Onderwerp: Reactie op concept Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Reactie op concept Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020'"

Transcriptie

1 Nationaal Coördinator Groningen Dhr. J.G.M. Alders Postbus DA Groningen Afzender: Mr. L.J. Klaassen Onafhankelijke Raadsman Postbus ZG Loppersum Datum: 25 november 2015 Onderwerp: Reactie op concept Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen ' Geachte heer Alders, In het algemeen ben ik positief gestemd over het concept Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen', dat op 4 november 2015 door u is gepresenteerd. Het voorliggende programma getuigt van een omvangrijke inzet van de betrokken partijen en medewerkers. Hiervoor spreek ik dan ook mijn waardering uit. Tegelijkertijd roept het programma ook vragen op en zijn sommige onderdelen momenteel nog niet (volledig) uitgewerkt. Dat is niet vreemd, gezien de korte tijd die beschikbaar was voor het opstellen van het programma. Wij constateren dat de Nationaal Coördinator nog een flinke opgave heeft om de verschillende onderdelen van het plan verder uit te werken en nader tot elkaar te brengen. De Onafhankelijke Raadsman vervult op verzoek van de Minister van Economische Zaken een ombudsfunctie voor de inwoners van Groningen die te maken hebben met problemen in de afhandeling van schade veroorzaakt door gaswinning. Vanuit dit uitgangspunt wil ik de Nationaal Coördinator dan ook enkele zorg- en aandachtspunten inzake het gepresenteerde concept Meerjarenprogramma meegeven. De focus hierin ligt met name op het gebied van schadeherstel en bouwkundige versterking. De Onafhankelijke Raadsman Mr. L.J. Klaassen

2 1 Uitgangspunten De Onafhankelijke Raadsman onderschrijft uitdrukkelijk de uitgangspunten van de Nationaal Coördinator zoals die zijn geformuleerd in het Meerjarenplan. Een focus op veiligheid als vertrekpunt is voor veel inwoners van het gebied uitermate belangrijk. Verbetering van de schade-afhandeling is een ander zwaarwegend uitgangspunt in het plan. In de klachten die bij de Onafhankelijke Raadsman worden gemeld komt naar voren dat er vaak frustratie is over de moeite die het kost om een schade vergoed te krijgen (de 'lasten'), en dat er tegelijkertijd te weinig voor terugkomt (de 'lusten'). Een meer evenwichtige reciprociteit ligt derhalve voor de hand. Aandacht voor koppeling van kansen die zich voordoen bij herstel en versterking van panden is van groot belang voor het gebied en haar inwoners. Tegelijkertijd heeft de individuele huizenbezitter vooral behoefte aan een veilig en schadevrij thuis. Het primaire uitgangspunt dient daarom het belang van de individuele burger te zijn en de wensen die hij of zij heeft. Schadeherstel De Onafhankelijke Raadsman heeft in de voorbije jaren geconstateerd dat de schadeafhandeling te vaak te lang duurt. Problemen omtrent communicatie en afhandelingstermijnen zijn helaas nog steeds aan de orde. Ook bij het CVW blijft dit een zorg. De Raadsman is daarom content met de focus op zorgvuldige communicatie. Daarnaast constateert de Raadsman dat het proces van schadeafhandeling in sommige gevallen een onacceptabel grote impact heeft op de persoonlijke leefsituatie van de betrokken burgers (die niet om schade hebben gevraagd). De Raadsman pleit daarom ook voor ontzorging van diegenen, die dat nodig hebben. NAM is in sommige gevallen reeds bereid een vorm van onafhankelijke ondersteuning te vergoeden, maar dit is vooralsnog te vrijblijvend en wordt nog te veel beschouwd als een gunst van NAM, in plaats van een plicht van de schadeveroorzaker. Ik acht dan ook een centraal steunpunt voor burgers van grote betekenis. Dit steunpunt dient toegankelijk, onafhankelijk en deskundig te zijn en daarnaast door de maatschappelijke partijen te worden gesteund. De Nationaal Coördinator stelt voor om schades te splitsen in reguliere schades (het leeuwendeel) en complexe schades (een beperkt aantal). Dit lijkt in lijn te zijn met de huidige werkwijze van NAM die gedurende de afgelopen jaren is ontstaan. In principe is dit een logisch uitgangspunt. Er zal moeten worden voorkomen dat burgers in ellenlange bureaucratische procedures terechtkomen zoals de afgelopen drie jaar vaak het geval is geweest. Er zijn echter wel enkele kanttekeningen te plaatsen. Zo is in het concept Meerjarenplan onvoldoende aangegeven op welk moment een reguliere zaak een complexe zaak wordt. De definities op pagina 20 en pagina 58 lopen daarnaast enigszins uiteen. Ook wordt gesteld dat vaak al 'snel' kan worden geconstateerd dat het niet om een regulier schadegeval gaat. De ervaringen van de Onafhankelijke Raadsman zijn wat dit betreft meer diffuus. Sommige op het oog simpele schadegevallen kunnen later toch een zeer complex geval blijken te zijn. Daarnaast is er een vraag met betrekking tot de beoordeling of een zaak complex is of niet. Dit is nu uitbesteed aan de schade-expert, die werkt in opdracht van CVW. In beginsel is deze schade-expert gespecialiseerd in bouwkunde. Een schade-expert heeft

3 2 over het algemeen echter geen sociaal-maatschappelijke expertise, wat in sommige gevallen wel degelijk noodzakelijk is voor een dergelijke beoordeling. De Onafhankelijke Raadsman pleit er daarom voor dat mogelijk complexe gevallen ook via andere wegen kunnen worden aangemeld bij de NCG. Een rol voor burgemeesters, betrokken bestuurders en de Onafhankelijke Raadsman is hierin een goede mogelijkheid. Een systematiek die lijkt op de wijze van aanmelden bij de Commissie Bijzondere Situaties ligt dan wellicht voor de hand. Reguliere schade De Onafhankelijke Raadsman is positief over de versnelling die de Nationaal Coördinator in het schadeproces wil brengen. Onder andere door aanvullende schades direct door een contra-expert dan wel arbiter te laten meenemen. De Raadsman pleit er daarnaast al langere tijd voor dat ook schade aan funderingen in kaart wordt gebracht. Funderingsonderzoek wordt momenteel nog vaak geweigerd. De aandacht die de Nationaal Coördinator hieraan geeft is dan ook positief, maar moet nog wel worden geconcretiseerd. De NCG meldt dat, indien een expert aardbevingsschade vermoedt aan de fundering, hij extra onderzoek kan laten uitvoeren door een specialist. Dit is momenteel in sommige situaties ook al het geval. Het is dus van belang dat deze mogelijkheid vaker wordt benut door de schade-expert. Het verdient daarnaast aanbeveling hierbij ook de opvatting van de eigenaar zelf te betrekken. De NCG stelt in het Meerjarenprogramma dat een vertrouwenspersoon beschikbaar wordt gesteld waar hij dat nodig acht. Hier komen enkele vragen naar boven. Zijn dit ambtenaren van de NCG, of wordt er een link gelegd met het Steunpunt voor burgers, geïnitieerd door de maatschappelijke partijen? Zijn het onafhankelijke adviseurs? Tot slot rijst de vraag hoe de Nationaal Coördinator bij reguliere schades kan beoordelen of een vertrouwenspersoon noodzakelijk is, aangezien deze zaken verder niet bij hem bekend zijn. Daarnaast is de Onafhankelijk Raadsman van mening dat de keuze voor het inzetten van een vertrouwenspersoon primair bij de bewoner zelf zou moeten liggen. Complexe schade Bij de complexe schades gaat de casemanager van de Nationaal Coördinator een belangrijke rol vervullen. De casemanager gaat namens de NCG bemiddelen tussen betrokkenen. Hij doet een voorstel aan de partijen, waar iedereen mee akkoord moet gaan om tot een oplossing te komen. Dit betekent dat het oordeel van de Nationaal Coördinator niet bindend is, maar in zekere zin vrijblijvend. Deze werkwijze roept enkele vragen en onzekerheden op. Zo is NAM/CVW niet gebonden aan het voorstel van de casemanager en kan deze dus weigeren. Uit het concept Meerjarenprogramma komt niet naar voren wat er gebeurt als NAM/CVW een voorstel van de NCG weigert. Kan een burger dan een contra-expertise aanvragen? Doet de casemanager een nieuw (voor de schademelder ongunstiger) voorstel? Ligt er dan een rol voor de arbiter? De Onafhankelijke Raadsman geeft er de voorkeur aan dat wordt vastgelegd dat NAM het voorstel van de casemanager in principe opvolgt. Het Meerjarenprogramma bevat daarnaast onduidelijkheid over de mogelijkheid tot inschakeling van een contra-expert bij een complexe situatie. Op pagina 20 staat vermeld dat een schademelder een contra-expert kan inschakelen, ook nadat de casemanager van de NCG een voorstel heeft gedaan. Op pagina 58 staat vermeld dat,

4 3 indien een schademelder het niet eens is met het voorstel van de NCG, hij direct naar de arbiter moet. Met het oog op gelijke rechten voor schademelders pleit de Onafhankelijke Raadsman ervoor dat schademelders in een complexe situatie de mogelijkheid behouden een contra-expert in te schakelen, alvorens het geschil voor te leggen aan een arbiter. De Raadsman heeft ook zorgen over de bureaucratisering van het schadeproces met de introductie van weer een nieuwe instantie die de schade behandelt. De ervaringen tot nu toe zijn ambivalent als het gaat om snelle en adequate afhandeling van schade. Het is daarom van groot belang een effectief en efficiënt apparaat in te richten dat snel tot conclusies kan komen, waarbij het belang van de burger echt centraal staat. Hier ligt een stevige uitdaging. Daarnaast betekent de introductie van weer een nieuwe partij vaak een zekere mate van complicatie. Bij een complexe zaak kunnen zoveel mensen worden betrokken dat het overzicht zoekraakt. De ervaring van de Onafhankelijk Raadsman is dat inwoners behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt en heldere en eenduidige communicatie. Tot slot vraagt de Onafhankelijke Raadsman zich af of er door de inmenging van een overheidsorgaan iets verandert in de rechtspositie van de schademelder. In principe is schade veroorzaakt door gaswinning een zaak in het privaatrecht (eigenaar pand versus vergunningnemer NAM). De NCG heeft een publiekrechtelijke taak. In het Meerjarenplan ontbreekt duidelijkheid over de borging van de privaatrechtelijke rechten van een woningeigenaar bij inmenging door de NCG. De Raadsman verzoekt de Nationaal Coördinator dan ook hier nader onderzoek naar te doen en dit op te nemen in het definitieve plan. Geschillenregeling De Nationaal Coördinator presenteert in het Meerjarenplan een Geschillenregeling die uitkomst moet bieden bij disakkoord tussen een schademelder en NAM. De Onafhankelijke Raadsman onderschrijft het nut en de noodzaak van een dergelijke regeling en beschouwt het als een stap vooruit dat de Nationaal Coördinator hier aandacht voor heeft. Desalniettemin roept de voorliggende regeling enkele vragen op. Zo merkt de Onafhankelijke Raadsman op dat de gepresenteerde arbiter in feite geen 'arbiter' is in de taalkundige betekenis van dat woord. Ware dit het geval, dan zou de beslissing voor beide partijen definitief moeten zijn. Dat is niet zo, een schademelder heeft altijd de mogelijkheid een gerechtelijke procedure te starten. Daarnaast bestaat het gepresenteerde systeem in feite op dit moment al, met dien verstande dat de 'arbiter' in het Meerjarenplan een (oud-)rechter is en in het huidige protocol een bouwkundig specialist. De nieuwe arbiter velt een oordeel over het geschil, maar kan zoals het Meerjarenplan beschrijft een bouwkundig expert inschakelen indien noodzakelijk. De Onafhankelijke Raadsman vraagt zich af of dit niet in de overgrote meerderheid van de zaken het geval zal moeten zijn. Het gaat bij deze claims immers om schade aan gebouwen, al dan niet veroorzaakt door gaswinning. Deze bouwkundig expert zal de arbiter vervolgens adviseren over de schadeoorzaak, maar ook de daarbij horende herstelkosten. De vraag ligt voor in welke mate de nieuwe regeling verschilt van de oude, waarbij de zogeheten derde deskundige een oordeel velde.

5 4 In het Meerjarenplan wordt gesteld dat voor 1 januari 2016 heldere kaders en werkafspraken over het functioneren van de arbiter in een reglement moet worden vervat. De Onafhankelijke Raadsman denkt hierover graag mee en stelt de ervaring die hij bezit bij dezen ter beschikking. In dit verband is het wellicht interessant ook nog gebruik te maken van de ervaringen die zijn opgedaan bij de inzet van het instrument van mediation in geschillen van bouwzaken. In het Meerjarenprogramma is het schadetraject opnieuw uitgetekend in een helder overzicht. De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) wordt echter niet duidelijk besproken in het programma. De Raadsman vraagt zich af in welke zin de Tcbb blijft bestaan als onafhankelijk instituut waar burgers bij afwijzing van een schadeclaim terecht kunnen, en hoe deze beroepsgang zich verhoudt tot de arbiter en het gehele schadetraject. Bouwkundig Versterken De Onafhankelijke Raadsman onderkent de noodzaak tot snelle maatregelen voor het veiliger maken van de woonsituatie van de inwoners van Groningen. Het is logisch dat panden met de hoogste risico's als eerste worden aangepakt. Werken van binnen naar buiten, beginnen met kwetsbare panden en voorrang voor gebouwen waar veel mensen samenkomen zijn wat dat betreft goede uitgangspunten. De afgelopen jaren heeft de Onafhankelijke Raadsman evenwel een flink aantal zeer complexe zaken in behandeling gehad. In sommige van deze gevallen is het goed voorstelbaar dat bouwkundige versterking een belangrijk onderdeel vormt in het oplossen van de situatie. Niet al deze zaken zullen echter voldoen aan de eerder genoemde uitgangspunten. Om deze zaken toch op een acceptabele termijn op te kunnen lossen is het in voorkomende gevallen wenselijk om enigszins flexibel om te gaan met de uitgangspunten. Dit zal maatwerk moeten zijn. De verwachting is niet dat het om grote aantallen gaat. Deze gevallen zouden wellicht kunnen worden ingepast in het 'Heft in eigen hand'-model, of in 'versterking op bestelling'. Daarnaast is aandacht voor de esthetische kwaliteiten van gebouwen en de waarde die bewoners / eigenaars daaraan toedichten van groot belang. De burger wordt in het Meerjarenprogramma als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat de wensen van een eigenaar van groot gewicht zijn op het moment dat beslissingen moeten worden genomen over versterking, sloop, nieuwbouw of uitkoop. Het mag niet zo zijn dat burgers automatisch slechts één optie krijgen aangeboden, puur uit financiële overwegingen. Ook dit zal maatwerk moeten zijn. Instrumenten In het Meerjarenprogramma staat een aantal regelingen beschreven die worden opgesteld dan wel geactualiseerd. Deze instrumenten zullen in de praktijk van diepgaande invloed zijn op de individuele situaties van inwoners van Groningen. Het is daarom belangrijk dat deze met grote zorgvuldigheid worden opgesteld waarbij het belang van de burger steeds in het oog dient te worden gehouden. De Raadsman heeft diverse casussen in behandeling (gehad) waarbij een dergelijk instrumentarium voor een goede uitkomst zou kunnen zorgen.

6 5 Er is echter één onderdeel in het programma dat op het eerste gezicht onvoldoende wordt belicht. Momenteel krijgen eigenaars in de meest complexe zaken vaak drie mogelijkheden aangeboden door NAM: uitkoop, versterking of nieuwbouw. De NCG ontwikkelt momenteel instrumenten voor uitkoop en voor achterstallig onderhoud om bouwkundige versterking mogelijk te maken. Er is echter geen regeling voor nieuwbouw, in de zin van financiering van een eventuele eigen bijdrage van een eigenaar. Om dit nader te verduidelijken een voorbeeld: een wat oudere woning is waard. De schade is , versterken kost Nieuwbouw kost en heeft de sterke voorkeur, gezien de kwaliteit van het pand en de toekomstige woonwensen van de eigenaar. De eigenaar wil graag op zijn eigen plek blijven wonen maar heeft geen geld om het 'gat' van te financieren, ook niet met een bijdrage van de Nieuwbouwregeling. Voor dergelijke gevallen is momenteel geen voorziening en bestaat kans op een patstelling, waarbij de bewoner-eigenaar ernstig in het nauw komt. De Raadsman pleit ervoor ook voor deze situaties een regeling te ontwikkelen, waar burgers bij sloop-nieuwbouw een beroep op kunnen doen. Op deze manier worden inwoners in staat gesteld zelf een afgewogen keuze te maken tussen de voorliggende mogelijkheden. Want al zal uitkoop voor een (klein) deel van de inwoners een zeer welkome oplossing bieden, dit zal voor lang niet alle Groningers gelden. De ervaring leert dat binding met een plek en de sociale omgeving van groot belang is voor veel mensen. Rol Onafhankelijke Raadsman De Raadsman is positief over de constatering van de Nationaal Coördinator dat het instituut van de Onafhankelijke Raadsman blijft bestaan. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de Raadsman in een bepaalde behoefte van de inwoners van Groningen voorziet. Ook staat de Raadsman positief tegenover een uitbreiding van zijn mandaat. Bouwkundige versterking is een belangrijk onderwerp en speelt ook in de klachten die de Raadsman krijgt steeds vaker een rol. Mogelijk betekent dit dat er vaker een beroep wordt gedaan op de Onafhankelijke Raadsman. Dit zal het komende jaar moeten uitwijzen. Onafhankelijkheid is voor de Raadsman een belangrijk kernbegrip. De Raadsman is niet hiërarchisch ondergeschikt aan welke organisatie dan ook, en borgt op deze manier zijn autonomie. Om het vertrouwen van burgers te krijgen en te behouden is dat ook noodzakelijk in dit heikele dossier. De Nationaal Coördinator stelt in het Meerjarenplan dat de ondersteuning van de Onafhankelijke Raadsman om efficiencyredenen bij de NCG wordt ondergebracht, net als die van de Commissie Bijzondere Situaties. De NCG gaat echter zelf ook schadezaken behandelen en beoordelen. Dit zal ongetwijfeld klachten kunnen opleveren, die vervolgens bij de Onafhankelijke Raadsman kunnen worden gemeld. Door het onderbrengen van de Onafhankelijke Raadsman bij de Nationaal Coördinator komt de onafhankelijkheid van de Onafhankelijke Raadsman in het geding. Hierbij speelt beeldvorming ook een belangrijke rol. Er mogen geen vraagtekens ontstaan over de autonomie van de Onafhankelijke Raadsman. Dat zou uitermate slecht zijn voor het vertrouwen van burgers in de verschillende instituties. Daarnaast kan het onderbrengen van de ambtelijke ondersteuning van de Onafhankelijke Raadsman binnen de NCG de desbetreffende ondersteunende medewerkers in een loyaliteitsconflict brengen.

7 De Onafhankelijke Raadsman dringt er dan ook met klem op aan zijn ambtelijke ondersteuning niet onder te brengen bij een organisatie die zelf schadegevallen beoordeelt, zoals de NCG. De huidige constructie, waarbij de ondersteuning is ondergebracht bij de ambtelijke organisatie van de gemeente Loppersum, functioneert naar tevredenheid en verdient vooralsnog de voorkeur. Het waarborgen van de continuïteit speelt hierbij ook een belangrijke rol. 6

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Versterken Inspecties Schade Veiligheid Wie doet wat? Informatie en begeleiding Vragen over versterken Wie leidt het versterkingsprogramma? De Nationaal

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: BIJLAGE 3 BIJ SAMENWERKINGSAFSPRAKEN NAM-EZ-NCG REGLEMENT ARBITER AARDBEVINGSSCHADE EERSTE AFDELING - ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning

Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning De NAM wil zoveel mogelijk relevante informatie bieden over schadeafhandeling na een aardbeving. Hieronder geven

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken gaswinningsdossier Steller M.A. Philippart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 96 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6335080 Datum Uw brief

Nadere informatie

Datum 13 april 2017 Betreft Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

Datum 13 april 2017 Betreft Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Datum 6 november 2017 Betreft Beantwoording vragen over de Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is

Datum 6 november 2017 Betreft Beantwoording vragen over de Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Onafhankelijke Raadsman

Onafhankelijke Raadsman Onafhankelijke Raadsman Afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Rapportage januari t/m augustus 2014 1 september 2014 1 1. Inleiding Voor de afhandeling van individuele

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Programma uur. Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog

Programma uur. Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog Programma 11.00 11.45 uur Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog Toelichting door Hans Alders Stellen van vragen 11.45 12.30 uur Informatiemarkt 1 Inhoud Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig

Nadere informatie

ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD

ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD 1. Inleiding Als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in het Groninger gasveld ontstaan geïnduceerde

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ SAMENWERKINGSAFSPRAKEN NAM-EZ-NCG REGLEMENT ARBITER BODEMBEWEGING EERSTE AFDELING - ALGEMEEN

BIJLAGE 3 BIJ SAMENWERKINGSAFSPRAKEN NAM-EZ-NCG REGLEMENT ARBITER BODEMBEWEGING EERSTE AFDELING - ALGEMEEN BIJLAGE 3 BIJ SAMENWERKINGSAFSPRAKEN NAM-EZ-NCG REGLEMENT ARBITER BODEMBEWEGING EERSTE AFDELING - ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour > Retouradres Postbus 3006 9701 DA De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Nationaal Coördinator Bezoekadres Waagstraat 1 9712 JX Postadres Postbus 3006 9701

Nadere informatie

BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN. 1. Inleiding. 2. Bewoners staan centraal

BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN. 1. Inleiding. 2. Bewoners staan centraal BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN 1. Inleiding In dit businessplan worden de taken genoemd die Centrum Veilig Wonen in 2015 wil vervullen. Centrum Veilig Wonen is opgericht om bewoners te compenseren

Nadere informatie

Notitie gebiedsafbakening

Notitie gebiedsafbakening Notitie gebiedsafbakening Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de gebiedsafbakeningen die worden gehanteerd voor wat betreft de gaswinning, de impact van de gaswinning en de maatregelen en voorzieningen

Nadere informatie

Schade. Hoe nu verder?

Schade. Hoe nu verder? Schade. Hoe nu verder? Schade. Hoe nu verder? Fortis ASR voorziet u van een goede dienstverlening, ook als u schade hebt. Schade is vervelend, maar met Fortis ASR weet u zeker dat uw schade snel en deskundig

Nadere informatie

Schadeafhandeling door NAM sinds CVW Status 31 december 2014. Figuur 1: Voortgang schademeldingen sinds augustus 2012

Schadeafhandeling door NAM sinds CVW Status 31 december 2014. Figuur 1: Voortgang schademeldingen sinds augustus 2012 Datum: 31 januari 2015 Schadeafhandeling door NAM sinds CVW Status 31 december 2014 Inleiding Sinds1 januari van dit jaar heeft het Centrum Veilig Wonen (CVW) het afhandelingsproces voor schademeldingen

Nadere informatie

Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen

Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 10 september 2016 Programma: WELKOM Welkom en introductie door Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen

Nadere informatie

Q EN A GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN INSPECTIES NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

Q EN A GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN INSPECTIES NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Q EN A GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN INSPECTIES NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Onderwerpen - Versterking, pagina 1-3 - Inspecties, pagina 3-5 - Schade, pagina 5 - CVW, pagina 5 - Veiligheid, pagina 5-6 -

Nadere informatie

Planning Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Planning Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen Planning Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen De centrale opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen voor 2015 is om aan het eind van 2015 het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Contra-expertise

Veelgestelde vragen Contra-expertise Aanvragen contra-expertise Wanneer kom ik in aanmerking voor een contra-expertise? U komt in aanmerking voor een contra-expertise wanneer u het niet eens bent met de herstelmethode van A- en B-schades

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Mensen verlammen na schade op schade

Mensen verlammen na schade op schade Leendert Klaassen, onafhankelijk raadsman, gaswinning: Mensen verlammen na schade op schade De afhandeling van de schade aan door aardbevingen getroffen huizen in Groningen kan sneller, onafhankelijker

Nadere informatie

Minder invloed van het Gasgebouw op de schadeafhandeling: Pleidooi voor een Schadefonds

Minder invloed van het Gasgebouw op de schadeafhandeling: Pleidooi voor een Schadefonds Minder invloed van het Gasgebouw op de schadeafhandeling: Pleidooi voor een Schadefonds Een toekomst zonder de NAM? Conferentie over het aanpassen van het Gasgebouw en het tot 0 afbouwen van de gaswinning

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ B.V.,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ B.V., ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/2 Beslissing van de Arbiter aardbevingsschade van 4 juli 2016 inzake X, wonende te Appingedam, eigenaar van het pand aan [adres] Appingedam, hierna ook te noemen:

Nadere informatie

Bijlage 1. Deze bijlage behoort bij het Aanvraagformulier contra-expertise.

Bijlage 1. Deze bijlage behoort bij het Aanvraagformulier contra-expertise. Bijlage 1 Deze bijlage behoort bij het Aanvraagformulier contra-expertise. 1. Een verzoek voor een contra-expertise dient binnen zes weken na het verschijnen van het taxatierapport door de schademelder

Nadere informatie

Aangezien deze sets vragen hetzelfde onderwerp betreffen, beantwoord ik ze in onderlinge samenhang.

Aangezien deze sets vragen hetzelfde onderwerp betreffen, beantwoord ik ze in onderlinge samenhang. > Retouradres Postbus 3006 9701 DA De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Nationaal Coördinator Bezoekadres Waagstraat 1 9712 JX Postadres Postbus 3006 9701

Nadere informatie

van naar Drie Protocollen

van naar Drie Protocollen van Contra Expertise Aardbevingsschade naar Contra Expertise Mijnbouwschade in Drie Protocollen Hoe het begon: Na jaren van ontkenning en vele onderhandse uitkeringen aan grotere instanties kwam er een

Nadere informatie

Concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

Concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Nationaal Coördinator Groningen CONCEPT Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Datum 04-11-2015

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 13.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 13. Welkom Programma 11.15 uur - Welkom Wethouder Pier Prins - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 12.15 uur Vragen 12.45 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

Gemeente Appingedam 15 oktober 2016

Gemeente Appingedam 15 oktober 2016 Gemeente Appingedam Programma 13.00 14.30 uur Welkom door burgemeester Rika Pot Toelichting gebiedsgerichte aanpak door Hans Alders Toelichting inspecties woningen door projectmanager Herman Wessels Stellen

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 21 december 2016

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 21 december 2016 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/93 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 21 december 2016 inzake [naam], wonende te Hoogezand, eigenaar van het pand aan

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bi]lage(n)... ^ DGETM-EM/13073809 TCBB/131 11835 2 b 2 JUL 2013

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bi]lage(n)... ^ DGETM-EM/13073809 TCBB/131 11835 2 b 2 JUL 2013 -J I Aan De Minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bi]lage(n)... ^ DGETM-EM/13073809 TCBB/131 11835 2 b 2 JUL 2013 Onderwerp Eerste

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/16 Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016 inzake X, wonende te Groningen, eigenaar van het pand aan de [adres] te Groningen

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 20 maart 2017

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 20 maart 2017 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/167 Meldingsnummer: [] Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 20 maart 2017 inzake [naam] wonende te Hoogezand, eigenaar van het pand aan de [adres]

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 15.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 15. Welkom Programma 13.15 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 14.15 uur Vragen 14.45 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen 1 Programma 1. Welkom door AnnaliesUsmany, wethouder Appingedam 2. Toelichting op de inspecties door Herman Wessels, NCG, projectmanager Opwierde Zuid 3. Gelegenheid tot het stellen van vragen 4. Informatiemarkt

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 09.30 uur - Welkom burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders - Toelichting Gebiedsvisie gemeente

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen 2 U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 3 januari 2017

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 3 januari 2017 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/45 Meldingsnummer: [nummer] Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 3 januari 2017 inzake X Y beiden wonende te Woldendorp, eigenaren van het pand

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 30 november 2016

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 30 november 2016 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/65 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 30 november 2016 inzake X, wonende te Froombosch, eigenaar van het pand aan [adres]

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

Programma. Nationaal Coördinator Groningen 9 mei 2016

Programma. Nationaal Coördinator Groningen 9 mei 2016 Programma 1. Welkom door Geert-Jan ten Brink, burgemeester van Slochteren 2. Toelichting op de inspecties door Lucy Goslinga, NCG, projectmanager Overschild 3. Voorstellen aanwezigen en functie 4. Gelegenheid

Nadere informatie

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Informatie aan cliënt 4. Te doorlopen stappen 5. Bijlagen a. Voorbeeld Procedure voor het afhandelen van klachten b. Toelichting

Nadere informatie

ARUP studie Groningen 2013

ARUP studie Groningen 2013 ARUP studie Groningen 2013 Strategie voor structurele versteviging van gebouwen Nederlandse samenvatting Issue 17 januari 2014 Nederlandse samenvatting 1 Inleiding Dit rapport omvat een samenvatting van

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 6 januari 2017

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 6 januari 2017 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/109 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 6 januari 2017 inzake [naam] en [naam], wonende te Zuidwolde, eigenaren van het

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Toekomstschets Agenda van de Tafel. Onderwerpen die in 2015 aan Tafel geagendeerd worden: Gewenste situatie / Discussie- aandachtspunten

Toekomstschets Agenda van de Tafel. Onderwerpen die in 2015 aan Tafel geagendeerd worden: Gewenste situatie / Discussie- aandachtspunten Toekomstschets Agenda van de Tafel Onderwerpen die in 2015 aan Tafel geagendeerd worden: Onderwerp In gesprek met de Groningse samenleving Veiligheid en versterking Programma Bouwkundig Versterken Industriële

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Venster Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 Datum 18-12-2015 Status Definitief Colofon Dit

Nadere informatie

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo 2015-2018 Weesp,

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari?

Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari? Veelgestelde vragen 1 Algemeen Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari? Op hoofdpunten is er een akkoord over een aantal zaken. Zie ook het persbericht dat maandag 9 februari

Nadere informatie

Een onderzoek naar de wijze van klachtafhandeling door het Ministerie van Economische Zaken.

Een onderzoek naar de wijze van klachtafhandeling door het Ministerie van Economische Zaken. Rapport Bestuurlijke spaghetti? Een onderzoek naar de wijze van klachtafhandeling door het Ministerie van Economische Zaken. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Ministerie van Economische

Nadere informatie

1. Hoe groot is de groep huiseigenaren die door deze nieuwe regel geen gebruik meer kan maken van de tijdelijke regeling waardevermeerdering?

1. Hoe groot is de groep huiseigenaren die door deze nieuwe regel geen gebruik meer kan maken van de tijdelijke regeling waardevermeerdering? Gedeputeerde Staten provincie groningen Aan het lid van Provinciale Staten, mevrouw 8. van der Graaf Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2 O c::c.

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 10 november 2016

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 10 november 2016 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/55 Meldingsnummer: 67561 Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 10 november 2016 inzake X en Y, wonende te Groningen, eigenaren van het pand aan

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 3006 9701 DA De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 513 AA s-gravenhage Nationaal Coördinator Bezoekadres Waagstraat 1 971 JX Postadres Postbus 3006 9701

Nadere informatie

Inhoud. 1. Definities Voortraject klacht Indienen klacht Behandeling klacht Externe klachtafhandeling...

Inhoud. 1. Definities Voortraject klacht Indienen klacht Behandeling klacht Externe klachtafhandeling... KLACHTENPROCEDURE Inleiding Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 12 oktober 2016

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 12 oktober 2016 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/22 Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 12 oktober 2016 inzake X wonende te Groningen, eigenaar van het pand aan het [adres] te Groningen (hierna:

Nadere informatie

Businessplan Samenwerken aan een veiliger Groningen

Businessplan Samenwerken aan een veiliger Groningen Samenwerken aan een veiliger Groningen Januari 2016 Inhoud 1 Voorwoord...2 2 Samenwerken aan een veiliger Groningen...3 3 Doelstellingen 2016...4 3.1 Doelstelling thema 1: Prestatieverbetering bij schadeafhandeling...

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. Welkom

Gemeente Appingedam. Welkom Welkom Programma 19.30 uur - Welkom wethouder Annalies Usmany - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt 21.30 uur Einde 2 Tekst 3

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 9 oktober 2014

Informatiebijeenkomst 9 oktober 2014 Informatiebijeenkomst 9 oktober 2014 Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) Inleiding Gerechtelijke procedure Taxatierapporten Enquête en onderzoek RUG Immateriële schade Vragen

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Aan het nieuwe Kabinet: Een fundament met scheuren. Stop met bouwen op wantrouwen en neem Groningers serieus!

Aan het nieuwe Kabinet: Een fundament met scheuren. Stop met bouwen op wantrouwen en neem Groningers serieus! 4 Aan het nieuwe Kabinet: Een fundament met scheuren. Stop met bouwen op wantrouwen en neem Groningers serieus! We zitten hier niet te wachten op sprookjes, Er zit een gepantserd plafond tussen noodkreten

Nadere informatie

Klachtenregeling informatie voor cliënten

Klachtenregeling informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten www.pleyade.nl Niet tevreden? Meld het ons. Pleyade streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. Maar het

Nadere informatie

Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Steller Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 8263 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6579200

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De klokkenluidersregeling/ regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Vitus

Nadere informatie

Klachtenregeling informatie voor cliënten

Klachtenregeling informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten www.pleyade.nl Niet tevreden? Meld het ons. Pleyade streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. Maar het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Geert-Jan ten Brink - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

Een informatieplatform voor Groningen? enkele gedachten. Peter Millenaar - Provincie Groningen Paul Padding - Geonovum

Een informatieplatform voor Groningen? enkele gedachten. Peter Millenaar - Provincie Groningen Paul Padding - Geonovum Een informatieplatform voor Groningen? enkele gedachten Peter Millenaar - Provincie Groningen Paul Padding - Geonovum Beter Benutten Hergebruik van geo-info stimuleren in domeinen waar geo-info nog niet

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Onderscheid klacht en bezwaar. 3. Klachtrecht algemeen met betrekking tot gedragingen van de gemeente

1. Inleiding. 2. Onderscheid klacht en bezwaar. 3. Klachtrecht algemeen met betrekking tot gedragingen van de gemeente 1. Inleiding Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 ingevoerd. Deze wet heeft als doel het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 13 juni 2017

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 13 juni 2017 uitspraak ARBITER BODEMBEWEGING Zaaknummer: 16/275 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 13 juni 2017 inzake [naam], wonende te Haren, eigenaar van het pand aan de [adres] te Haren,

Nadere informatie

burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw

burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

In deze procedure wordt uitgegaan van de volgende feiten:

In deze procedure wordt uitgegaan van de volgende feiten: uitspraak ARBITER BODEMBEWEGING Zaaknummer: 17/0712 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 28 juli 2017 inzake [naam], wonende te Loppersum, hierna ook te noemen: de eigenaar, eigenaar

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, woensdag 19.00 22.00 uur Deel 1: korte presentaties Titia Haak - Vereniging Dorpsbelangen

Nadere informatie

Aan: de leden van de Dialoogtafel Groningen Datum: 4 november 2014 Onderwerp: Advies Vereniging Eigen Huis over Schadeprotocol NAM

Aan: de leden van de Dialoogtafel Groningen Datum: 4 november 2014 Onderwerp: Advies Vereniging Eigen Huis over Schadeprotocol NAM Aan: de leden van de Dialoogtafel Groningen Datum: 4 november 2014 Inleiding Herstel van vertrouwen: met dat doel voor ogen is de Dialoogtafel opgericht. Door nieuwe aardbevingen en de moeizame gang van

Nadere informatie

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht Werkingsgebied : Zijlenbreed Evaluatiedatum : mei 2018 Pagina 1 van 5 1. Inleiding De Zijlen vindt het belangrijk dat de zorg en ondersteuning aan cliënten naar tevredenheid verloopt. En dat medewerkers

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie