Zorginkoop Wijkverpleging 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorginkoop Wijkverpleging 2016"

Transcriptie

1 Zorginkoop Wijkverpleging 2016 Samen voor goede zorg Eno zorginkoopdocument Wijkverpleging juli 2015 Versie 1.0_def 1

2 Disclaimer De document is opgesteld door zorgverzekeraar Eno ten behoeve van de inkoop van de Wijkverpleging 2016 onder voorbehoud van definitieve vaststelling van NZa beleidsregels voor 2016 en/of wijzigend beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Zorgverzekeraar Eno behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten, de procedure en wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op, de afspraken die zorgverzekeraars met zorgaanbieders op grond van deze maatregelen dienen te maken dan wel wijzigingen betreffen van de Zvw-regelgeving 2

3 Inhoud 1. Inleiding Wijkverpleging Visie en uitgangspunten Domein Wijkverpleging De segmenten Conceptbeleidsregel NZa Toegang/indicatiestelling Keuzeondersteuning Relevante ontwikkelingen Inkoopmodel Inkoop Wijkverpleging S Segment S1 niet toewijsbare zorg Samenwerking met gemeente Overeenkomst S Monitoring Inkoop Wijkverpleging S Segment 2 - toewijsbare zorg Kader voor contractering Eisen voor een basiscontract Eisen voor aanvullingen op het basiscontract ZZP ers en nieuwe zorgaanbieders Onderlinge dienstverlening c.q. onderaanneemschap Productieafspraken en omzetplafond Declaratieprotocol Inschrijving S Tijdpad contractering Bijlagen Bijlage 1. Checklist Inkoop Wijkverpleging S Bijlage 2. Checklist aanvulling voor nieuwe zorgaanbieders Bijlage 3. Nadere duiding domein Wijkverpleging Bijlage 4. Geldende voorwaarden contractering S Bijlage 5. Postcode/gemeente-verdeling Inkoop S Bijlage 6. Criteria t.bv. kwalificaties zorgverleners wijkverpleging Bijlage 7. Zorgplan

4 1. Inleiding Sinds 2015 behoort de aanspraak Wijkverpleging tot het verzekerd pakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het jaar 2015 werd daarbij voornamelijk als overgangsjaar gezien zodat er in 2016 volgende stappen kunnen worden gezet in het transitieproces naar een goede inbedding van de wijkverpleging in de nulde en eerste lijn. Aangezien het hier om omvangrijke wijzigingen gaat is dit een meerjarig traject. In tegenstelling tot 2015, toen Wijkverpleging volledig in representatie is ingekocht, wordt de zorginkoop Wijkverpleging 2016 door zorgverzekeraars deels in representatie en deels voor eigen verzekerden gedaan. De consequenties hiervan worden in dit zorginkoopdocument toegelicht. De ervaringen met de nieuwe aanspraak zijn momenteel nog niet zodanig groot dat er al aanleiding is om de eerder (voor de inkoop 2015) gekozen uitgangspunten bij te stellen. Met andere woorden, de uitgangspunten voor contractering wijkverpleging voor 2016 zijn in principe ongewijzigd. Bovendien is inmiddels duidelijk dat het beoogde nieuwe bekostigingsmodel voor Wijkverpleging niet eerder dan in 2017 zal worden geïntroduceerd. N.B. Met de overheveling van de wijkverpleegkundige zorg naar de Zvw, is eveneens een specifieke regeling voor PGB geïntroduceerd. Het PGB valt echter buiten de scope van de zorginkoop wijkverpleging en wordt daarom niet verder behandeld. 2. Wijkverpleging 2.1 Visie en uitgangspunten In onze ogen is de wijkverpleegkundige (naast de huisarts als poortwachter voor de cure) de poortwachter voor de care en zorgt daarbij voor de verbindingen naar het sociale domein. Kwaliteit van zorg is geborgd met een kwaliteitssysteem. Meten van kwaliteit en kwaliteitsverbetering bieden tevens de aanzet tot toekomstige financiering op basis van uitkomsten en verdere specialisatie binnen de verpleegkundige zorgverlening. Het accent van Wijkverpleging, ligt op zelfredzaamheid, samen redzaamheid, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik. De vraag van de burger en zijn (on)mogelijkheden moeten bepalend zijn voor de zorg of ondersteuning die hij ontvangt. De wijkverpleegkundige is hierbij, net als de huisarts, de eerste toegang tot professionele zorg en de verbindende schakel tussen zorgvragers en zorgaanbieders binnen de domeinen van zorg, wonen en welzijn Om cliënten zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten zijn, is samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars van belang voor cliënten die thuis zorg en ondersteuning nodig hebben op basis van zowel de Wmo als de Zvw. Eno werkt samen met gemeenten om de wijkverpleegkundige op een lokaal passende manier een bijdrage te laten leveren aan het (sociale) wijknetwerk, met als doel het wijknetwerk te versterken. Over de bekostiging en inzet van deze nietcliënt gebonden wijkverpleegkundigen maakt Eno afspraken met zorgaanbieders en gemeenten. 2.2 Domein Wijkverpleging Wijkverpleging maakt onderdeel uit van de aanspraak Verpleging en Verzorging en omvat volgens de formele formulering in het Bzv art. 2.10: 4

5 1. Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg: a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4 Besluit Zorgverzekering (Bzv), of een hoog risico daarop, b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12 Bzv, en c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 Bzv betreft. 2. Onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, valt niet verzorging aan verzekerden tot achttien jaar, tenzij er sprake is van verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap, waarbij: a. er sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of b. vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen. De vorm van zorg beschreven onder punt 2 wordt Intensieve Kindzorg genoemd. Het betreft niet alleen zorg als bedoeld in art Bzv, maar ook vervoer, pedagogische ondersteuning en verblijf die aan genoemde verzekerden wordt verleend op basis van andere bepalingen bij of krachtens de Zorgverzekeringswet. Daarnaast omvat wijkverpleging enkele specifieke vormen van zorg te weten: 3. Wijkgericht werken (de niet toewijsbare zorg, s1). 4. Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT) Ketenzorg dementie. 6. Regiefunctie complexe wondzorg. 7. Palliatief Terminale Zorg (PTZ) Het gehele domein van de wijkverpleging wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een nadere duiding is opgenomen in bijlage 3. Er is geen eigen risico of eigen bijdrage van toepassing. 2.3 De segmenten Binnen de zorginkoop Wijkverpleging wordt er onderscheid gemaakt naar 2 segmenten. Dit is ook in 2016 nog het geval. Zorgverzekeraars kiezen evenals in 2015 voor een zorginkoop scenario waarbij de niet-toewijsbare zorg (S1) apart wordt ingekocht van de individueel toewijsbare zorg (S2). Afspraken over de niet-toewijsbare zorg (S1) op basis van de beleidsregelprestatie wijkgericht werken vinden plaats in afstemming met de gemeenten in de regio. Hieronder worden beide segmenten en de relatie er tussen nader beschreven. Segment 1: niet toewijsbare zorg De wijkverpleegkundige is, net als de huisarts, de eerste toegang tot professionele medische zorg en de verbindende schakel tussen zorgvragers en zorgaanbieders binnen de domeinen van zorg, wonen en welzijn. De wijkverpleegkundige voert collectieve (wijk)taken uit die niet toewijsbaar zijn aan een individuele cliënt, zoals het signaleren, stimuleren en het aangaan en onderhouden van contacten in het (sociale) wijknetwerk. De wijkverpleegkundige is rechtstreeks toegankelijk en met behulp van triagerende gesprekken komt zij tot case finding. Deze wijkverpleegkundige maakt bij voorkeur onderdeel uit van het (sociaal) wijkteam. Het resultaat van segment 1 kan bestaan uit een zelfzorgadvies of mantelzorgadvies, doorverwijzing naar zorgaanbieders in de Wmo, Zvw of Wlz, in goede afstemming met andere professionals in het (sociale) wijknetwerk. 1 Eno kiest er momenteel overigens voor om de inkoop MSVT niet onder het inkoopbeleid 2016 van wijkverpleging te laten vallen. 5

6 Segment 2: toewijsbare zorg Het merendeel van de zorg die onder Wijkverpleging valt bestaat uit toewijsbare cliëntgerichte zorg, namelijk. het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen. Daarnaast vallen er taken onder als op individueel niveau indiceren, stimuleren, signaleren en coördineren van de zorg. Deze taken dragen eraan bij dat de zorg op maat en doelmatig geleverd wordt aan een cliënten en het betreft samenhangende zorg op individueel (toewijsbaar!) cliëntenniveau bij meervoudige gezondheidsproblemen, waarbij afstemming tussen medisch en sociaal domein nodig is. Werkwijze Wanneer binnen het (sociale) wijknetwerk door de wijkverpleegkundige (segment 1) is vastgesteld dat er een zorgbehoefte bestaat die ook inzet vereist in het kader van de aanspraak Wijkverpleging (segment 2), kiest de cliënt zelf een zorgaanbieder om de zorg van te ontvangen. Deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor: De indicatiestelling Het opstellen van een zorgplan De zorglevering De zorgevaluatie Voor wat betreft de indicatiestelling is het aan de wijkverpleegkundige om de behoefte van de cliënten aan verpleging en verzorging naar aard, inhoud en omvang te bepalen. Dat wil zeggen: zij kan een verpleegkundige diagnose stellen, bepalen welke verpleegkundige en of verzorgende handelingen nodig zijn en hoeveel de cliënt nog zelf kan of kan aanleren. De indicatie wordt uiteindelijk gepresenteerd in een met de cliënt afgestemd zorgplan. 2.4 Conceptbeleidsregel NZa 2016 De NZa heeft op het moment van publiceren van dit document nog geen definitieve beleidsregel voor 2016 vastgesteld. Er is wel een conceptbeleidsregel BR/CU Verpleging en verzorging waarbij de volgende prestaties worden onderscheiden: 1. Persoonlijke verzorging (S2) 2. Oproepbare verzorging (S2) 3. Verpleging (S2) 4. Oproepbare verpleging (S2) 5. Gespecialiseerde verpleging (S2) 6. Advies, instructie, voorlichting (S2) 7. Wijkgericht werken (S1) 8. Beloning op maat 9. Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg 10. Onderlinge dienstverlening Gezien het feit dat het een conceptbeleidsregel betreft is bovenstaande dus nog onder voorbehoud. 2.5 Toegang/indicatiestelling De toegang tot de wijkverpleging loopt via de wijkverpleegkundige (m.u.v. MSVT). De wijkverpleegkundige analyseert de problemen en maakt een inschatting van de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en het vermogen tot zelfregie. Op basis hiervan stelt hij/zij de indicatie vast voor zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. De zorg waarop de cliënt redelijkerwijze is aangewezen wordt vastgelegd in een individueel zorgplan. 6

7 2.6 Keuzeondersteuning Wanneer er sprake is van een verwijzing naar de Zvw ten behoeve van de aanspraak S2 Wijkverpleging, dient de cliënt een keuze te maken voor een zorgaanbieder, eventueel ondersteund door de S1 wijkverpleegkundige, die professioneel onafhankelijk is. Ook Eno kan cliënten helpen via klantenservice/zorgadvies: via het Contact Center Particulier (CCP) is informatie over wijkverpleging en de gecontracteerde zorgaanbieders beschikbaar. Cliënten kunnen daarnaast de Zorgzoeker op de website raadplegen. Het CCP kan ook de S1 wijkverpleegkundigen informeren over de gecontracteerde zorgaanbieders in segment Relevante ontwikkelingen De aanspraak Wijkverpleging binnen de Zvw moet zich nog verder ontwikkelen en uitkristalliseren. Er kunnen echter al wel een aantal relevante ontwikkelingen in het kader van dit zorginkoopdocument genoemd worden die van invloed zijn op de inkoopafspraken voor Vraaggerelateerde ontwikkelingen: verdere extramuralisering van de zorg waardoor een groter aantal mensen langer thuis blijft wonen; verdere vergrijzing: de piek daarin wordt rond 2040 verwacht. Tot die tijd zal er sprake zijn van een groeiend aantal ouderen en daarmee een groeiende vraag naar zorg. Beleidsgerelateerde relevante ontwikkelingen: de oude wijze van bekostiging van wijkverpleging bevatte te veel prikkels tot overbehandeling en upcoding. De discussie over de invoering van een nieuw bekostigingssysteem is echter niet tijdig afgerond. Op 19 mei 2015 verscheen de voorhangbrief van VWS over de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel wijkverpleging; invoering van het nieuwe bekostigingssysteem is nu voorzien per 1/1/2017. De minister wil in 2016 al wel een aantal betekenisvolle stappen zetten richting het nieuwe systeem en geeft verzekeraars ruimte om elementen van prestatiebeloning en populatiebekostiging in te voeren in 2016; tevens is duidelijk geworden dat VWS de separate financiering voor wijkgericht werken in 2016 vooralsnog wil laten voortbestaan. In 2017 zal deze functie naar verwachting geïntegreerd worden in het nieuwe bekostigingsmodel; zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn het niet overal eens over de wijze waarop het wijkgericht werken moet worden ingericht en over de vraag of hier separate financiering voor nodig is; onduidelijk is of en op welke wijze de landelijke overheid een Macro Beheers Instrument (MBI) wil gaan inzetten. Overige ontwikkelingen: toegang tot de wijkverpleging verloopt nu via de indicatiestelling (zorgbehoeftebepaling) van de wijkverpleegkundige. Aangezien de doorontwikkeling van het, daartoe als ondersteunend bedoelde, normenkader nog onvoldoende is opgepakt door de beroepsgroep V&VN dient hier nog een verbeterslag gemaakt te worden; maatschappelijk gezien brengt de hervorming van de langdurige zorg ongerustheid te weeg bij alle betrokken partijen: zorgaanbieders/zorgverleners en hun beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, (gemeentelijke) overheden, cliënten. In de Eno kernregio werken gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor daarom intensief samen om te voorkomen dat er zorgvragers tussen wal en schip vallen. 7

8 4. Inkoopmodel 2016 Zoals aangegeven wordt de zorginkoop Wijkverpleging voor 2016 door zorgverzekeraars deels in representatie en deels voor eigen verzekerden gedaan. Alleen zorginkoop S1 in representatie Voor de inkoop voor 2016 is wel nieuw dat Wijkverpleging maar voor een deel in representatie zal worden ingekocht, namelijk alleen de niet toewijsbare zorg (S1). Evenals in 2015 is er per regio één leidende zorgverzekeraar (de representant) die de zorginkoop verzorgt namens alle zorgverzekeraars, voor een bepaalde regio. Vooraf worden tussen de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de rol en betrokkenheid van de tweede en eventuele derde representant bij de uitvoering van het inkoopbeleid en de gesloten overeenkomst met de zorgaanbieder. De overeengekomen tarieven en aanverwante afspraken gelden daarbij voor alle zorgverzekeraars. De representerende zorgverzekeraars gebruiken een WMG-overeenkomst als basis. De WMGovereenkomst wordt ondertekend door de eerste en tweede representant en de zorgaanbieder. Vervolgens stuurt de eerste representant de tweezijdig getekende overeenkomst naar ZN die de overeenkomst op het ledendeel van de ZN-website publiceert. Op deze wijze worden alle zorgverzekeraars geïnformeerd over inhoud van de gemaakte afspraken en de gecontracteerde partijen. Zorginkoop S2 voor eigen verzekerden Voor 2016 wordt toewijsbare zorg (S2) wel door iedere zorgverzekeraar zelf voor de eigen verzekerden ingekocht. Aangezien Eno een landelijk werkende zorgverzekeraar is en voor alle verzekerden zorg wordt ingekocht werkt Eno hiervoor samen met MultizorgVRZ. De voorwaarden voor een overeenkomst voor 2016 zijn door Eno en Multizorg gezamenlijk vastgesteld. Op basis van een postcodeverdeling dient een contractverzoek bij Eno, MultizorgVRZ of bij Zorg en Zekerheid te worden ingediend. Samenvattend de rolverdeling per segment voor 2016: SEGMENT INKOOPMODEL REGIO DOOR WIE S1 Representatie Wmo regio Midden IJssel Eno niet toewijsbare zorg S2 toewijsbare zorg Eigen verzekerden (van Eno, ONVZ, a.s.r. en Zorg en Zekerheid) Kerngebied Eno, postcodes behorende bij de gemeenten: Deventer Raalte Olst-Wijhe Voorst Kerngebied Zorg en Zekerheid Zie bijlage 5 Eno Zorg en Zekerheid Overige gemeenten Nederland MultizorgVRZ Gelet op bovenstaande rolverdeling zal het inkoopbeleid voor 2016 dus voor een deel zijn gericht op de zorginkoop in representatie (S1) en voor een deel op de zorginkoop voor eigen verzekerden (S2). Daarom zijn in dit inkoopdocument aparte hoofdstukken gewijd aan S1 en S2. 8

9 In dit inkoopdocument wordt vervolgens voor beide segmenten nader ingegaan op de uitgangpunten, voorwaarden en procedure voor zorgcontractering Wijkverpleging voor Inkoop Wijkverpleging S1 In dit hoofdstuk wordt de inkoop Wijkverpleging voor segment 1 nader toegelicht. SEGMENT INKOOPMODEL REGIO DOOR WIE S1 Representatie Wmo regio Midden IJssel Eno niet toewijsbare zorg 5.1. Segment S1 niet toewijsbare zorg De wijkverpleging in segment 1 wordt selectief ingekocht, bij één of enkele zorgaanbieders per gemeente, maar maximaal één zorgaanbieder per wijk, die voldoet aan de voorwaarden voor een contract. De reden voor het selectief inkopen van segment 1 ligt in het feit dat Eno, doelmatige zorglevering wil realiseren door het aantal verschillende professionals in de wijk voor cliënten en huisartsen te beperken, verder ook om de samenwerking in het (sociale) wijknetwerk te bevorderen Samenwerking met gemeente Eno heeft als representerende zorgverzekeraar met de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst afspraken gemaakt over de inzet van de wijkverpleegkundigen in de wijkteams. Per gemeente zijn voorwaarden gecreëerd die de professionals in de wijk helpen bij het doelmatig en in samenhang uitvoeren van hun taken. Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de inrichting of intensivering van het sociale wijknetwerk en zij hebben hiervoor landelijk bedragen toegewezen gekregen. De zorgverzekeraars hebben landelijk, net als in 2015, een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar voor de inkoop van de S1 wijkverpleegkundige zorg voor Eno vindt het van belang dat er afstemming met gemeenten is over waar (in welke wijken) de wijkverpleegkundige het meest effectief kan worden ingezet. Dit hangt samen met de positionering van de S1 wijkverpleegkundige ten opzichte van het sociale wijknetwerk en met de kenmerken van de wijk, zoals aanwezige cliëntgroepen. De wijkverpleegkundige zorg zal selectief in de wijken worden ingezet, daar waar de hoogste prioriteit wordt vastgesteld. Op basis van onderstaande criteria zijn prioriteitswijken vastgesteld: De wijk heeft een lage SES (sociaal economische status) De wijk heeft een hoog aantal 75+ De gemeente investeert in het sociale wijknetwerk in de wijk waar de wijkverpleegkundige wordt ingezet In de wijk lopen projecten op het gebied van (sociale) wijknetwerken De wijk heeft een hoge zorgconsumptie, zowel in de eerste als tweede lijn In de wijk is sprake van problematiek op grote schaal inzake kwetsbare ouderen en/of chronisch zieken (bijvoorbeeld DMII, COPD, CVRM 9

10 5.3 Overeenkomst S1 Uitgangspunt is dat zorgaanbieders die in 2015 de afspraak S1 hebben, voor dezelfde wijken en voor hetzelfde budget gecontracteerd worden voor Tenzij uit overleg met gemeente, zorgaanbieder en zorgverzekeraar blijkt dat een andere verdeling wenselijk is of zorgaanbieders niet (meer) aan de gestelde eisen voldoen. Met deze zorgaanbieders wordt separaat overleg gevoerd over het contract voor Wij gaan in principe uit van eenjarige standaardcontracten. De overeenkomst heeft daarmee een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december Monitoring Omdat de beheersing van zorgkosten van groot belang is, zullen de zorgverzekeraars voor de in representatie ingekochte zorg nauw samenwerken op dit thema. Uitgangspunt zijn de bestuurlijke afspraken die zijn vastgelegd tussen de betrokken partijen. Een tijdige informatievoorziening over de afgesproken budgetten, de zorglevering, de zorgkosten en de declaraties zijn van belang voor inzicht in de doelmatigheid van de zorgverlening en daarmee het slagen van de zorgkostenbeheersing. 6. Inkoop Wijkverpleging S2 In dit hoofdstuk wordt de inkoop Wijkverpleging S2 nader toegelicht. SEGMENT INKOOPMODEL REGIO DOOR WIE S2 Eigen verzekerden Eno toewijsbare zorg (van Eno, ONVZ, a.s.r. en Zorg en Zekerheid) Kerngebied Eno, postcodes behorende bij de gemeenten: Deventer Raalte Olst-Wijhe Voorst Kerngebied Zorg en Zekerheid Zie bijlage 5. Zorg en Zekerheid Overige gemeenten Nederland MultizorgVRZ 6.1 Segment 2 - toewijsbare zorg De wijkverpleging in segment 2 wordt ingekocht bij zorgaanbieders in de regio die tenminste kunnen voldoen aan de minimale voorwaarden die in dit document zijn toegelicht. Er is één periode van contractering voor 2016, dit heeft als gevolg dat het niet mogelijk is om buiten deze contracteerronde voor een overeenkomst in aanmerking te komen. Wij gaan in principe uit van eenjarige standaardcontracten. De overeenkomst heeft daarmee een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december Let op: aangezien de zorginkoop S2 niet meer in representatie voor alle zorgverzekeraars plaatsvindt dient u uit te gaan van de volumes die alleen betrekking hebben op de door Eno in te kopen zorg. 10

11 6.2 Kader voor contractering Kwaliteit van zorg Goede zorg is zorg die voldoet aan alle professionele standaarden, die in nauw overleg met de cliënt wordt geleverd en die samen met de cliënt het bevorderen van gezondheid, zelfredzaamheid en eigen regie centraal stelt. Mede bepalend voor de kwaliteit van zorg is de inzet van gepaste zorg, dus de juiste zorg op het juiste moment in de juiste hoeveelheid. Eno vindt het van belang dat hiervoor objectieve maatstaven worden gehanteerd in de vorm van een classificatiesysteem. Hoewel hiervoor verschillende systemen beschikbaar zijn is OMAHA momenteel het meest gangbaar. Zorgaanbieders dienen dan ook te werken met een van deze classificatiesystemen of hier in 2016 mee gaan werken. Financieel kader Er wordt strak gestuurd op het financiële kader. In het Onderhandelaarsresultaat Verpleging en Verzorging hebben de betrokken partijen aangegeven zich in te spannen om de veranderingen binnen dit strakke financieel kader door te voeren. Conform de landelijke afspraken die zijn gemaakt tussen de betrokken partijen, is de intentie om de landelijk opgelegde taakstellingen zoveel als mogelijk te realiseren via reductie van het zorgvolume. Indien, ondanks de gemaakte afspraken, toch overschrijdingen optreden van het budgettaire kader verpleging en verzorging zal de minister van VWS deze herstellen, bijvoorbeeld via het Macro Beheersinstrument (MBI). Het MBI is niet gedifferentieerd en is van toepassing op alle zorgaanbieders die zorg leveren binnen de aanspraak Wijkverpleging, dus zowel gecontracteerde als nietgecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat Eno opbrengstverrekening gaat toepassen. Doelmatige zorg Doelmatige zorg is zorg die aansluit bij de zorgbehoefte van de cliënt, zoals door de professional vastgesteld, waarbij de zelf- en samen redzaamheid gestimuleerd wordt en de inzet van informele zorg altijd prevaleert boven de inzet van formele zorg. Doelmatige zorg in de Zvw heeft betrekking op anders en meer doen met minder ofwel zorg leveren aan meer cliënten met minder middelen. Eno stimuleert doelmatigheid onder andere door de inzet van de productmix PV/VP: het uitgangspunt voor de maximale verhouding die hiervoor afgesproken kan worden is 80%/20%. Innovatie Eno hecht er aan dat zorgaanbieders permanent werken aan verbetering. Innovatie in de vorm van het werken met een classificatiesysteem (bijv. OMAHA), E-health of anderszins is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de inkoopafspraken voor Eisen voor een basiscontract Om in aanmerking te komen voor een basiscontract dient de zorgaanbieder aan onderstaande eisen te kunnen voldoen. Een basiscontract houdt in een afspraak op PV Basis, VP Basis en AIV. De zorgaanbieder: Voldoet aan de eisen van bekwaamheid volgens de bestuursverklaring; Meet de klanttevredenheid (voor extramurale zorg) middels CQi/NPS en heeft een score die op of boven het landelijk gemiddelde is. De zorgaanbieder publiceert het resultaat op de eigen website; Maakt gebruik van een classificatiesysteem voor de bepaling van een doelmatige zorginzet. Hoewel hiervoor verschillende systemen beschikbaar zijn is OMAHA momenteel het meest gangbaar. Zorgaanbieders dienen dan ook te werken met een van deze classificatiesystemen of hier in 2016 mee gaan werken; 11

12 Doet meer voor minder: de zorgaanbieder stuurt in 2016 op het volume van de geleverde zorg per cliënten in zorg. De zorgverzekeraar zal dit monitoren; Voldoet aan de registraties in het agb register, met de bijbehorende kwalificaties (zie bijlage 6) Dient bereid te zijn zorg te verlenen aan alle cliënten die zich in haar werkgebied tot haar wenden, ongeacht de omvang van de zorgvraag, indien de zorgaanbieder voor de betreffende prestatie is gecontracteerd; Werkt met wijkverpleegkundigen niveau 5 voor het stellen van de indicatie Uitsluitingsgrond: geen contract wordt gesloten met de zorgaanbieder waarvan enig operationeel onderdeel ten tijde van contractering onder verscherpt toezicht staat van de IGZ voor wat betreft het onderdeel wijkverpleging. In controles en in de monitor wordt zichtbaar: Dat zorg wordt waar mogelijk afgebouwd De zelfredzaamheid van de cliënten en diens omgeving wordt bevorderd door advies, voorlichting en instructie Er wordt alleen zorg ingezet waar professionele verpleegkundige zorg nodig is verband houdende met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop Er wordt geen dubbele zorg gedeclareerd of zorg die ook op andere wijze geleverd moet/kan worden Er wordt gebruik gemaakt van alternatieve oplossingen zoals E-health, zorg op afstand, farmaceutische telezorg, domotica, WeHelpen, OZO verbindzorg of ZWIP, etc. voor zover deze alternatieve oplossingen goedkoper zijn dan de reguliere zorg Nieuwe arrangementen worden aangeboden waarbij het steunsysteem rondom de cliënten en de verbinding met sociale domein is meegenomen zodat alleen de noodzakelijke zorg wordt geboden De zorgaanbieder conformeert zich aan de landelijk kaders met betrekking tot het indiceren, het opstellen van een zorgplan, het zorg leveren en het declareren daarvan De zorgaanbieder kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie is met het sociale domein binnen de gemeenten waar de zorgaanbieder actief is De zorgaanbieder werkt met een zorgplan en borgt dat het zorgplan dat is afgesproken met de cliënten continue up-to-date blijft wat betreft de aard, volume en duur van de zorg (PDCA cyclus). In bijlage 7 is aangegeven welke onderdelen hierin worden vastgelegd. De zorgaanbieder heeft voldoende verpleegkundige(n) niveau 5 in dienst die de toegang bepaalt, indiceert en zorgplannen opstelt. De zorgaanbieder heeft als uitgangspunt dat de wijkverpleegkundige bij de indicatiestelling volgens het meest recente normenkader van de V&VN werkt. En in het verlengde daarvan werkt de wijkverpleegkundige volgens de principes ontzorgen/eigen kracht/inzetten informele zorg/regie bij de cliënten en deze actief betrekken bij het sociale domein De zorgaanbieder moet dit kunnen aantonen door resultaten te overleggen die aantonen dat de wijkverpleegkundige /zorgaanbieder werkt volgens deze principes 6.4 Eisen voor aanvullingen op het basiscontract In deze paragraaf wordt beschreven welke inkoopeisen Eno hanteert bij aanvullingen op het basiscontract: casemanagement dementie, intensieve kindzorg (IKZ), Palliatief Terminale Zorg (PTZ), Gespecialiseerde verpleging, Oproepbare verpleging en verzorging, wijkgericht werken en indicatiestelling PGB. Voor de nieuwe prestaties onplanbare beschikbaarheid en beloning op maat maakt Eno geen afspraken voor Voor de inhoud van de prestaties verwijzen wij naar de Nzabeleidsregel. 12

13 Casemanagement dementie In beginsel is de toewijsbare dementiezorg gekoppeld aan de prestatie (Gespecialiseerde) Verpleging. Met nieuwe zorgaanbieders, of zorgaanbieders die in 2015 niet zijn gecontracteerd voor casemanagement dementie, worden geen afspraken gemaakt voor Casemanagement Dementie in Casemanagement dementie wordt daarnaast alleen ingekocht bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de regionaal georganiseerde dementie ketens. Wanneer in een regio- of gemeente casemanagement dementie door meerdere zorgaanbieders wordt geleverd, dient er een gezamenlijke offerte ingediend te worden en heeft één zorgaanbieder de kassierfunctie. Productieafspraken voor casemanagement dementie zijn maximerende afspraken. Intensieve kindzorg (IKZ) De verpleging, verzorging, begeleiding en verblijf in verband met Intensieve Kindzorg (IKZ) valt per 2015 onder de aanspraak Wijkverpleging. Intensieve kindzorg betreft medisch specialistische verpleegkundige zorg thuis, op school, in een verpleegkundig kinderdagverblijf of in een kinderhospice na behandeling in het ziekenhuis aan ernstig zieke kinderen tot 18 jaar. IKZ kan op verschillende plaatsen worden geboden: Thuis (door ouders in samenhang met een kinderthuiszorgorganisatie In een VKDV (Verpleegkundig Medisch Kinderdagverblijf In een kinderhospice Voor het bepalen van de zorgbehoefte binnen de VDKV en de kinderhospices wordt een gestandaardiseerde indicatiestelling gehanteerd. Voor kinderthuiszorg geldt de reguliere indicatiestelling, zoals binnen de verpleging en verzorging gebruikelijk. Met nieuwe zorgaanbieders, of zorgaanbieders die in 2015 geen Intensieve Kindzorg (IKZ) hebben geleverd, worden geen afspraken gemaakt voor Intensieve Kindzorg (IKZ) in De Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg heeft kwaliteitseisen voor de IKZ opgesteld. Deze kwaliteitseisen dienen als uitgangspunt voor de inkoop van Intensieve Kindzorg (IKZ) in Palliatief Terminale Zorg (PTZ) De Palliatief Terminale Zorg is vervat in de prestaties persoonlijke verzorging en verpleging en wordt door Eno alleen ingekocht bij aanbieders: Die aantoonbaar ervaring hebben met de levering van PTZ Die regelmatig zorg leveren aan cliënten in de laatste fase van hun leven Die aangesloten zijn bij de regionale PTZ-keten En werken volgens de laatste standaarden PTZ zorg Die medewerkers aantoonbaar scholen gericht op palliatieve zorg Die 24 uur per dag beschikbaarheid heeft om de zorg te kunnen leveren, op afspraak en op afroep Die mantelzorgers en vrijwilligers actief betrekken bij het zorgproces Die zich conformeert aan een maximale zorginzet, die bedraagt in deze periode niet meer dan gemiddeld 13 uur per dag, waarvan 4 uren directe Verzorging en Verpleging en 9 uur oppasdienst. Die in het zorgplan een schriftelijke verklaring van een medisch specialist (hoofdbehandelaar) of van de huisarts heeft opgenomen. Hierin is de medische situatie en de levensverwachting (korter dan 3 maanden) van de cliënt beschreven. Indien de periode verlengd moet worden is er een machtiging nodig van de zorgverzekeraar Die zorgt dat de huisarts in de thuissituatie de eindverantwoordelijkheid voor de medische zorg op zich neemt 13

14 Er wordt gewerkt aan een zorgmodule Palliatieve zorg die mogelijk als blauwdruk gebruikt gaat worden voor financiering als integraal product. Daarnaast loopt er een subsidieaanvraag voor een Nationaal Programma van ZonMW. Indien hieruit andere inzichten of (aanvullende) voorwaarden naar voren komen dan zal Eno zijn criteria hierop aanpassen. Gespecialiseerde verpleging Voor gespecialiseerde verpleging gelden als voorwaarden: Gespecialiseerde verpleging wordt uitsluitend uitgevoerd door verpleegkundigen met deskundigheidsniveau 4 of 5. De verpleegkundigen zijn speciaal bijgeschoold op de voorbehouden handelingen die het hier betreft; Zorgaanbieder heeft de zorgverlening dusdanig georganiseerd dat de zorg 24 uur /7 dagen in de week inzetbaar is; Zorgaanbieder heeft een adequate achterwachtregeling en een goede bereikbaarheid bij calamiteiten. Overige zorg Oproepbare verpleging en verzorging: uitgangspunt is inkoop bij zorgaanbieders met een afspraak in 2015, waarbij er maximale verhoudingen (casemix) worden afgesproken tussen PV basis en oproepbare PV en tussen VP basis en oproepbare VP Wijkgericht werken (S1) is in hoofdstuk 5 nader toegelicht. Beloning op maat: Eno maakt voor 2016 geen afspraken op deze prestatie. Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg: Eno maakt voor 2016 geen afspraken op deze prestatie Indicatiestelling PGB en coördinatie: uitgangspunt is een declaratieafspraak bij de zorgaanbieders met een afspraak in ZZP ers en nieuwe zorgaanbieders ZZP ers Eventuele ZZP ers worden alleen gecontracteerd voor segment 2, de toewijsbare zorg, voor de prestaties verpleging en persoonlijke verzorging (basis). Voor segment 2 geldt dat ZZP ers aan dezelfde eisen van bekwaamheid moeten voldoen zoals deze worden gesteld aan alle zorgaanbieders binnen de aanspraak wijkverpleging om in aanmerking te komen voor een overeenkomst in Dit betekent concreet dat de ZZP-er minimaal een HBO- opgeleide verpleegkundige niveau 5 of een verpleegkundige specialist is, Wet BIG geregistreerd is en moet kunnen borgen dat er te allen tijde vervanging/achterwacht is geregeld. Contractering nieuwe aanbieders Nieuwe aanbieders moeten een aantoonbaar zorgaanbod hebben dat onder de zorgaanspraak valt en dat nog niet of onvoldoende gecontracteerd wordt bij bestaande aanbieders. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich inschrijven voor een overeenkomst Wijkverpleging met Eno in Voor hen geldt een aantal aanvullende eisen. Onder nieuwe zorgaanbieders wordt verstaan: Zorgaanbieders die in 2015 geen directe overeenkomst hebben met Eno Zorgaanbieders die in 2015 als onderaannemer werken of die zorg leveren aan pgb-houders worden zo gezien als nieuwe zorgaanbieders 14

15 Zorgaanbieders die in 2015 voor alleen de intramurale zorgprestaties een productieafspraak hebben afgesloten met een zorgkantoor Nieuwe zorgaanbieders moeten aan dezelfde vereisten voldoen als bestaande zorgaanbieders. Aanvullend worden aan nieuwe zorgaanbieders de volgende eisen gesteld: Indienen van een ondernemersplan. Indienen van de WTZi-toelating, waaruit blijkt dat zij zijn toegelaten voor Verpleging en verzorging en aantoonbaar voldoen aan de vereisten voor deze toelating Zijn aantoonbaar doelmatiger en voorzien in zorgaanbod dat nog niet of niet voldoende is gecontracteerd. Met nieuwe zorgaanbieders wordt in principe alleen voor segment 2, de toewijsbare zorg een contract afgesloten en betreffen alleen de basis prestaties. Gedurende 2016 moeten nieuwe zorgaanbieders zich periodiek, steekproefsgewijs door een collega zorgaanbieder laten toetsen op de vergelijking van de indicatiestelling, op basis van aantallen, aard, inhoud en volume. De zorgaanbieder dient bij de inschrijving aan te geven door wie en wanneer hij zich laat toetsen. Van de toetsing wordt een verslag gemaakt. Dit verslag is op verzoek beschikbaar voor Eno. In bijlage 2 is aangegeven welke aanvullende informatie van nieuwe zorgaanbieders wordt verwacht. 6.6 Onderlinge dienstverlening c.q. onderaanneemschap Er is sprake van onderlinge dienstverlening indien een zorgaanbieder (de hoofdaannemer) voor (een deel van) de daadwerkelijke zorg een andere zorgverlener (de onderaannemer) inschakelt. Uitzendkrachten of personeel ondergebracht in een onderdeel van de holding waartoe ook de betreffende zorgaanbieder behoort, vallen niet onder de definitie. Zowel bestaande aanbieders als nieuwe toetreders wordt gevraagd of ze gebruik maken van onderlinge dienstverlening. Wanneer in 2016 de zorgaanbieder minder dan 10% van hun extramurale uren omzet met onderaannemers verwacht te gaan realiseren, heeft dit geen gevolgen voor het toegekende tarief en budget. De onderaannemers moeten uiteraard voldoen aan de kwaliteitseisen. De verantwoordelijkheid voor het leveren van kwalitatief goede zorg ligt bij de gecontracteerde zorgaanbieder. Indien de 10% grens wordt overschreden zullen andere tariefafspraken gelden. Het is voor zorgaanbieders in segment 2 mogelijk om via onderlinge dienstverlening zorg te leveren. Echter verleende zorg in onderlinge dienstverlening komt alleen voor vergoeding in aanmerking, indien vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de zorgverzekeraar. De inschakeling van een andere zorgaanbieder voor het verlenen van (een deel van) de zorg middels onderlinge dienstverlening geschiedt voor eigen rekening en risico van de zorgaanbieder (de hoofdaannemer). Het is echter wel van belang om te realiseren dat uitsluitend de zorgaanbieder die de (deel)prestatie levert, deze in rekening brengt aan de opdrachtgevende zorgaanbieder. De zorgaanbieder dient in het offerteformat een volledige lijst aan te leveren van de in 2016 in te schakelen onderaannemers. 6.7 Productieafspraken en omzetplafond De productieafspraak tussen Eno en zorgaanbieder komt tot stand na beoordeling van de offerte. De zorgaanbieder geeft in de offerte aan hoeveel hij van welke prestatie wil leveren in

16 Eno beoordeelt de offerte van de zorgaanbieder en gaat in 2016 werken met omzetplafonds per zorgaanbieder. Bij het beoordelen van de offerte en de bepaling van het omzetplafond wordt gekeken naar: Afspraak 2015 Declaraties 2015 Doelmatigheid, o.a. of de zorgaanbieder in 2015 binnen het afgesproken omzetplafond 2015 is gebleven en binnen de afgesproken productie PV/VP Of een zorgaanbieder aantoonbaar werkt met een classificatiesysteem Inzet van E-health Als uitgangspunt voor de tariefstelling geldt: Tarief PV is 90% van het Na- tarief 2016 Tarief VP is 95% van het Na -tarief Declaratieprotocol Ten aanzien van declaratie van geleverde zorg geldt: De zorgaanbieder declareert in 2016 de zorg bij de zorgverzekeraar van de cliënten en hierbij zijn de landelijk geldende voorwaarden leidend. De zorgaanbieder dient bij de declaratie de AGB-code op instellingsniveau te hanteren. De te hanteren AGB-code wordt vastgelegd in de overeenkomst en het productieafsprakenformulier. Een AGB-code kan slechts voor 1 overeenkomst worden gebruikt. Het uitgangspunt voor de zorgverzekeraars en zorgaanbieders in 2016 is het gebruik van de Wlz-declaratiestandaard (AW319) voor de toewijsbare zorg. Leidend voor de declaratie van de zorg in segment 2 is het zorgplan. Declaratie van zorg is alleen mogelijk als er een zorgplan en een indicatie is. De declaratie dient aan te sluiten bij het zorgplan, als de zorgbehoefte verandert, dan dient het zorgplan te worden aangepast. Er dient te worden gedeclareerd volgens de Nza tariefsbeschikking Verpleging en Verzorging en de daarbij horende beleidsregel en nadere regelingen. Raakvlakken met Wlz: het is niet mogelijk om dezelfde zorgverlening voor een cliënt gelijktijdig binnen de Wlz èn in de Zvw te declareren. Wanneer een cliënt een CIZ indicatie heeft voor Wlz en overbruggingszorg ontvangt in de thuissituatie, dient deze zorg gedeclareerd te worden binnen de Wlz. 6.9 Inschrijving S2 Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst S2 dient een zorgaanbieder zich in te schrijven voor de gestelde datum. Een volledige inschrijving bestaat in elk geval uit de volgende documenten: Een volledig ingevulde en ondertekende Bestuursverklaring. Door het invullen, ondertekenen en aanleveren van de bestuursverklaring geeft de zorgaanbieder aan of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Ondertekening dient te gebeuren door een daarvoor bevoegd persoon binnen de organisatie. Wanneer de organisatie niet onverkort voldoet aan alle genoemde eisen komt deze niet in aanmerking voor een overeenkomst; Het Eno offertesjabloon waaruit onder meer blijkt welke prestaties voor segment 2 u wilt afspreken, voor welk volume; Indien er in 2015 wijzigingen hebben plaatsgevonden in het register Kamer van Koophandel, en of de statuten van de zorgaanbieder dient u een document bij te voegen waaruit de wijzigingen blijken Indien er sprake is van een holdingconstructie of een groep van meerdere aan elkaar gelieerde rechtspersonen, worden de relaties tussen de betrokken (rechts)personen inzichtelijk gemaakt door de zorgaanbieder aan Eno bij de inschrijving 16

17 Nieuwe zorgaanbieders dienen aanvullend daarop mee te zenden: Een Toelating WTZi, waaruit blijkt dat zij wijkverpleegkundige ( verpleging en verzorging) zorg mogen leveren en aantoonbaar voldoen aan de vereisten voor deze toelating Een uittreksel van de KVK-inschrijving Een recente versie van de Statuten (niet ouder dan 6 maanden) Een ondernemersplan dat voldoet aan de gesteld eisen zoals opgenomen in de bijlage 1 Eno stelt als voorwaarde dat nieuwe zorgaanbieders zich gedurende 2016 periodiek steekproefsgewijs door een collega zorgaanbieder laten toetsen op de vergelijking van de indicatiestelling. De zorgaanbieder dient bij de inschrijving een document in waaruit blijkt door wie en wanneer hij zich laat toetsen ZZP ers dienen naast de documenten voor bestaande aanbieders: Een VAR-WUO te kunnen overleggen Een schriftelijk vastgelegde achterwachtafspraak te hebben Eno stelt als voorwaarde dat ook ZZP-er zich gedurende 2016 periodiek steekproefsgewijs door een collega zorgaanbieder (niet zijnde een collega ZZP er) laten toetsen op de vergelijking van de indicatiestelling. De ZZP er dient bij de inschrijving een document in waaruit blijkt door wie en wanneer hij zich laat toetsen. 7. Tijdpad contractering 2016 Publicatie inkoopdocument wijkverpleging 2016 Eno Offertemodule 2016 wijkverpleging beschikbaar Bijeenkomst zorgaanbieders Uiterlijk 3 juli 2015 Z.s.m. na bekend worden beleidsregels NZa 7 juli 2015 Indienen offerte door zorgaanbieders Uiterlijk 18 september 2015 voor uur Overeenkomsten aanbieden aan zorgaanbieder 9 oktober 2015 Getekende overeenkomst retour naar Eno Uiterlijk 30 oktober 2015 voor uur Publicatie contractanten Uiterlijk 19 november 2015 Door het indienen van een offerte voor S2 laat u Eno weten dat u voor een overeenkomst in aanmerking wilt komen. De basis voor de inschrijving is de Bestuursverklaring. Een complete inschrijving bestaat naast de Bestuursverklaring uit een aantal andere documenten. In dit inkoopdocument vindt u een checklist (bijlage 1 en 2) met een compleet overzicht van de documenten die u bij de inschrijving dient mee te sturen. Uw inschrijving inclusief alle vereiste documentatie dient dus uiterlijk 18 september 2015 voor uur digitaal te zijn ingediend op mailadres: 17

18 Noten: Waar zij gelezen wordt kan ook hij gelezen worden (en omgekeerd). Indiceren: De V&VN legt het begrip indicatiestelling als volgt uit: op basis van klinisch redeneren vaststellen wat de cliënt aan zorg nodig heeft in omvang, duur, aard en gewenst resultaat. Het is vervolgens aan de zorgaanbieder om te bepalen wie de zorg uitvoert, waarbij adequate zorg gezien wordt als een optimum tussen kwaliteit en kosten. Uitzondering hierop is PGB, dan kiest de cliënten alleen voor een zorgaanbieder die de indicatie stelt en verantwoordelijk blijft voor de coördinatie en evaluatie van het zorgplan/de indicatie. Indicatiestelling mag alleen worden uitgevoerd door een master of bachelor opgeleide verpleegkundige, niveau 5.Wet BIG Geregistreerd. Een ZZP er is een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft. Om te bepalen of er sprake is van een ondernemer, gelden allereerst de criteria, die ook door de Belastingdienst in het kader van de inkomstenbelasting gehanteerd worden. Het macrobeheersinstrument (mbi) is een instrument waarmee zorgaanbieders in het geval van een macrobudgettaire overschrijding, verplicht kunnen worden (een deel van) deze overschrijding in euro s (terug) te storten in het Zorgverzekeringsfonds (Zvf). 18

19 8. Bijlagen 19

20 Bijlage 1. Checklist Inkoop Wijkverpleging S Volledig ingevulde Bestuursverklaring 2016 Ingevulde offertemodule 2016, met: Werkblad Gegevens Werkblad Inschrijving S2 Werkblad Prestaties S2 Werkblad Speciale doelgroepen en/of zorgvormen (indien van toepassing) Werkblad Recapitulatie Ingescand en ondertekend werkblad recapitulatie uit de offertemodule Specifiek voor ZZP ers worden nog de volgende aanvullingen hierop gevraagd: Een VAR-WUO te kunnen overleggen Een schriftelijk vastgelegde achterwachtafspraak te hebben Eno stelt als voorwaarde dat ook ZZP-er zich gedurende 2016 periodiek steekproefsgewijs door een collega zorgaanbieder (niet zijnde een collega ZZP er) laten toetsen op de vergelijking van de indicatiestelling. De ZZP er dient bij de inschrijving een document in waaruit blijkt door wie en wanneer hij zich laat toetsen. 20

21 Bijlage 2. Checklist aanvulling voor nieuwe zorgaanbieders Naast de in bijlage 1 genoemde documenten gelden aanvullend nog voor nieuwe zorgaanbieders: Inschrijving WTZi, toelating (verpleging en verzorging) Inschrijving bij de Kamer van Koophandel ( niet ouder dan ½ jaar) Ondernemingsplan met de volgende onderdelen 1. Organisatie-inrichting 2. Missie en Strategie 3. Omgevingsanalyse 4. Bedrijfsplan 5. Marketingplan 6. Financieel plan Toelichting per onderdeel: 1. Organisatie-inrichting Van nieuwe zorgaanbieders wordt verlangd dat zij in het ondernemingsplan beschrijven: - aanwezigheid en samenstelling Raad van Bestuur of directie; - aanwezigheid en samenstelling van onafhankelijk, statutair geborgd toezichthoudend orgaan (bijvoorbeeld Raad van Toezicht); - aanwezigheid en samenstelling onafhankelijke klachtencommissie; - implementatie van de Zorgbrede Governancecode; - levering van de zorg door voldoende gekwalificeerd personeel; - toelichting op een eventuele holding- of concernconstructie of andere samenwerkingsvorm. 2. Missie en strategie Dit onderdeel is een korte beschrijving van de algemene bedrijfsdoelstelling en bevat: - de algemene doelstelling (doelgroep, de behoefte van de potentiële cliënt die de zorgaanbieder gaat vervullen en de manier waarop dat gebeurt); - beschrijving van de te leveren producten en diensten; - de bedrijfsactiviteit (wat gaat er concreet gebeuren); - de kwantitatieve vertaling (omzet, winst, cliënten, marktaandeel); - de kwalitatieve vertaling (de bedrijfsfilosofie, te hanteren methodieken en de voor de sector geldende kwaliteitsstandaarden). 3. Omgevingsanalyse De omgevingsanalyse resulteert in een duidelijk beeld van alle factoren die wel van invloed zijn op het bedrijfsplan, maar waar door de organisatie geen directe invloed op kan worden uitgeoefend. De volgende onderwerpen kunnen hierbij benoemd worden: - De (toekomstige) rol en/of functie in samenwerkingsverbanden waaraan de nieuwe zorgaanbieder reeds deelneemt of gaat deelnemen. Op welke wijze gaat de nieuwe zorgaanbieder samenwerking zoeken met bijvoorbeeld gemeenten, ketenpartners, andere zorgaanbieders? - Concurrenten: wie wordt gezien als de (grootste) concurrent, hoe ziet de marktverdeling er volgens de nieuwe zorgaanbieder uit, welk aandeel denkt de nieuwe zorgaanbieder te kunnen verwerven? 21

22 4. Bedrijfsplan Een adequaat bedrijfsplan dat voldoet aan de richtlijnen van de Kamer van Koophandel en waaruit daarnaast ten minste blijkt: - welke zorgprestaties de zorgaanbieder wil gaan leveren; - waar de zorgaanbieder deze zorgprestaties wil gaan leveren; - op welke doelgroep deze zorg zich richt; - voor welke leemte in relatie tot nieuwe het huidige zorgaanbod, in de regio waar de zorgaanbieder offreert, de zorgaanbieder een adequaat aanbod biedt; - op welke wijze het geoffreerde aanbod zich onderscheidt van andere zorgaanbieders; - hoe de zorgaanbieder gaat zorgen voor een snelle en juiste administratieve afhandeling van de geleverde zorg 5. Marketingplan Een marketingstrategie uitgewerkt in een apart strategisch marketingplan waarbij de missie en visie van een onderneming worden vertaald naar een strategie. Onderwerpen die hier beschreven kunnen worden zijn: - Promotie: wat is de promotiedoelgroep? Wanneer moet het doel bereikt zijn? - Plaats: op welke fysieke plaats of in welke omgeving de dienst wordt geleverd, en met welke bestemming (bijvoorbeeld zorg in de wijk)? 6. Financieel plan In het financiële plan worden verschillende financiële onderdelen van de startende zorgaanbieder behandeld. Zorgverzekeraars verwachten hierbij een solide, goed onderbouwd en beargumenteerd financieel plan, dat duidelijk en helder inzicht verschaft in de onderneming. Gebruik hiervoor de formats van de Kamer van Koophandel. Een aantal onderdelen moet hierbij helder en duidelijk zijn uitgewerkt: - een investeringsbegroting; - een realistische omzetprognose; - een balans; - een liquiditeitsprognose; en - een resultatenrekening. 22

23 Bijlage 3. Nadere duiding domein Wijkverpleging De aanspraak verpleging en verzorging (artikel 2.10 Besluit zorgverzekering) omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en deze zorg wordt geleverd in de eigen omgeving van de verzekerde. Voorwaarde is dat er sprake is van een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Het doel is deze zorg dicht bij andere eerstelijnszorg en het sociale domein te positioneren. Samen met de huisartsenzorg is de 'verpleging in de wijk erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks ouderdom, ziekte of beperking. In dit document spreken we verder van wijkverpleging. Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden omvat meer dan verpleging en verzorging. Door te verwijzen naar zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, valt het verpleegkundig arsenaal aan zorg, zoals de beroepsgroep dit omschrijft, in het basispakket: niet alleen de zorgverlening (verpleging en verzorging), maar ook het coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en de individuele, geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie. Vooral mensen bij wie de gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren (bijvoorbeeld kwetsbare ouderen) en/of die dikwijls al (intensief) te maken hebben met huisartsenzorg of ziekenhuiszorg zullen hier gebruik van maken. Artikel 2.10 Bzv spreekt verder over een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Deze zinsnede geeft aan dat deze zorg ook verleend kan worden aan verzekerden bij wie nog geen sprake is van een ziekte, aandoening of beperking, maar die wel een hoog risico hierop hebben, zoals ouderen met een lichamelijke aandoening of beperking of met dementie of, in het algemeen, mensen bij wie de gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren en die dikwijls al (intensief) te maken hebben met huisartsenzorg of ziekenhuiszorg. Het kan van belang zijn bij deze cliënten alert te zijn op de behoefte aan verpleegkundige zorg dan wel een behoefte te voorkomen. Door de cliënt te observeren, kunnen problemen worden gesignaleerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan signaleren van symptomen van decubitus, uitdroging, smetten, verslechtering van de fysieke en/of psychische situatie en het in de gaten houden van therapietrouw. Tijdige signalering hiervan voorkomt ernstigere aandoeningen die gepaard kunnen gaan met bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en daardoor ook hogere kosten. De observatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden via ADL ondersteuning (al of niet dagelijks) en deze ADL-ondersteuning valt dan in deze gevallen onder zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. Wijkgericht werken De activiteiten die vallen binnen de prestatie wijkgericht werken zijn niet toewijsbaar aan de individuele patiënt. De activiteiten zijn te kenschetsen als een verbinding tussen het medische en sociale domein, waarbij signaleren, regisseren en coördineren de kern vormen. De niet-toewijsbare zorg in segment 1 wordt door een wijkverpleegkundige niveau 5 geleverd. De beroepsaanduiding wijkverpleegkundige wordt van oudsher gereserveerd voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die een vervolgopleiding in de maatschappelijke gezondheidszorg hebben gevolgd of binnen de initiële hbo- opleiding uitgestroomd zijn met een profiel maatschappelijke 23

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Introductie Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 2015 werd beschouwd als overgangsjaar in de totale transformatie

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015 Regio s DWO en NWN September 2014 Introductie In 2015 wordt de langdurige zorg en ondersteuning hervormd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt. Delen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg Eno Zorgverzekeraar 2 Regiovisie Wijkverpleging/ZG 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Wijkverpleging/ZG

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Wijkverpleging/ZG 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging. Aanvulling op het op 1 april gepubliceerde inkoopbeleid wijkverpleging voor het jaar 2016

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging. Aanvulling op het op 1 april gepubliceerde inkoopbeleid wijkverpleging voor het jaar 2016 Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Aanvulling op het op 1 april gepubliceerde inkoopbeleid wijkverpleging voor het jaar 2016 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Algemene uitgangspunten zorginkoop... 4 1.1. Inkoopdomein...

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging Regiobijeenkomst Inkoopbeleid wijkverpleging 03-06-2015 Doelstellingen van vandaag Ervaringen delen over 2015 Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we daaraan doen? Doorkijkje

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Programma 1400 Welkom (René Bouma) 1410 Menzis / ambitie wijkverpleging (Esther van Dijk) 1430 Beleid wijkverpleging 2015

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging 2019

Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging 2019 Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging 2019 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2019, onder UZOVI-code 3354, de inkoop voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging

Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging 2017-2018 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder: Rechtsvorm organisatie:... KVK-nummer: AGB-code voor Friesland:. Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van inkoopdocument Wijkverpleging 2016 De Friesland Zorgverzekeraar

Bestuursverklaring ten behoeve van inkoopdocument Wijkverpleging 2016 De Friesland Zorgverzekeraar Bestuursverklaring ten behoeve van inkoopdocument Wijkverpleging 2016 De Friesland Zorgverzekeraar Disclaimer De zorgverzekeraar(s) zijn jegens de zorgaanbieder(s), behoudens opzet of grove schuld, nimmer

Nadere informatie

3.1 Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code) Unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd.

3.1 Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code) Unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd. BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2016 na nota van

Nadere informatie

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder

Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder Overeenkomst Wijkverpleging 2017-2018 1 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder: Rechtsvorm organisatie: KVK-nummer: AGB-code voor Friesland: Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VERPLEGING EN VERZORGING 2019

ZORGOVEREENKOMST VERPLEGING EN VERZORGING 2019 ZORGOVEREENKOMST VERPLEGING EN VERZORGING 2019 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Inkoop Aanspraak Wijkverpleging 2017

Inkoop Aanspraak Wijkverpleging 2017 Inkoop Aanspraak Grip op zorg in de wijk Op weg naar een definitieve bekostigingssystematiek Inhoud 1. Opening 2. Inleiding en korte mededelingen 3. Historie (2015-2016) 4. Actuele ontwikkelingen en verwachtingen

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders INKOOPDOCUMENT WLZ 2017 ZORGKANTOOR FRIESLAND Juni 2016 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Inkoopdocument Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland 1 1. Inleiding Zoals

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 780 15 januari 2015 Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015 Vastgesteld op 16 december 2014 REGELING NR/CU-731

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2016. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT.

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken over wijkgericht

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Aan het bestuur van: - algemene ziekenhuizen (010); - ActiZ, Alzheimer NL, BTN, NPCF, VGVK, VNG, V&VN, ZN; - Zorgverzekeraars.

Aan het bestuur van: - algemene ziekenhuizen (010); - ActiZ, Alzheimer NL, BTN, NPCF, VGVK, VNG, V&VN, ZN; - Zorgverzekeraars. Aan het bestuur van: - algemene ziekenhuizen (010); - ActiZ, Alzheimer NL, BTN, NPCF, VGVK, VNG, V&VN, ZN; - Zorgverzekeraars. Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s).

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s). REGELING Verpleging en verzorging Gelet op artikel 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld: Verpleging en verzorging.

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken

Nadere informatie

Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging 2020

Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging 2020 Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging 2020 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2020 de inkoop voor de zorgverzekeraars iptiq en EUCARE: Zorgverzekeraar Labels Verwerking door UZOVI-code iptiq Promovendum National

Nadere informatie

ZN Doelgroepenregistratie schema en beslisboom, d.d. 01 juli 2018, versie 2.0

ZN Doelgroepenregistratie schema en beslisboom, d.d. 01 juli 2018, versie 2.0 ZN Doelgroepenregistratie schema en beslisboom, d.d. 01 juli 2018, versie 2.0 Aanvullende toelichting op de registratie van doelgroepen (code 1032 t/m/ 1037). Wijkverpleegkundigen hebben sinds 2015 een

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1)

Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) Voor u ligt het format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Uitgangspunten

Nadere informatie

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s).

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s). REGELING Verpleging en verzorging Gelet op artikel 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld: Verpleging en verzorging.

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar:

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar: AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW-PGB) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 7 augustus 2014 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke)

Nadere informatie

Nadere regel Verpleging en verzorging

Nadere regel Verpleging en verzorging Nadere regel Verpleging en verzorging Gelet op artikel 35, 36, 37, 38 en 58 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende nadere regel vastgesteld:

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (pgb/vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (pgb/vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (pgb/vv) Postbus 400, 2300 AK Leiden T. (071) 5 825 825 F. (071) 5 825 011 zorgenzekerheid.nl K.v.K. 28050216 AFM nummer 12001019 DEEL

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Inkoop Wijkverpleging 2016

Inkoop Wijkverpleging 2016 Inkoop Wijkverpleging 2016 Inkoop Wijkverpleging 2016 Inkoopproces 2016 Nieuw bekostigingsmodel Speerpunten verzekeraars Inkoopproces 2016 1 april 2015 > Kaders beleid per verzekeraar Juli/augustus 2015

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018 Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

De tekst hieronder kan niet gezien worden als een samenvatting op hoofdlijnen, maar is meer een opsomming van aandachtspunten.

De tekst hieronder kan niet gezien worden als een samenvatting op hoofdlijnen, maar is meer een opsomming van aandachtspunten. WIJKVERPLEGING 2016 Op 20 augustus 2015 heeft Zilveren Kruis het Inkoopdocument Wijkverpleging 2016 gepubliceerd. In deze notitie zijn een aantal aandachtspunten uit dat inkoopdocument opgenomen en komen

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Wijkverpleging (incl. MSVT) Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Wijkverpleging (incl. MSVT) Deel I - Algemeen Versie: 24 juli 2017 Inkoopbeleid 2018 Wijkverpleging (incl. MSVT) Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) zorgenzekerheid.nl DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult u samen met de in of de vult dit deel samen met uw (wettelijke)

Nadere informatie

Experiment bekostiging verpleging en verzorging

Experiment bekostiging verpleging en verzorging BELEIDSREGEL Experiment bekostiging verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar:

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar: AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW-PGB) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag 2018 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2.

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016

Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen.

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Pagina 1 van 8 Artikel 1 Minimumeisen Zorgaanbieder Er worden een aantal minimale

Nadere informatie

Aanvulling 2019 op Deel 2 Regionaal inkoopkader nieuwe zorgaanbieders Wlz 2018

Aanvulling 2019 op Deel 2 Regionaal inkoopkader nieuwe zorgaanbieders Wlz 2018 Aanvulling 2019 op Deel 2 Regionaal inkoopkader nieuwe zorgaanbieders Wlz 2018 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden 1 juni 2018 - NW ZA 1 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer... 3 2. Inkoopprocedure...

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Samen waarde toevoegen voor klanten

Samen waarde toevoegen voor klanten Samen waarde toevoegen voor klanten Addendum uit Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 voor nieuwe zorgaanbieders Kader voor de contractering zorgaanbieders die voor 2017 nog geen hebben met een de zorgkantoren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6 Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?... 2 Vanuit de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:... 2 Wlz aanvragen... 2 1. Aanvraag bij het CIZ... 4 2. CIZ

Nadere informatie

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2018

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2018 De Amersfoortse Verzekeringen Afdeling Zorg Postbus 2072 3500 HB Utrecht Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) deel 1 DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2018 Dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag 2018

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag 2018 Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag 2018 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ. De zorgaanbieder dient de voldoen aan. De zorgaanbieder dient de voldoen aan de basis eisen, aangevuld met¹: 1 en 2.

Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ. De zorgaanbieder dient de voldoen aan. De zorgaanbieder dient de voldoen aan de basis eisen, aangevuld met¹: 1 en 2. Quick Scan inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ Contracteren zorgaanbieders Contracteren zorgaanbieder De zorgaanbieder dient de voldoen aan De zorgaanbieder dient de voldoen aan

Nadere informatie

Achternaam, Voorletters: Geslacht: Relatienummer verzekerde: 3. Over de zorgvraag van de verzekerde (anamnese uit het zorgplan)

Achternaam, Voorletters: Geslacht: Relatienummer verzekerde: 3. Over de zorgvraag van de verzekerde (anamnese uit het zorgplan) OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Deel 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2018 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018

Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018 Beleidsregel Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018 Gelet op artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VERPLEGING EN VERZORGING 2018

ZORGOVEREENKOMST VERPLEGING EN VERZORGING 2018 ZORGOVEREENKOMST VERPLEGING EN VERZORGING 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie