5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2) Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland II. Jaarplan A. Programmaplan Jongeren Inhoud en reikwijdte van het thema De focus uit het hoofdlijnenakkoord Jeugdzorg (programmaonderdeel 7.1) Jongerenbeleid (programmaonderdeel 7.2) Onderwijs (programmaonderdeel 7.3) Relatietabel andere thema s, speerpunten en p-mjp Totale lasten en baten thema Jongeren Verkeer van mensen, producten en diensten Inhoud en reikwijdte van het thema De focus uit het hoofdlijnenakkoord Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer (programmaonderdeel 2.1) Wegen en vaarwegen (programmaonderdeel 2.2) Relatietabel andere thema s, speerpunten en p-mjp Totale lasten en baten thema Verkeer van mensen, producten en diensten Economie en arbeidsmarkt Inhoud en reikwijdte van het thema De focus uit het hoofdlijnenakkoord Werken en ondernemen (programmaonderdeel 6.1) Toerisme en recreatie (programmaonderdeel 6.2) Landbouw en visserij (programmaonderdeel 6.3) Europese programma s (programmaonderdeel 1.3) Relatietabel andere thema s, speerpunten en p-mjp Totale lasten en baten thema Economie en arbeidsmarkt Flevolandse samenleving Inhoud en reikwijdte van het thema De focus uit het hoofdlijnenakkoord Zorg en Sociale kwaliteit (programmaonderdeel 7.4 ) Sport (programmaonderdeel 7.5) Cultuur (programmaonderdeel 8.1) Omroep Flevoland (programmaonderdeel 8.2) Wonen (programmaonderdeel 9.1) Ruimtelijke planning (programmaonderdeel 10.1) Relatietabel andere thema s, speerpunten en p-mjp Totale lasten en baten thema Flevolandse samenleving Duurzaamheid, klimaat, water en natuur Inhoud en reikwijdte van het thema De focus uit het hoofdlijnenakkoord Algemeen waterbeleid (programmaonderdeel 3.1)

3 5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2) Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3) (fysieke) Omgevingskwaliteit (programmaonderdeel 4.1) Afronding SGB-regeling (programmaonderdeel 4.2) Duurzame ontwikkeling (programmaonderdeel 4.3) Natuur- en landschapsbeleid (programmaonderdeel 5.1) Relatietabel andere thema s, speerpunten en p-mjp Totale lasten en baten thema Duurzaamheid, klimaat, water en natuur Bestuur en algemene dekkingsmiddelen Inhoud en reikwijdte van het thema De focus uit het hoofdlijnenakkoord Bestuur (programmaonderdeel 1.1) Openbare orde en veiligheid (programmaonderdeel 1.2) Omgevingsplan (programmaonderdeel 1.4) Algemene dekkingsmiddelen (programmaonderdeel 11.1) Onvoorzien en stelposten (programmaonderdeel 11.2) Reserves (programmaonderdeel 11.3) Totale lasten en baten thema Bestuur B. Speerpunten en p-mjp Speerpunten Omgevingsplan Algemeen Speerpunt IFA Speerpunt Luchthaven Speerpunt Markermeer/IJmeer Speerpunt OostvaardersWold Totale lasten van de speerpunten p-mjp Algemeen Natuur Recreatie en toerisme Landschap Landbouw Water Leefbaarheid Milieu Relaties en verbanden met de programmaonderdelen Inbedding p-mjp in organisatie C. Relatietabel programmaonderdelen en speerpunten Omgevingsplan en het p-mjp III. Paragrafen Lokale heffingen Algemeen Beleid ten aanzien van de heffingen Vertaling van de lokale heffingen in de begroting Weerstandvermogen Algemeen Weerstandcapaciteit Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico s Risico s

4 3. Onderhoud kapitaalgoederen Algemeen Beleidskader ten aanzien van het onderhoud Financiële consequenties van het onderhoud Financiering Algemeen Algemene ontwikkelingen Treasury beleid Uitvoering treasurybeleid Bedrijfsvoering Algemeen Aanpassing organisatie Kwaliteit dienstverlening/actieprogramma Andere Overheid Samenwerking P Externe communicatie Integriteit Werkomgeving Ambtelijk apparaat Sturen op resultaat Verbonden partijen Algemeen Visie ten aanzien van verbonden partijen Deelnemingen Samenwerkingsverbanden Overzicht verbonden partijen IV. Financiële begroting Overzicht baten en lasten Algemeen Overzicht baten en lasten Toelichting baten en lasten Uiteenzetting financiële positie Algemeen Financiële gevolgen voor 2008 bestaand en nieuw beleid Meerjarenraming Bijlagen A. Aanvaarde moties algemene beschouwingen juli B. Overzicht doelen en indicatoren C. Reserves D. Voorzieningen E. Verklarende woordenlijst

5 I. Inleiding programmabegroting I.1. Programmabegroting Doelstelling programmabegroting De programmabegroting is een belangrijk instrument voor Provinciale Staten. Hierin worden de keuzes vastgelegd voor de inzet van de financiële middelen die de provincie ter beschikking staan. Deze keuzes worden gemaakt door Provinciale Staten, op grond van haar budgetrecht. De programmabegroting is daarmee ook een belangrijk instrument om inhoud te geven aan de kaderstellende rol van Provinciale Staten. Plaats programmabegroting in de planning & control cyclus In de programmabegroting wordt vastgelegd wat de Provincie wil bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. Dit document wordt door Provinciale Staten vastgesteld. Een en ander wordt in financiële zin verder uitgewerkt in de productenraming, die door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Het management werkt vervolgens de organisatie van de uitvoering, inzet van medewerkers, enz., verder uit in de afdelingsplannen. Tussentijds kunnen plannen worden bijgesteld aan actuele ontwikkelingen. Dat kan als onderdeel van de reguliere cyclus gebeuren via de voor- en najaarsnota, maar ook incidenteel op basis van door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten genomen besluiten. Deze bijstellingen krijgen hun financieel beslag via begrotingswijzigingen die periodiek aan Provinciale Staten worden voorgelegd. In de jaarstukken wordt uiteindelijk eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities, zoals verwoord in de programmabegroting. Er wordt aangegeven in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd en verantwoording afgelegd over de inzet van de financiële middelen. Dit document vormt de basis voor de controlerende rol van Provinciale Staten. Hieronder is deze cyclus schematisch weergegeven. Provinciale Staten Programma begroting Voor- en Najaarsnota Jaarverslag en Jaarrekening Gedeputeerde Staten Producten ram ing GSrapportage Productenrealisatie Management Afdelingsplan Afdelingsplan Afdelingsrapportage Afdelingsrapportage 4

6 Structuur programmabegroting Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat vormeisen voor de programmabegroting. Deze dient de volgende onderdelen te bevatten: Een programmaplan, waarin per beleidsprogramma expliciet wordt ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop zal worden getracht deze te verwezenlijken. Dat wordt gedaan aan de hand van de drie vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag het kosten?. Een programma is het geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. De vertaling van deze activiteiten in termen van producten vindt plaats in de productenraming, die is gericht op de uitvoering van de programma s; De paragrafen, bedoeld als nadere toelichting op onderwerpen die van wezenlijk belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Zij geven de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen weer. De wettelijk verplichte paragrafen zijn: Lokale heffingen, Weerstandvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid, een en ander voor zover van toepassing. Daarnaast kunnen Provinciale Staten besluiten additionele paragrafen op te nemen; Een overzicht van baten en lasten, dat alle baten en lasten van de in het programmaplan opgenomen activiteiten bevat, ter ondersteuning van de autorisatiefunctie van Provinciale Staten; Uiteenzetting van de financiële positie, waarin speciale aandacht wordt geschonken aan investeringen, financiering, reserves en voorzieningen. Naast de voorgeschreven thema s wordt ook ingegaan op de uitgangspunten en uitkomsten van de begrotingsvoorbereiding. Dit onderdeel wordt afgesloten met het in beeld brengen van de financiële meerjarenraming De beide laatste onderdelen vormen samen de financiële begroting. Deze ondersteunt niet alleen de autorisatiefunctie van Provinciale Staten, maar vormt ook de basis voor de verantwoording, inclusief de controle van de rechtmatigheid en het getrouwe beeld van de jaarrekening, door de accountant. Autorisatie programmabegroting Provinciale Staten hebben een kaderstellende en controlerende taak. In de Provinciewet wordt aangegeven dat Provinciale Staten de begroting vaststellen. Gedeputeerde Staten hebben de bestuursbevoegdheden en leggen verantwoording af over de uitvoering van het beleid. De bestuurlijke planning & control bestaat dientengevolge uit: kaderstellen, besturen, verantwoording afleggen en controleren. De twee belangrijkste instrumenten in het kader van planning & control zijn: 1. De begroting ten behoeve van: a. De autorisatiefunctie en allocatiefunctie (kaderstellen door Provinciale Staten) met behulp van de programmabegroting; b. De beheertechnische functie (besturen door Gedeputeerde Staten en uitvoeren door de provinciale organisatie) met behulp van de productenraming. 2. De jaarrekening (en tussentijdse managementrapportages) ten behoeve van: a. De controlerende functie (controleren door Provinciale Staten) en het geven van een goed inzicht in de financiële positie (aan belanghebbende externe instanties zoals het Rijk) met behulp van het jaarverslag (inclusief jaarrekening op hoofdlijnen); b. Het afleggen van verantwoording (door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten) met behulp van de productenrealisatie (gedetailleerde verantwoording van de productenraming). De programmabegroting (inclusief programmaplan, paragrafen en financiële begroting) wordt vastgesteld door Provinciale Staten. Het financiële autorisatieniveau van de begroting door Provinciale Staten heeft betrekking op de bedragen (baten, lasten en saldi) voor de programmaonderdelen, die onder de thema s staan vermeld. Bovendien autoriseren Provinciale Staten door de vaststelling van de begroting de volumes van de raamkredieten voor investeringen en het niet-jaarlijks onderhoud voor zover deze voor die programma s aan de orde zijn. De jaarlijkse kapitaallasten als gevolg van investeringen - zijn geïntegreerd in de programma s. 5

7 De programmaonderdelen zijn verder opgesplitst in producten, die zijn uitgewerkt in de productenraming. Binnen de totale lasten respectievelijk de totale baten van een programmaonderdeel kunnen Gedeputeerde Staten financiële middelen verschuiven tussen of binnen de verschillende producten van hetzelfde programmaonderdeel. Bij politiek relevant geachte wijzigingen (wordt door de portefeuillehouder beoordeeld), worden de leden van de betreffende Statencommissie in de eerstvolgende vergadering mondeling geïnformeerd. De afdelingen werken de activiteiten en projecten verder uit in de afdelingsplannen. Ontwikkeling doelen en indicatoren Bij de behandeling van de jaarstukken 2005 en het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer daarover, kwamen de Staten ondermeer tot de conclusie dat er meer inhoud zou moeten worden gegeven aan de sturing op doelen en indicatoren. Besloten is om hiermee een eerste stap te zetten voor acht beleidsthema s. Hiertoe heeft elke commissie twee beleidsthema s benoemd, waarvoor doelen en indicatoren zijn opgesteld, die op 13 en 14 september 2006 door de commissies zijn besproken. Het betreft de volgende beleidsvelden: Openbare orde en veiligheid Programma Andere Overheid Openbaar vervoer Grondwaterbeheer Technologie, innovatiebeleid en clusters Onderwijs Jeugdzorg Ruimtelijke plannen Hierover wordt in de jaarstukken en in de Voor- en Najaarsnota verslag gedaan. Omwille van de overzichtelijkheid is als bijlage een schematisch overzicht hiervan opgenomen. De afspraak met Provinciale Staten is dat het aantal doelen en indicatoren geleidelijk verder zal worden uitgebreid tot een niveau dat naar het oordeel van de Staten voldoende inzicht biedt. Voor 2008 zijn geen nieuwe doelen en indicatoren toegevoegd. Gezien de beperkte tijd die resteerde, is dit jaar in overleg met de Klankbordgroep volstaan met het actualiseren van de (relevantie van de) door PS aangewezen beleidsonderwerpen. Daarbij zijn de onderwerpen Veiligheid en Ruimtelijke Plannen uit het overzicht vervallen vanwege de gewijzigde provinciale rol en zijn de doelen voor Andere Overheid opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Voor de resterende onderwerpen is een vereenvoudigde opzet gekozen waarin de in de begrotingstekst genoemde beleidsdoelen ('Wat willen we bereiken') zijn gekoppeld aan een concreet ambitie- en uitgangsniveau, en aan de activiteiten die worden uitgevoerd om die doelen te bereiken ('Wat gaan we daarvoor doen'). In het komende jaar zal worden gewerkt aan op het Hoofdlijnenakkoord toegesneden doelen en indicatoren. I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling Ontwikkeling Programmabegroting 2008 In maart 2007 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten geweest. Het nieuwe college heeft in het Hoofdlijnenakkoord de wens geformuleerd om in de programmabegroting de programma's en speerpunten explicieter van doelstellingen te voorzien. Daarnaast heeft het college de wens geuit dat de thema's en doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord een logische en zichtbare plek in de programmabegroting krijgen om het de staten mogelijk te maken hier op te sturen. Samen met de Klankbordgroep Programmabegroting (klankbordgroep samengesteld uit Statenleden) is gesproken over een nieuwe opzet van de programmabegroting. De klankbordgroep heeft de eigen wensen en die van het 6

8 college vertaald in een matrixbegroting. De term matrixbegroting wordt gebruikt omdat de informatie via twee verschillende invalshoeken weergegeven is. Ten eerste via de lijnen van de programma-onderdelen, deze informatie sluit grotendeels aan op de organisatorische indeling met inhoudelijke afdelingen. Deze informatie staat in hoofdstuk A Programmaplan en omvat de totale middelen van de provincie. Ten tweede via een presentatie van de integrale programma s en het p-mjp in het hoofdstuk B. Deze informatie is een dwarsdoorsnede van een aantal integrale activiteiten. Dit is een informatief hoofdstuk, de hierin weergegeven middelen maken ook al onderdeel uit van hoofdstuk A en kunnen dus niet daarbij worden opgeteld. Deze nieuwe matrixbegroting is grotendeels gebaseerd op de volgende drie overwegingen: 1. Het autorisatieniveau blijft op programmaonderdeel. Om deze reden zijn de programmaonderdelen zo veel mogelijk gehandhaafd ten opzichte van vorige begrotingen 1. Dit maakt tevens een vergelijk met vorige begrotingsjaren mogelijk. Zie hiervoor de conversietabel Nieuwe begrotingsindeling; 2. In de hoofdstukindeling van deze nieuwe begroting worden de thema s uit het Hoofdlijnenakkoord zichtbaar. Deze thema s zijn speciale (beleids)accenten waarmee het college enkele specifieke doelstellingen wil bereiken; het zijn geen organisatorische eenheden. De hoofdstukken van de programmabegroting beginnen met een toelichting op het thema en de doelstellingen van de thema s. Daarna volgt de informatie op programmaonderdeelniveau, hier worden de drie w-vragen beantwoord (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten 2 ). Bij deze w-vragen wordt naast een nadere toelichting op de uitvoering van de hiervoor beschreven themadoelstelling, ingegaan op de reguliere doelstellingen en de rol van de provincie daarbij. De programmaonderdelen zijn vakinhoudelijk begrensd, maar kunnen wel (indirect) een bijdrage leveren aan overige doelstellingen. Daarom wordt ieder hoofdstuk afgesloten met een toelichting op de wijze waarop de programmaonderdelen bijdragen aan de doelstellingen van de andere thema's, de speerpunten, het p-mjp en de doelen die gefinancierd worden met Europese middelen. Deze toelichting geeft inzicht hoe de verschillende doelstellingen en/of activiteiten met elkaar verbonden zijn; 3. Naast de lijnorganisatie wordt er meer en meer integraal gewerkt en zijn er organisatiebrede programma s. Door een matrixbenadering te kiezen wordt zichtbaar a) welke programmaonderdelen binnen een thema (indirect) bijdragen aan de realisatie van de andere themadoelstellingen en b) de relaties en verbanden tussen de programmaonderdelen binnen een thema en de Speerpunten uit het Omgevingsplan en het p-mjp. Aan het eind van ieder hoofdstuk is dit zichtbaar gemaakt en toegelicht. Verder is er een apart hoofdstuk waarin een toelichting gegeven wordt op de Speerpunten uit het Omgevingsplan en op het p-mjp. De afgelopen jaren is getracht de programmabegroting steeds verder te verbeteren. Dit proces is natuurlijk nooit afgerond, maar we kunnen nu wel al de volgende verbeterpunten voor een volgende begroting aangeven: Streven naar een (nog) meer integrale werkwijze/benadering van de thema s; Concreter en meer meetbaar formuleren van de te behalen doelen en resultaten; Het beter op elkaar laten aansluiten van de verschillende planning en controlinstrumenten, zoals de Voor- en Najaarsrapportages en de Jaarstukken; Consistentie aanbrengen in de beschrijvingen van de rol van de provincie bij de w-vragen binnen de programmaonderdelen; Samenhang (de logische verbanden), samenstelling (de inhoud) en structuur (de opzet) verder optimaliseren. 1 In vergelijking met de begroting 2007 zijn de (ongedeelde) programma s zorg onderwijs en welzijn en cultuur in een aantal programmaonderdelen opgedeeld. 2 De baten en lasten worden in de programmabegroting afgerond op duizendtallen. Hierdoor kunnen in optellingen afrondingsverschillen optreden, 7

9 Nieuwe begrotingsindeling (conversietabel) Thema Programmaonderdelen Was in begroting 2007 Jongeren 7.1 Jeugdzorg product Jongerenbeleid nieuw 7.3 Onderwijs product Verkeer van mensen, producten en 2.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer programmaonderdeel 2.1 diensten 2.2 Wegen en vaarwegen programmaonderdeel 2.2 Economie en arbeidsmarkt 6.1 Werken en ondernemen programmaonderdeel Toerisme en recreatie programmaonderdeel Landbouw en visserij programmaonderdeel Europese programma's programmaonderdeel 1.3 Flevolandse samenleving 7.4 Zorg en sociale kwaliteit product en Sport product Cultuur product 8.1.1, en Omroep Flevoland product Wonen programma Ruimtelijke planning programma 10 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 3.1 Algemeen waterbeleid programmaonderdeel Bescherming tegen overstromingen programmaonderdeel Grondwaterbeheer programmaonderdeel (fysieke) Omgevingskwaliteit programmaonderdeel Afronding SGB-regeling programmaonderdeel Duurzame ontwikkeling programmaonderdeel Natuur- en landschapsbeleid programma 5 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 1.1 Bestuur programmaonderdeel Openbare orde en veiligheid programmaonderdeel Omgevingsplan programmaonderdeel Algemene dekkingsmiddelen programmaonderdeel Onvoorzien en stelposten programmaonderdeel Reserves programmaonderdeel 11.3 In de tabel op de volgende pagina treft u een overzicht aan van de programma s en de onderdelen (autorisatieniveau PS), met daarbij vermeld de bijbehorende producten (autorisatieniveau GS) en de verantwoordelijke portefeuillehouder. 8

10 Begrotingsstructuur 2008 Thema 1 Jongeren 2 Verkeer van mensen, producten en diensten 3 Economie en arbeidsmarkt 4 Flevolandse samenleving 5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur Programmaonderdeel (autorisatie PS) Product (autorisatie GS) 7.1 Jeugdzorg Jeugdzorg Bos 7.2 Jongerenbeleid Jongerenbeleid Bos Portefeuillehouder 7.3 Onderwijs Onderwijs Bos/Greiner 2.1 Mobiliteit, Regulering mobiliteit verkeersveiligheid Verbetering verkeersveiligheid en openbaarvervoer Regulering en stimulering openbaar vervoer 2.2 Wegen en Instandhouding provinciale landwegen Dijksma vaarwegen Instandhouding provinciale vaarwegen Investeringen provinciale landwegen Investeringen provinciale vaarwegen 6.1 Werken en Voorwaardenscheppend beleid Ondernemen Technologie, Innovatie en Clusters Arbeidsmarkt en Starters Greiner Acquisitie, economische gebiedspromotie en handelsbevordering 6.2 Toerisme en Ontwikkelen toeristische- en recreatiefaciliteiten recreatie Greiner 6.3 Landbouw en Bevordering landbouw en behartiging visserijaangelegenheden visserij Greiner 1.3 Europese Uitvoering Europese programma's Dijksma/Greiner/Bliek programma s 7.4 Zorg en sociale Bevordering kwaliteit van de zorg kwaliteit Bevordering sociale kwaliteit Bos 7.5 Sport Bevordering sportdeelname Bos 8.1 Cultuur Cultureel erfgoed Bevorderen kunstuitingen Dijksma Versterken bibliotheekstelsel 8.2 Omroep Flevoland Regionale nieuwsvoorziening Dijksma 9.1 Wonen Woonbeleid en stedelijke vernieuwing Bos 10.1 Ruimtelijke Ontwikkelen ruimtelijk beleid planning Bevordering doorwerking beleid in gemeentelijke Bliek plannen 3.1 Algemeen Verbetering watersystemen waterbeleid Bos 3.2 Bescherming tegen Bescherming tegen overstromingen overstromingen Bos 3.3 Grondwaterbeheer Beheer grondwater Bos 4.1 (Fysieke) Verbetering omgevingskwaliteit omgevingskwaliteit Bliek 4.2 Afronding SGBregeling Versterking strategische aandachtsgebieden Bliek 4.3 Duurzame Bevordering duurzame (milieu)projecten ontwikkeling Bliek 5.1 Natuur- en Natuur- en landschapsbeleid landschapsbeleid Bliek 9

11 Programmaonderdeel (autorisatie PS) 1.1 Bestuur 1.2 Openbare orde en veiligheid Product (autorisatie GS) Provinciale Staten Jager Gedeputeerde Staten Jager Kabinetszaken Jager Portefeuillehouder Financieel toezicht gemeenten Dijksma Rechtsbescherming burgers Jager Bevordering in- en externe communicatie Jager Bevordering bestuurlijke organisatie en - samenwerking Continuering en stimulering vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland Toezicht en reglementering waterschappen Bos Jager Jager Toezicht nutsbedrijven Greiner Bevordering en afstemming Openbare orde en veiligheid 1.4 Omgevingsplan Actualisering en programmering omgevingsbeleid Bliek 11.1 Algemene Rente Dijksma dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Dijksma Dividend Dijksma 11.2 Onvoorzien en stelposten Mutaties reserves Dijksma 11.3 Reserves Onvoorzien/stelposten Dijksma Jager Omgevingsplan Speerpunten en aandachtsgebieden Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) OostvaardersWold Luchthaven Lelystad Markermeer/IJmeer Noordelijk Flevoland Thema 6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder Dijksma Bliek Dijksma Greiner Greiner Paragraaf Aspect Portefeuillehouder 1 Lokale heffingen 1 Opcenten Motorrijtuigenbelasting Dijksma 2 Leges 3 Grondwaterheffingen Bos 4 Nazorgheffing Bliek 2 Weerstandvermogen Dijksma 3 Onderhoud kapitaalgoederen 1 Wegen, vaarwegen en steunpunten Dijksma 2 Provinciehuis Bos 4 Financiering Dijksma 5 Bedrijfsvoering 1 Personeel en organisatie Bliek 2 Actieprogramma andere overheid Greiner 3 Huisvesting Bos 4 Juridische controle Jager 5 Financiën Dijksma 6 Informatisering/automatisering Jager 6 Verbonden partijen Jager 10

12 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland I.3.1. Hoofdlijnenakkoord De provincie heeft binnen de grenzen van haar wettelijke taken en bevoegdheden de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Het college heeft in het Hoofdlijnenakkoord een aantal keuzes gemaakt, die richtinggevend zijn voor deze programmabegroting. Dit is verder uitgewerkt binnen de thema s in het programmaplan. I.3.2. Omgevingsplan De provincie Flevoland heeft ervoor gekozen om de vier plannen die wettelijk van de provincie worden verwacht, het Streekplan, het Milieubeleidsplan, het Waterhuishoudingsplan en het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan, te bundelen in één integraal Omgevingsplan. In dit Omgevingsplan zijn de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de middellange termijn vastgelegd. Het nieuwe Omgevingsplan, dat op 2 november 2006 door Provinciale Staten is vastgesteld, richt zich op de periode , met een doorkijk naar Met het vaststellen van een nieuw omgevingsplan slaat de provincie een nieuwe koers in. Belangrijk is de keuze voor een ontwikkelingsgerichte benadering en de eigenstandige ontwikkelrol die de provincie in bepaalde gevallen kiest. Het ontwikkelingsgerichte adagium dat van toepassing is op de wijze waarop wordt omgegaan met de relatie tussen natuur en ruimtelijke ontwikkeling: van nee, tenzij, naar ja, want, heeft daarmee een bredere strekking, namelijk ook gericht op de totale handelwijze van de provincie. Meer uitvoering en minder beleid is een daaruit voortvloeiende consequentie. Dit heeft grote betekenis voor de inzet van menskracht en financiën van de provincie. Andersoortige deskundigheid zal binnen het provinciale apparaat moeten worden ontwikkeld. Uitgangspunten voor de sturingsfilosofie zijn: Lokaal besluiten wat lokaal kan worden besloten; Wanneer sprake is van bovenlokale belangen kan er een provinciale rol zijn; Samenwerken op basis van respect voor de eigen doelen van alle partners; Afspraken maken over de kaders waarbinnen de uitvoering tot stand komt; Appèl op de eigen verantwoordelijkheid van partners; Slagvaardige en resultaatgerichte aanpak; Plannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn; Burgers en belangengroepen worden actief betrokken bij planvorming en uitvoering. In samenhang hiermee zal de provincie een aantal bestaande taken afstoten of minder intensief uitvoeren en nieuwe taken en rollen toevoegen. De toetsende rol bijvoorbeeld, zal verminderen, de rol als ontwikkelaar en gebiedsregisseur zal sterk ontwikkeld worden. Dit heeft consequenties voor vele programma s en paragrafen van deze begroting. Uiteenlopende beleidsvelden zullen immers hun bijdragen gaan leveren aan de gebiedsgerichte benadering, zoals die vooral geconcentreerd is in de in het omgevingsplan onderscheiden speerpunten. I.3.3. Provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied Een ander overkoepeld beleidsplan is het Provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (p-mjp). Dit plan is gebaseerd op het Omgevingsplan en beschrijft de ambities van de provincie, gebiedspartners, Rijk en EU in het landelijk gebied en de bijbehorende financiële consequenties. De bedoeling is dat door deze bundeling van doelen, middelen en inspanningen het effect op het landelijk gebied wordt vergroot. De bij het p-mjp betrokken partners dragen ook financieel bij. De Europese Unie levert haar financiële bijdrage via het Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP2). De bijdrage van het Rijk is gebundeld in het Investeringsbudget Landelijke Gebied (ILG), dat voor een periode van zeven jaar wordt toegekend ( ). 11

13 De financiële bijdrage van de provincie aan dit plan is vastgesteld op circa 17 mln. voor de totale periode van zeven jaar en bestaat vooral uit de bundeling van de reguliere activiteiten uit hoofde van bestaand beleid en projecten op het platteland. 12

14 II. Jaarplan 2008 A. Programmaplan 13

15 1. Jongeren 1.0. Inhoud en reikwijdte van het thema Onder het thema jongeren zijn de programmaonderdelen jeugdzorg, jongerenbeleid en onderwijs opgenomen De focus uit het hoofdlijnenakkoord Met de meeste Flevolandse jongeren gaat het goed. Door aandacht voor goede voorzieningen op cultureel, sportief en educatief gebied blijft het met die groep goed gaan. Met een kleine groep gaat het minder voorspoedig. Zij verdienen extra aandacht door het inzetten op preventieve maatregelen om te voorkomen dat een toenemend beroep op zorg wordt gedaan. We willen jongeren in Flevoland toekomst bieden. Kwalitatief goed onderwijs moet de Flevolandse jongeren naar aantrekkelijke banen leiden. Doorlopende leerlijnen verdienen alle aandacht. Ook is meer hoger onderwijs in Flevoland onmisbaar, evenals een goede afstemming tussen arbeidsmarkt (bedrijfsleven) en onderwijs. De jonge opbouw van Flevoland vraagt om een goed vangnet voor de jongeren en gezinnen die het niet alleen redden, in de vorm van adequate en goed georganiseerde jeugdzorg. Themadoelstellingen Alle Flevolandse jongeren beschikken in 2010 over een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt; 2. De provincie verbetert de aansluiting tussen het Flevolandse beroepsonderwijs en de Flevolandse arbeidsmarkt; 3. De provincie voorkomt het ontstaan van wachtlijsten in de jeugdzorg door middel van bevordering van preventieve maatregelen om de instroom naar zorg terug te brengen; 4. De provincie biedt jongeren meer kansen om via sport en cultuur in de samenleving te participeren; 5. De provincie wil een volledige onderwijskolom in de provincie. Hierna worden de bovenstaande collegedoelstellingen nader toegelicht. En worden de daarvan afgeleide doelstellingen voor 2008 beschreven, dit maakt duidelijk welke deelstappen worden genomen om de totale doelstelling te bereiken. 1. Alle Flevolandse jongeren beschikken in 2010 over een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt In lijn met het kabinetsbeleid onderschrijft de provincie dat een startkwalificatie het minimale onderwijsniveau is dat nodig is voor een jongere om na de schoolperiode kans te maken op duurzaam werk. Een diploma op minimaal MBO niveau 2 biedt deze kwalificatie. Veel jongeren doorlopen hun schoolcarrière zonder problemen. Voor twee groepen jongeren is het halen van een startkwalificatie echter een opgave. Ten eerste jongeren die eenvoudigweg het intellectuele vermogen niet hebben om dit niveau te halen; daarop is het beleid op het speciaal onderwijs van toepassing. Ten tweede jongeren die door diverse omstandigheden het niet kunnen of willen opbrengen om hun schoolcarrière adequaat af te ronden. Op deze laatste groep richt de provincie zich waar het gaat om inspanningen om deze jongeren toch te geleiden naar een startkwalificatie. De oorzaak achter het ongekwalificeerd verlaten van het onderwijs ligt vaak in maatschappelijke omstandigheden van jongeren. Daarom is het zaak een sluitend net rondom deze risicogroepen te weven. De partners hierbij zijn gemeenten, bureaus leerplicht, het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum schooluitval, maatschappelijk werk, politie, jeugdzorg en de onderwijsinstellingen. De provinciale rol is er vooral één van stimuleren, en het zo nodig bevorderen van coalities van partners om de doelstelling ten uitvoer te brengen. 14

16 De daarvan afgeleide doelstellingen voor 2008 De omvang en de samenstelling van de problematiek van de aansluiting op de arbeidsmarkt in Flevoland is samen met de partners vastgesteld en beschreven; Samen met betrokken partners is een sluitende aanpak opgesteld, zo mogelijk vergezeld van een uitvoeringsconvenant. In dit uitvoeringsconvenant zal onder andere de rol van de provincie zijn bepaald. 2. De provincie verbetert de aansluiting tussen het Flevolandse beroepsonderwijs en de Flevolandse arbeidsmarkt Om de motor van de Flevolandse economie te laten draaien en te vernieuwen, moeten ondernemingen passend opgeleid personeel kunnen aantrekken. Dit vraagt om een nauwe aansluiting en wisselwerking tussen de arbeidsmarkt en de sector (beroeps)onderwijs. Een goede aansluiting is belangrijk voor jongeren bij het zoeken naar een geschikte baan. Het is van belang jongeren in een vroege fase van het onderwijs wegwijs te maken in de realiteit van de arbeidsmarkt in de vorm van stages. De provincie ambieert en stimuleert dat elke jongere een passende stage kan lopen. Aansluiting is op verschillende wijzen te vinden. De praktijk wijst uit dat het probleem vooral ligt bij het vinden van geschikte stageplekken op niveau 1 en 2 van het MBO. Komende tijd zal gewerkt moeten worden aan oplossingrichtingen van de problemen. Onderdeel zou kunnen zijn de ontwikkeling van een online stagebank, welke actief wordt beheerd door een transferpunt. Dit transferpunt fungeert feitelijk als uitzendbureau. Scholen, scholieren en ondernemingen kunnen elkaar hier virtueel vinden. Voorts kan aansluiting worden gevonden bij succesvolle formules zoals Flevotalent Junior, waarbij stageplaatsen worden gezocht voor jongeren in de beroepsbegeleidende leerweg. Aansluiting vraagt tevens om actieve afstemming tussen de schoolbesturen die het onderwijsprogramma maken en voorlichting verzorgen op de beroepskeuze, en ondernemingen die de behoefte hebben aan bepaald gekwalificeerd personeel. Deze afstemming zal plaats vinden via onder andere het provinciale platform onderwijs arbeidsmarkt, koepels van werkgevers, onderwijs, KvK en provincie. Ook hier geldt dat de provincie een gedeelde verantwoordelijkheid heeft: stimuleren, agenderen, kansrijke coalities vormen, lobbyen zijn kernactiviteiten op deze doelstelling. De daarvan afgeleide doelstellingen voor 2008 De afstemming van het onderwijsaanbod op de vraag naar personeel is regelmatig een agendapunt en bespreekpunt van de daarvoor verantwoordelijke partijen; Er is een transferpunt ingesteld, dat fungeert als online-stagebank en plek waar uitwisseling arbeidsmarktonderwijs plaatsvindt; Door stimulering door de provincie is er minstens één nieuw project gerealiseerd naar analogie van het succesvolle project FlevoTalent Junior; De provinciale organisatie heeft 15 stageplaatsen verzorgd en de Flevolandse (semi)overheid heeft een aanbod van 150 stageplekken tot stand gebracht; Het beschikbaar stellen van stages en leerwerkplekken is bij aanbestedingen door de provincie - boven een nader vast te stellen drempelbedrag - meegenomen in de vorm van sociale voorwaarden/prestatieafspraken; In klas 2 van het voortgezet onderwijs zijn jongeren adequaat geïnformeerd ten aanzien van hun beroepskeuze. 15

17 3. De provincie voorkomt het ontstaan van wachtlijsten in de jeugdzorg door bevordering van preventieve maatregelen om de instroom naar zorg terug te brengen In de jeugdzorg zijn wachtlijsten ontstaan voor zorgverlening. De kans is groot dat de wachttijd er toe bijdraagt dat de problemen van de jongere, en in het gezin, escaleren, of zich uitbreiden naar andere levenssferen. De problemen worden daardoor moeilijker behandelbaar en oplosbaar. Om dit te voorkomen wil de provincie inzetten op maatregelen die voorkomen dat jongeren op de weg richting de jeugdzorg terecht komen. Dat doet de provincie al enige tijd door middel van afspraken met gemeenten en partners in het jeugdbeleid. Deze inspanningen sluiten aan op het rijksbeleid tot het inrichten van Centra voor Jeugd en Gezin. Het accent komt daarmee te liggen op preventief jeugdbeleid, lichte vormen van ambulante hulp. De provincie richt zich tevens op de verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid van het huidige aanbod aan jeugdzorg. Daardoor wordt er meer aanbod en een betere doorstroming bereikt. Sturing en bijsturing op deze doelstelling staat of valt met goede en betrouwbare sturingsinformatie; deze zal nog verder verbeterd worden en zal periodiek worden verstrekt aan de bestuurlijke organen. De daarvan afgeleide doelstellingen voor 2008 Er is een verbeterde aansluiting tussen het lokaal jeugdbeleid, het onderwijs en de jeugdzorg, justitie en gezondheidszorg (GAAF). Het programma GAAF is geschakeld aan het landelijk beleidskader Jeugd en Gezin en wordt ingebracht bij de vorming van de centra voor jeugd en gezin in de gemeenten; Het Elektronisch Kinddossier (EKD) is eenduidig ingevoerd en er is een uniforme verwijsindex; Op basis van de evaluatie eind 2007 is er een besluit genomen over de voortzetting van het Project Leef met Stijl (sociale emotionele vaardigheden voor jongeren); Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben per kwartaal informatie ontvangen over vraag naar en aanbod van de jeugdzorg en hebben op basis daarvan kunnen (bij)sturen in de balans tussen vraag en aanbod. 4. De provincie biedt jongeren meer kansen om via sport en cultuur in de samenleving te participeren De provincie vindt het belangrijk dat jongeren de mogelijkheid hebben en de bagage krijgen om volwaardig in de maatschappij te participeren. De mogelijkheid om volwaardig te participeren wordt grotendeels bepaald door scholing en door werk, maar ook door individuele ontwikkeling en vrijetijdsbesteding. Het deelnemen aan sport en het beleven en creëren van kunst en cultuur draagt in grote mate daaraan bij. Een groot deel van de jongeren verwerft tijdens de ontwikkeling voldoende bagage. Een kleine, maar groeiende groep jongeren heeft hier meer moeite mee. Deze groep heeft extra aandacht nodig. De gemeenten en provinciale steunfunctie organisaties hebben een grote rol bij het stimuleren van participatie en het creëren van de benodigde voorzieningen hiervoor. De provinciale meerwaarde ligt daar waar het bijzondere en regionale initiatieven betreft. De daarvan afgeleide doelstelling voor 2008 Voor uitwerking, zie Thema Flevolandse Samenleving programmaonderdelen Sport en Cultuur. 5. De provincie wil een volledige onderwijskolom in de provincie Met de ondertekening van het Convenant Hoger Onderwijs in 2007 is gestart met het uitbreiden van hoger onderwijsopleidingen in Flevoland. Dit is van belang om Flevolandse jongeren de mogelijkheid te bieden om in de directe nabijheid een studie te volgen. Naast opleidingen op MBO-niveau zal er voor de Flevolandse jongeren een aantrekkelijk en breed aanbod van hoger onderwijs opleidingen op HBO- en WO-niveau tot stand moeten worden 16

18 gebracht. Voor de economische ontwikkeling van Flevoland is het van groot belang dat het bedrijfsleven voldoende kan putten uit een hoger opgeleid arbeidspotentieel en betrokkenheid heeft bij de opbouw van meer hogeronderwijsvoorzieningen in Flevoland. De opbouw van een breder en aantrekkelijker hoger-onderwijsvoorziening zal ertoe moeten bijdragen dat het hoger opgeleide arbeidspotentieel binnen de Flevolandse grenzen behouden blijft. Zowel in Almere als in Lelystad zijn nu enkele opleidingen gestart. Voor de komende jaren zal dit aantal flink moeten worden uitgebreid. De aandacht zal daarbij erop gericht zijn om in Almere door middel van het IFA-programma voldoende volumes hoger onderwijs opleidingen resp. opgeleiden, te realiseren. In deze kolom past ook een volledig aanbod van speciaal onderwijs. De daarvan afgeleide doelstellingen voor 2008 Flevoland heeft bewaakt dat uitvoering is gegeven aan de afspraken van het Convenant Hoger Onderwijs door alle betrokkenen; Er is uitbreiding van (hoger) onderwijs in Flevoland gerealiseerd, door sluitende afspraken over de komst van een aantal nieuwe studierichtingen van Windesheim in Flevoland en de start van Dutch Health School Almere; Stimulering en onderhandeling door de provincie heeft de komst van een universiteit in Flevoland een stap dichterbij gebracht Jeugdzorg (programmaonderdeel 7.1) Wat willen we bereiken Op grond van de Wet jeugdzorg is de provincie verantwoordelijk voor voldoende aanbod van zorg, om in het wettelijk recht op zorg van jongeren in Flevoland te kunnen voorzien. Daarnaast voert de provincie regie op een effectieve aansluiting tussen verschillende soorten zorgverlening, en een goede aansluiting op het lokale jeugdbeleid. Het provinciale beleidskader is vastgelegd in de Beleidsnota Jeugdzorg Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld met het daarbij behorende financiële kader. De provincie streeft er naar dat de geïndiceerde vraag naar zorg in balans is met het zorgaanbod in Flevoland. Deze situatie is bereikt wanneer alle jongeren met een zorgindicatie binnen de wettelijk gestelde termijn van 13 weken na deze indicatie zorg wordt aangeboden. Er zijn dan geen wachtlijsten meer. De aard en omvang van de zorgvraag en de doelmatigheid van het zorgaanbod zijn factoren die van invloed zijn op de wachtlijsten. De provincie richt zich daarom op sturing en beperking van de instroom, en bevordering van de doorstroming en de uitstroom van de sector. In 2008 willen we het volgende bereiken ten aanzien van: 1. De aard, omvang en de doelmatigheid van het zorgaanbod: a. Binnen de financiële kaders 2008 de subsidieverlening/inkoop van het zorgaanbod zodanig inrichten dat het aanbod 2008 het best aansluit op de geïndiceerde vraag 2008 van Bureau Jeugdzorg; b. Realisatie van het plan van aanpak 2007 Follow-up Rekenkamerrapport Jeugdzorg ter versterking van de provinciale sturing op de doelmatigheid van de provinciale jeugdzorg. Hieronder valt bijvoorbeeld de kwaliteitsverbetering ambulante hulpverlening /IPT ( Doen wat werkt ); c. Optimalisering en versterking van het hulpaanbod in de totale keten van jeugdzorg (inclusief Justitie- en AWBZ-gefinancierde zorg) door onder meer een actieve regierol van de provincie, versterken van voorzieningen als intersectoraal aanbod voor ernstig gedraggestoorde jongeren, en jeugdjustitiële voorzieningen; d. Verbetering functioneren Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het voldoen aan de Inspectie-eisen; e. Verkrijgen van voldoende financiële rijksmiddelen voor de Flevolandse jeugdzorg en het AMK; 17

19 2. De aard en omvang van de zorgvraag: a. Een goed gekwalificeerde toegang tot de jeugdzorg en een vraaggerichte indicatiestelling door een goed functionerend Bureau jeugdzorg (BJZ). Daarmee wordt de wettelijke adviestaak van BJZ naar de provincie gegarandeerd; b. Versterken van de aansluiting tussen het lokale jeugdbeleid, gezondheids- en onderwijsbeleid en de justitiële en provinciale jeugdzorg ( zie ook programmaonderdeel Jongeren) door voor 2008 zogenaamde GAAF-afspraken te maken met gemeenten en partners; c. Bevorderen van een adequate uitstroom uit de (justitiële) jeugdzorg door een goede schakeling met vormen van begeleid wonen, zelfstandigheidtrainingen, tijdelijke vangnetconstructies en dergelijke; hierdoor wordt voorkomen dat de zorgvraag zich opnieuw gaat manifesteren; d. Versterken van de positie van de zorgvragers en het bevorderen van cliëntgerichtheid van de zorgaanbieders en Bureau jeugdzorg. Hiernaast wordt in 2008 in overleg met alle betrokken partners een nieuw beleidskader Jeugdzorg ontwikkeld voor de periode Dit kader zal uiterlijk december 2008 op voorstel van Gedeputeerde Staten door Provinciale Staten worden vastgesteld. In bijlage B zijn de ambities op het gebied van de jeugdzorg voorzien van indicatoren en gerelateerd aan activiteiten Wat gaan we daarvoor doen Het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008 bevat alle acties die in 2008 door de provincie en partners worden uitgevoerd om de te bereiken doelen te behalen. Onderstaand worden de meest pregnante activiteiten aangegeven: 1. Met betrekking tot de aard, omvang en de doelmatigheid van het zorgaanbod: a. Op basis van een gericht advies BJZ worden de contracten 2008 met de zorgaanbieders gesloten. Daar waar nog wachtlijsten aanwezig zijn wordt met incidenteel rijks- en provinciaal geld deze zo veel mogelijk beperkt tot de wettelijk aanvaardbare termijn. In lijn met de landelijke PxQ-ontwikkeling wordt deze aanpak in Flevoland geïmplementeerd ( zie ook punt b); b. De in het plan van aanpak opgenomen acties voor 2008 worden uitgevoerd; c. Specifieke aandacht wordt in 2008 gericht op het maken van bestuurlijke afspraken over een betere ketensamenwerking, waardoor op lokaal niveau bij andere partners kinderen eerder in preventieve zorg genomen worden; d. Er wordt periodiek gerapporteerd en gestuurd op de voortgang van de verbeteracties AMK; e. Middels IPO- en andere ambtelijke en bestuurlijke lobby wordt bij het Rijk en de Tweede Kamer blijvend de aandacht gevestigd op de financieringsproblematiek; 2. Met betrekking tot de aard en omvang van de zorgvraag: a. Subsidiering BJZ vindt plaats op basis van heldere prestatieafspraken; daarbij wordt specifiek aandacht gevraagd voor het verschaffen van eenduidige beleidsinformatie over wachtlijsten, verloop hulpverlening/uitstroom, financieel risicomanagement en dergelijke. Er vindt harmonisatie plaats van de indicatiestellingen voor jeugdzorg, GGZ-zorg en speciaal onderwijs. In lijn met de landelijke ontwikkeling vindt invoering plaats van het elektronisch kinddossier. Voorts vindt de invoering plaats van de uniforme verwijsindex; b. Monitoren op het bereiken van de GAAF-doelen per gemeente; c. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak verbetering uitstroom met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders; d. Cliëntgericht werken: Instandhouding en uitbreiding van de functie Cliënt Vertrouwens Persoon; adequate informatie- en adviesvoorziening bij BJZ en zorgaanbieders; meting cliënttevredenheid als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de instellingen; sturen op de aanwezigheid van effectieve vormen van cliëntenparticipatie. 18

20 Wat mag het kosten (Bedragen X 1.000) 1.2 Jeugdzorg (programmaonderdeel 7.1) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten Baten Saldo Jongerenbeleid (programmaonderdeel 7.2) Wat willen we bereiken De provincie wil Flevolandse jongeren stimuleren om deel te nemen aan de samenleving. Dat gebeurt uiteraard door zoveel mogelijk gebruik te maken van alle Flevolandse voorzieningen. Met jeugdparticipatie wil de provincie: 1) de maatschappelijke participatie van Flevolandse jongeren stimuleren en 2) het provinciale beleid beter richten op de behoeften, wensen en belevingswereld van de jeugd. Daarnaast wil de provincie aansluiten op de taak van de gemeente in het voeren van een slagvaardig preventief jeugdbeleid, dat goed aansluit aan de jeugdzorg (zie themadoelstelling 1 en programmaonderdeel Jeugdzorg). Zoals al aangegeven is de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en gezin hierbij een wezenlijk instrument. De provincie wil deze ontwikkeling versterken Wat gaan we daarvoor doen Via sport en cultuur deelname van jongeren aan de maatschappij stimuleren (zie themadoelstelling 4 en de programmaonderdelen sport en cultuur van het thema Balans in Flevolandse Samenleving); Gastlessen verzorgen door leden van GS aan middelbare scholieren in Flevoland; Overleg organiseren tussen jongerenraden en gedeputeerde voor het jongerenbeleid; De projecten Onderweg naar het Lagerhuis en de voorrondes van het Nationaal jeugddebat continueren; Het Provinciaal jongerenpanel Cool Flevoland continueren en verbeteren; De gemeenten ondersteunen bij het opzetten van Centra voor Jeugd en Gezin; De convenanten die in het kader van GAAF (Aansluiting) zijn gesloten worden uitgevoerd, geëvalueerd en zonodig bijgesteld; Op basis van een evaluatie van het project Leef met Stijl wordt een besluit genomen over de voortzetting en financiering daarvan; Voortzetting van activiteiten in het kader van gezonde leefgewoonten waar het om jongeren gaat Wat mag het kosten (Bedragen X 1.000) 1.3 Jongerenbeleid (programmaonderdeel 7.2) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten Baten Saldo N.B. Dit product is met ingang van 2008 ingesteld. De bij de begrotingsposten behorende lasten en baten zijn voor de Rekening 2006 en Begroting 2007 nog opgenomen onder de oude programmaonderdelen. 19

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument van Provinciale Staten. Provincie Noord-Holland

Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument van Provinciale Staten. Provincie Noord-Holland Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument van Provinciale Staten Provincie Noord-Holland Amsterdam, augustus 2006 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Overzicht van conclusies en aanbevelingen...

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

31 oktober /AW/169

31 oktober /AW/169 Provinciale Staten van Flevoland Datum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 31 oktober 2007 2007/AW/169 Onderwerp Resultaten analyse begroting 2008 Geachte leden van de Provinciale Staten, Binnenkort behandelt

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d. Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Doelstellingen begroting 2013. Arjan Wiggers, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen en Ans Hoenderdos 19 september 2012

Doelstellingen begroting 2013. Arjan Wiggers, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen en Ans Hoenderdos 19 september 2012 Doelstellingen begroting 2013 Arjan Wiggers, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen en Ans Hoenderdos 19 september 2012 Inleiding - Doel van de bijeenkomst : verdere verbeterslag maken van de SMART formulering

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Gemeenteraad 16 april 2014

Gemeenteraad 16 april 2014 Gemeenteraad 16 april 2014 Inkomsten (primaire begroting 2014) (bedragen x 1 miljoen) Algemene uitkering 119 Inkomensoverdrachten van het Rijk 74 Belastingen en heffingen 53 Overige goederen en diensten

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007.

Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007. Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007. Onderwerp Verzoek dd Verzoek / toezegging Stand van zaken Planning Portefeuillehouder Opmerkingen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d N o t a C o m m i s s i e Onderwerp Programmabegroting 2004 Registratienummer: CAZ02.079 Samenvatting De directeur Middelen, het plaatsvervangend hoofd Financiën en

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND

HOGER ONDERWIJS IN FLEVOLAND Inleiding Het Hoger Onderwijs staat hoog op de politieke agenda van de Provincie Flevoland. Daar is alle reden toe. Het aandeel hoger opgeleiden in Flevoland blijft sterk achter bij het landelijk gemiddelde.

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

1 oktober /AW/152

1 oktober /AW/152 Provinciale Staten van Noord-Holland Datum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 1 oktober 2007 2007/AW/152 Onderwerp Resultaten analyse begroting 2008 Geachte leden van de Provinciale Staten, Binnenkort behandelt

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Visiedocument Planning & Control. Gemeente Coevorden

Visiedocument Planning & Control. Gemeente Coevorden Visiedocument Planning & Control Gemeente Coevorden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2. Het belang van Planning & Control... 4 2.1 Wat is Planning

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Initiatiefvoorstel Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Initiatiefvoorstel Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juli 2014 / 91/2014 Onderwerp Thema- en programma-indeling Stadsbegroting 2015 en de herinrichting van de Planning & Controlcyclus Programma

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

jaargang 8 18 februari 2011 nummer 1

jaargang 8 18 februari 2011 nummer 1 Fractiebulletin jaargang 8 18 februari 2011 nummer 1 INHOUD 1. Terugblik op vier jaar Flevoland-economie Andries Greiner 2. Investeringsimpuls Flevoland-Almere Jan van Wieren 3. Symposium duurzame mobiliteit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven Bijlage Conclusies en aandachtspunten van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar aanleiding van de zelfevaluatie door de gemeente van het actieplan Versterking Ketenregie SPILcentra Eindhoven (29 april

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Intentieverklaring Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020... 1 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd 1 22-11-2011 17:16:10 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd

Nadere informatie

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe?

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Mei 2013 Colofon Uitgave : Ondersteunen Naam : A. Penninga Telefoonnummer : 693252 Mail : mj.penninga@deventer.nl Versie Definitief Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Planning en Control cyclus

Planning en Control cyclus Planning en Control cyclus Planning Perspectiefnota Begroting Control Jaarrekening Najaarsnota Jaarrekening Afsluiting van een jaar Inzicht in realisatie van begroting Antwoord op de vragen: Hebben we

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen Toelichting op de voordracht

Kaderverordening subsidies provincie Groningen Toelichting op de voordracht Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 Toelichting op de voordracht Kaderverordening subsidies 2017 Toelichting gaat in op: Wat is subsidie? Welke rol hebben PS en GS? Wat wordt geregeld in

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Datum inwerktreding: 18 december 2012 Pagina 2 (10) Financiële Verordening

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : -

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : - Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 2355849 Behandelend ambtenaar : N. Sluiter Directie/bureau : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010

Nadere informatie

Agenda Gedeputeerde Staten

Agenda Gedeputeerde Staten Onderwerp Proces herijking cultuurbeleid vanaf 2013 Beslispunten 1. In te stemmen met de te nemen stappen en aanpak zoals omschreven in de bijlage voor de herijking van het provinciale cultuurbeleid voor

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5 PS2011RGW02-1 - Provinciale Staten statenvoorstel Datum : 16 mei 2011 Nummer PS: PS2011RGW02 Afdeling : SGU Commissie : RGW Steller : Drs. H. Schoen Portefeuillehouder : n.v.t. Registratienummer : 2011INT268900

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Planning & Control cyclus 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I

Planning & Control cyclus 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I & Control cyclus 2015 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I Inhoudsopgave 1. Inleiding................................... 2 2. Ontwikkelingen & Controlcyclus...... 2 3. Overzicht

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit)

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 27 april 2005 Commissie voor : Sociale Infrastructuur Agendapunt nr. : B agenda, punt 5 Commissienr. : 2005 16393 Onderwerp : Prestatieplannen steunfuncties 2005 Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie