeeld één van de vennootschappen, die tot de fiscale eenheid behoort, te verkopen. Sanctiebepalingen kunnen bijvoorbeeld van toepassing zijn indien de laatste zes jaren is geschoven met activa waarop een overwaarde (stille reserve) zit of onderlinge leningen zijn afgewaardeerd of geschoven is met een herinvesteringsreserve; de investeringen van de verschillende vennootschappen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij elkaar worden geteld. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een extra aftrekpost op de winst indien een investering wordt gedaan. Echter, hoe hoger de investeringen, hoe lager het percentage kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een fiscale eenheid wordt gezien als één belastingplichtige, waardoor minder of geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan worden geclaimd dan indien de vennootschappen zelfstandig belastingplichtig zouden zijn geweest. 10 WELKOM IN DE BV WELKOM IN DE BV 11

7 De DGA 3.1 Belastingheffing DGA in privé: salaris box 1, dividend box 2 Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven kan een aandeelhouder meerdere petten op hebben. Zo kan hij naast aandeelhouder tevens bestuurder zijn. Daarnaast kan een aandeelhouder gewone werknemer zijn. Indien een persoon 5% of meer van de totale geplaatste aandelen bezit en in loondienst is van de BV is hij in beginsel verplicht een salaris van per jaar te bedingen (bedrag 2015). De belasting op loon bedraagt 36,5%-52% in Een andere manier voor een DGA om geld aan de BV te onttrekken, is dividend uit te keren. Dividend is niet aftrekbaar van de winst, salaris wel. Het gecombineerde belastingtarief op dividend bedraagt 40%-43,75%. Dit gecombineerde tarief is opgebouwd uit vennootschapsbelasting (20%-25%) en inkomstenbelasting (25%) over de winst na vennootschapsbelasting. Resumerend kan gezegd worden dat vanuit fiscale optiek soms loon voordeliger is dan dividend. Vaak zal echter dividend voordeliger zijn dan loon. Bepaal in overleg met uw BDO-adviseur uw optimale loon. In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op de beloning aan de DGA. 13 HOE STEL IK EEN BUSINESSPLAN OP? WELKOM IN DE BV 13

8 3 DE DGA DE DGA Arbeidsongeschiktheid en ziekte DGA s worden voor de werknemersverzekeringen niet altijd als gewone werknemers gezien. Indien geen sprake is van een gezagsverhouding tussen de BV en de werknemer (DGA) is laatstgenoemde niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De vraag die daarbij dient te worden gesteld, is of de DGA (samen met zijn echtgenoot) een zodanig aantal aandelen bezit, dat hij in de algemene vergadering van aandeelhouders tegen zijn zin kan worden ontslagen. Indien dit het geval is, is de aandeelhouder in beginsel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hierop bestaat echter een groot aantal uitzonderingen. Raadpleeg in deze situatie altijd een deskundige. 3.3 Gebruik privévermogen in de BV In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de situatie waarbij de DGA een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt (verhuurt) aan zijn BV of een geldvordering heeft op zijn BV. Op deze situaties is bij de DGA het fiscale winstregime van toepassing. Dit houdt in dat zakelijke vergoedingen dienen te worden gerekend aan de BV. Indien een transactie plaatsvindt op basis van een onzakelijke prijs vindt belastingheffing plaats over de fictieve zakelijke prijs Ter beschikking stellen van een pand Een transactie die vaak voorkomt is die waarbij de DGA een pand ter beschikking stelt aan zijn BV. Op het ter beschikking stellen van panden zijn grotendeels dezelfde regels van toepassing als op het ter beschikking stellen van andere vermogensbestanddelen. Voor schuldvorderingen gelden soms afwijkende regelingen, waarop wij in de volgende (sub)paragraaf ingaan. Ingeval van het ter beschikking stellen van een pand dient, zoals gezegd, een zakelijke huurprijs te worden voldaan door de BV. Deze huursom is aftrekbaar bij de BV. Bij de DGA is deze huursom belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden (de terbeschikkingstellingsregeling). De verhuur van het pand vormt voor de DGA als het ware een onderneming waarop het winstregime van toepassing is. Dit houdt in dat op de huurontvangsten in mindering mogen worden gebracht zaken als afschrijvingen, onderhoud, rentelasten e.d. die verband houden met het verhuurde activum Schuldverhoudingen tussen de DGA en de BV Uit de diverse transacties tussen de DGA en de BV ontstaat vaak een schuldverhouding tussen beide partijen. Deze kan als rekeningcourant worden geadministreerd. De rekening-courant kan een vordering van de DGA op de BV zijn, maar ook een vordering van de BV op de DGA. Net als bij andere transacties tussen de DGA en de BV dient daarbij zakelijk te worden gehandeld. Dit houdt in dat zakelijke leningsvoorwaarden (waaronder een zakelijk rentepercentage) overeengekomen dienen te worden. Indien de DGA een vordering op de BV heeft (en dus renteontvangsten geniet) valt deze vordering in box 1 en zijn de renteontvangsten belast als resultaat uit overige werkzaamheden. De vordering wordt in dat geval dus niet in box 3 belast. Indien de DGA een schuld heeft aan de BV is deze rente echter niet aftrekbaar in box 1. Deze schuld valt namelijk in box Pensioen Werkgevers hebben veelal de plicht pensioen voor hun werknemers op te bouwen. Een DGA die direct of indirect 10% of meer van de aandelen (met stemrecht) in zijn BV/werkgever houdt, valt buiten de Pensioenwet. Wel heeft de BV, naast de mogelijkheid om een pensioen voor haar DGA onder te brengen bij een verzekeraar, de mogelijkheid pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bij een opbouw in eigen beheer wordt binnen de BV een pensioenpot gevormd. Voordeel van het opbouwen van pensioen in eigen beheer is dat de keuze kan worden gemaakt om de pensioengelden te beleggen, op een spaarrekening te zetten of te investeren in bedrijfsmiddelen. Nadeel daarvan kan zijn dat de pensioenpot op een gegeven moment leeg raakt. Indien pensioen opgebouwd wordt bij een verzekeraar (waarvoor de BV periodiek premies dient af te dragen) is de DGA verzekerd van een pensioen. Als wordt gekozen voor opbouw in eigen beheer wordt (in ieder geval in de eerste jaren) aangeraden een externe partner- en/of wezenpensioenverzekering af te sluiten bij een verzekeraar. Dit omdat de eerste jaren van de pensioenopbouw de pensioenpot nog relatief klein is. Zou de DGA in deze jaren overlijden, kunnen de nabestaanden slechts een kleine uitkering ontvangen (mits de BV daarvoor voldoende geld beschikbaar heeft). Bij aanvang van de opbouw van pensioen in eigen beheer dient eenmalig een pensioenovereenkomst te worden opgesteld. Hierin dient onder andere te worden aangegeven of gebruik wordt gemaakt van een eindloon-, middelloon- of beschikbare premieregeling, wat de pensioendatum is en of naast ouderdomspensioen tevens partneren/of wezenpensioen opgebouwd wordt. BDO is u graag van dienst bij het opstellen van een pensioenovereenkomst die aan de wettelijke vereisten voldoet en bij het opstellen van de jaarlijkse pensioenberekening voor de jaarrekening van de BV. Belangrijk bij de opbouw in eigen beheer is in welke BV deze opbouw plaatsvindt. Als de pensioenopbouw plaatsvindt in de werkmaatschappij kunnen de volgende nadelige gevolgen optreden: als de werkmaatschappij op enig moment failliet gaat, wordt het opgebouwde pensioen meegetrokken in het faillissement; bij een eventuele verkoop van de werkmaatschappij komt de opgebouwde pensioenverplichting in andere handen terecht, met alle risico s van dien. Het kan daarom verstandig zijn het pensioen op te bouwen in een andere vennootschap dan de werkmaatschappij, waarbij de holding (moedermaatschappij) voor de hand ligt. Hiermee kunnen de voornoemde nadelige gevolgen worden beperkt. Wel blijft uiteraard het risico aanwezig dat de pensioenpot voortijdig leeg raakt. Ten slotte merken wij nog op, dat in 2015 nadere wetgeving komt over het pensioen van de DGA. Hoe dit er precies uit komt te zien is op dit moment nog niet duidelijk. 14 WELKOM IN DE BV WELKOM IN DE BV 15

9 Fiscale spelregels tussen de DGA en zijn BV 4.1 Zakelijk handelen en schriftelijke vastlegging in overeenkomsten De DGA onderhoudt diverse relaties met zijn BV. Zo is hij enerzijds aandeelhouder en anderzijds werknemer/ bestuurder. Verder is het mogelijk dat hij vermogen ter beschikking stelt aan de BV of andersom. Door het feit dat een DGA meerdere petten op kan hebben kunnen tegenstrijdige belangen ontstaan. Uitgangspunt dient te zijn dat te allen tijde zakelijk wordt gehandeld tussen de BV en de DGA. Dit houdt in dat vergoedingen dienen te worden gehanteerd die in een soortgelijk geval ook met derden zouden zijn overeengekomen. De DGA mag zijn BV dus niet bevoor- of benadelen. Indien toch sprake is van een bevoordeling of benadeling dan wordt dit fiscaal gecorrigeerd naar zakelijke waarden. Belangrijk is dat handelingen tussen de BV en DGA zijn te herleiden naar een schriftelijke overeenkomst. Het opstellen van schriftelijke overeenkomsten lijkt wellicht onnodig omdat de DGA veelal alle aandelen heeft in de BV, echter voor het bewijs van de zakelijkheid naar bijvoorbeeld de Belastingdienst of, ingeval van een faillissement, naar de curator, kan een schriftelijke overeenkomst goede diensten bewijzen. BDO kan deze overeenkomsten geheel op maat voor u opstellen. 18 HOE STEL IK EEN BUSINESSPLAN OP? WELKOM IN DE BV 17

10 4 FISCALE SPELREGELS TUSSEN DE DGA EN ZIJN BV FISCALE SPELREGELS TUSSEN DE DGA EN ZIJN BV DGA salaris Omdat de uitkering van dividend een lagere belastingdruk met zich mee kan brengen dan het uitbetalen van salaris wordt vaak getracht het salaris van de DGA zo laag mogelijk te houden, dat wil zeggen zodanig vast te stellen dat men onder het toptarief van 52% blijft. De wetgever heeft echter enkele regels opgesteld waaraan de hoogte van het salaris minimaal moet voldoen. Deze regels zijn met ingang van 2015 veranderd. Zoals reeds in paragraaf 3.1 is aangegeven moet het salaris van de DGA minimaal bedragen. Daarnaast dient de beloning van de DGA minimaal gelijk te zijn aan het hoogste loon van de andere werknemers van de BV. Hierbij merken wij op dat elke BV met personeel een salarisadministratie dient te voeren. Indien de DGA in dienst is bij een andere BV dan de andere werknemers (bijvoorbeeld bij de holding) geldt dat deze BV ook verplicht is een salarisadministratie te voeren. Indien de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat de meest vergelijkbare werknemers (niet-dga s) meer verdienen dan de DGA, dient de DGA ten minste 75% van dit hogere salaris als salaris aan te merken. Daarnaast wordt door de Belastingdienst in bepaalde gevallen de afroommethode toegepast. Deze houdt in dat het salaris van de DGA uit de winst van de vennootschap (voor aftrek van het salaris van de DGA) wordt berekend. De Belastingdienst mag de afroommethode alleen hanteren in de gevallen waarin de opbrengsten grotendeels zijn toe te schrijven aan de persoonlijke kwaliteiten van de DGA (bijvoorbeeld bij vrije beroepen, zoals medici). Het loon wordt, bij toepassing van de afroommethode, gesteld op een percentage van de winst van de vennootschap, waardoor de (fiscale) aantrekkingskracht van de BV bestaande uit het tariefsverschil in de loon/inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting voor een groot deel teniet wordt gedaan. Ook wordt bij de discussie over de hoogte van het salaris van de DGA vaak de (hoogte van de) managementvergoeding betrokken die de BV ontvangt (indien van toepassing). In paragraaf 4.4 wordt een nadere toelichting gegeven over managementvergoedingen. Zoals gezegd zijn de regels per 1 januari 2015 veranderd. Dit betekent onder meer dat DGA s van wie het loon is vastgesteld met toepassing van de 70%-norm (die gold tot en met 2014), hun salaris in 2015 moeten verhogen met 75/70 e van dat loon. 4.3 Arbeidsovereenkomst Het advies luidt om de hoogte van het salaris van de DGA in een schriftelijke (arbeids)overeenkomst vast te leggen. De arbeidsovereenkomst van een DGA kan zodanig worden geredigeerd dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale vrijstellingen in de loonbelasting. BDO is u graag van dienst bij het vaststellen van een zakelijk salaris en het opstellen van de arbeidsovereenkomst. 4.4 Managementovereenkomst Indien de DGA werkzaamheden verricht voor meer vennootschappen is het niet (altijd) praktisch om bij al deze vennootschappen op de loonlijst te staan. Derhalve treedt de DGA in een dergelijk geval vaak in loondienst bij de holding. De holding berekent dan een bedrag door aan de andere vennootschappen voor de werkzaamheden welke door de DGA, namens de holding, worden verricht. Aan deze doorberekening dient een managementovereenkomst ten grondslag te liggen, waarin bedoeld bedrag de managementfee wordt geregeld. Behalve de managementfee worden in een managementovereenkomst onder andere de volgende zaken opgenomen: taakverdeling; arbeidsongeschiktheid; looptijd; geheimhouding; concurrentiebeding; beëindigingsgronden/opzegging. Het opstellen van een managementovereenkomst is maatwerk, waarbij BDO u graag assisteert. Soms kan het overigens wel handig zijn om bij verschillende vennootschappen op de loonlijst te staan. 4.5 Lenen van de BV Indien een DGA geld leent van de BV dient de DGA, zoals hiervoor al gezegd, rente aan de BV te betalen. De schuld mag in beginsel niet onbeperkt oplopen. Aan de schuld moet bovendien een zakelijke (lenings)overeenkomst, waarin onder andere aflossingsafspraken en zekerheid zijn geregeld, ten grondslag liggen. Bij overtreding van voormelde regels kan de Belastingdienst de geldopnamen van de DGA aanmerken als winstuitdeling. In dat geval zou 25% dividendbelasting/inkomstenbelasting verschuldigd zijn, eventueel verhoogd met een boete. Daarnaast zou de Belastingdienst de lening kunnen aanmerken als een onzakelijke lening, waardoor bijvoorbeeld een eventueel afwaarderingsverlies niet aftrekbaar is. 4.6 Borgstellingen Soms wordt bij de verkrijging van een krediet door de BV bij een bank, een borgstelling van de aandeelhouder verlangd. Borg staan houdt in dat, indien de BV niet aan haar financiële verplichtingen met betrekking tot de financiering kan voldoen, de aandeelhouder tot een bepaalde som (welke in de borgstellingsovereenkomst is opgenomen) in privé aansprakelijk is. Omdat de aandeelhouder die borg staat een bepaald risico loopt met zijn privévermogen, dient hiervoor een (zakelijke) vergoeding te worden betaald door de BV. Deze borgstellingsprovisie is aftrekbaar bij de BV en belast bij de aandeelhouder als resultaat uit overige werkzaamheden (box 1). In geval de aandeelhouder daadwerkelijk wordt aangesproken door de bank verkrijgt deze hiermee een regresvordering op de BV. De BV verkeert in een dergelijke situatie veelal in een financieel (zeer) slechte positie waardoor de regresvordering van de DGA op de BV waarschijnlijk een waarde heeft van nihil. Het verlies op de borgstelling kan in box 1 worden afgetrokken tegen maximaal 52%. Er hoeft niet te worden gewacht totdat de schuldeiser is betaald. Als namelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het vormen van een voorziening, kan de aftrekpost ook eerder worden opgevoerd. Een goede overeenkomst tussen de BV en de DGA is van essentieel belang. Let op! Het bovenstaande geldt alleen indien de borgstelling zakelijk is. Is sprake van een zogenoemde onzakelijke borgstelling, dan is het verlies niet aftrekbaar in box 1. Hoogstens kan in box 2 een verlies in aanmerking worden genomen bij onder andere de verkoop van de BV. 4.7 Auto van de zaak of auto in privé Een DGA heeft de keuze om de auto waarin hij rijdt, indien deze zowel privé als zakelijk wordt gebruikt, op naam van de BV te zetten of in privé te houden. In sommige situaties zal het voordeliger zijn om de auto in privé te houden, in andere situaties is het voordeliger om de auto op naam van de BV te zetten. Wij zullen hieronder de verschillen tussen beide keuzemogelijkheden nader toelichten. Auto van de zaak Uitgaande van de situatie dat op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé wordt gereden met de auto, vindt een bijtelling wegens privégebruik van de auto plaats. In dat geval wordt jaarlijks ten minste 4%, 7%, 14%, 20% of 25% (percentages 2015; afhankelijk van de CO 2 -uitstoot van de auto) van de cataloguswaarde van de auto bij het inkomen van de DGA geteld. Een specifieke regeling geldt voor auto s die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Na 2015 zullen de bijtellingspercentages (en CO 2 -normen) worden aangepast. Alle kosten van de auto (brandstof, onderhoud, aanschaf/afschrijving, verzekeringen, motorrijtuigenbelasting) kunnen in aftrek worden gebracht bij het bepalen van de winst van de BV. Voor de btw kan een BV die een auto (deels) zakelijk gebruikt volledig tot zijn bedrijfsvermogen rekenen. De btw op de aanschaf en de kosten verbonden aan het gebruik van de auto kunnen dan in aftrek worden gebracht, voor zover de auto wordt gebruikt voor btw-belaste prestaties. Dit geldt zowel voor personen- als voor bestelauto s. Daarbij merken wij op dat het privégebruik van de auto voor de btw vervolgens als een fictieve dienst wordt gezien, waarover btw is verschuldigd. De regels in verband met de berekening van de btw over het privégebruik zijn als volgt. Uitgangspunt is dat de btw moet worden berekend over de werkelijke kosten van het privégebruik van de auto. Aan het einde van het jaar is dan 21% btw verschuldigd over de gemaakte uitgaven voor de betreffende auto, voor zover de auto wordt gebruikt voor privédoeleinden. De gemaakte uitgaven bestaan uit: 1/5 e van de aanschafkosten (excl. btw en BPM) gedurende de eerste vijf jaren na ingebruikname, en alle kosten met betrekking tot onderhoud, lease en gebruik in een jaar, mits daarop btw drukt. De berekening van de verschuldigde btw over het privégebruik op basis van de hoofdregel is dan als volgt: 21% x het aantal privékilometers x gemaakte uitgaven het aantal totale kilometers 18 WELKOM IN DE BV WELKOM IN DE BV 19

11 4 FISCALE SPELREGELS TUSSEN DE DGA EN ZIJN BV Als het werkelijke gebruik niet (aan de hand van de administratie) kan worden vastgesteld, is goedgekeurd dat de verschuldigde btw wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM). In dat geval hoeft voor btw-doeleinden geen kilometeradministratie te worden bijgehouden. Let op! Ter zake van de berekening van de verschuldigde btw over het privégebruik van de auto zijn specifieke regels en goedkeuringen van toepassing. Auto in privé Indien de auto in privé wordt gehouden, mag de BV een vergoeding van 0,19 per zakelijk gereden kilometer (inclusief woon-werkverkeer) vergoeden aan de DGA. Dit bedrag komt in aftrek van de winst van de BV en is onbelast bij de DGA. Het advies daarbij luidt om de zakelijke kilometers te registreren. De keuze Bij de beoordeling welke keuze het voordeligst is, zijn de volgende factoren van belang: het verwachte aantal zakelijke kilometers; het verwachte aantal privékilometers; de (aanschaf)waarde van de auto; de btw-status van de BV; het totale inkomen van de DGA; de totale daadwerkelijke kostprijs per kilometer van de auto. BDO rekent graag voor u uit welke mogelijkheid voor u het voordeligst is. BTW 5.1 Ondernemerschap Eenieder die prestaties verricht tegen vergoeding in het economische verkeer is ondernemer voor de btw. Het ondernemerschap in de btw is - in tegenstelling tot in de inkomstenbelasting - niet afhankelijk van het beogen van winst. In principe is een ondernemer over het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten btw verschuldigd over de vergoeding. In Nederland verrichtte belastbare prestaties kunnen zijn onderworpen aan de tarieven 0%, 6% of 21%. In bepaalde gevallen is de afnemer de btw verschuldigd. Ingeval een in de Wet op de omzetbelasting 1968 opgenomen vrijstelling van toepassing is, blijft btw-heffing achterwege. Een BV kan onder voorwaarden samen met andere ondernemers een fiscale eenheid voor de btw vormen, waardoor zij samen als één ondernemer worden aangemerkt. Dit staat geheel los van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, welke in paragraaf 2.5 is toegelicht. Alleen ondernemers kunnen deel uitmaken van de fiscale eenheid btw. Daarnaast dienen de onderdelen van de fiscale eenheid btw in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen. In tegenstelling tot in de vennootschapsbelasting (waar een minimum-aandelenbelang van 95% is vereist) kan bij een aandelenbelang van meer dan 50% in een dochtervennootschap al een fiscale eenheid voor de btw worden aangenomen. 20 WELKOM IN DE BV WELKOM IN DE BV 21

12 5 BTW BTW 5 De Belastingdienst kan al dan niet op verzoek van de ondernemers een beschikking afgeven, waaruit blijkt dat sprake is van een fiscale eenheid. In dat geval zal in principe slechts één btw-aangifte namens de fiscale eenheid hoeven te worden ingediend. Voor prestaties tussen BV s van de fiscale eenheid dient btw-heffing achterwege te blijven. Let op! De onderdelen van een fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van de fiscale eenheid. Als ondernemers voldoen aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid, maar als zodanig (nog) geen beschikking van de Belastingdienst hebben aangevraagd of ontvangen, kunnen zij handelen alsof ze een fiscale eenheid zijn. In dat geval dienen de onderdelen over onderlinge prestaties geen btw te berekenen. De onderdelen dienen dan nog wel afzonderlijk btw-aangiften in. Het voordeel van deze alsof-situatie is dat het hiervoor vermelde aansprakelijkheidsrisico wordt ontlopen. Het nadeel is dat partijen zonder de beschikking geen zekerheid hebben dat de Belastingdienst ook van mening is dat aan de voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid wordt voldaan. 5.2 Aftrek van voorbelasting In principe kan een ondernemer de btw op de door hem gemaakte kosten als voorbelasting in aftrek brengen op de btw die hij moet afdragen, voor zover de kosten zijn toe te rekenen aan zijn btwbelaste prestaties. Deze aftrek moet plaatsvinden in het tijdvak waarin de factuur aan hem is uitgereikt. Een ondernemer, die enkel van btw vrijgestelde prestaties verricht, kan de btw op de gemaakte kosten niet in aftrek brengen. Ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen de btw op de kosten die toerekenbaar zijn aan beide soorten prestaties in aftrek brengen naar rato van de belaste omzet ten opzichte van de totale omzet van de onderneming. Deze verhouding wordt het pro rata genoemd. Indien een ondernemer aan de hand van objectieve en nauwkeurige gegevens aannemelijk kan maken dat het werkelijk gebruik afwijkt van de pro rata op basis van omzet (bijvoorbeeld op basis van m 2 ), dan mag worden uitgegaan van dat werkelijk gebruik. Indien een ondernemer kosten maakt die zowel aan belastbare als aan onbelastbare activiteiten zijn toe te rekenen, dan moet btw in voorkomend geval eerst worden gesplitst. Slechts de btw op de kosten die toerekenbaar zijn aan belastbare handelingen kan in aanmerking komen voor aftrek. De uiteindelijke aftrek wordt bepaald door het gebruik dat toerekenbaar is aan belaste prestaties. Niet alle btw kan als voorbelasting in aftrek worden genomen. Zo sluit de wet de aftrek van btw uit die door horecaondernemers in rekening is gebracht ter zake van ter plaatse genuttigde spijzen en dranken. Ook wordt aftrek uitgesloten voor uitgaven ten behoeve van het eigen personeel, indien de bevoordeling per personeelslid op jaarbasis meer dan 227 bedraagt. Deze correctie wordt ook wel de BUA-correctie genoemd (BUA: Besluit uitsluiting aftrek van omzetbelasting). 5.3 Aangifteplicht Een ondernemer moet periodiek en tijdig de btw-aangifte indienen. Uitgangspunt is dat de ondernemer per kwartaal aangifte doet. Op verzoek kan maandelijks btw-aangifte worden gedaan. De Belastingdienst kan de ondernemer onder bepaalde omstandigheden ook verplichten maandelijks aangifte te doen. In verband met de economische crisis is goedgekeurd dat iedere ondernemer per kwartaal aangifte doet. Ook ingeval in een tijdvak geen omzet is gegenereerd of kosten zijn gemaakt waarop btw drukt, moet een ondernemer btw-aangifte doen. Indien niet, te laat of onjuist aangifte wordt gedaan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag en/of een boete opleggen. 5.4 Facturatieplicht De factuur speelt een cruciale rol in de btw-systematiek. Een ondernemer moet voor het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding in principe een factuur uitreiken aan zijn afnemer, mits dat een btw-ondernemer is. De factuur moet uiterlijk de vijftiende dag volgend op de maand waarin de prestatie wordt verricht zijn uitgereikt. De factuur moet aan bepaalde vereisten voldoen. Voor het uitreiken van een onjuiste factuur kan de Belastingdienst een boete opleggen. De afnemer kan de in rekening gebrachte btw alleen in aftrek brengen als hij over een juiste factuur beschikt. Op de factuur moeten in ieder geval de factuurdatum, het factuurnummer, de volledige naam en adresgegevens van de prestatieverrichter en de afnemer, het btw-nummer van de prestatieverrichter, een omschrijving van de prestatie, de vergoeding en het toepasselijke btw-tarief worden vermeld. In bepaalde situaties dient de factuur aanvullende gegevens te bevatten. Een ondernemer mag op elektronische wijze factureren. Uitgangspunt is dat papieren en elektronische facturen gelijk moeten worden behandeld. Beide typen facturen moeten minimaal zeven jaren bewaard worden. Deze wettelijke bewaartermijn geldt ook voor de overige onderdelen van uw administratie (een enkele uitzondering daargelaten). 5.5 Btw en de DGA Een DGA van een BV wordt voor de in loondienst voor zijn BV verrichtte werkzaamheden niet als btw-ondernemer aangemerkt. Dit geldt ook voor andere prestaties die hij op naam, voor rekening en onder verantwoordelijkheid van zijn BV verricht. Voor zelfstandige prestaties, zoals bijvoorbeeld de verhuur van een pand, is de DGA wel zelfstandig btw-ondernemer. In dat geval kan de DGA samen met zijn BV( s) een fiscale eenheid voor de btw vormen. 5.6 Prestaties over de grens Om de juiste btw-regels toe te passen moet worden bepaald in welk land een bepaalde prestatie plaatsvindt. Wij schetsen hierna de hoofdregels voor het bepalen van de plaats van de levering van goederen en het verrichten van diensten. Let op! Er zijn uitzonderingen op onderstaande hoofdregels. 1 De levering van goederen Als hoofdregel geldt dat in het geval goederen worden verzonden of vervoerd, de plaats van levering is gelegen daar waar de verzending of het vervoer aanvangt. In alle andere gevallen is de plaats van levering daar waar het goed op het moment van levering is gelegen. Indien goederen in het kader van een levering aan een btwondernemer naar een andere EU-lidstaat worden vervoerd, is sprake van een intracommunautaire levering. Op die levering kan onder voorwaarden het 0%-tarief worden toegepast. De factuur dient dan aan extra eisen te voldoen. Als goederen in het kader van een levering aan een particulier naar een andere EU-lidstaat worden vervoerd kan de regeling voor afstandsverkopen van toepassing zijn. De plaats van levering is dan daar gelegen waar het vervoer van de goederen eindigt. Als de leverancier in een kalenderjaar of het daaraan voorafgaande jaar voor minder dan het in de EU-lidstaat van bestemming geldende drempelbedrag levert, dan is de regeling niet van toepassing. In het geval goederen in het kader van een levering naar een land buiten de EU worden vervoerd, is in principe sprake van export. Op die levering kan onder voorwaarden het 0%-tarief worden toegepast. 2 Het verrichten van diensten Voor het bepalen van de plaats van dienst wordt een onderscheid gemaakt in diensten die worden verricht aan ondernemers (B2Bdiensten) en aan particulieren (B2C-diensten). Als hoofdregel geldt dat de plaats van een B2B-dienst is gelegen daar waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Indien de afnemer in deze situatie in een andere EU-lidstaat is gevestigd, is een verleggingsregeling van toepassing. De dienstverrichter dient dan geen btw op de factuur te vermelden. De afnemer dient de btw zelf uit te rekenen en aan te geven in zijn eigen btw-aangifte. Op deze manier wordt voorkomen dat de dienstverrichter zich voor btw-doeleinden moet registreren in het land van zijn afnemer. De factuur dient aan aanvullende eisen te voldoen. Voor B2C-diensten geldt als hoofdregel dat de plaats van dienst is gelegen daar waar de dienstverrichter is gevestigd. Tenslotte Omdat deze brochure slechts hoofdlijnen behandelt, is, voor actie die wordt ondernomen of juist achterwege wordt gelaten, vooraf overleg met een BDO-adviseur zeer belangrijk. Met hem of haar kan worden gekeken naar de mogelijkheden om in uw specifieke situatie belasting te besparen. 22 WELKOM IN DE BV WELKOM IN DE BV 23

13 02/2015 BB1511

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1 DGA in de pocket Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten 14-5-2017 DGA in de pocket 1 Weten wat u verdient 14-5-2017 DGA in de pocket 2 Weten wat u verdient Gebruikelijk loon Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn:

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn: Ondernemers moeten voor hun onderneming een bepaalde rechtsvorm kiezen. In de praktijk zal het gaan om de volgende rechtsvormen: eenmanszaak vennootschap onder firma (waaronder de man/vrouw firma en de

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte.

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Toelichting oprichting besloten vennootschap Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Een rechtspersoon kan volgens haar doel aan het rechtsverkeer

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl) Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 23 juli 2014

Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 23 juli 2014 Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 1 Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen met zijn eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 4

Vennootschapsbelasting -- Deel 4 100% 2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale eenheid. Voorvoegingsverliezen.

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid 1 van 4 Fiscale eenheid 2 van 4 Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Kern De leden van de fiscale eenheid worden niet langer individueel in de Vpb betrokken maar éénmaal

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie