Agenda Beroepsgroep Leraren Jaarplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014"

Transcriptie

1 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 Jaarplan 2014

2 Agenda Beroepsgroep Leraren Jaarplan 2014 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de ALV december 2013

3 Inhoudsopgave Jaarplan 2014 VOORWOORD 3 1. SAMENVATTING 5 Doelstelling 5 Thema s 5 Conclusie 7 2. DE ONDERWIJSCOÖPERATIE IN KORT BESTEK 9 Ambitie 9 Inrichting 9 Thema s en activiteiten van de Onderwijscoöperatie 11 Lerarenkamer DOELEN EN ACTIVITEITEN VAN DE ONDERWIJSCOÖPERATIE 13 P1 Programmalijn Bekwaamheid 13 Inleiding 13 Doelen 13 Activiteiten 13 Programmadienst Status/imago beroep & communicatie in programmalijn 1 14 Programmadienst Kennis, onderzoek en expertise in programmalijn 1 15 P2 Programmalijn: Professionele Ruimte 15 Inleiding 15 Doelen 15 Activiteiten 15 Programmadienst Status/imago beroep & communicatie in programmalijn 2 17 Programmadienst Kennis, onderzoek & expertise in programmalijn 2 17 P3 Programmadienst Status/imago beroep & communicatie 17 Inleiding 17 Doelen 17 Activiteiten 17 P4 Programmadienst: Kennis, onderzoek & expertise 19 Inleiding 19 Doelen 19 Activiteiten (mede ten behoeve van de programmalijnen) BEGROTING Toelichting op de begroting 23 Begroting 2014 in cijfers 24 BIJLAGE: BESTUURSAKKOORD 26 BIJLAGE: UITNODIGEND LERARENREGISTER 35 Onderwijscoöperatie 2 Plan 2014/ dec 13

4 Voorwoord Joost Kentson Als voorzitter van de Onderwijscoöperatie bied ik u namens de bestuurspartijen AOb, CNV Onderwijs, FvOv, het Platform VVVO en BON graag de Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 aan. Het fenomeen agenda neemt in het dagelijkse onderwijs letterlijk een belangrijke plaats in, vanaf de gedegen uitvoeringen van vroeger, via de hippe thematische uitgaven daarna, tot aan de digitale agenda van nu. Voor iedereen die erin leert en werkt, is het een plek om opdrachten in achter te laten, afspraken in te noteren en de voortgang in te bewaken. Het is daarom geen toeval dat wij als Onderwijscoöperatie van, voor en door de leraar gekozen hebben voor de benaming Agenda Beroepsgroep Leraren. Sinds onze oprichting nu ruim twee jaar geleden zijn wij aan de hand van onze twee programmalijnen Bekwaamheid en Professionele Ruimte en onze twee programmadiensten Status/imago beroep & communicatie en Kennis, onderzoek & expertise, ambitieus aan het werk de beroepsgroep zo in stelling te brengen als nodig en noodzakelijk is voor wat iedereen in het onderwijs bindt: het beste onderwijs verzorgen. Immers, voor het beste onderwijs zijn de beste leraren de belangrijkste schakel. Daarover is iedereen het eens. Wat daarvoor nodig is, daarover verschillen de meningen. Wat voor iedere professional geldt, geldt wat ons betreft ook voor de leraar: vanuit een houding van vertrouwen krijgt de leraar de volledige verantwoordelijkheid voor de uitoefening van zijn/haar beroep. Ruimte en zeggenschap om dat beste onderwijs daadwerkelijk te verzorgen als professionele voorwaarde om de bijbehorende verantwoordelijkheid af te leggen. Zoiets hoort bij een zelfbewuste, goed georganiseerde beroepsgroep en dat is waar wij naar streven. Over de wijze waarop wij dat in 2014 gaan doen, willen we duidelijk en concreet zijn. Daarvoor presenteren wij deze agenda. Een plek waarin wij ons, als zelfbewuste beroepsgroep, een stevige opdracht opleggen waarover wij graag met alle betrokkenen partijen afspraken willen maken en waarover wij, onder de voorwaarden van vertrouwen en verantwoordelijkheid, verantwoording willen afleggen. Joost Kentson voorzitter Onderwijscoöperatie Utrecht, december 2013 Onderwijscoöperatie 3 Plan 2014/ dec 13

5 > 1 Samenvatting

6 1. Samenvatting Goede leraren zijn het fundament voor goed onderwijs. Alleen goede leraren kunnen immers zorgen voor goed onderwijs. Leraren die continu en structureel werken aan hun bekwaamheid en daarbij hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De Onderwijscoöperatie ondersteunt die kwaliteitsontwikkeling en geeft de beroepsgroep een stem. Het beoogde resultaat: een volwassen, bekwame, zelfbewuste, zichtbare, actieve en zichzelf voortdurend ontwikkelende beroepsgroep. DOELSTELLING De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht met als doelstelling de onderwijskwaliteit te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een zelfbewuste beroepsgroep. Een professionele groep waarvan de leden zelf verantwoordelijkheid nemen en zeggenschap verwerven over de uitvoering van hun beroep. Als individu en als collectief. De Onderwijscoöperatie is een samenwerkingsverband van de vijf grootste vakorganisaties. Ze werkt nauw samen met het Ministerie van OCW en een groot scala aan geassocieerde beroepsorganisaties en initiatieven. Leraren staan centraal in de werkwijze van de Onderwijscoöperatie. Het zijn leraren die zorgen voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteiten, ondersteund door een klein bureau. Kennis van en (actieve) ervaring met de onderwijspraktijk zijn namelijk onontbeerlijk om tot bruikbare resultaten te komen. Zeker zo n 200 leraren zijn direct aan het werk vanuit de Onderwijscoöperatie. Daaromheen is een nog veel grotere schil van leraren betrokken. De coöperatie streeft naar een olievlekwerking: leraren werken aan kwaliteitszorg en inspireren hun collega s om dit ook te doen. Sinds haar oprichting heeft de Onderwijscoöperatie veel voorbereidend, coördinerend en uitvoerend werk verzet. De komende tijd staan haar activiteiten in het teken van oogsten en borgen van de resultaten. Zij richt zich daarbij op vier thema s: Bekwaamheid, Professionele ruimte, Status/imago beroep & communicatie en Kennis, onderzoek en expertise. Meer nog dan in de voorafgaande twee jaren zet de Onderwijscoöperatie daarbij in op de inzet van leraren. Zo staat het kernteam van ambassadeurs centraal in de implementatie van de activiteiten. De verhoogde inzet van leraren is ook zichtbaar in de begroting,: deze gaat ten koste van de materiële kosten en inhuur. Ook de samenwerking met alle relevante partijen in het onderwijsveld en de zichtbaarheid van activiteiten van leraren rond de thema s van de Onderwijscoöperatie krijgen in 2014 meer aandacht. THEMA S In samenwerking met het onderwijsveld ontwikkelt en beheert de Onderwijscoöperatie diverse hulpmiddelen en organiseert zij jaarlijks terugkerende activiteiten, gericht op de professionele ontwikkeling en verbetering van de positie van de leraar. Onder het motto van, voor en door de leraar zijn al diverse initiatieven opgezet zoals intercollegiale feedback, intervisie en peer review en Het Lerarencongres. Leraren koppelen hun ervaringen met het werk van de Onderwijscoöperatie terug en zorgen daarmee voor voortdurende aanpassingen en aansluiting bij relevante actuele ontwikkelingen in de onderwijspraktijk. Onderwijscoöperatie 5 Plan 2014/ dec 13

7 1. Bekwaamheid Professionele leraren voelen zich verantwoordelijk voor hun bekwaamheid en ontwikkelen zich doorlopend. De beroepsgroep heeft daarvoor professionele standaarden opgesteld die in een cyclisch proces periodiek worden bijgesteld en geactualiseerd. Het lerarenregister dienst als instrument om de bevoegdheid en de professionele ontwikkeling zichtbaar te maken op individueel en gezamenlijk niveau. Individuele leraren en de beroepsgroep als collectief verantwoorden daarmee hun professionele ontwikkeling. De registerorganisatie valideert op basis van criteria de professionaliseringactiviteiten. Registerleraar.nl Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Registerleraar.nl is opgezet door de Onderwijscoöperatie en geeft individuele leraren de gelegenheid hun bekwaamheid bewijsbaar aan te tonen en uit te dragen. Het is de bedoeling dat in 2015 minstens 40 % van de leraren en in 2017 alle leraren zich hebben ingeschreven. Op die manier maakt de beroepsgroep zichtbaar dat leraren werken en blijven werken aan bekwaamheidsonderhoud en ontwikkeling. 2. Professionele Ruimte Een bekwame leraar heeft mogelijkheden, middelen en zeggenschap nodig om die bekwaamheid te borgen en te ontwikkelen. Wat is daarvoor nodig? Hebben leraren voldoende professionele ruimte en hoe zouden zij deze het liefst benutten en invullen? De Onderwijscoöperatie maakt in projecten in deze programmalijn zichtbaar op welke manieren leraren blijvend kunnen werken aan het invullen van hun professionele ruimte. Onderzoek maakt duidelijk wat dit betekent voor de verschillende rollen van professionals in de organisatie en wat succesfactoren zijn. Daarnaast formuleert de Onderwijscoöperatie in overleg met de sectorraden gemeenschappelijke uitgangspunten voor een professioneel statuut. Op basis van deze uitgangspunten kunnen per sector in het cao overleg afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het principe van professionele ruimte formeel geregeld kan worden. Leraar24, Onderwijspioniers en Kijkbijmijnles.nl Leraar24 is een gereedschapskist van, voor en door de leraar. Het geeft op praktische, interactieve en voor de gebruiker kosteloze wijze informatie, inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk. Leraar24 gebruikt daarvoor een samenhangende set aan middelen: een website met video s, wetenschappelijke dossiers en diverse social media zoals Twitter, Facebook en een LinkedIn discussiegroep. Leraar24 is opgezet in samenwerking met Stichting Kennisnet en de Open Universiteit. Het programma Onderwijspioniers geeft leraren de gelegenheid om eigen ideeën in het dagelijkse werk te realiseren. Leraren hebben veel goede ideeën over wat er beter kan op school maar het is niet altijd even gemakkelijk om die ideeën ook uit te voeren. Het programma Onderwijspioniers stimuleert de ontwikkeling en uitvoering van die ideeën en zorgt daarmee voor verbeteringen, inspiratie en verspreiding ervan. Onderwijscoöperatie 6 Plan 2014/ dec 13

8 Kijkbijmijnles.nl is een hulpmiddel voor leraren die elkaar willen observeren en feedback geven met behulp van een kijkwijzer op maat. Het is een manier om peer review toe te passen. Peer review wordt in de toekomst een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging. 3. Status/imago beroep & communicatie Be good and tell it is het aloude PR motto. Ofwel: wees een bekwame leraar en beroepsgroep, deel dit met elkaar en vertel erover. Wat maakt dit beroep boeiend, belangrijk en, ook voor jongere generaties, de moeite waard? En wat zijn de relevante onderwerpen rond het beroep Leraar die het waard zijn om gedeeld en besproken te worden? De Onderwijscoöperatie biedt diverse platforms voor leraren om informatie en inspiratie te delen, gesprekken te voeren en te laten zien waar de beroepsgroep voor staat. Centraal staat een groep ambassadeurs: actieve leraren die een paar dagen per week werken voor de Onderwijscoöperatie. Deze leraren bezoeken wekelijks scholen en bijeenkomsten om het gesprek met collega s aan te gaan over de thema s van de Onderwijscoöperatie. Leraren worden aangezet om op hun beurt weer met andere collega s het gesprek aan te gaan. Op die manier ontstaat de gewenste olievlekwerking: leraren stimuleren leraren. Daarnaast organiseert de Onderwijscoöperatie diverse evenementen om leraren met elkaar en met hun omgeving ideeën te delen over goed leraarschap. De Dag van de Leraar, de Leraar van het Jaar en het Lerarencongres zijn hiervan goede voorbeelden. De Onderwijscoöperatie zoekt ook samenwerking met andere partijen in het onderwijs om samen activiteiten op te zetten of een bijdrage te leveren vanuit de thema s van de Onderwijscoöperatie. Diverse websites, social media, nieuwsbrieven, aandacht in de media etc. ondersteunen het werk van de Onderwijscoöperatie en vestigen aandacht op ontwikkelingen in en rond de onderwijspraktijk. 4. Kennis, onderzoek & expertise Kennis van en inzicht in de processen van professionalisering van en de professionele ontwikkeling binnen de beroepsgroep zijn essentieel om de doelmatigheid van het werk van de Onderwijscoöperatie te kunnen beoordelen en te verbeteren. Door het laten verrichten van specifieke onderzoeksactiviteiten en (inter )nationale vergelijkingen houdt de Onderwijscoöperatie in nauwe samenwerking met het onderwijsveld de vinger aan de pols. Ook zet de Onderwijscoöperatie zich in om deze kennis, inzichten en ervaringen te ontsluiten en te delen op nationaal en internationaal niveau. Het motto van, voor en door de leraar geldt ook bij de opzet hiervan. Leraren worden in staat gesteld mee te werken aan het ontsluiten van kennis en de opzet, aansturing en uitvoering van ontwikkelingsgericht evaluatieonderzoek. CONCLUSIE De Onderwijscoöperatie biedt leraren de gelegenheid de eigen professionele toekomst zelf en gezamenlijk vorm te geven. Om dat te bereiken zal de Onderwijscoöperatie in 2014 in samenspraak en afstemming met leraren deze Agenda van de Beroepsgroep Leraren uitvoeren. Onderwijscoöperatie 7 Plan 2014/ dec 13

9 > 2 De Onderwijscoöperatie in kort bestek

10 2. De Onderwijscoöperatie in kort bestek AMBITIE De kwaliteit van de onderwijsgevende is de cruciale factor voor goed onderwijs. De Onderwijscoöperatie heeft als ambitie de versterking van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ze streeft naar het borgen en versterken van de beroepskwaliteit van de leraren in Nederland. In het bestuursakkoord is die ambitie als volgt geformuleerd: Er wordt ingezet op kwaliteitsverbetering van het onderwijs door verdere professionele ontwikkeling van leraren (BESTUURSAKKOORD BEROEPSGROEP LERAREN ). Dit is een gezamenlijke ambitie van de Onderwijscoöperatie en de overheid. De Onderwijscoöperatie is als dé vertegenwoordiger van de beroepsgroep het centrale aanspreekpunt voor de overheid om deze ambitie te realiseren. De coöperatie richt zich hierbij op nauwe samenwerking met het onderwijsveld om de beroepskwaliteit te organiseren en te verbeteren, de (ruimte voor) professionalisering te vergroten en de status en het imago van het beroep leraar te verhogen. Die nauwe samenwerking uit zich eerst en vooral in de werkwijze: van, voor en door de leraar. De activiteiten van de Onderwijscoöperatie moeten leiden tot de vorming van een volwassen, bekwame, zelfbewuste, zichtbare en aantrekkelijke beroepsgroep die actief samenwerkt aan de ontwikkeling, de standaardisatie, het onderhoud en de borging van de eigen kwaliteit. INRICHTING De oprichting van de Onderwijscoöperatie in 2011 is een initiatief geweest van de vijf grootste onderwijsorganisaties: Algemene Onderwijsbond (AOb) CNV Onderwijs Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO) Beter Onderwijs Nederland (BON) Deze organisaties representeren bij elkaar zo n leraren. Dat is ruim tweederde van het totaal aantal leraren. Binnen de Onderwijscoöperatie behouden al deze organisaties hun eigen specifieke taak en doel. De vijf onderwijsorganisaties hebben zich ertoe gecommitteerd om als dragende delen te werken aan een gezamenlijke agenda zodat de Onderwijscoöperatie daadwerkelijk kan optreden als een coöperatie. De kracht van een coöperatie wordt immers bepaald door de inzet en betrokkenheid van de samenstellende delen. De lidorganisaties betrekken hun eigen leden bij de werkzaamheden van de Onderwijscoöperatie. Via de lidorganisaties worden leraren geworven voor deelname aan de werkzaamheden van de Onderwijscoöperatie. Maar ook omgekeerd vindt een soortgelijk proces Onderwijscoöperatie 9 Plan 2014/ dec 13

11 plaats. De vijf lidorganisaties zorgen ervoor dat de activiteiten en initiatieven van de Onderwijscoöperatie hun leden bereiken. Door deze werkwijze zorgen de lidorganisaties voor brede bekendheid en betrokkenheid van leraren en andere werknemers in het onderwijs bij het werk van de Onderwijscoöperatie. De betrokkenheid van de lidorganisaties is ook in hoge mate van toepassing bij de totstandkoming van het beleid van de Onderwijscoöperatie. Via werkgroepen en commissies werken leden van de lidorganisaties aan de beleidsvorming. Op die manier is de Onderwijscoöperatie via de bij haar aangesloten organisaties een coöperatie van, voor en door de leraar. Iedere organisatie die voldoet aan de statutaire doelstelling en meer dan 4000 leden heeft, kan toetreden tot het bestuur. Met andere lerarenorganisaties (de zogeheten geassocieerden ) heeft de Onderwijscoöperatie twee keer per jaar overleg om haar activiteiten zichtbaar te maken en hen bij activiteiten van de Onderwijscoöperatie te betrekken. Daar waar mogelijk wordt samengewerkt. Daarnaast vult het register zich met leraren die kunnen aangeven bij de verdere ontwikkeling van het register betrokken te willen worden. Onderstaande figuur maakt duidelijk op welke wijze leraren(organisaties) zich verhouden tot de agenda van de Onderwijscoöperatie. Bestuur AOb, CNV Onderwijs, FvOv, Platform VVVO, BON leraren Geassocieerden Leraren met Lef, BVMBO, SPV, Meesterschappers, The Crowd, SPV, LIB, VDTI leraren Geregistreerden leraren (november2013) Onderwijscoöperatie 10 Plan 2014/ dec 13

12 De Onderwijscoöperatie is van, voor en door de leraar. Dat is niet slechts het uitgangspunt voor de inrichting maar ook voor de werkwijze. In principe werkt de coöperatie met leraren. Een klein bureau ondersteunt deze leraren bij de coördinatie, uitvoering en evaluatie van hun werk. Leraren worden op drie manieren betrokken bij de Agenda van de Onderwijscoöperatie, conform de lijnen waarlangs zij is ingericht: sturen, verbinden en uitvoeren. In onderstaande figuur sturen, verbinden en uitvoeren wordt duidelijk dat leraren betrokken zijn op alle lagen van de organisatie. Sturen Bestuur ALV LAR en Senaat Verbinden AOb CNV Onderwijs FvOv Platform VVVO BON Uitvoeren Bekwaamheid Professionele ruimte Status/imago beroep & communicatie Kennis, onderzoek & expertise THEMA S EN ACTIVITEITEN VAN DE ONDERWIJSCOÖPERATIE De Onderwijscoöperatie richt zich op twee concrete, onderling samenhangende en elkaar versterkende thema s: de bekwaamheid van de leraar en de professionele ruimte. Daarnaast ziet de Onderwijscoöperatie het als haar taak om de beroepsgroep en de ontwikkeling daarvan te laten zien en het gesprek binnen de beroepsgroep en tussen de beroepsgroep en haar omgeving te stimuleren. Tot slot baseert de Onderwijscoöperatie haar activiteiten mede op onderzoek. Daartoe wordt in samenwerking met het onderwijsveld en onderzoeksinstituten een onderzoeksprogramma opgesteld en onderhouden. Organisatorisch zijn deze thema s en activiteiten belegd bij vier onderdelen: twee programmalijnen (P1, Bekwaamheid; P2, Professionele ruimte) en twee programmadiensten (P3, Status/imago beroep & communicatie en P4, Kennis, onderzoek & expertise). LERARENKAMER De Onderwijscoöperatie faciliteert de Lerarenkamer, het gremium waarin alle (oud )Leraren van het Jaar zesmaal per jaar samenkomen. Zodra een leraar wordt gekozen tot Leraar van het Jaar, treedt Onderwijscoöperatie 11 Plan 2014/ dec 13

13 hij of zij toe tot de Lerarenkamer. Leden van deze Kamer komen uit de verschillende sectoren, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en sinds kort ook het speciaal onderwijs. Inmiddels bestaat deze kamer uit 33 leden. De Lerarenkamer adviseert alle spelers in het onderwijsveld, gevraagd en ongevraagd. De Lerarenkamer kan ook zelfstandig een programma of project uitvoeren. Zo is recent een begeleidingsprogramma voor startende leraren begonnen (zie ook onder P2, Professionele ruimte, peer review). De Lerarenkamer is onafhankelijk. Onderwijscoöperatie 12 Plan 2014/ dec 13

14 > 3 Doelen en activiteiten van de Onderwijscoöperatie

15 3. Doelen en activiteiten van de Onderwijscoöperatie P1 PROGRAMMALIJN BEKWAAMHEID INLEIDING In deze programmalijn krijgen de professionele standaarden van de beroepsgroep hun concrete invulling. Dat zijn de bekwaamheidseisen en de eisen die de beroepsgroep stelt aan professionele ontwikkeling. Ook beroepsethische uitgangspunten die mede richting geven aan het professionele doen en laten van leraren zijn daar onderdeel van. De beroepsgroep laat met de systematiek van registratie en herregistratie zien dat ze werkt met professionele standaarden. Het lerarenregister heeft als doel dat alle leraren bevoegd en blijvend bekwaam zijn. Met de valideringsprocessen wordt de kwaliteit van het nascholingsaanbod bewaakt. De beroepsgroep stelt daartoe criteria vast. Bij herregistratie wordt de doorgaande professionele ontwikkeling in beeld gebracht. Via periodieke herijking ontwikkelen en onderhouden leraren gezamenlijk hun professionele standaarden. Daarbij betrekt de Onderwijscoöperatie andere partijen en deskundigen. DOELEN Eind 2014 zijn de projecten die gericht zijn op de verbetering van de werkorganisatie en de realisatie van technische voorzieningen overgedragen aan de registerorganisatie. De werkprocessen rond registratie en validering van nascholing worden doelmatig en efficiënt uitgevoerd. Er is een reglement vastgesteld, inclusief een procedure voor bezwaar en beroep. Er is voldoende capaciteit om de toeloop van registraties en het te valideren aanbod te accommoderen. Eind 2014 is aannemelijk gemaakt dat de ambitie gerealiseerd kan worden om in 2015 minstens 40% van de leraren ingeschreven te laten zijn in het register. Eind 2014 zijn de werkprocessen rond herregistratie, met de onderliggende reglementering en procedures, in kaart gebracht. Deze worden in 2015 beproefd zodat ze in 2016 geïmplementeerd kunnen worden. Periodieke herijking van professionele standaarden vindt plaats in een doorgaand proces met een cyclische omloop van zes jaar. In samenwerking met de sectorraden is de gebruikspraktijk van het register zichtbaar gemaakt en is onderzocht hoe de systematiek van registratie en herregistratie betekenisvol kan zijn in relatie tot het personeelsbeleid in de school. ACTIVITEITEN Beheer / backoffice registerleraar.nl: Verwerken van registraties van leraren, scholen, aanbieders. Valideren van nascholings en professionaliseringsactiviteiten. Daartoe zijn subcommissies ingericht en bemenst. Periodieke voortgangsrapportage registratie en validering (per kwartaal). Onderwijscoöperatie 13 Plan 2014/ dec 13

16 Bepalen en periodiek evalueren van informatie, communicatie en werving (per kwartaal een evaluatieverslag). Beantwoorden en periodiek evalueren van kennis en informatievragen; opstellen van FAQ s door frontoffice CIBG en backoffice Onderwijscoöperatie. Kwaliteitszorgsysteem verder ontwikkelen onder andere door het instellen van gebruikersgroepen (aanbieders) en change en release management. Projecten ontwikkeling registerleraar.nl: Methodiek voor 100 % controle op de bevoegdheid bij registratie. Q1: diplomaboek en werkinstructie. Werkprocessen, reglementering en procedures herregistratie. Q3: pilot uitgevoerd en Programma van Eisen voor de realisatie van techniek opgesteld. Inrichten van een commissie bezwaar en beroep; en opstellen klachtenprocedure. Voltooiing reglement registratie (van voorlopig en concept naar versie 1.0 ). Ontwikkelen procedure registerrapportages op basis van registerdata. Bijdrage technische realisatie vanuit functioneel ontwerp en beheer registerleraar.nl: Ontwikkelen functionaliteiten schoolaccount. Ontwikkelen functionaliteiten voor herregistratie. Ontwikkelen aanvullende functionaliteiten voor aanbieders (onder andere bulkinvoer aanbod). Bijdragen aan de ontwikkeling van de gebruikspraktijk: Samen met de sectorraden initieert en begeleidt de Onderwijscoöperatie registerpilotprojecten met leraren en scholen. Periodieke herijking: Ontwerp cyclisch proces herijking professionele standaarden: beschrijving sturing en governance; beschrijving en fasering van proces; beschrijving procedures en actoren. Ondersteuning van de ontwikkeling van de beroepsstandaard van leraren in Curaçao. PROGRAMMADIENST STATUS/IMAGO BEROEP & COMMUNICATIE IN PROGRAMMALIJN 1 Deze programmadienst organiseert en coördineert samen met het kernteam van ambassadeurs de communicatie en voorlichting over programmalijn 1, de werving van leraren en andere deelnemersgroepen in het register en de betrokkenheid van leraren bij de verdere ontwikkeling van het register. Onderwijscoöperatie 14 Plan 2014/ dec 13

17 PROGRAMMADIENST KENNIS, ONDERZOEK EN EXPERTISE IN PROGRAMMALIJN 1 Deze programmadienst organiseert en coördineert samen met een onderzoeksgroep van leraren de monitoring van de beeldvorming over het register en de praktijkgerichte onderzoeken waarmee registerpilots en de gebruikspraktijk van het register wordt gevolgd. Ook wordt praktijkgericht onderzoek opgezet naar inhoud en vormen van professionele ontwikkeling en de waardering daarvan bij leraren. Bij belangrijke ontwikkelthema s van het register ontwikkelt de programmadienst samen met de onderzoeksgroep van leraren kennisdossiers die via Leraar24 worden gepubliceerd. P2 PROGRAMMALIJN: PROFESSIONELE RUIMTE INLEIDING De Onderwijscoöperatie wil werken aan versterking van de positie van de leraar in de onderwijspraktijk. Deze positie is direct gerelateerd aan de bekwaamheid van de beroepsgroep als geheel en daarmee de individuele leraar in het bijzonder. Professionele Ruimte is de ruimte voor de leraar om expertise te benutten ten gunste van onderwijskwaliteit. Het gaat dan om de mogelijkheid om te beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en eigen professionele ontwikkeling. De Onderwijscoöperatie betrekt de leraar in opleiding, de startende leraar en de ervaren leraar bij haar activiteiten. Waar mogelijk werkt de Onderwijscoöperatie samen met de sectorraden en de arbeidsmarktplatforms. Bij alle activiteiten is professionele ruimte het uitgangspunt. DOELEN De leraar ondersteunen in vormgeven en benutten van zijn of haar professionele ruimte. De leraar informeren over en stimuleren tot het werken in een professionele leergemeenschap. Het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van professionele ruimte en peer review. Het ontsluiten van goede voorbeelden. Kennis en ervaringen delen en het inrichten van communities. Gezamenlijk onderzoek. ACTIVITEITEN De Onderwijscoöperatie zet de lijn uit 2013 door en maakt daarbij gebruik van diverse platforms voor het delen van goede voorbeelden, kennis en interactie. Professionele ruimte: Analyses professionele ruimte: vijftig leraren hebben ervaring opgedaan met het analyseren van gegevens via de Vragenlijst professionele ruimte en peer review (25 in Q2 en 25 in Q4). Handreiking Professionele Ruimte. De handreiking voor het voortgezet onderwijs staat online, (Q 1), de handreiking voor het basisonderwijs wordt verkend (Q2 ) en de mogelijkheden voor een handreiking voor het mbo worden onderzocht(q2). Inzet Kernteam ambassadeurs voor peer review, Onderwijspioniers en onderzoek. Uitbreiding van de monitor professionele ruimte. Onderwijscoöperatie 15 Plan 2014/ dec 13

18 Peer review: Interscolaire Peer review: continuering volgens het projectplan. Uitwerking breedtestrategie en campagne (Q2 en Q3). Start campagne (Q3 /Q4); continuering onderzoek volgens het projectplan. LeerKRACHT: het uitwerken van een breedtestrategie en het ontsluiten van LeerKRACHTmethodieken (Q 2 ); het aansluiten bij de implementatie van peer review (Q 3); uitkomsten van de pilots LeerKRACHT in relatie tot de registerpilots (Q4). Het uitwerken van een bovenschools programma voor jonge startende leraren en het geven van voorlichting over werken in het onderwijs (Q1 ), in samenwerking met de Lerarenkamer (Q2: start van dit programma). Het uitwerken van een activiteitenplan professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs (Q1 ); selectie van vijftien scholen (Q2 ). De start van een pilot professionele leergemeenschappen volgens uitgewerkt activiteitenplan (Q3). De continuering van het onderzoek. Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs: Vijftien scholen starten met pilot (Q3). Onderzoek. Onderwijspioniers in samenwerking met Kennisland en de arbeidsmarktplatforms: Veertig Onderwijspioniers in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs voltooien het traject (Q2 ) delen van kennis uit het onderzoek van Onderwijspioniers (Q3 ) doorontwikkelen Onderwijspioniers 3.0 in samenwerking met het Arbeidsmarktplatform (Q1) start van Onderwijspioniers 3.0 (Q2). De etalage (Leraar24, Lerarencongres, multimediaal platform): Vaststellen van het thema van Het Lerarencongres (Q1 ); de inhoudelijke programmering van Het Lerarencongres (Q1 en Q2) ; inventariseren van (thema )bijeenkomsten (Q1 ) en de start van themabijeenkomsten (Q3). Multimediaal platform; vijftien video s (Q4). Leraar24: zeventig video s (35 video s in Q2 en 35 video s in Q4). Leraar24 doorontwikkelen tot een platform met wetenschappelijke dossiers (Q4). Opnieuw profileren van Leraar24 (Q3). Bepalen en vaststellen van de vernieuwing van de scans van bekwaamheid en professionele ruimte (Q 1). Stimuleren en ontsluiten van #Lerarencongres is een plek om te leren, ideeën op te doen én te delen met andere Onderwijscoöperatie 16 Plan 2014/ dec 13

19 PROGRAMMADIENST STATUS/IMAGO BEROEP & COMMUNICATIE IN PROGRAMMALIJN 2 Deze programmadienst organiseert en coördineert samen met het kernteam van ambassadeurs de communicatie over het benutten van professionele ruimte. PROGRAMMADIENST KENNIS, ONDERZOEK & EXPERTISE IN PROGRAMMALIJN 2 Deze programmadienst organiseert en coördineert samen met een onderzoeksgroep van leraren de monitoring van de professionalisering van en binnen de beroepsgroep. De programmadienst ondersteunt de projecten binnen programmalijn 2 met ontwikkelingsgericht evaluatieonderzoek. De programmadienst ontwikkelt kennisdossiers over de thema s van programmalijn 2 die via Leraar24 toegankelijk worden gemaakt. P3 PROGRAMMADIENST STATUS/IMAGO BEROEP & COMMUNICATIE INLEIDING De programmadienst Status/imago beroep & communicatie zorgt voor advisering, begeleiding en uitvoering van communicatie voor de organisatie als geheel en de programmalijnen afzonderlijk. Daarnaast is er een apart programma op het gebied van status en imago. De programmadienst werkt nauw samen met de communicatievertegenwoordigers van de vijf lidorganisaties en waar nodig en gewenst met andere vertegenwoordigers uit de beroepsgroep. Daar waar de onderwerpen elkaar raken, stemt de programmadienst activiteiten af met de afdeling Communicatie van het ministerie van OCW en eventuele andere stake en shareholders. DOELEN Bevordering van het gesprek tussen leraren onderling en tussen leraren en hun directe werkomgeving over de thema s van de Onderwijscoöperatie (bekwaamheid, professionele ruimte en status/imago) Versterking van de beroepsgroep door te werken aan zichtbaarheid en een positief imago van de leraar. Positionering van de Onderwijscoöperatie als de vereniging van verenigingen van, voor en door de leraar, een organisatie waarin de beroepsgroep leraren zich vertegenwoordigd voelt. Bijdragen aan de realisatie van de ambities van de organisatie als geheel en de andere onderdelen van de organisatie. ACTIVITEITEN De programmadienst ondersteunt de andere programmalijnen en dienst. Daarnaast verricht de dienst activiteiten voor de organisatie als geheel en voor de versterking van de status en het imago van de beroepsgroep. Het onderzoek naar status en imago (LOOK, 2013) krijgt in 2014 een vervolg, in afstemming met de programmadienst Kennis, onderzoek & expertise en relevante kennisinstituten. Inzet kernteam en ambassadeurs Doorontwikkeling, begeleiding en ondersteuning van het kernteam en de ambassadeurs van de Onderwijscoöperatie: coachen van de communicatieve rol van de ambassadeurs en ondersteuning bij hun werk in de vorm van communicatiemiddelen en advisering. Concrete activiteiten: Verzorgen van communicatietrainingen voor het kernteam en voor de ambassadeurs. Onderwijscoöperatie 17 Plan 2014/ dec 13

50 x (meewerkende leraren)

50 x (meewerkende leraren) JRVSLG 2013 Peer review Kijkbijmijnles.nl 50 x (meewerkende leraren) Mijn collega s laten zien wat ik belangrijk vind. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Onderwijscoöperatie. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Leraar24 Een online platform van, voor en door leraren met praktische video s en artikelen voor de lespraktijk of ter inspiratie.

Leraar24 Een online platform van, voor en door leraren met praktische video s en artikelen voor de lespraktijk of ter inspiratie. Ambassadeurs Ambassadeurs zijn actieve, enthousiaste leraren, die een deel van hun werktijd voor de Onderwijscoöperatie werken. Zij gaan door het hele land in gesprek met collega s over het lerarenregister,

Nadere informatie

HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk?

HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk? FACTSHEET HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk? Het Lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

Doe mee met de Onderwijscoöperatie

Doe mee met de Onderwijscoöperatie Doe mee met de Onderwijscoöperatie Vanwege een carrièreswitch werkt Ramon Moorlag nu in het onderwijs als leraar, community manager van Leraar24 en is hij lid van de Lerarenadviesraad. Een uiterst interessante

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Status: definitief april 2013 Vastgesteld door het bestuur op 23 april 2013 Vaststelling goedgekeurd door de ALV op 23 april 2013

JAARVERSLAG 2012. Status: definitief april 2013 Vastgesteld door het bestuur op 23 april 2013 Vaststelling goedgekeurd door de ALV op 23 april 2013 JAARVERSLAG 2012. Status: definitief april 2013 Vastgesteld door het bestuur op 23 april 2013 Vaststelling goedgekeurd door de ALV op 23 april 2013 Inhoudsopgave. Inleiding..3 > UITGANGSPUNT.. 3 > DE AGENDA......3

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Waarom een lerarenregister? Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Factsheet. Datum: 14 februari 2012 Versie: 1.0 Status: definitief Auteur: Frank Jansma

REGISTERLERAAR.NL. Factsheet. Datum: 14 februari 2012 Versie: 1.0 Status: definitief Auteur: Frank Jansma REGISTERLERAAR.NL Factsheet Datum: 14 februari 2012 Versie: 1.0 Status: definitief Auteur: Frank Jansma Deel 1 Protocol Vanaf 15 februari kunnen leraren zich inschrijven op registerleraar.nl. Alle bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Lerarenregister: leraren in positie Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programma Registers en Beroepsorganisatie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van het bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren Zij hebben nog enkele vragen.

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van het bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren Zij hebben nog enkele vragen. 27 923 Werken in het onderwijs Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar

Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar De Onderwijscoöperatie bestaat uit de bovenstaande vijf lidorganisaties 2 Scan registerleraar.nl voor extra s! Heb je na het

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Factsheet. Datum: 14 februari 2012 Versie: extern Status: definitief Auteur: Frank Jansma

REGISTERLERAAR.NL. Factsheet. Datum: 14 februari 2012 Versie: extern Status: definitief Auteur: Frank Jansma REGISTERLERAAR.NL Factsheet Datum: 14 februari 2012 Versie: extern Status: definitief Auteur: Frank Jansma Deel 1 Zakelijke informatie > Registerleraar.nl is de naam die wij gebruiken. Andere aanduidingen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / De kern en inhoud als uitgangspunt... 4 1.1 de kern... 4 1.2 de inhoud... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister 2017 Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0 Onderwijscoöperatie 2 Versie 4.0 / 170404 Dit reglement regelt de registratie als leraar

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

JAARVERSLAG FOCUS OP DE ONDERWIJSCOÖPERATIE

JAARVERSLAG FOCUS OP DE ONDERWIJSCOÖPERATIE JAARVERSLAG FOCUS OP DE ONDERWIJSCOÖPERATIE Verslag van de realisatie van de activiteiten zoals vastgelegd in het Jaarplan 2016 1 JAARVERSLAG FOCUS OP DE ONDERWIJSCOÖPERATIE DE OC IN 2016 Voor u ligt het

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet.

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 25 augustus 2017 Vragen en antwoorden over Wet Beroep Leraar De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 1. Wanneer gaat de

Nadere informatie

Convenant OCW-SBO. Aanpak van het Lerarentekort

Convenant OCW-SBO. Aanpak van het Lerarentekort Convenant OCW-SBO Aanpak van het Lerarentekort Partijen: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, en Het Algemeen Bestuur van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt,

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Scholen en professionals in stelling voor kwaliteit, afspraken over beleidsagenda voor de toekomst van het funderend onderwijs

Scholen en professionals in stelling voor kwaliteit, afspraken over beleidsagenda voor de toekomst van het funderend onderwijs Scholen en professionals in stelling voor kwaliteit, afspraken over beleidsagenda voor de toekomst van het funderend onderwijs Preambule Door Nederland is de duidelijke keuze gemaakt om te gaan behoren

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Bepalingen en procedures voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten (versie 4.0)

REGISTERLERAAR.NL. Bepalingen en procedures voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten (versie 4.0) REGISTERLERAAR.NL. Bepalingen en procedures voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten (versie 4.0) Bijlage bij het Reglement van Registratie en Herregistratie 2015, versie 3.0 Inleiding De bepalingen

Nadere informatie

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs Het ministerie van OCW heeft een aantal plannen gelanceerd, om het onderwijs in alle sectoren naar een hoog,

Nadere informatie

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus 470 3500 AL..UTRECHT Programma Registers en Beroepsorganisatie Rijnstraat

Nadere informatie

Professioneel statuut voortgezet onderwijs. Achtergrondinformatie bij het professioneel statuut

Professioneel statuut voortgezet onderwijs. Achtergrondinformatie bij het professioneel statuut Professioneel statuut voortgezet onderwijs VO-raad, november 2017 In deze bijlage met achtergrondinformatie wordt achtereenvolgens stilgestaan bij: 1. de voorgeschiedenis van het professioneel statuut

Nadere informatie

Type activiteiten Registerleraar.nl onderscheidt zeven typen activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar:

Type activiteiten Registerleraar.nl onderscheidt zeven typen activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar: Registerleraar.nl. Activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar; relevantie, aantoonbaarheid en waardering (Bijlage bij het Voorlopige Reglement Registerleraar versie 2.0)

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Ring 1 met de Inspectie van het onderwijs

Ring 1 met de Inspectie van het onderwijs Vertegenwoordigers ring 1 Datum Auteur verslag Mevrouw M. Das Ring 1 met de Inspectie van het onderwijs Omschrijving Vergaderdatum en -tijd Vergaderplaats Bestuurlijk overleg tussen de Inspectie en vertegenwoordigers

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Vink bij iedere vraag de situatie aan die het meest van toepassing is op uw school.

Vink bij iedere vraag de situatie aan die het meest van toepassing is op uw school. Wetenschap en Techniek Index Waarom dit instrument? Met deze index krijgt u een beeld van de stand van zaken van het wetenschap- en techniekonderwijs bij u op school. Er wordt gevraagd naar de huidige

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL +

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Een continuering, uitbreiding en verdieping van de eerder geformuleerde en vastgestelde afspraken in het kader van het proces Weer Samen Naar School Partijen Alle

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Datum: 4 juni 2014 Onderwerp: Landelijke en regionale samenwerking lerarenopleidingen en scholen Ons kenmerk: VSNU 14/196 U Contact:

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Het Landelijk Montessori Centrum

Het Landelijk Montessori Centrum Het Landelijk Montessori Centrum J.E.Geluk-Oosterman 1 Het advies 1 Het geven van een advies kent zoals altijd twee zijden. In het onderhavige geval zijn de twee zijden scherp en van elkaar verwijderd.

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Beroepsregistratie. PROJECT Versterking Samenwerking. Borging en met elkaar in verbinding (blijven) Inleiding Beroepsstandaard. Beroepsregistratie

Beroepsregistratie. PROJECT Versterking Samenwerking. Borging en met elkaar in verbinding (blijven) Inleiding Beroepsstandaard. Beroepsregistratie Beroepsregistratie PROJECT Versterking Samenwerking Borging en met elkaar in verbinding (blijven) Inleiding Beroepsstandaard Beroepsregistratie Mogelijkheden VSLS 26 januari 2017 Joke Kiewiet-Kester Doorgaande

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Algemene bepalingen voor de ontwikkeling van de professie en het bekwaamheidsonderhoud

REGISTERLERAAR.NL. Algemene bepalingen voor de ontwikkeling van de professie en het bekwaamheidsonderhoud REGISTERLERAAR.NL. Beoordelingskader professionalisering leraren (versie 4.0) Algemene bepalingen voor de ontwikkeling van de professie en het bekwaamheidsonderhoud Bijlage bij het Reglement van Registratie

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Resultaten Peiling lerarenregister

Resultaten Peiling lerarenregister Resultaten Peiling lerarenregister Algemene gegevens: - Verstuurd naar 8000 docenten (aangesloten bij AOb, CNV Onderwijs, Beter Onderwijs Nederland, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Datum 13 maart 2013 Betreft Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad

Datum 13 maart 2013 Betreft Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda. Juni 2012

Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda. Juni 2012 Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda Juni 2012 Inleiding Nederland heeft goed onderwijs, maar onze ambitie reikt verder. Wij vinden dat het Nederlands onderwijs zich op alle vlakken

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement r. Functie medewerker opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub r Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Pilot TRIASLegitimatiecheck

Pilot TRIASLegitimatiecheck De TRIASLegitimatiecheck is een instrument waarmee corporaties, samen met hun stakeholders, hun legitimatie kunnen vaststellen en versterken. Aedes en Atrivé zoeken vier of vijf corporaties die het instrument

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

Jaarplan In dit jaarplan leest u welke activiteiten we gaan uitvoeren om deze ambitie te realiseren.

Jaarplan In dit jaarplan leest u welke activiteiten we gaan uitvoeren om deze ambitie te realiseren. Jaarplan 2016 Jaarplan 2016 1. Inleiding In iedere gemeente wonen kwetsbare gezinnen die het, ondanks dat er een beroep wordt gedaan op hun eigen kracht en hun sociaal netwerk, niet gaan redden zonder

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie