verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom"

Transcriptie

1 verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

2 inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel sturingsmodel voor uitzending 5 ons operationeel sturingsmodel voor professionals 5 wat we doen (overzicht serviceconcepten) 6 management 8 raad van bestuur 8 raad van commissarissen 8 bericht van de ceo 10 verslag van de raad van bestuur 12 belangrijkste gebeurtenissen 13 strategie 16 strategische bouwstenen 17 strategische groeifactoren 21 strategische financiële doelstellingen 22 strategie in de economische cycli 23 hoe wij de strategie in onze markten toepassen 25 onze dienstenportefeuille en de wereldwijde HR-branche 25 verschillen in markten 25 verschillen in brutomarges 26 hoe wij onze markten laten groeien 27 hoe wij de prestaties meten 28 wettelijk kader 29 investor relations & het aandeel Randstad 46 investor relations 46 het aandeel Randstad 46 duurzaamheid 49 inleiding 49 onze rol in de maatschappij 49 hoe duurzaamheid bij Randstad is georganiseerd 50 rapportage-indicatoren 50 risk & opportunity management 59 inleiding 59 risk appetite 59 risk & control raamwerk 60 in kaart brengen van risico s 61 conclusie 65 verkorte geconsolideerde jaarrekening geconsolideerde integrale winst-en-verliesrekening 68 geconsolideerde balans per 31 december 69 geconsolideerd kasstroomoverzicht 70 geconsolideerd overzicht van mutaties in het vermogen 71 aanvullende informatie financiële kalender 72 werken aan een droom van een fiets tot de beurs 2 internationalisering en ervaring opdoen 14 terug naar de basis en terug naar groei 44 een nieuwe wereld van werk 66 gang van zaken in onze landen 31 analyse van het resultaat en de financiële positie 37 winst-en-verliesrekening 37 balans 40 kasstroomoverzicht 43 Deze uitgave is een vertaling van de verkorte Engelstalige versie van het jaarverslag. Het volledige Engelstalige jaarverslag is beschikbaar als PDF op onze website en als online versie op Het gedrukte jaarverslag kunt u bestellen via de website of per Omdat de verkorte geconsolideerde jaarrekening niet alle toelichtingen bevat die zijn vereist op grond van IFRS zoals aanvaard binnen de EU en Titel 9 Boek 2 BW, kan het kennisnemen van deze verkorte geconsolideerde jaarrekening niet in de plaats treden van het kennisnemen van de jaarrekening van Randstad Holding nv. Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de vennootschap en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de onafhankelijke accountantscontrole, dient de verkorte geconsolideerde jaarrekening te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door de accountant daarbij op 15 februari 2011 verstrekte controleverklaring. sla om voor kernpunten

3 Omzetverdeling per serviceconcept 2010: netto-omzet ,3 mln 2009: netto-omzet ,9 mln Safe Harbor statement Dit document bevat bepaalde toekomstverwachtingen betreffende de financiële toestand en de resultaten uit de bedrijfsuitoefening van Randstad Holding nv en bepaalde hiermee verband houdende plannen en doelstellingen. Het ligt in de aard van dergelijke toekomst verwachtingen dat zij risico s en onzekerheid met zich meebrengen omdat zij betrekking hebben op gebeurtenissen in de toekomst en afhangen van omstandigheden die dan gelden. Door een aantal factoren kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen significant afwijken van hetgeen dat tot uitdrukking komt in de toekomst verwachtingen. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld algemene economische omstandigheden, de schaarste op de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende vraag naar (tijdelijk) personeel, veranderingen in de arbeidswetgeving, personeelskosten, toekomstige wisselkoersen en rente, wijzigingen in belastingtarieven, toekomstige bedrijfsfusies, acquisities en afstotingen en de snelheid van technische veranderingen. Wij waarschuwen u echter niet te veel vertrouwen te stellen in deze toekomstverwachtingen. Deze worden gedaan op de datum van de jaarstukken en zijn niet bedoeld om garanties te leveren met betrekking tot toekomstige resultaten. Gezien de risico s en onzekerheden die iedere bedrijfsomgeving of bedrijfsactiviteit met zich meebrengen, kunnen wij niet garanderen dat deze toekomstverwachtingen uitkomen. Dit verkorte jaarverslag is geschreven in het Nederlands en in het Engels. Wij wijzen erop dat in geval van onduidelijkheid de Engelse tekst doorslaggevend is. 14% 11% 20% 18% 68% 69% uitzenden & detacheren professionals inhouse services Omzetverdeling per geografisch gebied 2010: netto-omzet ,3 mln 2009: netto-omzet ,9 mln 7% 5% 13% 20% 12% 24% 5% 5% 6% 6% 22% 6% 6% 22% 9% 9% 12% 11% Nederland België & Luxemburg Overige Europese landen Frankrijk Verenigd Koninkrijk Noord-Amerika Duitsland Iberië Rest van de wereld werken aan een droom Randstad viert haar 50-jarig bestaan Dit jaarverslag deelt de titel met het jubileumboek dat wij in 2010 hebben uitgegeven ter ere van ons 50-jarig bestaan. Wij laten diverse hoogtepunten de revue passeren die ons bedrijf mede hebben vormgegeven, evenals een aantal lessen die wij gaandeweg hebben geleerd. Ook wordt toegelicht hoe wij ons blijven inzetten om onze droom waar te maken: het vormgeven van een betere en duurzamere wereld van werk.

4 kernpunten 2010 Omzet stijgt met 14% naar 14,2 miljard, gebaseerd op klassieke herstelpatronen Operationele effectiviteit was sterk, hetgeen heeft geresulteerd in solide winstgevendheid en een EBITAmarge van 3,6% Nettowinst stijgt met 327% naar 288,5 miljoen Aanwezigheid in Japan vergroot door de acquisitie van FujiStaff Kasstroom sterk en leverage ratio van 1,5, in lijn met de beoogde bandbreedte tussen 0 en 2 Voorgesteld dividend van 1,18 per gewoon aandeel; pay-out ratio van 60% 1964 De onderneming wordt omgedoopt tot Randstad Uitzendbureau Uitzendbureau Tempo-Team wordt overgenomen Ontwerp van het Randstadlogo en de huisstijl 1967 Introductie van de kernwaarden 1977 Randstad viert zilveren jubileum met 257 vestigingen in vier landen Uitzendbureau Amstelveen 1970 Randstad is met 32 vestigingen 1978 De onderneming Oprichting Randstad 1988 in Nederland opgericht actief in vier landen heet vanaf nu Optiefonds voor Randstad Holding nv eigen medewerkers

5 1 kerngegevens in miljoenen, tenzij anders aangegeven Δ% Δ% Belangrijkste cijfers Onderliggend 1 Netto-omzet , ,9 14 Brutowinst 2.658, ,2 10 EBITA 2 509,6 315,7 61 Werkelijk Netto-omzet , ,9 14 Brutowinst 2.669, ,3 10 EBITA 2 513,6 252,4 103 Nettowinst 288,5 67,6 327 Vrije kasstroom 3 309,3 698,1 (56) Nettoschuld 4 899, ,7 (11) Eigen vermogen 2.850, ,0 14 Ratio s (in % van de netto-omzet) Onderliggend Brutomarge 18,8 19,5 EBITA-marge 3,6 2,5 Gegevens over het aandeel Gewone nettowinst per gewoon aandeel (in ) 1,65 0, Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel vóór afschrijvingen en bijzondere waardevermindering acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa en goodwill, integratiekosten en eenmalige posten (in ) 1,96 1,21 62 Dividend per gewoon aandeel (in ) 1, Pay-out per gewoon aandeel (in %) Slotkoers (in ) 39,50 34,90 13 Marktkapitalisatie, ultimo 6.716, ,6 14 Ondernemingswaarde, ultimo , ,3 10 Medewerkers/vestigingen Gemiddeld aantal staffing medewerkers Gemiddeld aantal eigen medewerkers (7) Aantal vestigingen, ultimo (3) Aantal inhouselocaties, ultimo Werkelijk Brutomarge 18,8 19,5 EBITA-marge 3,6 2,0 Nettowinstmarge 2,0 0,5 1 Onderliggend: werkelijke brutowinst en EBITA, gecorrigeerd voor eenmalige posten, zoals herstructureringskosten en bepaalde incidentele baten of lasten met betrekking tot, bijvoorbeeld sociale premies en loonbelasting. 2 EBITA: bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en bijzondere waardevermindering acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa en goodwill. 3 Vrije kasstroom is de som van de nettokasstromen uit operationele en investeringsactiviteiten, gecorrigeerd voor kasstromen uit acquisities en desinvesteringen van dochtermaatschappijen en deelnemingen. 4 Nettoschuld: liquide middelen minus rentedragende schulden. 5 Pay-out per gewoon aandeel in %: dividend per gewoon aandeel op gewone nettowinst per gewoon aandeel, gecorrigeerd voor het netto-effect van afschrijvingen en bijzondere waardevermindering acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa en goodwill en eenmalige posten. 6 Ondernemingswaarde: marktkapitalisatie plus nettoschuld. 7 Vestigingen zijn kantoren van waaruit een breed scala aan diensten aan verschillende klanten wordt geleverd en die gevestigd zijn in woongebieden dan wel commerciële gebieden. Inhouselocaties zijn kantoren van waaruit één klant wordt bediend voor een beperkt aantal profielen en die gevestigd zijn op de locatie van de klant. Randstad hoofdkantoor in Diemen, Nederland 1990 Randstad brengt aandelen naar de Amsterdamse Effectenbeurs 1998 Frits Goldschmeding, oprichter, bestuursvoorzitter en CEO van Randstad, gaat met pensioen 2007 Randstad, nu actief in 20 landen, promoveert naar de AEX-index 1993 Randstad start met activiteiten in de VS Internationaal netwerk verdubbelt in omvang door acquisities in de VS, Duitsland en Spanje 2008 Randstad en Vedior gaan samen. Randstad is nu de op een na grootste HR-dienstverlener ter wereld Randstad zet uitzendkrachten in bij de Olympische Spelen in Atlanta 2010 FujiStaff in Japan wordt overgenomen

6 2 profile Het bedrijf dat Frits Goldschmeding en Ger Daleboudt oprichtten, begon met een fiets en 500 gulden. Zij droomden van een flexibele arbeidsmarkt, waar werkgevers, werknemers en de maatschappij als geheel voordeel van zouden hebben. Deze droom bracht Randstad vanuit een studentenkamertje in 1960 naar de beurs in Frits Goldschmeding (links) en Ger Daleboudt, oprichters van Randstad droom

7 3 van een fiets tot de beurs Flexibel werk dat door tussenkomst van uitzendbureaus wordt ingevuld, was op het moment dat Frits Goldschmeding als economiestudent hier zijn afstudeerscriptie over schreef een relatief onbekend fenomeen. Maar hij voorzag dat flexibiliteit een veel grotere rol op de arbeidsmarkt zou kunnen gaan spelen. Voor werkgevers bood het de mogelijkheid om snel en eenvoudig medewerkers in te schakelen met de vaardigheden die gewenst waren en voor de duur dat deze nodig waren. Werknemers konden profiteren van nieuwe mogelijkheden op het gebied van werk. Meer flexibiliteit zou bovendien de economie stimuleren en iedereen meer voorspoed brengen. Dat is de reden waarom hij samen met een vriend een eigen uitzendbureau begon. Het zorgen voor een perfecte match tussen de behoeften van de klant en de vaardigheden van de kandidaat was een van de kenmerken van de eerste opdrachten van de onderneming, en is voor Randstad tot op de dag van vandaag een kernwaarde gebleven. Tegen het einde van de jaren zestig maakte deze formule het mogelijk om vestigingen in België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland te openen. De omzet was inmiddels gestegen van in 1962 tot 23 miljoen in Innovatie is een ander duurzaam kenmerk dat al vroeg een belangrijke rol speelde. De unieke unitstructuur werd dat jaar door Randstad geïntroduceerd, met twee intercedenten die zowel voor de service naar de klant als voor de keuze van de kandidaat verantwoordelijk waren. De visie ten aanzien van onze duurzame rol in de maatschappij, heeft onze oprichter al vanaf het begin gehad. Deze gedachte werd in de jaren zeventig geleidelijk aan in de kernwaarden geformaliseerd. Dit zijn de waarden die ook nu nog de richtlijn voor ons handelen zijn. Lang voordat het concept maatschappelijk verantwoord ondernemen gemeengoed werd, herkende hij de bredere waarde die de kernactiviteiten van Randstad vertegenwoordigde en diende te bieden. De duurzame groei van het bedrijf was afhankelijk van het tegelijkertijd bevorderen van de belangen van alle betrokken partijen, waaronder die van de maatschappij als geheel. waarmaken 2008 de wereldbol die Randstads missie Shaping the world of work uitbeeldt Vanaf eind 1979 tot en met begin 1982 werd Randstad geconfronteerd met een eerste recessie en heeft hiervan geleerd. Ondanks het feit dat een aantal vestigingen gesloten en helaas een aantal medewerkers ontslagen moesten worden, maakten onze omvang en positie als marktleider in Nederland het mogelijk om toch veel beter uit deze dip te komen dan de meeste van onze concurrenten. Voorheen had Randstad een autonome groei gekend, waarbij uitbreiding plaatsvond op basis van het succesvolle waterlelieprincipe. In de zomer van 1982 gaf de economische barometer, door het bedrijf ontwikkeld om de markt te monitoren, aan dat het juiste investeringsmoment was aangebroken. In september deed zich de mogelijkheid voor toen Tempo-Team Randstad als een potentiële koper benaderde. De acquisitie werd in 1983 afgerond. Het werd steeds duidelijker dat men ten aanzien van uitzendbureaus in het algemeen en het uitzenden in het bijzonder, steeds ruimdenkender werd. Samen met de inzet van onze medewerkers droeg deze ontwikkeling bij aan een spectaculaire groei. Aan het eind van de jaren tachtig werd besloten om het bedrijf naar de beurs te brengen. Een van de voordelen was dat Randstad hierdoor toegang had tot de kapitaalmarkten wat een verdere internationale uitbreiding mogelijk maakte. Het verhandelen van de aandelen Randstad op de Amsterdamse beurs startte op 5 juni 1990 en in dat jaar noteerde het bedrijf een omzet van meer dan 1,1 miljard.

8 4 profiel Randstad is een van de grootste leveranciers van HR-diensten ter wereld Onze diensten Wij koppelen mensen aan bedrijven die bereid zijn aan de ontwikkeling van hun potentieel te werken, en koppelen bedrijven aan mensen die bereid zijn de bedrijfsactiviteiten naar een hoger niveau te tillen. Naast onze reguliere uitzenddiensten, het uitzenden en detacheren van professionals en de werving & selectie van het midden- en hoger kader, bieden wij gespecialiseerde HR Solutions en leveren wij gericht personeelsmanagement op locatie met inhouse services. Randstad gelooft in het aanbieden van een allesomvattend assortiment HR-diensten aan onze klanten. De evenwichtige verdeling binnen onze dienstenportefeuille tussen algemene uitzending en uitzending van gespecialiseerde professionals, en tussen de werving en selectie voor tijdelijke en vaste dienstverbanden, is uniek in onze branche. Wij spelen een centrale rol in het vormgeven van de wereld van werk en benutten de werkelijke waarde van menselijk kapitaal ten behoeve van onze klanten, kandidaten, medewerkers en beleggers. Onze wereldwijde aanwezigheid Randstad werd in 1960 in Nederland opgericht en is zich sindsdien blijven uitbreiden. De onderneming is actief in 43 landen, wat neerkomt op ruim 90% van de wereldwijde HR-dienstenmarkt. Randstad is marktleider in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Polen, Iberië, Canada en India. Daarnaast staat Randstad in de top drie in Argentinië, Chili, Frankrijk, Griekenland, Mexico, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, en is een belangrijke speler in Australië en de VS. Onze missie De wereld van werk vormgeven De sector voor uitzend- en HR-diensten is een van de snelstgroeiende ter wereld. De wereldmarkt voor deze dienstverlening heeft momenteel een waarde van ongeveer 272 miljard. Toch staan uitzending en overige HRdiensten zelfs in veel van de grotere economieën nog in de kinderschoenen. En net als bij andere jonge en groeiende industrieën is het aan de mondiale leiders om de markt te ontwikkelen. Zij dienen de verantwoordelijkheid op zich te nemen om groei te stimuleren, innovaties te introduceren en de wet- en regelgeving te ontwikkelen. Op deze manier kunnen de sterke wereldwijde langetermijn groeicijfers nog decennia lang aanhouden. Een groot aantal pioniers in onze industrie heeft zich verenigd in het huidige Randstad, een mondiale leider. In 2010 hebben wij elke dag opnieuw meer dan mensen overal ter wereld aan werk geholpen. Wij zullen de markten van de toekomst blijven vormgeven en groeimogelijkheden benutten waar deze zich voordoen. Dit doen we door medewerkers van werk te voorzien dat hen het meeste ligt en door kandidaten voor werkgevers te vinden die optimaal bij hun organisatie passen. En door zo werkelijke waarde voor de maatschappij als geheel te creëren. Samengevat is het onze missie om het voortouw te nemen in het vormgeven van de wereld van werk. Onze cultuur Good to know you Onze gedeelde bedrijfscultuur, zoals die in onze gedragingen tot uiting komt, is een duidelijke uiting van de manier waarop wij onze waarden toepassen. Bij Randstad zijn wij ervan overtuigd dat het tot stand brengen van de beste oplossingen op het gebied van HR-dienstverlening draait om het consequent een tandje hoger en een stapje verder gaan. Dit begint met het voortdurend uitbreiden van ons begrip van de omgevingen en markten waarin wij actief zijn. Het is van belang op de hoogte te zijn van de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten, kandidaten, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Veel bedrijven zeggen dat hun mensen hun grootste bezit zijn. Aangezien wij werken in een sector waarin mensen centraal staan en daarnaast een van de grootste werkgevers ter wereld zijn, kunnen we dit alleen maar beamen. Succes is voor het grootste deel afhankelijk van de mensen die voor je werken en dus ook van de mensen die worden ingehuurd om deze te vinden. Hoe beter wij onze klanten en kandidaten kennen en hoe beter onze verstandhouding met hen is, hoe beter wij in hun behoeften kunnen voorzien en hun verwachtingen kunnen overtreffen. Klanten en kandidaten ervaren ons als open en vriendelijk, maar tegelijkertijd ook als goed geïnformeerd, professioneel en gedreven. In het jaar van ons 50-jarig bestaan, blijft Good to know you de Randstadcultuur vertegenwoordigen waar we voor staan en hoe we ons gedragen. Het doet een beroep op onze kernwaarden kennen, dienen en vertrouwen. Good to know you illustreert het plezier dat we halen uit het samenwerken om uitstekende service aan onze klanten en kandidaten te leveren. We menen het echt, het ligt ten grondslag aan alles wat we doen en het is bovendien hoe wij bekend willen staan. Onze strategische benadering De strategie van Randstad berust op een viertal bouwstenen: sterke concepten, de beste mensen, excellente uitvoering en krachtige merken.

9 5 Onze kernwaarden Randstad staat bekend om het feit dat ze vasthoudt en uitvoering geeft aan de kernwaarden die in haar vroegste geschiedenis zijn vastgesteld: kennen, dienen en vertrouwen, streven naar perfectie en simultane belangenbehartiging. Kennen Wij zijn experts. Wij kennen onze klanten, hun bedrijven, onze kandidaten en onze activiteiten. In onze sector zit het hem vaak in de details. Dienen Ons succes is het gevolg van een collectief geloof in uitmuntende dienstverlening die de eisen die de sector aan ons stelt, overtreft. Vertrouwen Wij zijn respectvol. Wij waarderen onze relaties en behandelen mensen goed. Streven naar perfectie Wij zijn altijd op zoek naar verbeteringen en innovaties. Het is onze taak om onze klanten en kandidaten met alles wat wij doen tevreden te stellen. En daarmee onderscheiden wij ons. Onze collectieve identiteit houdt stand door onze gedeelde inzet voor deze waarden. We kunnen alleen de belangen van alle betrokken partijen behartigen als we hen goed kennen. Dankzij onze diepgaande kennis van henzelf en hun activiteiten kunnen we hen beter van dienst zijn. Onze betrokkenheid bij en dienstverlening aan de betrokken partijen zorgt voor wederzijds vertrouwen, wat nog eens versterkt wordt door ons voortdurend streven naar perfectie en de behartiging van de belangen van de betrokken partijen en de maatschappij in algemene zin. De waarden die wij delen, dienen als een kompas voor iedereen bij Randstad. Ze leiden onze gedragingen en staan voor het fundament van onze bedrijfscultuur. Daarop zijn ons voortdurende succes, ons vermogen om onze missie te volbrengen en onze reputatie vanwege onze integriteit, dienstverlening en professionaliteit gebaseerd. Simultane belangenbehartiging Wij overzien het grotere geheel en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Onze activiteiten dienen altijd de maatschappij als geheel ten goede te komen. Sterke concepten Wij bieden onze klanten en kandidaten vijf sterke serviceconcepten: uitzending, professionals, search & selection, HR Solutions en inhouse services. De beste mensen Al onze eigen medewerkers profiteren van de aandacht die wij besteden aan hun ontwikkeling in de mogelijkheden die wij bieden om hun potentieel te realiseren. Excellente uitvoering Wij beschikken over blauwdrukken voor elk van de vele op best practices gebaseerde processen die wij iedere dag uitvoeren. Perfectie zit hem vaak in de details, en we zijn er dan ook trots op dat bij ons alles tot in de puntjes verzorgd is. Krachtige merken Onze focus op herkenbare en krachtige merken garandeert dat zowel klanten als kandidaten weten wie we zijn, en zorgt ervoor dat onze mensen er zich in hun handelen van bewust zijn dat zij een wereldleider op het gebied van HR-diensten vertegenwoordigen. Deze strategische bouwstenen worden in detail beschreven op pagina Ons operationeel sturingsmodel voor uitzending De unitstructuur die wij in de meeste landen toepassen bij onze uitzendactiviteiten is een goed voorbeeld van een aspect waarmee Randstad zich onderscheidt. Elke unit richt zich op een geografisch gebied of een marktsegment en bestaat uit twee intercedenten die verantwoordelijk zijn voor zowel de dienstverlening aan klanten als het selecteren van kandidaten. Zij werken als een team, zorgen dat er altijd ten minste één van hen beschikbaar is voor klanten en kandidaten en zijn vaak toegewijd aan een bepaald vakgebied. De intercedenten die de klant te woord staan, zijn dezelfde mensen die de kandidaten werven en de match maken. Het zijn experts in de lokale arbeidsmarkt en worden experts in de activiteiten van hun klanten. Zo begrijpen zij de klantbehoeften en herkennen zij het kandidatenprofiel dat daar het beste op aansluit. Ons operationeel sturingsmodel voor professionals Om een excellente uitvoering en optimale resultaten voor klanten en kandidaten te realiseren, werd voor het professionalssegment een teammodel op basis van wereldwijde best practices ontwikkeld. De teams bestaan uit vier of vijf intercedenten en een teamleider, die zich bezighouden met zowel klanten als kandidaten, en zijn gericht op een speciale sector of specifieke vaardigheden. Omdat hierbij verschillende processen zijn betrokken, is elk team ofwel verantwoordelijk voor werving & selectie ofwel voor uitzending. Zij maken gebruik van dezelfde klanten- en kandidatenbestanden en het vestigingsmanagement zorgt voor de algehele leiding om een geïntegreerde marktbenadering te stimuleren. De prestatiegerichte teams worden gedreven door individuele verantwoordelijkheid en transparantie in het herkennen van zowel team- als persoonlijke resultaten. Onze intercedenten, accountmanagers en professionals hebben dezelfde kennis van de sector en de specialisaties, waardoor ze in staat zijn om samen een productieve langetermijnrelatie op te bouwen.

10 6 profiel serviceconcepten belangrijkste merken uitzenden & detacheren Uitzenden & detacheren, werving & selectie en specialisaties (specifieke marktsegmenten die worden bediend door gespecialiseerde units) vormen onze kernactiviteiten. Deze diensten worden aangeboden via ons welbekende vestigingennetwerk. In de meeste landen maken we gebruik van onze unieke unitstructuur, waarbij elke unit uit twee intercedenten bestaat die verantwoordelijk zijn voor zowel de dienstverlening aan klanten als het selecteren van kandidaten. HR Solutions Een belangrijke dienst binnen HR Solutions is Randstad Managed Services, waarbij wij het flexibele deel van het personeelsbestand van een klant volledig beheren. Daarnaast biedt HR Solutions een breed diensten pakket aan op het gebied van HR-projectmanagement, het uitbesteden van wervingsprocessen en HR-advies, zoals outplacement, loopbaanbegeleiding en het uitbesteden van HR-administraties. professionals Voor functies in het midden- en hoger management werven wij supervisors, managers, professionals, interim specialisten en adviseurs met professionele kwalificaties. Dit kunnen bijvoorbeeld ingenieurs, ICT- of financiële specialisten zijn of professionals uit diverse disciplines als HR, onderwijs, legal, gezondheidszorg en marketing & communicatie. search & selection In een aantal landen hebben wij werkmaatschappijen die uitsluitend zijn gespecialiseerd zijn in het werven van managers in het midden- en hoger kader voor vaste aanstellingen binnen de organisatie van de klant. Deze diensten omvatten een aantal gerelateerde wervings- en opleidingsprogramma s waarvoor doorgaans een vast bedrag in rekening wordt gebracht. inhouse services Dit is een uiterst efficiënte oplossing voor het beheren van een kwalitatief hoogwaardig bestand met personeel dat over klantspecifieke vaardigheden beschikt. We willen hiermee de flexibiliteit van arbeid, het behoud, de productiviteit en de efficiëntie verbeteren. We werken op locatie, exclusief voor die ene klant, en leveren meestal een groot aantal kandidaten met een beperkt aantal goed gedefinieerde profielen, met name in de segmenten industrie en logistiek. Vaak bepalen we samen met de klant de specifieke prestatiecriteria en verzorgen we het complete management van HR-functies, inclusief werving en selectie, opleiding, planning, behoud en managementrapportage.

11 7 statistieken vestigingen en inhouselocaties Geografische omzetverdeling uitzenden & detacheren (incl. HR Solutions) in % van de omzet Totaal in miljoenen Nederland Frankrijk Duitsland België & Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld 9.582,1 1,1% 6,2% 11,1% 10,1% 8,4% 9,4% 7,6% 20,7% 25,4% Vestigingen staffing en professionals, ultimo Nederland Frankrijk Duitsland België & Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld Geografische omzetverdeling professionals in % van de omzet Totaal in miljoenen Nederland Frankrijk Duitsland België & Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld 2.594,7 13,0% 17,1% 11,9% 2,3% 18,9% 0,1% 1,5% 6,9% 28,3% Geografische omzetverdeling inhouse services in % van de omzet Inhouselocaties, ultimo Totaal in miljoenen Nederland Frankrijk Duitsland België & Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld 2.002,5 9,4% 17,7% 15,2% 10,4% 2,4% 6,3% 10,9% 2,6% 25,1% Nederland Frankrijk Duitsland België & Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld

12 Brian Wilkinson (1956, Brits) Jacques van den Broek (1960, Nederlands) Ben Noteboom (1958, Nederlands), CEO en voorzitter van de raad van bestuur - Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in Benoemd tot CEO en voorzitter raad van bestuur in 2003 Henri M.E.V. Giscard d Estaing (1956, Frans) Rob Zwartendijk (1939, Nederlands) Fritz W. Fröhlich (1942, Duits), voorzitter raad van commissarissen Giovanna Kampouri Monnas (1955, Grieks) - Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige termijn Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige en laatste termijn Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige termijn Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige termijn

13 Robert-Jan van de Kraats (1960, Nederlands), CFO en vice-voorzitter raad van bestuur Leo Lindelauf (1951, Nederlands) Greg Netland (1962, Amerikaans) raad van bestuur - Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in Benoemd tot vice-voorzitter raad van bestuur in Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in Bij Randstad sinds Benoemd tot lid van de raad van bestuur in 2008 Frits J.D. Goldschmeding (1933, Nederlands) vice-voorzitter raad van commissarissen Beverley C. Hodson (1951, Brits) Leo M. van Wijk (1946, Nederlands) raad van commissarissen - Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige en laatste termijn Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige termijn Lid van de raad van commissarissen sinds Huidige en laatste termijn

14 10 bericht van de CEO bericht van de CEO Geachte stakeholder, Het jaar 2010 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Na de diepste en snelste neergang van de wereldmarkt die we ooit hebben meegemaakt, is voor ons de groei weer hersteld. Over het geheel genomen bevindt ons bedrijf zich in een uitstekende positie. De omzet groeide met 14% naar 14,2 miljard en we hebben onze financiële positie verder versterkt. Dit was het jaar waarin ons bedrijf haar 50-jarig bestaan vierde, en wij hebben samen met onze medewerkers zowel ons verleden als onze toekomst gevierd. Hieronder worden al deze belangrijke elementen afzonderlijk toegelicht. Zoals we voorspeld hebben, blijven de structurele groeifactoren in onze markten intact. In de komende jaren zullen meer kansen ontstaan, omdat het geleidelijk afschaffen van beperkingen in een aantal landen wordt voortgezet. In 2010 hebben wij een klassiek herstelpatroon gezien. Eind 2009 herstelden onze uitzendactiviteiten zich in de VS, en in maart 2010 herstelde daar ook de groei van het professionalssegment. In Europa herstelden onze Duitse en Franse activiteiten zich ook, in eerste instantie door groei in de industriële sector. Niet alle markten herstelden zich echter in dezelfde mate. De Nederlandse markt is uiterst dienstengeoriënteerd en laat-cyclisch van karakter, waardoor de markt zich veel trager ontwikkelde. Aan het eind van het jaar waren de trends echter positief en wij verwachten in 2011 een verdere verbetering. In het Verenigd Koninkrijk bleef een aantal belangrijke segmenten stabiel of zag in de loop van 2010 een verdere krimp. Niettemin verwachten wij dat het Verenigd Koninkrijk in 2011 een solide bijdrage aan de winst zal leveren. Ook hebben wij onze doelstelling gerealiseerd om stevig voet aan de grond te krijgen in Japan, de op een na grootste uitzendmarkt ter wereld. De acquisitie van FujiStaff, een uitstekend bedrijf met een goede staat van dienst, zal ons hier een betere positie verschaffen. Wij kijken er naar uit om ons dienstenaanbod verder uit te breiden en om samen met onze nieuwe collega s in Japan het groeipotentieel te realiseren. Belangrijke programma s voor naamswijzigingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en voor een groot aantal kleinere bedrijven zijn met succes afgerond, waardoor de merknamen Randstad en Tempo-Team versterkt zijn. Ook hebben wij belangrijke vooruitgang geboekt in het bepalen en delen van best practices in de professionalssegmenten.

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Freek de Jong Annelies van der Scheun Suzy Niamut Henriët Veldkamp Melton Marengo

Freek de Jong Annelies van der Scheun Suzy Niamut Henriët Veldkamp Melton Marengo jaarmagazine 2009 In beweging Een bedrijf dat blijvend succesvol wil zijn, is een bedrijf dat voortdurend in beweging is. Nieuwe inzichten, veranderende marktomstandigheden, innovatieve ideeën en entrepreneurship

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 160 4 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Life Sciences en Materials Sciences

Life Sciences en Materials Sciences Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2011 Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Our purpose is

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 DSM N.V.

JAARVERSLAG 2002 DSM N.V. JAARVERSLAG 2002 DSM N.V. KERNGEGEVENS DSM 2002 Omzet c 6.700 miljoen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen c 349 miljoen Nettowinst c 1.188 miljoen Investeringen (inclusief acquisities)

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie