Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad"

Transcriptie

1 Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Bij dit agendapunt vindt inventarisatie van spreker(s) plaats. 3. Vaststellen agenda agenda a. Mededelingen portefeuillehouders informatiebrief Raadsleden kunnen n.a.v. de Informatiebrief van de portefeuillehouders korte toelichtende vragen stellen. (komt vrijdag 25 maart 2011) 4b. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen 5. Rondvraag (mondelinge vragen o.g.v. artikel 45) Bij de rondvraag zijn de raadsleden in de gelegenheid korte vragen aan het college te stellen over actuele gebeurtenissen. Deze vragen worden van tevoren ingediend Onderwerpen Welzijn en Zorg 6. Brief aan Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht Vervolg discussie naar aanleiding van artikel 45 vragen van PRO Sliedrecht in de opiniërende bijeenkomst van 15 maart 2011 Onderwerpen Burger en Bestuur brief artikel 45 vragen en antwoorden Bezuinigingsvoorstellen "Brede Doorlichting De raadsleden wordt gevraagd de aanvullende bezuinigingsopgave voor 2011 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2011 met een totale omvang van en het resterende nadelige saldo van ten laste te brengen van het rekeningresultaat De bezuinigingsomvang voor 2012 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2012 met een totale omvang van raadsvoorstel raadsbesluit bijlage 1 bijlage 2 bijlage

2 - 2 - Kennis te nemen van het besluit van het college om voor de volgende onderwerpen/beleidsvelden te komen met aanvullende voorstellen om op innovatieve wijze met minder middelen minimaal dezelfde maatschappelijke prestatie te leveren: - Sport - Onderwijs - Subsidies - Beheer en onderhoud openbare ruimte: Chemische onkruidbestrijding op verharding Onderwerpen Ruimte en Groen 8. Intrekken Verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999 De raadsleden wordt gevraagd: - de verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999 in te trekken; - de middelen van de Reserve onderhoud gemeenschappelijke monumenten beschikbaar te stellen voor de kosten te maken voor het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten, zoals nader beschreven in Plan van aanpak meer gemeentelijke monumenten. 9. Praktijkproef droog en herbruikbaar huishoudelijk afval De raadsleden wordt gevraagd overeenkomstig het bij dit raadsbesluit behorende raadsvoorstel deelname praktijkproef droog en herbruikbaar huishoudelijk afval vast te stellen raadsvoorstel raadsbesluit plan van aanpak verordening 1999 raadsvoorstel raadsbesluit 10. Sluiting De voorzitter, M. Visser De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de vergadering hiermee niet wordt belast. Vergaderstukken De (papieren) agenda en de voorstellen liggen vanaf donderdag 24 maart 2011 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11. De stukken liggen voor de (burger)raadsleden ter inzage in het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein 30. Burgers die de stukken willen inzien, kunnen contact opnemen met de griffie voor een afspraak ( ).

3 Opiniërende bijeenkomst Datum 29 maart 2011 agendapunhouder onderwerp (trefwoord) behandeld ambtenaar mailadres telefoon portefeuille- 6 Brief Open Jeugdwerk A. Siebel J.A. Lavooi 7 Bezuinigingsvoorstellen "Brede Doorlichting 8 Intrekken Verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht Praktijkproef droog en herbruikbaar huishoudelijk afval L. Mourik J.P. Tanis C.S. Verkerk J.A. Lavooi J. Sakko A. de Waard

4 Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht t.a.v. het bestuur Postbus BA SLIEDRECHT 3360BA1012 Geacht bestuur, Op grond van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2010 en de daarbij behorende beleidsregels is het voor uw organisatie mogelijk om subsidie aan te vragen. Aanvraagformulier Hierbij ontvangt u het aanvraagformulier om de subsidie voor het jaar 2012 aan te vragen. U dient verschillende stukken in te leveren. Om welke stukken dit precies gaat kunt u vinden op het formulier. Het aanvraagformulier inclusief de benodigde gegevens dienen door u gelijktijdig voor 1 april 2011 te worden ingeleverd. Bij het niet tijdig of onvolledig inleveren van de gevraagde gegevens zal u eenmalig een hersteltermijn van maximaal 3 weken worden gegeven. Als u binnen deze hersteltermijn de nog benodigde gegevens niet heeft aangeleverd kunnen wij besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen. Bezuinigingen In 2010 hebben wij u geïnformeerd over de forse bezuinigen waar onze gemeente mee wordt geconfronteerd vanaf Om te komen tot een sluitende begroting hebben wij een aantal maatregelen moeten nemen. Helaas moeten wij vanaf 2012 onder andere bezuinigingen op onze subsidie-uitgaven. Dit betekent voor uw organisatie, dat wij de gemeenteraad zullen voorstellen om een korting op uw subsidie door te voeren van De gemeenteraad zal deze voorstellen behandelen tijdens de opiniërende bijeenkomst van 14 juni as. Daadwerkelijke besluitvorming hierover volgt later dit jaar. Omdat u uw subsidieaanvraag 2012 voor 1 april as. moet indienen hebben wij gemeend u, vooruitlopend op de daadwerkelijke besluitvorming, te informeren over het voorstel. Wij verzoeken u om in uw begroting voor 2012 rekening te houden met de voorgenomen bezuiniging. Datum 15 februari 2011 Betreft subsidieaanvraag 2012 Bijlagen 1 Uw kenmerk - Ons kenmerk Uw brief van - Afdeling WEZ Telefoon direct (0184) Fax (0184) Behandeld door P.M. van der Klooster Bezoekadres Industrieweg 11

5 - 2 - Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Klooster, telefoonnummer Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, J.H. Koetsenruijter M.C. Boevée

6

7 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE EX ART. 45 Datum: 11 maart 2011 Aan de voorzitter van de raad, Steller vragen: G.J. Visser - Schlieker Onderwerp: Stichting Open Jeugdwerk in relatie tot brede doorlichting Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden in het kader van art. 45 RvO (verzwaarde rondvraag) Toelichting: Tijdens een regulier bezoek aan de Stichting Open Jeugdwerk, werden wij geconfronteerd, met een brief d.d , namens B & W, met kenmerk , betreffende de op handen zijnde bezuinigingen. In deze brief is nog steeds sprake van een korting op de subsidie van Euro en een nieuwe huurder voor het in gebruik zijnde pand. Onze fractie heeft de volgende vragen: 1. Tijdens de behandeling in eerste termijn van de bezuinigingsvoorstellen, heeft het college aangegeven, dat het slechts voorstellen zijn van uit de ambtelijke organisatie. Voorstellen zonder status dus. Eerst zal de raad zich uit moeten spreken. Vindt u dat u op deze wijze correct communiceert met subsidieontvangers? Bezuinigen op subsidies is een onderdeel van de 14 ombuigingsvoorstellen die het college heeft gepresenteerd op 8 februari jl. en waarover aan u richtinggevende uitspraken zijn gevraagd. Vanwege de eisen zoals gesteld in de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 4:51) is het zaak dat er tijdig gecommuniceerd wordt met de betreffende instellingen als er gekort wordt op subsidies. Aangezien de bezuinigingen ingaan per 2012 en de subsidieaanvragen voor 2012 vóór 1 april 2011 moeten worden ingediend heeft het college gemeend, de ambtelijke voorstellen onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad alvast te communiceren aan de betreffende organisaties zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij het opstellen van hun (financiële) jaarplan voor Er is duidelijk gemeld dat het voorstellen zijn en dat de daadwerkelijke besluitvorming nog moet plaatsvinden. 2. Wij worden als gemeente geconfronteerd met bezuinigingen op het gemeentefonds, toch geeft de minister van Financiën niet aan, waarop wij als gemeente moeten/kunnen bezuinigen. Vindt u dat u op de stoel van het bestuur van SOJS moet gaan zitten, en de eventuele (nog niet vastgestelde) korting op de subsidie kunt invullen? Vanuit de gemeente is een aantal speerpunten benoemd als het gaat om jongerenwerk, het ambulante jongerenwerk is er daar één van. Om zoveel mogelijk ambulant jongerenwerk te kunnen uitvoeren is het raadzaam om zoveel mogelijk FTe s jongerenwerk in stand houden. Wanneer de Stichting ervoor kiest één FTe op te offeren en de huisvesting te behouden dan betekent dit minder ambulant jongerenwerk. Wanneer er een deel van de huisvesting wordt opgeofferd dan hoeft er minder bezuinigd te worden op de personele lasten waardoor er meer uren jongerenwerk overblijft. 3. Waarom houdt u vast aan het standpunt dat de huisvesting beter beheersbaar is, als een verdieping wordt gesloten? Terwijl het bestuur van SOJS, tijdens de inspraak op 8 februari heeft aangegeven, dat dit voor de stichting SOJS geen optie is, omdat alle ruimtes nu al in gebruik zijn. Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht heeft geen duidelijke argumenten gegeven waarom het niet mogelijk is om een deel van de huisvesting te verhuren. Zij heeft aangegeven dat het niet hun voorkeur heeft. De ruimtes worden ons inziens momenteel niet optimaal en/of multifunctioneel benut. Mogelijkheden hiertoe moeten nader onderzocht worden. 4. U stelt voor om binnen enkele weken een potentiële huurder voor te stellen aan het bestuur van de stichting SOJS. Wie is deze potentiële huurder? Dit betreft het onderdeel buitenschoolse opvang van de Pameijer Stichting dat momenteel

8 gehuisvest is in de Loods (Kubus 180). 5. Vindt u deze voortvarende houding geen minachting van de gemeenteraad, daar er nog geen enkel besluit genomen is ten aanzien van de korting op de subsidie aan SOJS? Zie het antwoord op vraag 1. Tijdig communiceren is noodzakelijk bij bezuinigingen op subsidies. De mededelingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad gedaan. 6. Verder stelt u voor dat gedeeld gebruik denkbaar is, dat moet gevolgen hebben voor de door u voorgestelde bezuiniging op huisvestingskosten. Gedeeld gebruik, leidt namelijk tot gedeelde kosten. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot de tweede alinea, waarin u ventileert dat verhuur leidt tot een subsidieverlaging van Euro ,00? In het voorstel is uitgegaan van het verhuren van de bovenverdiepingen van het gebouw. Er moet nader onderzocht worden welke ruimtes/voorzieningen benut kunnen worden voor gezamenlijk gebruik. Een exacte besparing is dan ook nog niet aan te geven. Het betreft hier een indicatie. 7. Als eigenaar van het pand, heeft u naar wij aannemen een huurcontract, wat zijn de voorwaarden voor opzegging of aanpassing van deze overeenkomst? Opzegging dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van 6 maanden. 8. Welke kosten heeft u begroot voor het aanpassen van een verdieping voor een potentiële huurder? Er wordt niet uitgegaan dat grote (kostbare) aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk zijn. 9. Ongeveer 5 jaar geleden hebben wij ca Euro geïnvesteerd in het pand dat gehuurd wordt door SOJS, juist om het geschikt te maken voor de activiteiten van stichting SOJS. Wat zijn de financiële gevolgen in de meerjarenraming van het vervroegd afschrijven van deze investering? Er hoeft niet vervroegd te worden afgeschreven. N.B. voor de volledigheid zijn genoemde brieven bijgesloten Ondertekening en naam Hanny Visser Schlieker / fractievoorzitter PRO Sliedrecht Bron: Wijze van indienen van schriftelijke vragen: De vragen worden via de griffier bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college worden gebracht. (Artikel 44, derde lid Reglement van Orde voor de Gemeenteraad).

9 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 maart 2011 Onderwerp: Bezuinigingsvoorstellen "Brede Doorlichting" Voorgesteld besluit: 1. De aanvullende bezuinigingsopgave voor 2011 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2011 met een totale omvang van en het resterende nadelige saldo van ten laste te brengen van het rekeningresultaat De bezuinigingsomvang voor 2012 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2012 met een totale omvang van Kennis te nemen van het besluit van het college om voor de volgende onderwerpen/beleidsvelden te komen met aanvullende voorstellen om op innovatieve wijze met minder middelen minimaal dezelfde maatschappelijke prestatie te leveren: 1. Sport 2. Onderwijs 3. Subsidies 4. Beheer en onderhoud openbare ruimte: Chemische onkruidbestrijding op verharding Advies opiniërende bijeenkomst: Overwegingen en alternatieven: 1. Algemeen Om de gemeentelijke begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen heeft de gemeente, op basis van de huidige bekende gegevens, een bezuinigingsopgave oplopend van ruim 1,5 mln in 2012 tot 2,9 mln in Daarnaast dient rekening te worden gehouden met financiële tegenvallers over Op dit moment wordt rekening gehouden met extra uitgaven van ongeveer , ten opzichte van de in 2010 vastgestelde begroting De afgelopen maanden zijn de door het college geselecteerde onderwerpen/zoekrichtingen uitgewerkt in 14 ombuigingsvoorstellen. De totale omvang van de bezuinigingsvoorstellen loopt op van 2,7 mln in 2012 tot totaal ruim 4 mln in Dit betekent dat om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave het niet noodzakelijk is om alle ombuigingsvoorstellen over te nemen.

10 - 2 - In de opiniërende vergadering van 8 februari 2011 hebben de fracties de eerste algemene reacties gegeven op de ingediende voorstellen. Op basis van de reacties van de fracties legt het college bezuinigingsvoorstellen ter besluitvorming voor aan de raad. De inzet van het college is om uiterlijk bij de behandeling van de zomernota besluiten te nemen over de bezuinigingsvoorstellen voor 2011 en voor In onderstaande tabel zijn deze begrotingssaldi voor de komende jaren, op basis van de actuele gegevens (februari 2011), opgenomen: Overzicht begrotingssaldi Omschrijving Exploitatiesaldi primaire begroting (raad 8 november 2010) Voor- en nadelige effecten op de exploitatieresultaten : Effecten decembercirculaire Jaarlijkse bijdrage Drechtwerk SCD/ICT, meerkosten werkplekken SDD, bijstandverlening GR ZHZ, Packagedeal verhoging 2 per inwoner Leerlingenvervoer Geactualiseerde exploitatiesaldi Opvoeren Stelposten Nieuw beleid structureel Exploitatiesaldi na verwerking effecten/stelposten Ombuigingsvoorstellen december

11 Begrotingstekort 2011 De gemeente Sliedrecht is in de eerste maanden van 2011 geconfronteerd met een aantal extra uitgaven waar in de begroting 2011 geen rekening mee is gehouden. Dit resulteert in een te verwachten nadelig rekening saldo van voor Onderzocht is naar de mogelijkheden om op korte termijn maatregelen te nemen om deze tekorten op te kunnen vangen. Het college stelt de raad voor om de in het onderstaand overzicht voorgestelde bezuinigingsmaatregelen te nemen: Bezuinigingsvoorstellen Sport 3 Vrijval begrote stelpost incidentele sportsubsidies 2. Accommodatiebeleid Aanpassen afschrijvingstermijnen Besp. Sfeerverlichting (storting in Algemenen Reserve) Aanpassen frequentie glasbewassing Kwaliteitsmetingen schoonmaak Aanpassen dienstroosters sporthalbeheer Invalbeheer op contractbasis De Lockhorst/Optisport Verlaging exploitatiesubsidie Openbare Ruimte 10. Financieel 11. Onderwijs Samenvoegen werfploeg(pl) en stratenmakerploeg(ww) Wijzigen afschrijfvingstermijnen en restwaarde: [1] - Woonruimten Bedrijfsgebouwen (niet schoolgebouwen) Vervoermiddelen Rentekosten opgenomen geld [2] Restwaarde schoolgebouwen [1] Ambtelijke regiekosten OAB Taakstelling organisatie 2.2 Kerstpakketten Organisatie ontwikkelingen Niet invullen vacatures Totaal voorstellen bezuinigingen Totaal bezuinigingsopgave [1]: Het verlengen van de afschrijvingstermijnen en het verhogen van de restwaarde is getoetst bij de accountant en valt binnen de begrotingsrichtlijnen. [2]: In de begroting is rekening gehouden met een rente van 5% op aangetrokken geld. De werkelijke rente op dit moment bedraagt +/- 1%. Wanneer besloten wordt om de voorgestelde maatregelen in 2011 te effectueren resteert een nadelig saldo van Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van het rekeningresultaat van 2011.

12 Begroting 2012 en verder Rekening houdend met de richtinggevende uitspraken van de fracties stelt het college de raad voor om de in de bijlage aangegeven (Bijlage: Voorstel van college aan raad) bezuinigingsvoorstellen over te nemen en te verwerken in de begroting 2012 en in de meerjarenbegroting 2013 t/m Hieronder wordt per ombuigingsvoorstel een toelichting gegeven op de bezuinigingsvoorstellen: 1. Sport Voorgesteld wordt om de extra verhoging van de gemeentelijke huurtarieven met 1,5% vooralsnog niet door te voeren om de verenigingen zoveel mogelijk te ontzien. Voorgesteld wordt om de overige ombuigingsvoorstellen over te nemen. Voorgesteld wordt om het gebruikersonderhoud gefaseerd aan de Voetbal Vereniging Sliedrecht (VVS) over te dragen. Zodat VVS de tijd krijgt om deze activiteiten te kunnen organiseren. 2. Accommodatiebeleid Voorgesteld wordt om de volgende voorstellen niet over te nemen: Storting voorziening verzekering gebouwen, extra risico kan opgevangen worden vanuit de AR Rente bedrag startersleningen 2.7 Besparing exploitatielasten Raadhuis, door meerdere fracties is aangegeven (voorlopig) af te zien van de verkoop van het Raadhuis Besparing exploitatielasten fonteinen: in verband met de waterkwaliteit handhaven Besparing exploitatielasten toren NH-Kerk. Om de besparing te kunnen realiseren is medewerking van het kerkbestuur noodzakelijk. Voorgesteld wordt om het overleg te starten om de haalbaarheid te onderzoeken. 3. Subsidies Voorgesteld wordt om de bezuinigingsvoorstellen volledig over te nemen. 4. Brede Welzijnsstichting Voorgesteld wordt om de bezuinigingsvoorstellen volledig over te nemen. 5. Belastingen en heffingen Voorgesteld wordt om alleen voorstel 3.1 Optimalisatie opbrengsten over te nemen. Gelet op de reacties van enkele fracties wordt voorgesteld om de verhoging van de OZB vooralsnog niet door te voeren. Bij besluitvorming rondom nieuwe projecten kan in overweging worden genomen om de OZB meer dan trendmatig te verhogen. 6. De Lockhorst/Optisport Voorgesteld wordt om de bezuinigingsvoorstellen volledig over te nemen 7. Openbare ruimte Voorgesteld wordt om Straatreiniging: onkruidbestrijding op verharding middels DOB (chemisch) vooralsnog niet over te nemen. Hiervoor zal aanvullende advisering plaatsvinden in Op basis van deze advisering kan de raad een weloverwogen besluit nemen om het voorstel wel/niet over te nemen. Voorgesteld wordt om voorstel 2.3 Waterbus niet over te nemen. Eerst de evaluatie afwachten en vervolgens op basis van een aanvullend advies de raad een besluit laten nemen. Om verloedering te voorkomen wordt voorgesteld om de voorstellen Verlagen schoffelfrequentie/chemische onkruidbestrijding en beperken verwijderen zwerfafval niet over te nemen.

13 - 5 - Voorgesteld wordt om de overige voorstellen over te nemen. 8. Regio en verbonden partijen Voorgesteld wordt om de bezuinigingsvoorstellen volledig over te nemen 9. Projecten Hiervoor zijn geen ombuigingsvoorstellen uitgewerkt. 10. Financieel Voorgesteld wordt om de bezuinigingsvoorstellen, met uitzondering van de verkoop raadhuis en het laten vervallen van de loon en prijscompensatie, volledig over te nemen. 11. Onderwijs Het opnemen van een bezuiniging van ,-- logopedische dienst, zoals voorgesteld door de SGP/CU voor 2011 e.v. middels verantwoording via onderwijsachterstandenbeleid is niet realiseerbaar. Voorgesteld wordt om via verantwoording OAB-gelden de ambtelijke regiekosten hier onder te brengen tot een bedrag van Burgerparticipatie Wijkgericht werken en het (project) burgerparticipatie gaan uit van de constatering dat we als gemeente voor minder zaken inhoudelijk verantwoordelijk kunnen zijn dan we voorheen pretendeerden. Juist daarom is draagvlak voor wat we wel doen, ruimte geven en samenwerken met anderen juist nu belangrijk. De werkwijze wijkgericht werken richt zich op deze zaken en is daarmee van groot belang voor de toekomst en de opgave die voor ons ligt. De projectresultaten Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (7) en Burgerparticipatie (12) die ten behoeve van de opiniërende bijeenkomst op 8 februari aan uw raad zijn aangeboden, gaan uit van het besparen op de kosten van het beheer en het onderhoud. Project 12 ging daarbij aanzienlijk verder dan project 7: de standaardbeeldkwaliteit die met beheer- en onderhoud zou worden gewaarborgd zou daarbij aanzienlijk lager worden dan nu het geval is. Het achterliggende idee was voornamelijk dat zo veel meer te besparen is, terwijl bovendien de urgentie om zelf meer te gaan doen zou kunnen groeien. Kortom, de politiek-bestuurlijke keuzemogelijkheden variëren van de kaasschaafmethode die in 7 werd voorgesteld tot de soms zeer ver gaande bezuinigingen waarvoor in project 12 de mogelijkheden zijn geschetst. Op 8 februari is echter al gebleken dat er voor de meest vergaande scenario s op dit moment zeer weinig draagvlak is. Het voorstel is om de minder ingrijpende zaken uit 12 op het gebied van het beperken van beheer- en onderhoud in 7 te benoemen. 13. Bestuursaangelegenheden Gelet op de reacties van de fracties wordt voorgesteld om het voorstel 2.1 Rekenkamercommissie niet over te nemen. Het voorstel 2.5 wordt meegenomen in de uitwerking van de Organisatieontwikkeling. Voorgesteld wordt om de overige voorstellen over te nemen. 14. Taakstelling organisatie Voorgesteld wordt om de voorstellen 2.1. Afromen representatie en 2.2. halvering budget voor kerstpakketten over te nemen. Voorgesteld wordt om het voorstel om de ambtenaren te laten betalen voor koffie/thee niet over te nemen.

14 Organisatie ontwikkeling In het ombuigingsvoorstel wordt uitgegaan van een besparing van in 2012 oplopend tot in Op dit moment ontbreekt het nog aan een onderbouwing van deze bedragen. Voorgesteld wordt om de besparingen voorlopig in te boeken naar realiseerbare bedragen van in 2012 oplopend tot in Bij de verdere uitwerking van de visie op de organisatie en een bijbehorende kerntakendiscussie zullen de besparingsmogelijkheden op de organisatie verder worden uitgewerkt. De besparing van in 2015 zal bij de uitwerking als taakstelling worden meegenomen. 4. Aanvullende voorstellen Reeds eerder is geconcludeerd dat de ingediende voorstellen over het algemeen niet innovatief zijn. Het college heeft de raad toegezegd om met een aanzet te komen om enkele onderwerpen/ beleidsvelden te selecteren die nog nader onderzocht gaan worden. De insteek bij deze nadere uitwerking is te zoeken naar mogelijkheden om door een innovatieve aanpak met minder middelen minimaal dezelfde maatschappelijke prestatie te leveren. Het college heeft de volgende onderwerpen geselecteerd: 1. Sport 2. Onderwijs 3. Subsidies 4. Beheer en onderhoud openbare ruimte: Chemische onkruidbestrijding op verharding Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders De actuele bezuinigingsopgave om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren is: 2011: Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Niet van toepassing. Tijdspad, monitoring en evaluatie 1. Eerste bespreking van de voorgestelde bezuinigingen in de Opiniërende Raad van 29 maart Besluitvorming in de raad van 26 april over voorgestelde bezuinigingen, waar de (meerderheid van de) raad tijdens de opiniërende raad van 29 maart overeenstemming over heeft bereikt. 3. Tweede bespreking van de voorgestelde bezuinigingen bij de behandeling van de Zomernota in de Opiniërende Raad van 14 juni 2011.

15 Definitieve besluitvorming over de voorgestelde bezuinigingen bij de behandeling van de zomernota in de besluitvormende raad van 28 juni Na besluitvorming door de raad over de te nemen bezuinigingsmaatregelen de financiële consequenties verwerken in de begroting Advisering en besluitvorming over aanvullende/innovatieve voorstellen eind 2011/begin Externe communicatie: Betrokken verenigingen, instellingen en bewoners moeten tijdig en volledig worden geïnformeerd over de consequenties van de genomen besluiten. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, J.H. Koetsenruijter M.C. Boevée

16 Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2011; b e s l u i t : 1. De aanvullende bezuinigingsopgave voor 2011 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2011 met een totale omvang van en het resterende nadelige saldo van ten laste te brengen van het rekeningresultaat De bezuinigingsomvang voor 2012 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2012 met een totale omvang van Kennis te nemen van het besluit van het college om voor de volgende onderwerpen/beleidsvelden te komen met aanvullende voorstellen om op innovatieve wijze met minder middelen minimaal dezelfde maatschappelijke prestatie te leveren: 1. Sport 2. Onderwijs 3. Subsidies 4. Beheer en onderhoud openbare ruimte: Chemische onkruidbestrijding op verharding Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 26 april 2011 De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C. Boevée

17 BIJLAGE 2 Reacties en opmerkingen fracties op Ombuigingsvoorstellen Opiniërende Raad 8 februari 2011 Algemeen: PRO Sliedrecht heeft met veel belangstelling kennis genomen van de ombuigingsvoorstellen van het college. Waardering hebben we voor het feit dat er meer voorstellen zijn in EURO s, dan er in werkelijkheid op dit moment nodig zijn. Dit schept gelukkig ruimte voor keuzes. Helaas is de eerste constatering dat bij het college ombuigingsvoorstellen niet gelijk staan aan bezuinigingen. Wij hebben het voorstel per programma besproken en langs de lat van ons verkiezingsprogramma en het in meerderheid geaccordeerde raadsprogramma gelegd. PVDA Al bij het schrijven van het raadsprogramma van de coalitie wisten we dat er veel bezuinigingen aan zaten te komen. Vandaar dat er daarover ook afspraken zijn gemaakt. De fracie van de PvdA laat zich dan ook bij mogelijke keuzes nadrukkelijk leiden door het raadsprogramma. Daar staat dat minima regelingen en kwijtscheldingsregelingen, voorzieningen voor de ontwikkelingen van kinderen en voor mensen met een beperking het verenigingsleven van Sliedrecht. zoveel mogelijk worden ontzien bij bezuinigingen. En ten tweede dat Het verhogen van de woonlasten voor wat betreft de OZB gaat niet verder dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging. In bijna alle bezuinigingsvoorstellen worden voorstellen al geacht te kunnen worden gerealiseerd en al te starten in Omdat de bezuinigingsopgave per jaar niet dezelfde is, ga ik ervan uit dat ook het schuiven van bedragen naar andere jaren een politieke keus kan zijn. Wi willen ons in eerste instantie richten op: a) het tekort per 1 juli 2011 (nu de in de tabel op slide 13 van de presentatie) en b) het tekort in 2012 SGPCU In grote lijnen: 1. Complimenten voor de wijze waarop het traject van de ombuigingsvoorstellen is verlopen. De raad is op meer momenten betrokken geweest bij de voorstellen en heeft nu, naar wij menen, voldoende houvast om een redelijk afgewogen oordeel te vormen. Ik noem ook nog even de ambtelijke voorbereiding die best een pluim verdiend. Met name het laatste overzicht blijkt voor onze fractie een handig hulpmiddel te zijn bij het bepalen van de keuzes. Dat wil overigens niet zeggen dat wij onze keuzes louter laten bepalen door de cijfers en opbrengsten. Het gaat ons om de gevolgen, de impact. Tussen haakjes: ik ga er vanuit dat ook onze openstaande technische vragen op korte termijn beantwoord worden. 2. De keuzes die wij moeten maken zijn in veel gevallen ook pijnlijke keuzes. Daar moeten we ons ook terdege van bewust zijn. Het lijkt mij ook niet de bedoeling om die keuzes uit de weg te gaan of om vooruit te schuiven, maar om klip en kaar te noemen waar je voor sta of waarop je al dan niet zou willen bezuinigen. Daar daag ik de raad ook toe uit. 3. Bij de begrotingsbehandeling heb ik een aantal dingen geroepen, onder meer: Kijk met nieuwe ogen naar oude budgetten en stel je zelf vragen als: is dit nog nodig, kan het niet anders en effectiever en efficiënter. Maak de ommezwaai van zorgen voor naar zorgen dat. Ik heb ook een aantal posten genoemd waarop bespaard zou kunnen worden zoals de schoolbegeleiding, cultuurbeleid, sportraad.

18 Gelet op het overzicht van de ombuigingsvoorstellen constateer ik dat er ruimte is tussen de bezuinigingsopgave en de totaal te realiseren besparingen. Deze ruimte bedraagt 1,3 mln. In 2013 loopt het wat af maar hij blijft wel ruim boven het miljoen. Dat geeft ruimte om een aantal posten te noemen die in onze optiek niet direct of voorlopig niet aangesproken of ingeboekt behoeven te worden: Als we voornoemde 5 posten optellen bedraagt dit in totaal ca ,00 voor 2012 en kan dus ruimschoots worden opgevangen door de besparingsruimte van 1,3 mln. Raadhuis ,00 Waterbus ,00 OZB ,00 Volière 7.000,00 Leerlingenvervoer ,00 TOTAAL ,00 Dit betekent voorzitter, dat wij alle andere posten in principe wel in aanmerking willen laten komen voor een bezuiniging of kostenbesparing. Daarbij is het overigens niet onbelangrijk op welke wijze die besparing wordt gerealiseerd. Neem het onderhoud. Onze fractie vraagt u ook de bestaande doeluitkeringen van het rijk te benutten voor het onderbrengen van kostenposten. U noemt zelf de subsidie peuteropvang en home start. Maar je zou bijvoorbeeld ook de kosten van de logopedie (64.000,00) en het schoolmaatschappelijk werk ten laste kunnen brengen van de vernieuwde ruimere en hogere doeluitkering Onderwijs(achterstanden)beleid. Dit is écht een tip. Nog een enkel aandachtspunt: bij ombuigingen is het altijd interessant of en hoe je meer uit de markt kunt halen. Zo is het onze vraag of het baggerfestival misschien ook zonder subsidie zou kunnen draaien? Ook valt er best wel wat te zeggen voor het (verder) privatiseren van sportaccommodaties, al zijn we daar op voorhand wel wat huiverig voor. Maar misschien moet je het gewoon eens onderzoeken. Zie zo n voorstel ook in het licht van een eventuele kerntakendiscussie. VVD De VVD heeft met warme belangstelling uitgekeken naar de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente Sliedrecht. Er is vorig jaar al aangegeven dat er flink bezuinigd zou moeten gaan worden en de Raad mocht daarover in een vroeg stadium van gedachte wisselen. Dit was in de vorm van een brainstorm gegoten omdat de bezuinigingsopgave niet gering was. Een vroegtijdige brainstorm zou vernieuwende mogelijkheden opleveren. Vernieuwende mogelijkheden zijn ver te zoeken in dit voorstel van de gemeente Sliedrecht. Dat constateert u zelf al in uw begeleidend schrijven. Op hoofdlijnen hebben wij de volgende richtinggevende opmerkingen: 1. De bezuiniging waartoe de gemeente zich genoodzaakt ziet, worden te simpel afgewenteld op de burger. Zoals ieder persoon of gezin keuzes moet maken als inkomsten tegenvallen en de broekriem moet aantrekken, zo doet de gemeente Sliedrecht op dit moment te weinig aan het strak trekken van de gemeentelijke riem. 2. Mogen wij u eraan herinneren dat bezuinigen betekent dat u uw eigen financiën moet inkrimpen i.p.v. meer bij iemand anders te halen? 3. De bezuinigingsvoorstellen lijken voldoende om de komende tekorten te kunnen dekken, maar veel voorstellen zijn alleen boekhoudkundig van aard en hebben niets van doen met de werkelijke uitgaven en/of inkomsten van onze Gemeente; 4. Zogenaamde bezuinigingen, zoals Homestart, worden nu gefinancierd uit andere rijkspotjes; 8. We constateren een hoog risicoprofiel bij de projecten, waarbij het inzicht in de uitgaven én de financiering voortdurend wordt vertroebeld door mutaties op reservepotjes of de hoop op subsidies van provincie of het rijk. We spreken onze zorg uit dat een dergelijke sturing op projecten gaat zorgen voor onvoorziene tegenvallers, of liever gezegd tegenvallers die we hadden kunnen voorzien _agpt 7 Bijlage 2 Opmerkingen raad per voorstel.doc - 2/12-

19 Zonder uitputtend te zijn volgen hierna de volgende adviezen en opmerkingen over een aantal specifieke posten t.a.v. de bezuinigingsvoorstellen: a. Laten we ons richten op bezuinigingen die er echt toe doen: werkelijke euro s die we uitgeven of binnenkrijgen en geen boekhoudkundige trucs of verschuiven van potjes; b. eerst snijden in ons eigen apparaat, dan pas de burgers lastigvallen; k. Geld reserveren voor nieuw beleid, welk nieuw beleid? Laten we eerst orde op zaken stellen, en nieuw beleid initiëren wanneer het ook financieel kan. l. We adviseren dringend het inzicht in de projecten te verhogen, de onlangs ontvangen voortgangsrapportage is een begin, maar het is niet genoeg. Dat betekent niet nog meer informatie, maar betere compacte stuurinformatie. De VVD wil hieraan graag een bijdrage leveren. m. Breng het aantal potjes, reserves terug naar een te overzien aantal, zeker niet een uitbreiding met een zogenaamd innovatiefonds. In een volgende raadsvergadering overweegt de VVD, indien nodig een alternatief bezuinigingsvoorstel in te dienen dat meer recht doet aan de echte euro s die we zullen moeten besparen, zonder de burger en bedrijven nodeloos te belasten, ook die hebben het al zwaar genoeg. CDA De CDA-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het overzicht van bezuinigingsopties zoals aangereikt door het college. Deze voorstellen hebben we als leidraad gebruikt bij de interne besprekingen. Er zijn bezuinigingen die betrekking hebben op de gemeentelijke organisatie en er zijn bezuinigingen die betrekking hebben op burgerparticipatie. Er zijn bezuinigingen op papier en er zijn bezuinigingen in de praktijk. Er zijn bezuinigingen die direct merkbaar zijn en er zijn bezuinigingen waar niemand iets van merkt. Maar het moge duidelijk zijn dat uiteindelijk toch iedereen in Sliedrecht iets zal voelen, direct of indirect, van de keuzes die we met elkaar maken. Bezuinigen lukt immers niet zonder pijnlijke keuzes te maken. Het nadenken over bezuinigingen is en blijft een pittige klus. Dat hebben we met elkaar wel ervaren. Uitdelen is immers vele malen plezieriger dan zaken wegsnijden. In de CDA fractie hebben we er voor gekozen eerst te spreken over de kaders die we in dit verband als leidend zien. Het gaat in eerste instantie en ook vanavond om de hoofdlijnen. Zo zal ik u nu ook informeren over de gedachten en keuzes van de CDA fractie. De leidende kaders zal ik aangeven aangevuld met enkele voorbeelden. Vervolgens hebben we het meegeleverde excelbestand gezamenlijk ingevuld dat we het college ook vanavond zullen aanreiken. De hoofdlijnen Het CDA is van mening dat een aantal voorzieningen zo veel mogelijk moet worden ontzien. In het raadsprogramma zijn hier afspraken over gemaakt. Het gaat hierbij om het bekende rijtje de minimaregelingen, kwijtscheldingsregelingen, voorzieningen voor de ontwikkeling van kinderen, voor mensen met een beperking en het verenigingsleven. Dit kader heeft het CDA dan ook als uitgangspunt genomen bij het beoordelen van de bezuinigingsmogelijkheden. Voorzitter dit als eerste impressie van de gedachten zoals die leven binnen de CDA fractie. De fractie wacht de concrete voorstellen zoals u opneemt in de zomernota 2011 en de begroting 2012 af om vervolgens tot definitieve besluiten te komen _agpt 7 Bijlage 2 Opmerkingen raad per voorstel.doc - 3/12-

20 1. Sport PRO: De bezuinigingen op sport van ca zijn in verhouding tot de taakstelling 10%, echter 2 opmerkingen hierover Is het mogelijk de ambtelijke bijstand aan de sportraad te laten vervallen, en het bedrag toe te voegen aan het budget van de sportraad, als mede de sportraad gratis vergaderruimte aan te bieden in de gemeentelijke gebouwen, waardoor de vaste kosten voor de sportraad verminderen, en zij op die wijze in staat blijven de wielerronde en de sportverkiezingen te blijven organiseren. En voor ieder die vrijdag op het sportgala aanwezig was, heeft met eigen ogen kunnen zien welke impact dit heeft voor de Sliedrechtse bevolking en de vele vrijwilligers binnen de sport. Hoe hard is de bezuiniging op de voetbal van Hebt u al een reactie van de VV Sliedrecht? Als dit niet gehaald wordt, legt u de rekening bij alle andere verenigingen neer. Dit schept geen duidelijkheid. Als de overige verenigingen de tarieven moeten laten stijgen, kan dit gevolgen hebben voor het SMS kinderfonds (SDD en dus weerindirect Sliedrecht) en voor de sportbeoefening in den brede. PVDA 1. Sport Tabel H1 blz. 6 Nr. 1 Sportraad; de korting handhaven. De activiteiten die volgens de brief sneuvelen (de wielerrond e.d). Jammer, maar gaat niet om actieve sport. Nr. 6 Overdracht onderhoud aan VV Sliedrecht; Niet doen of pas na 2012 met betere voorbereiding. Ze zullen ook al veel zelf-werk moeten doen bij het renoveren van de accommodaties. Bovendien: als de voetbal blijft op de huidige plek zal renovatie, waarbij ook gerekend mag worden op vrijwilligers. VVD 10. Bij Sport wordt een extra huurverhoging gebruikt als sluitpost van de bezuinigingen, alsof deze extra verhoging niet leidt tot financiële pijn bij de sportverenigingen. Het raadsprogramma belooft het ontzien van de verenigingen, dit lijkt een valse belofte te worden. h. Voor ons leidt de voorgestelde bezuiniging op de Sportraad ertoe dat de sportraad in het geheel afgeschaft kan worden; Ten aanzien van het verenigingsleven geen extra huurverhoging van sportaccommodaties 2. Accommodatiebeleid PRO: PRO Sliedrecht kan zich vinden in de bezuiniging op de opstalverzekering door het verhogen van het eigen risico, maar wij zijn geen voorstander van het vormen van een voorziening verzekering gebouwen. Wij geven er de voorkeur aan dat de Algemene Reserve éénmalig verhoogd wordt met PRO Sliedrecht heeft zich altijd verzet tegen de verkoop van de gemeentewoningen, maar gezien de teksten in de Brede Doorlichting over de exploitatiekosten van het gemeentelijk woningbezit, moeten wij op dit punt onze mening bijstellen, en u adviseren, deze woningen zo snel mogelijk af te stoten. Wij hebben ergens de suggestie gezien om over te gaan tot veilen, op zich hebben wij hier niets tegen, maar de belangen van de huidige huurders moeten wel gewaarborgd zijn en blijven. Ook vragen wij aandacht voor de groep, die moeilijkheden heeft om voor een reguliere huurwoning in aanmerking te komen. Voor PRO Sliedrecht is de verkoop van het raadhuis een allerlaatst redmiddel. Met andere woorden niet doen. De geraamde opbrengsten worden misschien wel in een fonds gestort, maar de kans dat deze gebruikt gaat worden als grabbelton is reëel. Weg is weg is hier van toepassing _agpt 7 Bijlage 2 Opmerkingen raad per voorstel.doc - 4/12-

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 maart 2011 Onderwerp: Bezuinigingsvoorstellen "Brede Doorlichting" Voorgesteld besluit: 1. De aanvullende bezuinigingsopgave

Nadere informatie

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen

Nadere informatie

Van : Opiniërende raadsbijeenkomst, raadhuis, Langeveldplein 30 Datum : 8 februari 2011, aanvang na de hamerraad Aanwezig : J.J. Huisman, voorzitter

Van : Opiniërende raadsbijeenkomst, raadhuis, Langeveldplein 30 Datum : 8 februari 2011, aanvang na de hamerraad Aanwezig : J.J. Huisman, voorzitter VERGADERVERSLAG Van : Opiniërende raadsbijeenkomst, raadhuis, Langeveldplein 30 Datum : 8 februari 2011, aanvang na de hamerraad Aanwezig : J.J. Huisman, voorzitter D. van Meeuwen M. Visser T.C.C. den

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar.

Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar. De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst van dinsdag 25 februari. Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Voorafgaand

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Agendapunt: 8 (c) Raadsvoordracht Subsidie Bibliotheek Bollenstreek Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Noordwijk,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

1. de missie, visie en de doelstellingen te onderschrijven als basis voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente Winsum;

1. de missie, visie en de doelstellingen te onderschrijven als basis voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente Winsum; Vergadering: 6 6 2013 Agendanummer: 5 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar R.Orleans, 0595 447765 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.Orleans) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Korte-termijnoplossing Hofke van Marijke Registratienummer: 00518414 Op voorstel B&W d.d.: 29-04-2014 Datum vergadering: 06-05-2014 Portefeuillehouder: J.P. Ragetlie

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009 Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Voorgesteld besluit: 1. Vaststellen

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

13 Stiens, 1 december 2015

13 Stiens, 1 december 2015 13 Stiens, 1 december 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/56 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: R. Rozendal E-mail: r.rozendal@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576659.

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Raadsvergadering. 12 mei

Raadsvergadering. 12 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12 mei 2016 16-021 Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders 25 januari 2011 nummer 04 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de waarnemend secretaris J. van Belzen L.J. Gebben B.J. Nootenboom C. Versendaal S.J.A.

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 23 april 2015 Onderwerp: Overdracht molen de Arend aan stichting Molen de Arend Terheijden. Registratienummer: 15int00934 Casenr:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: 2016.17323 Onderwerp : Voorstel inzake gerechtelijke uitspraak inzake exploitatievergoedingen buitensportverenigingen

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aan de Raad Made, 8 juni 2012 Agendapuntnummer: 12 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Onderwerp: Afstoten gemeentelijk vastgoed Registratienummer: 12int01894 Casenr: 12.00750 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie