23 Survey feedback en de rol van leidinggevenden bij cultuurverandering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23 Survey feedback en de rol van leidinggevenden bij cultuurverandering"

Transcriptie

1 23 Survey feedback en de rol van leidinggevenden bij cultuurverandering Cultuurverandering in een gemeentelijke organisatie Maurits Jan Vink en Anushka Derks Verandering van organisatiecultuur komt tot uiting in ander gedrag van medewerkers. Bij het realiseren van dit andere gedrag spelen leidinggevenden een belangrijke rol. Vanuit de aanname dat gedrag blijvend verandert als mensen daar zelf een keuze in hebben, vraagt dit om een participatieve aanpak. In dit hoofdstuk wordt een casus beschreven van een cultuurverandering in een gemeentelijke organisatie. Deze casus wordt gebruikt om twee vragen te beantwoorden. De eerste vraag is of en zo ja, hoe survey feedback kan worden ingezet bij cultuurverandering. De tweede vraag gaat over de rol van leidinggevenden. De vraag die wij proberen te beantwoorden is welke rol zij hebben bij het veranderen van cultuur. Inleiding Management speelt een cruciale rol bij cultuurverandering stelt Schein (1996). Hij noemt het gedrag van de leider het belangrijkste mechanisme voor cultuurverandering. Vooral belangrijk is waar de leider aandacht aan schenkt, wat hij meet, waar hij zich over opwindt en wat hij beloont en straft. Quinn (1996) noemt managers belangrijke dragers van de cultuur en dicht hen een belangrijke voorbeeldrol toe bij het veranderen van cultuur. Van der Vlist (1999) ziet de rol van leidinggevenden in het selecteren van gebeurtenissen uit alle voorvallen die plaatsvinden en die vervolgens als feit benoemen en van interpretaties voorzien. De interpretatie van die gebeurtenissen is daarbij mede afhankelijk van de persoon van de leidinggevende en zijn directe sociale omgeving. In een proces dat vermoedelijk ten grondslag ligt aan het ontstaan van groepsen organisatiecultuur vat Van der Vlist verschillende visies op cultuurverandering samen. Hij geeft hierin de invloed van leiderschap op cultuur en gedrag een centrale plaats. Gezien de causale relaties die het schema suggereert, kan gedacht worden dat interventies links van het woord cultuur het meeste effect hebben. Hij ondergraaft dit door op te merken dat bijvoorbeeld Drucker (1991) 395

2 hoofdstuk 23 - Taakstructuur - Psychologische kenmerken van de situatie - Context voor gedrag Leiderschap - Arbeidsomstandigheden - Persoonskenmerken Collectieve opvattingen (organisatie- of groepscultuur) - Differentiële interactie Gedrag Figuur 23.1 Ontwikkeling van organisatie- of groepscultuur juist verandering van gewoonten en gedrag als belangrijkste hefboom voor cultuurverandering ziet. Voor beide zijn argumenten. In dit hoofdstuk gaan wij uit van een tweezijdige relatie tussen cultuur en gedrag: gedrag en gewoonten vormen cultuur, onderliggende normen en waarden hebben invloed op gedrag. Dit sluit aan bij de manier van kijken van Schein (1992). Hij onderkent drie cultuurniveaus die met elkaar in wisselwerking staan: artefacten of uiterlijkheden, waarden die worden beleden en assumpties die het gedrag sturen. Duurzame verandering van gedrag, waarden en assumpties vraagt internalisering. Betrokkenheid bij veranderingen maakt de kans hierop groter. Een manier om betrokkenheid te creëren is het inzetten van survey feedback (French en Bell, 1990; Bennebroek Gravenhorst, 2006). French en Bell beschrijven survey feedback als een belangrijke interventie voor organisatieontwikkeling. Zij definiëren survey feedback als een systematische manier van dataverzameling en terugkoppeling aan het systeem met als doel te analyseren, interpreteren en correctieve acties te ontwerpen. In feite bestaat survey feedback uit twee hoofdstappen: het verzamelen van gegevens en het terugkoppelen en bespreken van deze informatie. Bennebroek Gravenhorst (2006) werkt dit uit in zes stappen. Om met survey feedback bij te dragen aan organisatieontwikkeling noemen French en Bell drie voorwaarden. Zo moeten de medewerkers de gegevens als juist accepteren. Vervolgens moeten zij verantwoordelijkheid accepteren voor hun aandeel in de resultaten. Als laatste moeten medewerkers zich committeren aan het oplossen van problemen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan een proces van gezamenlijk nadenken over verbetermogelijkheden en het realiseren van verbeteringen succesvol zijn. De interactie tijdens feedbackbijeenkomsten 396

3 survey feedback en de rol van leiding gevenden bij cultuurverandering zorgt voor een gezamenlijk perspectief op de oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten en draagt bij aan draagvlak voor het uitvoeren van verbeteracties (Bennebroek Gravenhorst, 2006). De rol van de leider bij een dergelijke interventie is volgens Schein (1999) om de noodzaak te onderkennen en het onderzoeksproces te managen. Een onderzoek naar gemeenschappelijke veronderstellingen en gemeenschappelijk gedrag levert cultureel inzicht op en helpt een groep te besluiten hoe ze zich wil ontwikkelen. De adviseur heeft hierbij als rol de leiding te activeren dergelijke activiteiten te ondersteunen. In de meeste literatuur over survey feedback wordt gesproken over het gebruik bij organisatieontwikkeling. Gebruik voor het veranderen van cultuur wordt niet expliciet genoemd. In de casus wordt survey feedback ingezet voor een cultuurveranderingstraject Casus De casus in dit hoofdstuk gaat over een gemeentelijke organisatie waar een cultuurverandering heeft plaatsgevonden. De directeur van de grootste sector van deze organisatie had last van een gebrek aan resultaatgerichtheid. Naar zijn idee deed iedereen wat hij dacht dat goed was, zonder afstemming of rekening te houden met de afgesproken doelen en resultaten. Hij weet dit gebrek aan resultaatgerichtheid aan het feit dat medewerkers zich niet hielden aan afspraken en hun verantwoordelijkheid niet namen. Om hier verandering in te brengen wilde hij alle medewerkers een communicatietraining laten volgen. Hiervoor had hij geld gereserveerd. Om de training uit te voeren zocht hij een adviseur. heroriëntatie In het gesprek tussen de directeur en de adviseur werd de vraagstelling bijgesteld. Twee vragen waren hierbij belangrijk. De eerste vraag was wie het gebrek aan resultaatgerichtheid een probleem vond. De tweede vraag was hoe de geplande training ertoe kon bijdragen dat het probleem niet meer zou voorkomen. In het gesprek ontstond de overtuiging dat een training onvoldoende was en dat het creëren van gezamenlijk probleembesef binnen het managementteam voorwaarde voor verandering was. Daarna kon gesproken worden over oplossingen. In termen van Kotter (2002) kan deze stap gezien worden als het vormen van de leidende coalitie. Besloten werd om met het managementteam een conferentiedag te gebruiken om over gedrag en de achtergronden daarvan te spreken. Daarmee was cultuur onderwerp van gesprek en werd cultuur gedefinieerd in lijn met Schein (1992). 397

4 hoofdstuk 23 survey feedback management De cultuurverandering moest aansluiten bij de recent geformuleerde missie van de organisatie. Deze missie beschreef dat de gemeentelijke organisatie op transparante en herkenbare wijze besluiten wilde nemen en burgergericht wilde functioneren. Verder wilde de organisatie een betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlener zijn die kwaliteitsproducten leverde tegen lage kosten. De directie had dit vertaald in eisen aan de organisatie op het gebied van in- en externe klant- en resultaatgerichtheid. Cultuuronderzoek In de casus is gewerkt met Human Synergistics. Deze methode is de afgelopen decennia onder meer gehanteerd door KPMG Consulting bij het in kaart brengen van organisatiecultuur. De methodiek is gebaseerd op assessment van managementstijlen en onderliggende waarden. De methodiek is vertaald in een meetinstrument op organisatieniveau (Organisational Cultural Inventory (OCI)). OCI is ingezet in de casus. OCI meet twaalf gedragsstijlen, variërend van gerichtheid op macht, competitie of gerichtheid op wat er niet goed is, tot gerichtheid op ontwikkeling van kwaliteiten van mensen en resultaten. De verschillende stijlen worden ingedeeld in een op ontwikkeling gericht cluster van stijlen, een groep stijlen die een sterkere gerichtheid op mensen meet en een groep waarin de gerichtheid in eerste instantie op taken is. De scores worden vergeleken met een database. OCI is gebruikt door duizenden organisaties en meer dan 2 miljoen respondenten over de gehele wereld. Dezelfde stijlen zijn vertaald naar een instrument dat individuele managementstijlen meet. Dit instrument is in een later stadium ook in de casus ingezet. Ter voorbereiding op de conferentie vulden alle afdelingshoofden een vragenlijst over de huidige en gewenste cultuur in en werden zij door de adviseur geïnterviewd. De resultaten vormden input voor de werkconferentie. Uit de interviews kwam naar voren dat de betrokkenheid bij het werk groot was, dat er vertrouwen was in de capaciteiten van collega s en dat de onderlinge sfeer goed was. Samenwerking tussen afdelingen was een verbeterpunt. Ook werd vaak genoemd dat problemen vooral via de hiërarchie opgelost werden en dat afspraken nakomen niet de regel was. De hoofdlijn uit het onderzoek sloot hierbij aan. Medewerkers houden rekening met elkaar en zijn kritisch, tegelijk neemt men weinig verantwoordelijkheid. De aandacht is intern gericht en er wordt een beperkte daadkracht ervaren. Hoog scoorden de vermijdende stijl, de oppositionele stijl en gerichtheid op goedkeuring en conventies. Laag scoorden gerichtheid op persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en resultaten. 398

5 survey feedback en de rol van leiding gevenden bij cultuurverandering In termen van Handy (1978) kan de cultuur getypeerd worden als een rolgerichte cultuur. Kor et al. (2007) stellen dat er in een dergelijke cultuur effectief en ordelijk gewerkt kan worden zolang de situatie stabiel is. Voor de gemeentelijke organisatie was de situatie niet langer stabiel. Managers wensten een toekomst met meer aandacht voor burgers en betrokkenheid van medewerkers, zonder het kritische vermogen te verliezen. Prestatiemotivatie, samenwerkingsgerichtheid en ruimte voor individuele ontwikkeling scoorden hierin hoog. Alle aanwezigen onderschreven deze veranderrichting. Na deze vaststelling sprak het management over vervolgstappen. Men was het erover eens dat draagvlak onder de medewerkers cruciaal was voor het succesvol veranderen van gedrag en cultuur. Daarom werd besloten de medewerkers uit te nodigen de cultuurvragenlijsten in te vullen. Vervolgens werd afgesproken hoe met eventueel afwijkende resultaten omgegaan zou worden. Het betrekken van medewerkers bij de aanpak had alleen zin als hun resultaten serieus genomen werden. survey feedback medewerkers Alle afdelingen organiseerden bijeenkomsten waarin medewerkers een vragenlijst konden invullen. Hierbij was een uitgangspunt dat er van alle afdelingen voldoende medewerkers deelnamen om een representatief beeld te krijgen. Daarnaast was het belangrijk dat er voldoende medewerkers deelnamen om draagvlak op te bouwen. Bijna 30 procent van de medewerkers vulde een vragenlijst in. Dit was de eerste stap in het survey-feedbackproces zoals French en Bell dat beschrijven (1990). De adviseurs analyseerden de vragenlijsten. De resultaten sloten in hoofdlijnen aan bij de resultaten van het management. Men was intern gericht en had weinig oog voor resultaten. De onderlinge samenwerking scoorde laag. In de praktijk vonden medewerkers de visie en doelstellingen onduidelijk en hadden ze het gevoel hier weinig invloed op te hebben. Hierdoor waren ze geneigd eigen keuzes te maken. Wederzijdse verwachtingen waren onduidelijk. Men sprak elkaar niet aan en was vooral gericht op wat niet goed was. In het toekomstbeeld stonden missie en doelstellingen centraal en werd gewerkt aan gezamenlijke resultaten zonder het kritische vermogen kwijt te raken. In de praktijk betekende dit dat medewerkers wilden meehelpen om het beleid van de eigen afdeling op te stellen. Ze wilden zichzelf daarbij uitdagende doelen stellen en plannen maken om deze te realiseren. Elkaar aanspreken en samenwerken hoorden bij dit toekomstbeeld. De volgende stap was de terugkoppeling van de uitkomsten aan betrokkenen in afdelingsbijeenkomsten. In de eerste workshop werden de resultaten besproken. Dit leidde niet tot vertaling naar de eigen werksituatie. Besloten werd de volgende bijeenkomsten anders voor te bereiden. De uitkomsten werden vertaald 399

6 hoofdstuk 23 in concreet gedrag binnen de eigen afdeling. Zo werden de resultaten meer herkenbaar voor de medewerkers. Dit hielp om in de workshops te spreken over mogelijkheden de cultuur te veranderen. Hier ontstond geleidelijk een gezamenlijk perspectief op de gesignaleerde knelpunten. Ook in de afdelingen die in eerste instantie sceptisch waren groeide hierdoor het draagvlak voor verandering. Zo werd de inventarisatie van de cultuur verbreed van het management naar de medewerkers. Hiermee is een leerproces gestart waarin mensen reflecteren op de situatie in hun afdeling en samen oplossingen zoeken voor problemen (Bennebroek Gravenhorst, 2006). Op deze manier werd in de veranderaanpak ruimte gemaakt voor het wegnemen van frustraties, het opbouwen van veranderingsgezindheid en het stimuleren van de veranderingsbereidheid. De survey feedback en latere interventies passen binnen de basisprincipes voor interventies gericht op betekenis en interactie die Boonstra en De Caluwé (2006) beschrijven. keuze veranderrichting en bouwstenen cultuurverandering Het onderzoek en de conclusies uit de workshops vormden de input voor het managementoverleg. In dit overleg koos het management de volgende thema s als grote lijn: Thema 1: Verbeteren van visie- en resultaatgerichtheid. Vanuit een gezamenlijke visie werken aan het behalen van resultaten. Dit helpt tegelijk om ontwijkend en vermijdend gedrag te verminderen. Thema 2: Verbeteren van de onderlinge samenwerking. Samenwerken voor burgers als vanzelfsprekend vertrekpunt. Dit zorgt er tevens voor dat onderlinge kritiek minder belemmerend werkt. De gekozen richting en thema s vormden de basis voor het vormgeven van de cultuurverandering. Doelstelling was het creëren van een cultuur die meer aansloot bij de missie en manier van werken die de sector ambieerde. Er is gekozen voor een aanpak die elementen van ontwerpen en ontwikkelen combineert. De brede participatie van medewerkers in het onderzoek kan gezien worden als een ontwikkelstap. Het terugvoeren van de resultaten naar het managementoverleg en de besluitvorming over de richting en bouwstenen kan gezien worden als een ontwerpstap. Dit is te typeren als een pendelaanpak waarin medewerkers participeren in het vormgeven van de nieuwe organisatie binnen vooraf vastgestelde kaders (Boonstra et al., 1996). De aanpak kende de volgende bouwstenen: managementontwikkeling, ondersteunende systemen, vaardighedentraining, regievoering en realisatie in 400

7 survey feedback en de rol van leiding gevenden bij cultuurverandering Thema visie- en resultaatgericht werken Kenmerken huidige cultuur Het is voor medewerkers onduidelijk wat de doelstellingen van de organisatie of eigen afdeling zijn Medewerkers hebben het gevoel dat ze weinig invloed hebben op doelstellingen van de organisatie of eigen afdeling Medewerkers zijn geneigd eigen keuzes in hun werk te maken, zonder dit af te stemmen met doelen van de organisatie of afdeling Het is niet erg duidelijk wat je wel en niet van elkaar kan verwachten Men spreekt elkaar niet snel ergens op aan Kenmerken gewenste cultuur Het is voor medewerkers duidelijk wat het beleid en de doelstellingen van de organisatie of eigen afdeling zijn Medewerkers helpen mee het beleid en de doelstellingen van de organisatie of eigen afdeling op te stellen en uit te voeren Medewerkers stellen zichzelf uitdagende doelen, maken plannen om deze te realiseren en zetten deze om in resultaten Er is met elkaar afgesproken wie verantwoordelijk is voor het behalen van welke resultaten Medewerkers zoeken collega s en/of collega s van andere afdelingen op, indien dit relevant is voor het behalen van resultaten Het is duidelijk wat je wel en niet van elkaar kan verwachten Men spreekt elkaar er op aan als iemand iets niet doet wat er van hem of haar verwacht wordt Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid om problemen op te lossen of te voorkomen Figuur 23.2 Uitwerking van een van de veranderthema s afdelingen. Deze onderwerpen waren generiek voor de gehele sector. Alleen bij de realisatie in de afdelingen konden managers zelf hun invulling kiezen. Zo konden ze afdelingsoverstijgende thema s concreet vertalen naar de eigen afdeling. Managementontwikkeling De afdelingsmanagers vervulden een centrale rol in de cultuurverandering. Aansluiting van deze rol bij de gekozen veranderrichting was belangrijk voor het succes van de verandering. Om deze rol beter te laten aansluiten werden persoonlijke profielen opgesteld. Die profielen waren gebaseerd op zelfassessments gecombineerd met feedbackinformatie. De profielen pasten in dezelfde systematiek als het cultuuronderzoek. Deze profielen werden besproken in individuele coaching en gerelateerd aan de gekozen ontwikkelrichting voor de sector. De methodiek maakte het eenvoudig de managementstijlen en de cultuurscores aan elkaar te verbinden. De managers kregen twee coachingsgesprekken aange- 401

8 hoofdstuk 23 boden om hun profielen te doorgronden, zich eigen te maken en te vertalen in ontwikkelpunten. Vervolgens bespraken ze hun profielen en ontwikkelpunten met elkaar. Voor het verdere traject was coaching facultatief. In de praktijk betekende dit dat de helft van de managers hier gebruik van maakte. Ondersteunende systemen Beïnvloeden van cultuur kan ook door andere ontwerpvariabelen te veranderen. Kor et al. (2007) noemen als voorbeeld werving & selectie; grootschalige socialisatieprogramma s; participatief ontwikkelen; beoordeling en beloning. Ook systemen en procedures, organisatiestructuur en inrichting van fysieke ruimten kunnen hieronder worden gerekend. In de casus inventariseerde een werkgroep welke ontwerpvariabelen bijdroegen aan het bestendigen van het huidige gedrag en welke de nieuwe cultuur ondersteunden. Conclusie was dat diverse systemen niet aansloten bij de cultuurverandering. Voorbeelden waren de beoordelingscyclus en de ondoorzichtige besluitvormingsstructuur. Dit werd gerapporteerd aan het management. Vervolgens kreeg de werkgroep de opdracht om voorstellen te doen voor aanpassingen. Omdat dit de gehele organisatie betrof en niet slechts de sector, werd de verantwoordelijkheid voor aanpassingen verschoven van de werkgroep naar stafafdelingen. Trainingen Medewerkers stonden positief tegenover de gewenste verandering, maar wisten vaak niet hoe ze die verandering vorm moesten geven. Medewerkers waren niet gewend elkaar op een constructieve, professionele wijze aan te spreken. Uit de survey feedback was naar voren gekomen dat medewerkers moesten leren elkaar aan te spreken als voorwaarde voor het verbeteren van de samenwerking. Dit sluit aan bij het veranderen van de gangbare manier van luisteren die Kahane (2004) beschrijft als niet luisteren, namelijk alleen luisteren naar ons eigen verhaal en niet naar dat van anderen. Hij concludeert dat de manier waarop de meeste mensen gewend zijn te communiceren de belangrijkste oorzaak is waarom mensen complexe problemen niet gezamenlijk op kunnen lossen. Dit gebrek aan ervaring was een belemmering om de cultuur te veranderen. Medewerkers waren niet gewend verantwoordelijkheid te nemen en onderling constructief te communiceren. Om de toekomstige cultuur te realiseren was het werken aan deze vaardigheden nodig. Daarmee kreeg de oorspronkelijke vraag naar communicatietrainingen een plek in het verandertraject. Managementoverleg Het managementoverleg was het platform waar de activiteiten samenkwamen. Hier werd regie gevoerd op de voortgang van de cultuurverandering. Ook tussentijdse ontwikkelingen en gebeurtenissen werden besproken. Regievoering 402

9 survey feedback en de rol van leiding gevenden bij cultuurverandering was een manier om zowel betrokkenheid te borgen als afstemming te realiseren tussen activiteiten in verschillende afdelingen en aansluiting te realiseren met de gekozen thema s. Deze afstemming past binnen de pendelaanpak. Daarnaast was het managementoverleg de plek waar een aantal belangrijke cultuurdragers samenkwam. Hier werd ook stilgestaan bij de wijze waarop werd leidinggegeven en in hoeverre het lukte om de voorbeeldrol in de praktijk te brengen. Realisatie in afdelingen Cultuurverandering werd gekoppeld aan concrete activiteiten van medewerkers die in hun werk verbeteringen realiseren en zin geven aan hun eigen werk in relatie tot anderen (Boonstra en De Caluwé, 2006). Leidinggevenden spelen hierbij een centrale rol, zowel bij het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven van medewerkers, als in het tonen van voorbeeldgedrag. Per afdeling waren specifieke onderwerpen naar voren gekomen uit de workshops. Hieruit hebben de leidinggevenden voor hun afdeling keuzen gemaakt en vertaald in acties. Ter illustratie: een manager aarzelde tijdens de startconferentie nog over het nut van de cultuurverandering. Vervolgens werkte hij toch mee aan de survey feedback. Na afloop plande hij een vervolgbijeenkomst met zijn medewerkers over de missie van de afdeling. In deze bijeenkomst ontstond weerstand en was weinig geloof dat de inbreng van medewerkers ertoe deed. Het bleek nodig eerst de onderlinge relatie te verbeteren, voordat er gezamenlijk gewerkt kon worden aan de missie. De volgende bijeenkomst werd begeleid door een adviseur. Na afloop was de lucht geklaard en kon alsnog de bijeenkomst plaatsvinden over de missie van de afdeling. De uitkomsten zijn vervolgens vertaald in concrete acties. Nieuw was dat medewerkers verantwoordelijkheid kregen in het voorbereiden en begeleiden van onderdelen van het werkoverleg. Hiermee werd het gezamenlijk werken aan resultaten stapsgewijs het leidende thema voor werkoverleggen en was de manager zelf geleidelijk ander gedrag gaan vertonen. Ook in andere afdelingen werd besproken welke specifieke acties uit de workshops volgden. bijstelling aanpak In de praktijk bleven de veranderingen in houding en gedrag achter. Het breed bespreken van de analyse van de cultuur had het bewustzijn vergroot. Dit bewustzijn had beperkt aangezet tot ander gedrag. Daarom werd een tussentijdse evaluatie afgesproken. Als start interviewden de adviseurs de verschillende managers en enkele medewerkers uit de afdelingen. De informatie uit deze interviews werd in een managementworkshop teruggekoppeld. 403

10 hoofdstuk 23 Resultaten afdelingen In de workshop werden per afdeling de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Geconcludeerd werd dat afdelingshoofden en medewerkers zich bewuster waren van de cultuur. De afdelingshoofden zagen eerste veranderingen binnen hun afdeling. In sommige afdelingen was het vertrouwen tussen afdelingshoofden en medewerkers hersteld. Tevens namen medewerkers meer verantwoordelijkheid. Belangrijkste verklaring waarom de resultaten achterbleven was dat er niet voldoende leiding werd gegeven vanuit een gezamenlijke visie. Ook werd de visie op de nieuwe cultuur niet concreet vertaald in te behalen resultaten. Voorbeeldgedrag van afdelingshoofden paste nog onvoldoende bij de gewenste cultuur. Hoewel dit vanaf het begin is besproken, werd deze voorbeeldrol slechts door enkele afdelingshoofden serieus opgepakt. Er was een groot verschil tussen de afdelingen. In drie van de vijf afdelingen werden ook buiten de afdelingen duidelijke veranderingen in houding en gedrag waargenomen. In een afdeling was het vertrouwen tussen management en medewerkers hersteld en was er een gedeelde visie ontstaan die vertaald werd in ander gedrag. Dit werd binnen en buiten de afdeling herkend. Bij twee afdelingen was er geen aanwijsbare verandering. Bij de afdeling waar het minste veranderde greep het management regelmatig top-down in. De betreffende manager nam geen initiatief zijn stijl aan te passen. Dit versterkte het belang van de cultuurverandering niet. Ook ziekte en wisseling van managers, gecombineerd met de start van een organisatieverandering voor de gehele gemeentelijke organisatie beïnvloedden de resultaten. Regievoering en voorbeeldgedrag De resultaten leidden tot bijstelling van de aanpak. Voorbeeldgedrag kreeg meer aandacht en er kwam meer nadruk op regievoering. Beide conclusies werden vertaald in een plan. Zo werd de individuele ontwikkeling van de managers minder vrijblijvend georganiseerd met individuele gesprekken, coaching, gezamenlijke bijeenkomsten en begeleide intervisie. De regievoering was gericht op het gezamenlijk volgen en bespreken van de voorgenomen activiteiten en interventies in de afdelingen. Iedere manager hield de ruimte om zijn eigen invulling met zijn afdeling vorm te geven. De voortgang zou tweewekelijks in het managementoverleg worden besproken. De regievoering was niet sturend, maar vooral faciliterend. Op basis van monitoring van de feitelijke uitvoering en resultaten in de praktijk werd besproken hoe de verandering vorderde. De adviseurs faciliteerden deze monitoring. Bijstellen maatwerk De aanpak per afdeling werd meer op maat gesneden. Dit werd besproken in afdelingsoverleggen zodat medewerkers meer betrokken werden bij de aanpak. 404

11 survey feedback en de rol van leiding gevenden bij cultuurverandering Per afdeling werd bekeken welke stappen konden worden ondernomen. De ondersteuning werd per afdeling verschillend ingevuld in aansluiting op de kwaliteiten van de manager en de situatie binnen de afdeling. Zo werd de ondersteuning voor de afdeling van de passieve manager niet gericht op ontwikkeling, maar op het beperken van de negatieve effecten van de oude managementstijl. Dit betrof de afdeling van de manager die regelmatig top-down ingreep en die niet paste in de visie op de toekomstige organisatie. Hij werd om andere redenen voorlopig op zijn plek gehouden Resultaten Voor de eindevaluatie interviewden de adviseurs de belangrijkste spelers. Belangrijkste conclusie was dat de cultuur op een aantal afdelingen aan het veranderen was. Vooral de afdelingen waar bij de tussenevaluatie er al sprake van enige verandering was, waren verder gekomen. Dit waren afdelingen waar managers actief bezig waren met hun eigen voorbeeldrol. De tussentijdse bijstelling van de aanpak heeft erin geresulteerd dat een aantal managers de cultuurverandering meer is gaan leven, zich bewuster was van hun eigen rol en effect op medewerkers. Meer dan in het begin betrokken leidinggevenden medewerkers bij veranderingen, bijvoorbeeld bij het opstellen van afdelingsplannen en het samenstellen van teams. Tevens namen medewerkers meer verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten en samenwerking met andere afdelingen. De afdelingshoofden gaven allen aan dat ze de resultaten van de cultuurverandering merkten binnen hun eigen afdeling, maar ook binnen andere afdelingen. In de afdeling waar de verandering het meest zichtbaar was, werden ook effecten bij burgers waargenomen. Zo was de afhandeling van meldingen sterk verbeterd en was de verandering terug te zien in het aantal procesverbalen van handhavers Conclusie In dit hoofdstuk is een casus gebruikt om twee vragen te beantwoorden. De eerste vraag betrof de mogelijkheid om survey feedback in te zetten bij cultuurverandering. De tweede vraag richtte zich op de rol van leidinggevenden. Beide vragen worden hieronder beantwoord. 405

12 hoofdstuk 23 conclusie 1. survey feedback helpt om cultuur bespreekbaar te maken In de casus is survey feedback gebruikt om cultuur bespreekbaar te maken. Dit bleek goed mogelijk en bracht bij veel medewerkers bewustwording teweeg. Ook voor het creëren van draagvlak bleek survey feedback een goed hulpmiddel. De survey werd op dezelfde manier gebruikt in alle onderdelen van de sector. Hierdoor ontstond een gezamenlijke taal die neutraal was en hielp om met elkaar over cultuur in gesprek te raken. De effectiviteit van de feedback kan worden vergroot door de resultaten te vertalen naar de concrete werksituatie in de betreffende werkeenheid. conclusie 2. survey feedback is niet voldoende voor verandering van gedrag Verandering van gedrag ontstond in de ene afdeling meer dan in de andere. Kennelijk is survey feedback alleen niet voldoende voor verandering van gedrag. Anders dan andere soorten organisatieverandering betreft cultuurverandering gedrag dat dicht bij de persoon komt. Het gaan vertonen van ander gedrag vraagt een groter persoonlijk commitment. Survey feedback alleen is onvoldoende om van denken, overwegen en bespreken over te gaan tot het persoonlijk maken en verantwoordelijkheid nemen om het eigen gedrag bespreekbaar te maken en aan te passen. In de casus ontstond gedragsverandering vooral wanneer leidinggevenden investeerden in de onderlinge relatie en een veilige sfeer wisten te creëren. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het betekenis geven aan gebeurtenissen (Van der Vlist, 1999). Zij kunnen eraan bijdragen veiligheid te creëren zodat medewerkers zich kwetsbaar durven opstellen en durven experimenteren met ander gedrag. Op basis hiervan is onze conclusie dat survey feedback succesvol kan worden ingezet voor cultuurverandering als het wordt verbonden met de voorbeeldrol van leidinggevenden. conclusie 3. collectieve ontwikkeling van managers is van groot belang In de casus waren niet alle afdelingshoofden actief met het uitdragen van de waarden van de nieuwe cultuur. Een van hen volhardde in zijn oude managementstijl. Doordat dit werd getolereerd, kwam de voorbeeldrol van het management minder uit de verf. Als collectief ontstond er een wisselend beeld. De grootste veranderingen traden op in afdelingen waar de managers hun rol serieus namen. Deze managers waren bewust bezig hun handelen in lijn te brengen 406

13 survey feedback en de rol van leiding gevenden bij cultuurverandering met de nieuwe cultuur. De passieve manager kreeg geleidelijk aan een minder belangrijke positie in zijn afdeling. Hierdoor werd ook het gewicht van zijn niet passende stijl minder. Na bijstelling van de aanpak waren de managers meer samen in gesprek over hun eigen rol in de cultuurverandering. Hierdoor ontstond alsnog een meer gedeelde stijl. De vraag kan gesteld worden of de voorbeeldrol van management pas succesvol kan zijn als alle managers zich hieraan conformeren. Kor et al. (2007) schrijven in dit kader dat cultuurverandering niet kan worden gerealiseerd als het topmanagement zelf geen ander gedrag vertoont. Wij concluderen in aansluiting op Wierdsma (2005) dat managers pas een factor van betekenis worden voor cultuurverandering, als zij zich niet alleen individueel maar ook collectief ontwikkelen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit ook kan als er een enkele individuele uitzondering is, zolang die niet een te dominante positie inneemt. conclusie 4. cultuurverandering vraagt ook betekenisgeving aan oud gedrag In sommige delen van de sector was beperkt verandering van gedrag waarneembaar. Hier bleef oud gedrag bestaan. Van den Boom (2007) verklaart dergelijke weerbarstigheid vooral uit de behoefte van management om de cultuur te beheersen. Een andere verklaring voor het volharden in oud gedrag is dat we vaak geneigd zijn vooral nieuw gedrag te benadrukken en minder aandacht te besteden aan het afleren van minder of ongewenst gedrag. Schein (1999) stelt dat niet alleen iets nieuws geleerd moet worden, maar ook moet worden afgeleerd wat er is en mogelijk in de weg staat. Dit wordt meestal over het hoofd gezien. We gaan er vaak impliciet vanuit, dat een duidelijke visie op de toekomst voldoende motiveert om ander gedrag te gaan vertonen. Gekoppeld aan de rol van leiders als managers van betekenisgeving (onder anderen Van der Vlist, 1999), is dit een belangrijke factor in het veranderen van een organisatiecultuur. Volgens Schein ligt hier de belangrijkste rol van leiders: het creëren en managen van cultuur door betekenisgeving. Gecombineerd met de ervaringen in de casus komen wij tot de stelling dat bij cultuurverandering gerichte aandacht en betekenisgeving van belang is voor vier soorten gedrag. Betekenisgeving is uiteraard nuttig bij het stimuleren van gewenst gedrag dat afwijkt van het verleden, maar is ook nodig om gedrag te behouden dat gelijk is aan gewenst gedrag in het heden. Hierbij is onderscheid nodig in de wijze van betekenisgeving. In het eerste geval is de betekenisgeving gericht op stimuleren en versterken, in het tweede geval op koesteren, waarderen en behouden. Daarnaast is betekenisgeving van belang bij gedrag dat niet (meer) gezien wordt als passend. Bepaald gedrag was in het verleden passend, maar is dat door veranderingen in context, beleid of strategie niet meer. Voor succesvol veranderen van de cultuur is het nodig dat van dit gedrag afscheid 407

14 hoofdstuk 23 wordt genomen. Betekenisgeving is dan gericht op waarderen en afscheid nemen. Gedrag dat in het verleden niet gewenst was en dat ook in de nieuwe situatie niet is, vraagt om gerichte acties ermee te stoppen. Hier zijn sancties mogelijk op zijn plaats. In figuur 23.3 zijn deze vier verschillende richtingen voor betekenisgeving weergegeven. Dit is mogelijk een invulling van the management of meaning zoals Schein (1985) de kern van management noemt. Gewenst gedrag Huidige cultuur Ongewenst gedrag Gewenste cultuur cultuur Gewenst gedrag Ongewenst gedrag Koesteren en behouden Waarderen en afscheid nemen Stimuleren Verdwijnen Maurits Jan Vink Figuur 23.3 Cultuurverandering: betekenisgeving aan gewenst en ongewenst gedrag 23.4 Discussie Naast de beantwoording van de vragen, levert de casus nog twee discussiepunten op. Deze gaan over twee andere aspecten die van invloed zijn op het realiseren van een andere cultuur. Ons eerste discussiepunt betreft de aspectsystemen die invloed hebben op gedrag en cultuur. In de casus is na de inventarisatie van relevante systemen gestopt en zijn er geen aanpassingen doorgevoerd. Tegelijk was duidelijk dat diverse systemen het ontwikkelen van de nieuwe cultuur zouden bemoeilijken. Doordat hier niets in is veranderd, is onduidelijk welk ondersteunend of versnellend effect deze systemen konden hebben op het realiseren van ander gedrag. Aspectsystemen kunnen een belangrijke invloed hebben. Discussiepunt hierbij is hoe groot het gewicht van dergelijke systemen is en of cultuurverandering blijvend mogelijk is zonder aanpassing van dergelijke secundaire benadrukkings- en versterkingsmechanismen (Schein, 1996). 408

15 survey feedback en de rol van leiding gevenden bij cultuurverandering Het tweede punt betreft het voeren van regie. Hier wordt zelden over geschreven, toch bleek dat de gedragsverandering zichtbaarder werd nadat de regie op het proces consequenter werd gevoerd. Het bleek nodig om ruimte te creëren en te bewaken voor de ontwikkeling van ander gedrag. Deze conclusie lijkt op die bij de ontwikkeling van zelfsturende teams, waar regievoering ook een belangrijke succesfactor is (Leliveld en Vink, 2000). De verklaring is dat regievoering helpt om het onderwerp cultuur en ander gedrag op de agenda te houden. In een situatie met steeds veranderende prioriteiten lijkt dit een hulpmiddel dat het verschil kan maken. Nadere gedachtewisseling over de invulling van regievoering bij cultuurverandering lijkt de moeite waard. 409

16 hoofdstuk 23 Literatuur Bennebroek Gravenhorst, K.M. Een leerproces vormgeven en veranderingen realiseren. Reflectie, interactie en samenwerking door survey-feedback. In: J.J. Boonstra en L. de Caluwé (red.) Interveniëren en veranderen. Zoeken naar betekenis in interacties Deventer: Kluwer, 2006 Boom, P. van den Touwtrekken om organisatiecultuur. Cultuur effectief inzetten in het voortbestaan van organisaties. Amsterdam: WEKA, 2007 Boonstra, J.J. en L. de Caluwé (red.) Interveniëren en veranderen. Zoeken naar betekenis in interacties Deventer: Kluwer, 2006 Boonstra, J.J., H.O. Steensma en M.I. Demenint Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties. Theorie en praktijk van complexe veranderingsprocessen. Utrecht: de Tijdstroom, 1996 Es, R. van Veranderen van organisatiecultuur. Veelvoudigheid in denken en doen. Amstelveen: Lenthe, 2008 French, W.L. en C.H. Bell Organization Development. Behavioral science interventions for organization improvement. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1990 Handy, C. Gods of management. Londen: Souvenir Press, 1978 Kahane, A. Solving tough problems. San Francisco: Berrett-Koehler, 2004 Kor, R., G. Wijnen en M. Weggeman Meesterlijk organiseren. Handreikingen voor ondernemende managers. Deventer: Kluwer, 2007 Kotter, J.P. en D.S. Cohen The heart of change. Real-life stories of how people change their organizations. Boston: Harvard Business School Press, 2002 Leliveld, R. en M.J. Vink Succesvol invoeren van zelfsturende teams. 2 e druk Barneveld: Uitgeverij Nelissen, 2000 Quinn, R. Deep change. San Francisco: Jossey-Bass, 1996 Schein, E. Organizational Culture and Leadership: a dynamic view. 2nd Edition San Francisco: Jossey-Bass, 1985 Schein, E. The corporate culture survival guide: sense and nonsense about culture change. San Francisco: Jossey-Bass, 1999 Vlist, R. van der Leiderschap en organisatiecultuur. In: R. van der Vlist, H. Steensma, A. Kampermann en J. Gerrichhauzen Handboek leiderschap in arbeidsorganisaties. Maarssen/Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom, 1999 Wierdsma, A. Co-creatie van verandering. 4e druk Delft: Eburon,

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Conclusies veranderen van organisatiecultuur

Conclusies veranderen van organisatiecultuur Hoofdstuk 11 Conclusies veranderen van organisatiecultuur In dit deel heb ik de basisprincipes en ingrediënten beschreven van de voor cultuurveranderingen in organisaties. 114 Leiders in cultuurverandering

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Welkom. Docent: Wieny van Noorel

Welkom. Docent: Wieny van Noorel Welkom Docent: Wieny van Noorel w.vannoorel@fontys.nl Veranderen is mensenwerk! Docent: Wieny van Noorel w.vannoorel@fontys.nl Programma Oriëntatie op het begrip veranderen Veranderen gaat over. Weerstanden

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.

Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2. Empowerment Kwaliteit Instrument: Operationalisering en Normering Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.0 Cluster 0: Randvoorwaarden 0.1 Empowermentvaardigheden

Nadere informatie

Veranderen door stil te staan

Veranderen door stil te staan Ik ben even uit de dagelijkse werkzaamheden en vraag me af hoe het nu daadwerkelijk gaat, ik vind het leuk om hier bij stil te staan -Medewerker- Veranderen door stil te staan Als we eenmaal weten wat

Nadere informatie

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht OrganisatieGroei OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt al meer dan 10 jaar opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Wat is cultuur? Uit de honderden definities die er van cultuur bestaan kun je de volgende gemeenschappelijke kenmerken halen:

Wat is cultuur? Uit de honderden definities die er van cultuur bestaan kun je de volgende gemeenschappelijke kenmerken halen: Sturen op houding en gedrag Organisatieveranderingen vragen om een omslag in houding en gedrag. Medewerkers én managers zullen anders moeten gaan denken, voelen en doen. De cultuur binnen de organisatie

Nadere informatie

ServiceCultuur. EBOOK CultuurBarbarenspel

ServiceCultuur. EBOOK CultuurBarbarenspel ServiceCultuur EBOOK CultuurBarbarenspel EBOOK CultuurBarbarenSpel www.servicecultuur.nl Alsjeblieft. Een ebook over het CultuurBarbarenSpel. Met dit ebook leer je meer over ons spel. Fabia Hooykaas en

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering Leiding geven aan verandering Mijn moeder is 85 en rijdt nog auto. Afgelopen jaar kwam ze enkele keren om assistentie vragen, omdat haar auto in het verkeer wat krassen en deuken had opgelopen. Ik besefte

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Organisatieverandering met Investors in People

Organisatieverandering met Investors in People Organisatieverandering met Investors in People Hoe ziet de cultuur in uw organisatie eruit? Draagt deze cultuur bij aan het realiseren van de organisatie-ambities? En hoe kun je als dat gewenst is een

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgroep Borging: Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) November 2013 Deze sheets bevatten achtergrondinformatie bij het plan Borging awareness

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Leiderschap bij verandering

Leiderschap bij verandering Leiderschap bij verandering Boek: John P. Kotter, 1998 ISBN-13: 9789052612317 ISBN-10: 9052612315 Samenvatting: Involve Inhoudsopgave Algemeen...2 De drijvende kracht achter geslaagde verandering...2 Stap

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief individueel

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Enkele inzichten over Cultuurontwikkeling

Enkele inzichten over Cultuurontwikkeling Enkele inzichten over Cultuurontwikkeling Executive Leadership Foundation 2010 Verandering in bedrijfsstrategie wordt alleen dan succesvol als bijbehorende cultuurverandering slaagt Business verandering

Nadere informatie

KUIL -methodiek & Gehanteerde Theoretische Modellen

KUIL -methodiek & Gehanteerde Theoretische Modellen KUIL -methodiek & Gehanteerde Theoretische Modellen Inleiding Bureau Lolkema houdt zich bezig met veranderingsprocessen bij mensen in/en organisaties. Daarbij richten wij ons primair op de ontwikkeling

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management De road map is erop gericht om het beoogde succes van een organisatie (de strategische ambitie) te helpen maken. De road map gaat in op hoe de weg naar het succes expliciet en concreet te maken Jan Scheffer

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Stappenplan HARRIE training 1 Inleiding Deze trainingsopzet voor de ondersteuning van HARRIE maakt onderdeel uit van de toolbox Autiproof werkt!. Het is opgesteld om

Nadere informatie

De kernvragen bij een organisatiediagnose

De kernvragen bij een organisatiediagnose De kernvragen bij een organisatiediagnose 1. Is duidelijk waarom de organisatie bestaat (de missie)? 2. Zijn de doelen gecommuniceerd en toetsbaar? 3. Maakt de strategie duidelijk hoe doelen gehaald gaan

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Welkom. Cultuurverandering. Hoe doe je dat? Congres Leiderschap de baas zijn Utrecht, 28 maart 2011. Drs Erwin van de Pol CMC RVGME

Welkom. Cultuurverandering. Hoe doe je dat? Congres Leiderschap de baas zijn Utrecht, 28 maart 2011. Drs Erwin van de Pol CMC RVGME Welkom Cultuurverandering Hoe doe je dat? Congres Leiderschap de baas zijn Utrecht, 28 maart 2011 Drs Erwin van de Pol CMC RVGME Wat gaan we doen? Introductie Verkenning Waar hebben we het over en wat

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

"The significant problems we have can not be solved at the level of thinking we were at when we created them."

The significant problems we have can not be solved at the level of thinking we were at when we created them. Levens Stijlen Inventarisatie De Levens Stijlen Inventarisatie (LSI) is een instrument waarmee mensen hun persoonlijke effectiviteit blijvend kunnen verbeteren. "The significant problems we have can not

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling

Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling 23 januari 2017 Fase III Cultuur en ontwikkeling Met het project Organisatieontwikkeling blijven we investeren in de doorontwikkeling van onze organisatie én van

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

7s Model van McKinsey

7s Model van McKinsey 7s Model van McKinsey Het 7S model is ontworpen door McKinsey-medewerkers Richard Pascale en Antohny Athos om aan de hand van zeven vaste factoren de prestaties van een onderneming te kunnen analyseren.

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team.

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team. Test naam Readiness scan Veranderen Datum 10-4-2013 Ingevuld door Peter Jansen Ingevuld voor Peter Jansen Team Testteam Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Veranderkracht Een genuanceerd beeld

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Met onderstaande handreiking wil OPF aangesloten ondernemingspensioenfondsen helpen bij het organiseren van de zelfevaluatie van het functioneren

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

Leidinggeven aan co-creërend veranderen

Leidinggeven aan co-creërend veranderen Leidinggeven aan co-creërend veranderen Jaarcongres Verandermanagement 2015 Prof. dr. André Wierdsma Focus: Leadership Entrepreneurship S t e w a r d s h i p Opbouw bijdrage 1. Uitdaging organisaties 2.

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID De combinatie van een ingewikkeld en maatschappelijk urgent onderwerp en een moderne aanpak is sterk. Het leven is saai, iedere dag hetzelfde.

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie