1 De recessie voorbij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 De recessie voorbij"

Transcriptie

1 Lesbrief De recessie voorbij 1 De recessie voorbij Volgens Jaap van Duijn, Chief Strategist van de beleggingsmaatschappij Robeco, is de recessie in Nederland voorbij. Hij deed deze uitspraak op 12 februari tijdens de Economendag Hij gebruikte daarbij enige indicatoren om aan te tonen dat de vlag er sinds het derde kwartaal van 2003 in Nederland weer beter bij hangt. Op dat moment bodemden volgens hem de Europese economieën. Beleggingsmaatschappijen behoren tot de institutionele beleggers. 1 Wat doet een beleggingsmaatschappij? Licht het antwoord toe. 2 Geef nog twee voorbeelden van institutionele beleggers. Een van de problemen bij de vraag of er sprake is van een recessie is dat er verschillende definities van een recessie bestaan. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er sprake van een recessie als de Nederlandse economie gedurende twee opeenvolgende kwartalen niet groeit. Dit betekent eenvoudig gezegd dat het reëel nationaal inkomen gedurende twee opeenvolgende kwartalen daalt. Er is dan sprake van een negatieve economische groei. Men spreekt ook wel van krimp. 3 Wat is het nationaal inkomen? 4 Waarom wordt bij economische groei gekeken naar het reëel nationaal inkomen en niet naar het nominaal nationaal inkomen? 5 Welke omschrijving geeft je boek van een recessie? Verdiepingsopdracht 1 In Nederland bedroeg het nationaal inkomen in ,3 miljard en in ,6 miljard. In 2002 bedroeg de consumentenprijsindex 106,4 (2000 = 100). 6 Bereken in twee decimalen nauwkeurig de procentuele verandering van het reëel nationaal inkomen in 2002 ten opzichte van In ontwikkelingslanden wordt bij de economische groei vaak gekeken naar de procentuele verandering van het reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, omdat de bevolkingsgroei daar vaak groter is dan in westerse landen. Een groter reëel nationaal inkomen moet dan ook met veel meer mensen worden gedeeld. Voor Nederland kan ook een berekening worden gemaakt van de procentuele verandering van het reëel nationaal inkomen. In Nederland steeg de bevolking van personen in 2000 naar personen in Bereken in twee decimalen nauwkeurig de procentuele verandering van het reëel nationaal inkomen in 2002 ten opzichte van Vaak wordt opgemerkt dat de economische groei geen goede maatstaf is om de verandering van de welvaart te meten. 8 Geef hiervoor twee argumenten. Lesbrief De recessie voorbij 1

2 Veel economen gebruiken niet zozeer een omschrijving van een recessie maar letten op zogenoemde indicatoren. Hiermee bedoelen zij de toename of afname van de waarden van bepaalde economische grootheden. Een van die economische grootheden is het consumentenvertrouwen. 9 Noem nog vier economische grootheden die erop kunnen duiden dat de economie de recessie voorbij is. Geef van elke indicator aan of deze dan een stijgende of een dalende lijn moet vertonen. Verdiepingsopdracht 2 (ontleend aan vwo 2000 II) 10 Zoek op internet naar indicatoren om het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen te meten en geef weer wat de huidige stand van zaken is ten opzichte van voorgaande perioden. Vat het geheel samen in een beschouwing van ongeveer 200 woorden. Het CBS meet het consumentenvertrouwen door aan een representatieve groep consumenten een aantal ja/nee-vragen over hun koopgedrag te stellen. Het saldo van het totale aantal positieve (= ja) en negatieve (= nee) antwoorden wordt gezien als een maatstaf voor het consumentenvertrouwen. Stel dat het CBS in het kader van een enquête naar het consumentenvertrouwen aan mensen elk 25 ja/nee-vragen stelt. Bij deze enquête is het saldo van het aantal positieve en negatieve antwoorden +15% van het totaal aantal antwoorden. 11 Bereken het totale aantal negatieve antwoorden dat is gegeven. In de volgende figuur is op de rechteras de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen af te lezen. Op basis van de linkeras is de groei van de particuliere consumptie af te lezen. Lesbrief De recessie voorbij 2

3 12 Om welke reden wordt bij de consumptiegroei het tweede kwartaal van jaar 3 vergeleken met het tweede kwartaal van jaar 2 en niet met het eerste kwartaal van jaar 3? Licht het antwoord toe. 13 Bereken met behulp van de figuur hoeveel procent de consumptie in het eerste kwartaal van jaar 2 hoger is dan in het eerste kwartaal van jaar 0. Het CBS gebruikt het consumentenvertrouwen als een conjunctuurindicator. 14 Is het consumentenvertrouwen een voorbode of een gevolg van de conjunctuur? Verklaar het antwoord met behulp van de figuur. Bij een recessie is er sprake van een conjuncturele inzinking. Volgens de economische theorie wordt een conjuncturele inzinking veroorzaakt door een daling van de totale bestedingen (effectieve vraag). Voor de Nederlandse economie speelt de omvang van de wereldhandel hierbij een belangrijke rol. 15 Leg uit waarom een daling van de wereldhandel kan leiden tot een conjuncturele inzinking in Nederland. 16 Noem twee onderdelen van de totale bestedingen die door een daling van de wereldhandel ook af kunnen nemen. Verklaar het antwoord. Hoe zwaar een recessie is, hangt mede af van het beleid dat de overheid voert en het beleid dat de centrale bank voert. 17 Hoe heet het beleid dat de overheid kan voeren om een recessie te bestrijden? Leg ook uit hoe dit beleid werkt. 18 Op welke wijze kan de centrale bank een recessie bestrijden? Verklaar het antwoord. Ook structurele factoren hebben invloed op een recessie. Structurele zwakheden van de economie van een land kunnen een recessie verergeren of langer doen aanhouden. Zo wordt vaak gezegd dat de relatief hoge loonkosten per product in Nederland ervoor zorgen dat het economisch herstel in Nederland meer tijd vergt dan in andere landen. 19 Leg uit waarom relatief hoge loonkosten per product kunnen leiden tot structuurwerkloosheid en niet tot conjunctuurwerkloosheid. 20 Leg uit waarom conjunctureel herstel kan uitblijven door relatief hoge loonkosten per product. Tussen de conjuncturele ontwikkeling en de structurele ontwikkeling bestaan enkele verschillen. 21 Noem drie verschillen tussen de conjuncturele ontwikkeling en de structurele ontwikkeling. Verdiepingsopdracht 3 De overheid voert een conjunctuurbeleid en een structuurbeleid. Verzamel drie bronnen met meningen over de meest recente rijksbegroting. 22 Noteer ten minste drie beleidspunten die betrekking hebben op de conjunctuurpolitiek. Geef een toelichting bij elk beleidspunt. Lesbrief De recessie voorbij 3

4 23 Noteer ten minste drie beleidspunten die betrekking hebben op de structuurpolitiek. Geef een toelichting bij elk beleidspunt. 24 Overheerst in de rijksbegroting het voeren van een conjunctuurbeleid of het voeren van een structuurbeleid? Verklaar het antwoord. Lesbrief De recessie voorbij 4

5 2 De Amerikaanse economie In februari 2004 was ook de Amerikaanse economie de recessie voorbij. Officieel eindigde de recessie in de Verenigde Staten al in november De echte bodem viel pas rond april 2003, na de inval in Irak. In de aanloop naar de oorlog in Irak (begin 2003) stonden de internationale effectenbeurzen onder druk. Bij het uitbreken van de oorlog (april 2003) leefden de beurzen op. 1 Geef een verklaring voor dit gedrag van beleggers op de beurzen. In 2003 zijn de koersen van aandelen meer gestegen dan tot nu toe in De beurzen zijn vooruitgelopen op het herstel van Geef een verklaring voor dit gedrag. De Amerikaanse regering en de centrale bank van de Verenigde Staten hebben in de afgelopen jaren een ongekend stimulerend budgettair en monetair beleid gevoerd. Dit zorgde ervoor dat de Amerikaanse recessie zeer mild was. 3 Noem een maatregel die de centrale bank van de Verenigde Staten nam om de economie te stimuleren. 4 Noem een maatregel die de regering van de Verenigde Staten nam om de economie te stimuleren. 5 Welke beroemde economische denker bepleitte in het verleden een dergelijk beleid? 6 Waarom kan de Amerikaanse regering een dergelijk beleid gemakkelijker voeren dan de Nederlandse regering? In Amerika staan alle signalen op groen voor een economische opleving. Het consumentenvertrouwen stijgt. De volgende figuren geven aan dat het herstel van de Amerikaanse economie in volle gang is. Lesbrief De recessie voorbij 5

6 Lesbrief De recessie voorbij 6

7 Lesbrief De recessie voorbij 7

8 Het consumentenvertrouwen in de Amerikaanse economie nam toe. De productiesector (ISM-index) liet een krachtig herstel zien. De ISM-index meet het vertrouwen van Amerikaanse inkoopmanagers. De deelindexen voor productie, nieuwe orders, werkgelegenheid en prijsontwikkeling lieten een stijging zien gedurende de afgelopen maanden. Alleen de deelindex die de voorraadontwikkeling meet, daalde. De ISM-index handhaaft zich nu op het hoogste niveau in twintig jaar. Lesbrief De recessie voorbij 8

9 7 Waarom is het vertrouwen dat inkoopmanagers hebben, een belangrijke indicator voor economisch herstel? 8 Geef een verklaring waarom de deelindex van voorraadvorming achterblijft. 9 Uit welke andere onderdelen behalve winst bestaat het nationaal inkomen? De winsten zijn in 2003 sterk gestegen. De investeringen trekken aan. De investeringen in de IT (Informatie Technologie)- sector zijn hiervan een goede illustratie. Amerika is de leider in technologische innovatie. De werkloosheid daalt. In Amerika werkt 70% van de mensen die kunnen werken. De arbeidsparticipatie in de leeftijdscategorie jaar was in de Verenigde Staten in ,2%. In Nederland was dit in datzelfde jaar 38,9%. 10 Noem een voordeel van een hoge arbeidsparticipatie. Licht je antwoord toe. Verdiepingsopdracht 1 11 Zoek op internet recente informatie over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Je kunt hiervoor naar gaan (en dan naar actueel bij Robeco ) of naar (vandaar kun je een groot aantal adressen kiezen). Je kunt natuurlijk via een zoekmachine werken, bijvoorbeeld Schrijf over je bevindingen een beschouwing van circa 150 woorden. Ook in 2004 blijft het Amerikaanse overheidsbeleid sterk stimulerend. In november 2004 zijn er in de Verenigde Staten presidentsverkiezingen. President Bush wil herkozen worden en zal er alles aan doen zo veel mogelijk economische groei te bewerkstelligen. Lesbrief De recessie voorbij 9

10 Ook dit jaar profiteren Amerikaanse consumenten nog van belastingverlaging. Fedvoorzitter Greenspan heeft aangekondigd dat de korte rente voorlopig nog laag zal blijven. 12 Welke middelen heeft de Fed om de rente laag te houden? Door de hoogblijvende groei in de Verenigde Staten en de lage groei elders is het handelstekort tot recordhoogte gestegen. Het handelstekort is nu ruim 5% van het BBP (= BNP + door niet-ingezetenen verdiend inkomen door ingezetenen in het buitenland verdiend inkomen). 13 Wat wordt hier verstaan onder het handelstekort? 14 Wat betekent de afkorting BNP en wat houdt dit in? De belastingverlaging, de oorlog tegen het terrorisme en de recessie hebben het begrotingstekort sterk omhooggedreven. De Democraten staan in het algemeen meer aan de linkerzijde van het politieke spectrum in de Verenigde Staten dan de Republikeinen. Lesbrief De recessie voorbij 10

11 15 Wanneer je het links-rechtsschema uit de Nederlandse economische politiek toepast op de Amerikaanse politiek, wat valt je dan op? De onevenwichtigheden van de twin deficits vormen de grootste bedreiging voor het mondiale herstel. 16 Wat wordt hier bedoeld met twin deficits? 17 Waarom vormen deze onevenwichtigheden de grootste bedreiging voor het mondiale herstel? Lesbrief De recessie voorbij 11

12 Verwacht moet worden dat de dollar in 2004 verder zal depreciëren. 18 Wat wordt verstaan onder depreciëren? 19 Waarom verwacht men een verdere depreciatie? 20 Wat is de koers van de dollar ten opzichte van de euro nu? Is er sprake van een dalende tendens, een stijgende of van stabilisatie? Verdiepingsopdracht 2 Verdeel de klas in drie groepen. Eén groep vormt de Republikeinen, één de Democraten en één bestaat uit de vertegenwoordigers van de media. In november zal de strijd om het Amerikaanse presidentschap gaan tussen de Republikein George Bush en de Democraat John Kerry. De Democraten veroordelen het economisch beleid van Bush. Zij vinden dat de belastingverlagingen te veel de rijkste Amerikanen ten goede komen, de overheidsfinanciën uit evenwicht zijn en dat er te weinig nieuwe banen bij gekomen zijn. Organiseer een debat tussen twee leerlingen die respectievelijk Bush en Kerry spelen. Onderwerp van het debat is het economisch beleid dat de kandidaten voorstaan. Bereid het debat in de groepen voor. Geef de kandidaten informatie om hun argumenten kracht bij te zetten. De vertegenwoordigers van de pers bedenken kritische vragen voor de kandidaten. Er worden drie journalisten aangewezen, die afwisselend de kandidaten vragen stellen. De andere kandidaat mag hierop ingaan. Er wordt ook een gespreksleider benoemd die de gang van zaken bewaakt, zodat beide kandidaten evenveel aan het woord komen. Voor het debat wordt er een stemming onder de toehoorders gehouden wie zij steunen. Na het debat wordt er weer een stemming gehouden om te zien of er een verandering in de voorkeuren is opgetreden. Let bij het toekennen van je stem in de tweede ronde op de kracht van de argumenten van de twee kandidaten. Lesbrief De recessie voorbij 12

13 3 De Europese Economie De laatste jaren neemt het handelsbalanstekort van de Verenigde Staten toe. In 2004 bedraagt het ruim 5% van het BBP (bruto binnenlands product) van de Verenigde Staten. 1 Duidt dit handelsbalanstekort van de Verenigde Staten op een grote groei in de Verenigde Staten en een lagere groei in bijvoorbeeld Europa of juist op een grote groei in Europa en een lagere groei in de Verenigde Staten? Licht het antwoord toe. 2 Wat is het gevolg van het handelsbalanstekort van de Verenigde Staten voor de koers van de euro uitgedrukt in dollars en wat zijn hiervan de gevolgen voor Europa? Bekijk de volgende tabellen. Lesbrief De recessie voorbij 13

14 3 Vergelijk de groei van het arbeidspotentieel van Europa met de rest van de wereld en geef je oordeel. 4 Noem een land dat naar jouw mening in het bijzonder verantwoordelijk is voor de groei van het arbeidspotentieel van de wereld in de jaren Welke conclusie kun je trekken uit de tabel over de arbeidsparticipatie in de leeftijdsgroep jaar in 2000 in de Verenigde Staten en Europa en welk beleid voert de Nederlandse regering ten aanzien hiervan? Lesbrief De recessie voorbij 14

15 6 Wat is jouw conclusie met betrekking tot het aantal uren dat een Europese arbeider werkt? De grondstofprijzen stijgen de laatste jaren sterk. 7 Wat is hiervan het gevolg voor de Europese industrie? Licht je antwoord toe. 8 Zijn de hiervoor gegeven ontwikkelingen indicatoren voor de conjuncturele situatie of voor de structurele situatie van Europa? Licht je antwoord toe. Verdiepingsopdracht Op 1 mei is de Europese Unie uitgebreid met tien lidstaten uit Oost-Europa. Verwerk in een beschouwing van 150 woorden een aantal conjuncturele en structurele gevolgen hiervan voor het bedrijfsleven voor landen als Nederland. Raadpleeg voor de beantwoording van deze vraag kranten, tijdschriften en internet. Lesbrief De recessie voorbij 15

16 4 Beurzen Voor de beantwoording van de vragen 2, 3, 4 en 6 heb je internet nodig. Terugkijkend op 2003 kunnen we vaststellen dat de eerste drie maanden uiterst beroerd waren voor de Europese aandelenmarkten, vooral de Nederlandse, maar dat daarna een herstelbeweging heeft plaatsgevonden die gedurende de rest van het jaar is doorgezet. Met name voor de Dow Jones Euro Stoxx 50-index zijn de vooruitzichten voor 2004 licht hoopgevend. De Dow Jones Euro Stoxx 50-index is een gewogen gemiddelde van de vijftig belangrijkste bedrijven in de Eurozone gemeten naar marktkapitaal en vrij verhandelbare aandelen. Het belang van deze Europese maatstaf of benchmark groeit terwijl voor beleggers lokale landenindices, zoals de Duitse Dax, Franse CAC-40, de Londense FTSE en de Nederlandse AEX, enigszins aan belang inboeten. 1 Leg uit waarom beleggers hun blik meer zullen gaan richten op een Europese index als de Dow Jones Euro Stoxx 50-index en minder op lokale landen-indices. 2 Zoek op internet tien grote Europese ondernemingen die deel uitmaken van de Dow Jones Euro Stoxx 50-index. In 2003 zijn de koersen van aandelen in de Verenigde Staten harder gestegen dan in Europa en Japan. De Nasdaq, de Amerikaanse index van technologiefondsen, deed het daarbij beter dan de Dow Jones, de index van de 30 belangrijkste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Terwijl het conjuncturele herstel in Europa nu pas wordt verwacht, is in de Verenigde Staten al twee jaar sprake van een krachtige opleving. De Amerikaanse economie heeft zich eerder en beter hersteld van de op de (internet)zeepbel volgende inzinking in 2001 en 2002 dan het eurogebied, waar groei moeizaam was of zoals in Nederland afwezig bleef. Terwijl in Amerika het economisch herstel al goeddeels in de aandelenkoersen verwerkt zit, is dat in Europa (nog) niet het geval. De kans bestaat dat de Europese beurzen, zoals Euronext en de London Stock Exchange, dit jaar gaan vooruitlopen op aankomend herstel in de eurolanden. Als de belegger oordeelt dat de Europese Unie klaar is om tien nieuwe leden naar behoren op te vangen en tevens van mening is dat die nieuwe lidstaten klaar zijn voor toetreding, hoeft herstel op de Europese beurzen niet langer op zich te laten wachten. 3 Zoek op internet de ondernemingen die deel uitmaken van de Dow Jones. 4 Zoek op internet de namen van vijf ondernemingen die deel uitmaken van de Nasdaq. 5 Geef een reden waarom een Nederlandse belegger meer voordeel zou kunnen zien in het kopen van Europese aandelen dan van Amerikaanse aandelen. Wanneer beleggers nadenken over waar ze in 2004 met hun geld heen moeten, is er niettemin een goede kans dat het antwoord Amerika is. De Amerikaanse productiviteit neemt sterk toe, de Europese niet. Voor het eerst sinds drie jaar nam in maart 2004 het aantal banen in de Verenigde Staten toe. De Amerikaanse beurzen schoten omhoog, aangezien het ontbreken van groei van de werkgelegenheid zo ongeveer het enige was dat aan het herstel van de Amerikaanse economie ontbrak. 6 Wat was de reden dat tot voor kort in de Verenigde Staten sprake was van economische groei zonder dat de werkgelegenheid toenam? Lesbrief De recessie voorbij 16

17 De angst voor een te zwakke Amerikaanse economie is nu omgeslagen in angst voor een te snel herstel. Waar de markt zich eerder druk maakte over de vraag of de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten voldoende zou aantrekken om de Amerikaan zorgeloos te laten doorwinkelen, maken beleggers zich nu juist weer zorgen over de positieve macro-economische cijfers van de afgelopen weken. Het moet wel goed gaan maar niet te goed, want dan neemt het inflatiegevaar toe en wordt de Amerikaanse centrale bank gedwongen de rente te verhogen. Die rente bedraagt nu 1%, het laagste tarief sinds veertig jaar. En renteverhogingen zijn doorgaans slecht voor de aandelenkoersen, al was het alleen maar omdat daarmee de contante waarde van de toekomstige winstuitkeringen lager uitkomen. Stel dat iemand de komende tien jaar 5% jaarlijks dividend verwacht over ,- aandelen. Het bedrag dat hij nu zou krijgen als die reeks ontvangsten in één keer op dit moment zouden plaatsvinden, is 7.721,-. Bij 3% inflatie per jaar, is de reële waarde slechts 6.710,-. Naast deze onzekerheden over de economie wordt de onzekerheid op de financiële markten ook gevoed door de terreurdreiging die na de aanslag in Madrid in maart weer terug is in de hoofden van de beleggers. 7 Leg uit dat een uitbundige en maandenlang blijvende groei van de Amerikaanse werkgelegenheid bron van zorg is voor beleggers in de Verenigde Staten. 8 Noem vijf macro-economische cijfers die het koersverloop op de beurzen in de Verenigde Staten mede bepalen. 9 Leg uit dat de contante waarde van toekomstige winstuitkeringen lager uitkomt als de rente verhoogd wordt. 10 Leg uit waarom, afgezien van een lagere contante waarde van toekomstig dividend, een renteverhoging door Greenspan, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, meestal slecht uitpakt voor de aandelenkoersen. Verdiepingsopdracht Doordat de beleggers in Amerika juist meer rekening zijn gaan houden met een renteverhoging door de centrale bank, loopt de rentestand op staatsobligaties op, hetgeen automatisch doorwerkt in de rentetarieven die het bedrijfsleven moet betalen. Een hoger rendement op Amerikaanse staatsleningen kan aandelen op de wat langere termijn weer minder aantrekkelijk maken, maar het niveau van nu is met 4,15% nog laag. De markt voor Amerikaanse bedrijfsobligaties kan in 2004 verder omhoogklimmen zonder een bedreiging te gaan vormen voor de aandelenkoersen. Het rendement op bedrijfsobligaties kan verder omhooggaan door de sanering die de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden, toen beleggers massaal afscheid namen van obligaties (schuldpapieren) van bedrijven wier balansen verslechterd waren door het uiteenspatten van de zeepbel op de aandelenmarkt. 11 Leg uit wat er na een renteverhoging met de vraag naar oude obligaties gebeurt als er nieuwe obligaties op de markt komen. Obligatiebeleggers zowel in Amerika als in Europa hebben slechte herinneringen aan de fusie- en overnameactiviteiten aan het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw. Toen de beurshype voorbij was en de lucht uit de aandelenkoersen liep, keken zij tegen bedrijven aan met sterk verslechterde balansen en dito kredietwaardigheid. Fallen Angels zijn bedrijven die de voorbije tijd op de ladder Lesbrief De recessie voorbij 17

18 van de kredietbeoordelingen door Amerikaanse zakenbanken als Merill Lynch en JP Morgan van de bovenste treden zijn getuimeld, het predikaat investment grade zijn kwijtgeraakt en daardoor uit de portefeuille van institutionele beleggers zijn gegooid. JP Morgan voorspelt dat de verhouding tussen de nettoschulden en de beurswaarde van het gemiddelde bedrijf aan het einde van 2004 terug is op het niveau van 2001 (22%). Bij een eerder dieptepunt kwam de verhouding op 32% uit. Een afbouw van schulden door het bedrijfsleven, die zowel in Amerika als in Europa heeft plaatsgevonden, maakt Rising Stars weer mogelijk. Rising Stars zijn bedrijven die omhoog klimmen op de ladder van kredietbeoordeling, nadat ze de afgelopen jaren naar beneden zijn getuimeld. De Rising Stars zijn het spiegelbeeld van de Fallen Angels. Nu de kans toeneemt dat kredietbeoordelaars een aantal bedrijven weer toelaat in de hoogste kredietklasse, staan de obligaties van deze ondernemingen een koersstijging te wachten. 12 Leg uit wat de fusie- en overnamegolf aan het einde van de jaren negentig heeft betekend voor aandelen en bedrijfsobligaties. 13 Wat is de bedrijfseconomische benaming voor de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen? 14 Waarom zijn kredietbeoordelaars als Meryll Lynch en JP Morgan belangrijk voor de beurs? 15 Leg uit dat de verwachte stijging van sommige Amerikaanse bedrijfsobligaties geen bedreiging vormt voor de aandelenkoersen van diezelfde bedrijven. De leidende beurs van 2003, Nasdaq, heeft een goede maand januari 2004 achter de rug, maar de waarderingen van sommige IT-aandelen zijn erg hoog. 16 Zoek op internet uit welk fonds, dat deel uitmaakt van de Nasdaq, de afgelopen tien jaar werkelijk uitblonk in rendement. Lesbrief De recessie voorbij 18

19 17 Welke rol speelt de koers-winstverhouding bij het kopen van een aandeel? De Amsterdamse AEX presteerde van alle belangrijke aandelenbeurzen in 2003 het slechtst. De Nederlandse aandelenbeurs is sinds het voorjaar van 2000 sluipend ingestort. Plotseling waren de reserves van pensioenfondsen verdampt en moesten de pensioenpremies fors verhoogd worden. Gezinnen zagen de waarde van hun Nederlandse beleggingen ruimschoots halveren. Ineens bleken veel multinationals zich verslikt te hebben in hun buitenlandse avonturen: Getronics, Buhrmann, Lesbrief De recessie voorbij 19

20 Numico, Hagemeyer, KPN en, de moeder van alle teleurstellingen, Ahold. Vergeleken met buitenlandse bedrijven hebben Nederlandse multinationals in de tweede helft van de jaren negentig veel geïnvesteerd in de Verenigde Staten. De schade van teleurstellende overnames is daardoor verhoudingsgewijs hoog in Nederland. Ook tal van minder bekende bedrijven ontdekten eveneens dat zij te veel geïnvesteerd hadden in nieuwe productiemiddelen en personeel. Met enige vertraging zijn pijnlijke maatregelen genomen: afbouwen van schulden op de balans, reorganisaties, ontslagen en verplaatsing van productie uit Nederland. 18 Noem twee ontwikkelingen in de economie die de Nederlandse aandelen sinds het voorjaar van 2000 hebben doen kelderen. Dit alles heeft het vertrouwen van de belegger geschokt. Maar nog altijd grijpen Nederlandse ondernemingen waarvan de koersen sterk zijn teruggevallen, kansen met het oog op de toekomst. En die toekomst biedt, ook in het zwaarste weer, lichtpunten en mogelijkheden. In de nieuwe strategie van veel ondernemingen wordt rendement belangrijker dan omzetgroei. Aanwezigheid op nieuwe groeimarkten, zoals China, en het uitbesteden van productie naar lagelonenlanden, als Polen, Tsjechië en China, bieden menig AEX-aandeel op langere termijn weer het nodige perspectief. Sinds het dieptepunt van de AEX op 12 maart 2003, is de AEX tweederde gestegen. Op 19 februari 2004 was het hoogste niveau bereikt: 364,80 (maar de rek was er inmiddels wel uit). 19 In hoeverre kan de koers van aandelen van Nederlandse multinationale ondernemingen stijgen door de verdergaande globalisering? Lesbrief De recessie voorbij 20

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Jan Willem Joenje. Zeepbeleconomie

Jan Willem Joenje. Zeepbeleconomie Zeepbeleconomie Dit boekje bevat de persoonlijke visie van de auteur. Aan de inhoud ervan kan geen enkel recht worden ontleend. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade,

Nadere informatie

historisch 2004-2011lage rendement

historisch 2004-2011lage rendement De Sociaal Nederlandse Economische economie Trends 213 Achtergronden Werkloosheid bij het historisch 24-211lage rendement Stromen en duren op staatsobligaties Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het?

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het? Havo Economie 2008-2009 Inleiding In de komende hoofdstukken gaan we in op het verschijnsel conjunctuur (de economische situatie en de verandering daarin). Dit sluit aan bij de vorige module, want dat

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten Examentraining A6 1 Globalisering OPGAVE 1 Oman twijfelt aan dollar en dinar Een zestal olieproducerende Golfstaten, waaronder Oman, heeft in 1981 de Gulf Cooperation Council (GCC) opgericht. Twee jaar

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld Inflatie HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld 2 Inflatie Als je de kranten openslaat is er een behoorlijke kans dat bij de economische pagina's

Nadere informatie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie 1 4 pag Recht en krom Zeven rechtsgeleerden over aanpassingen van de wet 5 pag Olympische Spelen Gunstig voor een lokale economie of niet? 6 pag Macroklimaat wordt guur Economische groeivertraging in alle

Nadere informatie

Tijdschrift voor Openbare Financiën

Tijdschrift voor Openbare Financiën Tijdschrift voor Openbare Financiën Editie jaargang 40, 2008, nr. 1 ISSN 1875-8401 Inhoudsopgave 1 Gevolgen van de Amerikaanse kredietcrisis voor het economisch beleid L. Hoffman 1 2 Shooting from the

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 16 september 2003 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur oud programma economie Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur oud programma economie Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Is het tijd om te (gaan) beleggen??

Is het tijd om te (gaan) beleggen?? Is het tijd om te (gaan) beleggen?? De afgelopen weken konden we weer verschillende angstaanjagende berichten in de media lezen waarom u vooral nú niet zou moeten beleggen. Maar is dat nu wel zo. Wij lieten

Nadere informatie