Statenvoorstel nr. PS/2014/249

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenvoorstel nr. PS/2014/249"

Transcriptie

1 Investeringsvoorstel ICT diensten Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij / dhr. R Teunis, telefoon Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsvoorstel ICT diensten; 6 e wijziging van de Kerntakenbegroting Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2014/249 (bijgevoegd) II. Budgettaire gevolgen 6 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2014 (bijgevoegd) Samenvatting van het voorgestelde besluit Provinciale Staten besluiten, in aanvulling op het reeds vastgestelde investeringsvoorstel Breedbandinfrastructuur, in te stemmen met het investeringsvoorstel ICT diensten, als uitwerking van het kaderbesluit Breedband (PS/2012/444). Provinciale Staten besluiten, ten behoeve van de uitvoering van het investeringsvoorstel ICT diensten, het bedrag van 2,62 miljoen over te hevelen van de Algemene Reserve Kracht van Overijssel naar de Uitvoeringsreserve Kracht van Overijssel, ter aanwending voor het verstrekken van subsidies en opdrachten, gericht op het realiseren van de volgende prestaties: - het ondersteunen van (minimaal 6) publiek-private samenwerkingsprojecten gericht op de ontwikkeling en toepassing van maatschappelijke ICT diensten die bijdragen aan het realiseren van de provinciale opgaven op het gebied van Economie, Platteland, Mobiliteit en Energie; - het ondersteunen van ICT bedrijven uit het MKB bij internationale business development en het vinden van aansluiting op de Europese innovatieprogramma s en -netwerken; - het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van maatschappelijke ICT diensten. De opgave Breedband is in het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel opgenomen onder hoofdstuk 5 Regionale Economie. In de kerntakenbegroting 2014 staat de opgave vermeld onder kerntaak 5 Regionale Economie, beleidsdoel 5.1, investeringsprestatie Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in Overijssel. Inleiding en probleemstelling ICT diensten zijn een onmisbaar onderdeel van de moderne maatschappij en heeft voor grote veranderingen gezorgd. Het gebruik deze diensten is van toenemende invloed op hoe we met elkaar communiceren, hoe we plaats- en tijdsonafhankelijk winkelen, werken, leren en hoe we bijvoorbeeld onze zorg, onderwijs en bedrijfsprocessen inrichten.

2 Marktpartijen investeren in de commercieel meest aantrekkelijke diensten (televisie, telefonie en internet), maar zij hebben weinig aandacht voor de ontwikkeling van toepassingen die maatschappelijk gezien prioriteit hebben en aansluiten op onze topsectoren, zoals ICT diensten om langer gezond en zelfstandig thuis te wonen (Health) en diensten die de veiligheid van onze wegen, dijken en bedrijventerreinen verbeteren (Hightech Systemen). Daarnaast is bij de ontwikkeling van maatschappelijke diensten veelal sprake van een ketenprobleem doordat nieuwe ICT diensten de gangbare processen doorbreken. Betrokken partijen kunnen daar maar moeilijk mee omgaan. De provincie kan een stimulerende en faciliterende rol spelen door partijen bij elkaar te brengen en samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen. Door deze rol komen belangrijke doorbraken van maatschappelijke ICT diensten sneller tot stand. Deze diensten leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze opgaven én geven een impuls aan de regionale economie. Het gaat daarbij om de ontwikkeling en implementatie van ICT diensten op het gebied van Economie (vestigingsklimaat, topsectoren en sectoren van regionaal belang), Platteland (leefbaarheid), Mobiliteit (verkeersveiligheid en ketenmobiliteit) en Energie (decentrale energieopwekking en energiebesparing). Uw Staten hebben op 12 september 2012 ingestemd met het kaderbesluit Breedband (PS/2012/444) en ons opdracht gegeven een investeringsvoorstel Breedband uit te werken. Vanwege de complexiteit van het onderwerp is besloten de opgaven voor infrastructuur en diensten uit te werken in twee aparte investeringsvoorstellen. Uw Staten hebben op 29 mei 2013 ingestemd met het investeringsvoorstel Breedbandinfrastructuur (PS/2013/126). Hierin is het investeringsvoorstel ICT diensten als bestuurlijke mijlpaal opgenomen. Op 22 januari 2014 hebben uw Staten het investeringsvoorstel Breedbanddiensten (PS/2013/1009) besproken in uw commissie. Omdat het voorstel onvoldoende informatie voor uw Staten bevatte om tot een goed oordeel te komen, heeft het college het stuk teruggenomen. Bijgaand treft u het gewijzigde investeringsvoorstel ICT diensten (PS/2014/249) aan waarin de vragen en opmerkingen zijn verwerkt die tijdens de commissiebehandeling op 22 januari 2014 zijn gemaakt. In het nu voorliggende investeringsvoorstel ICT diensten wordt uiteengezet hoe de provincie de ontwikkeling en het grootschalig gebruik van maatschappelijke diensten op het gebied van Economie, Platteland, Mobiliteit en Energie (kerntaken) wil stimuleren. Deze uitwerking is gebaseerd op het door uw Staten vastgestelde kaderbesluit Breedband (PS/2012/444), de motie Breedband en het bijbehorende advies van Novay (Heskamp c.s. d.d. 12 september 2012), het advies van de SER Overijssel (16 mei 2012) en de evaluatie van het vorige ICT dienstenprogramma (DI Oost ). Met dit investeringsvoorstel maakt u middelen vrij voor het realiseren van de deelopgave ICT diensten, als onderdeel van de opgave Breedband. Overwegingen Door middel van het kaderbesluit Breedband (PS/2012/444) hebben uw Staten ons opdracht gegeven een investeringsvoorstel Breedband uit te werken. Voor het onderdeel ICT diensten is in het kaderbesluit de volgende prestatie opgenomen: het stimuleren van de ontwikkeling van diensten, maatschappelijke operators en digitale marktplaatsen als onderdeel van het streven naar open netwerken en het toepassen daarvan in verschillende maatschappelijke sectoren, in het bijzonder op het gebied van Economie, Platteland, Mobiliteit en Energie. Voor de stimulering van diensten hebben uw Staten ons de volgende overwegingen meegegeven: 1. bij het ondersteunen van de ontwikkeling van diensten dient goed gekeken te worden in hoeverre deze diensten een bijdrage leveren aan het realiseren van de provinciale opgaven en tot concrete oplossingen leiden; 2. de ontwikkeling van diensten dient nadrukkelijk verbonden te worden met de economische innovatieprogramma s en om in het kader van deze programma s een ICT dienstenprogramma te ontwikkelen en het advies van Novay (behorend bij de motie Heskamp c.s.) hierbij te betrekken. 2

3 Wat gaan we doen? Dit voorstel is tot stand gekomen in afstemming met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen, Stedenlink en het Rijk. De afstemming met de gemeenten vindt plaats via de Digitale Steden Agenda van Stedenlink. Met de stakeholders zijn het afgelopen half jaar diverse gesprekken gevoerd. Daarbij is ook het advies van Novay behorend bij de motie Heskamp c.s. besproken. Uit deze gesprekken blijkt dat er behoefte is aan gerichte ondersteuning via een provinciaal programma en dat er een aantal voorstellen op de plank ligt c.q. in voorbereiding is. Het ontbreekt deze projecten nog aan financiering om de samenwerking tot stand te brengen en business cases met nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Het programma ICT diensten bestaat uit de volgende onderdelen: A. publiek-private samenwerkingsprojecten; B. internationale business development en aansluiting op Europese innovatieprogramma s en netwerken; C. het matchen van vraag en aanbod van maatschappelijke diensten. A. Publiek-private samenwerkingsprojecten. Het zwaartepunt ligt op het ondersteunen van bovenlokale samenwerking (publiek-privaat) en de ontwikkeling van business cases gericht op de implementatie van maatschappelijke diensten. Het gaat daarbij om diensten die gebruik maken van grootschalig dataverkeer (databestanden, databases, beeld en geluid). Traditioneel richt de inzet van de overheid zich op het subsidiëren van het gebruik. Nadeel is dat als de subsidie wegvalt, de toepassing veelal stopt. In opdracht van uw Staten richten wij ons nu op de ontwikkeling van maatschappelijke ICT diensten op basis van een haalbare business case. Een bijdrage in de exploitatie is niet mogelijk. Wij stellen middelen beschikbaar voor: - het tot stand brengen van de publiek-private samenwerking (projectmangement); - het opstellen van een business case (o.a. organisatorisch, financieel, juridisch, technisch) met een exploiteerbaar resultaat; - het (door)ontwikkelen en testen (proeftuinen) van de beoogde maatschappelijke dienst(en). Cross-over topsectoren Health en Hightech Systemen: ICT zorgdiensten Kennispark Twente heeft een groot aantal ICT toepassingen geïnventariseerd die op dit moment worden of zijn ontwikkeld door innovatief bedrijfsleven. Denk aan zorg op afstand (logopedie, fysiotherapie), telemonitoring (meten van o.a. bloeddruk), screening, monitoring en behandeling op het gebied van voeding en applicaties voor ondersteuning dagritme. Mede op basis van deze inventarisatie is de Regio Twente binnen de European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA) uitgeroepen tot voorbeeldregio. In de volgende fase staat implementatie en vermarkten centraal. De primaire oplossing is vaak al wel beschikbaar, maar de stap naar implementatie is veelal nog te groot door barrières op het gebied van organisatie, financiering, samenwerking, etc.. Er ontbreekt een goed business model om van een slimme oplossing naar een succesvolle dienst te komen. In proeftuinen (living labs) worden innovaties doorontwikkeld met zorgprofessionals, gebruikers en financiers en wordt de business case getoetst. Doel: het testen en uitrollen van een aantal ICT diensten voor langer en gezond zelfstandig thuis wonen en om met minder kosten een gelijkblijvende of betere kwaliteit van de zorg te realiseren. Betrokkenen: Kennispark Twente, kennisinstellingen (RRD, UT, Saxion, Windesheim), diverse ICT bedrijven, gemeenten Regio Twente, zorginstellingen (o.a. ZorgAccent, De Posten, Ariens Zorgpalet, Livio), zorgverzekeraar (Menzis). Beoogd resultaat: vijf proeftuinen, vijf business cases en drie geïmplementeerde diensten bij launching customers in de regio. 3

4 De projecten moeten bijdragen aan het realiseren van de provinciale opgaven op het gebied van Economie, Platteland, Mobiliteit en Energie. Voorbeelden zijn diensten op het gebied van ketenmobiliteit, veiligheid in de publieke ruimte, intelligente dijken, dierwelzijn, precisie landbouw, energiebesparing in het MKB, toeristische infrastructuur en monitoring. Naast economische groei, uitgavenreductie en vermindering van regeldruk leveren de diensten een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing, veiligheid, duurzaamheid en klimaatverandering. De maatschappelijke baten zijn bijvoorbeeld minder kosten bij een gelijkblijvende of betere kwaliteit van de zorg (langer zelfstandig thuis kunnen wonen) en een duurzamere (sluiten kringenlopen; energiebesparing) en veiligere samenleving (minder slachtoffers van uitgaansgeweld, veiligere dijken). B. Internationale business development en aansluiting Europese programma s en netwerken. Op dit moment is vanuit het Europese Partnership EIT ICT Labs, waarin de Universiteit Twente participeert, een business developer actief die zich alleen richt op de spin-offs van de Universiteit Twente. De meerderheid van de Overijsselse ICT bedrijven is echter geen spin-off van de Universiteit Twente. Wij stellen daarom, voor de duur van 3 jaar, middelen beschikbaar voor een extra business developer die zich op een bredere groep Overijsselse ICT bedrijven richt. Door inzet via de Universiteit Twente, financiert de Europese Commissie 25% mee. Daar waar mogelijk zal het bedrijfsleven zelf ook om een bijdrage worden gevraagd. Via deze gerichte ondersteuning willen wij Overijsselse ICT bedrijven helpen bij het beter benutten van de mogelijkheden die de Europese Commissie biedt vanuit innovatieprogramma s en -netwerken als Horizon 2020, Knowledge en Innovation Community ICT en het Future Internet Public Private Partnership. Bedrijven (meestal MKB) weten zelf nog onvoldoende de weg naar Brussel te vinden en zijn onvoldoende in staat om op basis van business cases groeikapitaal aan te trekken. Door grotere deelname van Overijsselse ICT bedrijven aan Europese programma s komt Overijssel ook in beeld als mogelijke proeftuin voor de toepassing van innovatieve diensten die binnen deze programma s ontwikkeld worden. C. Het matchen van vraag en aanbod van maatschappelijke diensten. Publieke en private partijen weten elkaar nog onvoldoende te vinden. Hierdoor wordt de ontwikkelcapaciteit van de ICT sector voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken onvoldoende benut. Wij willen een extra impuls gegeven aan het bij elkaar brengen van partijen. Dit doen wij door het financieel ondersteunen van programmeerwedstrijden in de vorm van open inschrijvingen en een extra inzet op de provinciale thema s vanuit de Digitale Steden Agenda van Stedenlink gedurende 2 jaar. 4

5 Twackathon Events Gegevens spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling van maatschappelijke diensten. Nederlandse overheden hebben een schat aan data tot hun beschikking. In de praktijk ontwikkelt het gebruik van deze open data voor maatschappelijke diensten zich nog maar langzaam. Het beschikbaar stellen van data leidt niet automatisch tot beweging. Het kernprobleem zit hem in de vraagkant: wie heeft waar behoefte aan en hoe kan data worden gebruikt zodat er echte maatschappelijke en economische meerwaarde ontstaat? Ook hebben traditionele (markt)partijen moeite om de potentie van (open) data te benutten. In de praktijk blijken creatieve individuen, gespecialiseerde ICT bedrijven, web entrepreneurs, gamers en hackers het meest succesvol in dit niemandsland van mogelijkheden. Kennispark is met de Universiteit Twente en spin-off s van Novay bezig een voorstel te ontwikkelen om deze talenten te koppelen aan concrete vragen van Overijsselse bedrijven en instellingen die iets met open data willen doen of eigen data ter beschikking stellen. Onder de naam Twackathon Events wil Kennispark drie evenementen (programmeerwedstrijden) met een nationale scope en één met een Europese scope organiseren gericht op het creatieve gebruik van bijzondere databases. Tijdens de wedstrijden leveren de deelnemers een functioneerde dienst op die door de deelnemende bedrijven, instellingen en overheden kan worden gebruikt. Voor de winnende dienst is prijzengeld beschikbaar, met als doel deze dienst ook daadwerkelijk op de markt te brengen. Op deze wijze worden (startende) bedrijven uitgedaagd om rendabele maatschappelijke ICT diensten te ontwikkelen op het gebied van Economie, Platteland, Mobiliteit en Energie. Beoogd resultaat: de implementatie van minimaal 4 maatschappelijk relevante diensten vanuit de programmeerwedstrijden en een commercieel businessmodel voor het organiseren van programmeerwedstrijden door Kennispark Twente. Met Stedenlink zijn wij in gesprek om vanuit de Digitale Steden Agenda een extra impuls te geven aan het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van maatschappelijke diensten op de thema s Bedrijvige stad, Veilige stad en de Zorgende stad. Deze thema s sluiten aan op de provinciale opgave Economie. Concreet wordt gedacht aan ondersteuning van tenminste vijf initiatieven gericht op het matchen van vraag en aanbod naar ICT diensten. Wat levert het op? De beoogde resultaten van het programma ICT diensten zijn: A. Projecten: de ontwikkeling en het testen van 10 maatschappelijk relevante diensten en de implementatie van 6 van deze diensten door eerste klanten; een multiplier van 2 op projectniveau (iedere provinciale euro wordt gematched met private en publieke cofinanciering); 4 miljoen aan vervolginvesteringen vanuit de markt binnen de projecten; het delen van de best practices vanuit de projecten. B. Internationale business development en aansluiting Europese programma s en netwerken: aantal gecoachte bedrijven die een internationaal project binnen halen dan wel een internationale subsidie; aantal bedrijven die een nieuwe internationale business partner aantrekken; aantal bedrijven dat wordt aangesloten op het netwerk van EIT ICT labs; aantal bedrijven waarvoor groeikapitaal wordt aangetrokken; versterking van het kennisniveau bij bedrijven en instellingen (ketenpartners) over digitale ontwikkelingen, samenwerking in de keten (co-creatie) en businessmodellen; versterking positie Universiteit Twente/ Kennispark in het Europese netwerk EIT ICT labs. C. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van maatschappelijke diensten: ondersteuning van 5 initiatieven gericht op het matchen van vraag en aanbod vanuit de Digitale Steden Agenda van Stedenlink en de implementatie van tenminste 1 maatschappelijke dienst vanuit de Digitale Steden Agenda; de implementatie van minimaal 4 maatschappelijk relevante diensten vanuit de programmeerwedstijden; een commercieel businessmodel/ organisatie voor het organiseren van programmeerwedstrijden door Kennispark Twente. 5

6 Overige Adviezen Novay en SER Overijssel. Zowel Novay als de SER Overijssel pleiten in hun adviezen voor een stevige financiële inzet voor diensteninnovatie en het nadrukkelijk verbinden van ICT diensten met de provinciale innovatieprogramma s. Beiden stellen dat er meer zicht nodig is op goede business modellen, zodat diensteninnovatie niet alleen een projectresultaat oplevert (bijvoorbeeld een pilot), maar leidt tot waardecreatie, nieuwe bedrijvigheid en sociale innovatie. Evaluatie vorige ICT dienstenprogramma ( ). In het vorige provinciale ICT dienstenprogramma (verder DI Oost) lag de focus op Zorg/ Wonen, Creatieve industrie, Overheidsdienstverlening, Kennistransfer en Onderwijs. Veel initiatieven waren gericht op het stimuleren van relatief kleine lokale voorstellen met een sterke maatschappelijke oriëntatie buiten de provinciale kerntaken. Dit programma heeft naar onze mening onvoldoende geleid tot structurele activiteiten, doorbraken in ketens, groei van de werkgelegenheid bij ICT bedrijven en het realiseren van provinciale opgaven. Novay geeft aan dat DI Oost, hoewel veel projecten inspirerend waren, geen duidelijke maatschappelijke en economische veranderingen teweeg heeft gebracht. In de evaluatie van DI Oost wordt aanbevolen om in de toekomst ICT diensteninnovatie op maatschappelijke thema s te stimuleren en daarbij samenwerkingsprojecten centraal te stellen. Daarbij wordt gewezen op het belang van de aanjaag- en verbindende rol die de provincie en haar partners hebben gespeeld. Ook Novay en de SER Overijssel zien een provinciale rol als bovenlokale regisseur en aanjager van ICT diensten in het publiek private domein. Het is belangrijk om versnippering tegen te gaan en te komen tot meer massa, synergie en samenwerking. Relatie met provinciale innovatie programma s. Bij de vaststelling van het Regionaal Economisch Beleid is er voor gekozen om ICT niet te benoemen als aparte provinciale topsector. Wij zien, net als het rijk, ICT als een belangrijke rand voorwaardelijke technologie voor nieuwe ontwikkelingen in onze Topsectoren. De provinciale innovatieprogramma s richten zich op de technische ontwikkeling van een innovatief product, dienst of proces door de private sector. Het ICT dienstenprogramma richt zich op het organiseren van publiek-private samenwerking in de keten en de ontwikkeling van business cases gericht op de implementatie van maatschappelijke ICT diensten. Maatschappelijke diensten (primaire oplossingen in de vorm van soft- en hardware) die worden ontwikkeld binnen de innovatieprogramma s, kunnen binnen het ICT dienstenprogramma worden doorontwikkeld en uitgetest (proeftuinen). Daarmee levert het ICT dienstenprogramma een extra inspanning om maatschappelijke diensteninnovaties ook daadwerkelijk naar de markt te brengen. De verbinding met de economische innovatieprogramma s brengen wij tot stand via de Innovatieloketten. Daarmee wordt aangesloten bij de bestaande (publiek private) samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en de door hen opgestelde innovatieagenda s. Vanuit de loketten kan ook de aansluiting op het bestaande instrumentarium (ondersteuning en fondsen) goed worden geborgd. Door gebruik te maken van de bestaande ondersteuningsstructuur van de Innovatieloketten worden de uitvoeringskosten tot een minimum beperkt. Relatie met Rijk en gemeenten. Dit programma is additioneel op de inspanningen van het Rijk (10 nationale doorbraakprojecten met ICT) en de gemeenten (Digitale Stedenagenda). De inzet van het Rijk richt zich o.a. op het vergroten van de beschikbaarheid van digitale leermiddelen, het beschikbaar krijgen van (open) data als grondstof voor innovatie en het beperken van regeldruk en administratieve lasten. Samenwerking met het Rijk biedt Overijssel toegang tot bestaande instrumenten zoals TNO en de verbinding met de agenda s van de nationale topsectoren. Het Rijk heeft geen investeringsmiddelen beschikbaar. 6

7 Stedenlink is een verzameling van tien steden (in Overijssel zijn dit Deventer en Enschede) en drie provincies (Gelderland, Limburg en Overijssel) die voorop lopen in de ontwikkeling van de maatschappelijke meerwaarde van ICT en de kenniseconomie voor stedelijke processen. De Digitale Steden Agenda (DSA) van Stedenlink wordt gefinancierd door deelnemende gemeenten en de rijksoverheid en richt zich op verschillende gemeentelijke thema s. Belangrijk aandachtspunten zijn het op basis van co-creatie en open innovatie vinden van structurele oplossingen en het opschalen van goede voorbeelden (samenwerking tussen steden). Het Rijk en de gemeenten zien de toegevoegde waarde van de provincie in het op bovenlokale schaal verbinden van partijen en het (mede) investeren in initiatieven gericht op de ontwikkeling en implementatie van maatschappelijke ICT diensten. Financiële gevolgen De opgave Breedband maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel. In de kerntakenbegroting 2012 (PS/2011/697) is een indicatie gegeven van de benodigde middelen voor de opgave Breedband ( miljoen). Bij de definitieve uitwerking in de Perspectiefnota 2013 hebben uw Staten dit bedrag teruggebracht en voor breedbandinfrastructuur en ICT diensten in totaal 33,12 miljoen beschikbaar gesteld en gestort in de Algemene Reserve Kracht van Overijssel. Na besluitvorming door uw Staten over het investeringsvoorstel Breedbandinfrastructuur (PS/2013/126) resteert nog 2,62 miljoen voor het investeringsvoorstel ICT diensten.uw Staten hebben aangegeven dat leningen de voorkeur genieten boven subsidie. Leningen zijn naar onze mening echter niet het aangewezen instrument om vraag naar en aanbod van maatschappelijke diensten samen te brengen, publiek-private samenwerking in de keten te stimuleren, de ontwikkeling van business cases te ondersteunen en ICT bedrijven te ondersteunen bij internationale business development en aan te sluiten op Europese programma s en -netwerken. Subsidie is naar onze mening het bewezen instrument om het proces van (publiek private) samenwerking te faciliteren en de risico s (frictie- en faalkosten) voor eerste gebruikers te beperken. Voor de bedrijfsinvesteringen die nodig zijn om de benodigde soft- en hardware te ontwikkelen zijn vanuit de Innovatiefondsen middelen beschikbaar om ICT ondernemers met innovatieve producten en diensten (cross-overs met de Overijsselse topsectoren) van risicokapitaal te voorzien. Wij stellen uw Staten daarom voor het gehele beschikbare bedrag van 2,62 miljoen ter beschikking te stellen in de vorm van subsidies en uitvoeringskosten. Conform bijlage II wordt aan uw Staten voorgesteld een bedrag van 2,62 miljoen over te hevelen vanuit de Algemene Reserve Kracht van Overijssel naar de Uitvoeringsreserve Kracht van Overijssel ten behoeve van investeringsprestatie Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel ter dekking van subsidies en uitvoeringskosten (indicatief 2,55 miljoen, respectievelijk ,-). Effecten wet HOF De inwerkingtreding van de wet HOF en het schatkistbankieren heeft gevolgen voor het investeringsprogramma Kracht van Overijssel. Dit kan zich uiten in de omvang en het tempo van het programma en daarmee mogelijk ook voor dit investeringsvoorstel. Met dit Investeringsvoorstel ICT diensten is een EMU effect van 2,62 miljoen gemoeid. Uitvoering en vervolg Na besluitvorming door uw Staten over dit investeringsvoorstel zullen wij een subsidieregeling opstellen. Naar verwachting kan de regeling per 1 juli 2014 worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011 (Ubs). De regeling ICT diensten wordt uitgevoerd in de periode Wij zullen uw Staten over de voortgang informeren via de planning en control (P&C) cyclus en per Statenbrief over de evaluatie van het programma ICT diensten. 7

8 Conclusie Met het investeringsvoorstel ICT diensten wordt invulling gegeven de provinciale ambitie om het gebruik van breedband te stimuleren door de ontwikkeling en grootschalige toepassing van maatschappelijke diensten aan te jagen. De bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, economische groei, regeldruk- of uitgavenreductie staat centraal, evenals een duidelijke en concrete bijdrage aan het realiseren van de provinciale opgaven op het gebied van Economie, Platteland, Mobiliteit en Energie. Wij kiezen daarbij voor een nadrukkelijke(re) economische oriëntatie op basis van business cases, zodat diensteninnovatie niet alleen een projectresultaat oplevert, maar leidt tot waarde creatie, nieuwe bedrijvigheid en sociale innovatie. Bij de uitwerking zoeken wij nadrukkelijk de verbinding met de regionale innovatie programma's. Voorstel Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, MW. DRS. A.TH.B. BIJLEVELD-SCHOUTEN secretaris, MR. H.A. TIMMERMAN

9 Bijlage I Ontwerpbesluit nr. PS/2014/249 Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 8 april 2014 kenmerk 2014/ overwegende dat: a. Provinciale Staten op 10 oktober 2012 hebben ingestemd met de kaderstelling breedband (PS/2012/444) en op 29 mei 2013 hebben ingestemd met het investeringsvoorstel Breedbandinfrastructuur (PS/2013/126); b. Provinciale Staten het gebruik van Breedband willen stimuleren door ontwikkeling en grootschalig gebruik van maatschappelijke diensten; c. open netwerken die de voordelen van snel breedband tot uiting laten komen gebaat zijn bij een gelijktijdige ontwikkeling en het grootschalig gebruik van maatschappelijke diensten; d. Provinciale Staten het een gemiste kans vinden dat de ontwikkeling van diensten niet ingebed is in de economische innovatieprogramma s en vragen om alsnog in het kader van de economische innovatieprogramma s een programma te ontwikkelen en het advies van Novay hierbij te betrekken; e. Provinciale Staten van mening zijn dat bij het ondersteunen van dienstenontwikkeling goed gekeken dient te worden in hoeverre de diensten een bijdrage leveren aan het realiseren van de provinciale opgaven uit het Hoofdlijnenakkoord en of deze diensten ook tot concrete oplossingen leiden; f. maatschappelijke diensten een impuls kunnen geven aan zowel het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als ook het versterken van de regionale economie. g. ICT bedrijven in Overijssel relatief klein blijven en mede daardoor de aansluiting met Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s missen; h. er sprake is van markt- en systeem falen (ketenprobleem) waardoor het succesvol ontwikkelen en lanceren van maatschappelijk relevante diensten in hoge mate afhankelijk is van overheidsmaatregelen, regelgeving en financiering; i. zonder een stimulerende, faciliterende en financiële rol van de provincie belangrijke doorbraken op het gebied van maatschappelijke diensten in Overijssel niet of langzaam tot stand komen en de (Europese) groeipotentie van Overijsselse ICT bedrijven uit het MKB onvoldoende wordt benut. besluiten: 1. Als uitwerking van het kaderbesluit Breedband (PS/2012/444) in te stemmen met de investering inzake ICT diensten (investeringsprestatie Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in Overijssel), waarin de volgende prestatie zijn opgenomen: a. het ondersteunen van (minimaal 6) publiek-private samenwerkingsprojecten gericht op de ontwikkeling en toepassing van maatschappelijke ICT diensten die bijdragen aan het realiseren van de provinciale opgaven op het gebied van Economie, Platteland, Mobiliteit en Energie; b. het ondersteunen van ICT bedrijven uit het MKB bij internationale business development en het vinden van aansluiting bij Europese innovatieprogramma s en -netwerken; c. het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van maatschappelijk relevante diensten. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging conform bijlage II: a. een bedrag van 2,62 miljoen over te hevelen vanuit de Algemene Reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel ten behoeve van investeringsprestatie Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel ter dekking van subsidies en uitvoeringskosten (indicatief 2,55 miljoen, respectievelijk ,-). 9

10 3. In te stemmen met de volgende bestuurlijke mijlpaal: a. het informeren van Provinciale Staten over de resultaten van het programma ICT diensten (Statenbrief; 4 de kwartaal 2016). Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, 10

11 Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 105 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2014 Investeringsvoorstel ICT diensten (bedragen x 1.000) Volg- Kerntaadoel prestatie Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Beleids- Investerings- I/S Omschrijving nummer Saldo Optimalisering vestigings- en ondernemingsklimaat I - programmakosten (subsidies) I - programmakosten (uitvoeringskosten) Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Totaal structurele wijzigingen Totaal incidentele wijzigingen Totaal wijzigingen LEGENDA nr. kerntaak Lasten: - = verlaging Baten: - = verlaging Saldo: - = financiële ruimte neemt af 1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer + = verhoging + = verhoging + = financiële ruimte neemt toe 2 Milieu en energie 3 Inrichting landelijk gebied I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Kerntakenbegroting 2014, paragraaf Regionale bereikbaarheid, regionaal OV 5 Regionale economie 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg 7 Kwaliteit openbaar bestuur 8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken 9 Gebiedsontwikkeling geen kerntaak, wel gegroepeerd 20 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bijlage behorend bij GS-nota met kenmerk 2014/ Pagina 1 van 1

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2014/691 N35 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 26.08.2014 2014/0232126 dhr. M. Oving, telefoon 06 46037666 e-mail M.Oving@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsvoorstel

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/126

Statenvoorstel nr. PS/2013/126 Statenvoorstel nr. PS/2013/126 Investeringsvoorstel Breedbandinfrastructuur Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16 april 2013 2013/0125542 dhr. J.G. Meijerhof, telefoon 06 10 341 375 e-mail j.meijerhof@overijssel.nl

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Bijlagen Profielschets

Bijlagen Profielschets Bijlagen Profielschets Drie leden voor de nieuw in te richten Raad van Commissarissen van Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel In deze PDF vindt u de volgende statenvoorstellen (let op; in totaal 282

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 1 Leefbaarheid kleine kernen 1 1.1 Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen 1.1.2 I - programmakosten 300-300

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/210 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012-2015

Statenvoorstel nr. PS/2012/210 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012-2015 Statenvoorstel nr. PS/2012/210 Investeringsbesluit 1000-jongerenplan 2012-2015 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 24.04.2012 2012/0119801 Bert Amelink/ Sandra Leefmans, 038 4998323/ 8318 e-mail ahm.amelink@overijssel.nl/sm.leefmans@overijssel.nl

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Gelet op

Nadere informatie

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen STATENBRIEF Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2016/345 Statenvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij Onderwerp Bijlagen

Statenvoorstel nr. PS/2016/345 Statenvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij Onderwerp Bijlagen Statenvoorstel nr. PS/2016/345 Statenvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 24 mei 2016 2016/0163500 mw. S. van Rooij, telefoon 038 499 94 04 e-mail S.v.Rooij@overijssel.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/558

Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Derde diversepostenwijziging 2007 Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-32 21 augustus 2007 2007/0502298 de heer S.P.W. van der Hoeven, telefoon 038 499 89 09,

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Beleidskader Economie: Werken aan de economie van de toekomst: Circulair, Innovatief en Internationaal Portefeuillehouder: Gedeputeerde Scheffer, coördinerend gedeputeerde Economie

Nadere informatie

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur 7) Kwaliteit van het openbaar bestuur Toelichting mutatie plandoel Samen met de bijstelling van budgetten stellen wij uw Staten voor om t.a.v. deze kerntaak een wijziging m.b.t. de plandoelen te accorderen.

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Instelling

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten

Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten Statenvoorstel nr. PS/2011/886 Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 november 2011 2011/0224060 dhr. W.RJ. de Haas, telefoon 038499

Nadere informatie

Digitale Agenda van Brabant 2013-2020. Heel Brabant digitaal verbonden

Digitale Agenda van Brabant 2013-2020. Heel Brabant digitaal verbonden Digitale Agenda van Brabant 2013-2020 Heel Brabant digitaal verbonden Inhoud Alle burgers én bedrijven op de digitale snelweg > Hoofdrol voor ICT > Interview gedeputeerde Bert Pauli > VIER HOOFDDOELEN

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/105

Statenvoorstel nr. PS/2012/105 Statenvoorstel nr. PS/2012/105 Investeringsbesluit Project Eigen Kracht Conferenties (EKC) 2012-2015 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij * invullen 2012/0046126 Ruud Boon/Bennie Kock, telefoon 038 499 8324/83

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stand van zaken Europese programma's EFRO, POP en INTERREG Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Begrotingswijziging 53/16A

Begrotingswijziging 53/16A Begrotingswijziging 53/16A Voorgestelde behandeling Procedurevergadering : 18 juli 2016 Onderwerp Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) Datum Aan Provinciale Staten van

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011 Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H Datum 05 april 2011 kiemt KANSEN CREËREN EN BENUTTEN Thecogas Binnenstadservice.nl Sidcon Ingrepro Bredenoord Nuon Helianthos Ubbink Solar Solesta

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, Inleiding

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, Inleiding PS2011MME04-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 17 januari 2011 Nummer PS: PS2011MME04 Afdeling : ECV Commissie : MME Steller : T.E. Jaroszek Portefeuillehouder : Van Lunteren Registratienummer

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t.

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t. provincie groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage nderwerp 2 1 KT. 20U 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 tten

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2006/747

Statenvoorstel nr. PS/2006/747 Statenvoorstel nr. PS/2006/747 Initiatiefvoorstel Ontbureaucratisering jeugdzorg Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2006-35 29 September 2006 PS/2006/747 A.E.W Boukes, telefoon 038 499 87 85 Aan

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Evaluatie Innovatiefonds Gemeente Enschede September 2013

Evaluatie Innovatiefonds Gemeente Enschede September 2013 Evaluatie Innovatiefonds Gemeente Enschede September 2013 1. Inleiding Op 26 april 2011 besloot de Gemeenteraad van Enschede tot het instellen van een Innovatiefonds. Bij het raadbesluit in april 2011,

Nadere informatie

Akkoord Bespreken Naam Datum

Akkoord Bespreken Naam Datum Reg. nr.: 1310125 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Biomassaplein Samenvatting De gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught, Best en mogelijk Oisterwijk willen samen een biomassaplein

Nadere informatie

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur Bijlage 3 bij Statenvoorstel 61/10 Olympisch Plan Brabant: versterken sportinfrastructuur : mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Notitie Bevindingen na afloop van het beoordelingsproces

Notitie Bevindingen na afloop van het beoordelingsproces Notitie Bevindingen na afloop van het beoordelingsproces Geschreven door de commissie ICT doorbraak De zorg ontzorgd met ICT bestaande uit: Rien Meijerink (voorzitter), Claus Verbrugge, Jan Romme, Hans

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE agendapunt 04.B.16 1198541 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 kennis te nemen van

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statuten Fonds Gelderse Cultuurleningen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Actualiteiten vanuit de praktijk Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Algemeen PT Finance Actualiteiten Toegenomen aandacht tijdelijk beheer. Toenemende aandacht voor exploitatie. Fiscale optimalisatie door

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp 2 e wijziging bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2e aanvraagperiode boekjaar- en projectsubsidies 2017 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Nota van B&W. Convenant Smarter Cities

Nota van B&W. Convenant Smarter Cities gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Smarter Cities Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk Collegevergadering 18 december 2012 Inlichtingen Peter Wakkee (023 5676132) Registratienummer

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid 2013 ronde 2 Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax

Provinciale Staten.  Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 21 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2003/2418 12

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie