Agenda Beroepsgroep Leraren Jaarplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014"

Transcriptie

1 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 Jaarplan 2014

2 Agenda Beroepsgroep Leraren Jaarplan 2014 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de ALV december 2013

3 Inhoudsopgave Jaarplan 2014 VOORWOORD 3 1. SAMENVATTING 5 Doelstelling 5 Thema s 5 Conclusie 7 2. DE ONDERWIJSCOÖPERATIE IN KORT BESTEK 9 Ambitie 9 Inrichting 9 Thema s en activiteiten van de Onderwijscoöperatie 11 Lerarenkamer DOELEN EN ACTIVITEITEN VAN DE ONDERWIJSCOÖPERATIE 13 P1 Programmalijn Bekwaamheid 13 Inleiding 13 Doelen 13 Activiteiten 13 Programmadienst Status/imago beroep & communicatie in programmalijn 1 14 Programmadienst Kennis, onderzoek en expertise in programmalijn 1 15 P2 Programmalijn: Professionele Ruimte 15 Inleiding 15 Doelen 15 Activiteiten 15 Programmadienst Status/imago beroep & communicatie in programmalijn 2 17 Programmadienst Kennis, onderzoek & expertise in programmalijn 2 17 P3 Programmadienst Status/imago beroep & communicatie 17 Inleiding 17 Doelen 17 Activiteiten 17 P4 Programmadienst: Kennis, onderzoek & expertise 19 Inleiding 19 Doelen 19 Activiteiten (mede ten behoeve van de programmalijnen) BEGROTING Toelichting op de begroting 23 Begroting 2014 in cijfers 24 BIJLAGE: BESTUURSAKKOORD 26 BIJLAGE: UITNODIGEND LERARENREGISTER 35 Onderwijscoöperatie 2 Plan 2014/ dec 13

4 Voorwoord Joost Kentson Als voorzitter van de Onderwijscoöperatie bied ik u namens de bestuurspartijen AOb, CNV Onderwijs, FvOv, het Platform VVVO en BON graag de Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 aan. Het fenomeen agenda neemt in het dagelijkse onderwijs letterlijk een belangrijke plaats in, vanaf de gedegen uitvoeringen van vroeger, via de hippe thematische uitgaven daarna, tot aan de digitale agenda van nu. Voor iedereen die erin leert en werkt, is het een plek om opdrachten in achter te laten, afspraken in te noteren en de voortgang in te bewaken. Het is daarom geen toeval dat wij als Onderwijscoöperatie van, voor en door de leraar gekozen hebben voor de benaming Agenda Beroepsgroep Leraren. Sinds onze oprichting nu ruim twee jaar geleden zijn wij aan de hand van onze twee programmalijnen Bekwaamheid en Professionele Ruimte en onze twee programmadiensten Status/imago beroep & communicatie en Kennis, onderzoek & expertise, ambitieus aan het werk de beroepsgroep zo in stelling te brengen als nodig en noodzakelijk is voor wat iedereen in het onderwijs bindt: het beste onderwijs verzorgen. Immers, voor het beste onderwijs zijn de beste leraren de belangrijkste schakel. Daarover is iedereen het eens. Wat daarvoor nodig is, daarover verschillen de meningen. Wat voor iedere professional geldt, geldt wat ons betreft ook voor de leraar: vanuit een houding van vertrouwen krijgt de leraar de volledige verantwoordelijkheid voor de uitoefening van zijn/haar beroep. Ruimte en zeggenschap om dat beste onderwijs daadwerkelijk te verzorgen als professionele voorwaarde om de bijbehorende verantwoordelijkheid af te leggen. Zoiets hoort bij een zelfbewuste, goed georganiseerde beroepsgroep en dat is waar wij naar streven. Over de wijze waarop wij dat in 2014 gaan doen, willen we duidelijk en concreet zijn. Daarvoor presenteren wij deze agenda. Een plek waarin wij ons, als zelfbewuste beroepsgroep, een stevige opdracht opleggen waarover wij graag met alle betrokkenen partijen afspraken willen maken en waarover wij, onder de voorwaarden van vertrouwen en verantwoordelijkheid, verantwoording willen afleggen. Joost Kentson voorzitter Onderwijscoöperatie Utrecht, december 2013 Onderwijscoöperatie 3 Plan 2014/ dec 13

5 > 1 Samenvatting

6 1. Samenvatting Goede leraren zijn het fundament voor goed onderwijs. Alleen goede leraren kunnen immers zorgen voor goed onderwijs. Leraren die continu en structureel werken aan hun bekwaamheid en daarbij hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De Onderwijscoöperatie ondersteunt die kwaliteitsontwikkeling en geeft de beroepsgroep een stem. Het beoogde resultaat: een volwassen, bekwame, zelfbewuste, zichtbare, actieve en zichzelf voortdurend ontwikkelende beroepsgroep. DOELSTELLING De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht met als doelstelling de onderwijskwaliteit te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een zelfbewuste beroepsgroep. Een professionele groep waarvan de leden zelf verantwoordelijkheid nemen en zeggenschap verwerven over de uitvoering van hun beroep. Als individu en als collectief. De Onderwijscoöperatie is een samenwerkingsverband van de vijf grootste vakorganisaties. Ze werkt nauw samen met het Ministerie van OCW en een groot scala aan geassocieerde beroepsorganisaties en initiatieven. Leraren staan centraal in de werkwijze van de Onderwijscoöperatie. Het zijn leraren die zorgen voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteiten, ondersteund door een klein bureau. Kennis van en (actieve) ervaring met de onderwijspraktijk zijn namelijk onontbeerlijk om tot bruikbare resultaten te komen. Zeker zo n 200 leraren zijn direct aan het werk vanuit de Onderwijscoöperatie. Daaromheen is een nog veel grotere schil van leraren betrokken. De coöperatie streeft naar een olievlekwerking: leraren werken aan kwaliteitszorg en inspireren hun collega s om dit ook te doen. Sinds haar oprichting heeft de Onderwijscoöperatie veel voorbereidend, coördinerend en uitvoerend werk verzet. De komende tijd staan haar activiteiten in het teken van oogsten en borgen van de resultaten. Zij richt zich daarbij op vier thema s: Bekwaamheid, Professionele ruimte, Status/imago beroep & communicatie en Kennis, onderzoek en expertise. Meer nog dan in de voorafgaande twee jaren zet de Onderwijscoöperatie daarbij in op de inzet van leraren. Zo staat het kernteam van ambassadeurs centraal in de implementatie van de activiteiten. De verhoogde inzet van leraren is ook zichtbaar in de begroting,: deze gaat ten koste van de materiële kosten en inhuur. Ook de samenwerking met alle relevante partijen in het onderwijsveld en de zichtbaarheid van activiteiten van leraren rond de thema s van de Onderwijscoöperatie krijgen in 2014 meer aandacht. THEMA S In samenwerking met het onderwijsveld ontwikkelt en beheert de Onderwijscoöperatie diverse hulpmiddelen en organiseert zij jaarlijks terugkerende activiteiten, gericht op de professionele ontwikkeling en verbetering van de positie van de leraar. Onder het motto van, voor en door de leraar zijn al diverse initiatieven opgezet zoals intercollegiale feedback, intervisie en peer review en Het Lerarencongres. Leraren koppelen hun ervaringen met het werk van de Onderwijscoöperatie terug en zorgen daarmee voor voortdurende aanpassingen en aansluiting bij relevante actuele ontwikkelingen in de onderwijspraktijk. Onderwijscoöperatie 5 Plan 2014/ dec 13

7 1. Bekwaamheid Professionele leraren voelen zich verantwoordelijk voor hun bekwaamheid en ontwikkelen zich doorlopend. De beroepsgroep heeft daarvoor professionele standaarden opgesteld die in een cyclisch proces periodiek worden bijgesteld en geactualiseerd. Het lerarenregister dienst als instrument om de bevoegdheid en de professionele ontwikkeling zichtbaar te maken op individueel en gezamenlijk niveau. Individuele leraren en de beroepsgroep als collectief verantwoorden daarmee hun professionele ontwikkeling. De registerorganisatie valideert op basis van criteria de professionaliseringactiviteiten. Registerleraar.nl Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Registerleraar.nl is opgezet door de Onderwijscoöperatie en geeft individuele leraren de gelegenheid hun bekwaamheid bewijsbaar aan te tonen en uit te dragen. Het is de bedoeling dat in 2015 minstens 40 % van de leraren en in 2017 alle leraren zich hebben ingeschreven. Op die manier maakt de beroepsgroep zichtbaar dat leraren werken en blijven werken aan bekwaamheidsonderhoud en ontwikkeling. 2. Professionele Ruimte Een bekwame leraar heeft mogelijkheden, middelen en zeggenschap nodig om die bekwaamheid te borgen en te ontwikkelen. Wat is daarvoor nodig? Hebben leraren voldoende professionele ruimte en hoe zouden zij deze het liefst benutten en invullen? De Onderwijscoöperatie maakt in projecten in deze programmalijn zichtbaar op welke manieren leraren blijvend kunnen werken aan het invullen van hun professionele ruimte. Onderzoek maakt duidelijk wat dit betekent voor de verschillende rollen van professionals in de organisatie en wat succesfactoren zijn. Daarnaast formuleert de Onderwijscoöperatie in overleg met de sectorraden gemeenschappelijke uitgangspunten voor een professioneel statuut. Op basis van deze uitgangspunten kunnen per sector in het cao overleg afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het principe van professionele ruimte formeel geregeld kan worden. Leraar24, Onderwijspioniers en Kijkbijmijnles.nl Leraar24 is een gereedschapskist van, voor en door de leraar. Het geeft op praktische, interactieve en voor de gebruiker kosteloze wijze informatie, inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk. Leraar24 gebruikt daarvoor een samenhangende set aan middelen: een website met video s, wetenschappelijke dossiers en diverse social media zoals Twitter, Facebook en een LinkedIn discussiegroep. Leraar24 is opgezet in samenwerking met Stichting Kennisnet en de Open Universiteit. Het programma Onderwijspioniers geeft leraren de gelegenheid om eigen ideeën in het dagelijkse werk te realiseren. Leraren hebben veel goede ideeën over wat er beter kan op school maar het is niet altijd even gemakkelijk om die ideeën ook uit te voeren. Het programma Onderwijspioniers stimuleert de ontwikkeling en uitvoering van die ideeën en zorgt daarmee voor verbeteringen, inspiratie en verspreiding ervan. Onderwijscoöperatie 6 Plan 2014/ dec 13

8 Kijkbijmijnles.nl is een hulpmiddel voor leraren die elkaar willen observeren en feedback geven met behulp van een kijkwijzer op maat. Het is een manier om peer review toe te passen. Peer review wordt in de toekomst een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging. 3. Status/imago beroep & communicatie Be good and tell it is het aloude PR motto. Ofwel: wees een bekwame leraar en beroepsgroep, deel dit met elkaar en vertel erover. Wat maakt dit beroep boeiend, belangrijk en, ook voor jongere generaties, de moeite waard? En wat zijn de relevante onderwerpen rond het beroep Leraar die het waard zijn om gedeeld en besproken te worden? De Onderwijscoöperatie biedt diverse platforms voor leraren om informatie en inspiratie te delen, gesprekken te voeren en te laten zien waar de beroepsgroep voor staat. Centraal staat een groep ambassadeurs: actieve leraren die een paar dagen per week werken voor de Onderwijscoöperatie. Deze leraren bezoeken wekelijks scholen en bijeenkomsten om het gesprek met collega s aan te gaan over de thema s van de Onderwijscoöperatie. Leraren worden aangezet om op hun beurt weer met andere collega s het gesprek aan te gaan. Op die manier ontstaat de gewenste olievlekwerking: leraren stimuleren leraren. Daarnaast organiseert de Onderwijscoöperatie diverse evenementen om leraren met elkaar en met hun omgeving ideeën te delen over goed leraarschap. De Dag van de Leraar, de Leraar van het Jaar en het Lerarencongres zijn hiervan goede voorbeelden. De Onderwijscoöperatie zoekt ook samenwerking met andere partijen in het onderwijs om samen activiteiten op te zetten of een bijdrage te leveren vanuit de thema s van de Onderwijscoöperatie. Diverse websites, social media, nieuwsbrieven, aandacht in de media etc. ondersteunen het werk van de Onderwijscoöperatie en vestigen aandacht op ontwikkelingen in en rond de onderwijspraktijk. 4. Kennis, onderzoek & expertise Kennis van en inzicht in de processen van professionalisering van en de professionele ontwikkeling binnen de beroepsgroep zijn essentieel om de doelmatigheid van het werk van de Onderwijscoöperatie te kunnen beoordelen en te verbeteren. Door het laten verrichten van specifieke onderzoeksactiviteiten en (inter )nationale vergelijkingen houdt de Onderwijscoöperatie in nauwe samenwerking met het onderwijsveld de vinger aan de pols. Ook zet de Onderwijscoöperatie zich in om deze kennis, inzichten en ervaringen te ontsluiten en te delen op nationaal en internationaal niveau. Het motto van, voor en door de leraar geldt ook bij de opzet hiervan. Leraren worden in staat gesteld mee te werken aan het ontsluiten van kennis en de opzet, aansturing en uitvoering van ontwikkelingsgericht evaluatieonderzoek. CONCLUSIE De Onderwijscoöperatie biedt leraren de gelegenheid de eigen professionele toekomst zelf en gezamenlijk vorm te geven. Om dat te bereiken zal de Onderwijscoöperatie in 2014 in samenspraak en afstemming met leraren deze Agenda van de Beroepsgroep Leraren uitvoeren. Onderwijscoöperatie 7 Plan 2014/ dec 13

9 > 2 De Onderwijscoöperatie in kort bestek

10 2. De Onderwijscoöperatie in kort bestek AMBITIE De kwaliteit van de onderwijsgevende is de cruciale factor voor goed onderwijs. De Onderwijscoöperatie heeft als ambitie de versterking van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ze streeft naar het borgen en versterken van de beroepskwaliteit van de leraren in Nederland. In het bestuursakkoord is die ambitie als volgt geformuleerd: Er wordt ingezet op kwaliteitsverbetering van het onderwijs door verdere professionele ontwikkeling van leraren (BESTUURSAKKOORD BEROEPSGROEP LERAREN ). Dit is een gezamenlijke ambitie van de Onderwijscoöperatie en de overheid. De Onderwijscoöperatie is als dé vertegenwoordiger van de beroepsgroep het centrale aanspreekpunt voor de overheid om deze ambitie te realiseren. De coöperatie richt zich hierbij op nauwe samenwerking met het onderwijsveld om de beroepskwaliteit te organiseren en te verbeteren, de (ruimte voor) professionalisering te vergroten en de status en het imago van het beroep leraar te verhogen. Die nauwe samenwerking uit zich eerst en vooral in de werkwijze: van, voor en door de leraar. De activiteiten van de Onderwijscoöperatie moeten leiden tot de vorming van een volwassen, bekwame, zelfbewuste, zichtbare en aantrekkelijke beroepsgroep die actief samenwerkt aan de ontwikkeling, de standaardisatie, het onderhoud en de borging van de eigen kwaliteit. INRICHTING De oprichting van de Onderwijscoöperatie in 2011 is een initiatief geweest van de vijf grootste onderwijsorganisaties: Algemene Onderwijsbond (AOb) CNV Onderwijs Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO) Beter Onderwijs Nederland (BON) Deze organisaties representeren bij elkaar zo n leraren. Dat is ruim tweederde van het totaal aantal leraren. Binnen de Onderwijscoöperatie behouden al deze organisaties hun eigen specifieke taak en doel. De vijf onderwijsorganisaties hebben zich ertoe gecommitteerd om als dragende delen te werken aan een gezamenlijke agenda zodat de Onderwijscoöperatie daadwerkelijk kan optreden als een coöperatie. De kracht van een coöperatie wordt immers bepaald door de inzet en betrokkenheid van de samenstellende delen. De lidorganisaties betrekken hun eigen leden bij de werkzaamheden van de Onderwijscoöperatie. Via de lidorganisaties worden leraren geworven voor deelname aan de werkzaamheden van de Onderwijscoöperatie. Maar ook omgekeerd vindt een soortgelijk proces Onderwijscoöperatie 9 Plan 2014/ dec 13

11 plaats. De vijf lidorganisaties zorgen ervoor dat de activiteiten en initiatieven van de Onderwijscoöperatie hun leden bereiken. Door deze werkwijze zorgen de lidorganisaties voor brede bekendheid en betrokkenheid van leraren en andere werknemers in het onderwijs bij het werk van de Onderwijscoöperatie. De betrokkenheid van de lidorganisaties is ook in hoge mate van toepassing bij de totstandkoming van het beleid van de Onderwijscoöperatie. Via werkgroepen en commissies werken leden van de lidorganisaties aan de beleidsvorming. Op die manier is de Onderwijscoöperatie via de bij haar aangesloten organisaties een coöperatie van, voor en door de leraar. Iedere organisatie die voldoet aan de statutaire doelstelling en meer dan 4000 leden heeft, kan toetreden tot het bestuur. Met andere lerarenorganisaties (de zogeheten geassocieerden ) heeft de Onderwijscoöperatie twee keer per jaar overleg om haar activiteiten zichtbaar te maken en hen bij activiteiten van de Onderwijscoöperatie te betrekken. Daar waar mogelijk wordt samengewerkt. Daarnaast vult het register zich met leraren die kunnen aangeven bij de verdere ontwikkeling van het register betrokken te willen worden. Onderstaande figuur maakt duidelijk op welke wijze leraren(organisaties) zich verhouden tot de agenda van de Onderwijscoöperatie. Bestuur AOb, CNV Onderwijs, FvOv, Platform VVVO, BON leraren Geassocieerden Leraren met Lef, BVMBO, SPV, Meesterschappers, The Crowd, SPV, LIB, VDTI leraren Geregistreerden leraren (november2013) Onderwijscoöperatie 10 Plan 2014/ dec 13

12 De Onderwijscoöperatie is van, voor en door de leraar. Dat is niet slechts het uitgangspunt voor de inrichting maar ook voor de werkwijze. In principe werkt de coöperatie met leraren. Een klein bureau ondersteunt deze leraren bij de coördinatie, uitvoering en evaluatie van hun werk. Leraren worden op drie manieren betrokken bij de Agenda van de Onderwijscoöperatie, conform de lijnen waarlangs zij is ingericht: sturen, verbinden en uitvoeren. In onderstaande figuur sturen, verbinden en uitvoeren wordt duidelijk dat leraren betrokken zijn op alle lagen van de organisatie. Sturen Bestuur ALV LAR en Senaat Verbinden AOb CNV Onderwijs FvOv Platform VVVO BON Uitvoeren Bekwaamheid Professionele ruimte Status/imago beroep & communicatie Kennis, onderzoek & expertise THEMA S EN ACTIVITEITEN VAN DE ONDERWIJSCOÖPERATIE De Onderwijscoöperatie richt zich op twee concrete, onderling samenhangende en elkaar versterkende thema s: de bekwaamheid van de leraar en de professionele ruimte. Daarnaast ziet de Onderwijscoöperatie het als haar taak om de beroepsgroep en de ontwikkeling daarvan te laten zien en het gesprek binnen de beroepsgroep en tussen de beroepsgroep en haar omgeving te stimuleren. Tot slot baseert de Onderwijscoöperatie haar activiteiten mede op onderzoek. Daartoe wordt in samenwerking met het onderwijsveld en onderzoeksinstituten een onderzoeksprogramma opgesteld en onderhouden. Organisatorisch zijn deze thema s en activiteiten belegd bij vier onderdelen: twee programmalijnen (P1, Bekwaamheid; P2, Professionele ruimte) en twee programmadiensten (P3, Status/imago beroep & communicatie en P4, Kennis, onderzoek & expertise). LERARENKAMER De Onderwijscoöperatie faciliteert de Lerarenkamer, het gremium waarin alle (oud )Leraren van het Jaar zesmaal per jaar samenkomen. Zodra een leraar wordt gekozen tot Leraar van het Jaar, treedt Onderwijscoöperatie 11 Plan 2014/ dec 13

13 hij of zij toe tot de Lerarenkamer. Leden van deze Kamer komen uit de verschillende sectoren, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en sinds kort ook het speciaal onderwijs. Inmiddels bestaat deze kamer uit 33 leden. De Lerarenkamer adviseert alle spelers in het onderwijsveld, gevraagd en ongevraagd. De Lerarenkamer kan ook zelfstandig een programma of project uitvoeren. Zo is recent een begeleidingsprogramma voor startende leraren begonnen (zie ook onder P2, Professionele ruimte, peer review). De Lerarenkamer is onafhankelijk. Onderwijscoöperatie 12 Plan 2014/ dec 13

14 > 3 Doelen en activiteiten van de Onderwijscoöperatie

15 3. Doelen en activiteiten van de Onderwijscoöperatie P1 PROGRAMMALIJN BEKWAAMHEID INLEIDING In deze programmalijn krijgen de professionele standaarden van de beroepsgroep hun concrete invulling. Dat zijn de bekwaamheidseisen en de eisen die de beroepsgroep stelt aan professionele ontwikkeling. Ook beroepsethische uitgangspunten die mede richting geven aan het professionele doen en laten van leraren zijn daar onderdeel van. De beroepsgroep laat met de systematiek van registratie en herregistratie zien dat ze werkt met professionele standaarden. Het lerarenregister heeft als doel dat alle leraren bevoegd en blijvend bekwaam zijn. Met de valideringsprocessen wordt de kwaliteit van het nascholingsaanbod bewaakt. De beroepsgroep stelt daartoe criteria vast. Bij herregistratie wordt de doorgaande professionele ontwikkeling in beeld gebracht. Via periodieke herijking ontwikkelen en onderhouden leraren gezamenlijk hun professionele standaarden. Daarbij betrekt de Onderwijscoöperatie andere partijen en deskundigen. DOELEN Eind 2014 zijn de projecten die gericht zijn op de verbetering van de werkorganisatie en de realisatie van technische voorzieningen overgedragen aan de registerorganisatie. De werkprocessen rond registratie en validering van nascholing worden doelmatig en efficiënt uitgevoerd. Er is een reglement vastgesteld, inclusief een procedure voor bezwaar en beroep. Er is voldoende capaciteit om de toeloop van registraties en het te valideren aanbod te accommoderen. Eind 2014 is aannemelijk gemaakt dat de ambitie gerealiseerd kan worden om in 2015 minstens 40% van de leraren ingeschreven te laten zijn in het register. Eind 2014 zijn de werkprocessen rond herregistratie, met de onderliggende reglementering en procedures, in kaart gebracht. Deze worden in 2015 beproefd zodat ze in 2016 geïmplementeerd kunnen worden. Periodieke herijking van professionele standaarden vindt plaats in een doorgaand proces met een cyclische omloop van zes jaar. In samenwerking met de sectorraden is de gebruikspraktijk van het register zichtbaar gemaakt en is onderzocht hoe de systematiek van registratie en herregistratie betekenisvol kan zijn in relatie tot het personeelsbeleid in de school. ACTIVITEITEN Beheer / backoffice registerleraar.nl: Verwerken van registraties van leraren, scholen, aanbieders. Valideren van nascholings en professionaliseringsactiviteiten. Daartoe zijn subcommissies ingericht en bemenst. Periodieke voortgangsrapportage registratie en validering (per kwartaal). Onderwijscoöperatie 13 Plan 2014/ dec 13

16 Bepalen en periodiek evalueren van informatie, communicatie en werving (per kwartaal een evaluatieverslag). Beantwoorden en periodiek evalueren van kennis en informatievragen; opstellen van FAQ s door frontoffice CIBG en backoffice Onderwijscoöperatie. Kwaliteitszorgsysteem verder ontwikkelen onder andere door het instellen van gebruikersgroepen (aanbieders) en change en release management. Projecten ontwikkeling registerleraar.nl: Methodiek voor 100 % controle op de bevoegdheid bij registratie. Q1: diplomaboek en werkinstructie. Werkprocessen, reglementering en procedures herregistratie. Q3: pilot uitgevoerd en Programma van Eisen voor de realisatie van techniek opgesteld. Inrichten van een commissie bezwaar en beroep; en opstellen klachtenprocedure. Voltooiing reglement registratie (van voorlopig en concept naar versie 1.0 ). Ontwikkelen procedure registerrapportages op basis van registerdata. Bijdrage technische realisatie vanuit functioneel ontwerp en beheer registerleraar.nl: Ontwikkelen functionaliteiten schoolaccount. Ontwikkelen functionaliteiten voor herregistratie. Ontwikkelen aanvullende functionaliteiten voor aanbieders (onder andere bulkinvoer aanbod). Bijdragen aan de ontwikkeling van de gebruikspraktijk: Samen met de sectorraden initieert en begeleidt de Onderwijscoöperatie registerpilotprojecten met leraren en scholen. Periodieke herijking: Ontwerp cyclisch proces herijking professionele standaarden: beschrijving sturing en governance; beschrijving en fasering van proces; beschrijving procedures en actoren. Ondersteuning van de ontwikkeling van de beroepsstandaard van leraren in Curaçao. PROGRAMMADIENST STATUS/IMAGO BEROEP & COMMUNICATIE IN PROGRAMMALIJN 1 Deze programmadienst organiseert en coördineert samen met het kernteam van ambassadeurs de communicatie en voorlichting over programmalijn 1, de werving van leraren en andere deelnemersgroepen in het register en de betrokkenheid van leraren bij de verdere ontwikkeling van het register. Onderwijscoöperatie 14 Plan 2014/ dec 13

17 PROGRAMMADIENST KENNIS, ONDERZOEK EN EXPERTISE IN PROGRAMMALIJN 1 Deze programmadienst organiseert en coördineert samen met een onderzoeksgroep van leraren de monitoring van de beeldvorming over het register en de praktijkgerichte onderzoeken waarmee registerpilots en de gebruikspraktijk van het register wordt gevolgd. Ook wordt praktijkgericht onderzoek opgezet naar inhoud en vormen van professionele ontwikkeling en de waardering daarvan bij leraren. Bij belangrijke ontwikkelthema s van het register ontwikkelt de programmadienst samen met de onderzoeksgroep van leraren kennisdossiers die via Leraar24 worden gepubliceerd. P2 PROGRAMMALIJN: PROFESSIONELE RUIMTE INLEIDING De Onderwijscoöperatie wil werken aan versterking van de positie van de leraar in de onderwijspraktijk. Deze positie is direct gerelateerd aan de bekwaamheid van de beroepsgroep als geheel en daarmee de individuele leraar in het bijzonder. Professionele Ruimte is de ruimte voor de leraar om expertise te benutten ten gunste van onderwijskwaliteit. Het gaat dan om de mogelijkheid om te beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en eigen professionele ontwikkeling. De Onderwijscoöperatie betrekt de leraar in opleiding, de startende leraar en de ervaren leraar bij haar activiteiten. Waar mogelijk werkt de Onderwijscoöperatie samen met de sectorraden en de arbeidsmarktplatforms. Bij alle activiteiten is professionele ruimte het uitgangspunt. DOELEN De leraar ondersteunen in vormgeven en benutten van zijn of haar professionele ruimte. De leraar informeren over en stimuleren tot het werken in een professionele leergemeenschap. Het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van professionele ruimte en peer review. Het ontsluiten van goede voorbeelden. Kennis en ervaringen delen en het inrichten van communities. Gezamenlijk onderzoek. ACTIVITEITEN De Onderwijscoöperatie zet de lijn uit 2013 door en maakt daarbij gebruik van diverse platforms voor het delen van goede voorbeelden, kennis en interactie. Professionele ruimte: Analyses professionele ruimte: vijftig leraren hebben ervaring opgedaan met het analyseren van gegevens via de Vragenlijst professionele ruimte en peer review (25 in Q2 en 25 in Q4). Handreiking Professionele Ruimte. De handreiking voor het voortgezet onderwijs staat online, (Q 1), de handreiking voor het basisonderwijs wordt verkend (Q2 ) en de mogelijkheden voor een handreiking voor het mbo worden onderzocht(q2). Inzet Kernteam ambassadeurs voor peer review, Onderwijspioniers en onderzoek. Uitbreiding van de monitor professionele ruimte. Onderwijscoöperatie 15 Plan 2014/ dec 13

18 Peer review: Interscolaire Peer review: continuering volgens het projectplan. Uitwerking breedtestrategie en campagne (Q2 en Q3). Start campagne (Q3 /Q4); continuering onderzoek volgens het projectplan. LeerKRACHT: het uitwerken van een breedtestrategie en het ontsluiten van LeerKRACHTmethodieken (Q 2 ); het aansluiten bij de implementatie van peer review (Q 3); uitkomsten van de pilots LeerKRACHT in relatie tot de registerpilots (Q4). Het uitwerken van een bovenschools programma voor jonge startende leraren en het geven van voorlichting over werken in het onderwijs (Q1 ), in samenwerking met de Lerarenkamer (Q2: start van dit programma). Het uitwerken van een activiteitenplan professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs (Q1 ); selectie van vijftien scholen (Q2 ). De start van een pilot professionele leergemeenschappen volgens uitgewerkt activiteitenplan (Q3). De continuering van het onderzoek. Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs: Vijftien scholen starten met pilot (Q3). Onderzoek. Onderwijspioniers in samenwerking met Kennisland en de arbeidsmarktplatforms: Veertig Onderwijspioniers in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs voltooien het traject (Q2 ) delen van kennis uit het onderzoek van Onderwijspioniers (Q3 ) doorontwikkelen Onderwijspioniers 3.0 in samenwerking met het Arbeidsmarktplatform (Q1) start van Onderwijspioniers 3.0 (Q2). De etalage (Leraar24, Lerarencongres, multimediaal platform): Vaststellen van het thema van Het Lerarencongres (Q1 ); de inhoudelijke programmering van Het Lerarencongres (Q1 en Q2) ; inventariseren van (thema )bijeenkomsten (Q1 ) en de start van themabijeenkomsten (Q3). Multimediaal platform; vijftien video s (Q4). Leraar24: zeventig video s (35 video s in Q2 en 35 video s in Q4). Leraar24 doorontwikkelen tot een platform met wetenschappelijke dossiers (Q4). Opnieuw profileren van Leraar24 (Q3). Bepalen en vaststellen van de vernieuwing van de scans van bekwaamheid en professionele ruimte (Q 1). Stimuleren en ontsluiten van #Lerarencongres is een plek om te leren, ideeën op te doen én te delen met andere Onderwijscoöperatie 16 Plan 2014/ dec 13

19 PROGRAMMADIENST STATUS/IMAGO BEROEP & COMMUNICATIE IN PROGRAMMALIJN 2 Deze programmadienst organiseert en coördineert samen met het kernteam van ambassadeurs de communicatie over het benutten van professionele ruimte. PROGRAMMADIENST KENNIS, ONDERZOEK & EXPERTISE IN PROGRAMMALIJN 2 Deze programmadienst organiseert en coördineert samen met een onderzoeksgroep van leraren de monitoring van de professionalisering van en binnen de beroepsgroep. De programmadienst ondersteunt de projecten binnen programmalijn 2 met ontwikkelingsgericht evaluatieonderzoek. De programmadienst ontwikkelt kennisdossiers over de thema s van programmalijn 2 die via Leraar24 toegankelijk worden gemaakt. P3 PROGRAMMADIENST STATUS/IMAGO BEROEP & COMMUNICATIE INLEIDING De programmadienst Status/imago beroep & communicatie zorgt voor advisering, begeleiding en uitvoering van communicatie voor de organisatie als geheel en de programmalijnen afzonderlijk. Daarnaast is er een apart programma op het gebied van status en imago. De programmadienst werkt nauw samen met de communicatievertegenwoordigers van de vijf lidorganisaties en waar nodig en gewenst met andere vertegenwoordigers uit de beroepsgroep. Daar waar de onderwerpen elkaar raken, stemt de programmadienst activiteiten af met de afdeling Communicatie van het ministerie van OCW en eventuele andere stake en shareholders. DOELEN Bevordering van het gesprek tussen leraren onderling en tussen leraren en hun directe werkomgeving over de thema s van de Onderwijscoöperatie (bekwaamheid, professionele ruimte en status/imago) Versterking van de beroepsgroep door te werken aan zichtbaarheid en een positief imago van de leraar. Positionering van de Onderwijscoöperatie als de vereniging van verenigingen van, voor en door de leraar, een organisatie waarin de beroepsgroep leraren zich vertegenwoordigd voelt. Bijdragen aan de realisatie van de ambities van de organisatie als geheel en de andere onderdelen van de organisatie. ACTIVITEITEN De programmadienst ondersteunt de andere programmalijnen en dienst. Daarnaast verricht de dienst activiteiten voor de organisatie als geheel en voor de versterking van de status en het imago van de beroepsgroep. Het onderzoek naar status en imago (LOOK, 2013) krijgt in 2014 een vervolg, in afstemming met de programmadienst Kennis, onderzoek & expertise en relevante kennisinstituten. Inzet kernteam en ambassadeurs Doorontwikkeling, begeleiding en ondersteuning van het kernteam en de ambassadeurs van de Onderwijscoöperatie: coachen van de communicatieve rol van de ambassadeurs en ondersteuning bij hun werk in de vorm van communicatiemiddelen en advisering. Concrete activiteiten: Verzorgen van communicatietrainingen voor het kernteam en voor de ambassadeurs. Onderwijscoöperatie 17 Plan 2014/ dec 13

VERANTWOORDING HERIJKING

VERANTWOORDING HERIJKING VERANTWOORDING HERIJKING Inhoudsopgave Samenvatting Samenvatting / SAMENVATTING MET VERANTWOORDING GEMAAKTE KEUZES... 3 0.1 De bekwaamheidseisen uit de competenties gelicht... 3 0.2 De driedeling vakinhoudelijk,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012 PROJECTPLAN Mediacompetenties Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! 16 april 2012 Van: BTB fonds, A&O fonds Grafimedia. 1 Korte projectbeschrijving. Aanleiding De media-

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie