Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten"

Transcriptie

1 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Federale Overheidsdienst FINANCIEN

2 Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Ze mag niet worden ver me nig vul digd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zon der voorafgaande schriftelijke toestemming van het Departement. Zij kan even min als een ministeriële aanschrijving worden aangemerkt en derhalve niet in rechte worden opgeworpen. Vormgeving: Dienst Communicatie. Verantwoordelijke uitgever: Nadine Daoût (Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie) FOD Financiën - North Galaxy B24 Koning Albert II laan 33, bus Brussel D/ /17

3 Inhoud Voor wie? 5 Voor welke voertuigen? 11 Welke voordelen? 15 Aankoop van een auto 17 Gebruik van een auto 22 Gewijzigde situatie 25 3

4

5 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Voor wie? 5

6

7 Wie heeft recht op belastingvoordelen bij de aankoop en/of het gebruik van een auto? De belastingvoordelen op het vlak van btw, belasting op de inverkeerstelling en verkeersbelasting worden toegekend aan de volgende personen: personen die volledig blind zijn personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn (ook personen van wie beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols) personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen militair of burgerlijk oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting). Wie wordt beschouwd als oorlogsinvalide? De volgende personen worden beschouwd als oorlogsinvalide: de invaliden van de wereldoorlogen en personen die invalide zijn geworden tijdens de mobilisatieperiode van 25 augustus 1939 tot 9 mei 1940 personen van wie de invaliditeit te wijten is aan hun internering om politieke redenen tijdens de twee wereldoorlogen 7

8 personen van wie de invaliditeit te wijten is aan hun activiteit buiten het Belgisch grondgebied als lid van het expeditiekorps voor Korea personen van wie de invaliditeit het gevolg is van verwondingen opgelopen tijdens de gebeurtenissen in Congo, Burundi en Rwanda en die een pensioen genieten bij toepassing van de wetten van 6 augustus 1962 en 6 juli 1964 Wie levert het invaliditeitsattest af en wat moet er vermeld zijn op dit attest? De bevoegde overheid die het invaliditeitsattest aflevert hangt af van de aard van de handicap. Categorie van invaliden of gehandicapten Oorlogsinvaliden Personen met een vergoedingspen sioen of een militair pensioen voor invaliditeit opgelopen in vredestijd Andere invaliden of gehandicapten Adres van de bevoegde overheid waarbij de aanvraag moet worden ingediend Pensioendienst voor de overheidssector Victor Hortaplein 40 - bus BRUSSEL of FOD Sociale Zekerheid Dienst voor de Oorlogsslachtoffers Luchtscheepvaartsquare BRUSSEL Pensioendienst voor de overheidssector Victor Hortaplein 40 - bus BRUSSEL FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Finance Tower Kruidtuinlaan 50 - bus BRUSSEL 8

9 Het certificaat moet, al naargelang het geval, vermelden dat de betrokkene: oorlogsinvalide is en een pensioen geniet van 50 % volledig blind is volledig verlamd is aan zijn bovenste ledematen zijn bovenste ledematen geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn een blijvende invaliditeit heeft van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan zijn onderste ledematen. 9

10

11 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Voor welke voertuigen? 11

12

13 Voor welke voertuigen kan ik als invalide of gehandicapte belastingvoordelen krijgen? Alleen auto's voor personenvervoer langs de weg leveren belastingvoordelen op. Dit wil zeggen: personenauto's, auto's voor dubbel gebruik (type stationcar), minibussen en trage voertuigen. In uitzonderlijke situaties heeft u als invalide of gehandicapte ook recht op belastingvoordelen voor een lichte vrachtauto met zijruiten. Dat is het geval als het gebruik van een lichte vrachtauto wordt gerechtvaardigd door de noden van uw persoonlijke vervoer. Een attest van uw geneesheer moet dat bevestigen. Bijvoorbeeld, uw gezondheidstoestand laat niet toe dat u uw rolstoel verlaat bij verplaatsingen. Als u aanspraak maakt op het fiscale gunstregime voor een auto voor dubbel gebruik, een minibus of een lichte vrachtauto met zijruiten moet u er zich bovendien schriftelijk toe verbinden de auto nooit te zullen gebruiken voor goederenvervoer (uitgezonderd uw eigen bagage) bezoldigd personenvervoer 13

14 Voor welke voertuigen kan ik als invalide of gehandicapte geen belastingvoordelen krijgen? Volgende voertuigen geven geen recht op een belastingvoordeel: voertuigen die worden gebruikt voor bezoldigd personenvervoer (taxi's...) voertuigen die worden gebruikt voor goederenvervoer motorhomes, kampeerwagens, caravans, campingcars... bromfietsen (ook al zijn ze uitgerust met een carrosserie), motorfietsen... Kan ik als invalide of gehandicapte een belastingvoordeel krijgen voor verschillende voertuigen tegelijk? Neen, de fiscale voordelen gelden maar voor één enkel voertuig per persoon. Op wiens naam moet het voertuig ingeschreven zijn bij de DIV? Om de voordelige btw-regeling te kunnen genieten, moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de invalide of gehandicapte zelf of op naam van de wettige vertegenwoordiger als de invalide of gehandicapte minderjarig is of onder het statuut van de verlengde minderjarigheid is geplaatst 14

15 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Welke voordelen? 15

16

17 Aankoop van een auto Op welke belastingvoordelen heb ik recht wanneer ik als invalide of gehandicapte een auto koop? Bij de aankoop van een auto in België, bij de intracommunautaire verwerving of bij de invoer ervan in België, heeft u recht op het verlaagde btw-tarief van 6 %, als u deze auto gedurende ten minste 3 jaar als uw persoonlijke vervoermiddel gebruikt (te rekenen vanaf de 1ste dag van de maand waarin de levering plaatsheeft). Bovendien is het mogelijk om het betaalde bedrag aan btw terug te krijgen. Wat wordt er verstaan onder persoonlijk vervoermiddel? Onder persoonlijk vervoermiddel wordt verstaan dat u zich als invalide of gehandicapte in de auto bevindt telkens wanneer die op de openbare weg wordt gebruikt. Het maakt hierbij niet uit of u zich alleen of vergezeld in het voertuig bevindt of u zelf rijdt of u het voertuig door iemand anders laat besturen In bepaalde gevallen is het bovendien toegelaten dat het voertuig wordt gebruikt zonder dat u zelf aan boord bent. Bij deze trajecten moet er wel een onmiddellijk verband bestaan met de noden van uw persoonlijke vervoer. Voorbeeld: Een familielid of derde begeeft zich met uw voertuig naar de apotheek zonder dat u meegaat omdat u wegens gezondheidsredenen uw woning niet kunt verlaten. 17

18 Het voertuig waarmee een minderjarige (of een onder het statuut van verlengde minderjarigheid geplaatste) invalide of gehandicapte wordt vervoerd, mag onder bepaalde voorwaarden ook worden gebruikt zonder dat deze persoon zich in het voertuig bevindt. Die voorwaarden zijn: het voertuig moet worden bestuurd door de wettelijke vertegenwoordiger van de invalide het moet gaan om het enige voertuig van het gezin Welke stappen moet ik ondernemen om het verlaagde btw-tarief (en later de btw-teruggave) te kunnen krijgen? 1. Sluit de koopovereenkomst (schriftelijk of mondeling) van uw auto zodat u de essentiële kenmerken van uw auto (merk, model, jaartal, cilinderinhoud ) en de identiteit van de verkoper kent. 2. Wend u, met uw invaliditeitsattest, tot de eerstaanwezend inspecteur van het btw-kantoor van uw woonplaats. Die eerstaanwezend inspecteur zal u gratis een formulier nr. 716 bezorgen. Als uw gezondheidstoestand niet toelaat om u te verplaatsen, kan het formulier u via de post worden opgestuurd. 3. Vul vak I van het formulier nr. 716 in, dateer en onderteken het. Door dit vak in te vullen, verbindt u er zich formeel toe: het voertuig in te schrijven op uw naam of de naam van uw wettelijke vertegenwoordiger het voertuig alleen te gebruiken voor persoonlijk vervoer voor dit gebruik de vrijstelling van de verkeersbelasting, van de belasting op de inverkeerstelling en eventueel van de accijnscompenserende belasting in te roepen 18

19 slechts over 1 voertuig tegelijk te beschikken dat onder het gunstregime van de btw valt Als u moeilijkheden heeft om het formulier in te vullen, kunt u de hulp vragen van een btw-ambtenaar die het samen met u zal invullen. 4. Dien het formulier nr. 716 in bij uw btw-kantoor en zorg ervoor dat u uw invaliditeitsattest kunt voorleggen. Als het attest geldig is, zal de eerstaanwezend inspecteur zijn akkoord geven voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6 % door vak II van het formulier in te vullen. 5. Bezorg de verkoper (of de douane) ten laatste op het moment van de levering (of bij de intracommunautaire verwerving of de invoer) van het voertuig dit geschreven akkoord op formulier nr De verkoper (of de douanier) vermeldt op de verkoopfactuur en op het dubbel ervan (of op de bijzondere btw-aangifte inzake de intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen of op het invoerdocument en de kopieën erbij): de datum van het formulier nr. 716 het referentienummer van dit formulier de officiële benaming van het btw-kantoor dat het formulier heeft afgeleverd. Als de invalide of gehandicapte minderjarig is, wordt de factuur (of het document dat wordt gebruikt voor de betaling van de btw bij intracommunautaire verwerving of invoer) opgemaakt: hetzij op naam van de wettelijke vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd) die op het formulier nr. 716 heeft verklaard te handelen voor rekening van het kind hetzij op naam van het kind met vermelding van de naam van de vader, moeder of voogd die optreedt als wettelijke vertegenwoordiger 19

20 Wat moet ik doen als ik al een voorschot moet betalen zonder dat ik het akkoord heb van de eerstaanwezend btw-inspecteur over de toepassing van het verlaagde btw-tarief? Als de verkoper u bij het sluiten van het verkoopcontract van het voertuig vraagt om een voorschot te betalen en u heeft nog geen akkoord van de eerstaanwezend btwinspecteur, is het btw-tarief van 21 % verschuldigd over het gevraagde voorschot. Om praktische redenen aanvaardt de administratie echter dat de heffing van de btw over het voorschot tegen 6 % gebeurt als de invalide of gehandicapte zijn invaliditeitsattest kan voorleggen. De verkoper vermeldt dat op alle exemplaren van het contract, op de bestelbon, op de factuur en op het dubbel ervan die worden afgeleverd bij de betaling van het voorschot. Wat moet ik doen om de teruggave te krijgen van de btw van 6 %? U (of uw wettelijke vertegenwoordiger) moet via een aangetekende brief een aanvraag om teruggave aanvragen bij de eerstaanwezend inspecteur van het btwkantoor van uw woonplaats. U mag die aanvraag ook afgeven of laten afgeven in uw btw-kantoor. U moet de aanvraag indienen in twee exemplaren. U vult daarvoor het vak III van het formulier nr. 716 in. Bij uw aanvraag voegt u de aankoopfactuur, de bijzondere btw-aangifte of het invoerdocument. Vanaf de levering, de intracommunautaire verwerving of de invoer in België van uw voertuig heeft u maximum 3 jaar de tijd om de teruggave van de 6 % btw te vragen. U heeft er alle belang bij om de aanvraag om teruggave zo snel mogelijk te doen. Bij de indiening zal de eerstaanwezend btw-inspecteur u immers het attest nr. 717B afleveren. Dit attest identificeert het voertuig en laat u toe onderdelen en toebehoren voor uw voertuig aan te kopen of in te voeren tegen het btw-tarief van 6 %. U kunt tegen dit tarief ook onderhouds- en herstellingswerken laten uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek Gebruik van een auto. 20

21 Wanneer kan ik geen teruggave van de btw krijgen? U kunt geen teruggave van de btw krijgen als u uw voertuig koopt bij een btwplichtige wederverkoper die de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge toepast. Hoeveel btw betaal ik als aan mijn nieuw gekochte voertuig omvormingswerken en/of aanpassingen door een gespecialiseerde firma moeten gebeuren vooraleer ik het als gehandicapte kan gebruiken? Het verlaagde btw-tarief van 6 % is ook van toepassing op omvormings- en aanpassingswerken. Uw btw-kantoor zal hiervoor het attest nr. 717A afleveren op het moment van het akkoord via formulier nr. 716 voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor de levering, de intracommunautaire verwerving of de invoer in België van het betrokken voertuig. Opgelet: in dit geval is de reeds betaalde btw van 6 % niet terugbetaalbaar! Hoeveel btw betaal ik als de verkoper mij een al omgevormd of aangepast voertuig levert? In dat geval bedraagt de btw voor het geheel van de levering 6 %. Dat geldt ook bij invoer in België van een omgevormd en/of aangepast voertuig. Alle formaliteiten worden geregeld met het formulier nr De betaalde btw is bovendien volledig terugbetaalbaar. 21

22 Gebruik van een auto Op welke voordelen heb ik recht als gehandicapte autogebruiker? Als gehandicapte autogebruiker heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op: een vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling een verlaagd btw-tarief bij onderhouds- en herstellingswerken aan uw voertuig een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van auto-onderdelen en toebehoren Onder welke voorwaarden heb ik als gehandicapte autogebruiker recht op bovenstaande belastingvoordelen? U heeft recht op bovenstaande belastingvoordelen als u: 1. de auto als uw persoonlijke vervoermiddel gebruikt 2. slechts over één voertuig tegelijk beschikt dat onder deze gunstregeling valt Hoe kan ik de vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling krijgen? Vlaams Gewest Raadpleeg de website belastingen.vlaanderen.be > Verkeersbelasting > Jaarlijkse verkeersbelasting > Vrijstellingen. 22

23 Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest U of uw wettelijke vertegenwoordiger (in het geval van een minderjarige of een onder het statuut van de verlengde minderjarigheid geplaatste persoon) moet bij de gewestelijke directeur van de Directe Belastingen een schriftelijke aanvraag om vrijstelling indienen. Zijn contactgegevens kunt u opvragen bij het contactcenter van de FOD Financiën ( ). Bij die aanvraag voegt u een kopie van uw invaliditeitsattest. U verklaart in deze aanvraag dat u het voertuig uitsluitend voor uw persoonlijke vervoer en dus niet voor het vervoer van goederen of voor bezoldigd personenvervoer zult gebruiken. Gaat het om een lichte vrachtwagen, dan voegt u eveneens een attest van uw geneesheer toe dat de noodzaak van het gebruik van zo n lichte vrachtwagen bevestigt. Hoe kan ik het verlaagde btw-tarief voor de aankoop van auto-onderdelen en bij onderhouds- en herstellingswerken krijgen? Bij de aankoop in België, de intracommunautaire verwerving of de invoer van onderdelen en toebehoren voor uw voertuig heeft u recht op het verlaagde btwtarief van 6 %. Ook de onderhouds- en herstellingswerken aan uw voertuig kunt u tegen dit tarief laten uitvoeren. Het verlaagde btw-tarief is niet van toepassing op de aankoop van brandstoffen, motorolie, antivries, verfproducten... U kunt daarvoor dus geen teruggave krijgen van de btw die u heeft betaald! Om deze verlaging te kunnen krijgen, moet u de hersteller, de verkoper of de douanediensten het attest nr. 717B kunnen voorleggen. 23

24 Dat attest wordt u afgeleverd door de eerstaanwezend btw-inspecteur op het moment dat u de aanvraag indient voor de teruggave van de btw over de aankoop van uw voertuig. De hersteller of verkoper vermeldt op de factuur en op het dubbel ervan: de datum en het referentienummer van het attest nr. 717B het btw-controlekantoor dat het attest nr. 717B heeft afgeleverd. Bij intracommunautaire verwerving of invoer brengt de douane deze vermeldingen aan op de betreffende documenten en kopieën. 24

25 Veranderingen in gebruik van voertuig Wat gebeurt er als de auto niet meer dient als mijn persoonlijke vervoermiddel (mijn echtgeno(o)t(e) gebruikt de auto om te gaan werken), als ik mijn auto verkoop of wegschenk of hem wil inschrijven op een andere naam? Als deze gebeurtenissen zich voordoen binnen de 3 jaar na de aankoop, de intracommuncautaire verwerving of de invoer van de auto zal de btw die u op dat moment heeft betaald, herzien worden. Het bedrag dat u moet terugstorten, wordt berekend door het basisbedrag te delen door 36 en dan te vermenigvuldigen met het aantal resterende volledige maanden (tussen de datum van gewijzigd gebruik of afstand van het voertuig en het einde van de periode van 3 jaar). Als deze gebeurtenissen zich voordoen na het verstrijken van de 3-jarige herzieningsperiode, moet u geen btw terugstorten. Vanaf het ogenblik dat een van deze gebeurtenissen zich voordoet, heeft u geen recht meer op het voordelige btw-tarief van 6 % bij aankoop van auto-onderdelen of bij onderhouds- en herstellingswerken. Het speelt geen rol of deze gewijzigde situatie zich voordoet binnen of buiten de 3-jarige herzieningsperiode. U verliest sowieso het recht op het voordeeltarief. Als het voertuig voor andere doeleinden dan voor uw persoonlijke vervoer wordt gebruikt, zal bovendien de vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling worden ingetrokken. 25

26 Hoe breng ik het btw-kantoor op de hoogte van een verandering in het gebruik van de wagen? Binnen de maand na de verkoop, de schenking, de inschrijving op een andere naam of het gewijzigde gebruik van uw auto stuurt u een brief naar de eerstaanwezend inspecteur van uw btw-kantoor waarin u de volgende zaken vermeldt: uw naam en adres een verwijzing naar het formulier nr. 716 dat u werd uitgereikt om het gunstregime te kunnen genieten een nauwkeurige omschrijving van uw voertuig een omschrijving van de aard en de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de herziening Bij deze brief voegt u ook het attest nr. 717B. Vanaf de datum van verkoop, inschrijving op een andere naam of gewijzigd gebruik van het voertuig geeft dit document immers geen recht meer op het voordelige btw-tarief van 6 % bij aankoop van auto-onderdelen of bij onderhouds- en herstellingswerken. Wat moet ik doen als ik het gunstregime wil aanvragen voor een nieuw voertuig terwijl ik nog een ander voertuig gebruik waarvan de driejarige herzieningsperiode niet verstreken is? In dat geval heeft u de keuze: 1. of u vraagt voor uw oude voertuig de btw-herziening zodat u voor uw nieuwe voertuig recht heeft op het gunstregime 2. of u vraagt geen gunstregime aan voor uw nieuwe voertuig zodat u het gunstregime behoudt voor uw oude voertuig 26

27 In welke gevallen is er geen btw-herziening? Er is geen btw-herziening: 1. als uw gezondheidstoestand u verhindert dat u zich nog kan verplaatsen, zelfs met de hulp van derden 2. in geval van totaalverlies van uw voertuig en de verkoop ervan als wrak 3. in geval van overmacht, dat wil zeggen elke gebeurtenis die u buiten uw wil om in een van de situaties brengt waarin er normaal wel een btw-herziening zou plaatsvinden 4. als u overlijdt U of uw nabestaanden moeten wel de eerstaanwezend inspecteur van uw btwkantoor op de hoogte brengen van het geval dat voor u van toepassing is (punten 1 tot 4) om te vermijden dat het gunstregime wordt herzien. Samen met deze kennisgeving stuurt u ook het attest nr. 717B terug. Uw btw-kantoor zal u meedelen welke bewijzen u moet voorleggen. 27

28 Deze brochure kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: Publicaties Federale Overheidsdienst Financiën Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie North Galaxy Koning Albert II-laan 33 - bus Brussel Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Contactcenter Federale Overheidsdienst Financiën (lokaal tarief ) elke werkdag van 8 tot 17 uur

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/108 BERAADSLAGING NR 10/064 VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 20 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2010-20 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens EENDRACHT MAAKT MACHT Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: www.financien.belgium.be Publicaties Federale Overheidsdienst Financiën Dienst Strategische

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting. Een doeltreffend herstelplan. Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting. Een doeltreffend herstelplan. Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009 6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting Een doeltreffend herstelplan Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009 L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009.

De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. 6% voor privé-woning De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. Nieuwbouw Bij de bouw van een nieuwe woning kunt

Nadere informatie

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrachtwagens Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrachtwagens af 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap Wat?...2 Waarvoor dient de parkeerkaart?...2 Heb ik recht op de parkeerkaart?...3 Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen?...4 Hoe en wanneer krijg ik mijn parkeerkaart?...11

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

paarkeerkaart voor personen met een handicap

paarkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger paarkeerkaart voor personen met een handicap Table des matières PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. Wat?... 3 2. Waarvoor

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u!

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2013 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

De Dienst voor Alimentatievorderingen

De Dienst voor Alimentatievorderingen Onderhoudsgeld niet gekregen? De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) helpt u www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2012 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR. Een huurcontract opstellen... via internet - 2008 -

Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR. Een huurcontract opstellen... via internet - 2008 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR Een huurcontract opstellen... via internet - 2008 - 1. Naar een moderne Federale Overheidsdienst Financiën Bij de hervorming van de Federale

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u!

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! www.davo.belgium.be Juni 2015: update van de contactgegevens van de DAVO-kantoren Federale Overheidsdienst Financiën - 2015 - Deze brochure werd opgesteld

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Op de weg in België

Op de weg in België Op de weg in België - 2010 - De juiste auto kiezen De aankoop van een auto is een heel persoonlijke keuze, in functie van de eigen behoeften, voorkeur of smaak. Toch bestaat er één tip die voor iedereen

Nadere informatie

parkeerkaart voor personen met een handicap

parkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger parkeerkaart voor personen met een handicap Inhoudstafel 1. Wat?... 2 2. Waarvoor dient de parkeerkaart?... 2 In België:... 2 In de

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Agentschap Vlaamse Belastingdienst TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Geldig van 01/07/2010 tot en met 30/06/2011 Vlaamse Belastingdienst Bauwensplaats

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

Info Parkeerkaart voor personen met een beperking

Info Parkeerkaart voor personen met een beperking Info Parkeerkaart voor personen met een beperking Hoe kan ik een parkeerkaart voor personen met een beperking aanvragen? U kunt de parkeerkaart aanvragen: - bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen)

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) De commerciële kentekenplaten zouden normaalgezien tussen

Nadere informatie

TARIEVEN. van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten. Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016

TARIEVEN. van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten. Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016 TARIEVEN van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016 p VLAAMSE BELASTINGDIENST TARIEVEN van de verkeersbelasting voor

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN. (5 maart 2014)

CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN. (5 maart 2014) Directie Protocol - P1.1 CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN (5 maart 2014) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt

Nadere informatie

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SITA BELGIUM 22, RUE DE L'AVENIR 4460 GRACE-HOLLOGNE (BELGIË) FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR Brussel, 7 september 2011 Belastingheffing van toepassing

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Burgerlijke oorlogsslachtoffers

Burgerlijke oorlogsslachtoffers Directie-generaal Oorlogsslachtoffers Burgerlijke oorlogsslachtoffers in België: tussen rechten en herinnering ONZE ACTIETERREINEN Meer dan 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog kan je je afvragen waarom de

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Aangifte voor de verkeersbelasting

Aangifte voor de verkeersbelasting Aangifte voor de verkeersbelasting VFP9932-N-160615 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Indiening van een bezwaar tegen de beslissing van een zorgkas over de Vlaamse zorgverzekering

Indiening van een bezwaar tegen de beslissing van een zorgkas over de Vlaamse zorgverzekering Indiening van een bezwaar tegen de beslissing van een zorgkas over de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-170117 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2015 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

Dit betekent meteen dat u de Belgische BIV en verkeersbelasting moet betalen. Op het algemeen principe is er één uitzondering.

Dit betekent meteen dat u de Belgische BIV en verkeersbelasting moet betalen. Op het algemeen principe is er één uitzondering. BUITENLANDSE NUMMERPLAAT IN BELGIE RIJDEN? Inhoud Het principe is duidelijk.... Op het algemeen principe is er één uitzondering.... Let wel, deze uitzondering... Hoe zit het met de Luxemburgse cross-borderleasing?...

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

BTW en DOUANE. A. Indien de aannemer van de opdracht van leveringen, diensten of werken in BELGIE is gevestigd

BTW en DOUANE. A. Indien de aannemer van de opdracht van leveringen, diensten of werken in BELGIE is gevestigd Pagina 1/5 BTW en DOUANE A. Indien de aannemer van de opdracht van leveringen, diensten of werken in BELGIE is gevestigd BTW-formaliteiten op de facturen die hij uitreikt, de vermeldingen aan te brengen

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikel 9 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko (B.S.:07/12/2004)

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie