Validatie fiche : zones en Rechtzetting blz. 24, /02/2006 Aanpassing zone van de fiche

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Validatie fiche 281.10: zones 2.038 en 2.087 Rechtzetting blz. 24, 28. 1.2 21/02/2006 Aanpassing zone 2.118 van de fiche 281.10"

Transcriptie

1

2 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp /02/2006 Originele versie /02/ /02/2006 Validatie fiche : zones en Rechtzetting blz. 24, 28 Rechtzetting fiches en : toevoegen zone /02/2006 Aanpassing zone van de fiche /03/2006 Beschrijving record 2: zone /03/2006 Wijziging fiche en validatie (toevoeging codes 158 en 159) /03/2006 Wijziging validatie fiche , zone /03/2006 Wijziging adres site sociale zekerheid + limietdatum /05/2006 Nieuwe telefoonnummers (1.4.3) INKOMSTEN 2005

3 INHOUDSOPGAVE BLZ VOORWOORD 1. INLEIDING 1.1 Definities Verzending Belcotax aangifte Afzender Bericht aan de werkgevers en andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Ondernemingsnummer Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) Overzicht van de voornaamste wijzigingen voor het inkomstenjaar Procedure verwerking Record van het type Record van het type Wijziging van de fiche Wijziging van de fiche Wijziging van de fiche Wijziging van de fiche Wijziging van de fiche Wijziging van de fiche Nieuwe fiche voor de attesten voor liberaliteiten uitgereikt door volgens art. 104 WIB 92 erkende organismen. 1.3 Belcotax on web Identificatieprocedure Gebruiksaanwijzing 1.4 Correspondentie met de dienst Belcotax E mail Toezending van de informatiedrager Telefoon Briefwisseling. 1.5 Belangrijke herinnering TOETREDINGSVOORWAARDEN 2.1 Wie kan toetreden? Welke fiches? Wanneer?... 1 INKOMSTEN 2005

4 2.4 Hoe? Indiening door online invulling Indiening van een bestand via Internet.. Voorbereiding van een verzending.. Verzending van een bestand Bestanden toegezonden per post of per drager.. Waar? Welke gegevensdragers?.. Identificatie van de magnetische gegevensdragers.. Ontvangst en controleborderel. Opmerkingen 2.5 Procedure voor de verwerking van de gegevens Nummer van de verzending Ontvangstmelding Bericht van verwerking Magnetische gegevensdragers TEST Fiche bestemd voor de genieter van de inkomsten Fiches en opgaven op papier Procedure voor verbeteringen Bestanden vernietigt en vervangt Bestand met Gegroepeerde verbeteringen Online verbeteringen Andere documenten ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING 3.1 Alfanumerieke en numerieke zone Alfanumerieke zone Numerieke zone Structuur van een Belcotax bestand RECORDBESCHRIJVING 4.1 Beginrecord van een Verzending (record 0 ) Beschrijving van het beginrecord van een Verzending Opmerkingen... Sequentiële nummering van de fysische bestanden (0.012)... Identificatie van de afzender (0.014 tot 0.019)... Taalcode van de afzender (0.022)... E mail adres van de contactpersoon bij de afzender (0.023). Identificatie van de afzender ondernemingsnummer (0.024).. Type van de verzending nummer van de verzending (0.025 en 0.026) 4.2 Belcotax aangifte Algemeen Beginrecord van de Belcotax aangifte (record 1 ) Beschrijving van het beginrecord van een Belcotax aangifte 2 INKOMSTEN 2005

5 Opmerkingen... Gewestelijke directie Ontvangkantoor ( ).. Registratienummer = ondernemingsnummer (1.005)... Afdelingsnummer (1.007)... Schrappingcode (1.010)... Landcode (1.016)... Nummer taxatiedienst naam van de taxatiedienst ( )... Identificatie van de schuldenaar in een tweede of een derde taal (1.027 tot 1.036).... Nationaal nummer schuldenaar (1.037) Gegevensrecord van de Belcotax aangifte (record 2 ) Algemene beschrijving van een gegevensrecord Opmerkingen... Optionele zones... Nationaal nummer BIS nummer (2.011)... Identificatie van de genieter ( ).. Naam voornaam (2.013, 2.014).... Adres in het buitenland... Landcode postcode (2.016, 2.018, 2.112)... Fiscaal identificatienummer (FIN) (2.109)... Doorlopende nummering van de fiches (2.009)... Aard van de fiche (2.028)... De code Enkel opgave 325 (2.029)... Terugvordering van bezoldigingen negatieve bedragen Zone aantal dagen... Bedragen in eurocent Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Gegevensrecord Eindrecord van de Belcotax aangifte (record 8) Beschrijving eindrecord van de Belcotax aangifte Opmerkingen... Controletotalen (8.011, 8.012, 8.013) Eindrecord van een Verzending (record 9) Beschrijving van het eindrecord van de Verzending VALIDATIE VAN DE BESTANDEN Validatie van het beginrecord van een verzending Validatie van de Belcotax aangifte... 3 INKOMSTEN 2005

6 5.2.1 Validatie beginrecord Algemene validatie van het gegevensrecord Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie record fiche Validatie van het eindrecord Validatie van het eindrecord van een Verzending... BIJLAGEN 1. Ontvangst en Controleborderel 2. Technische kenmerken van de magnetische informatiedragers 3. Landcodes (RSZ) 4. Rekeningnummer Directie Ontvangkantoor 5. Standaard ASCII code 6. Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing 7. Formulier: Dienstverlener: Het aanduiden van een lokale beheerder 4 INKOMSTEN 2005

7 VOORWOORD Ten gevolge van de nieuwe mogelijkheden die de ontwikkeling van de toepassing Belcotax on web biedt, is de brochure ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. Meer dan ooit willen we u dan ook vragen om de brochure aandachtig door te nemen. Behalve wijzigingen in de gebruikte terminologie (de begrippen verzending, Belcotax aangifte, verzender, enz.), zullen een aantal wijzigingen in de nieuwe toepassing een belangrijke invloed hebben op de werkwijze, zelfs voor de klanten die dit jaar nog niet wensen over te stappen naar Belcotax on web. We nodigen u dan ook uit om na te gaan of u wel degelijk in het bezit bent van de laatste versie van deze brochure die beschikbaar is op: 5 INKOMSTEN 2005

8 1. INLEIDING In art. 92 van het KB tot uitvoering van het WIB 1992 (Belgisch Staatsblad van ) is bepaald dat de schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten elk jaar voor de verkrijgers van deze inkomsten fiches moeten invullen en samenvattende opgaven voor deze fiches moeten opstellen. In het kader van het systeem Belcotax on web kunnen werkgevers en andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten aan hun verplichtingen ten opzichte van de Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit (A.O.I.F.) voldoen door deze gegevens via het Internet of op een magnetische informatiedrager in te dienen. Het systeem Belcotax on web is zo opgebouwd dat alleen de fiches 281 moeten worden ingediend. De opgaven 325 worden door de Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit (A.O.I.F.) uit de gegevens van de fiches 281 afgeleid. Belcotax on web In het kader van de nieuwe projecten die erop gericht zijn de fiscale verplichtingen van de schuldenaars van inkomsten te vergemakkelijken, heeft de FOD Financiën een modernisering van haar systeem Belcotax op poten gezet: Belcotax on web. Deze modernisering is erop gericht om maximaal gebruik te maken van de nieuwe communicatiekanalen zoals het Internet en tevens om aan de klanten de mogelijkheid te bieden hun bij de FOD Financiën ingediende gegevens op een autonome wijze te beheren. In Belcotax on web heeft de schuldenaar van inkomsten de keuze om zijn gegevens onder de vorm van een bestand via het Internet te versturen of zijn gegevens in de online module zelf in te voeren. Het systeem biedt tevens de mogelijkheid om de ingediende gegevens op een autonome wijze te beheren door het indienen van verbeterende bestanden of online door gebruik te maken van de schermen raadplegen/wijzigen/annuleren/toevoegen. Om toegang te krijgen tot de Belcotax on web toepassing moet de gebruiker beschikken over een elektronische handtekening onder de vorm van een certificaat dat afgeleverd wordt door erkende organismen zoals E trust, Isabel en Globalsign (zie Identificatieprocedure). De nieuwe mogelijkheden zijn: Transfer van bestanden (Verzendingen) via het Internet Indiening van bestanden in.xml formaat Toegang via Internet tot een programma voor validering vóór verzending Mogelijkheid tot verbeterende en laattijdige verzendingen 6 INKOMSTEN 2005

9 Online raadpleging en verbetering van ingediende gegevens Online invulling van fiscale fiches met de mogelijkheid om deze fiches in PDF formaat te bekomen. De terbeschikkingstelling van de nieuwe Belcotax functies brengt voor de gebruiker geen verplichting mee om zijn interne systemen aan te passen. Het gebruik van het oude Belcotax formaat (.txt bestand) en van de klassieke gegevensdragers (diskette, cassette, CD Rom, DVD) die per post toegezonden worden is zoals in het verleden nog steeds toegestaan. De in te dienen gegevens kunnen nochtans vóór de verzending gevalideerd worden met behulp van een downloadbaar programma. Dientengevolge zal de Administratie ook strenger zijn wat betreft de kwaliteit van de gegevens. Zoals elk jaar zijn in de brochure de door de fiscale wetgeving ingegeven wijzigingen aan de inkomstenfiches opgenomen. De belangrijkste wijzigingen aangaande het inkomstenjaar 2005 zijn opgenomen onder punt 1.2. Het is mogelijk dat wij op basis van informatie die ons laattijdig zou bereiken genoodzaakt zijn om wijzigingen aan te brengen aan de brochure. De laatste versie zal steeds beschikbaar zijn op de site van Belcotax on web. De aangebrachte wijzigingen zullen vermeld worden aan het begin van het document. 1.1 Definities In deze brochure zullen volgende termen meermaals gebruikt worden: Verzending Een Verzending is het bestand dat het geheel van de Belcotax aangiften (verzameling van gegevens voor één schuldenaar van inkomsten) bevat en dat afgesloten wordt door een EOF (end of file). Het bestaat uit: één record van het type 0: identificatie van de afzender één of meerdere Belcotax aangiften (records 1, 2, en 8) één record van het type 9: controletotalen Belcotax aangifte Een Belcotax aangifte bevat, als deel van een Verzending, de fiches van één schuldenaar van inkomsten. Ze bestaat uit: één record van het type 1: identificatie van de schuldenaar één of meerdere records van het type 2: fiches 281 één record van het type 8: controletotalen Afzender Organisme dat door een schuldenaar gemachtigd is om de gegevens van de fiscale fiches in te dienen bij de FOD Financiën. 7 INKOMSTEN 2005

10 De Afzender kan de schuldenaar zelf zijn, een sociaal secretariaat of een ander gemachtigd organisme. Hij wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn ondernemingsnummer (KBO) Bericht aan de werkgevers en andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Het bericht aan de werkgevers herneemt in brochurevorm de richtlijnen die in acht moeten worden genomen bij het uitreiken van de fiches. Dit bericht wordt jaarlijks opgenomen in het Belgisch Staatsblad. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad kan "Het bericht aan de Werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de Bedrijfsvoorheffing" in brochurevorm worden bekomen bij het bevoegde Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing. Dit document kan u ook downloaden via de site van de Federale Overheidsdienst FINANCIËN: Voor alle vragen betreffende de bedragen (wettelijke aard) op te nemen in de zones van de fiches (zie tot ), gelieve Het bericht aan de werkgevers, inkomsten 2005 te raadplegen. In de rest van dit document wordt het Bericht aan de werkgevers kortweg Het Bericht genoemd Ondernemingsnummer Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) De Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) kent voortaan een uniek identificatienummer toe aan elke onderneming en aan elke handelaar. De Kruispuntbank bevat daardoor van elke onderneming het ondernemingsnummer en de overeenkomstige identificatiegegevens (naam, adres, maatschappelijke vorm, ). Dankzij dit unieke identificatienummer moeten ondernemingen niet langer verschillende keren dezelfde formaliteiten vervullen bij de verschillende diensten. De uitwisseling van informatie tussen de betreffende diensten gebeurt via de Kruispuntbank. Voor de ondernemingen die reeds bestonden vóór 1 juli 2003 komt het ondernemingsnummer overeen met het BTW nummer of het nummer van het Rijksregister der Rechtspersonen (RRP), voorafgegaan door een 0. VOORHEEN HUIDIG BTW RRP Voor de ondernemingen die noch over een BTW nummer, noch over een nummer van het Rijksregister der Rechtspersonen beschikken, zal de Kruispuntbank 8 INKOMSTEN 2005

11 Ondernemingen automatisch een ondernemingsnummer beginnend met 0 toekennen. Een nieuw ondernemingsnummer beginnend met 0 is al toegekend aan de ondernemingen die na 1 juli 2003 zijn opgericht. Voor alle bijkomende informatie: Overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor het inkomstenjaar Procedure verwerking: De procedure voor het verwerken van de verzendingen is versneld. Ze kan binnen 48 uur gebeuren voor een verzending via Internet (zie hoofdstuk 2.5). Een ontvangstmelding of een bericht van weigering wordt systematisch verstuurd per e mail bij de ontvangst van een verzending bij de FOD. Een bericht van definitieve verwerking wordt verzonden per e mail. Verbeterende en laattijdige verzendingen zijn mogelijk. De afzender wordt geïdentificeerd met zijn KBO nummer. Het bestand kan ingediend worden in.xml formaat. De mogelijkheid van een gedeeltelijke aanvaarding van een bestand is verdwenen. Elke verzending wordt ofwel aanvaard ofwel volledig geweigerd. De verzendingen op magnetische gegevensdragers moeten gebeuren naar: Federale Overheidsdienst Financiën Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing van Brussel sectie BELCOTAX 2 de verdieping Belliardstraat Brussel OPGELET: Het Ontvangst en controleborderel (bijlage 1) is gewijzigd Record van het type 0 De identificatie van de afzender is verplicht (KBO nr, naam, adres, telefoonnummer, e mail, taal). type van verzending (0.025): Deze nieuwe zone laat toe na te gaan of het gaat om een gewone verzending (=0) of een verbeterende verzending (=1). Referentie van de gewijzigde verzending (0.026): Deze zone moet verplicht ingevuld worden als het gaat om een verbeterende zending. Ze bevat het identificatienummer van de te verbeteren originele verzending. Buitenlandse postcode (0.027) bevat de buitenlandse postcode als de afzender zijn woonplaats heeft in een ander land dan België. Landcode van het land van de woonplaats van de afzender (0.028) Er wordt een spoor bijgehouden van elke verzending die onderwerp was van een ontvangstmelding, wat ook het resultaat van de verwerking was (aanvaard of geweigerd). Het sequentienummer (0.012) van de verzendingen moet hiermee rekening houden. 9 INKOMSTEN 2005

12 1.2.3 Record van het type 2 Het invullen van negatieve bedragen is toegelaten in bepaalde zones. Bij voorkeur wordt echter nog steeds de fiche gebruikt. Aard van de fiche (2.028) geeft aan of het record gegevens bevat van een gewone fiche, van een verbeterende fiche of van een toe te voegen of te annuleren fiche. Voornaam van de begunstigde (2.114) bevat de voornaam van de begunstigde van de inkomsten. Herdefiniëring van de oude zone (41 posities alfanumeriek), nu opgesplitst in de zones 2.115, en (11 posities numeriek en getekend) (8 posities numeriek). Bepaalde valideringen zijn verstrengd. Het niet respecteren van het formaat van de zones kan de weigering van een verzending veroorzaken: Numeriek, Getekend numeriek, Data, NN of KBO nr. Bepaalde valideringen die vroeger enkel een waarschuwing veroorzaakten worden nu blokkerend. Voorbeeld: afwezigheid van het nummer van de directie of het ontvangkantoor van de schuldenaar van de inkomsten, fout nationaal nummer, niet coherente datum, enz Wijziging van de fiche Verwijdering van de zone andere gehandicapten gezinstoestand Verwijdering van de zone andere vergoedingen Bezoldigingen Toevoeging in vak 11 van een zone Weerwerkpremie toegekend door de Vlaamse Gemeenschap ; zone Nieuw vak 15 met titel Overuren die recht geven op een overwerktoeslag en toevoeging van de zones: 2.118: totaal aantal effectief gepresteerde uren overwerk OPGELET: de overuren moeten met twee decimalen vermeld worden, zonder vermelding van een komma. Vb: 1 overuur dient als 100 opgenomen te worden 1 uur 45 min moet als 175 opgenomen worden 10 uur 30 min moet als 1050 opgenomen worden 2.070: berekeningsbasis van de overwerktoeslag voor die overuren. Nieuw vak 18 en toevoeging van een zone 2.041: overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst Wijziging van de fiche Verwijdering van de zone andere gehandicapten gezinstoestand Wijziging van de fiche INKOMSTEN 2005

13 Toevoeging van de zones 2.070, 2.071, voor de vermelding van de achterstallen voor werkloosheid met anciënniteitstoeslag van na Wijziging van de fiche Toevoeging van de zones en voor de vermelding van de achterstallen voor brugpensioen met anciënniteitstoeslag van na Verwijdering van het verschil tussen brugpensioen nieuw regime/oud regime 2.062, 2.063, 2.067, en Verwijdering van de zones aantal dagen en Wijziging van de fiche Verwijdering van de zone andere gehandicapten gezinstoestand Verwijdering van de zone Andere vergoedingen Wijziging van de fiche Toevoeging in de rubriek van de zone: : I Toevoeging in de rubriek van de zones: : H : O : S Nieuwe fiche voor de attesten voor liberaliteiten uitgereikt door volgens art. 104 WIB 92 erkende organismen. 1.3 Belcotax on web De toepassing Belcotax on web is vooral bedoeld om de afzender de mogelijkheid te geven om de ingediende gegevens autonoom te beheren. Eens geïdentificeerd met zijn elektronische handtekening zal hij toegang hebben tot de raadpleging, wijziging en annulering van alle gegevens die hij ingevoerd zal hebben bij de FOD via Belcotax, ongeacht de wijze van verzending (klassieke drager of Internet). Hij zal eveneens toegang hebben tot de functie ter validering (voorbereiding) van een verzending. Dat kleine programma dat ter beschikking van de klant wordt gesteld laat toe een eerste validering te doen van een verzending die hij zelf aangemaakt heeft in.txt of.xlm formaat. Tenslotte kan de gebruiker nieuwe fiches online invullen en er, indien hij dat wenst, een printbare fiscale fiche in PDF formaat downloaden. 11 INKOMSTEN 2005

14 1.3.1 Identificatieprocedure Hoe toegang krijgen tot de toepassing? Omdat Belcotax on web een beveiligde toepassing is, moet u, om verbinding te kunnen maken met het systeem, beschikken over een gebruikersnaam, een paswoord en een certificaat klasse 3 (In de loop van 2006 zal het eveneens mogelijk zijn gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart. Het openstellen van deze functionaliteit zal aangekondigd worden op de site.) U bent een onderneming die niet onderworpen is aan de RSZ, een werkgever RSZ, een erkend sociaal secretariaat of een dienstverlener en u beschikt reeds over een gebruikersnaam en een paswoord voor de beveiligde toepassingen beschikbaar via het portaal van de Sociale Zekerheid : u dient enkel nog, indien u daarover nog niet beschikt, een certificaat klasse 3 aan te vragen bij één van de erkende certificatieautoriteiten meer info op : klik rechts op de vermelding in het blauw: «Bekomen van een certificaat» u gaat vervolgens naar het portaal van de sociale zekerheid waar u zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en paswoord te volgen weg: klik op «De onderneming» klik vervolgens op «Werkgevers RSZ» klik tenslotte op «aanmelden» in het zwarte kader, linksonder nadat u ingelogd bent en op uw welkomstpagina terecht gekomen bent, klikt u op de vermelding in het blauw «Beheer van certificaat te gebruiken op het portaal van de Sociale Zekerheid» en volg de richtlijnen vermeld op het scherm ten slotte dient u enkel nog naar de site van de FOD Financiën te gaan en u daar, met behulp van dezelfde toegangscodes, aan te melden bij de toepassing Belcotax on web : U bent een onderneming die niet onderworpen is aan de RSZ of een werkgever RSZ en u beschikt nog niet over een gebruikersnaam en paswoord voor de beveiligde toepassingen beschikbaar via het portaal van de Sociale Zekerheid: u moet eerst en vooral een lokale beheerder aanduiden meer info op: 12 INKOMSTEN 2005

15 klik rechts op de vermelding in het blauw: «Elektronisch formulier voor toegangsaanvraag» klik vervolgens op «Een toegangsaanvraag voor de beveiligde omgeving doen» en vul het online formulier in volgens de richtlijnen op de verschillende schermen op het einde van de procedure drukt u het aanvraagformulier af, ondertekent het en stuurt het terug naar het volgende adres: SmalS MvM Contactcenter Eranova Koninklijke Prinsstraat Brussel Belangrijk: de lokale beheerder moet verplicht een persoon zijn met een arbeidsovereenkomst bij uw onderneming of een actief lid van de raad van bestuur wanneer u uw toegangscodes per post ontvangen heeft, dient u zich een eerste keer aan te melden als lokale beheerder op het portaal van de Sociale zekerheid vervolgens voert u exact dezelfde stappen uit als vermeld in punt aankoop van een certificaat klasse 3 opladen van het certificaat verbinden met de toepassing Belcotax on web: U bent een dienstverlener en u beschikt nog niet over een gebruikersnaam en paswoord voor de beveiligde toepassingen beschikbaar op het portaal van de Sociale Zekerheid: u dient allereerst een lokale beheerder aan te duiden door het bijgevoegde papieren formulier (bijlage 7) volledig in te vullen en het, ondertekend, terug te sturen naar het volgende adres: SmalS MvM Contactcenter Eranova Koninklijke Prinsstraat Brussel Belangrijk: de lokale beheerder moet verplicht een persoon zijn met een arbeidsovereenkomst bij uw onderneming of een actief lid van de raad van bestuur wanneer u uw toegangscodes per post ontvangen heeft, dient u zich een eerste keer aan te melden als lokale beheerder op het portaal van de Sociale zekerheid 13 INKOMSTEN 2005

16 vervolgens voert u exact dezelfde stappen uit als vermeld in punt aankoop van een certificaat klasse Gebruiksaanwijzing opladen van het certificaat verbinden met de toepassing Belcotax on web: Een gebruiksaanwijzing voor de toepassing Belcotax on web kan u downloaden op volgend adres: Correspondentie met de dienst Belcotax E mail U kan de dienst Belcotax per e mail bereiken op volgend adres: Toezending van de informatiedrager Het adres voor de aflevering van fysieke dragers, in het geval u niet de transfer via Internet gebruikt, is: Federale Overheidsdienst Financiën Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing Brussel sectie BELCOTAX 2 de verdieping Belliardstraat BRUSSEL Telefoon Uitsluitend voor de ontvangst van fysieke dragers: Dhr Coulon tel : 02/ (Fr) Mevr Daspremont tel : 02/ (Fr) Mevr Lanckbeen tel : 02/ (Nl) Alle andere bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij: Dhr Van Ingelgem tel : 0257/ (Nl) Dhr Put tel.: 0257/ (Nl) Mevr Verdonck tel : 0257/ (Fr) Dhr Declercq tel.: 0257/ (Fr) 14 INKOMSTEN 2005

17 1.4.4 Briefwisseling Gelet op de omvang van de ons toegezonden briefwisseling is het nuttig om belangrijke opmerkingen, gevoegd bij het ontvangst en controleborderel, ook toe te zenden per e mail met ontvangstbevestiging. 1.5 Belangrijke herinnering Op volgende punten wordt speciaal de aandacht gevestigd: centralisatie van de informatie op een minimum aantal verzendingen; verplicht gebruik van nationale nummers of BIS nummers in minstens 85 % van de gevallen; belang van de schrappingcode ingeval bestanden vervangen worden (cf en ). Maak bij voorkeur gebruik van de nieuwe functies voor verbeterende zendingen of online wijzigingen/annuleringen; correct invullen van het afgifte en controleborderel met de identificatiegegevens van de afzender (KBO nr, adres, telefoonnummer van de contactpersoon, handtekening, ). Deze gegevens moeten volledig overeenstemmen met het record 0 van het betreffende bestand; het toesturen van uitvoerbare exe bestanden is strikt verboden. 15 INKOMSTEN 2005

18 2. TOETREDINGSVOORWAARDEN 2.1 Wie kan toetreden? Vennootschappen, verenigingen, privé organisaties en instellingen, de overheid, openbare instellingen en organismen in het algemeen, alle schuldenaars van inkomsten en alle instellingen die fiches of attesten uitrijken die opgenomen zijn in onderstaande lijst kunnen toetreden tot het Belcotax systeem voor hun eigen gegevens. Sociale secretariaten, boekhoudkantoren of andere rechtspersonen of organismen die door hun klanten daartoe gevolmachtigd zijn, kunnen toetreden voor de gegevens van hun klanten. 2.2 Welke fiches? Bezoldigingen Pensioenen Vervangingsinkomsten Werkloosheidsuitkeringen Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen) Inkomsten uit pensioensparen Wettelijke uitkeringen wegens blijvende ongeschiktheid Uitkeringen voor brugpensioen Bezoldigingen van bedrijfsleiders Attest van terugbetaalde sommen Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen Lijfrenten en tijdelijke renten Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno s, vacatiegelden, betalingen en andere voordelen alle aard Attesten van stortingen in het kader van het pensioensparen Attesten voor liberaliteiten Attesten PWA cheques (*) Attesten dienstencheques (*) Attesten financiële verantwoordelijkheid (*) Attesten van het fonds voor sociale en duurzame economie (*) Attesten startersfonds (*) Attesten terugbetaling sociale bijdragen zelfstandigen (*) (*) Beschrijving van de fiche op aanvraag via e mail: 2.3 Wanneer? De verzendingen moeten bij de Administratie toekomen ten laatste op 14 april Indien de bestanden geweigerd worden bij de validering (zie hoofdstuk 5) kunnen vervangende bestanden ingediend worden. 16 INKOMSTEN 2005

19 2.4 Hoe? De indiening van gegevens kan gebeuren: via de toepassing Belcotax on web, ofwel door de fiches online in te vullen, ofwel door een bestand te verzenden via het Internet, door een bestand te verzenden per post of per drager. NB: De combinatie van de verschillende indieningswijzen wordt sterk afgeraden of dient met de grootste omzichtigheid toegepast te worden. Het bepalen van het sequentienummer van de zending dient met een zeer grote nauwgezetheid te gebeuren. Het is immers volledig uw eigen verantwoordelijkheid. Een slecht gebruik of een slechte combinatie van de procedures ter verbetering (code vernietigt en vervangt en online verbeteringen) kan eveneens fouten veroorzaken. In elk geval zal het nuttig zijn uw verzendingen online te controleren Indiening door online invulling In het kader van Belcotax on web kunnen de fiscale fiches online ingevuld worden via de functie Verzending per codering van het hoofdmenu. Het oproepen van deze functie start een procedure voor de invoer van gegevens tijdens dewelke u de mogelijkheid heeft uw werk tussentijds te bewaren. Het tussentijds bewaren betekent niet dat de gegevens ook effectief opgenomen zijn in de bestanden van de Administratie. Daarvoor dient u een definitieve verzending aan te maken (functie verzenden in het tabblad Verzending ). U ontvangt vervolgens online een verzendingsnummer. De ontvangst van dat nummer betekent dat de verzending van de ingegeven gegevens correct verlopen is. Uw verzending maakt vervolgens het voorwerp uit van een ontvangstbevestiging per e mail. Pas daarna worden uw gegevens verzonden voor verwerking. In elk geval ontvangt u binnen de 48 uur na de definitieve verzending per e mail een verwerkingsbericht met het definitieve resultaat (aanvaard of geweigerd) van de verwerking. De laatste tussentijdse bewaring blijft beschikbaar voor een eventuele nieuwe sessie, op voorwaarde dat u niet expliciet de beëindiging van de sessie aangevraagd hebt en de gegevens nog niet succesvol verwerkt zijn (aanvaard). Op het moment van de definitieve verzending wordt automatisch een laatste bewaring uitgevoerd. Uw bewaarde gegevens zijn vervolgens niet meer toegankelijk. Ze worden opnieuw beschikbaar gesteld in het geval de verwerking tot een volledige weigering heeft geleid, om u zo de mogelijkheid te geven de nodige correcties uit te voeren. In het geval van aanvaarding worden de bewaarde gegevens automatisch gewist. 17 INKOMSTEN 2005

20 Elke gebruiker (afzender) kan tegelijkertijd maar beschikken over één enkel bewaard bestand. U moet dus de definitieve aanvaarding van een bestand afwachten vooraleer u nieuwe gegevens kan ingeven Indiening van een bestand via Internet Een Belcotax bestand kan ingediend worden via Internet onder de vorm van een.txt bestand of een.xml bestand. De voorbereidingsfunctie vertaalt het bestand naar een gecodeerd formaat voor de verzending naar de server. Voorbereiding van een verzending Kies de functie Voorbereiding in het menu. Deze voorbereiding bestaat uit een eerste validering van het bestand en een codering voor de verzending. De op dit niveau uitgevoerde valideringen zijn beknopte valideringen van het formaat en de samenhang van de gegevens. Drie types van anomalieën kunnen gevonden worden: blokkerende fouten omzeilbare fouten waarschuwingen Voor alle gevallen waar er anomalieën gevonden worden, wordt er een rapport opgeslagen op uw harde schijf in de map die u op het scherm opgegeven hebt. In het geval van blokkerende fouten wordt het bestand niet omgezet in een gecodeerd Belcotax on web (BOW) formaat en kan het dus niet verzonden worden. In het geval van anomalieën van het type omzeilbaar wordt het bestand in principe geweigerd. De codering en omzetting naar een verzendbaar bestand wordt nochtans wel uitgevoerd. De gebruiker zal echter uitgenodigd worden via e mail een vraag om opheffing van de problematische validering aan de dienst Belcotax te richten. Het bestand zal slechts verwerkt en aanvaard worden als deze dienst daarvoor de uitdrukkelijke toestemming geeft. Deze vraag moet het nummer van de verzending bevatten en alle elementen die nodig zijn om de FOD Financiën toe te laten een onderbouwde beslissing te nemen (met name een copie van de foutenlijst). De voornaamste anomalie die eventueel omzeild kan worden is de afwezigheid van een voldoende groot aantal nationale nummers van begunstigden in de ingediende gegevens. Verzending van een bestand Kies de functie Verzending bestand in het menu om toegang te krijgen tot de functie voor de verzending van het bestand. Zoek het te verzenden bestand in het gecodeerde formaat BOW op en klik op de knop Verzenden op het scherm. Als antwoord zal u een nummer van de verzending getoond worden. Dat nummer dient u te bewaren en te gebruiken voor alle latere contacten aangaande deze verzending. 18 INKOMSTEN 2005

21 Voor alle bijkomende inlichtingen gelieve de gebruiksaanwijzing van Belcotax on web te raadplegen, die gedownload kan worden op: Bestanden toegezonden per post of per drager De verzending van bestanden op CD Rom, DVD, cassette of diskette per post is nog steeds toegelaten. De bestanden mogen in.txt formaat of.xml formaat (met uitsluiting van elk ander formaat) opgemaakt zijn. De beschrijving van het.xml formaat kan u vinden op: Waar? De cassettes, CD s, DVD s of diskettes en het ontvangst en controleborderel moeten ingediend worden op het volgende adres: Federale Overheidsdienst Financiën Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing Brussel sectie BELCOTAX 2 de verdieping Belliardstraat BRUSSEL De gebruikers van het systeem Belcotax die hun gegevensdragers persoonlijk wensen te overhandigen in ruil voor een ontvangstbewijs kunnen dat doen op hetzelfde adres tijdens de kantooruren (8u 17u). Welke gegevensdragers? Type informatiedragers mainframe cassettes CD Rom DVD 3"1/2 diskettes De technische gegevens van de informatiedragers vindt u in bijlage 2. Identificatie van de magnetische informatiedragers Op de magnetische gegevensdragers dienen volgende identificatiegegevens te worden aangebracht: identificatie van de toepassing (BELCOTAX), identificatie van de afzender, KBO nummer van de afzender, identificatie van de magnetische informatiedrager (0.020), datum van aanmaak van het bestand, sequentienummer. 19 INKOMSTEN 2005

22 Ontvangst en controleborderel Voor elke verzending verstuurd via gewone post dient een ingevuld en ondertekend ontvangst en controleborderel, volgens het model in bijlage 1, te worden afgeleverd. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan het nauwgezet invullen van de identificatiegegevens van de afzender. We willen vooral de aandacht vestigen op het KBO nummer, het e mailadres en het sequentienummer van de verzending. Deze elementen zijn absoluut noodzakelijk voor latere communicatie. De identificatiegegevens van het borderel moeten overeenkomen met de identificatiegegevens opgenomen in het record 0 van het betreffende bestand. U dient eveneens het nationaal nummer te vermelden van de persoon die eventueel gemachtigd is om de gegevens te raadplegen/wijzigen via Belcotax on web. Daarmee wordt de persoon bedoeld die beschikt over de elektronische handtekening (certificaat zie punt 1.3.1) Opmerkingen De afzenders of individuele ondernemingen die fiches voor meer dan 5000 begunstigden indienen, dienen hun bestand bij voorkeur in op mainframe cassette, op Cd rom of op DVD. De afzenders of individuele ondernemingen die fiches voor minder dan 3000 begunstigden op mainframe cassette indienen, moeten hun gegevens centraliseren op één enkele mainframe cassette. Degene die diskettes indient mag pas een tweede, derde, vierde cassette gebruiken indien de eerste, tweede, derde volledig gevuld is. Met andere woorden; men dient de gegevens op zo weinig mogelijk diskettes te centraliseren. Men kan immers meerdere gegevensbestanden op één diskette opnemen (= Verzending). Pkzip bestanden op een diskette zijn toegelaten. Vermijd evenwel de compressie indien de grootte van het bestand u daartoe niet noodzaakt of indien u de mogelijkheid hebt een CD of een DVD te gebruiken..exe bestanden zijn daarentegen niet toegelaten. De Administratie heeft het recht de magnetische gegevensdragers die niet voldoen aan de vereisten te weigeren. Met name als er misbruik gemaakt wordt van de Pkzip compressie. Verzending van de gegevens moet gebeuren op de informatiedragers van de afzender. 20 INKOMSTEN 2005

23 2.5 Procedure voor de verwerking van de gegevens Nummer van de verzending Als u een bestand verstuurt via het Internet (invulschermen of verzending van een bestand) wordt het nummer van de verzending op het scherm getoond. Dat nummer identificeert uw verzending op unieke wijze. De ontvangst van dat nummer is de bevestiging dat de transfer van de gegevens op de server correct verlopen is. In het geval van een verzending per post of per drager, verschijnt het nummer op de ontvangstmelding Ontvangstmelding Na ontvangst van het bestand, ongeacht de verzendingswijze, wordt een eerste controle uitgevoerd. In deze eerste fase zijn de valideringen identiek aan degene die uitgevoerd zijn in het valideringsprogramma dat toegankelijk is in de functie Voorbereiding van Belcotax on web. Ze zijn erop gericht het formaat en de coherentie van de gegevens te controleren. Het resultaat is de verzending van een ontvangstmelding of van een bericht van weigering aan de afzender via e mail Bericht van verwerking Als er geen enkele anomalie gevonden werd in de eerste fase, wordt het bestand onderworpen aan een tweede controle om volgende gebreken te detecteren: dubbele gebruiken foute sequentienummers foute KBO nummers foute nummers sociaal secretariaat of niet erkende sociaal secretariaten afwezigheid van de correcte identificatie van een te verbeteren of te annuleren fiche Ingevolge deze tweede validering wordt het bestand definitief geladen in de databank van de Administratie. In elk geval wordt u door middel van een bericht van verwerking op de hoogte gebracht van de definitieve resultaten (aanvaard of geweigerd) voor uw verzending. Dat bericht wordt u, binnen 48 uur na de verzending via Internet, per e mail toegestuurd. Dit rapport vermeldt dus de goede afloop van de verwerking van het bestand door de Administratie. Dit rapport is opgesteld in de taal aangeduid door de afzender. Als het vermelde resultaat bestand aanvaard is, is de totaliteit van de gegevens opgenomen in de databank van de FOD Financiën. Dat betekent niet dat de inhoud (de bedragen) van de fiches gevalideerd is vanuit fiscaal oogpunt. 21 INKOMSTEN 2005

24 Als het uitgedrukte resultaat bestand geweigerd is, is geen enkel gegeven opgenomen in de databank van de FOD Financiën. Het sequentienummer van het volgende bestand moet, zowel in het geval van aanvaarding als in geval van weigering, verhoogd worden met 1. Verzending van magnetische gegevensdragers per post of per drager Indien u ervoor gekozen hebt uw gegevens in te dienen op een klassieke magnetische gegevensdrager, zal u eveneens een ontvangstmelding (of een weigering) en een bericht van verwerking toegestuurd worden per e mail (of per gewone post). Dezelfde valideringsregels als voor de verzendingen via Internet worden toegepast. Anderzijds, aangezien de verwerking nog manueel gebeurt, zouden de antwoordtermijnen langer kunnen zijn, zonder echter de 15 dagen te overschrijden. Als u binnen een redelijke termijn geen ontvangstmelding ontvangen hebt, gelieve dan contact op te nemen met de dienst Belcotax. 2.6 Magnetische gegevensdragers TEST De autonomie die de in Belcotax on web geïntegreerde valideringsmodule biedt, beperkt de noodzaak om voorafgaande testbestanden te verzenden. Desondanks blijft het voor de gebruikers die geen toegang hebben tot deze module mogelijk om testbestanden op klassieke magnetische gegevensdragers toe te zenden. De op deze bestanden toegepaste valideringen beperken zich tot deze uitgevoerd door de functie Voorbereiding van de toepassing Belcotax on web (valideringen van het formaat en de coherentie). Op het vergezellende borderel moet in het rood (grote letters) vermeld staan dat het gaat om een test en de zone van het beginrecord moet de vermelding BELCOTST bevatten. De testen kunnen gedurende het hele jaar aan de Administratie toegestuurd worden. 2.7 Fiche bestemd voor de genieter van de inkomsten Het verplichte gebruik van de officiële fiche bestemd voor de genieter vervalt en de toelating, gegeven door de Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit, om ervan af te wijken is niet meer verplicht. De fiche moet nochtans aan de verkrijger van de inkomsten toelaten zijn aangifte in de personenbelasting gemakkelijk in te vullen. Het gebruik van de officiële benaming van de inkomsten en van de conventionele codes, die ook voorkomen op de aangifte in de personenbelasting (vb. bedrijfsvoorheffing met code 286 op de fiche ), is bijgevolg zeer belangrijk. De conventionele code moet bovendien vóór het bedrag worden afgedrukt omdat dit ook de volgorde is op de aangifte in de personenbelasting. 22 INKOMSTEN 2005

25 Wie dat wenst kan het officiële model nog steeds bestellen bij het Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing met de daartoe bestemde bestelbon. Een afruk van de fiches in PDF formaat kan verkregen worden via de toepassing Belcotax on web. Ze kunnen wel enkel fiche per fiche afgedrukt worden. 2.8 Fiches en opgaven op papier De werkgevers en andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten mogen dit jaar nog opteren voor de procedure papier. Voor al de fiches die op papier worden ingediend, moet ook een opgave 325 op papier worden ingediend en de totalen van de opgave mogen alleen de 'papieren' fiches betreffen. Er mag dus geen enkele vermenging zijn tussen de indiening via papier en de indiening via Belcotax. Daarentegen is het niet meer toegelaten papieren fiches in te dienen ter verbetering van gegevens die via Belcotax zijn ingediend. Alle via het systeem Belcotax ingediende gegevens moeten via het systeem Belcotax verbeterd worden (online of door de verzending van verbeterende bestanden). Zo moet ook een fiche die oorspronkelijk op papier ingediend werd via de procedure papier verbeterd worden. In de toekomst moet de procedure papier vermeden worden ten voordele van de toepassing Belcotax on web. 2.9 Procedure voor verbeteringen De gegevens ingediend via Belcotax on web (via Internet of klassieke dragers) kunnen enkel verbeterd en geannuleerd worden binnen de toepassing volgens de hierna vermelde methodes. Wat ook de gekozen methode is, de verbeteringen, de annuleringen en de toevoegingen worden altijd uitgesteld verwerkt Bestanden vernietigt en vervangt Het verzenden van vervangende bestanden "annuleert en vervangt" is nog steeds toegelaten. Een bestand annuleert en vervangt is een gewone verzending; de zone heeft de waarde 0. De aanduiding dat het een vervangend logisch bestand betreft gebeurt via de schrappingcode (zone 1.010). De code laat het annuleren en vervangen toe van alle gegevens van eenzelfde type die reeds ingediend zijn voor een schuldenaar van de inkomsten. 23 INKOMSTEN 2005

26 Dit is in het bijzonder van belang voor schuldenaars van inkomsten die meerdere gegevensbestanden van hetzelfde type met dezelfde referentienummer hebben ingediend. Er bestaan twee hoofdtypes gegevensbestanden: bestanden met de fiches tot en bestanden met de fiches Zie eveneens hoofdstuk 4 punt Opmerking schrappingcode. Voorbeeld : Op worden er twee gegevensdragers ingediend A en B A bevat de fiches van het bedrijf B bevat de fiches van het bedrijf (zelfde registratienummer) Op wordt er een annulerend en vervangend (zone1.010=1) bestand met de fiches ingediend Het op ingediende bestand zal de twee bestanden van (fiches en fiches ) schrappen. Indien dit niet de bedoeling is moet men bovendien ook nog een nieuw bestand indienen met de fiches (zone 1.010=0). Het sequentienummer moet hoger zijn dan het sequentienummer van het bestand met de schrappingcode Bestand met Gegroepeerde verbeteringen De verbeteringen van een eerdere verzending kunnen verzonden worden onder de vorm van een bestand dat enkel de te verbeteren fiches van die zending bevat. U kan op deze manier bestaande fiches wijzigen of annuleren en zelfs nieuwe fiches toevoegen. Om het verschil te kunnen maken tussen de zendingen van gegroepeerde verbeteringen en gewone zendingen, moet de waarde 1 ingevuld worden in de zone Om de te verbeteren verzending te identificeren, moet het nummer van de verzending opgenomen zijn in zone Het te vermelden identificatienummer is vermeld in de ontvangstbevestiging van het originele bestand. De identificatie van de te verbeteren of te annuleren fiche gebeurt: ofwel via het nummer van de fiche opgelegd door de FOD (281.xx + volgnummer cfr. Zones en 2.009), ofwel via het nummer van de fiche bij de afzender (2.010). De toepassing identificeert een fiche bij voorkeur door de combinatie van het type van de fiche (281.xx) en het volgnummer. In het geval van een dubbel gebeurt een nieuwe opzoeking op basis van het nummer bij de afzender (2.010). Een wijziging van de identiteit of het adres van de begunstigde kan enkel gebeuren door de oude fiche te annuleren en een nieuwe toe te voegen. 24 INKOMSTEN 2005

27 U geeft de gewenste functie (annulering, toevoeging, verbetering) aan door de betreffende code op te nemen in de zone Online verbeteringen In het hoofdmenu van Belcotax on web kiest u de functie wijzigen annuleren toevoegen. Door deze keuze start u de verbeteringssessie. Deze sessie wordt pas beëindigd als u de verbeterende verzending bevestigt of ze onderbreekt. De verwerkingstermijnen voor de verbeterende verzendingen (incl. online) zijn identiek aan deze voorzien voor de originele bestanden Andere documenten Bepaalde bewijsstukken betreffende individuele werknemers (vb. de afschriften van de speciale verklaringen 276 Grens) dienen eveneens bij het bevoegde documentatiecentrum te worden ingediend. Deze bewijsstukken dienen vergezeld te zijn van een document dat de schuldenaar van de inkomsten identificeert en waarop vermeld zijn: het KBO nummer van de schuldenaar van de inkomsten; het nummer van de taxatiedienst van de schuldenaar van de inkomsten (zone 1.023); de naam en het adres van de schuldenaar van de inkomsten. 25 INKOMSTEN 2005

28 3. ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING 3.1 Alfanumerieke en numerieke zone Alfanumerieke zone De gegevens worden links gelijnd met opvulling van blanco s rechts. Oorspronkelijk zijn deze zones opgevuld met blanco's. Om te vermijden dat de blanco's op het einde van een record niet zouden worden geschreven, wat tot gevolg heeft dat het record geen 1000 bytes heeft, is het toegelaten een nul te plaatsen op de laatste positie. Dit probleem kan zich voordoen bij het maken van bestanden op diskettes Numerieke zone De gegevens worden rechts gelijnd met opvulling van nullen links. De getekende zones moeten een "+" teken krijgen via : "SIGN IS TRAILING SEPARATE CHARACTER". Het teken in de numeriek getekende zones moet ALTIJD aanwezig zijn en moet achteraan staan: vb. 100 positief = (nul) = 0+ Het teken is in de aangegeven lengte inbegrepen : vb. 18 N S betekent derhalve maximum 17 cijfers, de laatste positie is voor het teken Indien het een niet getekende numerieke zone is wordt ze geïnitialiseerd met nullen. Indien wel getekend wordt ze opgevuld met nullen gevolgd door een + in de laatste positie. 3.2 Structuur van een Belcotax bestand Een magnetische informatiedrager of een Verzending bevat steeds één Verzending, m.a.w. een bestand gevolgd door een EOF.(*) Rec. 0 identificatie van de afzender beginrecord van een bestand o Rec. 1 identificatie van de schuldenaar / aangifte 1 Rec. 2 gegevens van de fiches van aangifte 1 Rec. 2 o Rec. 8 record einde van de aangifte 1 controletotalen... o Rec. 1 identificatie van de schuldenaar / aangifte n Rec. 2 gegevens van de fiches van de aangifte n Rec. 2 o Rec. 8 record einde van de aangifte n controletotalen Rec. 9 record einde van het bestand controletotalen EOF (end of file) (*) In het geval van een magnetische gegevensdrager geldt het volgende: Een fysiek bestand kan meerdere cassettes omvatten. Een diskette komt nochtans altijd overeen met één enkele Verzending. 26 INKOMSTEN 2005

29 4. RECORDBESCHRIJVING 4.1 Beginrecord van een Verzending (record 0 ) Beschrijving van het beginrecord van een Verzending Dit record bevat de gemeenschappelijke gegevens van de Verzending. De identificatiegegevens van de afzender zijn essentieel en moeten altijd ingevuld worden, zelfs als de afzender de schuldenaar zelf is. ZONE POSITIE LENGTE TYPE INHOUD NR VAN TOT N de identificatiecode van het record : 0(nul) N het jaartal van de inkomsten (= 2005) N de zone volledig opvullen met nullen N de zone volledig opvullen met nullen N de zone volledig opvullen met nullen N de zone volledig opvullen met nullen N de zone volledig opvullen met nullen N de zone volledig opvullen met nullen N de zone volledig opvullen met nullen AN de omschrijving "BELCOTAX" of "BELCOTST" naargelang het om een reële informatiedrager of om een test informatiedrager gaat N de aanmaakdatum van het bestand DDMMJJJJ (> 1/1/2006) N sequentiële nummering van de 'fysische' bestanden die toegezonden worden aan de Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit (1 (één) voor het eerste bestand) 27 INKOMSTEN 2005

30 N het identificatienummer van het hoofdkantoor van het door de RSZ erkende sociaal secretariaat (anders opvullen met nullen) AN de naam van de afzender van de schuldenaar van de inkomsten AN de straatnaam en het nummer van de afzender N het postnummer van de afzender AN de gemeente van de afzender AN het telefoonnr van de afzender AN het faxnr van de afzender AN de identificatie van de magnetische informatiedrager (vrij) AN de naam van de contactpersoon bij de afzender N de taalcode van de afzender 1 =Nederlandstalig 2 = Franstalig 3 = Duitstalig AN e mail adres van de contactpersoon bij de afzender N ondernemingsnummer (KBO) van de afzender N 0=originele verzending 1=verzending gegroepeerde verbeteringen N identificatienummer van de te verbeteren verzending AN buitenlandse postcode van de afzender N landcode van de afzender AN zone volledig opvullen met blanco s 28 INKOMSTEN 2005

Fiche 281.10 : 2.118 < 200000 (2000 uren) Indieningstermijn 13 april 2007

Fiche 281.10 : 2.118 < 200000 (2000 uren) Indieningstermijn 13 april 2007 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 09/01/2007 Originele versie 1.1 18/01/2007 Fiche 281.11 (toevoeging zone 2.073) Fiche 281.18 (wijziging zones 2.069, 2.070, 2.071, 2.072 naar 2.067, 2.068, 2.069,

Nadere informatie

Fiche nieuwe lay-out Verbetering fiche (toevoeging zone 2.067) Update procedure voor toegang tot BOW

Fiche nieuwe lay-out Verbetering fiche (toevoeging zone 2.067) Update procedure voor toegang tot BOW Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 14/12/2007 Originele versie 1.1 04/01/2008 Fiche 281.25 nieuwe lay-out Verbetering fiche 281.11 (toevoeging zone 2.067) Update procedure voor toegang tot BOW 1.2

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 30/11/2015 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 30/11/2015 Eerste versie 1 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 30/11/2015 Eerste versie INKOMSTEN 2015 Inhoud VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending... 6 1.1.2. Belcotax aangifte... 6 1.1.3.

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp 1.0

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp 1.0 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 INKOMSTEN 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending... 6 1.1.2. Belcotax

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2009 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2009 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 01/12/2009 Eerste versie 1.1 11/12/2009 Annulering forfaitaire onkostenvergoedingen kunstenaars (281.10 zones 2.128 en 2.129, 281.30 zones 2.119 en 2.120 en 2.083

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 12/12/2013 Eerste versie 2.0 18/12/2013 Correctie van de validatieregels bij de fiche 281.10 hierbij werd de tag 2009 vervangen door 2011 en de tag 2063 vervangen

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 12/12/2013 Eerste versie INKOMSTEN 2013 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending...

Nadere informatie

Maximumbedrag Privé PC Aanpassen labels van de fiches en

Maximumbedrag Privé PC Aanpassen labels van de fiches en Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 29/11/2012 Eerste versie 2.0 9/01/2013 Wijzigingen Pg 49, zone 2.139 : wijziging TXT positie van 1221 tot 1352 met een lengte van 132 Pg 62, fiche 281.10 : wijziging

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2010 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2010 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.1 01/12/2010 Eerste versie 1.2 03/01/2012 Toevoeging wijziging fiches 281.30 - Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Annulering van de wijzigingen aan fiche 281.13

Nadere informatie

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem INKOMSTEN 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1.

Nadere informatie

ATTEST Validatie aangifte Belcotax

ATTEST Validatie aangifte Belcotax ATTEST 281.61 Validatie aangifte Belcotax * = waarschuwing = omzeilbare fout = blokkerende fout 1 Validatie van het beginrecord van een Verzending (tags v0 ) 0.002 =2015 (test) Inkomstenjaar 0.010 BELCOTST

Nadere informatie

ATTEST Validatie aangifte Belcotax

ATTEST Validatie aangifte Belcotax ATTEST 281.62 Validatie aangifte Belcotax * = waarschuwing ** = omzeilbare fout = blokkerende fout 1 Validatie van het beginrecord van een Verzending (tags v0 ) 0.002 =2015 (test) Inkomstenjaar 0.010 BELCOTST

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2016 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp /12/2016 Eerste versie 1 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 16/12/2016 Eerste versie INKOMSTEN 2016 Inhoud VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending... 6 1.1.2. Belcotax aangifte... 6 1.1.3.

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN ATTEST * * * VERSIE 2018

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN ATTEST * * * VERSIE 2018 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN ATTEST 281.25 *

Nadere informatie

JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB

JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING BELCOTAX-ON-WEB Bedrijfsvoorheffing 9.2.17.2 AANGIFTES NR. 325.10 281.10 Vanaf het aangiftejaar 2008, inkomsten 2007, zijn de meeste firma s verplicht om hun jaaraangifte

Nadere informatie

Versie Datum Onderwerp. Versie Datum Onderwerp /11/2017 Eerste versie /01/2018 Wijziging validatie en

Versie Datum Onderwerp. Versie Datum Onderwerp /11/2017 Eerste versie /01/2018 Wijziging validatie en 1 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp Versie Datum Onderwerp 1.0 19/11/2017 Eerste versie 1.3 09/01/2018 Wijziging validatie 281.17 en 281.20 Wijziging fiche 281.85 Taxshelter (schrapping % réductie )

Nadere informatie

Versie Datum Onderwerp

Versie Datum Onderwerp 1 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 07/12/2018 Eerste versie INKOMSTEN 2018 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Verzending... 6 1.1.2 Belcotax aangifte... 6 1.1.3 Afzender...

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls Doel van de tool BOWCONVERT.xls is een tool bestemd voor de instellingen die volgens het artikel 104 WIB'92 erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen.

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte kan zowel digitaal (op diskette) als op papier verstuurd worden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Jaaraangifte Via dit programma kan de jaarlijkse aangifte van de

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/50. Deze aangifte kan zowel digitaal (op diskette) als op papier verstuurd worden. Voor

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN WETTELIJKE VERGOEDINGEN

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 27/06/2019 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN - ADMINISTRATIE VAN DE ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCALITEIT SYSTEEM BELCOTAX

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN - ADMINISTRATIE VAN DE ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCALITEIT SYSTEEM BELCOTAX Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 Eerste versie INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD 1. INLEIDING 1.1 Definities...... 1.1.1 Verzending... 1.1.2 Belcotax aangifte... 1.1.3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Het inloggen via Foodweb is vanaf 14 december 2017 gewijzigd. Hier leest u wat u moet doen als operator om via ons nieuw Foodweb portaal toegang

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE SAMENVATTENDE OPGAVE 325.

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE SAMENVATTENDE OPGAVE 325. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

FAGG portaal Gebruikersgids

FAGG portaal Gebruikersgids FAGG portaal Gebruikersgids 1. Inleiding... 2 2. Beschikken over een Hoofdtoegangsbeheerder (HTB)... 3 2.1 Wie kan Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) zijn?... 3 2.2 Hoe een Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) aanduiden?...

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 CAPELO - DHG Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791

Nadere informatie

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen...3 Werking...3 TOEGANG TOT EDIVAT...4 Praktisch Dossier...5 Configuratie...5 Aanmaken van de BTW-aangifte...6 Transfer EDIVAT van de BTW AANGIFTE...7

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.16 *

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte mag enkel nog via de website van belcotaxonweb opgeladen worden

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Inhoud Aangiften via batchverwerking: creatie van een technische gebruiker en keuze van een batchkanaal... 3 Wie dient deze stap uit te voeren?... 3 Wat

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte mag enkel nog digitaal verzonden worden Voor wie moet er een fiche

Nadere informatie

E-loket gemeentebelastingen

E-loket gemeentebelastingen E-loket gemeentebelastingen Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte geniet u van de voordelen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.14 VERVANGINGSINKOMSTEN

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

BESTANDSBESCHRIJVING SS274EUR-XML

BESTANDSBESCHRIJVING SS274EUR-XML FOD FINANCIEN DIRECTE BELASTINGEN DIRECTIE VI/4 NORTH GALAXY Koning Albert II laan 33 1030 BRUSSEL Contact: Info.finprof@minfin.fed.be BESTANDSBESCHRIJVING SS274EUR-XML ALGEMEEN. I) Overzicht van het schema:

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

Mutatieprocedure per aangetekende

Mutatieprocedure per aangetekende Mutatieprocedure per aangetekende e-mail Inhoudsopgave 1.... Algemeen principe en voorwaarden... 3 2.... Procedure... 4 3.... Handleiding... 5 Mutatieprocedure per aangetekende e-mail 1. Algemeen principe

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2017

FICHE Nr JAAR 2017 FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2017 Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON:......... 4. Afzender:...... NN of ON:... Geadresseerde:......

Nadere informatie

Demo Portaal Fiscaliteit SW

Demo Portaal Fiscaliteit SW Demo Portaal Fiscaliteit SW December 2018 http://belastingen.vlaanderen.be Inhoud 1. Regelgeving 2. Portaal Fiscaliteit 3. Generieke scenario s 1. Beheren volmachten 2. Aanmaak dossier SW 4. Specifieke

Nadere informatie

Handleiding invoerschermen subsidie Ecologisch en Veilig Transport

Handleiding invoerschermen subsidie Ecologisch en Veilig Transport Handleiding invoerschermen subsidie Ecologisch en Veilig Transport Info: www.vlaio.be/ecologisch-en-veilig-transport Digitale aanvraag: https://ecologisch-en-veilig-transport.vlaanderen.be Versie: 17 november

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Inhoud Inhoudsopgave 1. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke aangifte?...1 2. Wat moet u met de aangifte doen?...2 3. Hoe stuurt u de aangifte elektronisch

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Handleiding PDIE Professionele Diesel Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Toegang tot de applicatie... 4 3.Insturen van

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

HippoFill. ATTEST Levensverzekering. XML-beschrijving. HippoFill Groep XML Versie 10 10/05/2016 Page 1

HippoFill. ATTEST Levensverzekering. XML-beschrijving. HippoFill Groep XML Versie 10 10/05/2016 Page 1 HippoFill XML-beschrijving ATTEST 281.62 Levensverzekering HippoFill Groep XML - 281.62 Versie 10 10/05/2016 Page 1 1. ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN EEN.XML BESTAND 2.1 Algemeenheden Enkel de verplichte

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met BELCOTAX

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met BELCOTAX Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met BELCOTAX 1.

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.12 VERVANGINGSINKOMSTEN

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2010

Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN INDIVIDUELE FICHE 281.40 SAMENVATTENDE OPGAVE 325.40

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016

FICHE Nr JAAR 2016 FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON:......... 4. Afzender:...... NN of ON:... Naam en voornamen

Nadere informatie

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN?

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? Algemeen De entiteit (organisator, pensioeninstelling of solidariteitsinstelling ) die verantwoordelijk is voor de DB2P-aangiften kan haar aangiften door een andere entiteit laten

Nadere informatie

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018 Handleiding Online subsidie Vlabinvest aanvragen april 2018 Greet Matthijs Projectleider ICT Handleiding online subsidie Vlabinvest aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie van Vlabinvest aanvragen

Nadere informatie

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing Deze handleiding omvat de procedure voor het opmaken en versturen van de fiches 281.10/18/50. Deze aangifte mag enkel nog via de website van belcotaxonweb opgeladen worden

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands November 2016 De partners van CSAM die de generieke diensten aanbieden, nemen de operationele verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin Programma Tax-on-web en TAX-ON-WEB & 2009 Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be / Algemeen / Toegang van de burger Tax-on-web is een

Nadere informatie

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4)

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave bij gebruik van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN INLEIDING De fiches 281.50 en hun overzicht 325.50 zijn documenten die de bedragen bevatten van de commissies, makelaarslonen, erelonen, ATN enz. die toegekend worden aan

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

E-Deposit. Handleiding Advocaten

E-Deposit. Handleiding Advocaten E-Deposit Handleiding Advocaten 2018 2017 Agenda 1 Context 2 Gebruik E-Deposit door advocaat: Opladen stukkenbundel/conclusie/brief 2 Agenda 1 Context Wat is E-Deposit en waarin kadert het? Globaal overzicht

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie