Gids beleggingsdepots van a.s.r.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids beleggingsdepots van a.s.r."

Transcriptie

1 Gids beleggingsdepots van a.s.r.

2 Gids depots Noot: uiteraard proberen wij zo duidelijk, uitgebreid en oprecht mogelijk in deze gids uiteen te zetten, hoe (de diverse onderdelen van) onze producten zijn opgebouwd en wat de betekenis is en de mogelijkheden zijn. Nochtans verklaren wij uitdrukkelijk, dat de inhoud van deze gids slechts een handleiding kan zijn. De interpretatie van de mogelijkheden binnen de beleggingsverzekeringen van a.s.r. is voorbehouden aan de directie van ASR Levensverzekering N.V. en bij die interpretatie zijn de polisvoorwaarden, zoals die een onlosmakelijk onderdeel van elke beleggingsverzekering zijn, bepalend. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ASR Levensverzekering N.V. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912, Het besluit van 20 juni 1974, Strafwetboek 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Strafwetboek 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van (een) Gedeelte(en) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot ASR Levensverzekering N.V. te wenden. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, by print, photo-print, microfilm or any other means without written permission from ASR Levensverzekering N.V. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan ASR Levensverzekering N.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Uitgave april

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Organisatiestructuur 5 Beleggingsfilosofie 6 Doelstelling fondsen 6 Risicoprofiel 7 ASR Geldmarkt Depot Eurozone 10 ASR Obligatie Depot Eurozone 13 ASR Obligatie Depot Wereld 15 ASR Vastgoed Depot Europa 17 ASR Aandelen Depot Nederland 18 ASR Aandelen Depot Wereld 20 ASR Aandelen Depot Wereld ex Europa 23 ASR Aandelen Depot Europa 25 ASR Aandelen Depot Eurozone 27 ASR Aandelen Depot Noord-Amerika 28 ASR Aandelen Depot Japan 29 ASR Aandelen Depot Verre Oosten 30 ASR Aandelen Depot Duurzaam Wereld 31 ASR Mix Depot Wereld 33 ASR Mix Depot Eurozone 36 ASR Mix Depot Eurozone ASR Doelrendement Depot 41 BNP Paribas L1 en Parvest 44 Uitgifteprovisie en beheersprovisie 44 Depotkosten 45 Waarderingsgrondslagen 47 Fiscale aspecten 47 Koersinformatie 48 Overige informatie 49 Begrippenlijst 50 3

4 Inleiding Waarom deze gids? Elke (potentiële) belegger wordt een keer geconfronteerd met de vraag wanneer en waarin gelden het best kunnen worden belegd. De mogelijkheden zijn divers en het is dus niet eenvoudig om tot een juiste beslissing te komen. ASR Levensverzekering N.V. (hierna a.s.r. ) heeft een degelijk pakket aan beleggingsfondsen samengesteld. Met deze gids informeren wij u over de beleggingsdepots van a.s.r. Wat hebt u nu eigenlijk nodig om tot een goed doordachte keuze te komen bij het beleggen in fondsen (hierna depot van a.s.r. )? Allereerst moeten u en de beheerder van een depot van a.s.r. hetzelfde doel voor ogen hebben. Een relevante en consistente vergelijkingsmaatstaf, de zogenaamde benchmark, kan daarbij als concreet handvat dienen. Ten tweede zult u inzicht willen hebben in het risicoprofiel van de depots van a.s.r. omdat het te verwachten rendement natuurlijk nauw samenhangt met het te lopen risico. Ten vierde is de strategie die de depots van a.s.r. volgen om de gestelde doelen te realiseren van belang. Kenmerken van een aandelenfonds kunnen bijvoorbeeld zijn dat de beheerder conform benchmark, contrair of uitsluitend in groeiaandelen belegd. Het formuleren van het derivaten- en valutabeleid, securities lending, deposito s, callgeld en valuta behoort daar ook toe. Ten vijfde zult u inzicht willen hebben in de kostenstructuur van depots van a.s.r. van a.s.r. In vergelijking met andere aanbieders kan dit om substantiële verschillen gaan. Tot slot zult u de organisatie- en depotstructuur willen weten. De juridische aanduiding en fiscale behandeling van een depot van a.s.r. zullen u dan duidelijk moeten worden gemaakt. Als u belegt in de depots van a.s.r. dan zult u via de website geïnformeerd worden over de behaalde beleggingsresultaten. Op deze website vindt u ook overige beleggingsinformatie. Ten derde zult u de beheerders willen beoordelen op het behaalde beleggingsresultaat. Hiervoor moet u inzicht hebben in de beleggingshorizon van de depots van a.s.r. van a.s.r. ten opzichte van de benchmarks. 4

5 Organisatiestructuur Depots van a.s.r. en pools van a.s.r. De depots van a.s.r. participeren in de pools van a.s.r. De depots van a.s.r. en de pools van a.s.r. zijn effectenrekeningen en geldrekeningen voor gezamenlijke belegging met veranderlijk kapitaal, waarvan het juridisch eigendom berust bij ASR Levensverzekering N.V. Het vermogen van de depots van a.s.r. stroomt door naar de pools van a.s.r. In de pools wordt geld daadwerkelijk door de vermogensbeheerder belegd. De pools zijn in principe altijd voor 100% belegd in de onderliggende beleggingscategorieën. De in deze gids genoemde pools zijn uitsluitend toegankelijk voor de in deze gids genoemde depots van a.s.r. Financial Markets Financial Markets is het onderdeel dat het vermogen belegt van en voor a.s.r. en haar klanten. Dit doet zij in onder meer aandelen en vastrentende waarden. Daarnaast verzorgt zij de uitbesteding van vermogensbeheer aan externe vermogensbeheerders. Financial Markets stelt de voorwaarden en doel stellingen op die aan de uitvoer van het beleggingsbeleid worden gesteld en houdt toezicht op naleving hiervan. Uitvoering van het beleggingsbeleid ten behoeve van de depots van a.s.r. en pools van a.s.r. geschiedt door de beheerders. De vermogensbeheerder brengt verslag uit van het gevoerde beleid aan Financial Markets. Financial Markets stelt zich op de hoogte van de eco no mi sche ontwikkelingen en de kapitaal marktontwikkelingen. Zij kan zich daarbij terzijde laten staan door deskundigen. Bij de bepaling van het beleid baseert Financial Markets zich op de geldende (EG-)richtlijnen, de Wet op het financieel toezicht (Wft), de fiscale wetgeving en andere wet- en regelgeving aangaande beleggingen van verzekeringsmaatschappijen. De vermogensbeheerder a.s.r. heeft BNP Paribas Investment Partners N.V. (hierna BNP PIP ) aangesteld als vermogensbeheerder van de depots van a.s.r. en pools van a.s.r. BNP PIP heeft een lange historie opgebouwd in het beheren van vermogens voor institutionele en particuliere klanten. De wortels van de onderneming gaan terug tot 1720, toen Bank Mees & Hope werd opgericht. BNP PIP is de handelsnaam van de wereldwijd opererende vermogensbeheerorganisatie van BNP Paribas. De vermogensbeheerorganisatie biedt een breed spectrum aan beleggingsmogelijkheden en heeft onder meer vestigingen (investment centers) in Brussel, Parijs, Amsterdam, Luxemburg, Londen, Boston en Tokio. De custodian ABN AMRO Bank N.V. is benoemd tot custodian van de depots van a.s.r. en pools van a.s.r. Zij is onder andere belast met de bewaarneming van de effecten in de beleggingsportefeuilles van de pools van a.s.r. De aanbieder ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, Archimedeslaan 10, 3584 BA, is aanbieder van de depots van a.s.r.. 5

6 Beleggingsfilosofie BNP PIP is een actieve vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder is ervan overtuigd dat fundamentele analyse, met gebruik van intern onderzoek en kwantitatieve instrumenten, de beste garantie is om consistent goede resultaten op langere termijn te behalen. De vermogensbeheerder richt zich daarbij op een evenwichtige opbouw van de portefeuilles van de onderliggende pools van de depots van a.s.r. Belangrijke criteria bij de selectie van de kern van de portefeuilles kunnen zijn: kredietwaardigheid (ratings) van overheden en bedrijven, sectoren en bedrijven met een stabiele groei en winstontwikkeling, landen met politieke en economische stabiliteit en goede vooruitzichten op de lange termijn. De portefeuilles van de pools worden ingericht aan de hand van de beleggingsvisie en het beleid dat BNP PIP hanteert. Hierbij wordt gestreefd naar het toevoegen van waarde binnen een risicogecontroleerd beleggingsproces. Doelstelling depots van a.s.r. De beheerders van de depots van a.s.r. zullen, met uitzondering van de absolute return-fondsen, over een meetperiode van 60 maanden trachten beter te presteren dan de relevante benchmarks. De beheerders van de Doelrendement Depots van a.s.r. hebben als doelstelling het realiseren van een absoluut rendement op jaarbasis. Benchmarks In eerste instantie zal door de vermogensbeheerder voor de ASR Euro Obligatiepool en de ASR Wereld Obligatiepool gebruik worden gemaakt van de rating van Standard & Poor s (hierna: S&P). Als geen rating van S&P beschikbaar is zal gekozen worden voor de rating van Moody s. Als geen rating van zowel S&P als Moody s beschikbaar is zal gekozen worden voor de rating van Fitch. Ingeval geen rating van zowel S&P, Moody s of Fitch beschikbaar is zal de vermogensbeheerder naar eigen inzicht een rating toekennen. 6

7 De vermogensbeheerder hanteert de onderstaande tabel met ratingcategorieën en de daarbij behorende ratings. Rating categorie Houdt mede in de volgende ratings (zgn. rating notches ) S&P Moody s Fitch AAA AAA Aaa AAA AA AA+ AA AA- Aa1 Aa2 Aa3 AA+ AA AA- A A+ A A- A1 A2 A3 A+ A A- BBB BBB+ BBB BBB- Baa1 Baa2 Baa3 BBB+ BBB BBB- BB BB+ BB BB- Ba1 Ba2 Ba3 BB+ BB BB- B B+ B B- B1 B2 B3 B+ B B- CCC CCC+ CCC CCC- Caa1 Caa2 Caa3 CCC+ CCC CCC- CC CC Ca CC C C C C D D D D Risicoprofiel Aan het beleggen in effecten zijn financiële risico s verbonden. Verzekeringnemers die mogelijk willen gaan beleggen in de depots van a.s.r. wordt verzocht goede nota te nemen van het volgende: De waarde van de effecten waarin belegd wordt zal fluctueren, door deze koersfluctuaties zal ook de waarde van de depots van a.s.r. aan schommelingen onderhevig zijn. De koersfluctuaties zijn onder andere het gevolg van risico s van algemeen economische aard, waaronder valutaschommelingen ten opzichte van de euro. De vermogensbeheerder heeft de bevoegdheid valutatransacties te verrichten met behulp van termijntransacties of andere financiële instrumenten. Het beleid van de vermogensbeheerder is er mede op gericht om door zorgvuldige selectie en diversificatie het eventuele negatieve effect van koersfluctuaties op de waarde van de depots van a.s.r. zoveel mogelijk te beperken. Door te beleggen in diverse beleggingsinstrumenten, sectoren en landen wordt getracht voldoende diversificatie aan te brengen. 7

8 Wij adviseren u de Algemene Voorwaarden of de Handleiding van uw beleggingsverzekering, deze gids en de offerte (voorblad en financiële bijsluiter) zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. Ter bepaling van een beleggersprofiel raden wij u aan om de Profielpeiler in te vullen. Beleggingscategorie Depotnaam Beleggersprofiel Liquiditeiten ASR Geldmarkt Depot Eurozone Voorzichtig Obligaties ASR Obligatie Depot Eurozone ASR Obligatie Depot Wereld Defensief Ambitieus Vastgoed ASR Vastgoed Depot Europa Ambitieus Gemengde beleggingen Aandelen ASR Doelrendement Depot ASR Mix Depot Wereld FL II / IL II ASR Mix Depot Wereld FL I / IL I ASR Mix Depot Eurozone ASR Mix Depot Eurozone 70 ASR Aandelen Depot Nederland ASR Aandelen Depot Eurozone ASR Aandelen Depot Europa ASR Aandelen Depot Wereld ex Europa ASR Aandelen Depot Wereld ASR Aandelen Depot Duurzaam Wereld ASR Aandelen Depot Noord-Amerika ASR Aandelen Depot Japan ASR Aandelen Depot Verre Oosten Defensief Neutraal Offensief Neutraal Ambitieus Offensief Offensief Offensief Offensief Offensief Offensief Offensief Offensief Offensief 8

9 De vijf beleggersprofielen Voorzichtig Wanneer u zo weinig mogelijk risico wilt lopen, belegt u volgens het voorzichtige profiel. Beleggingen in liquiditeiten (deposito s en kasgeldleningen) passen daar goed bij. Defensief U belegt volgens het defensieve profiel wanneer u wel wilt meeprofiteren van koersstijgingen op de financiële markten, maar slechts een beperkt risico wilt lopen. De defensieve portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit obligaties. Neutraal Beleggen volgens het neutrale profiel betekent ruimschoots profiteren van positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkt, terwijl het risico beperkt blijft. U belegt voor een aanzienlijk deel in aandelen en door beleggingen in obligaties en vastgoed spreidt u het risico. Ambitieus Hebt u vertrouwen in de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt en bent u zich goed bewust van de risico s van het beleggen in aandelen? Dan is beleggen volgens het ambitieuze profiel iets voor u. Bij een mix depot belegt u voor een belangrijk deel in aandelen zodat u kans hebt op een hoger rendement. Om het risico enigszins te spreiden belegt u daarnaast gedeeltelijk in obligaties, liquiditeiten en vastgoed. Bij een belegging in internationale obligaties accepteert u valutarisico. Offensief Bij beleggen volgens het offensieve profiel moet u zich bewust zijn van het hogere risico dat beleggen in aandelen met zich meebrengt. Beleggen volgens dit profiel betekent kans op een relatief hoog rendement. 9

10 ASR Geldmarkt Depot Eurozone Algemeen De beheerder van het ASR Geldmarkt Depot Eurozone belegt in een reeks van euro-geldmarktinstrumenten. Van het depot zijn zes varianten beschikbaar, namelijk FL I, IL I, FL II, IL II, FL III en IL III. Het depot wordt als een stallingsrekening getypeerd. Benchmark Citigroup 3 Months Euro Rate (RI). Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Euro Depositopool. Het is niet toegestaan dat de waarde van de beleggingen in de pool op dagbasis daalt als gevolg van renteschommelingen. De beheerder mag maximaal 10% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. LET OP! In tegenstelling tot de waarde van de belegging in de pool, kan de waarde van de units van de varianten als gevolg van beleggings- en/of garantiekosten wel dalen. Beleggingsobjecten Het vermogen binnen de ASR Euro Depositopool zal door de beheerder worden belegd in AAA euro geldmarktinstrumenten en op deposito s worden gezet bij kredietwaardige instellingen. Van het vermogen binnen de pool mag maximaal 50% een langere looptijd hebben dan 6 maanden. Het is niet toegestaan te beleggen in geldmarktinstrumenten met een looptijd langer dan 36 maanden. Gebruik van financiële instrumenten De beheerder kan uit defensief oogpunt gebruikmaken van opties en andere financiële instrumenten om bepaalde beleggingsrisico s af te dekken. Investment center BNP Paribas Investment Partners te Parijs Varianten Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL I Depotcode: BS01 Startdatum: 1 mei 1988 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Euro Depositopool. 10

11 Tot 1 mei 1994 heette deze variant het Eagle Star Nederlands Deposito Fonds en stond het onder beheer van Eagle Star Investment Management Ltd. te Londen. Tot deze datum kon in risicovollere geldmarktinstrumenten (o.a. commercial paper) worden belegd. Per 1 mei 1994 is de naam gewijzigd naar Falcon Nederlands Deposito Fonds. Per 1 januari 1999 is de naam gewijzigd naar Falcon Euro Deposito Fonds. Tot deze datum werd het vermogen belegd in een reeks van Nederlandse geldmarktinstrumenten. Per 1 november 2010 is de naam Falcon Euro Deposito Fonds gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL I. Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL II Depotcode: XA01 Startdatum: 1 april 2004 Startkoers: 10 De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Euro Depositopool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Geldmarkt Depot Eurozone. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL II. Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL I Depotcode: BS01 Startdatum: 1 april 1997 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt via het ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL I belegd in de ASR Euro Depositopool. Tot 1 januari 1999 heette deze variant het Interlloyd Nederlands Deposito Fonds. Per 1 januari 1999 is de fondsnaam gewijzigd naar Interlloyd Euro Deposito Fonds. Per 1 november 2010 is de naam Interlloyd Euro Deposito Fonds gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL I. Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL II Depotcode: XA01 Startdatum: 1 maart 2005 Startkoers: 10,2352 De waarde van deze variant wordt via het ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL II belegd in de ASR Euro Depositopool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Interlloyd Profielfonds Voorzichtig. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL II. 11

12 Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL III Depotcode: XP01 Startdatum: 1 oktober 2007 Startkoers: 1,0664 De waarde van deze variant wordt via het ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL I belegd in de ASR Euro Depositopool. Hierbij wordt belegd tegen de intrinsieke waarde van het ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL I, waardoor een afwijkende kostenstructuur kan worden gehandhaafd. Deze variant van het depot wordt, onder bepaalde voorwaarden, uitsluitend aangeboden binnen de regeling PlusGarantie. Op het ASR Doelrendement Depot FL III wordt in de unitkoers een garantieopslag berekend. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Rente Depot. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL III. Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL III Depotcode: XP01 Startdatum: 1 oktober 2007 Startkoers: 0,6067 De waarde van deze variant wordt via het ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL I belegd in de ASR Euro Depositopool. Hierbij wordt belegd tegen de intrinsieke waarde van het ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL I, waardoor een afwijkende kostenstructuur kan worden gehandhaafd. Deze variant van het depot wordt, onder bepaalde voorwaarden, uitsluitend aangeboden binnen de regeling PlusGarantie. Op het ASR Doelrendement Depot IL III wordt in de unitkoers een garantieopslag berekend. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Interlloyd Rente Fonds. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL III. 12

13 ASR Obligatie Depot Eurozone Algemeen De beheerder van het ASR Obligatie Depot Eurozone belegt in obligaties luidende in euro s. Van het depot zijn vier varianten beschikbaar, namelijk FL I, IL I, FL II en IL II. Benchmark Varianten FL I en IL I: Barclays Euro Aggregate 500MMindex (RI). Varianten FL II en IL II: 85% Barclays Euro Aggregate 500MM-index (RI) + 15% Barclays Euro High Yield 3% Issuer Constraint-index (RI). Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Euro Obligatiepool. Bij de varianten FL II en IL II kan de beheerder voor maximaal 20% beleggen via de ASR Euro High Yieldpool. De beheerder mag maximaal 10% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. Beleggingsobjecten De beheerder van de ASR Euro obligatiepool belegt voornamelijk in obligaties uitgegeven door (supra-) nationale overheden; met een rating van minimaal BBB (conform S&P). Daarnaast wordt ook voor een deel in bedrijfsobligaties belegd met een rating van minimaal BBB (conform S&P). De beheerder van de ASR Euro High Yieldpool belegt in het Parvest Bond Euro High Yield. De beheerder van het Parvest Bond Euro High Yield belegt in corporate bonds en asset backed securities met een rating lager dan BBB (conform S&P). Voor de beleggingsrestricties van het Parvest Bond Euro High Yield wordt verwezen naar het prospectus van het genoemde beleggingsfonds. De duration van de portefeuilles van de beleggingen mag maximaal 30% afwijken van de duration van de gehanteerde benchmark. Gebruik van financiële instrumenten De beheerder kan uit defensief oogpunt gebruikmaken van opties en andere financiële instrumenten om bepaalde beleggingsrisico s af te dekken. Asset allocation center BNP Paribas Investment Partners te Amsterdam. Investment center BNP Paribas Investment Partners te Londen 13

14 Varianten Depotnaam: ASR Obligatie Depot Eurozone FL I Depotcode: BR01 Startdatum: 1 mei 1988 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Euro Obligatiepool. Tot 1 mei 1994 heette deze variant het Eagle Star Nederlands Obligatie Fonds en stond het onder beheer van Eagle Star Investment Management Ltd. te Londen. Per 1 januari 1999 is de naam gewijzigd in Falcon Euro Obligatie Fonds. Tot deze datum werd het vermogen belegd in voornamelijk Nederlandse staatsobligaties. Per 1 november 2010 is de naam Falcon Euro Obligatie Fonds gewijzigd in ASR Obligatie Depot Eurozone FL I. Depotnaam: ASR Obligatie Depot Eurozone IL I Depotcode: BR01 Startdatum: 1 april 1997 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt via het ASR Obligatie Depot Eurozone FL I belegd in de ASR Euro Obligatiepool. Tot 1 januari 1999 heette deze variant het Interlloyd Nederlands Obligatie Fonds. Per 1 januari 1999 is de naam gewijzigd naar Interlloyd Euro Obligatie Fonds. Tot deze datum werd het vermogen belegd in voornamelijk Nederlandse staatsobligaties. Per 1 november 2010 is de naam Interlloyd Euro Obligatie Fonds gewijzigd in ASR Obligatie Depot Eurozone IL I. Depotnaam: ASR Obligatie Depot Eurozone FL II Depotcode: XB01 Startdatum: 1 april 2004 Startkoers: 10 De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Euro Obligatiepool en de ASR Euro High Yieldpool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Obligatie Depot Eurozone. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Obligatie Depot Eurozone FL II. Depotnaam: ASR Obligatie Depot Eurozone IL II Depotcode: XB01 Startdatum: 1 maart 2005 Startkoers: 10,6150 De waarde van deze variant wordt via het ASR Obligatie Depot Eurozone FL II belegd in de ASR Euro Obligatiepool en de ASR Euro High Yieldpool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Interlloyd Profielfonds Defensief. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Obligatie Depot Eurozone IL II. 14

15 ASR Obligatie Depot Wereld Algemeen De beheerder van ASR Obligatie Depot Wereld belegt in internationale obligaties, vooral in de Verenigde Staten en Europa. Van het depot zijn drie varianten beschikbaar, namelijk FL I, IL I en FL II. Benchmark Citigroup World Government Bond-index exclusive Japan >5 jaar (RI). Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Wereld obligatiepool. De beheerder mag maximaal 20% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. Beleggingsobjecten De beheerder van de ASR Wereld obligatiepool belegt in obligaties van bedrijven en (supra) nationale overheden. Obligaties uitgegeven door (supra-) nationale overheden dienen minimaal een rating te hebben van categorie A. Maximaal 40% van de beleggingen kunnen worden belegd in andere debiteuren dan (supra) nationale overheden, waarvan minimaal 20-procentpunt een rating moet hebben van categorie AAA, maximaal 12,5-procentpunt een rating mag hebben van minimaal categorie A en maximaal 7.5-procentpunt een rating mag hebben van categorie BBB. De duration van de beleggingen binnen de pool mag maximaal 30% afwijken van de duration van de gehanteerde benchmark. Open valutaposities kunnen worden opgenomen ten aanzien van valuta s die deel uitmaken van de benchmark. Gebruik van financiële instrumenten De beheerder kan uit defensief oogpunt gebruikmaken van valutatermijntransacties, opties en andere financiële instrumenten om bepaalde beleggingsrisico s af te dekken. Investment center BNP Paribas Investment Partners te Londen. Varianten Depotnaam: ASR Obligatie Depot Wereld FL I Depotcode: QK01 Startdatum: 1 mei 1989 Startkoers: 0,4225 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Wereld obligatiepool. 15

16 Tot 1 mei 1994 heette deze variant Eagle Star Blue Star en stond het onder beheer van Eagle Star Investment Management Ltd. te Londen. Tot 1 november 2010 heette deze variant Falcon Blue Star. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Obligatie Depot Wereld FL I. Depotnaam: ASR Obligatie Depot Wereld IL I Depotcode: QK01 Startdatum: 1 april 1997 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) Depotnaam: ASR Obligatie Depot Wereld FL II Depotcode: XC01 Startdatum: 1 april 2004 Startkoers: 10 De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Wereld obligatiepool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Obligatie Depot Wereld. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Obligatie Depot Wereld FL II. De waarde van deze variant wordt via het ASR Obligatie Depot Wereld FL I belegd in de ASR Wereld obligatiepool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Interlloyd Internationaal Obligatie Fonds. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Obligatie Depot Wereld IL I. 16

17 ASR Vastgoed Depot Europa Algemeen De beheerder van het ASR Vastgoed Depot Europa belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde effecten die ofwel vastgoed belichamen (vastgoed certificaten), ofwel door vastgoedvennootschappen zijn uitgegeven. Daarnaast ook in aandelen van bedrijven uit de sectoren die met vastgoed verband houden, in Europa, alsook in alle andere effecten die erop betrekking hebben. De beheerder kan ook beleggen in converteerbare obligaties of bijkomstig in warrants op aandelen die door de bedoelde ondernemingen zijn uitgegeven of op die ondernemingen of die sectoren betrekking hebben. Van het depot is één variant beschikbaar, namelijk FL II. Benchmark 100% FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (EUR) NR (Lux tax rate) Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Europees vastgoedpool. De beheerder mag maximaal 10% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. Beleggingsobjecten De beheerder van ASR Europees vastgoedpool belegt in aandelen van Parvest Real Estate Securities Europe. Voor de beleggingsrestricties van het Parvest Real Estate Securities Europe wordt verwezen naar het prospectus van het genoemde beleggingsfonds. Investment center BNP Paribas Investment Partners te Amsterdam Varianten Depotnaam: ASR Vastgoed Depot Europa FL II Depotcode: XD01 Startdatum: 1 april 2004 Startkoers: 10 De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Europees vastgoedpool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Vastgoed Depot Europa. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Vastgoed Depot Europa FL II. 17

18 ASR Aandelen Depot Nederland Algemeen De beheerder van het ASR Aandelen Depot Nederland belegt, afhankelijk van de variant, geheel of grotendeels in Nederlandse aandelen. Van het depot zijn drie varianten beschikbaar, namelijk FL I, IL I en FL II. Benchmark AEX-index (RI). Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Nederlandse aandelenpool. Bij variant FL II kan de beheerder maximaal 20% van het depotvermogen beleggen via de ASR Euro aandelenpool. De beheerder van varianten FL I en IL I mag maximaal 5% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. De beheerder van variant FL II mag maximaal 10% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. Beleggingsobjecten De beheerder van de ASR Nederlandse aandelenpool dient minimaal 80% van haar vermogen te beleggen in ondernemingen die op enig moment deel uitmaken van de AEX-index. Maximaal 20% kan worden belegd in overige Nederlandse ondernemingen die geen deel uitmaken van de AEX-index. De beheerder van de ASR Euro aandelenpool belegt in een gespreide aandelenportefeuille uit de Eurozone, welke gebaseerd is op de verdeling van de MSCI Euro-index. Gebruik van financiële instrumenten De beheerder kan uit defensief oogpunt gebruikmaken van opties en andere financiële instrumenten om bepaalde beleggingsrisico s af te dekken. Investment center ASR Nederlandse aandelenpool: BNP Paribas Investment Partners te Amsterdam. ASR Euro aandelenpool: BNP Paribas Investment Partners te Parijs 18

19 Varianten Depotnaam: ASR Aandelen Depot Nederland FL I Depotcode: BQ01 Startdatum: 1 mei 1988 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Nederlandse aandelenpool. Tot 1 mei 1994 heette deze variant het Eagle Star Nederlandse Aandelen Fonds en stond het onder beheer van Eagle Star Investment Management Ltd. te Londen. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Nederlandse Aandelen Fonds. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Aandelen Depot Nederland FL I. Depotnaam: ASR Aandelen Depot Nederland IL I Depotcode: BQ01 Startdatum: 1 april 1997 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt via het ASR Aandelen Depot Nederland FL I belegd in de ASR Nederlandse aandelenpool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Interlloyd Nederlands Aandelen Fonds. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Aandelen Depot Nederland IL I. Depotnaam: ASR Aandelen Depot Nederland FL II Depotcode: XE01 Startdatum: 1 april 2004 Startkoers: 10 De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Nederlandse aandelenpool en de ASR Euro aandelenpool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Aandelen Depot Nederland. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Aandelen Depot Nederland FL II. 19

20 ASR Aandelen Depot Wereld Algemeen De beheerder van ASR Aandelen Depot Wereld belegt wereldwijd in aandelen. Van het depot zijn vier varianten beschikbaar, namelijk FL I, IL I, FL II en IL II. Benchmark MSCI World-index (NR). Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Europese aandelenpool, de ASR Noord- Amerikaanse aandelenpool, de ASR Japanse aandelenpool en de ASR Verre Oosten aandelenpool. De beheerder mag maximaal 10% van het depot vermogen aan liquiditeiten aanhouden. Beleggingsobjecten De beheerder van de ASR Europese aandelenpool belegt in een gespreide Europese aandelenportefeuille, welke gebaseerd is op de verdeling van de MSCI Europe-index. De portefeuille van de ASR Noord- Amerikaanse aandelenpool is gebaseerd op de verdeling van de MSCI USA-index. De portefeuille van de ASR Japanse aandelenpool is gebaseerd op de verdeling van de MSCI Japan-index. De portefeuille van de ASR Verre Oosten aandelenpool is gebaseerd op de verdeling van de MSCI Pacific exclusive Japan-index. Het gewicht van de portefeuille in een specifieke regio mag maximaal 15% afwijken van het gewicht van die regio in de gehanteerde benchmark. Gebruik van financiële instrumenten De beheerders kunnen uit defensief oogpunt gebruikmaken van valutatermijntransacties, opties en andere financiële instrumenten om bepaalde beleggingsrisico s af te dekken. Asset allocation center BNP Paribas Investment Partners te Amsterdam. Investment centers ASR Europese aandelenpool en ASR Japanse aandelenpool: BNP Paribas Investment Partners te Parijs ASR Noord-Amerikaanse aandelenpool: BNP Paribas Investment Partners te Boston ASR Verre Oosten aandelenpool: BNP Paribas Investment Partners te Hong Kong 20

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Voor de meest actuele fondseninformatie verwijzen wij u naar onze website www.landg.nl/fondseninformatie

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Diamant fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie