Verdieping & Verbreding van emancipatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verdieping & Verbreding van emancipatie"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Verdieping & Verbreding van emancipatie

2 2012, Verandering, Vernieuwing en Voortzetting In 2012 werd Dona Daria benoemd tot Kenniscentrum Emancipatie. Een jaar van transitie en verandering. Maar ook een jaar waarbij de welbekende projecten en activiteiten van Dona Daria werden voortgezet, verder werden ontwikkeld en verbeterd. Daarnaast gingen we aan de slag met onze nieuwe functies. Hierbij presenteren wij een beknopt jaarverslag van Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria. Dit jaarverslag is onderverdeeld in vier velden, onze primaire functies te weten; Informatie- en adviesfunctie, Makelaarschap, Ondersteuning van deelgemeenten en instellingen en Agendering van emancipatie. Verder een overzicht van onze activiteiten onder de noemer Emancipatie Burger in de lift en overige projecten. De activiteiten die beschreven worden onder Emancipatie en de diverse functies zijn gefinancierd door de Gemeente Rotterdam. De projecten worden gefinancierd door diverse gemeenten en fondsen. Met dit verslag willen wij geïnteresseerden, onze achterban, beleidmakers en partnerorganisaties in vogelvlucht een beeld geven van ons werk in Verder geven we een vooruitblik op onze activiteiten in 2013, waar verdere verdieping en verbreding van emancipatie centraal staat. Communicatie In 2012 heeft Dona Daria geïnvesteerd in het vergroten van haar zichtbaarheid binnen de verschillende doelgroepen en netwerken. Het is immers van belang om vragen te inventariseren, signalen te verspreiden en kennis door te geven. Zowel in Rotterdam als daarbuiten. Door middel van een vernieuwde website en huisstijl, de inzet van Social Media en zichtbaarheid tijdens diverse evenementen zijn belangrijke stappen gezet om de huidige doelgroepen en nieuwe doelgroepen beter te bereiken. Daarnaast bracht DonaDaria diverse publicaties en nieuwsbrieven (DonaDariaNieuws) uit. Bovendien besteedden verschillende media in 2012 aandacht aan DonaDaria, waaronder het AD Rotterdams Dagblad naar aanleiding van de Stand Vrouwen en Haven, tijdens de Wereldhavendagen. In 2013 zal er verder worden ingezet om het bereik en zichtbaarheid van Dona Daria te vergroten. DonaDariaNieuws Dona Daria heeft een nieuwsbrief ontwikkeld die gericht is op kennisvergroting van thema s, een platform biedt voor andere instellingen en de discussie over emancipatievraagstukken stimuleert. In 2012 verschenen nieuwsbrieven met de volgende titels: Emancipatie = Zelfredzaamheid, gendergelijkheid en sociale mobiliteit Haar Talent, Haar Kracht Vaders in de opvoeding Aan de slag met Full Engagement Gendergelijkheid Vrouwen en techniek: een combinatie met ongekende mogelijkheden Vrijwilligerswerk versus betaald werk Opvoeden? Jong geleerd... Huiselijk geweld: houd het op de agenda Active aging, spannende geschiedenis en dromen Oplage per titel : 1500 Overige producten en publicaties Adviesrapport en beleidsbrief Tegenprestatie op maat biedt kansen Factsheet Sociale mobiliteit Factsheet Vrouw & haven Film Vrouw & Haven Publicatie Active aging: 25 portretten van Rotterdamse vrouwen van 55 jaar en ouder Kennisbank i.s.m. Radar, RotterdamV en het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Flyer Praten over seksualiteit. Tien tips voor ouders DonaDaria Nieuws in beeld

3 Bereik in Cijfers Informatie & advies 117 adviezen Ondersteuning deelgemeenten en instellingen 105 ondersteunde organisaties d.m.v. advies, training en coaching on the job Aantal deelgemeenten: 9 Aantal Clusters/diensten gemeente Rotterdam: 3 Makelaarschap Advies Tegenprestatie op maat biedt kansen i.s.m. 61 organisaties, 183 deelnemers werkconferenties en 92 respondenten. Emancipatie op de Rotterdamse agenda Diverse evenementen o.a. Internationale vrouwendag en Vrouw & Haven tijdens de Wereldhavendagen. Meetbaar bereik: 456 deelnemers Meidensalons 8 bijeenkomsten met 307 deelnemers Emancipatie cursussen en themabijeenkomsten Aantal deelnemers: 626 Train de trainer Participatiepaspoort Aantal deelnemers: 43 Projecten Totale bereik: 313 deelnemers Dona Daria maakte in 2012 onderdeel uit van de volgende netwerken Rotterdamse Kenniscentra overleg Dona Daria, RKD, RotterdamV en Radar BOSSR Branche Organisatie voor de Sociale Sector Dag van de Dialoog Werkgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling- GGD Rotterdam Rijnmond Vrouwenplatform Delfshaven en Feijenoord Multidisciplinair Netwerk Nazorg Besneden Vrouwen Klaar voor een Kind GGD Rotterdam Rijnmond en Erasmus MC Valorisatiecommissie Consanguiniteit Marokkaanse en Turkse Nederlanders VU en VUmc Vaderwerkgroep Delfshaven Wervingscampagne moslimpleegouders Kinderpostzegels Nederland Expertiseteam Eigenkracht Lize overlegpartner Rijksoverheid Zuid-Europese gemeenschappen Rotterdamse Sociale Alliantie Policy Advocacy Network - Open Society Foundation De activiteiten van Dona Daria vonden in 2012 plaats in Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, landelijk en Europees. Emancipatie Onder emancipatie verstaan wij het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen, maatschappelijke en economische participatie, genderbewust opvoeden en het wegwerken van intolerantie jegens andersdenkenden. Voor mannen, vrouwen, jong en ouder. Emancipatie vindt plaats op verschillende niveaus: het niveau van het individu, de nabije omgeving van dat individu Informatie- en Advies Allerlei maatschappelijke organisaties, (deel) gemeenten en burgers kunnen bij Dona Daria terecht voor advies en informatie over emancipatie onderwerpen. Ook ongevraagd publiceren wij adviezen die een bijdrage kunnen leveren aan het emancipatieproces. We organiseren o.a. expertmeetings en conferenties met proffessionals en beleidsmakers over actuele maatschappelijke onderwerpen. Hieronder een paar voorbeelden. (gemeenschappen) en de samenleving. Dona Daria ondersteunt emancipatieprocessen op alle drie die niveaus. En pakt iedere aanleiding aan om emancipatie op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten. Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria opereert vanuit de functies: Informatie- en advies, Makelaarschap, Ondersteuning van deelgemeenten en instellingen en Agendering van emancipatie. Daarnaast ontwikkelt Dona Daria projecten en activiteiten binnen het kader Emancipatie Burger in de lift Rotterdam. Hierin komt de nadere uitwerking van de definitie van verborgen vrouwen aan de orde, inzicht in de diverse categorieën verborgen vrouwen en een oproep tot inzet op beperking van risicofactoren. Conferentie Stille dilemma s van jongeren met een niet-westerse achtergrond, mythes rond maagdelijkheid Dona Daria heeft geadviseerd in de voorbereiding van de conferentie en heeft een bijdrage geleverd in het discussiepanel als deskundige met betrekking tot het bespreken van het taboe van seksualiteit tussen ouders en kinderen. Advies Leerwerktraject Vrouwen in de haven Dona Daria heeft Reïntegratiebureau Potenco geadviseerd bij de ontwikkeling van hun idee om een leerwerktraject voor vrouwen in de haven te starten. Advies Realisatie aanpak Verborgen vrouwen Naar aanleiding van de motie Realisatie aanpak verborgen vrouwen heeft Dona Daria een advies geschreven voor de Gemeente Joke Dekker, Beleidsmedewerker Deelgemeente IJsselmonde Dona Daria heeft ons geadviseerd rondom de organisatie van een emancipatieconferentie. Het aanbod sloot goed aan bij onze vraag. Dona Daria kwam niet alleen met een inhoudelijk goed verhaal, maar dacht tevens mee in het proces. Dat maakte de samenwerking prettig.

4 Coaching on the job Bij coaching on the job wordt een vrijwilliger of professional onder begeleiding geleerd om in zijn of haar groep moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken, denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale controle en zelfredzaamheid. Er wordt gebruik gemaakt van een door Dona Daria ontwikkeld handboek waarmee vrijwilligers en professionals zelf met de thema s aan de slag kunnen. Edite Oliveira, Stichting Portuverde over coaching on the job (omgaan met spanningen voor Kaapverdiaanse en Portugese ouderen) Ik ben heel blij met de coaching die ik krijg van Dona Daria. Mijn coach is erg betrokken, legt alles duidelijk uit en heeft veel geduld. Ook betrekt ze mij en mijn achterban actief bij andere activiteiten van Dona Daria. Daar leer ik veel van! Train de Trainer Het project Train de Trainer is gericht op professionals en vrijwilligers die met ouders werken, zoals oudercontactpersonen, leerkrachten, maatschappelijk werkers en hulpverleners. In 2012 hebben we de onderwerpen genderbewust opvoeden en loverboys behandeld. Internationale vrouwendag Haar talent, haar kracht. Conny Janssen Danst opent de stedelijke bijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis Rotterdam. Ondersteuning deelgemeenten en lokale organisaties In het afgelopen jaar brachten we de infrastructuur van instellingen, organisaties en voorzieningen in de diverse deelgemeenten verder in kaart. Met als doel de emancipatiedoelstellingen op zowel individueel als groeps- en deelgemeentelijk niveau optimaal te kunnen bereiken. We brengen de diverse partijen in contact met elkaar en trainen sleutelfiguren en professionals bij de toepassing van verschillende methodieken. Vrouwenplatform Feijenoord In de deelgemeente Feijenoord bestond al langere tijd bij zowel de deelraad als bij vrouwen- en welzijnsorganisaties de behoefte aan een vrouwenplatform. Dona Daria heeft een adviesnota uitgebracht en heeft actief deelgenomen aan het realisatieproces samen met de diverse partijen. Sinds 2013 functioneert het Vrouwenplatform zelfstandig en neemt Dona Daria een adviserende rol in. Kenniskring Curaçaose gemeenschap Dona Daria heeft het proces van de kenniskringen vanuit emancipatoir perspectief geadviseerd en zal in samenwerking met Progres en het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit zorg dragen voor de verdere ontwikkeling van de kenniskringen in 2013 en de borging hiervan in Gemeente Rotterdam, directie Veilig heeft de ontwikkeling van kenniskringen binnen de Curaçaose gemeenschap gefaciliteerd. Kansrijk emancipatieklimaat Kralingen-Crooswijk: Advies waarborging activiteiten vrouwengroepen Dona Daria heeft meegewerkt aan een inventarisatie onder vrouwengroepen bij zelforganisaties. Centraal stond de vraag hoe vrouwengroepen in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk hun activiteiten kunnen continueren en welke ondersteuning daarvoor minimaal nodig is vanuit de deelgemeente en/of professionele organisaties in het maatschappelijk veld. Resultaat is inzicht in de diverse vrouwengroepen, de activiteiten en behoefte aan ondersteuning. Aanbesteding Zorg en Welzijn: Vrouwen laat je horen! Op 18 oktober is er in samenwerking met de sleutelfiguren van de vrouwengroepen in deelgemeente Centrum een bijeenkomst georganiseerd met als doel aanbevelingen te formuleren richting de nieuwe partijen Radar en Kwadraat. De uitkomsten zijn gebundeld in het adviesrapport en bevat aanbevelingen over de samenwerking en behoeften in de beleidsterreinen Sociale participatie, Talentontwikkeling en Zorg en hulpverlening. Marit van der Riet, Portefeuillehouder Participatie, Integratie en Emancipatie Deelgemeente Feijenoord Emancipatie is een belangrijk onderwerp in onze deelgemeente. Dona Daria heeft goed zicht op de situatie in de deelgemeente en biedt ons adequate ondersteuning. Dona Daria stimuleert onderlinge samenwerking tussen organisaties die met emancipatie bezig zijn. Cedric Krolis, Jan- Piet Hoogenhout, Marjan Verveda en Margaret Chotowski tijdens de werkconferentie Kracht en talent in de bijstand M/V.

5 Makelaarschap We bieden een stadsbrede klankbord emancipatie waarin professionals en beleidsmakers vanuit verschillende disciplines hun aanpak bespreken. Met als doel de gemeenschappelijke boodschap te verduidelijken. Tegenprestatie op maat biedt kansen Vanuit emancipatoir perspectief is de tegenprestatie voor cliënten van de dienst Werk en Inkomen onder de loep gelegd. Er zijn meerdere aanbevelingen geformuleerd op het niveau van vrijwilligersorganisaties, de dienst Werk en Inkomen en de cliënten zelf. Belangrijk is om een keten van organisaties te realiseren die in samenwerking met de gemeente Rotterdam zich inzetten om cliënten te ondersteunen bij het vervullen van hun maatschappelijke inspanning. Samenwerking, afstemming, duidelijke informatievoorziening vanuit de dienst Werk en Inkomen, aandacht voor competenties, verschillen tussen mannen en vrouwen, taal en mantelzorg zijn daarin belangrijke aandachtspunten. Emancipatie op de agenda Emancipatie prominent op de politieke en maatschappelijke agenda. Dat is ons doel en we grijpen iedere aanleiding aan om dit realiseren. Werkconferentie Matching voor succes Cocky Ruitenberg, Coördinator Lokaal Team Huiselijk Geweld GGD Rotterdam-Rijnmond Dona Daria heeft mij geadviseerd omtrent operationalisering van mijn boek Spotlight op huiselijk geweld. Het zijn kleurrijke dames die verbindingen leggen tussen wetenschap, kennis en ondernemende creatievelingen met allemaal hetzelfde doel: De wereld een stukje beter maken! Zodoende werd ik geïntroduceerd in een heel nieuw netwerk, waar ik mij meteen thuis voelde. Publiekscampagne Week zonder geweld Er is een laagdrempelige publiekscampagne georganiseerd met posters en kaarten om het thema huiselijk geweld op de agenda te plaatsen en bekendheid te geven aan het advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG) van de gemeente Rotterdam. Tevens is er een expertmeeting georganiseerd over de toegankelijkheid en bekendheid van het ASHG. Onze partners waren Arosa en GGD Rotterdam-Rijnmond. We redden ons wel! Een debat tweeluik In november organiseerde de vier Rotterdamse Kenniscentra, Dona Daria, RADAR, RotterdamV en Diversiteit een debat tweeluik met als onderwerp: hoe staan we er op dit moment voor in de doe-hetzelfmaatschappij? Het eerste deel richtte zich op Denken over de doe-het-zelf-maatschappij en in deel 2 lag de nadruk op We gaan het zelf doen!, waarbij tijdens interactieve brainstormsessies ideeën naar voren kwamen voor een maatschappij waarbij burgers de taken van de (deel)gemeenten overnemen. In korte tijd is er kennisgemaakt met verschillende creatieve methoden waarmee je een nieuwe situatie kunt aanpakken. Het proces is in gang gezet. Team Dona Daria op de stand Vrouw & Haven tijdens de Wereldhavendagen. Internationale Vrouwendag 2012: Haar talent, haar kracht Internationale Vrouwendag 2012 stond in het teken van talenten van hoog én laag opgeleide vrouwen. Iedereen heeft talenten, maar is hier niet altijd bewust van. Diverse vrouwennetwerken van zowel zelforganisaties als van zakelijke vrouwengroepen werden aan elkaar verbonden. Vrouw&Haven op de Wereldhavendagen Voor de Wereldhavendagen realiseerde Dona Daria de stand Vrouw&Haven. Drie dagen lang stonden we met een stand om bezoekers bewust te maken van het thema vrouwen en haven. Er is een enquête gehouden onder 200 respondenten. De uitkomsten hiervan zijn gebundeld in de factsheet Vrouw&Haven. Partners hierin waren de Gemeente Rotterdam, Finance for Women, World Wide Women, Female Factor, WomenINC., Tehcnika10 en VHTO. Meidensalons Ook in 2012 organiseerde Dona Daria tal van meidensalons voor meiden in de leeftijd van jaar. Het zijn wijkgerichte bijeenkomsten waarbij verschillende thema s worden behandeld. Te denken valt aan seksualiteit, partnerkeuze en huwelijksdwang, beroepskeuze, sociale vaardigheden en Loverboys. Hierbij werden 307 jongeren bereikt. We hebben hierbij samenwerkt met diverse zelforganisaties, Project014, het Zadkine College en het Albeda College. Cursussen en themabijeenkomsten in de wijken Het afgelopen jaar zijn verschillende cursussen en themabijeenkomsten uitgevoerd binnen het kader emancipatie en non-formele educatie. Een aantal voorbeelden uit ons aanbod: Aan de slag met je talenten, Omgaan met spanning, Sociale vaardigheden, Seksualiteit en gendergeliijkheid, Zelfredzaamheid en Gezonde leefstijl en Preconceptiezorg. In de cursussen worden verschillende methodieken gehanteerd. Centraal staat het stimuleren van een bewustwordingsproces. We hebben hiermee 628 personen bereikt in de deelgemeenten IJsselmonde, Feijenoord, Delfshaven, Kralingen-Crooswijk, Hoogvliet, Centrum, Charlois en Noord. Ook hier werkten we samen met diverse zelforganisaties, buurthuizen, scholen en religieuze organisaties.

6 Projecten We hebben projecten ontwikkeld die gericht zijn op bewustwording en bespreekbaar maken van taboeonderwerpen, de ontwikkeling van vaardigheden en participatie aan de samenleving. We werken hierbij samen met diverse partners. Participatiepaspoort De methodiek van het Participatiepaspoort biedt welzijnsinstellingen en organisaties in de wijk een instrument om op gestandaardiseerde wijze een volledig en overzichtelijk beeld te krijgen van de behoefte aan ondersteuning die vrouwen hebben. In 2012 is deze methodiek uitgerold in de deelgemeenten Charlois, Feijenoord, Delfshaven en Noord. In 2013 vinden er nog miniconferenties in vier deelgemeenten plaats, een stedelijke expertmeeting en eerstelijns cursussen voor vrouwen. Financiering: Gemeente Rotterdam Looptijd: Vadercentrum Delfshaven 15 januari 2012 vond de officiële openingsbijeenkomst van het vadercentrum plaats. In de loop van het jaar werden de Trainingen Omgaan met Pubers en Opvoeding gegeven. Daarnaast werden er in de week van de vader april, een themabijeenkomst: Rol van de vader in de opvoeding en een vadervoetbaltoernooi georganiseerd. Verder werd de activiteit Vogelhuisjes bouwen met vaders en kinderen opgezet en georganiseerd. Financiering: Oranjefonds Looptijd: Antilliaanse Meiden aan de Slag en themabijeenkomsten ouderbetrokkenheid - Schiedam Meiden aan de slag is een trainingspakket gericht op de weerbaarheid van meiden. In 2012 is de training uit 2011 uitgebreid met meerdere groepen Antilliaanse meiden. We hebben de gemeente Schiedam geadviseerd en begeleid bij een aanbod voor ouders. Ook de uitvoering viel onder Dona Daria. We werkten hierbij samen met diverse scholen en stichting EPAH. Financiering: Gemeente Schiedam Looptijd: 2012 Praat en doe mee! Seksualiteit is tussen ouder en kind vaak moeilijk bespreekbaar. Uitdaging in dit project is om ouders en jongeren met elkaar in gesprek te laten gaan over dit onderwerp. Met de in 2011 ontwikkelde methodiek Praat en doe mee heeft Dona Daria de cursus Praat en doe mee! voortgezet. Daarnaast is de Flyer Praten over seksualiteit ontwikkeld. Deze is breed verspreid binnen ons netwerk. Een vervolg hierop is de DonaDariaNieuws editie februari 2013 Seksuele voorlichting. Meer dan praten over bloot. Financiering: SKAN fonds en fonds DBL Looptijd: Oud en wijs genoeg?! Met het project Oud en wijs genoeg?! hebben we in de afgelopen anderhalf jaar oudere migrantenvrouwen ondersteund in het proces om zich voor te bereiden op hun oude dag. In het spanningsveld van kracht en kwetsbaarheid, en rekening houdend met de diversiteit tussen de verschillende groeperingen, wilden we de deelnemers activeren om na te denken over later, keuzemogelijkheden te bedenken en te onderzoeken, en handelingsperspectieven te ontwikkelen. In 2013 vindt er nazorg plaats voor de vrouwen die hebben deelgenomen en wordt het project afgerond met een expertmeeting en een publicatie. Partner: NOOM (netwerk van organisaties van oudere migranten) Financiering: VSB-fonds, Sint Laurens fonds en Fonds DBL. Looptijd: Yvonne Heygele, projectontwikkelaar/adviseur NOOM over de samenwerking in het kader van het project Oud en wijs genoeg?! Ik heb groot respect voor de deskundigheid, affiniteit en het geduld waarmee de medewerkers van Dona Daria het gesprek zijn aangegaan met oudere vrouwen en hun dochters over hun oude dag in Nederland. Bijzonder vind ik ook de volhardendheid waarmee zij vrouwen die normaliter niet participeren in activiteiten hebben gemobiliseerd voor dit project. Een deelnemer tijdens een gesprek over oud worden: Later zou ik wel in een verzorgingshuis willen wonen. Mijn man wil daar niets van weten. Hij denkt: zij zorgt wel voor mij. Ambassadrices Ouderschap begint eerder dan je denkt! Naar aanleiding van de cursus Ouderschap begint eerder dan je denkt! is het project Ambassadrices Ouderschap begint eerder dan je denkt! ontwikkeld. Het is een verbreding, verdieping en gebiedsgericht vervolg. Op deze manier kunnen signalen eerder worden opgepikt en kunnen resultaten geborgd worden. In december 2012 is gestart met informatiebijeenkomsten en werving. De doelstelling is om in de deelgemeenten Feijenoord en Delfshaven 20 vrouwen op te leiden tot ambassadrice. De training van de ambassadrices vindt in 2013 plaats. In 2014 verschijnt er een methodiekbeschrijving en een expertmeeting over het project. Partners: GGD Rotterdam-Rijnmond (programma SWWG), Kracht van de vrouw en VEC Botu. Looptijd: december mei 2014 Financiering: stichting Kinderpostzegels, GGD Rotterdam-Rijnmond, Oranjefonds en deelgemeente Feijenoord. Diversiteit in Pleegzorg Doel van het project is om bewustwording te creëren onder ouders en hun omgeving over het belang van pleegzorg, het belang van een soortgelijke opvoedingsomgeving voor het uit huis geplaatste kind en het tekort aan pleegouders met diverse culturele achtergronden. Helaas komt het aanbod van pleegouders qua culturele achtergrond niet overeen met de kinderen die uit huis worden geplaatst. Stichting Kinderpostzegels heeft het initiatief genomen om een project te financieren om meer diversiteit in pleegzorgouders te realiseren. In de werkgroep namen meerdere (zelf)organisaties plaats, waaronder Dona Daria. In 2012 hebben er meerdere werkgroepbijeenkomsten plaatsgevonden. In 2013 vindt de training aan sleutelfiguren door Dona Daria plaats en de voorlichtingen door sleutelfiguren. Het project wordt afgesloten met een expertmeeting en een publicatie. Partners: o.a. PBR, Sonppcan, Trias Pedagogica, Attanmia, Flexus Jeugdplein, Spirit (pleegzorg Amsterdam) en De Rading (pleegzorg Utrecht) Financiering: stichting Kinderpostzegels Looptijd: Communicatietraining Moeders & dochters In opdracht van SPIOR heeft Dona Daria drie communicatietrainingen gegeven aan moeders en dochters. Deze training maakte onderdeel uit van het project Moeders & dochters van SPIOR, dat in het kader van de beleidsdoelstelling emancipatie in de gemeente Rotterdam is uitgevoerd. Partner en financiering: SPIOR

7 Werkconferentie Kracht en talent in de bijstand M/V, met op de eerste rij Gerda Nijssen en de sprekers Wethouder Louwes, Prof. dr. Marise Born en Simone Brummelhuis. De activiteiten en projecten van Dona Daria in 2012 zijn mogelijk gemaakt door:

8 Gerard Scholtenstraat SJ Rotterdam telefoon fax Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie, is hèt aanspreekpunt voor professionals, (deel-)gemeenten, zelforganisaties, vrijwilligers en geïnteresseerden die zich bezighouden met onderwerpen rond emancipatie. De nadruk van ons werk ligt op de overdracht van onze expertise aan iedereen die werkt met groepen vrouwen, mannen en jongeren. Maar we richten we ons ook nadrukkelijk op het versterken van het netwerk van organisaties, in Rotterdam en daarbuiten, die zich met emancipatie bezighouden en wij zorgen ervoor dat emancipatie op de politieke agenda blijft. Van oudsher organiseren wij ook projecten en workshops voor vrouwen, mannen en jongeren die stappen willen zetten in hun emancipatieproces. Empowerment staat hierbij centraal. Voor meer informatie zie: of neem contact met ons op.

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies Preventie van Schadelijke Traditionele Praktijken vanuit breder perspectief SONPPCAN Juni 2013 Wie was Caraweelo (Araweelo)? Volgens de overlevering

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) M.m.v. Elena

Nadere informatie

Rita Naloop, voorzitter Tiye International

Rita Naloop, voorzitter Tiye International Nooit de vuile was buiten hangen en dus niet praten over het geweld dat je wordt aangedaan. Schaamte omdat je zichtbaar mishandeld bent. Vrijwel iedereen is opgevoed met taboes die verhinderen dat vrouwen

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Verborgen vrouwen: een vergeten groep

Verborgen vrouwen: een vergeten groep Verborgen vrouwen: een vergeten groep Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam) 14 Oktober 2013 Shirin Musa

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument

Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument Inventarisatie Methodieken Huiselijk Geweld werkdocument TransAct, in samenwerking met NIZW Jeugd september 2004 Voorwoord Deze inventarisatie heeft de status werkdocument gekregen. Dit moet in de meest

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Stichting Ayasofya. Lokale schakel voor maatschappelijke participatie. Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff.

Stichting Ayasofya. Lokale schakel voor maatschappelijke participatie. Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff. Stichting Ayasofya Lokale schakel voor maatschappelijke participatie Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff November 2006 Inhoud 1 Inleiding en onderzoeksopzet 5 2 Delfshaven

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie