Financiële Resultaten 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Resultaten 2010"

Transcriptie

1 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010

2 Financiële Resultaten 2010

3 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 10 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen 12 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 13 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 15 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 22 Toelichting op acquisities en op mutaties in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 23 Toelichting op de geconsolideerde balans 24 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 34 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht 37 Overige toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 37 Vennootschappelijke jaarrekening 43 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 44 Overige gegevens 46 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 47 Overzicht uitstaande aandelen 49 Financiële gang van zaken Toelichting op de financiële resultaten Vitens N.V. Vitens wil een bijdrage leveren aan het verlagen van de maatschappelijke kosten. Het is de verantwoordelijkheid van een drinkwaterbedrijf met een natuurlijk monopolie om het geld van klanten en publieke aandeelhouders op een verantwoorde wijze te besteden. Om ook op lange termijn de continuïteit te garanderen en te voldoen aan de wensen en eisen van de stakeholders, streeft Vitens naar efficiency en effectiviteit, zeker in het licht van de huidige financiële crisis en de druk vanuit overheden om bezuinigingen te realiseren. In dat kader passen de initiatieven die Vitens heeft genomen om te komen tot optimalisatie van de waterketen, hetgeen voor de Nederlandse samenleving een besparing van circa 550 miljoen per jaar zou kunnen opleveren. Financieel beleid In de aandeelhoudersvergadering van december 2010 is besloten het financieel beleid op onderdelen aan te passen. De ontwikkeling van de drinkwatertarieven is aangescherpt met de ambitie om de aankomende drie jaren het drinkwatertarief niet te verhogen. De continuïteitsdoelstelling is gehandhaafd en het dividendbeleid is aangepast. Het dividend is niet langer gerelateerd aan de boekwaarde van het eigen vermogen. Jaarlijks zal de directie een voorstel doen aangaande het dividend in de range van 40% tot 75% van het netto resultaat en dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Commissarissen en vervolgens voor finale instemming aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Dit dividendvoorstel houdt rekening met de specifieke financiële omstandigheden van de onderneming. Investeringen Over 2010 heeft Vitens een bedrag van 110,2 miljoen (2009: 138,2 miljoen) aan investeringen gerealiseerd, exclusief bijdragen van anderen. Het lagere volume is het gevolg van de economische crisis en van niet voorziene vertragingen in aanvraagprocedures, waardoor minder hoofd- en aansluitleidingen zijn aangelegd. Bovendien heeft Vitens in 2009 waar mogelijk projecten vervroegd om een impuls te geven aan de economische situatie. Belangrijke projecten die in 2010 zijn afgerond zijn o.a. de ontkleuring Spannenburg, ontharding Wierden en uitbreiding puttenveld Manderveen. Belangrijke investeringsprojecten met een doorloop naar 2011 zijn de aanpassingen aan de productielocatie Het Engelse Werk in Zwolle met het oog op de aanleg van de Hanzelijn, een nieuw te bouwen productielocatie in Tull en t Waal en de nieuwbouw en uitbreiding van productielocatie Kolff in Geldermalsen/Zaltbommel. Financieringsbehoefte Als gevolg van het hoge investeringsniveau in 2009/2010, de geplande investeringen in de komende jaren en de herfinanciering van aflopende leningovereenkomsten is sprake van een blijvend hoge financieringsbehoefte. In een belangrijk deel zal moeten worden voorzien door het aantrekken van vreemd vermogen, hetgeen als gevolg van de kredietcrisis wordt bemoeilijkt. Banken hanteren strengere voorwaarden, verstrekken minder lang lopende leningen en houden scherper toezicht op het nakomen van financiële ratio s als solvabiliteit. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren zal voortzetten, waardoor het voor Vitens van belang is om ook andere manieren voor het aantrekken van vreemd vermogen te onderzoeken. Omzetverantwoording In het afgelopen jaar is gewerkt aan verbetering van de omzetverantwoording, dat wil zeggen, de totale hoeveelheid water die is geleverd aan klanten maal de prijs, waarbij de belasting op leidingwater niet wordt meegerekend. Vitens hanteert een systematiek van omzetbepaling waarbij het werkelijk gemeten verbruik wordt toegerekend aan maanden/jaren. Dit heeft als consequentie dat per jaareinde circa 40% van de omzet over het betreffende boekjaar is gefactureerd op basis van daadwerkelijke meterstanden en circa 60% op basis van aannames/ inschattingen over het verbruik. In 2010 is de methodiek van inschattingen verder verfijnd door optimalisaties op basis van het SAP-systeem. Acquisitie Op 2 juli 2010 heeft Vitens de activiteiten van N.V. Bronwaterleiding Doorn overgenomen voor 4,1 miljoen. De overname vond plaats op basis van overdracht van activa en passiva en de resultaten zijn per 1 juli 2010 meegenomen in de cijfers van Vitens N.V. 4 5

4 Geconsolideerde resultaten Netto omzet Het waterverbruik over 2010 van huishoudens en bedrijven (329,9 miljoen m³) is nagenoeg gelijk aan 2009 (329,0 miljoen m³). Er is sprake van een doorzettende trend van reductie in waterverbruik per huishouden die in 2010 is gecompenseerd door een relatief warme en droge periode in juni en juli met een hoog waterverbruik. De netto-omzet is 8,8 miljoen hoger uitgekomen op 416,8 miljoen (2009: 408,0 miljoen). Voor een groot deel wordt dit verklaard door een negatieve omzetcorrectie in 2009 over boekjaar 2008 ( 4,1 miljoen). Daarnaast is de wateromzet van N.V. Bronwaterleiding Doorn over het 2e halfjaar 2010 in de cijfers verwerkt. De afgifte van water aan het net over 2010 is 350,3 miljoen m³. Het Niet In Rekening Gebracht percentage (NIRG) komt voorlopig uit op 5,8% en is marginaal gestegen ten opzichte van het NIRG-percentage over 2009 (5,7%). Het definitieve NIRG-percentage voor 2010 zal worden vastgesteld in De overige opbrengsten zijn in 2010 met 1,1 miljoen gedaald ten opzichte van 2009, omdat met ingang van dit verslagjaar de ontvangen bijdragen voor aanleg van aansluitleidingen worden gepassiveerd. Kasstroom/financiering De kasstroom uit operationele activiteiten, 127,1 miljoen (2009: 109,8 miljoen), is toereikend om de investeringsactiviteiten van 102,9 miljoen te financieren. De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen met 17,3 miljoen door een stijging van de netto-omzet en de ontvangen bijdragen van derden. De netto-investeringen bedragen in ,7 miljoen (2009: 115,5 miljoen). De verwachting is dat het investeringsniveau in 2011 op eenzelfde hoog niveau zal blijven (circa 110 miljoen). In 2010 zijn minder nieuwe leningfaciliteiten aangetrokken (2010: 64 miljoen; 2009: 80 miljoen) dan aan leningen afgelost (2010: 68,6 miljoen; 2009: 71,7 miljoen), voornamelijk als gevolg van lagere investeringen in Het bedrag aan uitgekeerd dividend is ten opzichte van 2009 licht gedaald met 1,8 miljoen tot 12,5 miljoen. De renteniveaus zijn voor 78% (2009: 81%) van het vreemd vermogen gefixeerd voor meerdere jaren. Dit geeft stabiliteit in de rentekosten over de jaren en vermindert de invloed van schommelingen in de marktrente. Dividend Na vaststelling van de winst zal over ,5 miljoen worden toegevoegd aan de reserves en een gewoon dividend van 13,4 miljoen worden uitgekeerd, na behandeling van het dividendbesluit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bedrijfskosten Het saldo van de bedrijfskosten is ten opzichte van 2009 gestegen met 14,1 miljoen. Belangrijke factoren zijn de opname van een reorganisatievoorziening met het oog op de nieuwe organisatiestructuur ( 10,5 miljoen), stijgende afschrijvingskosten door verhoogd investeringsniveau in 2009/2010 ( 3,8 miljoen), de betaalde premie inzake de overname N.V. Bronwaterleiding Doorn ( 1,5 miljoen) en inflatiestijging op de grondwaterbelasting- en heffingen ( 1,5 miljoen). Daarnaast zijn er ook besparingen ten opzichte van 2009 door het minder uitbesteden van werk en lagere inhuur van personeel ( 2,3 miljoen) en lagere energietarieven ( 4,1 miljoen). Tarieven en harmonisatie In 2010 is de tariefsharmonisatie voor kleinverbruik afgerond en voor 2011 is geen tariefsstijging doorgevoerd. Dit betekent dat de tarieven van Vitens in de afgelopen vier jaar gelijk zijn gebleven of gedaald, met uitzondering van het voorzieningsgebied Midden Nederland, waar in het kader van de tariefsharmonisatie een laatste stijging in 2010 is doorgevoerd. In 2010 is de eerste stap gezet in de harmonisatie van de tarieven voor grootverbruik. Uiterlijk in 2015 zal sprake zijn van volledige harmonisatie van alle tarieven in het voorzieningsgebied. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat over 2010 bedraagt 75,1 miljoen (2009: 81,5 miljoen). Financiële baten en lasten Het saldo financiële baten en lasten is in 2010 gedaald naar 49,0 miljoen (2009: 57,0 miljoen). Dit is debet aan de zeer lage korte termijnrente en de afwikkeling van in het verleden afgegeven garanties voor het Watermuseum in Arnhem. In 2010 is bij herfinanciering maximaal gebruik gemaakt van kasgeldleningen en de rekening courant faciliteit. Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V. bedraagt in ,9 miljoen (2009: 25,0 miljoen). Eigen Vermogen Het eigen vermogen stijgt in 2010 met 5,2 miljoen naar een niveau van 359,0 miljoen als gevolg van het resultaat 2010 ( 26,9 miljoen), de vermindering van de afdekkingsreserve als gevolg van een verdere daling van de waarde van derivaten ( 9,1 miljoen) en het in 2010 uitgekeerde dividend over 2009 ( 12,5 miljoen). De afdekkingsreserve voor ongerealiseerde aanpassingen in de reële waarde van financiële instrumenten, als gevolg van toepassing van cash flow hedge accounting, daalt in 2010 met 9,1 miljoen naar een negatieve waarde van 28,6 miljoen (2009: 19,5 miljoen). De solvabiliteit komt daarmee per 31 december 2010 uit op 21,3% (2009: 21,2%). 6 7

5 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Activa In miljoenen euro s Vaste activa Materiële vaste activa 1.626, ,2 4 Immateriële vaste activa 0,2 0,2 5 Geassocieerde deelnemingen en joint ventures 8,0 7,3 6 Overige financiële activa 1,0 1, , ,9 7 Vlottende activa Voorraden 4,9 5,1 8 Handels- en overige vorderingen 41,0 45,6 9 Liquide middelen - 0,3 45,9 51,0 Totaal activa 1.681, ,9 10 Passiva In miljoenen euro s Eigen vermogen Aandelenkapitaal 5,5 5,5 Agioreserve 132,8 132,8 Herwaarderingsreserve 0,8 0,8 Wettelijke reserve 2,8 3,0 Afdekkingsreserve -28,6-19,5 Overige reserves 218,8 206,1 Resultaat boekjaar 26,9 25,0 Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V. 359,0 353,7 Aandeel derden - 0,1 Totaal eigen vermogen 359,0 353,8 Verplichtingen Langlopende verplichtingen 11 Egalisatierekening bijdragen van derden 9,0-12 Achtergestelde geldleningen 125,7 138,3 13 Langlopende geldleningen 907,6 904,1 14 Derivaten 28,6 19,5 15 Voorzieningen personeelsbeloningen 18,1 11,1 16 Overige voorzieningen 11,4 9, , ,8 17 Kortlopende verplichtingen Handelsschulden en overige te betalen posten 136,8 145,2 Belastingverplichtingen 15,0 14,6 Rentedragende verplichtingen 39,5 46,3 Korte termijn personeelsbeloningen 21,5 16,1 Overlopende passiva 9,4 10,1 222,2 232,3 Totaal passiva 1.681, ,9 Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op pagina 13 en verder. 8 9

6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 19 Netto-omzet uit hoofde van levering van goederen en diensten 416,8 408,0 20 Overige opbrengsten 36,8 37,9 Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten 453,6 445,9 21 Bedrijfskosten Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel 37,6 39,9 Grondwaterbelastingen- en heffingen 73,4 71,9 23 Overige kosten 98,7 98,3 24 Personeelskosten 82,7 70,8 25 Afschrijvingen op en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa 86,1 83,5 Totaal bedrijfskosten 378,5 364,4 Bedrijfsresultaat 75,1 81,5 26 Financiële baten 0,1 0,1 27 Financiële lasten -49,1-57,1 28 Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 0,6 0,4-48,4-56,6 Belastingen 0,1 - Resultaat na belastingen 26,8 24,9 Waarvan: Resultaat toe te rekenen aan derden -0,1-0,1 Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V. 26,9 25,0 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Geconsolideerd resultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon 26,8 24,9 Mutatie in effectief dekkende renteswaps -9,1 0,1 Totaal gerealiseerde resultaten 17,7 25,0 Herwaardering van kantoorgebouwen - 0,8 Totaal niet-gerealiseerde resultaten - 0,8 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 17,7 25,8 Waarvan: Resultaat toe te rekenen aan derden -0,1-0,1 Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V. 17,8 25,9 29 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Resultaat na belastingen 26,8 24,9 Aanpassingen voor: Financiële baten en lasten 49,0 57,0 Afschrijvingen op en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa 86,1 83,5 Herwaardering materiële vaste activa - 0,8 Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden -0,1 - Mutatie voorzieningen 10,4-3,3 Overige mutaties financiële vaste activa -0,8-0,4 144,6 137,6 Veranderingen in werkkapitaal: Handelsvorderingen en overlopende activa 4,6 0,9 Voorraden 0,2-0,4 Handelsschulden en overlopende passiva -8,3 2,1-3,5 2,6 Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden 9,1 - Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten 177,0 165,1 Ontvangen rente 0,1 0,1 Betaalde rente -50,0-55,4-49,9-55,3 Kasstroom uit operationele activiteiten 127,1 109,8 Ontvangen aflossingen op leningen 0,3 0,2 Verkoop deelnemingen - 0,1 Acquisitie N.V. Bronwaterleiding Doorn -2,5 - Investeringen in materiële en immateriële vaste activa -101,7-115,5 Desinvesteringen 1,0 0,5 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -102,9-114,7 Opgenomen langlopende geldleningen 63,4 80,1 Aflossingen langlopende geldleningen -56,0-59,2 Aflossingen achtergestelde geldleningen -12,6-12,5 Betaalde dividend -12,5-14,3 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -17,7-5,9 Nettokasstroom 6,5-10,8 Mutatie liquide middelen -0,3-0,8 Mutatie rentedragende verplichtingen 6,8-10,0 Mutatie in geldmiddelen 6,5-10,8 Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op pagina 13 en verder. Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op pagina 13 en verder

7 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen Aandelenkapitaal Wettelijke Afdekkings- Overige Resultaat Aandeel Totaal eigen In miljoenen euro s reserve 3 reserve 1 reserves 1 boekjaar van derden 4 vermogen Per 1 januari ,5 132,8-2,1-19,6 192,7 28,6 342,1-342,1 Totaal gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten ,8-0,1-25,0 25,9-0,1 25,8 Bestemming resultaat ,6-28, Vorming wettelijke reserve ,9 - -0, Dividenduitkering gewone aandelen , , ,3 Overige mutaties ,2 0,2 Per 31 december ,5 132,8 0,8 3,0 19,5-206,1 25,0 353,7 0,1 353,8 Agioreserve gewoon kapitaal Herwaarderings reserve 2 Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V. Totaal gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten ,1-26,9 17,8-0,1 17,7 Bestemming resultaat ,0-25, Vorming wettelijke reserve ,2-0, Dividenduitkering gewone aandelen , , ,5 Overige mutaties Per 31 december ,5 132,8 0,8 2,8-28,6 218,8 26,9 359,0-359,0 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Algemeen Vitens N.V. is een naamloze vennootschap die statutair gevestigd is in Utrecht en waarvan de aandelen worden gehouden door gemeenten en provincies in haar verzorgingsgebied. De belangrijkste activiteiten van Vitens N.V. zijn het oppompen van grondwater, het zuiveringsproces hiervan en de distributie van reinwater. Deze jaarrekening 2010 is op 14 april 2011 ondertekend door de directie en door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal de jaarrekening ter vaststelling voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 juni IFRS De jaarrekening van Vitens N.V. is opgesteld op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard door de Europese Unie (EU). IFRS omvat zowel de IFRS-standaarden als de International Accounting Standards die door de International Accounting Standards Board (IASB) zijn uitgebracht, en de interpretaties van IFRS- en IAS-standaarden, uitgebracht door het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), respectievelijk het Standing Interpretations Committee (SIC). 1 Het saldo van de overige reserves en de negatieve afdekkingsreserve zijn vrij uitkeerbaar. 2 De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de herwaardering van het kantoorgebouw in Leeuwarden. 3 De wettelijke reserve heeft betrekking op de herwaardering van dienstwoningen 2,6 miljoen en op de geactiveerde ontwikkelingskosten 0,2 miljoen. 4 Het aandeel derden heeft betrekking op de oprichting van Legyon B.V. Legyon B.V. is per 6 januari 2009 opgericht, Vitens N.V. heeft hierin een belang van 60%. De belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening worden hierna beschreven. Het historische kostenprincipe wordt gehanteerd. In afwijking hiervan geldt dat bepaalde activa en verplichtingen, met name dienstwoningen, kantoorgebouwen en derivaten, tegen reële waarde worden gewaardeerd. Tenzij anders vermeld, zijn deze waarderingsgrondslagen consistent toegepast voor alle boekjaren die in deze jaarrekening zijn opgenomen. De jaarrekening is gepresenteerd in miljoenen euro s (functionele valuta) en afgerond naar het dichtsbijzijnde getal. Nieuwe en/of gewijzigde IFRS-standaarden De International Accounting Standards Board (IASB) en het International Financial Reporting Committee (IFRIC) hebben in 2009/2010 nieuwe en/of gewijzigde standaarden en interpretaties uitgebracht, die vanaf boekjaar 2010 e.v. van toepassing zijn voor Vitens N.V. Hieronder worden de wijzigingen nader uiteengezet: Effect van nieuwe boekhoudstandaarden De volgende standaarden en interpretaties zijn effectief per 1 januari 2010: IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards (herzien), van kracht per 1 januari 2010 IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards Additionele vrijstellingen voor eerste toepassers, van kracht per 1 januari 2010 IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen in geldmiddelen afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingstransacties in een groep, van kracht per 1 januari 2010 IFRS 3 Bedrijfscombinaties (herzien) en IAS 27. De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening (gewijzigd), van kracht per 1 juli 2009 IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering In aanmerking komende afgedekte posities, van kracht per 1 juli

8 IFRIC 12 Dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten, van kracht per 1 april 2009 IFRIC 15 Overeenkomsten voor de bouw van onroerend goed, van kracht per 1 januari 2010 IFRIC 16 Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse activiteit, van kracht per 1 juli 2009 IFRIC 17 Dividenduitkeringen in natura, van kracht per 1 november 2009 IFRIC 18 De verwerking van activa, ontvangen van klanten, van kracht per 1 november 2009 Verbeteringen van de IFRSs (gepubliceerd mei 2008), van kracht per 1 januari 2010 Verbeteringen van de IFRSs (gepubliceerd april 2009), van kracht per 1 januari 2010 Bovenstaande standaarden en interpretaties hebben, met uitzondering van IFRIC 18, geen materiële invloed op de jaarrekening van Vitens N.V. Toepassing van IFRIC 18 heeft tot de vorming van een egalisatierekening bijdragen van derden (zie noot 11) geleid en een verschuiving in het kasstroomoverzicht van kasstroom uit investeringen (2009: bijdragen in mindering gebracht op de investeringen) naar kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten. Vitens N.V. heeft niet gekozen voor een vervroegde invoering van nieuwe standaarden, aanpassingen van standaarden en nieuwe interpretaties waarvan toepassing verplicht is voor boekjaren die beginnen na 1 januari 2010 of latere jaren. De volgende standaarden en interpretaties zijn uitgegeven maar nog niet van kracht voor de jaarrekening 2010: IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards Beperkte vrijstelling van vergelijkende IFRS 7 toelichtingen voor eerste toepassers, van kracht per 1 juli 2010 IFRS 7 Informatieverschaffing over overdracht van financiële activa (herzien), van kracht per 1 januari 2011 IFRS 9 Financiële instrumenten, van kracht per 1 januari IFRS is nog niet goedgekeurd door de EU per 30 september IAS 12 Latente belastingen - herstel van onderliggende activa, van kracht per 1 januari 2012 IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen (herzien), van kracht per 1 januari 2011 IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie Classificatie van claimemissies, van kracht per 1 februari 2010 IFRIC 14 Vooruitbetalingen op minimaal vereiste dekkingsgraden, van kracht per 1 januari 2011 IFRIC 19 Ruil van financiële verplichtingen voor eigen vermogensinstrumenten, van kracht per 1 juli 2010 Verbeteringen van de IFRSs (gepubliceerd mei 2010) 1, van kracht per 1 januari 2011 Bovenstaande standaarden en interpretaties hebben naar verwachting geen materieel effect op de jaarrekening Grondslagen voor de consolidatie Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Materiële vaste activa De post materiële vaste activa is onderverdeeld in de volgende categorieen: - Bedrijfsgebouwen en terreinen. - Kantoorgebouwen. - Dienstwoningen. - Machines en installaties. - Leidingen. - Aansluitleidingen. - Andere vaste bedrijfsmiddelen. - Werken in uitvoering. Bedrijfsgebouwen en terreinen, machines en installaties, leidingen, aansluitleidingen en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen of verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Als eerste waardering bij toepassingen van IFRS (2006) heeft waardering tegen reële waarde plaatsgevonden. Deze reële waarde worden verondersteld als deemed cost waarbij afschrijvingen jaarlijks in mindering worden gebracht. Kantoorgebouwen worden gewaardeerd volgens de reële waardemethode in overeenstemming met IAS Correcties voor een lagere reële waarde van de kantoorgebouwen worden in eerste instantie in mindering gebracht op een positieve herwaarderingsreserve en het meerdere wordt rechtstreeks ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord. Aanpassingen naar een hogere waardering van de kantoorgebouwen worden voor zover zij een aanpassing zijn op in eerdere jaren verantwoorde afwaarderingen ten gunste van de winst- en verliesrekening verantwoord; de resterende aanpassing van de herwaardering wordt verantwoord in een herwaarderingsreserve. Taxaties van kantoorgebouwen vinden één keer per vier jaar plaats. Indien significante wijzigingen optreden kan tussentijdse bijstelling plaatsvinden. Dienstwoningen betreffen woningen die staan op waterwinlocaties van Vitens N.V. en worden verhuurd tegen marktconforme huurprijzen aan (ex-)vitens werknemers. Vitens N.V. merkt deze woningen aan als vastgoedbelegging in overeenstemming met IAS 40, waarbij waardering plaatsvindt tegen reële waarde en mutaties in de reële waarde in de winst- en verliesrekening worden verantwoord. De reële waarde wordt onder andere afgeleid van de WOZ-waarde. Voor de ongerealiseerde waardewijzigingen wordt een herwaarderingsreserve gevormd. In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van Vitens N.V. en haar groepsmaatschappijen, waarin Vitens N.V. direct of indirect een beslissende invloed uitoefent voor wat betreft het zakelijke en financiële beleid. De activa, passiva en de resultaten van deze groepsmaatschappijen worden volledig in de consolidatie opgenomen. In het geval dat het belang in de geconsolideerde vennootschap minder dan 100% bedraagt, wordt een aandeel van derden in het eigen vermogen en in het resultaat opgenomen. De resultaten van de groepsmaatschappijen die in de loop van het boekjaar zijn verworven of afgestoten, worden in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen vanaf de datum van toetreding tot de groep respectievelijk tot de datum van afstoting. De grondslagen voor de balans en resultaatbepaling, alsmede het boekjaar, van de groepsmaatschaatschappijen zijn overeenkomstig aan die van Vitens N.V. Belangen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures worden niet in de consolidatie betrokken. Intercompany-transacties, balansposten en ongerealiseerde winsten op transacties tussen groepsmaatschappijen worden geëlimineerd. Investeringen gedurende het boekjaar worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs verminderd met eventueel verkregen subsidies en overige bijdragen. Onder aanschaffingsprijs wordt verstaan de verkrijgingsprijs, hetzij de vervaardigingsprijs, hetzij waardering op reële waarde in de situatie van overgenomen vennootschappen. De kostprijs van zelfvervaardigde activa bestaat uit directe kosten van vervaardiging en toeslagen voor indirecte productiekosten. Materiële vaste activa, met uitzondering van dienstwoningen, worden afgeschreven op basis van de lineaire methode over de verwachte gebruiksduur van de verschillende componenten waaruit het betrokken actief bestaat. De afschrijving start op moment van ingebruikname van de betreffende activa. De gebruiksduren van de componenten waaruit de activacategorieën bestaan, zijn als volgt opgebouwd: - Kantoorgebouwen: 40 jaar. - Productielocaties civieltechnisch: 40 jaar, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig: 15 jaar. - Overige machines en installaties: 15 jaar. - Leidingen: 50 jaar. - Andere vaste bedrijfsmiddelen: 3-5 jaar (waaronder ICT). - Werken in uitvoering wordt niet afgeschreven. - Aansluitleidingen: 33 1/3 jaar

9 De verwachte gebruiksduur, de restwaarde en afschrijvingsmethoden worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast. Winsten of verliezen bij afstoting worden bepaald aan de hand van de opbrengsten en de op moment van afstoting geldende boekwaarde. Vanaf 1 januari 2009 vindt toerekening van rentekosten in overeenstemming met IAS 23 aan projecten in aanbouw plaats. Vitens N.V. past deze standaard prospectief toe. Rentekosten worden toegerekend aan projecten welke gestart zijn na 1 januari 2009 met een verwachte looptijd langer dan 12 maanden en een verwacht investeringsbedrag groter dan 1 miljoen. Toerekening van de rentekosten vindt plaats op basis van de gewogen gemiddelde rente over de rentedragende verplichtingen (2010: 4,37%; 2009: 4,75%). Bijzondere waardeverminderingen Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, wordt vastgesteld of er sprake is van bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van deze activa. Voor de activa is de realiseerbare waarde gelijk aan de hoogste van de reële waarde minus verkoopkosten of de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. Het bedrag van de afwaardering wordt separaat zichtbaar ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Nadat een verlies wegens bijzondere waardevermindering is verwerkt, wordt de jaarlijkse afschrijving aangepast aan de herziene boek-waarde verminderd met de restwaarde. Indien het bedrag van de afwaardering groter is dan de boekwaarde van het actief, moet worden bezien of een voorziening moet worden gevormd. Terugneming van een bijzondere waardevermindering is mogelijk indien er gegronde indicaties zijn dat het eerder verantwoorde verlies niet meer bestaat of is verminderd. In 2010 heeft het management geen aanwijzingen voor mogelijke bijzondere waardeverminderingen geïdentificeerd. Als gevolg hiervan hebben geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa betreffen onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Onderzoekskosten worden in de kosten opgenomen zodra zij zich voordoen. Ontwikkelingskosten worden slechts als een immaterieel actief opgenomen indien kan worden aangetoond dat het actief in de toekomst waarschijnlijke economische voordelen zal genereren. Geactiveerde kosten worden afgeschreven vanaf het moment van voltooiing van de ontwikkeling en het actief beschikbaar is voor gebruik en over de periode waarin verwachte toekomstige verkopen worden gerealiseerd. Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarop Vitens N.V., direct of indirect, invloed van betekenis uitoefent op het financiële en operationele beleid, maar geen beslissende zeggenschap over heeft. Over het algemeen is hier sprake van als Vitens N.V. tussen de 20 en 50% van de stemrechten kan uitoefenen. Joint ventures zijn overeenkomsten waarbij Vitens N.V., tezamen met een of meerdere partijen, activiteiten uitvoert waarbij alle partijen gezamenlijk de zeggenschap uitoefenen. Investeringen in geassocieerde deelnemingen waarop Vitens N.V. invloed van betekenis uitoefent en belangen in joint ventures worden gewaardeerd volgens de equity-methode. De boekwaarde van de geassocieerde deelneming of de joint venture omvat de goodwill die bij de overname is betaald en het aandeel van Vitens N.V. in de wijzigingen in het eigen vermogen van de geassocieerde deelneming, respectievelijk joint venture na het moment van overname. Overige financiële activa en overige deelnemingen De overige financiële activa betreffen verstrekte leningen en zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Overige deelnemingen worden bij verwerving gewaardeerd tegen kostprijs (zijnde de reële waarde) en vanaf dat moment tegen reële waarde, waarbij waardemutaties direct worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Indien de reële waarde niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, blijft de vervolgwaardering tegen kostprijs. Derivaten Bij de gewone bedrijfsuitoefening wordt gebruik gemaakt van derivaten (financiële instrumenten) om renterisico s te beperken. Het doel van dit beheer is de invloed van veranderingen in rentetarieven op de resultaten te beperken. Rentederivaten worden gebruikt om de leningenportefeuille te sturen op het gewenste risicoprofiel. Deze instrumenten worden niet gebruikt voor speculatieve of handelsdoeleinden. Deze derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde vanaf het moment dat het contract is afgesloten. De reële waarde is een resultante van de ontwikkelingen van de marktrente en de vastgestelde rente van het onderliggende derivaat. Vitens N.V. heeft in haar treasurystatuut opgenomen dat het renterisico niet groter mag zijn dan 25% van de totale vreemdvermogenpositie. Het renterisico is de som van de renteherzieningen (incl. rente-instrumenten) en hetgeen aan nieuwe financiering nodig is (schuldvernieuwing) in enig jaar. De afgesloten renteswaps worden aangemerkt als perfecte hedge. Deze renteswaps zijn afgesloten met als enig doel om het renterisico binnen de norm van 25% te houden zoals beschreven in het treasurystatuut. In het treasurystatuut wordt het renterisico als volgt gedefinieerd: Voor de beoordeling van de omvang van het risico wordt de jaarlijkse risicopositie (schuldvernieuwing en renteconversies) gedeeld door het totaal van de financiering aan het einde van het jaar waar dit risico betrekking op heeft (= relatief risico). De totale financiering wordt gevormd door het totaal van opgenomen leningen (exclusief achtergestelde leningen) vermeerderd met de jaarlijkse schuldvernieuwing en verminderd met eventuele vastrentende beleggingen en beschikbare liquiditeiten. Door toepassing van de genoemde instrumenten wordt een vaste cash outflow gerealiseerd. Vitens N.V. betaalt vast-rentend op de swap, terwijl de betaalde korte termijnrente op roll-over leningen wegvalt tegenover de ontvangst van de korte rente op de swap. Een hedge wordt geacht effectief te zijn indien, vanaf het begin en gedurende de looptijd van de hedge-relatie, verwacht wordt dat veranderingen van de cashflows van het gehedgde item vrijwel volledig worden afgedekt door veranderingen in de cashflows van het hedge-instrument. Is dit het geval dan worden de schommelingen in de reële waarde van de renteswaps ten gunste/ten laste van de afdekkingsreserve verantwoord (hedge accounting). Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs (of lagere realiseerbare waarde) onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een waardecorrectie in verband met mogelijke oninbaarheid. Saldering en presentatie van handelsvorderingen op en ontvangen voorschotten van verbruikers vindt plaats op basis van afrekengroepen: een groeperingsmethodiek van klanten op basis van in de tijd gespreide meteropnames ter bepaling van het te factureren waterverbruik. Vorderingen worden niet langer opgenomen als de gelden zijn ontvangen of wanneer oninbaarheid is vastgesteld

10 Liquide middelen De post liquide middelen bestaat uit banktegoeden en contanten en wordt gewaardeerd tegen reële waarde, hetgeen overeenkomt met de nominale waarde. Schulden aan bankinstellingen worden verantwoord onder de rentedragende verplichtingen. Egalisatierekening bijdragen van derden De egalisatierekening bijdragen van derden wordt gewaardeerd tegen de van derden ontvangen bijdragen in aanleg van aansluitleidingen verminderd met amortisaties. De amortisatie van de egalisatierekening vindt plaats in 33 1/3 jaar. De jaarlijkse amortisatie wordt verantwoord onder de overige opbrengsten. Rentedragende verplichtingen De rentedragende verplichtingen zijn bij opname gewaardeerd tegen reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve rentemethode. De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen van de langlopende verplichtingen worden gepresenteerd onder de kortlopende verplichtingen. Voorzieningen personeelsbeloningen De post voorzieningen personeelsbeloningen omvat: - De voorziening als gevolg van reorganisatie fusie 2002 is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit het sociaal plan. Belangrijke onderdelen betreffen de regeling en boventalligheid. - De voorziening als gevolg van reorganisatie fusie 2006 is gevormd naar aanleiding van de fusie tussen Vitens N.V., N.V. Hydron Flevoland, N.V. Hydron Midden-Nederland en Coöperatie Hydron U.A. Dit ter dekking van de verplichtingen uit het sociaal plan. Het sociaal plan heeft een looptijd van drie jaar, waarna het collectief recht overgaat in een individueel recht. De kosten die uit het sociaal plan voortvloeien, worden voornamelijk veroorzaakt door de kosten die gemoeid zijn met herplaatsing van boventallige medewerkers. De berekening is gebaseerd op het aantal boventalligen met daarbij totale loonkosten per werknemer, een reële benadering van het aantal dienstjaren en de (gemiddelde) leeftijd. De uitkeringstromen zijn contant gemaakt tegen een nominale rekenrente van 4,25% (2009: 4,25%). - Als gevolg van het integreren van de laboratoriumactiviteiten uit Utrecht in Leeuwarden is een reorganisatievoorziening gevormd. Dit ter dekking van de verplichtingen uit het sociaal plan. Het sociaal plan heeft een looptijd van drie jaar, waarna het collectief recht overgaat in een individueel recht. De kosten die uit het sociaal plan voortvloeien worden voornamelijk veroorzaakt door de kosten die gemoeid zijn met herplaatsing van boventallige medewerkers. De berekening is gebaseerd op het aantal boventalligen met daarbij totale loonkosten per werknemer, een reële benadering van het aantal dienstjaren en de (gemiddelde) leeftijd. De uitkeringstromen zijn contant gemaakt tegen een nominale rekenrente van 4,25% (2009: 4,25%). Alle gevallen van boventalligheid hebben zich in 2008 voorgedaan. - Als gevolg van het sluiten van de call centers in Lelystad en Zwolle is een reorganisatievoorziening gevormd. Dit ter dekking van de verplichtingen uit het sociaal plan. Het sociaal plan heeft een looptijd van drie jaar, waarna het collectief recht overgaat in een individueel recht. De kosten die uit het sociaal plan voortvloeien worden voornamelijk veroorzaakt door de kosten die gemoeid zijn met herplaatsing van boventallige medewerkers. De berekening is gebaseerd op het aantal boventalligen met daarbij totale loonkosten per werknemer, een reële benadering van het aantal dienstjaren en de (gemiddelde) leeftijd. De uitkeringstromen zijn contant gemaakt tegen een nominale rekenrente van 4,25% (2009: 4,25%). Alle gevallen van boventalligheid hebben zich in 2009 voorgedaan. - Als gevolg van de beslissing om Vitens N.V. procesgericht in te richten (kanteling van de organisatie) en het efficiënter inrichten van de onderliggende processen is een reorganisatievoorziening gevormd. De voorziening is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit het sociaal plan. De kosten die uit het sociaal plan voortvloeien worden voornamelijk veroorzaakt door de kosten die gemoeid zijn met herplaatsing van boventallige medewerkers. De berekening is gebaseerd op het aantal boventalligen met daarbij totale loonkosten, een reële benadering van de (gemiddelde) leeftijd en de te verwachten begeleidingsperiode. De uitkeringstromen zijn contant gemaakt tegen een nominale rekenrente van 4,25%. De aard en het bedrag van ontslagvergoedingen als gevolg van een besluit van Vitens N.V. om de arbeidsrelatie met een werknemer te beëindigingen voor pensioneringsdatum of vanwege het besluit van een werknemer om op vrijwillige basis in te stemmen met beëindiging van de arbeidsrelatie, zijn vastgelegd in het sociaal plan en zijn als zodanig meegenomen in de vorming van de reorganisatievoorziening. De jubileumvoorziening is gevormd ten behoeve van toekomstige jubileumuitkeringen en is actuarieel berekend. Hierbij is rekening gehouden met de sterftetabel voor mannen en vrouwen, toekomstig personeelsverloop en salarisstijgingen. De voorziening is contant gemaakt tegen een nominale rekenrente van 4,25% (2009: 4,25%). Het kortlopend deel van de voorziening personeelsbeloningen wordt verantwoord onder de kortlopende verplichtingen. Overige voorzieningen Genoemde voorzieningen worden gevormd indien: - Per balansdatum een juridisch afdwingbare en/of feitelijke verplichting bestaat die voortvloeit uit gebeurtenissen voor de balansdatum. - Het aannemelijk is dat er een uitstroom van middelen zal plaatsvinden om de verplichting af te wikkelen. - Een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de verplichting. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting nodig zijn, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld significant is. In dat geval wordt de voorziening gewaardeerd tegen contante waarde. Het kortlopend deel van de overige voorzieningen wordt verantwoord onder de kortlopende verplichtingen. Collectieve regelingen Vitens N.V. kent een Pensioen- en Flexibele Uittredingsregeling voor huidige en voormalige werknemers. De pensioenen zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP en de Flexibele Uittreding bij Stichting Flexibel Uittreden Nutsbedrijven. Het betreft collectieve regelingen waarbij meerdere werkgevers zijn aangesloten en zijn in wezen toegezegd-pensioenregelingen, waarbij de pensioenuitkering gebaseerd is op de lengte van het dienstverband en het gemiddeld salaris van de werknemer gedurende dit dienstverband. De pensioenregelingen kunnen worden aangemerkt als multi-employer funds. IAS 19 verlangt dat bepaalde informatie inzake toegezegd-pensioenregelingen wordt toegelicht in de jaarrekening. Met name het saldo van de met de regeling samenhangende activa en passiva dient in de balans opgenomen te worden als een vordering of verplichting. Beide pensioenfondsen hebben aangegeven dat zij niet in staat zijn om aan de deelnemende ondernemingen de informatie te verschaffen die noodzakelijk is inzake toegezegd-pensioenregelingen. Daarom worden beide regelingen behandeld als toegezegde-bijdragen-regelingen en worden de verschuldigde pensioenpremies over het boekjaar als pensioenlasten in het resultaat verantwoord. De dekkingsgraad van het ABP bedraagt ultimo % (2009: 104%). De tijdelijke opslag op de premie van 1% blijft voorlopig gehandhaafd. ABP is van mening dat de dekkingsgraad nog te beweeglijk en het herstel te pril is om deze te laten vervallen. Kortlopende verplichtingen De kortlopende verplichtingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op de balans opgenomen. Een kortlopende verplichting wordt in de balans opgenomen zodra Vitens N.V. contractpartij is en/of er een concrete dienst of levering van goederen heeft plaatsgevonden

11 Leaseovereenkomsten Er zijn door Vitens N.V. operationele leaseovereenkomsten aangegaan voor een groot deel van het wagenpark. De risico s en voordelen die verband houden met het eigendom van de betrokken activa zijn niet overgedragen aan de lessee. Als gevolg hiervan worden betalingen uit hoofde van deze leaseovereenkomsten op tijdsevenredige basis als last in het resultaat verwerkt. Netto-omzet uit hoofde van levering van goederen en diensten De netto-omzet bestaat uit vastrechtvergoeding en de levering van drinkwater. De verantwoording van de drinkwateropbrengsten wordt gebaseerd op het totaal van de aan derden geleverde hoeveelheid water. De omzetgegevens worden verkregen uit metingen bij klanten en, voor wat betreft het nog niet afgerekend deel, uit schattingen op basis van ervaringscijfers. Over de netto-omzet geheven omzetbelasting, belasting op leidingwater worden niet in de omzet begrepen. De netto-omzet wordt genomen op het moment dat de voordelen van eigendom en het risico van waardevermindering zijn overgedragen op de koper. Overige opbrengsten Personeelskosten Dit zijn kosten die Vitens N.V. maakt t.b.v. eigen personeel en bevat o.a. salarissen en sociale lasten, pensioenlasten en dotatie aan personele voorzieningen. Deze kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De geactiveerde productie voor het eigen bedrijf betreffen directe personeelskosten en zijn gemaakt ten dienste van de vervaardiging van materiële vaste activa welke betrekking hebben op infrastructurele werken van de onderneming. Deze geactiveerde productie wordt in mindering gebracht op de personeelskosten. Financiële baten De financiële baten bestaan uit interestbaten op financiële activa, zijnde leningen en liquide middelen, berekend op basis van de effectieve-interestmethode en worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Financiële lasten Onder de overige opbrengsten worden opbrengsten verantwoord die niet direct gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten. De overige opbrengsten bestaan onder meer uit de volgende posten: - Opbrengsten verhuizingen/nieuwe aansluitingen en incasso. Bij verhuizingen/nieuwe aansluitingen wordt door Vitens N.V. een extra bijdrage in rekening gebracht i.v.m. de administratieve afhandeling. - Opbrengst brandkranen. Dit betreft deels een eenmalige bijdrage en een jaarlijks terugkerende vergoeding t.b.v. het onderhoud. - Opbrengst werk voor derden. - Opbrengst huur en pacht. Betreft huuropbrengsten bedrijfswoningen, aanwezig op gronden waarop productielocaties zijn gevestigd of winning plaatsvindt. Verder zijn er pachtopbrengsten op gronden. - Meeliftvergoedingen. Betreffen vergoedingen van m.n. waterschappen en gemeenten voor het meeliften op de rekening van Vitens N.V. voor verontreiningingsheffingen/ingezetenenomslag en rioolheffingen. - Opbrengsten analyses en advisering. Betreffen opbrengsten voor analyses vanuit het laboratorium van Vitens N.V. voor derden. - Opbrengsten vanuit dienstverlening aan Evides N.V., Vitens-Evides International B.V en Stichting Aansluitingen.nl. - Amortisatie bijdragen van derden voor aanleg aansluitleidingen. De amortisatie van de egalisatierekening bijdragen van derden vindt plaats in 33 1/3 jaar. De opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de verrichte prestaties. Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel Dit zijn kosten die Vitens N.V. maakt t.b.v. haar exploitatie en betreffen uitbesteed werk en inhuur personeel van derden en worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Grondwaterbelastingen- en heffingen Dit zijn kosten die Vitens N.V. maakt t.b.v. haar exploitatie en betreffen belastingen die verbonden zijn aan het onttrekken van grondwater en worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Overige kosten De interestlasten hebben betrekking op rentedragende verplichtingen, berekend op basis van de effectieve-interestmethode en worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De rentedragende verplichtingen omvatten vast-rentende leningen, achtergestelde leningen, roll-overleningen en rekening-courant. Daarnaast bevat het een vrijval van het verschil tussen de reële waarde en nominale waarde van de leningenportefeuille van overgenomen partijen, oprentingskosten voorzieningen en overige kosten van financiering zoals bereidstellingsprovisies, garanties en bankkosten. Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures Betreft resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures en eventuele boekwinst/verlies verkoop effecten. Belastingen Ingevolge artikel 2 leden 3 en 7 van de Wet op de Vennootschapsbelasting is de levering van drinkwater niet onderworpen aan de heffingen van deze wet. De vennootschapsbelasting over de resultaten van vennootschapsbelastingplichtige dochter Vitens Watermanagement B.V. wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar van de deelnemingen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen de commerciële en fiscale winstberekening en aanwezige fiscale voorvoegingsverliezen. Niet gewaardeerde latente belastingvorderingen hebben betrekking op fiscaal compensabele verliezen en voorvoegingsverliezen. Deze zijn met uitzondering van de latente belastingvordering van Legyon B.V. niet tot waardering gebracht, aangezien realisatie op korte termijn niet waarschijnlijk is. Veronderstellingen, schattingen en aannames in de jaarrekening Het opstellen van een jaarrekening brengt met zich mee dat gebruik wordt gemaakt van aannames, veronderstellingen en schattingen die zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en op factoren die naar het oordeel van het management aanvaardbaar zijn, gegeven de specifieke omstandigheden. Deze aannames, veronderstellingen en schattingen zijn van invloed op de waardering en presentatie van de gerapporteerde activa en verplichtingen alsmede op het resultaat over het boekjaar. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van de gehanteerde schattingen en veronderstellingen. Hieronder gaan we in op de genoemde posten. Dit zijn kosten die Vitens N.V. maakt t.b.v. haar exploitatie en bestaan onder meer uit grond- en hulpstoffen, elektra, autokosten en overige kosten. Deze kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben

12 Voorziening personeelsbeloningen De genoemde voorzieningen zijn bepaald op basis van veronderstellingen omtrent toekomstige ontwikkelingen van bijvoorbeeld salarissen, sociale wetgeving, verloop personeel en statistisch onderbouwde aannames ten aanzien van sterfte. Dit complex van aannames in samenhang met de gehanteerde disconteringsvoeten leidt tot grote invloed op de waardering van de voorzieningen en de resultaten. Waardering van materiële vaste activa Bij de bepaling van de boekwaarde van materiële vaste activa wordt gebruik gemaakt van schattingen van afschrijvingstermijnen. Deze zijn afgeleid van verwachtingen omtrent de technische en economische levensduur van de onderliggende activa. Als gevolg van veranderingen in de toekomst op het gebied van technologische ontwikkeling of in het gebruik van de activa kunnen veranderingen ontstaan in de levensduur van de activa en dit kan dan aanleiding geven tot bijzondere waardevermindering. Debiteuren Vitens N.V. beoordeelt periodiek de volwaardigheid van vorderingen op basis van ervaringscijfers van het betaalgedrag uit het verleden. Eventuele waardeverminderingen worden in mindering gebracht op het debiteurensaldo. De werkelijkheid kan afwijken van de genoemde aannames. Omzetverantwoording De verantwoording van de drinkwateropbrengsten wordt gebaseerd op het totaal van de aan derden geleverde hoeveelheid water (belasting op leidingwater behoort niet tot de omzet). Vitens N.V. hanteert een systematiek van omzetbepaling waarbij het werkelijk gemeten verbruik wordt toegerekend aan maanden/jaren conform de volgende drie stappen: Toelichting op acquisities en op mutaties in geassocieerde deelnemingen en joint ventures Acquisities Op 2 juli 2010 heeft Vitens N.V. een overeenkomst gesloten om de activiteiten van N.V. Bronwaterleiding Doorn over te nemen. De overname geschiedt op basis van overdracht van activa en passiva. Vanaf 1 juli 2010 worden de resultaten van de overgenomen activiteiten meegenomen in de groepscijfers. De kostprijs van deze overname bedraagt 4,1 miljoen. In miljoenen euro s Reële waarde Materiële vaste activa 2,5 Voorraden 0,1 Totaal reële waarde 2,6 Reële waarde 2,6 Premie 1,5 Kostprijs van de overname 4,1 Op grond van de Waterleidingwet 1957 en het provinciale Plan tot reorganisatie van de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht is de rechtsvoorganger van Vitens N.V. aangewezen als enige waterleidingbedrijf in deze provincie. Hierdoor moest Vitens N.V. de waterleidingactiviteiten van N.V. Bronwaterleiding Doorn overnemen. Na gerechtelijke procedures hebben partijen uiteindelijk overeenstemming bereikt over de voorwaarden van overname. De premie van 1,5 miljoen boven de benaderde reële waarde van de overgenomen activa en passiva is feitelijk een impliciete verplichting voor Vitens N.V. die bestond na de fusie met N.V. Hydron Midden Nederland in Deze premie is ten laste van het resultaat over 2010 verantwoord. 1. De werkelijk gefactureerde hoeveelheden m 3 /omzet. Per klant wordt het werkelijk aantal gefactureerde m 3 /omzet toegerekend aan de kalenderjaren. 2. De nog te reserveren hoeveelheden m3/omzet tot en met einde van het kalenderjaar (jaarprognose). Het gemiddelde werkelijke dagverbruik per klant wordt vastgesteld voor de periode in het boekjaar dat de klant geen afrekening heeft ontvangen. Het vastgesteld verbruik wordt vervolgens gecorrigeerd voor trend- en seizoenspatroon. Vanaf 1 januari 2011 gaan de oud- klanten van N.V. Bronwaterleiding Doorn de watertarieven van Vitens N.V. betalen. Vanaf de overnamedatum, 1 juli 2010, hebben de overgenomen activiteiten een bijdrage geleverd van 0,3 miljoen in het resultaat na belastingen van Vitens N.V, bestaande uit een bijdrage aan de netto-omzet van 0,7 miljoen en het bedrijfsresultaat van 0,3 miljoen. Indien overname op 1 januari 2010 had plaatsgevonden, dan zou het resultaat na belastingen van de overgenomen activiteiten voor het boekjaar ,4 miljoen en de bijdrage aan de netto-omzet 1,4 miljoen bedragen. 3. Totaal verbandcontrole tussen klantgegevens SAP-ISU en reinwaterafgiftecijfers. Ter controle worden de klantgegevens naast de waterbalansen (afgiftecijfers pompstations) gelegd. Mutaties worden geanalyseerd evenals de ontwikkeling van het niet in rekening gebracht verbruik. Gedurende 2010 hebben verder geen acquisities plaatsgevonden. Oprichting Smart Frequencies B.V. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij voor de herleiding van de mutatie in geldmiddelen wordt uitgegaan van het resultaat na belastingen volgens de winst- en verliesrekening. Op 10 maart 2010 heeft de oprichting van Smart Frequencies B.V. plaatsgevonden. Bij de oprichting zijn 180 aandelen geplaatst met een waarde van Vitens N.V. houdt 44 aandelen. De vennootschap heeft ten doel het beheer, vermarkten en ontwikkelen van producten gebaseerd op octrooien. Het in het kasstroomoverzicht gehanteerde begrip geldmiddelen betreft de liquide middelen verminderd met de rentedragende verplichtingen zoals in de balans gehanteerd

13 Toelichting op de geconsolideerde balans 3 Materiële vaste activa Bedrijfs- Machines Andere gebouwen Kantoor- Dienst- en vaste Werken in In miljoenen euro s en terreinen gebouwen woningen installaties Leidingen middelen uitvoering Totaal Stand per 1 januari 2009 Aanschafwaarde 505,4 39,6 16,5 452, ,5 94,0 58, ,5 Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -185,2-1, ,0-814,0-63, ,2 Boekwaarde per 1 januari ,2 38,5 16,5 162,5 950,5 30,1 58, ,3 Mutaties 2009 Herrubricering - -0,7-0,5-0,2 - - Herrubricering activa aangehouden voor verkoop 0, ,7 Herwaardering 0,9-0,1 0, ,5 Bijzondere waardeverminderingen 0,9-3, ,2 Investeringen 9,4 0,5-26,0 56,4 12,4 10,6 115,3 Desinvesteringen -0, , ,5 Afschrijvingen -10,7-1, ,8-36,4-13, ,9 Totaal 0,8-4,4 0,7 5,6 20,0-0,4 10,6 32,9 4 Immateriële vaste activa Research & In miljoenen euro s Development Boekwaarde per 1 januari Mutaties 2009 Investeringen 0,2 Totaal mutaties 0,2 Boekwaarde per 31 december ,2 Mutaties Boekwaarde per 31 december ,2 De investeringen in de immateriële vaste activa hebben betrekking op de productontwikkeling en validatie van de legionellachip. Geactiveerde kosten worden afgeschreven vanaf het moment van voltooiing van de ontwikkeling en het actief beschikbaar zijn voor gebruik en over de periode waarin verwachte toekomstige verkopen worden gerealiseerd. 5 Geassocieerde deelnemingen en joint ventures Stand per 31 december 2009 Aanschafwaarde 516,9 36,0 17,2 478, ,9 106,5 68, ,9 Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -195,9-1, ,7-850,4-76, ,7 Boekwaarde per 31 december ,0 34,1 17,2 168,1 970,5 29,7 68, ,2 Mutaties 2010 Consolidatie 0, ,2 1, ,5 Herwaardering , ,2 Investeringen 10,3 0,9-30,7 52,2 8,7-1,1 101,7 Desinvesteringen -0,7-0,2 - -0, ,0 Afschrijvingen -11,6-1, ,8-37,8-13, ,7 Totaal -1,3-0,3-0,2 9,0 16,0-4,8-1,1 17,3 Stand per 31 december 2010 Aanschafwaarde 527,8 36,6 17,0 510, ,6 115,2 67, ,9 Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -208,1-2, ,1-889,1-90, ,4 Boekwaarde per 31 december ,7 33,8 17,0 177,1 986,5 24,9 67, ,5 Vanaf 1 januari 2009 vindt toerekening van rentekosten (IAS 23) aan projecten in aanbouw plaats. Vitens N.V. past deze standaard prospectief toe. Toerekening van de rentekosten vindt plaats op basis van de gewogen gemiddelde rente over de rentedragende schulden (2010: 4,37%; 2009: 4,75%) voor projecten welke zijn gestart na 1 januari 2009, een minimale investering van 1 miljoen en een looptijd langer dan 12 maanden. In 2010 is 0,2 miljoen (2009: 8.400) toegerekend aan projecten in aanbouw. Consolidatie betreft de overname van N.V. Bronwaterleiding Doorn. Hieronder is een overzicht opgenomen van de groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures. Per 31 december 2010 Plaats Belang (in %) Groepsmaatschappijen (geconsolideerd) Vitens Laboratorium B.V. Leeuwarden 100 Vitens Watermanagement B.V. Zwolle 99,9 Vitens Industriewater B.V. Leeuwarden 100 Aqua Oud B.V. Zwolle 100 Legyon B.V. Leeuwarden 60 Rioolwerken Friesland B.V. Leeuwarden 100 Geassocieerde deelnemingen (niet geconsolideerd) Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. Rijswijk 36,9 Kiwa Water Holding B.V. Nieuwegein 31,4 Smart Frequencies B.V. Sneek 24,4 Joint ventures (niet geconsolideerd) Vitens-Evides International B.V Zwolle 50 Aquario Watermanagement B.V. Leeuwarden 50 Facturatie B.V. Utrecht 50 De bedrijfsactiviteiten van Vitens Laboratorium B.V. zijn per 1 januari 2010 overgeheveld naar Vitens N.V. Smart Frequencies B.V is per 10 maart 2010 opgericht. Deze vennootschap heeft ten doel het beheer, vermarkten en ontwikkelen van producten gebaseerd op octrooien

14 Geassocieerde deelnemingen Joint Ventures Boekwaarde per 1 januari 2,3 2,0 5,0 5,0 Mutaties Verkoop belang - -0,1 - - Aandeel in resultaat 0,4 0,4 0,3 - Totaal 0,4 0,3 0,3 - Boekwaarde per 31 december 2,7 2,3 5,3 5,0 Op 13 november 2008 heeft Vitens N.V. haar aandelen in Brinck Meter Control Services B.V. verkocht aan Brinck Groep B.V. Het betrof 47 aandelen, zijnde 25% van het totaal, voor een bedrag van 1. De transactie is in 2009 geëffectueerd. Financiële gegevens geassocieerde deelnemingen en joint ventures 7 Voorraden Grond- en hulpstoffen 4,9 5,1 8 Handelsvorderingen en overige vorderingen Handelsdebiteuren 30,3 30,7 Waardevermindering van debiteuren -1,1-1,0 Meelifters 5,2 4,8 Nettohandelsvorderingen 34,4 34,5 Belastingen en premies sociale verzekeringen 0,2 2,2 Vooruitgefactureerde bedragen 1,0 1,3 Overige vorderingen 1,6 0,4 Overlopende activa 3,8 7,2 Totaal 41,0 45,6 Verplich- Winst/ Aandeel in In miljoenen euro s Activa tingen Omzet Verlies % Belang netto-activa 2009 Aquario Watermanagement B.V. 1,2 0,4 1,4 0,1 50,0% 0,4 Vitens-Evides International B.V. 4,2 3,5 6,7 0,5 50,0% 0,4 Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. 1,9 1,6 4,6-36,9% 0,1 Kiwa Water Holding B.V. 16,7 6,6 16,7 1,1 31,4% 3,2 Facturatie B.V. 11,2 2, ,0% 4,6 Het saldo van de handelsdebiteuren betreft voornamelijk waterdebiteuren in de zakelijke en consumentenmarkt. Circa 80% wordt binnen een termijn van twee weken na facturatie via automatische incasso geïncasseerd. Het restant volgt grotendeels binnen een termijn van drie maanden. Ultimo boekjaar bedragen de waardeverminderingen van debiteuren 1,1 miljoen (2009: 1,0 miljoen). De last in de winst- en verliesrekening over 2010 bedraagt 1,0 miljoen (2009: 1,5 miljoen). Hieronder een verloopoverzicht van de debiteurenvoorzieningen Van de bovengenoemde geassocieerde deelnemingen en joint ventures is geen jaarrekening 2010 ontvangen vóór publicatie van het Vitens Jaarverslag De genoemde bedragen in bovenstaande tabel hebben betrekking op het geheel van de entiteiten. 6 Overige financiële activa In miljoenen euro s Vorderingen Boekwaarde per 1 januari ,4 Mutaties 2009 Ontvangen aflossingen op leningen -0,2 Totaal mutaties -0,2 Boekwaarde per 31 december ,2 Mutaties 2010 Ontvangen aflossingen op leningen -0,3 Latente belastingvordering 0,1 Totaal mutaties -0,2 Boekwaarde per 31 december ,0 Ultimo boekjaar bedragen de overige financiële activa 1,0 miljoen (2009: 1,2 miljoen). Hiervan heeft 0,9 miljoen (2009: 1,2 miljoen) betrekking op verstrekte leningen en 0,1 miljoen (2009: nihil) op een latente belastingvordering bij Legyon B.V. Stand per 1 januari 1,0 1,0 Mutaties Dotaties 1,0 1,5 Onttrekkingen -0,9-1,5 Totaal mutaties 0,1 - Stand per 31 december 1,1 1,0 Hieronder een overzicht van de openstaande handelsdebiteuren naar ouderdom. Dit is inclusief de nog niet gekoppelde ontvangsten voor -/- 0,6 miljoen (2009: -/- 0,4 miljoen) en exclusief de vorderingen op meelifters voor een bedrag van 5,2 miljoen (2009: 4,8 miljoen), aangezien Vitens N.V. hierover geen debiteurenrisico loopt > 365 dagen dagen dagen dagen Totaal ,2 2,0 2,1 1,0 30, (incl. waardevermindering) 25,2 1,8 1,6 0,6 29, ,8 1,9 1,3 0,7 30, (incl. waardevermindering) 26,8 1,6 1,0 0,3 29,7 9 Liquide middelen Banktegoeden - 0,3 Het effectieve-interestpercentage op de direct opvraagbare tegoeden is gebaseerd op eendaags-renteniveau (EONIA) plus een opslag. Deze laatste is per bankinstelling bepaald

15 10 Eigen vermogen Maatschappelijk kapitaal Gewone aandelen Aantal Aandelen in uitgegeven portefeuille Aantal aandelen aandelen bij VItens N.V. Totaal Stand per 1 januari Stand per 31 december Stand per 31 december Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt , verdeeld in gewone aandelen van nominaal 1,- per aandeel. Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt , verdeeld in gewone aandelen van nominaal 1,- per aandeel. Hiervan is ultimo geplaatst en volgestort. De agioreserve betreft een reserve als gevolg van de oprichting van Vitens N.V. in Per geplaatst aandeel ( ) bedroeg dit 9,- per aandeel (in totaal 40,3 miljoen). In 2006 zijn als gevolg van de fusie aandelen uitgegeven en per aandeel is 52,80 aan de agioreserve toegevoegd (totaal van 99,7 miljoen). In 2006 en 2007 is via een drietal tranches de aandelen van Nuon N.V. ingekocht (totaal aandelen ). Hiervan zijn in aandelen en in aandelen ingetrokken. Per aandeel is 9,- in mindering gebracht op de agioreserve (totaal 7,1 miljoen). In 2007 is een deel van de aandelen door Nuon N.V. verkocht aan gemeenten en provincies (totaal aandelen ). De herwaarderingsreserve van 0,8 miljoen (2009: 0,8 miljoen) is gevormd als gevolg van herwaardering van de kantoorgebouwen. Kantoorgebouwen worden gewaardeerd volgens de reële waardemethode in overeenstemming met IAS Taxaties van kantoorgebouwen vindt één keer per vier jaar plaats. Indien significante wijzigingen optreden, dan kan tussentijdse bijstelling plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2010 past Vitens N.V. IFRIC 18 (Transfers of assets from customers) toe voor de bijdragen die Vitens N.V. ontvangt van derden voor de aanleg van aansluitleidingen. Voorheen werden de ontvangen bijdragen in mindering gebracht op de investeringen in aansluitleidingen. De amortisatietermijn bedraagt 33 1/3 jaar en is gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn van de investeringen in aansluitleidingen. 12 Achtergestelde geldleningen Stand per 1 januari 138,3 150,8 Aflossingsverplichting boekjaar 12,6 12,6 150,9 163,4 Mutaties Aflossingen -12,6-12,5 138,3 150,9 Aflossingsverplichting volgend boekjaar -12,6-12,6 Stand per 31 december 125,7 138,3 Aflossing vindt plaats in 15 jaarlijkse termijnen met een mogelijkheid tot opschorting indien in het boekjaar de solvabiliteit lager is dan 25%. Er wordt rente vergoed over het niet afgeloste deel van de hoofdsom. Dit percentage komt overeen met het gemiddelde rentepercentage over 10-jaars Nederlandse staatsleningen over de 5 voorafgaande kalenderjaren, vermeerderd met 100 basispunten (1%), en bedroeg over ,76% (2009: 4,79%). De geldleningen zijn achtergesteld ten opzichte van de andere schuldverplichtingen. 13 Langlopende geldleningen Stand per 1 januari 904,1 880,9 Aflossingsverplichting boekjaar 56,9 60,3 961,0 941,2 De wettelijke reserve van 2,8 miljoen (2009: 3,0 miljoen) is gevormd als gevolg van herwaardering van de dienstwoningen en voor de geactiveerde ontwikkelingskosten. De dienstwoningen worden aangemerkt als vastgoedbelegging en waardering vindt plaats tegen reële waarde. De afdekkingsreserve reserve wordt gevormd door ongerealiseerde aanpassingen in de reële waarde van de financiële instrumenten (renteswaps) als gevolg van toepassing van cash flow hedge accounting onder International Financial Reporting Standards (IFRS). Concreet betekent dit dat de betaalde rente op de swaps/fra s hoger is dan de huidige marktrente waardoor een negatieve waarde in 2010 van 28,6 miljoen (2009: 19,5 miljoen) ontstaat. De reden voor het afsluiten van deze swaps is dat Vitens N.V. zichzelf ten doel stelt renterisico s te beheersen. De betreffende negatieve waarde zal niet door Vitens N.V. worden verantwoord in de winst- en verliesrekening, omdat de hedge als effectief wordt gekwalificeerd. De overige reserves betreft een reserve als gevolg van gecumuleerde ingehouden winsten. Het aandeel derden in 2010 van nihil (2009: 0,1 miljoen) heeft betrekking op het belang van derden in Legyon B.V.. Legyon B.V. is per 6 januari 2009 opgericht. Vitens N.V. heeft hierin een belang van 60%. 11 Egalisatierekening bijdragen van derden Stand per 1 januari - - Ontvangen bijdragen in aanleg 9,1 - Amortisatie ten gunste van winst- en verliesrekening -0,1 - Stand per 31 december 9,0 - Mutaties Nieuwe leningen 64,0 80,1 Verschil nieuwe leningen a pari -0,6 - Aflossingen -56,0-59,2 Vrijval verschil marktwaarde versus nominale waarde -0,9-1,1 967,5 961,0 Aflossingsverplichting volgend boekjaar -59,9-56,9 Stand per 31 december 907,6 904,1 De langlopende verplichtingen hebben betrekking op onderhandse leningen. Op een aantal onderhandse leningen is in totaal voor 22,1 miljoen aan garanties verstrekt door 48 gemeentelijke aandeelhouders. In 2010 zijn een drietal leningen aangetrokken van kredietverschaffers voor een bedrag van in totaal 64 miljoen (2009: 80 miljoen). Tevens is in 2009 door Legyon B.V. een onderhandse lening aangegaan van 0,1 miljoen. Type langlopende geldleningen Langlopend deel Kortlopend deel Roll-over leningen 424,6 429,6 5,0 5,0 Onderhandse- en groene leningen 483,0 474,5 54,9 51,9 Totaal 907,6 904,1 59,9 56,9 De rente over de roll-over-leningen wordt telkens tussen 1-maands en 12-maands Euribor gefixeerd en schommelt dus afhankelijk van de ontwikkelingen op kapitaalmarktrente

16 Overige informatie met betrekking tot langlopende geldleningen Gemiddelde rentevoet in % 4,37% 4,75% Totaal per 31 december 1.105, ,9 Aflossingen < 1 jaar 72,5 69,5 Aflossingen > 1 jaar en < 5 jaar 227,2 238,5 Aflossingen > 5 jaar 806,1 803,9 Er zijn geen zekerheden (pandrecht, hypotheekrecht, zekerheidseigendom e.d.) afgegeven met betrekking tot de bovengenoemde leningenportefeuille. 14 Derivaten Rente-instrumenten 28,6 19,5 Per 31 december 2010 hield Vitens N.V. de onderstaande tegen reële waarde opgenomen financiële instrumenten. Vitens N.V. hanteert de volgende hiërarchie bij het bepalen en vermelden van financiële instrumenten, te onderscheiden naar waarderingsmethoden. Niveau 1: genoteerde (niet aangepaste) koersen op actieve markten voor identieke activa of verplichtingen. Niveau 2: overige methoden waarbij alle variabelen een significant effect op de verwerkte reële waarde hebben en direct of indirect waarneembaar zijn. Niveau 3: methoden waarbij variabelen worden gehanteerd die een significant effect op de verwerkte reële waarde hebben, doch niet zijn gebaseerd op waarneembare marktgegevens. De rente-instrumenten zijn in de waarderingshiërarchie gewaardeerd op de niveau 2 methode, waarbij variabelen die een significant effect op de verwerkte reële waarde hebben direct of indirect waarneembaar zijn. Relevante variabelen die van toepassing zijn op waardering rente-instrumenten betreffen (i) contante waarden van rentebetalingen; en (ii) geprognosticeerde rentecurves. De marktwaarde van de derivaten wordt gevormd door ongerealiseerde aanpassingen in de reële waarde van deze financiële instrumenten (renteswaps) als gevolg van toepassing van cash flow hedge accounting onder International Financial Reporting Standards (IFRS). Concreet betekent dit dat de betaalde rente op de swaps hoger is dan de huidige marktrente waardoor een negatieve waarde in 2010 van 28,6 miljoen (2009: 19,5 miljoen negatief) ontstaat. De reden voor het afsluiten van deze swaps/fra s is het tegengaan van renterisico s door grote mutaties in de marktrente. De betreffende negatieve waarde zal niet door Vitens N.V. worden verantwoord in de winst- en verliesrekening omdat de hedge als effectief wordt gekwalificeerd. Ultimo 2010 zijn 8 renteswaps met een hoofdsom van 315,0 miljoen afgesloten, waarbij de variabele rente op de roll-over-leningen wordt gefixeerd gedurende 2 tot 17 jaar. De reële waarde van deze swaps bedraagt ultimo 2010 negatief 28,6 miljoen (2009: negatief 19,2 miljoen). 15 Voorzieningen personeelsbeloningen Verloopoverzicht inzake personeelsbeloningen In miljoenen euro s Reorganisatie fusie 2002 Reorganisatie fusie 2006 Integratie laboratorium 2008 Integratie call centers Lelystad en Zwolle 2009 Reorganisatie Vitens Totaal reorganisatie voorzieningen Jubileum voorziening Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 1 januari ,7 7,8 2, ,4 6,3 18,7 Dotatie 1,0 1,3 0,4 0,6-3,3-3,3 Rentedotatie 0,1 0,5 0, ,7 0,8 1,5 Vrijval -0,8-0,8-0, ,2-1,1-3,3 Onttrekkingen -0,8-3,1-1,1-0,5 - -5,5-0,6-6,1 Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 31 december ,2 5,7 1,7 0,1-8,7 5,4 14,1 Dotatie 0,3 1,8 0,4-10,5 13,0-13,0 Rentedotatie 0,1 0, ,4 0,2 0,6 Vrijval -0,2-0,3-0, ,4 - -1,4 Onttrekkingen -0,5-1,5-0,7-0,1 - -2,8-0,6-3,4 Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 31 december ,9 6,0 0,5-10,5 17,9 5,0 22,9 Korte termijn verplichtingen personeelsbeloningen 0,4 1,0 0,2-2,5 4,1 0,7 4,8 Lange termijn verplichtingen personeelsbeloningen 0,5 5,0 0,3-8,0 13,8 4,3 18,1 Voorzieningen personeelsbeloningen langlopend- en kortlopend deel Langlopend deel Reorganisatievoorzieningen 13,8 6,3 Jubileumvoorziening 4,3 4,8 Totaal langlopend deel 18,1 11,1 Van het langlopende deel van de voorzieningen personeelsbeloningen heeft 14,5 miljoen (2009: 6,6 miljoen) betrekking op verwachte uitgaven tussen 1 en 5 jaar en 3,6 miljoen (2009: 4,5 miljoen) heeft betrekking op verwachte uitgaven na 5 jaar. Kortlopend deel Reorganisatievoorzieningen 4,1 2,4 Jubileumvoorziening 0,7 0,6 Gereserveerd vakantiegeld en niet opgenomen verlof 11,1 10,4 Af te dragen pensioenpremie 1,2 1,1 Overige korte termijn personeelsbeloningen 4,4 1,6 Totaal kortlopend deel 21,5 16,1 Totaal verplichtingen inzake personeelsbeloningen 39,6 27,2 Totaal In 2010 zijn een viertal roll-over leningen met een hoofdsom van 170 miljoen aangepast naar 1-maands Euribor en vervolgens is Vitens N.V. twee renteswaps aangegegaan met een looptijd van een jaar. Hierdoor werd een korting gerealiseerd op te betalen rente. De marktwaarde van deze basisswaps bedraagt ultimo 2010 negatief 0,3 miljoen (2009: negatief 0,3 miljoen). De personeelsbeloningen en andere (uitgestelde) vergoedingen worden verantwoord overeenkomstig IAS 19. Reorganisatievoorzieningen De post reorganisatievoorzieningen bestaat uit een vijftal componenten, te weten reorganisatie als gevolg van fusie 2002 voor een bedrag van 0,9 miljoen (2009: 1,2 miljoen), reorganisatie als gevolg van fusie 2006 voor een bedrag van 6,0 miljoen (2009: 5,7 miljoen), reorganisatie als gevolg van de integratie laboratorium 2008 voor een bedrag van 0,5 miljoen (2009: 1,7 miljoen), reorganisatie als gevolg van de sluiting van de call centers Lelystad en Zwolle 2009 voor een bedrag van nihil (2009: 0,1 miljoen) en een reorganisatie als gevolg van Vitens voor een bedrag van 10,5 miljoen

17 Als gevolg van de beslissing om Vitens N.V. procesgericht in te richten (kanteling van de organisatie) en het efficiënter inrichten van de onderliggende processen is een reorganisatievoorziening gevormd. De voorziening is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit het sociaal plan. De kosten die uit het sociaal plan voortvloeien, worden voornamelijk veroorzaakt door de kosten die gemoeid zijn met herplaatsing van boventallige medewerkers. De berekening is gebaseerd op het aantal boventalligen met daarbij totale loonkosten, een reële benadering van de (gemiddelde) leeftijd en de te verwachten begeleidingsperiode. De uitkeringstromen zijn contant gemaakt tegen een nominale rekenrente van 4,25%. De integratieplannen die ten grondslag liggen aan het aantal boventalligen zijn in 2010 vastgesteld en goedgekeurd en als zodanig aan de betrokkenen kenbaar gemaakt. 17 Kortlopende verplichtingen Handelsschulden en overige te betalen posten 57,1 68,5 Aflossingsverplichtingen over langlopende verplichtingen 72,5 69,5 Belastingverplichtingen 15,0 14,6 Rentedragende verplichtingen (=bankinstellingen) 39,5 46,3 Korte termijn personeelsbeloningen 21,5 16,1 Nog te ontvangen facturen 7,2 7,2 Overlopende passiva 9,4 10,1 Totaal 222,2 232,3 De voorziening geldt ter dekking van de verplichtingen uit de nog geldende sociale plannen. De berekening is gebaseerd op het aantal boventallige medewerkers met daarbij totale loonkosten per werknemer, een reële benadering van het aantal dienstjaren en de (gemiddelde) leeftijd. De uitkeringstromen zijn contant gemaakt tegen een rekenrente van 4,25% (2009: 4,25%). Er is geen rekening gehouden met sterfte. Ultimo 2010 resteert een bedrag van 17,9 miljoen (2009: 8,7 miljoen). Jubileumvoorziening Deze voorziening is gevormd ten behoeve van toekomstige jubileumuitkeringen en is actuarieel berekend. Het betreft uitkeringen bij het bereiken van het 10-, 20-, 30- en 40-jarig dienstverband. Bij de berekening is rekening gehouden met de sterftetabel voor mannen en vrouwen, toekomstig personeelsverloop en salarisstijgingen. De voorziening is contant gemaakt tegen een rekenrente van 4,25% (2009: 4,25%). Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten weergegeven die bij de bepaling van de jubileumvoorziening zijn gebruikt: Handelsschulden en overige te betalen posten, belastingverplichtingen en overlopende passiva zijn niet rentedragende verplichtingen. Handelsschulden en belastingverplichtingen worden in principe binnen een termijn van 30 dagen betaalbaar gesteld. De belastingverplichtingen bestaan uit af te dragen grond- en leidingwaterbelasting 12,2 miljoen (2009: 11,7 miljoen) en af te dragen loonbelasting en premies sociale verzekeringen 2,8 miljoen (2009: 2,9 miljoen). De kortlopende rentedragende verplichtingen, saldo ultimo ,0 miljoen (2009: 115,8 miljoen), bestaan naast het kortlopende deel van de langlopende verplichtingen uit rekening-courantschulden bij bankinstellingen. Rentedragende verplichtingen hebben betrekking op het rekening-courantkrediet. Over dit bedrag wordt een variabele rente betaald. Deze is bepaald op Eonia, inclusief een opslagpercentage. De post korte termijn personeelsbeloningen bedragen aan het eind van ,5 miljoen (2009: 16,1 miljoen) en betreffen alle verplichtingen aan het personeel, zoals kortlopend deel van de reorganisatievoorzieningen en de jubileumvoorziening, af te dragen pensioenpremie, te betalen vakantiedagen/-geld en winstuitkeringen. Veronderstellingen Sterftetabellen voor mannen en vrouwen Disconteringsvoet 4,25% 4,25% Verwachte salarisstijgingen 2,00% 2,00% Per 31 december 2010 beschikt Vitens N.V. over een rekening-courantfaciliteit tot een bedrag van 65,0 miljoen en een tweetal langlopende kredietfaciliteiten, één van 75,0 miljoen en één van 140 miljoen. Over deze laatste faciliteit worden jaarlijks afspraken gemaakt over beschikbaarheid. Vitens N.V. is eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Indien een werknemer van Vitens N.V. werkloos wordt, dan komt de uitkering ten laste van Vitens N.V. voor een periode van 6 maanden tot maximaal 3 jaar, afhankelijk van het arbeidsverleden van de betrokken werknemer. 16 Overige voorzieningen In miljoenen euro s Stand per 1 januari ,6 Mutaties 2009 Dotatie 4,2 Stand per 31 december ,8 Mutaties 2010 Dotatie 4,2 Rentedotatie 0,1 Vrijval -2,5 Onttrekkingen -0,2 Stand per 31 december ,4 De overige voorzieningen hebben betrekking op een aantal juridische geschillen en lopende huurverplichtingen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Voor zover noodzakelijk geacht zijn hiervoor voorzieningen getroffen zoals vermeld in bovenstaand verloopoverzicht. 18 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vorderingen Leaseverplichtingen Verplichtingen uit hoofde van operational leases Binnen een jaar 4,4 5,0 Tussen 1 en 5 jaar 5,8 7,3 Meer dan 5 jaar - 0,3 Genoemde verplichtingen zijn uit hoofde van operationele leases van bedrijfsauto s. Huurverplichtingen Verplichtingen uit hoofde van huur Binnen een jaar 2,6 2,5 Tussen 1 en 5 jaar 9,6 9,9 Meer dan 5 jaar 11,8 14,3 Genoemde verplichtingen zijn uit hoofde van huurcontracten van kantoorgebouwen. Energieverplichtingen Verplichtingen uit hoofde van energiecontracten Binnen een jaar 10,9 13,0 Tussen 1 en 5 jaar 9,2 14,5 Meer dan 5 jaar - - Genoemde verplichtingen zijn uit hoofde van energiecontracten voor de productielocaties

18 Inkoop waterverplichtingen Verplichtingen uit hoofde van inkoop water Binnen een jaar 3,3 3,3 Tussen 1 en 5 jaar 11,8 10,6 Meer dan 5 jaar 23,0 23,4 Genoemde verplichtingen zijn uit hoofde van inkoop van water voor een periode tot 20 jaar. Voorwaardelijke verplichtingen Vitens N.V. staat onvoorwaardelijk garant voor alle uitkeringen waarop de gerechtigden van Stichting Inkomstengarantiefonds op grond van het reglement aanspraak kunnen maken. Deze garantiestelling eindigt per mei Vitens N.V. vormt samen met haar dochterondernemingen (Vitens Watermanagement B.V. en Rioolwerken Friesland B.V.) een fiscale eenheid voor de heffing van omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden hoofdelijk aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. Vitens N.V. heeft garanties afgegeven t.b.v. een tweetal medewerkers van Aquanet B.V. Vitens N.V. heeft in 2008 haar belang in Aquanet B.V. verkocht. Latente belastingvorderingen Niet gewaardeerde latente belastingvorderingen hebben betrekking op fiscaal compensabele verliezen en voorvoegingsverliezen voor een bedrag van 5,9 miljoen (2009: 5,9 miljoen). Deze zijn niet tot waardering gebracht, aangezien realisatie op korte termijn niet waarschijnlijk is. Voor verhuizingen/nieuwe aansluitingen wordt een vergoeding aan klanten in rekening gebracht ter dekking van extra administratieve werkzaamheden. Voor wat betreft de opbrengsten aansluitingen betreft dit het gedeelte wat uitstijgt boven de gedane investeringen. Met ingang van 2010 worden de ontvangen bijdragen in aanleg van aansluitleidingen gepassiveerd overeenkomstig IFRIC 18 (zie noot 11). De opbrengsten huur en pacht hebben betrekking op verpachting van gronden en huuropbrengsten van bedrijfswoningen. Dit zijn woningen die gesitueerd zijn op waterwingebieden. Meeliftvergoedingen zijn vergoedingen voor het leveren van facturatiediensten aan derden zoals waterschappen en gemeenten. De opbrengsten analyses en advisering hebben betrekking op verrichte analyses van het laboratorium. De opbrengsten dienstverlening aan derden betreft verrichtte front- en backoffice werkzaamheden voor andere drinkwaterbedrijven. Vanaf 1 januari 2010 past Vitens N.V. IFRIC 18 (Transfers of assets from customers) toe voor de bijdragen die Vitens N.V. ontvangt van derden voor de aanleg van aansluitleidingen. De amortisatietermijn bedraagt 33 1/3 jaar en is gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn van de investeringen in aansluitleidingen. In de overige opbrengsten zijn de opbrengsten vanuit dienstverlening aan Vitens-Evides International B.V. en Stichting Aansluitingen.nl en overige incidentele opbrengsten opgenomen. 21 Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel Uitbesteed werk 25,2 26,3 Ingehuurd personeel van derden 12,4 13,6 Totaal 37,6 39,9 22 Accountantskosten Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 19 Netto-omzet uit hoofde van levering van goederen en diensten Levering van drinkwater 333,1 332,8 Vastrechtvergoeding 83,7 75,2 Totaal 416,8 408,0 De toename van de vastrechtvergoeding wordt veroorzaakt door tariefharmonisering over de verschillende regio s en het uitblijven van verwachte migratie-effecten. 20 Overige opbrengsten Opbrengsten verhuizing en incasso 7,5 7,2 Opbrengsten brandkranen en sprinklers 6,5 6,7 Opbrengsten werk voor derden 2,2 2,1 Opbrengsten aansluitingen 0,1 2,2 Opbrengsten huur en pacht 0,7 0,7 Meeliftvergoedingen 2,1 2,2 Opbrengsten analyses en advisering 2,1 2,9 Opbrengsten dienstverlening aan derden 6,0 6,3 Amortisatie egalisatierekening 0,1 - Overige opbrengsten 9,5 7,6 Totaal 36,8 37,9 Overeenkomstig artikel 2:382a BW wordt in deze noot een toelichting gegeven op de accountantskosten die betrekking hebben op de ontvangen diensten van de accountantsorganisatie in Deze bestaan uit de controle van de jaarrekening 0,2 miljoen (2009: 0,2 miljoen) en voor andere niet controlediensten nihil (2009: 0,1 miljoen). 23 Overige kosten Grond- en hulpstoffen 10,3 9,9 Overige personeelskosten 7,6 8,1 Water inkopen 3,4 3,3 Elektra 16,4 20,5 Autokosten 8,1 7,4 Automatiseringskosten 13,1 13,2 Telecom kosten 3,6 3,8 Facilitaire kosten 15,1 13,9 Belastingen, uitkeringen en verzekeringen 4,7 5,3 Amoveringskosten 1,4 0,7 Overige kosten 15,0 12,2 Totaal 98,7 98,3 De overige personeelskosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op reis- en verblijfkosten en kosten gemaakt voor opleidingen. De autokosten betreffen leasekosten voor het wagenpark, brandstof en overige autokosten. De leasekosten over 2010 bedragen 7,9 miljoen (2009: 7,2 miljoen). De facilitaire kosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op huurkosten kantoorgebouwen en onderhoud van installaties, kantoorgebouwen en terreinen. In 2010 is een reservering opgenomen in verband met een lopende huurovereenkomst van totaal 1,1 miljoen (2009: 0,8 miljoen). In de overige kosten is de premie van 1,5 miljoen verantwoord betreffende het verschil tussen de aankoopprijs en de benaderde reële waarde van de overgenomen activa en passiva van de N.V. Bronwaterleiding Doorn

19 24 Personeelskosten Salarissen 69,1 66,2 Sociale lasten 7,1 6,6 Afgedragen premies aan collectieve regelingen die als toegezegde bijdragen-regeling worden behandeld 8,6 8,2 Af: geactiveerde productie eigen bedrijf -13,7-10,2 71,1 70,8 Reorganisatievoorzieningen 11,6 1,1 Jubileumvoorziening - -1,1 11,6 - Totaal 82,7 70,8 Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van materiële vaste activa welke betrekking hebben op infrastructurele werken (drinkwater productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Dit betreft voornamelijk directe personeelskosten en bedraagt over ,7 miljoen (2009: 10,2 miljoen). De personeelskosten inzake reorganisaties luiden als volgt: Reorganisatie- Totaal Totaal In miljoenen euro s voorziening Dotatie voorzieningen 13,0 13,0 3,3 Vrijval voorzieningen -1,4-1,4-3,3 Totaal 11,6 11,6 - Aantal werknemers Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december Afschrijvingen op en bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa Afschrijvingen 85,7 81,9 Doorbelaste afschrijvingskosten Facturatie B.V. 1,3 1,0 Boekwinst desinvesteringen -1,1-0,9 Herwaardering dienstwoningen 0,2-0,7 Bijzondere waardevermindering kantoorgebouwen - 2,2 Totaal 86,1 83,5 26 Financiële baten Ontvangen baten op verstrekte leningen 0,1 0,1 27 Financiële lasten Rentekosten bullit en linieare geldleningen 26,0 27,1 Rentekosten roll-over-geldleningen 14,2 16,2 Rentekosten achtergestelde geldleningen 7,0 7,6 Rentekosten rekening-courant 0,3 0,2 Rentekosten kortlopende leningen (kasgeldleningen) 0,1 0,1 Rentedotatie voorzieningen 0,7 1,5 Concessie-uitkeringen 1,6 1,6 Rentekosten doorbelast aan investeringsprojecten (IAS 23) -0,2 - Kosten garanties -0,6 2,8 Totaal 49,1 57,1 Vitens N.V. heeft in 2009 een reservering opgenomen van 2,8 miljoen voor in het verleden afgegeven garanties voor het Watermuseum in Arnhem. In 2010 heeft afwikkeling plaats gevonden en is 0,6 miljoen van de reservering vrijgevallen ten gunste van het resultaat De kosten van concessies betreffen jaarlijkse vergoedingen aan de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist en Soest voor het mogen leveren van water in deze gemeenten. De concessies zijn afgesloten door rechtsvoorgangers van Vitens N.V. en hebben een eeuwigdurende looptijd. 28 Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures 0,6 0,4 Belastingen Over de betaalde dividenduitkering wordt door Vitens N.V. dividendbelasting ingehouden en afgedragen. Vanwege het feit dat de aandeelhouders overheidslichamen betreffen en niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, zijn ze in staat om de afgedragen dividendbelasting terug te vragen. Per saldo wordt er dus geen dividendbelasting betaald. 29 Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele actviteiten De kasstroom uit operationele activiteiten 127,1 miljoen (2009: 109,8 miljoen) is toereikend om de investeringsactiviteiten van 102,9 (2009: 114,7 miljoen) miljoen te financieren. De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen met 17,3 miljoen wat vooral wordt veroorzaakt door een stijging van de netto omzet van 8,8 miljoen en de ontvangen bijdragen van derden van 9,1 miljoen. Vanaf 1 januari 2010 past Vitens N.V. IFRIC 18 (Transfers of assets from customers) toe voor de bijdragen die Vitens N.V. ontvangt van derden voor de aanleg van aansluitleidingen (zie noot 11). Kasstroom uit financieringsactiviteiten In 2010 zijn in tegenstelling tot 2009 minder nieuwe leningen aangetrokken (2010: 64,0 miljoen; ,1 miljoen) dan aan leningen is afgelost (2010: 68,6 miljoen; ,7 miljoen), voornamelijk als gevolg van lagere investeringen in Het bedrag aan uitgekeerd dividend is ten opzichte van 2009 licht gedaald met 1,8 miljoen tot 12,5 miljoen (2009: 14,3 miljoen). 30 Bezoldiging directie De bezoldiging bestaat uit een basissalaris, pensioen en overige vergoedingen. De opsplitsing is hieronder vermeld: Variabele Totaal Totaal Salaris beloning Pensioenen Overig ir. R.H. van Terwisga prof.dr.ir. W.G.J. van der Meer (per ) drs. W.H.J. Odding (per ) Totaal De variabele beloning van prof.dr.ir. W.G.J. van der Meer en drs. W.H.J. Odding heeft betrekking op de periode 1 januari 2009 tot en met 22 september 2009 voor het toetreden tot de directie en is uitbetaald in Onder overig zijn opgenomen de kosten betaald voor sociale lasten en uitgekeerde vakantiedagen. Bezoldigingsbeleid directie Vitens N.V. Bij de vaststelling van het bezoldigingsbeleid dat geldt voor leden van de directie van Vitens N.V. is de richtlijn van de Commissie Dijkstal gevolgd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ter vergadering van 17 december 2009 ingestemd met onderstaand bezoldigingsbeleid

20 Vast salaris - De directievoorzitter ontvangt een jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering overeenkomstig het salarismaximum zoals vastgesteld door de Commissie Dijkstal (met indexatie overeenkomstig de salarisontwikkeling bij de Rijksoverheid). - De overige leden van de directie ontvangen een jaarsalaris overeenkomstig het salarismaximum -/- 15%. Hierbij wordt uitgegaan van een collegiaal bestuursmodel. Variabel salaris - Geen Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. 31 Bezoldiging commissarissen 33 Verbonden partijen De aandelen van Vitens N.V. worden gehouden door 111 aandeelhouders uit de publieke sector (provincies en gemeenten). Vitens N.V. heeft belangen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures, waarin ze ofwel invloed van betekenis heeft, maar geen beslissende zeggenschap, ofwel gezamenlijke zeggenschap uitoefent in bedrijfsvoering en financieel beleid. Transacties met deze partijen worden uitgevoerd op arm s lenght -basis en ultimo 2010 en 2009 staan geen materiële posities open. Vitens-Evides International B.V. In 2010 is door de aandeelhouders Vitens N.V. (50%) en Evides N.V. (50%) gezamenlijk een bedrag van 2,5 miljoen (2009: 2,0 miljoen) gestort als bijdrage in de ontwikkelingsactiviteiten van Vitens-Evides International B.V. Daarnaast is door Vitens N.V. in 2010 een bedrag van 0,4 miljoen (2009: 0,3 miljoen) gefactureerd vanwege doorbelaste uren van Vitens medewerkers die aan projecten van Vitens-Evides International B.V. deelnamen. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen bestaat uit vacatiegeld, een onkostenvergoeding en bijdrage ZVW ir. A. van der Velden (voorzitter) drs. R.J.N. Abrahamsen (tot 17 juni 2010) L.V. Elfers (tot 17 juni 2010) prof. dr. J.C. Looise (tot 17 juni 2010) drs. M.L. Van Kleef mr. J.G. Bijl (tot 17 juni 2010) Chr. Westerlaken (tot 17 juni 2010) A.W.M. Spruit (tot 17 juni 2010) ir. T.A. de Man (per 17 juni 2010) ir. T. Menssen MBA (per 17 juni 2010) drs. M.C.J. Poulussen MSM (per 17 juni 2010) Totaal Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 juni 2010 zijn alle leden van de Raad van Commissarissen afgetreden. Twee leden zijn herbenoemd, namelijk ir. A. van der Velden (voor 2 jaar) en drs. M.L. Van Kleef (voor 3 jaar). Per 17 juni 2010 zijn ir. T.A. de Man, ir. T. Menssen MBA en drs. M.C.J. Poulussen MSM toegetreden tot de Raad van Commissarissen. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is op 4 juni 2007 vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 32 Dividend In 2010 heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de voorgestelde winstbestemming over het resultaat Als gevolg hiervan heeft in juni 2010 betaling van het dividend plaatsgevonden en is het restant toegevoegd aan de overige reserves. Dividend boekjaar ,3 Dividend boekjaar ,5 - Gerechtigde gewone aandelen Dividend per aandeel (in euro s) 2,48 2,85 De directie stelt de aandeelhouders voor om dividend 2010 op gewone aandelen ad 13,4 miljoen uit te betalen in 2011 (goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 14 april 2011). Op een totaal van gerechtigde aandelen betekent dit een dividend van 2,68 per aandeel. Facturatie B.V. Vitens N.V. heeft in 2010 voor een bedrag van 1,4 miljoen (2009: 2,4 miljoen) aan projecten doorbelast die bij Vitens N.V. zijn gestart, maar die voor rekening komen voor Facturatie B.V. Jaarlijks worden door Facturatie B.V. de afschrijvingskosten doorbelast aan de aandeelhouders Vitens N.V. (50%) en Evides N.V. (50%). De afschrijvingskosten voor Vitens N.V. bedragen in ,3 miljoen (2009: 1,0 miljoen). 34 Omzet per regio Netto-omzet Levering aan klanten (m 3 ) Regio Friesland 53,9 53,8 44,0 44,0 Regio Overijssel 93,3 91,6 73,5 73,1 Regio Gelderland 150,4 149,1 120,5 120,3 Regio Flevoland 25,6 24,8 20,2 19,4 Regio Utrecht 93,6 88,7 71,7 72,2 Totaal 416,8 408,0 329,9 329,0 De netto-omzet is toegewezen aan de regio s op basis van de geografische locatie van de afnemers. In de netto-omzet van de regio Utrecht is in 2009 een omzetcorrectie over 2008 verwerkt van 4,1 miljoen. Waterbalans (in miljoenen m 3 ) Totaal te bewerken water 353,9 351,9 Productieverliezen -9,3-8,6 Totaal geproduceerd reinwater 344,6 343,3 Inkoop reinwater 5,7 5,5 Productie en inkoop 350,3 348,8 Verkoop reinwater buiten voorzieningsgebied - - Afgeleverd in voorzieningsgebied 350,3 348,8 Distributieverliezen en meetverschillen -20,4-19,8 Levering aan klanten 329,9 329,0 Niet In Rekening Gebracht (NIRG) in % 5,8% 5,7% Het werkelijk NIRG over 2009 (na facturering van 97,8% van levering aan klanten) is lager uitgekomen dan gerapporteerd in de jaarrekening 2009 (5,5% vs. 5,7%). Het totaal ingeschatte waterverbruik per ultimo 2009 dat in 2010 zou worden gefactureerd is 0,4% (700 duizend m 3 op een totaal van 191,7 miljoen m 3 ) te laag geweest ten opzichte van de werkelijke facturatie. Het NIRG over 2010 (33,8% van de levering aan klanten is gefactureerd) is berekend op 5,8%

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIËLE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN 2011 INHOUD Financiële gang van zaken 1 Toelichting op de resultaten 2011 7 11 Toelichting op de geconsolideerde balans 21 2 Geconsolideerde resultaten 8 12 Toelichting op de geconsolideerde

Nadere informatie

7. Financiële Resultaten

7. Financiële Resultaten 7. Financiële Resultaten 7.1 Financiële kengetallen 7.2 Toelichting op de resultaten 2013 7.3 Geconsolideerde resultaten 7.4 Geconsolideerde Jaarrekening 7.5 Geconsolideerde winst-en- verliesrekening en

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m Bedrijfsnaam: Van 1-1-2014 t/m 31-12-2014 Algemeen Balans per 31-12-2014 In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Hoe presteerde Vitens in 2012? Bekijk de financiële resultaten.

Hoe presteerde Vitens in 2012? Bekijk de financiële resultaten. Hoe presteerde Vitens in 2012? Bekijk de financiële resultaten. INHOUD 1. Toelichting op de resultaten 2012 2. Geconsolideerde resultaten 3. Geconsolideerde jaarrekening 4. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie