Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad"

Transcriptie

1 Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Bij dit agendapunt vindt inventarisatie van spreker(s) plaats. 3. Vaststellen agenda agenda a. Mededelingen portefeuillehouders informatiebrief Raadsleden kunnen n.a.v. de Informatiebrief van de portefeuillehouders korte toelichtende vragen stellen. (komt vrijdag 25 maart 2011) 4b. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen 5. Rondvraag (mondelinge vragen o.g.v. artikel 45) Bij de rondvraag zijn de raadsleden in de gelegenheid korte vragen aan het college te stellen over actuele gebeurtenissen. Deze vragen worden van tevoren ingediend Onderwerpen Welzijn en Zorg 6. Brief aan Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht Vervolg discussie naar aanleiding van artikel 45 vragen van PRO Sliedrecht in de opiniërende bijeenkomst van 15 maart 2011 Onderwerpen Burger en Bestuur brief artikel 45 vragen en antwoorden Bezuinigingsvoorstellen "Brede Doorlichting De raadsleden wordt gevraagd de aanvullende bezuinigingsopgave voor 2011 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2011 met een totale omvang van en het resterende nadelige saldo van ten laste te brengen van het rekeningresultaat De bezuinigingsomvang voor 2012 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2012 met een totale omvang van raadsvoorstel raadsbesluit bijlage 1 bijlage 2 bijlage

2 - 2 - Kennis te nemen van het besluit van het college om voor de volgende onderwerpen/beleidsvelden te komen met aanvullende voorstellen om op innovatieve wijze met minder middelen minimaal dezelfde maatschappelijke prestatie te leveren: - Sport - Onderwijs - Subsidies - Beheer en onderhoud openbare ruimte: Chemische onkruidbestrijding op verharding Onderwerpen Ruimte en Groen 8. Intrekken Verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999 De raadsleden wordt gevraagd: - de verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999 in te trekken; - de middelen van de Reserve onderhoud gemeenschappelijke monumenten beschikbaar te stellen voor de kosten te maken voor het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten, zoals nader beschreven in Plan van aanpak meer gemeentelijke monumenten. 9. Praktijkproef droog en herbruikbaar huishoudelijk afval De raadsleden wordt gevraagd overeenkomstig het bij dit raadsbesluit behorende raadsvoorstel deelname praktijkproef droog en herbruikbaar huishoudelijk afval vast te stellen raadsvoorstel raadsbesluit plan van aanpak verordening 1999 raadsvoorstel raadsbesluit 10. Sluiting De voorzitter, M. Visser De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de vergadering hiermee niet wordt belast. Vergaderstukken De (papieren) agenda en de voorstellen liggen vanaf donderdag 24 maart 2011 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11. De stukken liggen voor de (burger)raadsleden ter inzage in het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein 30. Burgers die de stukken willen inzien, kunnen contact opnemen met de griffie voor een afspraak ( ).

3 Opiniërende bijeenkomst Datum 29 maart 2011 agendapunhouder onderwerp (trefwoord) behandeld ambtenaar mailadres telefoon portefeuille- 6 Brief Open Jeugdwerk A. Siebel J.A. Lavooi 7 Bezuinigingsvoorstellen "Brede Doorlichting 8 Intrekken Verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht Praktijkproef droog en herbruikbaar huishoudelijk afval L. Mourik J.P. Tanis C.S. Verkerk J.A. Lavooi J. Sakko A. de Waard

4 Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht t.a.v. het bestuur Postbus BA SLIEDRECHT 3360BA1012 Geacht bestuur, Op grond van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2010 en de daarbij behorende beleidsregels is het voor uw organisatie mogelijk om subsidie aan te vragen. Aanvraagformulier Hierbij ontvangt u het aanvraagformulier om de subsidie voor het jaar 2012 aan te vragen. U dient verschillende stukken in te leveren. Om welke stukken dit precies gaat kunt u vinden op het formulier. Het aanvraagformulier inclusief de benodigde gegevens dienen door u gelijktijdig voor 1 april 2011 te worden ingeleverd. Bij het niet tijdig of onvolledig inleveren van de gevraagde gegevens zal u eenmalig een hersteltermijn van maximaal 3 weken worden gegeven. Als u binnen deze hersteltermijn de nog benodigde gegevens niet heeft aangeleverd kunnen wij besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen. Bezuinigingen In 2010 hebben wij u geïnformeerd over de forse bezuinigen waar onze gemeente mee wordt geconfronteerd vanaf Om te komen tot een sluitende begroting hebben wij een aantal maatregelen moeten nemen. Helaas moeten wij vanaf 2012 onder andere bezuinigingen op onze subsidie-uitgaven. Dit betekent voor uw organisatie, dat wij de gemeenteraad zullen voorstellen om een korting op uw subsidie door te voeren van De gemeenteraad zal deze voorstellen behandelen tijdens de opiniërende bijeenkomst van 14 juni as. Daadwerkelijke besluitvorming hierover volgt later dit jaar. Omdat u uw subsidieaanvraag 2012 voor 1 april as. moet indienen hebben wij gemeend u, vooruitlopend op de daadwerkelijke besluitvorming, te informeren over het voorstel. Wij verzoeken u om in uw begroting voor 2012 rekening te houden met de voorgenomen bezuiniging. Datum 15 februari 2011 Betreft subsidieaanvraag 2012 Bijlagen 1 Uw kenmerk - Ons kenmerk Uw brief van - Afdeling WEZ Telefoon direct (0184) Fax (0184) Behandeld door P.M. van der Klooster Bezoekadres Industrieweg 11

5 - 2 - Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Klooster, telefoonnummer Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, J.H. Koetsenruijter M.C. Boevée

6

7 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE EX ART. 45 Datum: 11 maart 2011 Aan de voorzitter van de raad, Steller vragen: G.J. Visser - Schlieker Onderwerp: Stichting Open Jeugdwerk in relatie tot brede doorlichting Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden in het kader van art. 45 RvO (verzwaarde rondvraag) Toelichting: Tijdens een regulier bezoek aan de Stichting Open Jeugdwerk, werden wij geconfronteerd, met een brief d.d , namens B & W, met kenmerk , betreffende de op handen zijnde bezuinigingen. In deze brief is nog steeds sprake van een korting op de subsidie van Euro en een nieuwe huurder voor het in gebruik zijnde pand. Onze fractie heeft de volgende vragen: 1. Tijdens de behandeling in eerste termijn van de bezuinigingsvoorstellen, heeft het college aangegeven, dat het slechts voorstellen zijn van uit de ambtelijke organisatie. Voorstellen zonder status dus. Eerst zal de raad zich uit moeten spreken. Vindt u dat u op deze wijze correct communiceert met subsidieontvangers? Bezuinigen op subsidies is een onderdeel van de 14 ombuigingsvoorstellen die het college heeft gepresenteerd op 8 februari jl. en waarover aan u richtinggevende uitspraken zijn gevraagd. Vanwege de eisen zoals gesteld in de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 4:51) is het zaak dat er tijdig gecommuniceerd wordt met de betreffende instellingen als er gekort wordt op subsidies. Aangezien de bezuinigingen ingaan per 2012 en de subsidieaanvragen voor 2012 vóór 1 april 2011 moeten worden ingediend heeft het college gemeend, de ambtelijke voorstellen onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad alvast te communiceren aan de betreffende organisaties zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij het opstellen van hun (financiële) jaarplan voor Er is duidelijk gemeld dat het voorstellen zijn en dat de daadwerkelijke besluitvorming nog moet plaatsvinden. 2. Wij worden als gemeente geconfronteerd met bezuinigingen op het gemeentefonds, toch geeft de minister van Financiën niet aan, waarop wij als gemeente moeten/kunnen bezuinigen. Vindt u dat u op de stoel van het bestuur van SOJS moet gaan zitten, en de eventuele (nog niet vastgestelde) korting op de subsidie kunt invullen? Vanuit de gemeente is een aantal speerpunten benoemd als het gaat om jongerenwerk, het ambulante jongerenwerk is er daar één van. Om zoveel mogelijk ambulant jongerenwerk te kunnen uitvoeren is het raadzaam om zoveel mogelijk FTe s jongerenwerk in stand houden. Wanneer de Stichting ervoor kiest één FTe op te offeren en de huisvesting te behouden dan betekent dit minder ambulant jongerenwerk. Wanneer er een deel van de huisvesting wordt opgeofferd dan hoeft er minder bezuinigd te worden op de personele lasten waardoor er meer uren jongerenwerk overblijft. 3. Waarom houdt u vast aan het standpunt dat de huisvesting beter beheersbaar is, als een verdieping wordt gesloten? Terwijl het bestuur van SOJS, tijdens de inspraak op 8 februari heeft aangegeven, dat dit voor de stichting SOJS geen optie is, omdat alle ruimtes nu al in gebruik zijn. Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht heeft geen duidelijke argumenten gegeven waarom het niet mogelijk is om een deel van de huisvesting te verhuren. Zij heeft aangegeven dat het niet hun voorkeur heeft. De ruimtes worden ons inziens momenteel niet optimaal en/of multifunctioneel benut. Mogelijkheden hiertoe moeten nader onderzocht worden. 4. U stelt voor om binnen enkele weken een potentiële huurder voor te stellen aan het bestuur van de stichting SOJS. Wie is deze potentiële huurder? Dit betreft het onderdeel buitenschoolse opvang van de Pameijer Stichting dat momenteel

8 gehuisvest is in de Loods (Kubus 180). 5. Vindt u deze voortvarende houding geen minachting van de gemeenteraad, daar er nog geen enkel besluit genomen is ten aanzien van de korting op de subsidie aan SOJS? Zie het antwoord op vraag 1. Tijdig communiceren is noodzakelijk bij bezuinigingen op subsidies. De mededelingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad gedaan. 6. Verder stelt u voor dat gedeeld gebruik denkbaar is, dat moet gevolgen hebben voor de door u voorgestelde bezuiniging op huisvestingskosten. Gedeeld gebruik, leidt namelijk tot gedeelde kosten. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot de tweede alinea, waarin u ventileert dat verhuur leidt tot een subsidieverlaging van Euro ,00? In het voorstel is uitgegaan van het verhuren van de bovenverdiepingen van het gebouw. Er moet nader onderzocht worden welke ruimtes/voorzieningen benut kunnen worden voor gezamenlijk gebruik. Een exacte besparing is dan ook nog niet aan te geven. Het betreft hier een indicatie. 7. Als eigenaar van het pand, heeft u naar wij aannemen een huurcontract, wat zijn de voorwaarden voor opzegging of aanpassing van deze overeenkomst? Opzegging dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van 6 maanden. 8. Welke kosten heeft u begroot voor het aanpassen van een verdieping voor een potentiële huurder? Er wordt niet uitgegaan dat grote (kostbare) aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk zijn. 9. Ongeveer 5 jaar geleden hebben wij ca Euro geïnvesteerd in het pand dat gehuurd wordt door SOJS, juist om het geschikt te maken voor de activiteiten van stichting SOJS. Wat zijn de financiële gevolgen in de meerjarenraming van het vervroegd afschrijven van deze investering? Er hoeft niet vervroegd te worden afgeschreven. N.B. voor de volledigheid zijn genoemde brieven bijgesloten Ondertekening en naam Hanny Visser Schlieker / fractievoorzitter PRO Sliedrecht Bron: Wijze van indienen van schriftelijke vragen: De vragen worden via de griffier bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college worden gebracht. (Artikel 44, derde lid Reglement van Orde voor de Gemeenteraad).

9 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 maart 2011 Onderwerp: Bezuinigingsvoorstellen "Brede Doorlichting" Voorgesteld besluit: 1. De aanvullende bezuinigingsopgave voor 2011 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2011 met een totale omvang van en het resterende nadelige saldo van ten laste te brengen van het rekeningresultaat De bezuinigingsomvang voor 2012 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2012 met een totale omvang van Kennis te nemen van het besluit van het college om voor de volgende onderwerpen/beleidsvelden te komen met aanvullende voorstellen om op innovatieve wijze met minder middelen minimaal dezelfde maatschappelijke prestatie te leveren: 1. Sport 2. Onderwijs 3. Subsidies 4. Beheer en onderhoud openbare ruimte: Chemische onkruidbestrijding op verharding Advies opiniërende bijeenkomst: Overwegingen en alternatieven: 1. Algemeen Om de gemeentelijke begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen heeft de gemeente, op basis van de huidige bekende gegevens, een bezuinigingsopgave oplopend van ruim 1,5 mln in 2012 tot 2,9 mln in Daarnaast dient rekening te worden gehouden met financiële tegenvallers over Op dit moment wordt rekening gehouden met extra uitgaven van ongeveer , ten opzichte van de in 2010 vastgestelde begroting De afgelopen maanden zijn de door het college geselecteerde onderwerpen/zoekrichtingen uitgewerkt in 14 ombuigingsvoorstellen. De totale omvang van de bezuinigingsvoorstellen loopt op van 2,7 mln in 2012 tot totaal ruim 4 mln in Dit betekent dat om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave het niet noodzakelijk is om alle ombuigingsvoorstellen over te nemen.

10 - 2 - In de opiniërende vergadering van 8 februari 2011 hebben de fracties de eerste algemene reacties gegeven op de ingediende voorstellen. Op basis van de reacties van de fracties legt het college bezuinigingsvoorstellen ter besluitvorming voor aan de raad. De inzet van het college is om uiterlijk bij de behandeling van de zomernota besluiten te nemen over de bezuinigingsvoorstellen voor 2011 en voor In onderstaande tabel zijn deze begrotingssaldi voor de komende jaren, op basis van de actuele gegevens (februari 2011), opgenomen: Overzicht begrotingssaldi Omschrijving Exploitatiesaldi primaire begroting (raad 8 november 2010) Voor- en nadelige effecten op de exploitatieresultaten : Effecten decembercirculaire Jaarlijkse bijdrage Drechtwerk SCD/ICT, meerkosten werkplekken SDD, bijstandverlening GR ZHZ, Packagedeal verhoging 2 per inwoner Leerlingenvervoer Geactualiseerde exploitatiesaldi Opvoeren Stelposten Nieuw beleid structureel Exploitatiesaldi na verwerking effecten/stelposten Ombuigingsvoorstellen december

11 Begrotingstekort 2011 De gemeente Sliedrecht is in de eerste maanden van 2011 geconfronteerd met een aantal extra uitgaven waar in de begroting 2011 geen rekening mee is gehouden. Dit resulteert in een te verwachten nadelig rekening saldo van voor Onderzocht is naar de mogelijkheden om op korte termijn maatregelen te nemen om deze tekorten op te kunnen vangen. Het college stelt de raad voor om de in het onderstaand overzicht voorgestelde bezuinigingsmaatregelen te nemen: Bezuinigingsvoorstellen Sport 3 Vrijval begrote stelpost incidentele sportsubsidies 2. Accommodatiebeleid Aanpassen afschrijvingstermijnen Besp. Sfeerverlichting (storting in Algemenen Reserve) Aanpassen frequentie glasbewassing Kwaliteitsmetingen schoonmaak Aanpassen dienstroosters sporthalbeheer Invalbeheer op contractbasis De Lockhorst/Optisport Verlaging exploitatiesubsidie Openbare Ruimte 10. Financieel 11. Onderwijs Samenvoegen werfploeg(pl) en stratenmakerploeg(ww) Wijzigen afschrijfvingstermijnen en restwaarde: [1] - Woonruimten Bedrijfsgebouwen (niet schoolgebouwen) Vervoermiddelen Rentekosten opgenomen geld [2] Restwaarde schoolgebouwen [1] Ambtelijke regiekosten OAB Taakstelling organisatie 2.2 Kerstpakketten Organisatie ontwikkelingen Niet invullen vacatures Totaal voorstellen bezuinigingen Totaal bezuinigingsopgave [1]: Het verlengen van de afschrijvingstermijnen en het verhogen van de restwaarde is getoetst bij de accountant en valt binnen de begrotingsrichtlijnen. [2]: In de begroting is rekening gehouden met een rente van 5% op aangetrokken geld. De werkelijke rente op dit moment bedraagt +/- 1%. Wanneer besloten wordt om de voorgestelde maatregelen in 2011 te effectueren resteert een nadelig saldo van Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van het rekeningresultaat van 2011.

12 Begroting 2012 en verder Rekening houdend met de richtinggevende uitspraken van de fracties stelt het college de raad voor om de in de bijlage aangegeven (Bijlage: Voorstel van college aan raad) bezuinigingsvoorstellen over te nemen en te verwerken in de begroting 2012 en in de meerjarenbegroting 2013 t/m Hieronder wordt per ombuigingsvoorstel een toelichting gegeven op de bezuinigingsvoorstellen: 1. Sport Voorgesteld wordt om de extra verhoging van de gemeentelijke huurtarieven met 1,5% vooralsnog niet door te voeren om de verenigingen zoveel mogelijk te ontzien. Voorgesteld wordt om de overige ombuigingsvoorstellen over te nemen. Voorgesteld wordt om het gebruikersonderhoud gefaseerd aan de Voetbal Vereniging Sliedrecht (VVS) over te dragen. Zodat VVS de tijd krijgt om deze activiteiten te kunnen organiseren. 2. Accommodatiebeleid Voorgesteld wordt om de volgende voorstellen niet over te nemen: Storting voorziening verzekering gebouwen, extra risico kan opgevangen worden vanuit de AR Rente bedrag startersleningen 2.7 Besparing exploitatielasten Raadhuis, door meerdere fracties is aangegeven (voorlopig) af te zien van de verkoop van het Raadhuis Besparing exploitatielasten fonteinen: in verband met de waterkwaliteit handhaven Besparing exploitatielasten toren NH-Kerk. Om de besparing te kunnen realiseren is medewerking van het kerkbestuur noodzakelijk. Voorgesteld wordt om het overleg te starten om de haalbaarheid te onderzoeken. 3. Subsidies Voorgesteld wordt om de bezuinigingsvoorstellen volledig over te nemen. 4. Brede Welzijnsstichting Voorgesteld wordt om de bezuinigingsvoorstellen volledig over te nemen. 5. Belastingen en heffingen Voorgesteld wordt om alleen voorstel 3.1 Optimalisatie opbrengsten over te nemen. Gelet op de reacties van enkele fracties wordt voorgesteld om de verhoging van de OZB vooralsnog niet door te voeren. Bij besluitvorming rondom nieuwe projecten kan in overweging worden genomen om de OZB meer dan trendmatig te verhogen. 6. De Lockhorst/Optisport Voorgesteld wordt om de bezuinigingsvoorstellen volledig over te nemen 7. Openbare ruimte Voorgesteld wordt om Straatreiniging: onkruidbestrijding op verharding middels DOB (chemisch) vooralsnog niet over te nemen. Hiervoor zal aanvullende advisering plaatsvinden in Op basis van deze advisering kan de raad een weloverwogen besluit nemen om het voorstel wel/niet over te nemen. Voorgesteld wordt om voorstel 2.3 Waterbus niet over te nemen. Eerst de evaluatie afwachten en vervolgens op basis van een aanvullend advies de raad een besluit laten nemen. Om verloedering te voorkomen wordt voorgesteld om de voorstellen Verlagen schoffelfrequentie/chemische onkruidbestrijding en beperken verwijderen zwerfafval niet over te nemen.

13 - 5 - Voorgesteld wordt om de overige voorstellen over te nemen. 8. Regio en verbonden partijen Voorgesteld wordt om de bezuinigingsvoorstellen volledig over te nemen 9. Projecten Hiervoor zijn geen ombuigingsvoorstellen uitgewerkt. 10. Financieel Voorgesteld wordt om de bezuinigingsvoorstellen, met uitzondering van de verkoop raadhuis en het laten vervallen van de loon en prijscompensatie, volledig over te nemen. 11. Onderwijs Het opnemen van een bezuiniging van ,-- logopedische dienst, zoals voorgesteld door de SGP/CU voor 2011 e.v. middels verantwoording via onderwijsachterstandenbeleid is niet realiseerbaar. Voorgesteld wordt om via verantwoording OAB-gelden de ambtelijke regiekosten hier onder te brengen tot een bedrag van Burgerparticipatie Wijkgericht werken en het (project) burgerparticipatie gaan uit van de constatering dat we als gemeente voor minder zaken inhoudelijk verantwoordelijk kunnen zijn dan we voorheen pretendeerden. Juist daarom is draagvlak voor wat we wel doen, ruimte geven en samenwerken met anderen juist nu belangrijk. De werkwijze wijkgericht werken richt zich op deze zaken en is daarmee van groot belang voor de toekomst en de opgave die voor ons ligt. De projectresultaten Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (7) en Burgerparticipatie (12) die ten behoeve van de opiniërende bijeenkomst op 8 februari aan uw raad zijn aangeboden, gaan uit van het besparen op de kosten van het beheer en het onderhoud. Project 12 ging daarbij aanzienlijk verder dan project 7: de standaardbeeldkwaliteit die met beheer- en onderhoud zou worden gewaarborgd zou daarbij aanzienlijk lager worden dan nu het geval is. Het achterliggende idee was voornamelijk dat zo veel meer te besparen is, terwijl bovendien de urgentie om zelf meer te gaan doen zou kunnen groeien. Kortom, de politiek-bestuurlijke keuzemogelijkheden variëren van de kaasschaafmethode die in 7 werd voorgesteld tot de soms zeer ver gaande bezuinigingen waarvoor in project 12 de mogelijkheden zijn geschetst. Op 8 februari is echter al gebleken dat er voor de meest vergaande scenario s op dit moment zeer weinig draagvlak is. Het voorstel is om de minder ingrijpende zaken uit 12 op het gebied van het beperken van beheer- en onderhoud in 7 te benoemen. 13. Bestuursaangelegenheden Gelet op de reacties van de fracties wordt voorgesteld om het voorstel 2.1 Rekenkamercommissie niet over te nemen. Het voorstel 2.5 wordt meegenomen in de uitwerking van de Organisatieontwikkeling. Voorgesteld wordt om de overige voorstellen over te nemen. 14. Taakstelling organisatie Voorgesteld wordt om de voorstellen 2.1. Afromen representatie en 2.2. halvering budget voor kerstpakketten over te nemen. Voorgesteld wordt om het voorstel om de ambtenaren te laten betalen voor koffie/thee niet over te nemen.

14 Organisatie ontwikkeling In het ombuigingsvoorstel wordt uitgegaan van een besparing van in 2012 oplopend tot in Op dit moment ontbreekt het nog aan een onderbouwing van deze bedragen. Voorgesteld wordt om de besparingen voorlopig in te boeken naar realiseerbare bedragen van in 2012 oplopend tot in Bij de verdere uitwerking van de visie op de organisatie en een bijbehorende kerntakendiscussie zullen de besparingsmogelijkheden op de organisatie verder worden uitgewerkt. De besparing van in 2015 zal bij de uitwerking als taakstelling worden meegenomen. 4. Aanvullende voorstellen Reeds eerder is geconcludeerd dat de ingediende voorstellen over het algemeen niet innovatief zijn. Het college heeft de raad toegezegd om met een aanzet te komen om enkele onderwerpen/ beleidsvelden te selecteren die nog nader onderzocht gaan worden. De insteek bij deze nadere uitwerking is te zoeken naar mogelijkheden om door een innovatieve aanpak met minder middelen minimaal dezelfde maatschappelijke prestatie te leveren. Het college heeft de volgende onderwerpen geselecteerd: 1. Sport 2. Onderwijs 3. Subsidies 4. Beheer en onderhoud openbare ruimte: Chemische onkruidbestrijding op verharding Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders De actuele bezuinigingsopgave om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren is: 2011: Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Niet van toepassing. Tijdspad, monitoring en evaluatie 1. Eerste bespreking van de voorgestelde bezuinigingen in de Opiniërende Raad van 29 maart Besluitvorming in de raad van 26 april over voorgestelde bezuinigingen, waar de (meerderheid van de) raad tijdens de opiniërende raad van 29 maart overeenstemming over heeft bereikt. 3. Tweede bespreking van de voorgestelde bezuinigingen bij de behandeling van de Zomernota in de Opiniërende Raad van 14 juni 2011.

15 Definitieve besluitvorming over de voorgestelde bezuinigingen bij de behandeling van de zomernota in de besluitvormende raad van 28 juni Na besluitvorming door de raad over de te nemen bezuinigingsmaatregelen de financiële consequenties verwerken in de begroting Advisering en besluitvorming over aanvullende/innovatieve voorstellen eind 2011/begin Externe communicatie: Betrokken verenigingen, instellingen en bewoners moeten tijdig en volledig worden geïnformeerd over de consequenties van de genomen besluiten. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, J.H. Koetsenruijter M.C. Boevée

16 Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2011; b e s l u i t : 1. De aanvullende bezuinigingsopgave voor 2011 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2011 met een totale omvang van en het resterende nadelige saldo van ten laste te brengen van het rekeningresultaat De bezuinigingsomvang voor 2012 vast te stellen op In te stemmen met de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor 2012 met een totale omvang van Kennis te nemen van het besluit van het college om voor de volgende onderwerpen/beleidsvelden te komen met aanvullende voorstellen om op innovatieve wijze met minder middelen minimaal dezelfde maatschappelijke prestatie te leveren: 1. Sport 2. Onderwijs 3. Subsidies 4. Beheer en onderhoud openbare ruimte: Chemische onkruidbestrijding op verharding Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 26 april 2011 De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C. Boevée

17 BIJLAGE 2 Reacties en opmerkingen fracties op Ombuigingsvoorstellen Opiniërende Raad 8 februari 2011 Algemeen: PRO Sliedrecht heeft met veel belangstelling kennis genomen van de ombuigingsvoorstellen van het college. Waardering hebben we voor het feit dat er meer voorstellen zijn in EURO s, dan er in werkelijkheid op dit moment nodig zijn. Dit schept gelukkig ruimte voor keuzes. Helaas is de eerste constatering dat bij het college ombuigingsvoorstellen niet gelijk staan aan bezuinigingen. Wij hebben het voorstel per programma besproken en langs de lat van ons verkiezingsprogramma en het in meerderheid geaccordeerde raadsprogramma gelegd. PVDA Al bij het schrijven van het raadsprogramma van de coalitie wisten we dat er veel bezuinigingen aan zaten te komen. Vandaar dat er daarover ook afspraken zijn gemaakt. De fracie van de PvdA laat zich dan ook bij mogelijke keuzes nadrukkelijk leiden door het raadsprogramma. Daar staat dat minima regelingen en kwijtscheldingsregelingen, voorzieningen voor de ontwikkelingen van kinderen en voor mensen met een beperking het verenigingsleven van Sliedrecht. zoveel mogelijk worden ontzien bij bezuinigingen. En ten tweede dat Het verhogen van de woonlasten voor wat betreft de OZB gaat niet verder dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging. In bijna alle bezuinigingsvoorstellen worden voorstellen al geacht te kunnen worden gerealiseerd en al te starten in Omdat de bezuinigingsopgave per jaar niet dezelfde is, ga ik ervan uit dat ook het schuiven van bedragen naar andere jaren een politieke keus kan zijn. Wi willen ons in eerste instantie richten op: a) het tekort per 1 juli 2011 (nu de in de tabel op slide 13 van de presentatie) en b) het tekort in 2012 SGPCU In grote lijnen: 1. Complimenten voor de wijze waarop het traject van de ombuigingsvoorstellen is verlopen. De raad is op meer momenten betrokken geweest bij de voorstellen en heeft nu, naar wij menen, voldoende houvast om een redelijk afgewogen oordeel te vormen. Ik noem ook nog even de ambtelijke voorbereiding die best een pluim verdiend. Met name het laatste overzicht blijkt voor onze fractie een handig hulpmiddel te zijn bij het bepalen van de keuzes. Dat wil overigens niet zeggen dat wij onze keuzes louter laten bepalen door de cijfers en opbrengsten. Het gaat ons om de gevolgen, de impact. Tussen haakjes: ik ga er vanuit dat ook onze openstaande technische vragen op korte termijn beantwoord worden. 2. De keuzes die wij moeten maken zijn in veel gevallen ook pijnlijke keuzes. Daar moeten we ons ook terdege van bewust zijn. Het lijkt mij ook niet de bedoeling om die keuzes uit de weg te gaan of om vooruit te schuiven, maar om klip en kaar te noemen waar je voor sta of waarop je al dan niet zou willen bezuinigen. Daar daag ik de raad ook toe uit. 3. Bij de begrotingsbehandeling heb ik een aantal dingen geroepen, onder meer: Kijk met nieuwe ogen naar oude budgetten en stel je zelf vragen als: is dit nog nodig, kan het niet anders en effectiever en efficiënter. Maak de ommezwaai van zorgen voor naar zorgen dat. Ik heb ook een aantal posten genoemd waarop bespaard zou kunnen worden zoals de schoolbegeleiding, cultuurbeleid, sportraad.

18 Gelet op het overzicht van de ombuigingsvoorstellen constateer ik dat er ruimte is tussen de bezuinigingsopgave en de totaal te realiseren besparingen. Deze ruimte bedraagt 1,3 mln. In 2013 loopt het wat af maar hij blijft wel ruim boven het miljoen. Dat geeft ruimte om een aantal posten te noemen die in onze optiek niet direct of voorlopig niet aangesproken of ingeboekt behoeven te worden: Als we voornoemde 5 posten optellen bedraagt dit in totaal ca ,00 voor 2012 en kan dus ruimschoots worden opgevangen door de besparingsruimte van 1,3 mln. Raadhuis ,00 Waterbus ,00 OZB ,00 Volière 7.000,00 Leerlingenvervoer ,00 TOTAAL ,00 Dit betekent voorzitter, dat wij alle andere posten in principe wel in aanmerking willen laten komen voor een bezuiniging of kostenbesparing. Daarbij is het overigens niet onbelangrijk op welke wijze die besparing wordt gerealiseerd. Neem het onderhoud. Onze fractie vraagt u ook de bestaande doeluitkeringen van het rijk te benutten voor het onderbrengen van kostenposten. U noemt zelf de subsidie peuteropvang en home start. Maar je zou bijvoorbeeld ook de kosten van de logopedie (64.000,00) en het schoolmaatschappelijk werk ten laste kunnen brengen van de vernieuwde ruimere en hogere doeluitkering Onderwijs(achterstanden)beleid. Dit is écht een tip. Nog een enkel aandachtspunt: bij ombuigingen is het altijd interessant of en hoe je meer uit de markt kunt halen. Zo is het onze vraag of het baggerfestival misschien ook zonder subsidie zou kunnen draaien? Ook valt er best wel wat te zeggen voor het (verder) privatiseren van sportaccommodaties, al zijn we daar op voorhand wel wat huiverig voor. Maar misschien moet je het gewoon eens onderzoeken. Zie zo n voorstel ook in het licht van een eventuele kerntakendiscussie. VVD De VVD heeft met warme belangstelling uitgekeken naar de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente Sliedrecht. Er is vorig jaar al aangegeven dat er flink bezuinigd zou moeten gaan worden en de Raad mocht daarover in een vroeg stadium van gedachte wisselen. Dit was in de vorm van een brainstorm gegoten omdat de bezuinigingsopgave niet gering was. Een vroegtijdige brainstorm zou vernieuwende mogelijkheden opleveren. Vernieuwende mogelijkheden zijn ver te zoeken in dit voorstel van de gemeente Sliedrecht. Dat constateert u zelf al in uw begeleidend schrijven. Op hoofdlijnen hebben wij de volgende richtinggevende opmerkingen: 1. De bezuiniging waartoe de gemeente zich genoodzaakt ziet, worden te simpel afgewenteld op de burger. Zoals ieder persoon of gezin keuzes moet maken als inkomsten tegenvallen en de broekriem moet aantrekken, zo doet de gemeente Sliedrecht op dit moment te weinig aan het strak trekken van de gemeentelijke riem. 2. Mogen wij u eraan herinneren dat bezuinigen betekent dat u uw eigen financiën moet inkrimpen i.p.v. meer bij iemand anders te halen? 3. De bezuinigingsvoorstellen lijken voldoende om de komende tekorten te kunnen dekken, maar veel voorstellen zijn alleen boekhoudkundig van aard en hebben niets van doen met de werkelijke uitgaven en/of inkomsten van onze Gemeente; 4. Zogenaamde bezuinigingen, zoals Homestart, worden nu gefinancierd uit andere rijkspotjes; 8. We constateren een hoog risicoprofiel bij de projecten, waarbij het inzicht in de uitgaven én de financiering voortdurend wordt vertroebeld door mutaties op reservepotjes of de hoop op subsidies van provincie of het rijk. We spreken onze zorg uit dat een dergelijke sturing op projecten gaat zorgen voor onvoorziene tegenvallers, of liever gezegd tegenvallers die we hadden kunnen voorzien _agpt 7 Bijlage 2 Opmerkingen raad per voorstel.doc - 2/12-

19 Zonder uitputtend te zijn volgen hierna de volgende adviezen en opmerkingen over een aantal specifieke posten t.a.v. de bezuinigingsvoorstellen: a. Laten we ons richten op bezuinigingen die er echt toe doen: werkelijke euro s die we uitgeven of binnenkrijgen en geen boekhoudkundige trucs of verschuiven van potjes; b. eerst snijden in ons eigen apparaat, dan pas de burgers lastigvallen; k. Geld reserveren voor nieuw beleid, welk nieuw beleid? Laten we eerst orde op zaken stellen, en nieuw beleid initiëren wanneer het ook financieel kan. l. We adviseren dringend het inzicht in de projecten te verhogen, de onlangs ontvangen voortgangsrapportage is een begin, maar het is niet genoeg. Dat betekent niet nog meer informatie, maar betere compacte stuurinformatie. De VVD wil hieraan graag een bijdrage leveren. m. Breng het aantal potjes, reserves terug naar een te overzien aantal, zeker niet een uitbreiding met een zogenaamd innovatiefonds. In een volgende raadsvergadering overweegt de VVD, indien nodig een alternatief bezuinigingsvoorstel in te dienen dat meer recht doet aan de echte euro s die we zullen moeten besparen, zonder de burger en bedrijven nodeloos te belasten, ook die hebben het al zwaar genoeg. CDA De CDA-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het overzicht van bezuinigingsopties zoals aangereikt door het college. Deze voorstellen hebben we als leidraad gebruikt bij de interne besprekingen. Er zijn bezuinigingen die betrekking hebben op de gemeentelijke organisatie en er zijn bezuinigingen die betrekking hebben op burgerparticipatie. Er zijn bezuinigingen op papier en er zijn bezuinigingen in de praktijk. Er zijn bezuinigingen die direct merkbaar zijn en er zijn bezuinigingen waar niemand iets van merkt. Maar het moge duidelijk zijn dat uiteindelijk toch iedereen in Sliedrecht iets zal voelen, direct of indirect, van de keuzes die we met elkaar maken. Bezuinigen lukt immers niet zonder pijnlijke keuzes te maken. Het nadenken over bezuinigingen is en blijft een pittige klus. Dat hebben we met elkaar wel ervaren. Uitdelen is immers vele malen plezieriger dan zaken wegsnijden. In de CDA fractie hebben we er voor gekozen eerst te spreken over de kaders die we in dit verband als leidend zien. Het gaat in eerste instantie en ook vanavond om de hoofdlijnen. Zo zal ik u nu ook informeren over de gedachten en keuzes van de CDA fractie. De leidende kaders zal ik aangeven aangevuld met enkele voorbeelden. Vervolgens hebben we het meegeleverde excelbestand gezamenlijk ingevuld dat we het college ook vanavond zullen aanreiken. De hoofdlijnen Het CDA is van mening dat een aantal voorzieningen zo veel mogelijk moet worden ontzien. In het raadsprogramma zijn hier afspraken over gemaakt. Het gaat hierbij om het bekende rijtje de minimaregelingen, kwijtscheldingsregelingen, voorzieningen voor de ontwikkeling van kinderen, voor mensen met een beperking en het verenigingsleven. Dit kader heeft het CDA dan ook als uitgangspunt genomen bij het beoordelen van de bezuinigingsmogelijkheden. Voorzitter dit als eerste impressie van de gedachten zoals die leven binnen de CDA fractie. De fractie wacht de concrete voorstellen zoals u opneemt in de zomernota 2011 en de begroting 2012 af om vervolgens tot definitieve besluiten te komen _agpt 7 Bijlage 2 Opmerkingen raad per voorstel.doc - 3/12-

20 1. Sport PRO: De bezuinigingen op sport van ca zijn in verhouding tot de taakstelling 10%, echter 2 opmerkingen hierover Is het mogelijk de ambtelijke bijstand aan de sportraad te laten vervallen, en het bedrag toe te voegen aan het budget van de sportraad, als mede de sportraad gratis vergaderruimte aan te bieden in de gemeentelijke gebouwen, waardoor de vaste kosten voor de sportraad verminderen, en zij op die wijze in staat blijven de wielerronde en de sportverkiezingen te blijven organiseren. En voor ieder die vrijdag op het sportgala aanwezig was, heeft met eigen ogen kunnen zien welke impact dit heeft voor de Sliedrechtse bevolking en de vele vrijwilligers binnen de sport. Hoe hard is de bezuiniging op de voetbal van Hebt u al een reactie van de VV Sliedrecht? Als dit niet gehaald wordt, legt u de rekening bij alle andere verenigingen neer. Dit schept geen duidelijkheid. Als de overige verenigingen de tarieven moeten laten stijgen, kan dit gevolgen hebben voor het SMS kinderfonds (SDD en dus weerindirect Sliedrecht) en voor de sportbeoefening in den brede. PVDA 1. Sport Tabel H1 blz. 6 Nr. 1 Sportraad; de korting handhaven. De activiteiten die volgens de brief sneuvelen (de wielerrond e.d). Jammer, maar gaat niet om actieve sport. Nr. 6 Overdracht onderhoud aan VV Sliedrecht; Niet doen of pas na 2012 met betere voorbereiding. Ze zullen ook al veel zelf-werk moeten doen bij het renoveren van de accommodaties. Bovendien: als de voetbal blijft op de huidige plek zal renovatie, waarbij ook gerekend mag worden op vrijwilligers. VVD 10. Bij Sport wordt een extra huurverhoging gebruikt als sluitpost van de bezuinigingen, alsof deze extra verhoging niet leidt tot financiële pijn bij de sportverenigingen. Het raadsprogramma belooft het ontzien van de verenigingen, dit lijkt een valse belofte te worden. h. Voor ons leidt de voorgestelde bezuiniging op de Sportraad ertoe dat de sportraad in het geheel afgeschaft kan worden; Ten aanzien van het verenigingsleven geen extra huurverhoging van sportaccommodaties 2. Accommodatiebeleid PRO: PRO Sliedrecht kan zich vinden in de bezuiniging op de opstalverzekering door het verhogen van het eigen risico, maar wij zijn geen voorstander van het vormen van een voorziening verzekering gebouwen. Wij geven er de voorkeur aan dat de Algemene Reserve éénmalig verhoogd wordt met PRO Sliedrecht heeft zich altijd verzet tegen de verkoop van de gemeentewoningen, maar gezien de teksten in de Brede Doorlichting over de exploitatiekosten van het gemeentelijk woningbezit, moeten wij op dit punt onze mening bijstellen, en u adviseren, deze woningen zo snel mogelijk af te stoten. Wij hebben ergens de suggestie gezien om over te gaan tot veilen, op zich hebben wij hier niets tegen, maar de belangen van de huidige huurders moeten wel gewaarborgd zijn en blijven. Ook vragen wij aandacht voor de groep, die moeilijkheden heeft om voor een reguliere huurwoning in aanmerking te komen. Voor PRO Sliedrecht is de verkoop van het raadhuis een allerlaatst redmiddel. Met andere woorden niet doen. De geraamde opbrengsten worden misschien wel in een fonds gestort, maar de kans dat deze gebruikt gaat worden als grabbelton is reëel. Weg is weg is hier van toepassing _agpt 7 Bijlage 2 Opmerkingen raad per voorstel.doc - 4/12-

Van : Opiniërende raadsbijeenkomst, raadhuis, Langeveldplein 30 Datum : 8 februari 2011, aanvang na de hamerraad Aanwezig : J.J. Huisman, voorzitter

Van : Opiniërende raadsbijeenkomst, raadhuis, Langeveldplein 30 Datum : 8 februari 2011, aanvang na de hamerraad Aanwezig : J.J. Huisman, voorzitter VERGADERVERSLAG Van : Opiniërende raadsbijeenkomst, raadhuis, Langeveldplein 30 Datum : 8 februari 2011, aanvang na de hamerraad Aanwezig : J.J. Huisman, voorzitter D. van Meeuwen M. Visser T.C.C. den

Nadere informatie

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009 Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Voorgesteld besluit: 1. Vaststellen

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college,

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college, Boekel- Venhorst Betreft: Begroting 2015 Geacht college, De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2015. Zoals in dit document staat is

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

13 Stiens, 1 december 2015

13 Stiens, 1 december 2015 13 Stiens, 1 december 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/56 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: R. Rozendal E-mail: r.rozendal@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576659.

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders 25 januari 2011 nummer 04 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de waarnemend secretaris J. van Belzen L.J. Gebben B.J. Nootenboom C. Versendaal S.J.A.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

- Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014 Kerntakendiscussie Besluitdocument 2014

- Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014 Kerntakendiscussie Besluitdocument 2014 Regnr.: Agendapunt: 4 Kerntakendiscussie besluitdocument Onderwerp: Bezuinigingen De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 13-11-2014 Gelezen hebbende: - Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 15 Raadsvergadering: 5 juli 2012 Voorstelnummer: 2012/ 42 Stiens, 29 februari 2012 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli Aan de leden van de raad. Betreft: Voorstel met toelichting Agendering: 26 mei 2015 GEMEENTE Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli GEMEENTE RUNWAAROEN *0m1MMXIt Ontvangstdatum: 4-6-2015 Behandelend

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan.

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan. Geachte raadsleden, raadsvoorstel Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan. Beslispunten 1. Een bedrag van. 530.071,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve Meerstad

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd?

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd? Vervolg-aanvullende vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel 40 Rvo betreffende bestemming gebouw de Morgenster en beantwoording college. 16 mei 2011 Op 21 april 2011 heeft u in

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP: Subsidieverlening t.b.v. een nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum te Minnertsga (MFC). VOORSTEL 1. Aan de vereniging van Plaatselijk Belang te Minnertsga een eenmalige

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie