Het strategische plan van de Vlaamse Regering betreffende de doelstellingen van het samenwerkingsverband GDI- Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het strategische plan van de Vlaamse Regering betreffende de doelstellingen van het samenwerkingsverband GDI- Vlaanderen"

Transcriptie

1 GDI-Vlaanderen-plan : de uitbouw en exploitatie van GDI-Vlaanderen als een geografische kruispuntbank, waarbij geografische informatie vlot bruikbaar wordt voor zowel overheid, burger als bedrijf Het strategische plan van de Vlaamse Regering betreffende de doelstellingen van het samenwerkingsverband GDI- Vlaanderen 1

2 Inhoudstabel 1 Inleiding Strategische en operationele doelstellingen De digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties uitbouwen Een geïntegreerd geoportaal met geïntegreerde netwerkdiensten Een gedigitaliseerd proces van de stedenbouwkundige vergunning Een gedigitaliseerd proces van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie Harmonisering procedures rechten van voorkoop Verdere uitbouw en beheer van databank ondergrond Vlaanderen (DOV) als uniek loket door beheerders van ondergrondgegevens Ontwikkeling van een multimodale routeplanner Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (Middenschalig referentiebestand-wegen) Het voeren van een actief beleid voor het hergebruik van geografische informatie Het ontsluiten en uitwisselen van geo-informatie tussen de beheerders en gebruikers van kabel en leidinginformatie bevorderen Opbouw en beheer grootschalig referentiebestand (GRB) Het Flemish Positioning Service biedt een nauwkeurige en betrouwbare positiebepaling aan op basis van satellietnavigatie Ontwikkeling generiek informatieplatform openbaar domein (GIPOD) Innovatief aanbesteden Landbouwimpactstudie (LIS) Een efficiënte intrabestuurlijke dienstverlening uitbouwen De uitbouw van de GDI als een geografische kruispuntbank Bundeling van de initiatieven met betrekking tot de realisatie van (geo)- informatie-infrastructuren door middelen en expertise samen te brengen Een efficiënte interbestuurlijke dienstverlening uitbouwen Bijhouding door de gemeenten van een centraal referentie adressenbestand (CRAB) Aanmaak en beheer van een gebouwenregister Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (MRB-wegen) Bijhouding grootschalig referentiebestand (GRB) Opbouw en beheer van de Vlaamse hydrografische atlas door beheerders van waterwegen (VHA)

3 1 Inleiding Dit GDI-Vlaanderen-plan (GDI-plan) is het strategisch beleidsdocument van de Vlaamse Regering waarin de doelstellingen voor het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen worden vastgelegd voor de periode Het GDI-plan steunt op de beleidsprioriteiten inzake geografische informatie die geformuleerd zijn in de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid De bedoeling is om de GDI-Vlaanderen uit te bouwen als een geografische kruispuntbank, waarbij geografische informatie vlot bruikbaar wordt voor zowel overheid, burger als bedrijf. De drie strategische doelstellingen hebben bijgevolg betrekking op de dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties, de intrabestuurlijke dienstverlening en de interbestuurlijke dienstverlening. Het opzetten van een geografische kruispuntbank steunt op een ondubbelzinnige en eenmalige registratie van referentieobjecten. Een zestal referentieobjecten zijn hierbij cruciaal: personen, adressen, kaart, bedrijven, gebouwen en percelen. De registraties van zulke referentieobjecten worden authentieke registraties genoemd als ze leiden tot een authentieke gegevensbron. Dergelijke gegevensbronnen worden opgezet om te voldoen aan wettelijke of decretale regels. De Vlaamse Regering bepaalt de authentieke geografische gegevensbronnen op voorstel van de stuurgroep. Het opzetten van registers zijn kritieke fundamenten voor het opzetten van een GDI als kruispuntbank. Zonder deze bestanden (registers) zijn de noodzakelijke koppelingen niet mogelijk. Door het eenmalig inzamelen en meervoudig gebruik, de vermindering van de administratieve lasten en verhoogde rechtszekerheid kunnen authentieke bronnen de grondslag vormen voor een betere dienstverlening van de overheden in Vlaanderen aan burgers, bedrijven en organisaties. Om de GDI-Vlaanderen tot een geografische kruispuntbank uit te bouwen, moet het bijhouden van geografische gegevens geïntegreerd worden in de bestuurlijke processen en moeten authentieke geografische gegevens opgezet worden en via geografische netwerkdiensten aangeboden worden. Geografische netwerkdiensten vormen immers de technische oplossing om de vlotte beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van actuele gegevens te verzekeren. Per strategische doelstelling zijn er operationele doelstellingen opgemaakt met telkens hun beoogde output en hun beoogd effect. Om deze doelstellingen te kunnen opvolgen en evalueren zijn de nodige indicatoren en prestatienormen uitgewerkt. Het gaat om meetbare indicatoren waarmee de realisatiegraad van het plan halfjaarlijks kan worden opgevolgd. Per operationele doelstelling dient een fiche te worden opgemaakt waarin de randvoorwaarden en afhankelijkheden worden aangegeven. Deze zullen in het GDIuitvoeringsplan worden uitgewerkt. Het is niet de bedoeling dat voor elke operationele doelstelling er jaarlijkse prestatienormen bepaald worden. De prestatienormen kunnen eventueel ook verduidelijkt worden in een uitvoeringsplan. Voor alle doelstellingen waarvoor nog geen prestatienormen bepaald zijn, dient op de stuurgroep GDI-Vlaanderen te worden aangegeven wat de engagementen zijn. 1 Geografische informatie: naar een moderne, geïntegreerde digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid. 3

4 Door middel van een GDI-uitvoeringsplan zal de uitvoering van het GDI-plan door de Vlaamse Regering worden vormgegeven. 2 Strategische en operationele doelstellingen 2.1 De digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties uitbouwen GDI-Vlaanderen zal in de periode de digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties uitbouwen Met het oog op een betere digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties worden in de periode een 14-tal operationele doelstellingen geformuleerd als concrete realisaties met betrekking tot de GDI. Deze doelstellingen zijn te situeren op 3 sporen: mobiliteit en logistiek, vastgoed en perceel en economie Een geïntegreerd geoportaal met geïntegreerde netwerkdiensten Tabel: A1 De bedoeling is om in 2011 een generieke geovisualisatie omgeving te realiseren met het oog op de vlotte realisatie van burger en ondernemingsgerichte projecten Een gedigitaliseerd proces van de stedenbouwkundige vergunning Tabel: A2 Dit beoogt de informatie-uitwisseling tussen alle mogelijke actoren bij het bouwaanvraagproces te digitaliseren en stroomlijnen gaande van de aanvraag (burger, onderneming, architect) tot en met de statistische verwerking van de verschillende gegevens en de eventuele uitvoering van de werken. Dit vertrekkende vanuit de beschikbare authentieke databronnen en aangevuld met de door de verschillende processen gegenereerde data. De finaliteit van deze doelstelling is dat de burger (bouwheer of de betrokken architect) digitaal een bouwaanvraag kan indienen, rechtstreeks toegang heeft tot alle relevante documenten (adviezen, vergunning, ), de status van de aanvraag kan opvolgen over heel de levensduur en in dialoog kan treden met alle betrokken diensten van de overheid via één loket Een gedigitaliseerd proces van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie Tabel: A3 4

5 Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie is een papieren formulier dat de notaris gebruikt om informatie op te vragen bij het gemeentebestuur wanneer tot de eigendomsoverdracht van een onroerend goed wordt overgegaan. De ambtenaar van het lokale bestuur haalt deze informatie zowel uit gegevensbronnen in het gemeentebestuur als uit externe gegevensbronnen die afkomstig zijn van andere overheden. De levertijd van het inlichtingenformulier, 30 dagen is een van de elementen die de huidige doorlooptijd van de eigendomsoverdracht nadelig beïnvloedt. Via een grondige digitalisering van de gegevensuitwisseling van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie kan aan deze problematiek tegemoet worden gekomen. De doelstellingen van een digitalisering van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie zijn: Het bereiken van een grote administratieve vereenvoudiging voor de overheidsdiensten en notarissen; Het verhogen van de rechtszekerheid door het beschikken over correcte authentieke geo-data m.b.t. vastgoedinformatie; Kwaliteitsverhoging en realisatie van belangrijke authentieke gegevensbronnen rond ruimtelijke plannen, vergunningen etc. bij alle beleidsniveaus Harmonisering procedures rechten van voorkoop Tabel: A4 Ter uitvoering van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten is het Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen belast met de ontwikkeling van een informatiesysteem voor de opbouw, het beheer en de bekendmaking van het geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten. Alle aanbiedingen en uitoefeningen van voorkooprechten zullen via het e-voorkooploket verlopen, dat wordt beheerd door de Vlaamse grondenbank Verdere uitbouw en beheer van databank ondergrond Vlaanderen (DOV) als uniek loket door beheerders van ondergrondgegevens Tabel: A5 De finaliteit van deze doelstelling is een blijvende en betere beschikbaarheid van alle gegevens en informatie over de ondergrond (geologie, grondwater, geotechniek, bodem) en kwaliteitsgarantie m.b.t. ter beschikking gestelde gegevens Ontwikkeling van een multimodale routeplanner Tabel: A6 Deze doelstelling beoogt de bouw van een multimodale routeplanner (een routeberekening die rekening houdt met alle mogelijke vervoersmogelijkheden: auto, fiets, te voet en openbaar vervoer) die kan worden ingebouwd in netwerkdiensten. Die routeplanner maakt gebruik van het middenschalig wegenbestand 2 en houdt rekening met de dienstregelingen van de openbare vervoersmaatschappijen. Daardoor kunnen de eindgebruikers een betere 2 Zie

6 afweging maken tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. In combinatie met het CRAB is bovendien een exacte plaatsbepaling op huisnummers mogelijk Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (Middenschalig referentiebestand-wegen) Tabel: A7 Een actueel en gebiedsdekkend wegenbestand met officiële straatnamen en wegnummers, dat wordt bijgehouden door de wegbeheerders in Vlaanderen. Het is een basisbestand voor het opzetten van een performant verkeers en vervoerssysteem. Dat wegenbestand, dat onder meer wegassen bevat, kan op korte termijn gerealiseerd worden en kan zo de eerste gebiedsdekkende realisatie van de wegassen van het GRB vormen Het voeren van een actief beleid voor het hergebruik van geografische informatie Tabel: A8 Om de concurrentiekracht van de Vlaamse bedrijven te verhogen, zal een actief beleid voor het hergebruik van de geografische informatie en diensten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen worden gevoerd Het ontsluiten en uitwisselen van geo-informatie tussen de beheerders en gebruikers van kabel en leidinginformatie bevorderen Tabel: A9 Het kabel en leiding informatie portaal, dat in 2007 werd opengesteld, draagt bij tot een betekenisvolle administratieve vereenvoudiging bij de uitvoering van werken in de buurt van kabels en leidingen. Professionele planaanvragers kunnen automatisch de nodige plannen aanvragen bij de beheerders van kabels en leidingen. De nutsmaatschappijen kunnen echter nog geen digitale informatie uitwisselen over de ligging van kabels en leidingen. Het informatiemodel kabels en leidingen (IMKL) dient hiervoor te worden geïmplementeerd. Dat model bepaalt hoe kabels en leidingen worden voorgesteld en welke informatie moet worden uitgewisseld tussen de verschillende actoren Opbouw en beheer grootschalig referentiebestand (GRB) Tabel: A10 Het GRB is een digitale kaart van Vlaanderen die in de loop van 2015 gebiedsdekkend beschikbaar zou moeten zijn voor het Vlaamse grondgebied. Het GRB bevat grootschalige gegevens van o.a. gebouwen, percelen, wegen, waterlopen, Hiermee vormt het GRB een algemeen kader voor het gebruik en de uitwisseling van alle grootschalige geografische gegevens in Vlaanderen. Tevens is een gewaarborgde bijhouding voorzien van het GRB. 6

7 Het Flemish Positioning Service biedt een nauwkeurige en betrouwbare positiebepaling aan op basis van satellietnavigatie Tabel: A11 FLEPOS (Flemish Positioning Service) is een openbare dienst verleend door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen die, via een netwerk van permanent opgestelde GNSS-referentiestations, observatiedata ter beschikking stelt voor nauwkeurig plaatsbepaling met het Global Navigation Satellite System (GNSS). Het FLEPOS-netwerk is gebiedsdekkend voor het Vlaamse Gewest. FLEPOS richt zich in 1 ste plaats tot de professionele gebruiker (landmeter, studiebureau, ) die met behulp van een hoogwaardige GNSS-ontvanger een nauwkeurige, betrouwbare en uniforme plaatsbepaling op cm-niveau wenst te bekomen binnen Vlaanderen. Daarnaast biedt FLEPOS data aan voor wetenschappelijke doeleinden Ontwikkeling generiek informatieplatform openbaar domein (GIPOD) Tabel: A12 Met GIPOD zal het mogelijk zijn om op een geïntegreerde wijze informatie uit te wisselen over veranderingen op het openbaar domein, bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden of manifestaties. Bij de uitvoering van infrastructuurprojecten dient de hinder voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperkt te worden en dient daarover duidelijk te worden gecommuniceerd Innovatief aanbesteden Tabel: A13 De GDI is een uitermate geschikt vehikel om via innovatie van Vlaanderen een sterkere regio te maken. De uitbouw van de GDI zal innovatie stimuleren doorheen de hele waardeketen en, vice versa, innovatie zal de uitbouw van de GDI mogelijk maken. Dit geldt in de eerste plaats aan de vraagzijde, d.w.z. bij de overheden als gebruikers van geografische informatie. Innovatieve oplossingen gebaseerd op kwaliteitsvolle, actuele en vlot toegankelijke geografische informatie stellen de overheden immers in staat om hun beleid en opdrachten meer doeltreffend en efficiënt uit te voeren Landbouwimpactstudie (LIS) Tabel: A14 Landbouwpercelen in Vlaanderen kunnen een verschillende gebruikswaarde hebben. Via een landbouwimpactstudie wordt de impact hiervan bij ruimtelijke ontwikkelingen in kaart gebracht. 2.2 Een efficiënte intrabestuurlijke dienstverlening uitbouwen 7

8 GDI-Vlaanderen zal in de periode een efficiënte intrabestuurlijke dienstverlening uitbouwen De uitbouw van de GDI als een geografische kruispuntbank Tabel: B1 De Europese INSPIRE-richtlijn 3 verplicht de lidstaten vanaf 15 mei 2009 om hun geografische gegevens beschikbaar te stellen aan het publiek en overheidsinstanties. Die beschikbaarstelling zal tussen nu en 2019 gerealiseerd moeten worden via geografische netwerkdiensten. Tevens dienen metadata te worden opgesteld alsook een harmonisering van datasets. Een geografische kruispuntbank is noodzakelijk voor de ondersteuning van het Vlaamse grondgebonden beleid, het Vlaamse e-governmentbeleid en het Europese milieubeleid volgens de INSPIRE-richtlijn Bundeling van de initiatieven met betrekking tot de realisatie van (geo)-informatie-infrastructuren door middelen en expertise samen te brengen Tabel: B2 Het MAGDA-platform zorgt voor de ontsluiting van alfanumerieke authentieke bronnen. Het zorgt ervoor dat gegevens van verschillende overheidsinstanties op elkaar worden afgestemd, zodat burgers en bedrijven op een eenvoudige manier alle relevante informatie kunnen consulteren. Het GDI-platform, dat nodig is voor de realisatie van de INSPIRErichtlijn, deelt dezelfde ambitie, maar dan met geografische gegevens. De koppeling tussen beide platformen biedt een onuitputtelijke bron van diensten en producten die de dienstverlening aan de burgers, bedrijven en organisaties sterk uitbreiden en de administratieve lasten kunnen reduceren. 2.3 Een efficiënte interbestuurlijke dienstverlening uitbouwen GDI-Vlaanderen zal in de periode een efficiënte interbestuurlijke dienstverlening uitbouwen Bijhouding door de gemeenten van een centraal referentie adressenbestand (CRAB) 3 Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap. 8

9 Tabel: C1 Het centraal referentie adressenbestand wordt in Vlaanderen de authentieke bron inzake adressen. Het CRAB is gebiedsdekkend en bevat ruim 2,6 miljoen adressen gekoppeld aan hun geografische positie. Als alle overheden in België dezelfde straatnamen en huisnummers hanteren, zal dat ook de dienstverlening aan burgers en ondernemingen ten goede komen Aanmaak en beheer van een gebouwenregister Tabel: C2 De bedoeling is om vanuit de Vlaamse administratie te komen tot één gebouwenregister, zodat bestuursniveau overschrijdend, gemeenschappelijke eigenschappen decentraal bij gehouden worden in één register. Hierdoor hoeven overheidsinstanties niet langer afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar gelijkaardige of dezelfde gebouweninformatie in te zamelen. Zo kunnen zij zich toespitsen op hun kerntaken en het gebouwenregister lokaal voor eigen doeleinden verrijken met eigen data Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (MRB-wegen) Tabel: C3 Er wordt onderzocht in welke mate er op basis van weginformatie ingezameld door ondermeer het NGI, het, het Departement MOW en het Agentschap Wegen en Verkeer een officieel wegenbestand kan opgezet worden Bijhouding grootschalig referentiebestand (GRB) Tabel: C4 Aan het GRB worden de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd die ontstaan ten gevolge van afwijkingen sinds de opmaak van het GRB of de laatste bijhouding ervan. Deze kunnen het gevolg zijn van terreinmutaties, alsmede de correctie van fouten en de aanvulling van onvolledigheden die tijdens de opmaak of bijhouding van het GRB zijn ontstaan Opbouw en beheer van de Vlaamse hydrografische atlas door beheerders van waterwegen (VHA) Tabel: C5 De Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) is een operationeel geografisch informatiesysteem dat in Vlaanderen steeds meer als hydrografische referentie wordt gebruikt. Zo werd voor het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005, betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid, de VHA gebruikt als basis voor de indeling van Vlaanderen in bekkens en deelbekkens en voor de aanduiding van waterlichamen in uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. In de toekomst is het onder meer de bedoeling dat de VHA in de plaats kan treden van de provinciale atlassen der onbevaarbare waterlopen. 9

10 Om dergelijke initiatieven te ondersteunen is het nodig dat de VHA een juridisch statuut krijgt. De erkenning van de VHA als referentiebestand voor de hydrografie in Vlaanderen moet gebeuren in het kader van het GDI decreet. De erkenning ervan als authentieke geografische gegevensbron impliceert dat alle toekomstige initiatieven van algemeen belang, waarin hydrografische gegevens vereist zijn, verplicht gebruik moeten maken van de VHA. 10

11 GDI-plan uitbouw van GDI-Vlaanderen als een geografische kruispuntbank, waarbij geografische informatie vlot bruikbaar wordt voor zowel overheid, burger als bedrijf: doelstellingen, indicatoren en prestatienormen Strategische doelstellingen Operationele doelstellingen Beoogde output Beoogd effect Indicator Trekker + actoren A GDI-Vlaanderen zal in de periode de digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties uitbouwen 1 Een geïntegreerd geoportaal met geïntegreerde netwerkdiensten Uitbouw Vlaams geoportaal met publieke zoek raadpleeg en overdrachtdiensten Vlotte toegang tot actuele geografische informatie voor burgers, bedrijven en organisaties Gebruik van het Vlaams geoportaal, CORVE + andere deelnemers Uitbouw van een generieke geo-visualisatie omgeving (CORVE) Elke ontsluiting dmv een raadpleegdiens t en/of overdrachtdien st resulteert in een service en in een eindgebruikers applicatie (vb. geoloket) Integratie van downloadapplicatie (s) in het portaal Vastgoed en perceel 2 Een gedigitaliseerd proces van de stedenbouwkundige vergunning Een snellere afhandeling van de administratieve procedures m.i.v. een grotere rechtszekerheid voor bouwheren en particulieren Een administratieve vereenvoudiging voor architecten en behandelaars bouwaanvragen + een grotere efficiëntiewinst en rechtszekerheid voor bouwheren en notarissen Aantal digitaal ingediende bouwaanvrage n versus totaal aantal ingediende bouwaanvrage n CORVE RWO Gemeenten en provincies Implementatiev oorstel structureel beheer interbestuurlijk e gegevens Technische infrastructuur is beschikbaar Midden 2012: Regeling toegang en gebruik beschikbare authentieke databronnen De betrokken processen zijn aangepast (regelgeving, richtlijnen, ) Eind 2012: Algemene implementatie proces digitale bouwaanvraag Verankering structureel beheer proces interbestuurlijk gegevensbeheer 3 Een gedigitaliseerd proces van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie De lokale besturen kunnen alle relevante informatie over een vastgoed aan de makelaar of notaris bezorgen Verkorting van de doorlooptijd wat betreft de afhandeling van een verkoop van een onroerend goed Een grotere rechtszekerheid Totaal aantal noodzakelijk te consulteren databronnen CORVE KFBN Automatisering van de informatiestromen voor verschillende rubrieken uit het inlichtingenformulier vastgoedinformatie 11

12 4 Harmonisering procedures rechten van voorkoop De verschillende procedures voor het aanbieden en uitoefenen van een voorkooprecht worden gestroomlijnd en op elkaar afgestemd Eenvoudige toegang tot gebieden rechten van voorkoop voor aanbieders i.h.k.v. een ééngemaakt bronbestand vastgoedinformatie Vereenvoudigi ng voor de overheidsinsta nties begunstigden + VLM Begunstigden rechten van voorkoop Beschikbaarheid themabestand () Beschikbaarheid loket (VLM) Authentieke gegevensbron voor voorkooprechten 4 5 Verdere uitbouw en beheer van databank ondergrond Vlaanderen (DOV) als uniek loket door beheerders van ondergrondgegevens Databank ondergrond Vlaanderen die actueel en betrouwbaar is voor alle ondergrondgerelateerde gegevens in Vlaanderen Blijvende en betere beschikbaarheid van alle gegevens en informatie over de ondergrond (geologie, grondwater, geotechniek, bodem) en kwaliteitsgarantie m.b.t. ter beschikking gestelde gegevens Gebruik en tevredenheid DOV door beheerders van ondergrondgeg evens Dep LNE, VMM, Dep MOW + andere entiteiten die ondergrondgeg evens beheren Een decretaal kader voor beheer van de ondergrondinformatie wordt uitgewerkt Een authentieke registratie van ondergrondgegevens - erkenning als authentieke gegevensbron Mobiliteit 6 Ontwikkeling multimodale routeplanner Een multimodale routeplanner beschikbaar als netwerkdienst Het dienstenaanbod van de Vlaamse overheid beter bereikbaar maken Gebruik van de multimodale routeplanner De Lijn MIVB NMBS Meting via enquête (voor zover multimodale routeplanner beschikbaar is) 7 Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (MRBwegen) Een officieel stratenplan Een efficiënter digitaal beheer van het toeristisch en functioneel fietsroutenetwerk Commerciële wegennavigatieoplossingen kunnen verrijkt worden met officiële weginformatie Meerwaarde realiseren met behulp van informatie uit MRB-wegen AWV Gemeentelijke en andere wegbeheerders Meting via enquête (voor zover MRBwegen beschikbaar is) Economie 8 Het voeren van een actief beleid voor het hergebruik van geografische informatie Geografische gegevens zijn beschikbaar voor hergebruik Competitieve kenniseconomie Gebruik van de data door de Geo-ICTsector hoeveelheid toepassingen DDAR 9 Het ontsluiten en uitwisselen van geoinformatie tussen de beheerders en gebruikers van kabel en leidingsinformatie bevorderen teneinde schade aan kabels en leidingen te beperken Uitbaten centraal kabels en leidingen informatie portaal (KLIP) om informatie over kabels en leidingen uit te wisselen tussen kabel en leidingbeheerders en planaanvragers Een efficiëntere uitwisseling ter voorkoming van graafschade aan kabels en leidingen Liggingsplann en kunnen uitgewisseld worden via KLIP Kabel en leidingbeheerd ers Uitvoerders van grondwerken Validatie van het uitwisselingsfor maat (IMKL) Digitale planafhandeling op basis van het IMKL via het KLIP mogelijk maken 10 Opbouw grootschalig referentiebestand (GRB) Een gebiedsdekkend GRB dat vlot toegankelijk is voor netbeheerders van fysieke leidingnetten Gebruik GRB voor taken van algemeen belang Gebruik GRB voor intekening kabels en leidingen Netbeheerders van fysieke leidingnetten Eind 2013 beschikbaarheid grootschalige opname Vlaamse wegen minstens via GRBskeletmeting GRB-product is beschikbaar voor alle projectzones 4 Cursief: dit is een wenselijke prestatienorm zonder garantie op realisatie. 12

13 11 Het Flemish Positioning Service (FLEPOS) biedt een nauwkeurige en betrouwbare positiebepaling aan op basis van satellietnavigatie Nauwkeurige en betrouwbare positiebepaling Uniforme geometrische grondslag voor alle topografische opmetingen in Vlaanderen Kostenreductie door het centraal aanbieden van positiebepaling Het vergroten van het aantal gebruikersgroe pen t.o.v. het aantal bestaande Het aantal gebruikersgroepen verhogen met twee Verhogen van de betrouwbaarheid van de FLEPOS-dienstverlening Vergroten van het toepassingsgebied van de FLEPOS-dienstverlening 12 Ontwikkeling generiek informatieplatform openbaar domein (GIPOD) Operationeel GIPOD: op een geïntegreerde wijze informatie uit wisselen over veranderingen op het openbaar domein Beperking van de hinder voor burgers en bedrijven bij uitvoering van infrastructuurprojecten Gebruik en tevredenheid GIPOD door de Vlaamse nutsbedrijven De Lijn Leden Vlaamse raad voor nutsbedrijven Start implementatief ase ontwikkeling GIPOD Realisatie van GIPOD als platform voor uitwisselen van informatie over inname openbaar domein Openbaar domeinbeheer ders (AWV, gemeenten, ) 13 Innovatief aanbesteden Realisatie van een geoinnovatieplatform Realisatie van een geoinnovatiebeleid Innovatieve samenwerking sprojecten IWT Bedrijfsleven en kennisinstelling en Jaarlijks realisatie van twee proefprojecten mbt geo-innovatie Toepassing van de principes innovatief aanbesteden voor minstens 2 proefprojecten voor minstens 2 proefprojecten (binnen de twee jaar na goedkeuring masterplan innovatief aanbesteden) Tegen 2013: Uitwerking van een geo-innovatiebeleidsplan 14 Landbouwimpactstudie (LIS) Classificatie van de landbouwgebruikswaarde van de landbouwpercelen Het in rekening brengen van de impact op landbouw bij ruimtelijke ontwikkelingen Gebruik van LIS door studiebureau s Departement Landbouw en Visserij ADLO Evolutie naar een veralgemeend gebruik bij ruimtelijke processen 13

14 B Strategische doelstellingen GDI- Vlaanderen zal in de periode een efficiënte intrabestuurlijk e dienstverlenin g uitbouwen 1 Operationele doelstellingen Uitbouw GDI als een geografische kruispuntbank Beoogde output Beoogd effect Indicator Trekker + actoren 1 Het opstellen van metadata voor de geografische gegevensbronnen en geografische diensten Duidelijke beschrijving van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten Beschikbaarheid metadata Beheerders van INSPIREdatasets 2011 Metadata voor annex I en II 100 % beschikbaar Metadata voor annex III 100 % beschikbaar Het opzetten van INSPIRE-conforme netwerkdiensten voor annexen I, II en III Een efficiëntere gegevensdeling waardoor pro-actieve dienstverlening mogelijk wordt Het aantal beschikbare netwerkdiensten Beheerders van INSPIREdatasets Midden 2011: zoek en raadpleegdienst en beschikbaar Midden 2012: overdrachtdiensten beschikbaar 3 Harmonisering datasets 5 Datasets zijn in overeenstemming met INSPIRE dataspecificaties Het aantal geharmoniseerd e datasets Beheerders van INSPIREdatasets Midden 2012: Harmonisering nieuwe en grondig gewijzigde datasets voor annex I 2 Bundeling van de initiatieven met betrekking tot de realisatie van (geo )-informatieinfrastructuren door middelen en expertise samen te brengen 1 Alle productdata van zijn online beschikbaar via het VO-net De toegankelijkheid van gegevens verhogen binnen de Vlaamse overheid Klantentevreden heid Beschikbaarheid van GRB Enquête mbt gebruik van de geografische gegevensbronne n en bijbehorende geografische diensten in beheer van Beschikbaarheid van andere productdata 2 Koppeling van het MAGDA en GDI platform conform het veiligheidsbeleid van de Vlaamse overheid Uitbreiding van dienstverlening en een uniforme toegang Beschikbaarheid van een geïntegreerd MAGDA en GDI platform CORVE MAGDA- en GDI-platform zijn gekoppeld conform het veiligheidsbeleid van de Vlaamse overheid 5 Deze prestatienormen vallen grotendeels na 2015, m.n. voor de bestaande datasets alsook de harmonisering van nieuwe en gewijzigde datasets voor annexen II en III. De data zijn afhankelijk van de inwerkingtreding van uitvoeringsbepalingen, we veronderstellen dat dit midden 2010 wordt. 14

15 Strategische doelstellingen Operationele doelstellingen Beoogde output Beoogd effect Indicator Trekker + actoren C GDI-Vlaanderen zal in de periode een efficiënte interbestuurlijke dienstverlening uitbouwen 1 Bijhouding door de gemeenten van een centraal referentie adressenbestand (CRAB) Een actueel en volledig adressenregister Gebruik van officiële adressen bij taken van algemeen belang door overheidsinstanties in België Aantal gemeenten die het adressenregister bijhouden Gemeenten Een authentieke registratie van adressen (CRAB) erkenning als authentieke gegevensbron 100 % van de gemeenten houden adressenregister bij conform het CRABdecreet 2 Aanmaak en beheer van een gebouwenregister Een decentraal beheerd gebouwenregister met de belangrijkste kenmerken van een gebouw (bijv. adres, vorm, oppervlakte, aantal wooneenheden, bouwjaar, ) De verschillende overheidsinstanties hoeven niet langer zelf algemene gebouweninformatie in te zamelen en bij te houden. Ze beheren enkel specifieke informatie omtrent gebouwen nodig voor hun taken van algemeen belang Aantal nieuw vegunde gebouwen die opgenomen zijn in de databank CORVE RWO VMSW VEA VLABEL AAPD Het gebouwenregister is toegankelijk voor overheidsinstanties Eind 2015 is 50 % van de nieuw vergunde gebouwen opgenomen in het gebouwenregister 3 Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (MRBwegen) Een actueel en gebiedsdekkend MRB-wegen met officiële straatnamen, wegnummers en verkeersattributen Een efficiënter wegbeheer Uitvoeren van mobiliteitsstudies is gebaseerd op betrouwbare weginformatie Aantal gemeentelijke wegbeheerders dat MRB-wegen bijhoudt AWV Gemeentelijke en andere wegbeheerders 100 % 4 Bijhouding grootschalig referentiebestand (GRB) GRB wordt bijgehouden door Kruispuntbank met actuele grootschalige informatie Aantal projectzones waarvoor GRBartikels ten gevolge van bijhouding beschikbaar zijn Netbeheerders van fysieke leidingnetten Eind 2015 wordt het GRB gebiedsdekkend bijgehouden (GRBbijhoudingsproduct beschikbaar voor elke projectzone) 5 Opbouw en beheer van de Vlaamse hydrografische atlas door beheerders van waterwegen (VHA) Hydrografische atlas die actueel is voor bevaarbare en onbevaarbare waterlopen Een efficiënter beheer van de waterwegen Beschikbaarheid VHA VMM en andere beheerders van waterlopen Een authentieke registratie van de waterlopen (VHA) - erkenning als authentieke gegevensbron 15

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen Joris Sanders Derde Staten-Generaal 'Vlaanderen Geoland, 1 december 2011 Overzicht Inleiding situering netwerk Wettelijke verplichtingen vanuit Europa

Nadere informatie

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Een terugblik en een reflectie over de beleidsplannen inzake geografische informatie 2014-2019 Tom Callens & Joris Gaens Team Geografische Informatie

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID GIV AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN Samenwerkingsverband GDI-VLAANDEREN voor optimaal gebruik van geografische informatie

Nadere informatie

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent & Geografische Informatieuitwisseling Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent Inwoners: 247,486 Oppervlakte: 156,2 Km² Personeel stad: 3858 GIS Gent Type 4 Gemeente

Nadere informatie

GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad?

GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad? GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad? Bart Coessens en Jan Laporte relatiebeheerders Dienst Klantenrelaties Verkavelen start met een Idee: grond verkavelen Wat mag, wat kan?

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het TOESPRAAK DOOR BART DEWANDELEER, RAADGEVER VAN KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Staten-Generaal: Geo-informatie

Nadere informatie

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets G@lileo Geïntegreerd Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch

Nadere informatie

INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak. Luc Depredomme (AGIV)

INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak. Luc Depredomme (AGIV) INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak Luc Depredomme (AGIV) In een notendop Situering Plan van aanpak 10 punten programma wat is reeds gerealiseerd? Samenwerken en samen delen Conclusie Situering INSPIRE

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND I. CRAB-DECREET Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S., 01 juli 2009, in werking: 1 juni 2011, Besluit

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

10/12/2015. Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister. Ziggy Vanlishout. Stelsel van basisregisters

10/12/2015. Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister. Ziggy Vanlishout.  Stelsel van basisregisters Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister Ziggy Vanlishout www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Stelsel van basisregisters 1 Stelsel van basisregisters Bronnen zijn onafhankelijke silo s verwarrend, complex,

Nadere informatie

BeSt-Address. Ziggy Vanlishout

BeSt-Address. Ziggy Vanlishout BeSt-Address Ziggy Vanlishout Adressen in Vlaanderen (CRAB) Adressen in België (BeSt-Add) CRAB in 5 minuten CRAB-film aanleiding geen unieke bron niet objectgeoriënteerd vervuiling en veroudering adresdefinitie

Nadere informatie

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet")

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: CRAB-decreet) pagina 1 van 5 Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet") Datum 08/05/2009 DOCUMENT HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning Infosessie CRAB Gebruikersdagen CIPAL Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning adressen authentieke geografische gegevensbron implementatie gebruik adressen zo eenvoudig kan het zijn Bron: http://bag.vrom.nl/

Nadere informatie

- - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur. GDI-uitvoeringsplan Pagina 1

- - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur. GDI-uitvoeringsplan Pagina 1 - - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Ondersteuning gemeenten 4 2.1. Gemeentelijk beleidsplan 4 2.2.

Nadere informatie

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist)

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) KLIP De digitale planafhandeling krijgt vorm Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) Agenda Situering KLIP Demo nieuwe KLIP Planning en samenwerking Besluit

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Wat is het probleem? Informatie over innames openbaar domein zit verspreid of is niet gekend Moeilijkheden

Nadere informatie

AGIV basisregistraties

AGIV basisregistraties AGIV basisregistraties Ziggy Vanlishout AGIV Afdeling Geodata - Stafdienst (Authentieke) bronnen AGIV Grootschalig Referentiebestand (GRB) Gebiedsdekkend sinds eind 2013 Erkenning tot authentieke gegevensbron

Nadere informatie

Context. Voorkomen van graafschade! Vlaanderen

Context. Voorkomen van graafschade! Vlaanderen Context Vlaanderen méér dan 500 000 km ondergrondse kabels en leidingen drinkwater, riolering, gas, elektriciteit, telecommunicatie, schade door grondwerken veiligheid/gezondheid materiële schade economische

Nadere informatie

AGIV-ondersteuningsaanbod

AGIV-ondersteuningsaanbod AGIV-ondersteuningsaanbod Hans Tubbax BICC - Thomas More hans.tubbax@thomasmore.be Luc De Kock AGIV luc.dekock@agiv.be BICC Thomas More Missie: Neutraal platform voor samenwerking met de bedrijfswereld

Nadere informatie

Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV)

Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV) Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV) Overzicht Situering INSPIRE in Vlaanderen Impact voor gemeenten Ondersteuning door

Nadere informatie

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen Handboek GDI-Vlaanderen Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen Juni 2010 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van deze praktische leidraad... 3 1.2 Hoe deze praktische leidraad gebruiken?... 3 1.2.1

Nadere informatie

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 33349 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2009 1521 [C 2009/35346]

Nadere informatie

GRB Verken en erken deze authentieke gegevensbron

GRB Verken en erken deze authentieke gegevensbron GRB Verken en erken deze authentieke gegevensbron Liesbet De Wolf Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV) Luc De Kock Relatiebeheerder (AGIV) Hendrik Van Hemelryck - Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV)

Nadere informatie

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014 Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Luc De Kock Relatiebeheerder AGIV 1 grootschalige kaart voor Vlaanderen even terug in de tijd Goedkeuring GRB-decreet Lancering FLEPOS Goedkeuring business

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 57/2013 van 27 november 2013 Betreft: Adviesaanvraag inzake het voorontwerp van decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Op patrouille met gratis geodata

Op patrouille met gratis geodata Op patrouille met gratis geodata Jan Laporte Afdeling geodiensten dienst klantenrelaties Inleiding geo Adres! Ziptstraat 46, Kortenberg Inleiding geo Inleiding geo kan dat niet beter? geografische data!

Nadere informatie

De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens

De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens OMGEVINGSLOKET 27 NOVEMBER 2014 Overzicht Geodata in de vergunningsaanvraag De ruimtelijke omgevingscheck en dxf GDI-knooppunt mercator en het

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00156 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ter beschikking stellen door het Oost-Vlaams provinciaal

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e-

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- E-government ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- government (CORVE) http://www.vlaanderen.be// 1 Inhoud 1. Wat zijn VIP-projecten? 2. Waarom VIP-projecten?

Nadere informatie

OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE

OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE juli 2014 OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE 2014 1 INHOUD 1 SWOT-analyse samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen... 3 2 Samenvatting...

Nadere informatie

van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg

van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg van CADMAP naar GRB Wat? Waarom? Wie en hoe? Wanneer? Kadastralisatie? GIS Limburg - Rondetafelconferentie

Nadere informatie

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Bart Coessens De geografische datasets binnen de Vlaamse overheid kunnen gratis gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Tijdens deze

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN

OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN I. DECREET Decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Luc De Kock (AGIV) Probleemstelling Huidige toestand Inname van het openbaar domein: gewenste situatie

Nadere informatie

Infosessie Recht van Voorkoop (RVV)

Infosessie Recht van Voorkoop (RVV) Infosessie Recht van Voorkoop (RVV) Beheer & opladen van RVV-records in het Geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten Eline Deweirdt Jan Laporte Agenda Inleiding Algemeen kader Aan de slag met RVV

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein /32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein GIPOD Integratie in het aanlegproces van Infrax Raf Rosseels Infrax Infrax is het enige netbedrijf in Vlaanderen dat vier leidinggebonden nutsvoorzieningen

Nadere informatie

KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen

KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen Kabel- en Leidinginformatieportaal www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Inleiding > Kabel- en leiding informatie portaal Context > Vlaanderen

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE HAND IN HAND DOOR HET DIGITALE LANDSCHAP DIGITAAL AAN DE SLAG MET HISTORISCHE KAARTEN EN HUIZENGESCHIEDENIS Joeri Robbrecht, AGIV Brugge, 4 november 2014 WIE ZIJN WIJ? AGIV Agentschap

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar INHOUDSTAFEL Voorwoord Afkortingenlijst Deel I Commentaar A. Inleiding 1 Soorten overheidsinformatie 2 1.1 Een inhoudelijk criterium 2 1.2 Een economisch criterium 3 1.3 Een criterium met betrekking tot

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen

Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen Hans Arents senior adviseur digitale overheid www.bestuurszaken.be/informatievlaanderen Vlaanderen radicaal digitaal Doel: de Vlaamse overheid transformeren

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

14 MAART Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen.

14 MAART Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen. 14 MAART 2008. - Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen. (KLIP-decreet) HOOFDSTUK I - Inleidende bepalingen. Artikel 1 Dit decreet regelt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

Centraal Referentieadressenbestand. De gemeente als CRAB-adresbeheerder

Centraal Referentieadressenbestand. De gemeente als CRAB-adresbeheerder Centraal Referentieadressenbestand De gemeente als CRAB-adresbeheerder Inleiding Op 1 juni 2011 wordt het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand) de authentieke geografische gegevensbron voor adressen

Nadere informatie

Administratieve lastenverlaging stedenbouwkundige vergunningen

Administratieve lastenverlaging stedenbouwkundige vergunningen Administratieve lasten Praktijkervaringen Administratieve lastenverlaging stedenbouwkundige vergunningen 18-1-2008 1 Opdrachten van de Voorschriften bepalen Waken over eer, discretie en waardigheid van

Nadere informatie

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure Discussietekst Dick van Straaten (Ruimte Vlaanderen), 6 juli 2016. De in deze tekst voorgestelde adviesverlening is een eerste voorstel hoe dit

Nadere informatie

Overzicht. Van KADSCAN naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) OC-activiteiten i.v.m. vastgoed (cel GRB) Strategie vastgoed

Overzicht. Van KADSCAN naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) OC-activiteiten i.v.m. vastgoed (cel GRB) Strategie vastgoed Van naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) Overzicht strategie i.v.m. vastgoed methodiek, stand van zaken en gebruik GRB (methode herinterpretatie) FLAGIS Brugge, 24 januari

Nadere informatie

GIS in Vlaanderen: een duur speeltje voor enkele specialisten of toch vooral een handig middel om het beleid mee vorm te geven?

GIS in Vlaanderen: een duur speeltje voor enkele specialisten of toch vooral een handig middel om het beleid mee vorm te geven? 22 GIS in Vlaanderen: een duur speeltje voor enkele specialisten of toch vooral een handig middel om het beleid mee vorm te geven? JORIS GAENS beleidsmedewerker Informatie Vlaanderen TOM VAN HERCK relatiebeheerder

Nadere informatie

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel I Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV GDI-VLAANDEREN ONTWIKKELING 1995 GIS 2000 Het GIS- Vlaanderen decreet is een feit! K 2004 2006 GDI 2009 Het GDI- Vlaanderen

Nadere informatie

Van vroeger nu en straks 24/02/2011

Van vroeger nu en straks 24/02/2011 Geert Mareels Vlaams egovernment Manager Geert.mareels@bz.vlaanderen.be E-government in Vlaanderen Van vroeger nu en straks 24/02/2011 EIB CORVE 24/02/2011 Deel 1 :Van Vroeger 1 E-government rond de eeuwwisseling

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

MAGDA. Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten.

MAGDA. Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten. MAGDA Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Inhoudstafel > MAGDA² Recap > MAGDA Aanbod Even inzoomen Welke webdiensten zijn er? Welke bronnen

Nadere informatie

Voorkom graafschade! Planaanvraag verplicht via www.klip.be

Voorkom graafschade! Planaanvraag verplicht via www.klip.be Voorkom graafschade! Planaanvraag verplicht via www.klip.be Inleiding Graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen is een oud zeer en wordt steeds actueler. Nog elke dag worden nieuwe kabels en leidingen

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Jaarverslag 2012 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen JAARLIJKSE UITGAVE APRIL 2013 Jaarverslag 2012 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Beleidsbeslissingen - Outputs - Bedrijfsvoering INHOUDSOPGAVE Beleidsbeslissingen

Nadere informatie

De Digitale Bouwaanvraag

De Digitale Bouwaanvraag De Digitale Bouwaanvraag DIGITALE BOUWAANVRAAG V-ICT-OR Shopt-IT 25 april 2013 Scope > 5 processen betreffende stedenbouwkundige vergunningen in het Vlaams Gewest: > Aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling

Nadere informatie

Beleid en standaarden

Beleid en standaarden Beleid en standaarden Grondstof voor Nationale en Europese Geo-Infrastructuren Noud Hooyman 17-11-2004 Inhoud Wat is een Nationale Geo Infrastructuur Waar doen we het voor Stroomlijning Basisgegevens:

Nadere informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie een betere toegang tot federale geografische informatie Intro De broker rol 3 projecten NGI Federale parastatale B Defensie Stafkaarten Federale efficiëntieprogramma s Doel Duurzame besparingen verwezenlijken

Nadere informatie

Het Vlaamse Wegenregister. Evelien Dhollander stafmedewerker afdeling Geodata

Het Vlaamse Wegenregister. Evelien Dhollander stafmedewerker afdeling Geodata Het Vlaamse Wegenregister Evelien Dhollander stafmedewerker afdeling Geodata Agenda Korte inleiding Wegenregister wat doel eigenschappen project mijlpalen Proof of concept doel werkwijze Gemeentelijke

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Beleidskader sinds 1997

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Beleidskader sinds 1997 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Beleidskader sinds 1997 AROHM - Afdeling Ruimtelijke Planning 1 Uitvoering RSV, een prioriteit Uitvoering RSV aan de hand van ruimtelijke uitvoeringsplannen op drie

Nadere informatie

Sessie 17. Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke.

Sessie 17. Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke. Sessie 17 Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Agenda Het oude KLIP, of hoe het was Het project KLIP Digitale Fase Het nieuwe

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1 CRAB-decreet Crab-decreet (8 mei 2009) één generieke standaard (definitie en codering). één correct en actueel bestand met alle adressen de ligging van adressen (adresposities). Krachtlijnen een eenduidig

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle

De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle De omgevingsvergunning De bouw- en milieuvergunning in 1 procedure gemeente en sociaal huis Malle Inhoud 1. Waarom een omgevingsvergunning? 2. Wat verandert? 3. Wat blijft? 4. Praktijkvoorbeelden 5. Radicaal

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID KORTE INHOUD WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? II IV BEGIN GEOPUNT COMPONEN- TEN GEOPUNT DEMO I 7 MAAK OVER GEOPUNT III KENNIS MET HET TEAM V

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket /

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / 1.02.2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid Erwin Debruyne - VVSG Decreet van 10 februari 2012 Wijziging van Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 Opheffing van het Convenantendecreet Uitvoering vastgelegd

Nadere informatie

Vlaanderen Radicaal Digitaal: De beleidskeuzes van de Vlaamse overheid

Vlaanderen Radicaal Digitaal: De beleidskeuzes van de Vlaamse overheid Vlaanderen Radicaal Digitaal: De beleidskeuzes van de Vlaamse overheid Manage-IT www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Beleidsnota Bestuurszaken 2014-2019 Om de beleidsopties uit het Regeerakkoord te

Nadere informatie

3D LRD Large-scale reference database (GRB) or Flanders in 3D an innovative challenge

3D LRD Large-scale reference database (GRB) or Flanders in 3D an innovative challenge 3D LRD Large-scale reference database (GRB) or Flanders in 3D an innovative challenge Jo Van Valckenborgh - Stafmedewerker Innovatie, Afdeling Geodiensten - AGIV Innovatief AGIV-product : 3D GRB LOD1 DHMV

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW. Agentschap voor Landbouw en Visserij

ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW. Agentschap voor Landbouw en Visserij ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW Agentschap voor Landbouw en Visserij ALV Agentschap voor Landbouw en Visserij Missie Tijdig correct en efficiënt steunmaatregelen uitvoeren om duurzame landbouw te stimuleren

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

Samen werken aan de geografische data-infrastructuur

Samen werken aan de geografische data-infrastructuur Samen werken aan de geografische data-infrastructuur Voorstellen vanuit de administratie als inspiratie voor de beleidsplannen Geografische Informatie 2014-2019 Leeswijzer Met het strategisch plan voor

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP Sessie 26 KORTE INHOUD www.geopunt.be WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? Metadata in een nieuw jasje Hinder in kaart op Geopunt Toegang en gebruik binnen de GDI Geopunt-API

Nadere informatie

Digitale Omgevingsvergunning. Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013

Digitale Omgevingsvergunning. Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013 Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013 Inhoud toelichting Voorgeschiedenis: emil en MVDB Digitale Omgevingsvergunning Opvolging binnen AMV 1. Voorgeschiedenis emil-loket voor digitaal indienen milieuvergunning

Nadere informatie

Het Grootschalig Referentiebestand De topografische referentie voor uitwisseling van geo-informatie

Het Grootschalig Referentiebestand De topografische referentie voor uitwisseling van geo-informatie Het Grootschalig Referentiebestand De topografische referentie voor uitwisseling van geo-informatie Een inleiding tot alle facetten van het GRB INFORMATIE VLAANDEREN Inhoudsopgave Welke info vind je in

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie