Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen. 1. Algemeen. 2. Administratieve verplichtingen. 3. Boordcomputer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen. 1. Algemeen. 2. Administratieve verplichtingen. 3. Boordcomputer"

Transcriptie

1 1 Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen 1. Algemeen Hierbij wordt opgemerkt dat dit een indicatie is en het onmogelijk is een volledige opsomming te geven van alle fiscale wet- en regelgeving en dat zij regelmatig wijzigen. Overigens wordt u er op gewezen dat u geen vertrouwen kunt ontlenen aan dit schrijven en dat te allen tijde de wet dient te worden geraadpleegd en uitgevoerd. 2. Administratieve verplichtingen Alle digitale vastleggingen, waaronder de vastleggingen door de boordcomputer en de taxameter, moeten zeven jaar bewaard worden op grond van de fiscale bewaarplicht van artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). Pin en creditcard: De bewaarplicht is ook van toepassing op de controlebon die uit het pinapparaat komt. Dat de betalingen ook op de creditfactuur komen te staan doet hier niet aan af. Immers de uitdraai is een controlemiddel om vast te stellen of alle betalingen ook daadwerkelijk op de creditfactuur staan. Bon voor de klant: De bon die aan de klant wordt verstrekt na afloop van de rit speelt fiscaal geen rol, maar is voor de consument van belang voor klacht of garantie. Op deze bon is de bewaarplicht niet van toepassing. Indien tijdens volgende onderzoeken wordt vastgesteld dat niet wordt voldaan aan deze administratie - en bewaarplicht kan uw administratie door de Belastingdienst worden verworpen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat bij fiscale procedures de bewijslast verzwaard wordt (omkering van de bewijslast). 3. Boordcomputer De boordcomputer taxi (hierna BCT) is het uitgangspunt voor het registreren van kilometers. De verreden routes worden bepaald op basis van de GPS-gegevens. De kosten van aanschaf en installatie mogen ineens ten laste van de winst worden gebracht. Er hoeft niet over meerdere jaren te worden afgeschreven. De digitale vastleggingen moeten zeven jaar bewaard worden en bij een boekenonderzoek inzichtelijk zijn. Nadrukkelijk wordt u gewezen op het volgende. Het gerechtshof Den Bosch (23 juli 2013, zaaknummer 2012/00714) heeft in een zaak geoordeeld dat de nadelige gevolgen van het bewaren van de administratie in de auto (bijvoorbeeld het verloren gaan van de administratie door diefstal) en het niet voorhanden hebben van een back-up van de administratie en van kopieën van de administratieve bescheiden voor rekening van belastingplichtige moet blijven. Dat wil zeggen dat het risico voor het op deze wijze bewaren van de administratie voor de ondernemer is. NB. Per 1 februari 2015 moet een ieder die personenvervoer verricht in het kader van de Wet personenvervoer 2000 gebruik maken van een BCT.

2 2 4. Doorschuifregeling Belasting op personenauto s en motorrijwielen 1992 Als een ondernemer in het taxivervoer belasting op personenauto s en motorrijwielen (hierna BPM) heeft teruggekregen voor een personenauto en de ondernemer verkoopt deze auto binnen 3 jaar na de aanspraak op deze teruggaaf, dan moet hij (een deel van) de BPM terugbetalen. Is de koper een andere ondernemer in het taxivervoer of openbaar vervoer, die de auto ook voor 90% of meer binnen zijn onderneming gaat gebruiken, dan kunnen de koper en de verkoper samen verzoeken om deze betaling en een nieuwe teruggaaf van BPM achterwege te laten. De verkoper en de koper moeten dan samen een aanvraag doen. Bij toepassing van de doorschuifregeling hoeft de verkoper geen aangifte te doen en geen (deel van de) BPM terug te betalen. De koper kan geen aanvraag voor teruggaaf doen. De koper treedt door middel van de doorschuifregeling in de rechten en plichten van de verkoper. Dit betekent dat de oorspronkelijke driejaarstermijn ook voor de koper geldt. De driejaarstermijn is de termijn waarbinnen aan de teruggaafvoorwaarden moet worden voldaan. Let op: het verzoek om toepassing van de doorschuifregeling moet binnen één maand na wijziging van de tenaamstelling van de auto worden ingediend. Verzoeken die later worden ingediend, worden afgewezen omdat de verkoper dan al de terug te betalen BPM verschuldigd is geworden. 5. Kasadministratie Wanneer u de omzet grotendeels in contanten realiseert, is de kasadministratie een belangrijk bewijsmiddel voor de volledigheid van de aangegeven omzet. Op grond van de regelgeving bent u verplicht regelmatig aantekening te houden van de ontvangsten en de uitgaven. Dit geldt ook voor d e opnames en stortingen betreffende privé aangelegenheden. De kasadministratie moet aan bepaalde minimum eisen voldoen. Zo moet deze dagelijks worden bijgehouden (tenzij er geen ontvangsten of uitgaven zijn) waarbij het administratief saldo uit de vastleggingen moet blijken. Dat administratieve saldo moet gelijk zijn aan de feitelijk aanwezige contanten. Deze controle moet bij voorkeur dagelijks, maar minimaal één maal per week plaats vinden. Bescheiden waarop deze vergelijking wordt gemaakt moeten bewaard worden. 6. Kilometeradministratie De wet BPM geeft aan dat op aanvraag teruggaaf van belasting wordt verleend voor personenauto s die bestemd zijn voor taxivervoer. Deze bestemming van de auto moet - onder andere - blijken uit een vergunning op grond van de Wet personenvervoer Eén van de voorwaarden voor de teruggaaf is dat de exploitant van de personenauto verklaart dat deze auto geheel of nagenoeg geheel als taxi wordt gebruikt of zal gaan worden. Naar aanleiding van het overleg met het Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven hoe de taxiondernemer aannemelijk kan maken dat aan het 90% criterium is voldaan. De inhoud van deze regeling luidt als volgt: - De auto wordt (nagenoeg) geheel als taxi gebruikt. - Het gebruik kan achteraf worden getoetst. In eerste instantie wordt gekeken naar de kilometeradministratie. Indien naar het oordeel van de inspecteur de kilometeradministratie op zichzelf onvoldoende is, kunnen nadere gegevens uit de administratie in de beoordeling worden betrokken. - Indien ook deze gegevens geen adequate toetsing mogelijk maken dan is het totaalbeeld dat de Belastingdienst van de ondernemer heeft, relevant. Uit het bovenstaande volgt dat het de verantwoordelijkheid van u is om aannemelijk te maken dat u recht heeft op teruggaaf van BPM.

3 3 7. Inkoop/Verkoop auto Als u een auto koopt waarop de margeregeling is toegepast dan moet u er rekening mee houden dat wanneer u dit bedrijfsmiddel op de balans plaatst en/of gebruikt in de onderneming en vervolg ens gaat verkopen, er omzetbelasting moet worden berekend over de verkoopprijs. 8. Privé gebruik auto inkomstenbelasting De auto kan ter beschikking van u en uw personeel staan waardoor met de auto privé kan worden gereden. Omdat de Wet inkomstenbelasting 2001 (verder wet IB) uitgaat van rijden in privé met een personenauto die ter beschikking staat, moet er rekening worden gehouden met een bijtelling wegens privé gebruik, tenzij het sluitende bewijs wordt geleverd van het niet of minder dan 500 kilometer privé rijden door middel van een goede rittenadministratie. In de wet IB is omschreven waaraan een rittenregistratie ten minste moet voldoen. De bijtelling bedraagt voor iedereen aan wie de auto ter beschikking is gesteld een percentage van de cataloguswaarde. De bijtelling blijft achterwege wanneer uit de kilometeradministratie blijkt dat de auto niet, of minder dan 500 km, privé is gebruikt. 9. Privé gebruik auto per 1 juli 2011 inzake omzetbelasting Het gebruik van auto's voor privédoeleinden van de ondernemer zelf of zijn personeel zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, vormt een belaste dienst als voor de auto recht op aftrek is ontstaan. Dit is terug te vinden in artikel 4, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1964 (hierna wet OB). De toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet OB, vereist dat uit de administratie van de ondernemer blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten hieraan zijn toe te rekenen. Het is echter mogelijk dat deze gegevens niet uit de administratie blijken. Onder voorwaarde en voor zover nodig op grond van artikel 63 van de AWR is goedgekeurd dat de verschuldigde btw per auto wordt vastgesteld via een forfaitaire berekening. Deze goedkeuring houdt in dat de btw die is verschuldigd als gevolg van de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet OB, wordt vastgesteld op 2,7% van de bruto catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) van de betreffende auto. Voorwaarden Toepassing van de goedkeuring is mogelijk als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten daaraan zijn toe te rekenen. Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt betekent dit het volgende: - De ondernemer brengt (met inachtneming van artikel 15 van de wet OB ) alle btw op gemaakte autokosten in aftrek; - De ondernemer moet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar (artikel 13, vierde lid, van de wet OB) btw aangeven voor het privégebruik auto. De versch uldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de betreffende auto. Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend (het aantal dagen dat de auto mede voor privé doeleinden ter beschikking staat). Indien sprake is van een auto die is aangeschaft onder de margeregeling (de auto is bijvoorbeeld gekocht van een particulier) wordt de btw die is verschuldigd vanwege het privégebruik vastgesteld op 1,5% van de bruto catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) van de betreffende auto.

4 4 10. Woon-werkverkeer De in het kader van het woon-werkverkeer verreden kilometers zijn voor wat betreft de heffing van inkomstenbelasting en loonbelasting aan te merken als zakelijke kilometers. Voor de omzetbelasting worden deze kilometers met ingang van 1 juli 2011 echter aangemerkt als privévervoer en is hierover omzetbelasting verschuldigd. Onder woon-werkverkeer wordt verstaan het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste werkplaats(en) of, indien sprake is van een ondernemer, het bedrijfsadres van de ondernemer. Reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres worden niet aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo moet de rit van het woonadres naar de plek waar de eerste klant wordt opgehaald (de voorrit), aangemerkt worden als een onbeladen rit die binnen het 90% criterium valt. 11. Taxivervoer Een taxiondernemer kan onder bepaalde voorwaarden bij taxivervoer gebruik maken van fiscale faciliteiten, zoals een teruggaaf van BPM en een vrijstelling van MRB. In dat verband is het van belang om te weten of een rit met een taxi valt onder het wettelijk begrip taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer Voor het verkrijgen van deze faciliteiten moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan. a) het moet gaan om een in Nederland geregistreerd personenauto, b) deze personenauto moet geheel of nagenoeg geheel zijn bestemd om taxivervoer of openbaar vervoer in de zin van de Wet Personenvervoer 2000 te verrichten, c) bij de aanvraag moet de ondernemer een aantal bescheiden overleggen. Uit voorwaarde 2 volgt een onderscheid: taxi-gerelateerd vervoer tegenover niet taxi-gerelateerd vervoer. Er is een aantal praktijksituaties waarbij het onduidelijk is in welk van beide categorieën vervoer een bepaalde vervoershandeling valt. Met KNV taxi zijn hierover de volgende afspraken gemaakt. I. Taxivervoer (beladen), valt onder de 90%-regeling BPM Uitgangspunt bij taxivervoer is dat de rit rechtstreeks ten dienste van het vervoer van personen tegen betaling plaatsvindt. Het vervoer met een passagier is een beladen rit, ook als dit (gedeeltelijk) in het buitenland plaats vindt. Andere vormen van personenvervoer zijn: a) het vervoeren van personen op basis van een (zakelijke) sponsorovereenkomst; b) het sponsoren van de plaatselijke sportclub en het op basis daarvan vervoeren van de sporters voor wedstrijden. Het sponsorbedrag is dan de waardering van alle kosten of niet in rekening gebrachte vergoeding die de ondernemer uit zakelijke motieven opoffert. II. Taxi-gerelateerd vervoer (onbeladen), valt onder de 90%-regeling BPM Bij taxi-gerelateerd vervoer worden geen personen vervoerd, maar is de aard van het vervoer essentieel om kwalitatief goed taxivervoer te kunnen uitoefenen. Als meest voorkomend kan worden aangemerkt: a) de voorrit, het rijden naar een klant of standplaats, ook als dit vanaf het woonadres gebeurt; b) de ritten om de auto te onderhouden: wassen, tanken, reparatie, onderhoud, keuring, garagebezoek. Ook als dit buiten werktijd plaatsvindt. III. Niet taxi-gerelateerd vervoer (overig zakelijk) valt niet onder de 90%-regeling BPM Bij niet taxi-gerelateerd vervoer staat de vervoershandeling niet rechtstreeks ten dienste van het vervoer van personen tegen betaling. De ritten zijn wel zakelijk, maar vallen buiten de 90%-regeling van de BPM. Voorbeelden van zakelijk, niet taxi-gerelateerd vervoer zijn: a) het woon-werkverkeer van en naar het bedrijfsadres (NB, dit is voor de omzetbelasting WEL een privé rit en kent een eigen fiscale behandeling, zie het kopje Woon-werkverkeer); b) goederenvervoer: het halen en brengen van pakketjes, koeriersdiensten;

5 5 c) het bezoeken van (leden)vergaderingen (TTO) of andere bijeenkomsten; d) het volgen van cursussen, opleiding, bijscholing t.b.v. de taxionderneming; e) het bezoeken van filialen van het bedrijf of werknemers/collega s; f) besprekingen met de boekhouder, adviseur; overheid; g) stortingen van contant geld bij een bank; h) het maken van een rit voor promotionele doeleinden; i) het bezoeken van zieke collega`s; j) het op de weg inwerken van chauffeurs, zonder dat er klanten in de taxi worden vervoerd; k) het gebruik maken van taxibusjes voor personeelsuitjes (eigen personeel), waarbij de werknemers alleen de brandstof vergoeden; l) het tussentijds naar huis gaan om andere kleding aan te trekken of om thuis te eten; m) rouw(volg)- en trouwvervoer. Dit personenvervoer, met inbegrip van het afhalen en terugbrengen van de gasten, is uitgesloten van de bepalingen in de Wet personenvervoer 2000 en heeft niet het karakter van (openbaar) taxivervoer. Indien de ceremonie of plechtigheid van huwelijken, partnerregistraties, begrafenissen en crematies op dezelfde dag plaats vindt, dan geldt het volgende. Trouwvervoer is alleen het vervoer op de dag van de gemeentelijke bevestiging door de ambtenaar van de burgerlijke stand van het huwelijk of de samenlevingsovereenkomst. Rouwvervoer is alleen het vervoer op de dag van de begrafenis of crematie. 12. Verhuurde auto s Als u uw auto verhuurt aan een andere taxiondernemer dan gebruikt deze ondernemer uw boordcomputer. U dient dan als verhuurder er voor te zorgen dat de kilometers aaneensluitend en te onderscheiden zijn voor het recht op teruggaaf van BPM van uw auto. 13. Vergoedingen aan portiers Vergoedingen die u geeft aan anderen voor het verkrijgen van ritten zijn niet aftrekbaar van uw winst voor zover u hiervan geen wettelijke factuur heeft. Deze bedragen mogen niet in mindering worden gebracht op de gemaakte omzet. 14. Waarneming ter plaatse Dit betreft een kort bedrijfsbezoek afgelegd door een ambtenaar van de Belastingdienst. Hierbij worden van belang zijnde bedrijfsgegevens genoteerd. Deze gegevens worden vastgelegd en bewaard in het belastingdossier. Aan dit bezoek kan niet het vertrouwen worden ontleend dat u een volledige (fiscale) uitleg heeft gekregen over de invulling van uw administratie. Dit is een gevolg van de beperkte controletijd (mede in belang van u tijd is geld wordt de waarneming kort gehouden) die hiervoor tijdens een waarneming ter plaatse wordt uitgetrokken. Tijdens de waarneming ter plaatse moeten de diensttotalen in de boordcomputer en/of taxameter op het moment van de controle zichtbaar gemaakt kunnen worden door u of uw personeelslid. 15. Zichtwaarnemingen De Belastingdienst doet ook zogenoemde zichtwaarnemingen. Bij een zichtwaarneming wordt er, in tegenstelling tot bij een waarneming ter plaatse, geen contact gelegd met de bestuurder van de taxi. Bij de zichtwaarnemingen wordt de data, het kenteken, de plaats en het tijdstip van een waargenomen taxi vastgelegd. Bij een later onderzoek zal de administratie met deze gegevens getoetst worden. Deze waarnemingen vinden plaats door beëdigde ambtenaren.

6 6 16. Zorgplicht Om te voldoen aan de wettelijke inlichtingen- en bewaarverplichtingen van de AWR en om het ter inzage verstrekken van de administratie (mede boordcomputer gegevens) mogelijk te maken zult u als een goed huisvader moeten zorgdragen voor de gehouden administratie. Dit houdt in dat de administratie zich op een plek bevindt waar deze niet eenvoudig kan worden beschadigd dan wel op een andere manier in het ongerede kan geraken. Ook moet er regelmatig een back-up van de digitale vastleggingen worden gemaakt en op een andere plaats worden bewaard dan waar de administratie wordt opgeslagen.

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A. Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

Teruggaaf van bpm voor taxi s

Teruggaaf van bpm voor taxi s Belastingdienst Teruggaaf van bpm voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt Gebruikt u een personenauto voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u de belasting van personenauto

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen Samengesteld door RAM Mobile Data.

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffing personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten ALGEMEEN

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Fiscale beloning 2014

Fiscale beloning 2014 Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie