Page 1 of 2. Philip Staal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Page 1 of 2. Philip Staal"

Transcriptie

1 Page 1 of 2 Philip Staal From: To: Cc: Sent: Attach: Subject: "Philip Staal" "Louis Leviticus" "Tswi J. Herschel" "Fred Altmann" יום שישי 12 מאי 10: , voortgang onderzoek.doc Fw: Voortgang onderzoek Beste Louis (Rudy), Bedankt voor het doorsturen van JMW's brief d.d. 8 mei Zoals je hebt begrepen uit de laatste 4 Nieuwsbrieven van de SRJO (Stichting Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen), heeft JMW als antwoord op het onderzoeksvoorstel van de SRJO, alle samenwerking met de SRJO eenzijdig opgezegd. Uit de brief van JMW d.d. 8 mei 2006 blijkt duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een onafhankelijk onderzoek en/of een onafhankelijke behandeling van claims, daar: 1. Samenwerkingsverband-JMW (S-JMW) is een Nederlandse organisatie welke het vermogen, de rechten en plichten van de Joodse Voogdij-instellingen heeft overgenomen. 2. S-JMW betaald voor het onderzoek. 3. S-JMW geeft de opdracht (vraagstelling) voor het onderzoek. 4. S-JMW bepaalt de Begeleidingscommissie en de onderzoekers. 5. S-JMW heeft de Projectgroep samengesteld. 6. De wezen kunnen hun claim indienen bij S-JMW. 7. S-JMW beslist over de claim. 8. S-JMW stelt de Beroepscommissie samen. 9. S-JMW en/of JMW behouden zich in een civiele procedure nadrukkelijk alle rechten voor om de ingestelde vorderingen te bestrijden. Dit houdt in dat S-JMW en/of JMW wederom, in een civiele procedure (rechtzaak), zich zullen beroepen op verjaring - zoals eerder gedaan in de rechtzaak tegen de Fusie aangespannen door Staal. Prettig weekend en vriendelijke groet, Philip ==== Original Message From: Louis I Leviticus To: Sent: Thursday, May 11, :32 PM Subject: Fw: Voortgang onderzoek Forwarded by Louis I Leviticus/Museum/UNL/UNEBR on 05/11/ :32 AM oorlogswezen To "'1 Leviticus, Louis'" 05/11/ :49 AM cc Subject Voortgang onderzoek Geachte heer Leviticus, U heeft een aanvraag ingediend om onderzoek te laten doen naar het beheer van uw vermogen door een van de Joodse voogdij-instellingen, die destijds aangesloten was bij de zogenaamde Gefusioneerde Joodse Instellingen voor Kinderbescherming ('de Fusie'). 12/05/2006

2 Page 2 of 2 Bijgaand stuk informeert u over de wijze waarop het onderzoek plaatsvindt. Met vriendelijke groet, Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen <<1, voortgang onderzoek.doc>> ##################################################################################### Dit bericht (en/of bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten of informatie die beschermd is door het beroepsgeheim van de afzender. Inzage en gebruik is alleen toegestaan aan geadresseerden. Wanneer U dit bericht mogelijk bij vergissing ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen via of tel en het bericht te verwijderen uit al uw bestanden. Elke vorm van openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden of ander gebruik is niet toegestaan. De Stichting Joods Maatschappelijk Werk kan niet instaan voor de juistheid en volledige overbrenging van verzonden . Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is door JMW / MailMarshall gecontroleerd op virussen e.d. en schoon bevonden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met This message (and/or enclosures) may contain confidential information or information which is protected by the sender's professional confidentiality. Only the addressee is entitled to have access to and use this information. Should you have received this message by mistake, kindly notify us as soon as possible at or tel and remove this message from all your files. You are not permitted to use, disclose, copy or distribute this information or to give it to third parties. Stichting Joods Maatschappelijk Werk (Jewish Social Services) cannot vouch for the accuracy and completeness of s sent. No rights may be derived from the contents of this message. This message was checked by JMW/MailMarshall for viruses etc. and was found to be in order. For further questions please contact ##################################################################################### 12/05/2006

3 afdeling directie doorkies nr datum 8 mei 2006 referentie HV/JB/ betreft Joodse Oorlogswezen Aan geadresseerden Geachte dames en heren, Bij deze willen JMW en de stichting Samenwerkingsverband-JMW u informeren over de voortgang van het onderzoek naar het beheer van de vermogens van Joodse oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen, die destijds aangesloten waren bij de zogenaamde Gefusioneerde Joodse Instellingen voor Kinderbescherming ( de Fusie ). 1. Algemeen, onafhankelijk onderzoek Op 5 februari 2006 heeft een delegatie van JMW overleg gevoerd met het bestuur van het Samenwerkingsverband Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen (SRJO i.o.). JMW legde het SRJO een Voorlopig onderzoeksvoorstel voor een onafhankelijk algemeen onderzoek voor. De SRJO achtte dit voorstel een goede basis om verder te spreken. Afgesproken werd dat het onderzoeksvoorstel, de kandidaten voor de Begeleidingsgroep voor dit onderzoek en het onderzoeksteam gezamenlijk zouden worden vastgesteld. Het gezamenlijk vastgestelde onderzoeksvoorstel zou vervolgens door beide organisaties worden gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen. Uit correspondentie tussen de leden van de SRJO is inmiddels gebleken dat de samenwerking binnen de SRJO uiteen is gevallen. JMW en de stichting Samenwerkingsverband-JMW hebben daarop besloten om niet langer te wachten met de verdere uitwerking van het onderzoek. De afzonderlijke leden van het SRJO is gevraagd om hun advies inzake het algemeen onderzoek aan JMW en het Samenwerkingsverband-JMW te doen toekomen. Inmiddels is op basis van de adviezen overeenstemming bereikt met het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) en de Stichting (Israël) Nederlands-Joodse Oorlogswezen in Israël (SINJOI). JMW zal via de stichting Samenwerkingsverband-JMW de kosten voor zijn rekening nemen en de opdracht tot onderzoek overgeven aan een Begeleidingscommissie. De stichting Samenwerkingsverband-JMW acht het haar morele verantwoordelijkheid voor de Joodse oorlogswezen, de voormalige bestuurders en medewerkers en hun nabestaanden om deze zaak, die bij velen grote emoties oproept, onafhankelijk en met grote zorgvuldigheid te laten onderzoeken. Stichting Joods Maatschappelijk Werk De Lairessestraat HJ Amsterdam Telefoon Telefax

4 De Begeleidingscommissie, waarin onafhankelijke personen zullen zitten die kennis hebben op het terrein van onderzoek, geschiedkunde en financiën, zal volledig verantwoordelijk zijn voor de onafhankelijkheid van het onderzoek en het wetenschappelijk niveau. Het Samenwerkingsverband- JMW streeft ernaar de opdracht op korte termijn te verlenen. 2. Individueel onderzoek In de afgelopen jaren en met name in de afgelopen maanden zijn veel individuele vragen aan JMW gesteld inzake het vermogensbeheer door de Joodse voogdij-instellingen die destijds aangesloten waren bij de zogenaamde Gefusioneerde Instellingen voor Joodse Kinderbescherming ( de Fusie ). Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen JMW en de stichting Samenwerkingsverband-JMW achten het hun morele verantwoordelijkheid om, zoals het dat in het verleden ook altijd heeft gedaan, deze individuele vragen zo goed als mogelijk is te beantwoorden. JMW heeft daartoe een Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen opgericht. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een externe onderzoekster aangesteld, die specifiek voor dit soort onderzoek is opgeleid en haar sporen eerder heeft verdiend bij de stichting SHOA- Verzekeringen. JMW heeft o.a. via de website 'Tweede Wereldoorlog-wezen' verzoeken om informatie ontvangen. JMW heeft in eerste instantie onderzocht of deze informatievragers daadwerkelijk onder voogdij van een van de bij de Fusie aangesloten instellingen vielen. Inmiddels zijn nagenoeg alle verzoeken op dit punt onderzocht en blijkt dat ca. 30 procent van deze aanvragers (40 personen) daadwerkelijk onder voogdij van een van de bij de Fusie aangesloten instellingen stonden. In de overige gevallen was er een overlevende ouder of stond men onder voogdij van een familielid of de Commissie OPK. In acht zaken bestaat nog geen duidelijkheid. Deze zullen nog worden onderzocht. De Projectgroep is ingesteld om concrete vragen van Joodse oorlogswezen te beantwoorden die onder de voogdij van één van de bij de Fusie aangesloten instellingen vielen. Zoals bekend zijn de financiële dossiers in 1976 vernietigd. In de sociale dossiers bevindt zich echter in veel gevallen nog vrij veel financiële informatie. Vanuit deze informatie, zonodig aangevuld met bronnen als het archief van de Commissie OPK, het Nederlands Beheersinstituut en de Memories van Successie van de Belastingdienst, kan tot op zekere hoogte een reconstructie van het vermogensbeheer plaatsvinden. De Projectgroep zal bij zijn informatieverstrekking transparantie nastreven. Dat betekent dat de belangrijkste stukken waarop de rapportage gebaseerd is, worden gekopieerd en aan de informatievrager ter hand zullen worden gesteld. Bijgaand vindt u in de bijlage bij deze brief een toelichting op de wijze waarop u uw concrete vragen kunt stellen en hoe de Projectgroep te werk gaat. Het is mogelijk dat u deze informatie al eerder via JMW heeft ontvangen. Sluitingsdatum: 15 juli 2006 De Projectgroep heeft een tijdelijk karakter. Joodse oorlogswezen, die onder de voogdij stonden van een van de bij de Fusie aangesloten instellingen, hebben 2 maanden de gelegenheid hun vragen aan de Projectgroep toe te sturen. Dat wil zeggen dat u uw informatievragen tot 15 juli 2006 bij de Projectgroep kunt neerleggen. 2

5 De resultaten van het individueel onderzoek zullen met toestemming van de betrokkenen, dan wel geanonimiseerd, worden neergelegd bij het onderzoeksteam van het algemeen, onafhankelijk onderzoek. Het onderzoeksteam kan daarmee deze informatie gebruiken als informatiebron/signalen voor het eigen, algemene onderzoek. Stichting Samenwerkingsverband-JMW In het geval dat u op grond van de informatie van de Projectgroep van mening zou zijn dat in het beheer van uw vermogens door één van de bij de Fusie aangesloten instellingen fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft geleden, dan kunt u besluiten om een schadeclaim in te dienen. Het besluit om al of niet een claim in te dienen is uiteraard geheel aan u om te nemen. De claim met een daarbij behorende onderbouwing kan tot uiterlijk 31 december 2006 worden ingediend bij de stichting Samenwerkingsverband-JMW. De stichting Samenwerkingsverband-JMW beslist hierover, omdat zij het vermogen van de bij de Fusie aangesloten instellingen beheert en de rechten en plichten van de voormalige Joodse voogdij-instellingen heeft overgenomen. De stichting Samenwerkingsverband-JMW acht het haar morele verantwoordelijkheid alle eventuele claims van oud-pupillen in behandeling te nemen. Het bestuur van de stichting Samenwerkingsverband-JMW zal alle beschikbare informatie worden voorgelegd, waaronder de resultaten van het onderzoek door de Projectgroep, uw eventuele reactie daarop en uw motivering van de eventuele claim. Op basis van deze gegevens zal de stichting Samenwerkingsverband-JMW bekijken of er voldoende bewijs is dat er bij het beheer door de bij de Fusie aangesloten instellingen fouten zijn gemaakt. Indien hierop bevestigend moet worden geantwoord, zal het Samenwerkingsverband de hoogte van de schade en de schadevergoeding vaststellen. Vanuit haar morele verantwoordelijkheid heeft de stichting Samenwerkingsverband- JMW besloten dat eventuele door een pupil geleden schade zal worden verhoogd met het bedrag aan wettelijke rente. Deze wettelijke rente wordt berekend overeenkomstig het systeem zoals dat destijds gold voor de periode waarin de vermogens beheerd werden ( ). Indien u de schadevergoeding aanvaardt, wordt daarmee een allesomvattende en finale regeling getroffen over het vermogensbeheer uit het verleden. Indien de stichting Samenwerkingsverband-JMW na bestudering van alle beschikbare informatie tot het oordeel komt dat er onvoldoende bewijs bestaat dat er in het voorliggende geval door de bij de Fusie aangesloten instellingen fouten zijn gemaakt, zal zij de claim afwijzen. Daarbij zal de stichting Samenwerkingsverband-JMW ook motiveren op welke gronden zij tot dat oordeel is gekomen. Beroepscommissie Indien u het niet eens zou zijn met het oordeel van de stichting Samenwerkingsverband-JMW, kunt u hiertegen in beroep gaan bij een Beroepscommissie, die voor dit doel in het leven wordt geroepen. Deze Commissie zal bestaan uit personen van reputatie, die deskundigheid hebben op juridisch, financieel en/of notarieel gebied en onafhankelijk zijn van JMW en de stichting Samenwerkingsverband-JMW. De Beroepscommissie zal een uitspraak doen met betrekking tot de vraag of de ingediende claim gegrond is. De uitspraak van de Beroepscommissie met betrekking tot de vraag of de claim gegrond is, zal worden overgenomen door het Samenwerkingsverband-JMW. De Beroepscommissie zal geen uitspraak doen over de hoogte van de toe te kennen schadevergoeding of de vaststelling daarvan door de stichting Samenwerkingsverband-JMW. Indien de Beroepscommissie beslist dat de claim gegrond is, zal de stichting Samenwerkingsverband-JMW alsnog de hoogte van de schadevergoeding bepalen conform het systeem van wettelijke rente zoals dat destijds gold voor de periode waarin de vermogens beheerd werden ( ). JMW beoogt met de hierboven weergegeven procedure volstrekte transparantie van zijn handelen, een zorgvuldige behandeling van eventuele claims door de stichting Samenwerkingsverband-JMW, 3

6 alsmede een onafhankelijke toets door de Beroepscommissie. JMW heeft deze procedure gebaseerd op de eisen die in de Algemeen Wet Bestuursrecht zijn gesteld aan overheidsinstanties. Mocht u het echter niet eens zijn met de uitspraak van de Beroepscommissie of met de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding door de stichting Samenwerkingsverband-JMW, dan staat voor u de gang naar de gewone civiele rechter open. JMW en de stichting Samenwerkingsverband- JMW behouden zich in een civiele procedure nadrukkelijk alle rechten voor om ingestelde vorderingen te bestrijden. JMW hoopt dat eenieder die met vragen zit over het beheer van zijn of haar vermogen tijdens zijn voogdij door een van de bij de Fusie aangesloten instellingen, deze vragen aan de Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen zal voorleggen, zodat voor eenieder duidelijkheid kan ontstaan over eventuele vragen die leven met betrekking tot het vermogensbeheer door deze instellingen. In het vertrouwen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en met een vriendelijke groet, Harry J. van den Bergh, voorzitter Raad van Toezicht Stichting JMW Bestuur Stichting Samenwerkingsverband-JMW Hans Vuijsje, algemeen directeur Stichting JMW 4

7 BIJLAGE Informatie over de wijze waarop u uw informatievraag en/of claim bij JMW kunt indienen JMW voert alleen onderzoek uit, indien het daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt. JMW behandelt de gegevens die u aanlevert en/of die uit onderzoek worden gevonden vanzelfsprekend vertrouwelijk. Informatievragen en/of claims kunnen worden ingediend bij: Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen (PIJO) De Lairessestraat HJ Amsterdam Indien u JMW wilt verzoeken om nader onderzoek te verrichten naar het beheer van uw vermogen door 'de Fusie' wordt u om het volgende verzocht: a. Wilt u uw informatievraag en/of eventuele claim schriftelijk bij de Projectgroep indienen. b. Wilt u uw informatievraag inzake het beheer van uw vermogen zo duidelijk en concreet mogelijk formuleren. Medewerkers van JMW zijn bereid u daarbij te ondersteunen. c. Wilt u kopieën van alle documenten of andersoortige informatie die u zelf, of anderen, nog in bezit hebben inzake het financieel beheer tijdens uw voogdij (brieven, afrekeningen, verklaringen e.d.) aan ons zenden. d. Voor de uitvoering van het onderzoek kan het nodig zijn dat JMW dossiers opvraagt die onder het beheer van andere instellingen staan, zoals de OPK-dossiers bij het Rijksarchief in Haarlem, dossier van het Beheersinstituut uit het Nationaal Archief in Den Haag of Memories van Successie bij de Belastingdienst. Hiervoor wordt u verzocht een machtiging (bijlage) in te vullen, te ondertekenen en ons toe te zenden. e. Ter legitimatie van uw handtekening verzoeken wij u een kopie toe te voegen van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs etc.) Informatie over de werkwijze van JMW Uw informatievraag en/of claim wordt door JMW conform de volgende procedure behandeld: 1 De Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen zal nader onderzoek verrichten in de archieven en dossiers inzake uw informatievraag en/of claim. 2 De bevindingen van de Projectgroep worden aan u voorgelegd ter becommentariëring. 3 Op grond van uw commentaar kunnen wijzigingen in de bevindingen worden aangebracht door de Projectgroep. 4 Voor het geval u een claim wilt indienen, legt de Projectgroep zijn bevindingen en de door u verstrekte stukken voor aan het bestuur van de stichting Samenwerkingsverband-JMW. 5 Het Samenwerkingsverband besluit op grond van de stukken inzake de eventueel door u neergelegde claim. Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen 5

8 BIJLAGE II Aan: Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen (PIJO) p/a De Lairessestraat , 1075 HJ Amsterdam, The Netherlands Betreft: Verzoek onderzoek te verrichten naar de nalatenschappen Naam aanvrager: Voornamen: Woonplaats:... Geboortedatum:. Geachte leden van de Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen, Hierbij verzoek ik u om naast uw onderzoek in de sociale dossiers van de stichting Le Ezrath hajeled tevens onderzoek te verrichten naar de nalatenschap van mijn familieleden in andere archieven,zoals het Nationaal Archief in Den Haag (archief Nederlands Beheers Instituut), Het Nationaal Archief Haarlem (OPK-dossiers), de eventuele Memories van Successie bij het Ministerie van Financiën (Belastingdienst), dan wel andere relevante archieven. Ik machtig u bij deze om met betrekking tot bovengenoemde archieven namens mij onderzoek te verrichten en verzoek de beheerders van deze archieven hun medewerking hieraan te geven. Met een vriendelijke groet, Handtekening Datum en plaats: Wilt u een kopie van uw paspoort of legitimatiebewijs toevoegen! 6

Aan geadresseerden. Geachte dames en heren,

Aan geadresseerden. Geachte dames en heren, afdeling directie doorkies nr +31 20 5776557 datum 8 mei 2006 referentie HV/JB/06-054 betreft Joodse Oorlogswezen Aan geadresseerden Geachte dames en heren, Bij deze willen JMW en de stichting Samenwerkingsverband-JMW

Nadere informatie

Voorlopig onderzoeksvoorstel: Vermogensbeheer van minderjarige Joodse oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen

Voorlopig onderzoeksvoorstel: Vermogensbeheer van minderjarige Joodse oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen Concept 7: 03-2-06 HGV Voorlopig onderzoeksvoorstel: Vermogensbeheer van minderjarige Joodse oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen De stichting Samenwerkingsverband-JMW te Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Met vriendelijke groet, adviseur bedrijfsvoering

Geachte mevrouw, Met vriendelijke groet, adviseur bedrijfsvoering Cc: Onderwerp: RE: Vragen betreffende Offerteaanvraag Vormgeving grote verplichtstelling, kenmerk 021500100.017.040 Datum: woensdag 4 maart 2015 9:53:42 Bijlagen: Bijlage (nummer optioneel) Verklaring

Nadere informatie

http://www.loyensloeff.nl/partners/rien_meppelink.html

http://www.loyensloeff.nl/partners/rien_meppelink.html Loyens & Loeff > Partners > Curriculum Vitae http://www.loyensloeff.nl/partners/rien_meppelink.html Page 1 of 1 28/05/2007 > english home > partners > curriculum vitae trefwoord... > zoeken profiel L&L

Nadere informatie

Hoop je voldoende geïnformeerd te hebben mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Hoop je voldoende geïnformeerd te hebben mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Randen van, Dennis Monday, February 08, 2016 11:25 AM Kramer, Rob Dijk van, Peter; Deriga, Liesbeth RE: Kapaanvraag

Nadere informatie

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg?

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg? Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 13:28 Aan: ' - BD/NCTV/PDCT/PBI';. - BD/NCTV'; CC: '. - BD/NCTV/PDCT/VS'; Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het feitenrelaas over professor Maat Beste Ik weet niet

Nadere informatie

image001.gif; image002.png; image003.png; NB_verklaring PV cellen op dak GRA gebouw.pdf

image001.gif; image002.png; image003.png; NB_verklaring PV cellen op dak GRA gebouw.pdf Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Eric van Noord Monday, November 02, 2015 7:41 PM Kramer, Rob RE: Rietveld academie kapvergunning en image001.gif; image002.png; image003.png;

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET GESPREK VAN DE HEER PH. STAAL MET JMW

VERSLAG VAN HET GESPREK VAN DE HEER PH. STAAL MET JMW VERSLAG VAN HET GESPREK VAN DE HEER PH. STAAL MET JMW Gespreksdeelnemers: De heren Ph. Staal en Ch. van Gent, eiser resp adviseur van eiser, De heren H.J. van den Bergh en H.G. Vuijsje, vice voorzitter

Nadere informatie

Van: Verzonden: woensdag 10 januari 2007 16:18 Aan: Aanbesteding CoZa - DBOB Onderwerp: Vragen m.b.t aanbesteding 5433844/06/DBOB (2006/S 188-200063) Geachte Na bestudering van uw bestek betreffende de

Nadere informatie

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 8 1 Uitnodiging bijeenkomst x x x

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 8 1 Uitnodiging bijeenkomst x x x Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 8 1 Uitnodiging bijeenkomst x x x 2 Aanvraagformulier x x x 3 Reglement x 4

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC:

Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC: Gera Gerritsen Van: Hermine van den Berg-van Zijl Verzonden: woensdag 17 september 2014 18:01 Aan: Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC: Peter Spitteler;

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Bronckhorst als ook het college van B&W van Bronckhorst,

Aan de gemeenteraad van Bronckhorst als ook het college van B&W van Bronckhorst, Ing. 22 mei 2016 PS2016-364 2016-007189 PS 28 september 2016 Van: Paul Kok Verzonden: zondag 22 mei 2016 9:49 Aan: 'j.schwarz'; 'Hetty Harmsen en Willem Sleijster'; fred.oostendorp@planet.nl; 'Besselink,

Nadere informatie

http://us.f906.mail.yahoo.com/ym/showletter?box=sent&msgid=9808_0_45957_656...

http://us.f906.mail.yahoo.com/ym/showletter?box=sent&msgid=9808_0_45957_656... http://us.f906.mail.yahoo.com/ym/showletter?box=sent&msgid=9808_0_45957_656... Date: Wed, 21 May 2008 04:36:48-0700 (PDT) "Fam. R. Sloots" vraag t.a.v. Minor Change Certificatie

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Onderwerp: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT

Onderwerp: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT Marjolein Pigge Van: CNSToetsing@lvnl.nl Verzonden: maandag 11 mei 2015 14:52 Aan: CC: henk.van.den.berg@ilent.nl Onderwerp: RE: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT Beste heer Vogelaar/Bouke,

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder?

Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder? Met deze folder willen we u informeren over uw rechten en onze plichten die zijn vastgelegd in de wetgeving. Het verwerken van uw

Nadere informatie

Brief-Hes-01-25-00 Subject: Re: AEX Date: Thu, 27 Jan 2000 14:00:46 +0100 From: "Georgine & Harry Hes"

Brief-Hes-01-25-00 Subject: Re: AEX Date: Thu, 27 Jan 2000 14:00:46 +0100 From: Georgine & Harry Hes <ghes@wxs.nl> Subject: Re: AEX Date: Thu, 27 Jan 2000 14:00:46 +0100 From: "Georgine & Harry Hes"

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens

Uw privacy en persoonsgegevens Uw privacy en persoonsgegevens HuisartsenZorg Noord-Kennemerland HuisartsenZorg Noord-Kennemerland Diazon Diabeteszorggroep Noord-Kennemerland Hafank HZNK coördineert de zorggroepen Diazon, Kennemer Lucht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd.

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd. nummer 2, april 2011 EVOA Nieuwsbrief nummer 2, april 2011 Nieuwsbrief voor internationaal afvaltransport Inhoud Website van EVOA in een nieuw jasje Nieuwe tool om de hoogte van de financiële zekerheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Uw privacy- en persoonsgegevens

Uw privacy- en persoonsgegevens Uw privacy- en persoonsgegevens Algemeen Bescherming van de privacy is in de gezondheidszorg erg belangrijk. U wilt immers niet dat uw gegevens zomaar op straat komen te liggen. In Nederland is de Wet

Nadere informatie

1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing

1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing Nummer 40, 01-03-2013 Nieuwsbrief IBI Nummer 40, 01-03-2013 Hierbij ontvangt u de veertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van interbestuurlijke

Nadere informatie

Dank voor uw e-mail. Op een aantal punten ervan wil ik graag nog wat nader ingaan.

Dank voor uw e-mail. Op een aantal punten ervan wil ik graag nog wat nader ingaan. Andre Elings Van: Cert (NCSC-NL) [cert@ncsc.nl] Verzonden: maandag 21 juli 2014 15:26 Aan: Andre Elings Onderwerp: RE: Hulpvraag i.v.m. verdachte inlog Digi-D / RE: "Handreiking cybercrime" Beste heer

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: Geachte heer/mevrouw, Bedankt voor uw interesse in een contractovername bij Yes Telecom. Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: - Verzend de formulieren volledig

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 27 VULLING REGISTER VORDERT GESTAAG! / 2 NOVEMBER 2011 In deze editie: De vulling van het register

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders BEZWAAR PROCEDURE in de pleegzorg TRIAS JEUGDHULP

Informatie voor pleegouders BEZWAAR PROCEDURE in de pleegzorg TRIAS JEUGDHULP Informatie voor pleegouders BEZWAAR PROCEDURE in de pleegzorg TRIAS JEUGDHULP Informatie voor pleegouders Bezwaar procedure Trias Voorwoord U kunt als (aspirant) pleegouder van Trias te maken krijgen met

Nadere informatie

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Inleiding Het Gemini Ziekenhuis probeert u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Onderzoek en de vergeten oorlogswezen 127

Onderzoek en de vergeten oorlogswezen 127 Op 27 september 2004 behandelde de kantonrechter het verzet dat de vijftien hierboven vermelde Joodse organisaties hebben ingesteld tegen het fusievoorstel van JMW. De vijftien vrezen dat de oorspronkelijke

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

Uw medisch en/of verpleegkundig dossier

Uw medisch en/of verpleegkundig dossier Algemeen Uw medisch en/of verpleegkundig dossier www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Recht op inzage... 3 Recht op een kopie... 3 De machtiging... 4 Recht op een kopie van uw röntgenfoto s of andere foto

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Nijmegen, 23 juli 2012. Betreft: klacht over gedrag advocaat. Geachte heer Wilmink,

Nijmegen, 23 juli 2012. Betreft: klacht over gedrag advocaat. Geachte heer Wilmink, Emile Gemmeke De Geerkamp 1014 6545 HB Nijmegen Aan De Deken van de Orde van Advocaten Mr. P.M. Wilmink t.a.v. Mw. mr. M-L.A.J. Hoppenbrouwers Bureau van de Orde van Advocaten Nijmegen, 23 juli 2012 Betreft:

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

ontwikkeling van onze relatie en vervolg. 3 messages Peter Buitelaar Reply To: To: john@haex.

ontwikkeling van onze relatie en vervolg. 3 messages Peter Buitelaar <bringuthere.org@gmail.com> Reply To: To: john@haex. ontwikkeling van onze relatie en vervolg. 3 messages Peter Buitelaar Reply To: To: john@haex.nl Cc: Beste John, Jij hebt mij gevraagd het e.e.a aan het papier toe te vertrouwen.

Nadere informatie

AANTEKENEN College en Gemeenteraad van de Gemeente Emmen Postbus RA EMMEN

AANTEKENEN College en Gemeenteraad van de Gemeente Emmen Postbus RA EMMEN RECHTSBIJSTAND Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering Bredewater 12 B Postbus 3020 B 2700 LA Zoetermeer B www.srk.nl Fax 079 342 79 90 B KvK-nr. 41149601 's Gravenhage ABN AMRO

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp

Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Betreft: illegale terbeschikkingstelling muziekbestanden via het Internet vanaf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Nr 7, 12 juni 2014 Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het Van Werk Naar Werk-beleid bij Dii. Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en

Nadere informatie

Geachte mevrouw Goossens,

Geachte mevrouw Goossens, Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders From: D.Gruijters@omwb.nl To: laura.goossens@cofely-gdfsuez.nl Cc: Aaken, Jan van Subject: RE: reactie op overleg concept ontwerpbeschikking dat u m :

Nadere informatie

-www.twitter.com/omdenhaag

-www.twitter.com/omdenhaag Van: Pritl Stift Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 15:44 Aan: Heer, 1. de CAPDen Haag) Onderwerp: Re: Verzoek contact Hoepel op. Jullie begonnen. groeten, de hoofdredactie Op 21 augustus 2014 15:39

Nadere informatie

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en klachtencommissie Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en Klachtencommissie Waarom een klachtenregeling en klachtencommissie? De directie van Haagse Beek organisatieadvies

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier. Ik kan volgende week ma, di en woe.

Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier. Ik kan volgende week ma, di en woe. Van: George Maat < Verzonden: donderdag 17 december 2015 15:02 Onderwerp: RE: Verzoek om inzage Feitenrelaas Urgentie: Hoog Beste, Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier.

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de klachtafhandelingsbrieven van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) niet overeenkomstig het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Brochure klachtenregeling

Brochure klachtenregeling Brochure klachtenregeling Informatie voor patiënten Opgesteld conform: ZKN keurmerk toetsingscriteria 2014 & Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector Een klacht over de Kliniek? Algemeen De medewerkers van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd.

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. Klachtenafhandeling Inhoud 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. 2. Stroomschema centrale klachtenafhandeling Hierin

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Aanvraag inzage/kopie/of vernietigen van medische gegevens

Aanvraag inzage/kopie/of vernietigen van medische gegevens Waterlandziekenhuis Aanvraag inzage/kopie/of vernietigen van medische gegevens Inzage U wilt inzage in uw medische gegevens. Aan inzage (digitaal of papier) zijn geen kosten verbonden. Het gebeurt onder

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Informatie over onze klachtenregeling

Informatie over onze klachtenregeling Informatie over onze klachtenregeling Cliënteninformatie Inleiding De medewerkers van de Haaglanden Kliniek streven ernaar om u tijdens het verblijf in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B Van: Verzonden: CC: Onderwerp: Bijlagen: BD/DRD/NCC/ECO donderdag 9 oktober 2014 8:05 - BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B FW: Bericht NL-taal definitief.doc Bericht zuurstofmasker NL-taal definitief.doc DV; - minbuza.nl)

Nadere informatie

OPVRAGEN EN INZAGE MEDISCH DOSSIER

OPVRAGEN EN INZAGE MEDISCH DOSSIER OPVRAGEN EN INZAGE MEDISCH DOSSIER INLEIDING Er kunnen verschillende redenen zijn voor het vragen om inzage of een kopie van het patiëntendossier. Het originele dossier is een elektronisch dossier. Hier

Nadere informatie

Infinitus zorg klachtenreglement

Infinitus zorg klachtenreglement Infinitus zorg klachtenreglement Inleiding Iedere klant van Infinitus zorg heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld: de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ZELFSTANDIGE KLINIEKEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033

Rapport. Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033 Rapport Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033 2 Klacht Op 15 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Rotterdam met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Inzage in beperkt openbaar archief

Inzage in beperkt openbaar archief Inzage in beperkt openbaar archief 1. Waarom zijn sommige archieven beperkt openbaar? Bij het Historisch Centrum Overijssel wordt onderscheid gemaakt tussen particuliere archieven en overheidsarchieven.

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling

Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling Voorzet Behandeling Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss Datum: 2 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/138 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Oost-Brabant zijn beslagvrije

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163

Rapport. Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163 Rapport Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163 2 Klacht Op 8 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Groningen, met een klacht over een gedraging van Cadans

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer :

voorletters : telefoonnummer : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Let op: lees eerst de toelichting behorend bij dit formulier (zie pagina 3 t/m 5) Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van)

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

VERPLEGING VERZORGING EN THUISZORG

VERPLEGING VERZORGING EN THUISZORG VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE VERPLEGING VERZORGING EN THUISZORG DOSSIERNUMMER: (wordt door de Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 2 Klacht Op 3 november 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer O. te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties

R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie La Hacienda zorg/begeleiding heeft verleend. Hieronder wordt tevens verstaan de

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie