Gids beleggingsdepots van a.s.r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids beleggingsdepots van a.s.r."

Transcriptie

1 Gids beleggingsdepots van a.s.r.

2 Gids depots Noot: uiteraard proberen wij zo duidelijk, uitgebreid en oprecht mogelijk in deze gids uiteen te zetten, hoe (de diverse onderdelen van) onze producten zijn opgebouwd en wat de betekenis is en de mogelijkheden zijn. Nochtans verklaren wij uitdrukkelijk, dat de inhoud van deze gids slechts een handleiding kan zijn. De interpretatie van de mogelijkheden binnen de beleggingsverzekeringen van a.s.r. is voorbehouden aan de directie van ASR Levensverzekering N.V. en bij die interpretatie zijn de polisvoorwaarden, zoals die een onlosmakelijk onderdeel van elke beleggingsverzekering zijn, bepalend. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ASR Levensverzekering N.V. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912, Het besluit van 20 juni 1974, Strafwetboek 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Strafwetboek 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van (een) Gedeelte(en) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot ASR Levensverzekering N.V. te wenden. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, by print, photo-print, microfilm or any other means without written permission from ASR Levensverzekering N.V. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan ASR Levensverzekering N.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Uitgave april

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Organisatiestructuur 5 Beleggingsfilosofie 6 Doelstelling fondsen 6 Risicoprofiel 7 ASR Geldmarkt Depot Eurozone 10 ASR Obligatie Depot Eurozone 13 ASR Obligatie Depot Wereld 15 ASR Vastgoed Depot Europa 17 ASR Aandelen Depot Nederland 18 ASR Aandelen Depot Wereld 20 ASR Aandelen Depot Wereld ex Europa 23 ASR Aandelen Depot Europa 25 ASR Aandelen Depot Eurozone 27 ASR Aandelen Depot Noord-Amerika 28 ASR Aandelen Depot Japan 29 ASR Aandelen Depot Verre Oosten 30 ASR Aandelen Depot Duurzaam Wereld 31 ASR Mix Depot Wereld 33 ASR Mix Depot Eurozone 36 ASR Mix Depot Eurozone ASR Doelrendement Depot 41 BNP Paribas L1 en Parvest 44 Uitgifteprovisie en beheersprovisie 44 Depotkosten 45 Waarderingsgrondslagen 47 Fiscale aspecten 47 Koersinformatie 48 Overige informatie 49 Begrippenlijst 50 3

4 Inleiding Waarom deze gids? Elke (potentiële) belegger wordt een keer geconfronteerd met de vraag wanneer en waarin gelden het best kunnen worden belegd. De mogelijkheden zijn divers en het is dus niet eenvoudig om tot een juiste beslissing te komen. ASR Levensverzekering N.V. (hierna a.s.r. ) heeft een degelijk pakket aan beleggingsfondsen samengesteld. Met deze gids informeren wij u over de beleggingsdepots van a.s.r. Wat hebt u nu eigenlijk nodig om tot een goed doordachte keuze te komen bij het beleggen in fondsen (hierna depot van a.s.r. )? Allereerst moeten u en de beheerder van een depot van a.s.r. hetzelfde doel voor ogen hebben. Een relevante en consistente vergelijkingsmaatstaf, de zogenaamde benchmark, kan daarbij als concreet handvat dienen. Ten tweede zult u inzicht willen hebben in het risicoprofiel van de depots van a.s.r. omdat het te verwachten rendement natuurlijk nauw samenhangt met het te lopen risico. Ten vierde is de strategie die de depots van a.s.r. volgen om de gestelde doelen te realiseren van belang. Kenmerken van een aandelenfonds kunnen bijvoorbeeld zijn dat de beheerder conform benchmark, contrair of uitsluitend in groeiaandelen belegd. Het formuleren van het derivaten- en valutabeleid, securities lending, deposito s, callgeld en valuta behoort daar ook toe. Ten vijfde zult u inzicht willen hebben in de kostenstructuur van depots van a.s.r. van a.s.r. In vergelijking met andere aanbieders kan dit om substantiële verschillen gaan. Tot slot zult u de organisatie- en depotstructuur willen weten. De juridische aanduiding en fiscale behandeling van een depot van a.s.r. zullen u dan duidelijk moeten worden gemaakt. Als u belegt in de depots van a.s.r. dan zult u via de website geïnformeerd worden over de behaalde beleggingsresultaten. Op deze website vindt u ook overige beleggingsinformatie. Ten derde zult u de beheerders willen beoordelen op het behaalde beleggingsresultaat. Hiervoor moet u inzicht hebben in de beleggingshorizon van de depots van a.s.r. van a.s.r. ten opzichte van de benchmarks. 4

5 Organisatiestructuur Depots van a.s.r. en pools van a.s.r. De depots van a.s.r. participeren in de pools van a.s.r. De depots van a.s.r. en de pools van a.s.r. zijn effectenrekeningen en geldrekeningen voor gezamenlijke belegging met veranderlijk kapitaal, waarvan het juridisch eigendom berust bij ASR Levensverzekering N.V. Het vermogen van de depots van a.s.r. stroomt door naar de pools van a.s.r. In de pools wordt geld daadwerkelijk door de vermogensbeheerder belegd. De pools zijn in principe altijd voor 100% belegd in de onderliggende beleggingscategorieën. De in deze gids genoemde pools zijn uitsluitend toegankelijk voor de in deze gids genoemde depots van a.s.r. Financial Markets Financial Markets is het onderdeel dat het vermogen belegt van en voor a.s.r. en haar klanten. Dit doet zij in onder meer aandelen en vastrentende waarden. Daarnaast verzorgt zij de uitbesteding van vermogensbeheer aan externe vermogensbeheerders. Financial Markets stelt de voorwaarden en doel stellingen op die aan de uitvoer van het beleggingsbeleid worden gesteld en houdt toezicht op naleving hiervan. Uitvoering van het beleggingsbeleid ten behoeve van de depots van a.s.r. en pools van a.s.r. geschiedt door de beheerders. De vermogensbeheerder brengt verslag uit van het gevoerde beleid aan Financial Markets. Financial Markets stelt zich op de hoogte van de eco no mi sche ontwikkelingen en de kapitaal marktontwikkelingen. Zij kan zich daarbij terzijde laten staan door deskundigen. Bij de bepaling van het beleid baseert Financial Markets zich op de geldende (EG-)richtlijnen, de Wet op het financieel toezicht (Wft), de fiscale wetgeving en andere wet- en regelgeving aangaande beleggingen van verzekeringsmaatschappijen. De vermogensbeheerder a.s.r. heeft BNP Paribas Investment Partners N.V. (hierna BNP PIP ) aangesteld als vermogensbeheerder van de depots van a.s.r. en pools van a.s.r. BNP PIP heeft een lange historie opgebouwd in het beheren van vermogens voor institutionele en particuliere klanten. De wortels van de onderneming gaan terug tot 1720, toen Bank Mees & Hope werd opgericht. BNP PIP is de handelsnaam van de wereldwijd opererende vermogensbeheerorganisatie van BNP Paribas. De vermogensbeheerorganisatie biedt een breed spectrum aan beleggingsmogelijkheden en heeft onder meer vestigingen (investment centers) in Brussel, Parijs, Amsterdam, Luxemburg, Londen, Boston en Tokio. De custodian ABN AMRO Bank N.V. is benoemd tot custodian van de depots van a.s.r. en pools van a.s.r. Zij is onder andere belast met de bewaarneming van de effecten in de beleggingsportefeuilles van de pools van a.s.r. De aanbieder ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, Archimedeslaan 10, 3584 BA, is aanbieder van de depots van a.s.r.. 5

6 Beleggingsfilosofie BNP PIP is een actieve vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder is ervan overtuigd dat fundamentele analyse, met gebruik van intern onderzoek en kwantitatieve instrumenten, de beste garantie is om consistent goede resultaten op langere termijn te behalen. De vermogensbeheerder richt zich daarbij op een evenwichtige opbouw van de portefeuilles van de onderliggende pools van de depots van a.s.r. Belangrijke criteria bij de selectie van de kern van de portefeuilles kunnen zijn: kredietwaardigheid (ratings) van overheden en bedrijven, sectoren en bedrijven met een stabiele groei en winstontwikkeling, landen met politieke en economische stabiliteit en goede vooruitzichten op de lange termijn. De portefeuilles van de pools worden ingericht aan de hand van de beleggingsvisie en het beleid dat BNP PIP hanteert. Hierbij wordt gestreefd naar het toevoegen van waarde binnen een risicogecontroleerd beleggingsproces. Doelstelling depots van a.s.r. De beheerders van de depots van a.s.r. zullen, met uitzondering van de absolute return-fondsen, over een meetperiode van 60 maanden trachten beter te presteren dan de relevante benchmarks. De beheerders van de Doelrendement Depots van a.s.r. hebben als doelstelling het realiseren van een absoluut rendement op jaarbasis. Benchmarks In eerste instantie zal door de vermogensbeheerder voor de ASR Euro Obligatiepool en de ASR Wereld Obligatiepool gebruik worden gemaakt van de rating van Standard & Poor s (hierna: S&P). Als geen rating van S&P beschikbaar is zal gekozen worden voor de rating van Moody s. Als geen rating van zowel S&P als Moody s beschikbaar is zal gekozen worden voor de rating van Fitch. Ingeval geen rating van zowel S&P, Moody s of Fitch beschikbaar is zal de vermogensbeheerder naar eigen inzicht een rating toekennen. 6

7 De vermogensbeheerder hanteert de onderstaande tabel met ratingcategorieën en de daarbij behorende ratings. Rating categorie Houdt mede in de volgende ratings (zgn. rating notches ) S&P Moody s Fitch AAA AAA Aaa AAA AA AA+ AA AA- Aa1 Aa2 Aa3 AA+ AA AA- A A+ A A- A1 A2 A3 A+ A A- BBB BBB+ BBB BBB- Baa1 Baa2 Baa3 BBB+ BBB BBB- BB BB+ BB BB- Ba1 Ba2 Ba3 BB+ BB BB- B B+ B B- B1 B2 B3 B+ B B- CCC CCC+ CCC CCC- Caa1 Caa2 Caa3 CCC+ CCC CCC- CC CC Ca CC C C C C D D D D Risicoprofiel Aan het beleggen in effecten zijn financiële risico s verbonden. Verzekeringnemers die mogelijk willen gaan beleggen in de depots van a.s.r. wordt verzocht goede nota te nemen van het volgende: De waarde van de effecten waarin belegd wordt zal fluctueren, door deze koersfluctuaties zal ook de waarde van de depots van a.s.r. aan schommelingen onderhevig zijn. De koersfluctuaties zijn onder andere het gevolg van risico s van algemeen economische aard, waaronder valutaschommelingen ten opzichte van de euro. De vermogensbeheerder heeft de bevoegdheid valutatransacties te verrichten met behulp van termijntransacties of andere financiële instrumenten. Het beleid van de vermogensbeheerder is er mede op gericht om door zorgvuldige selectie en diversificatie het eventuele negatieve effect van koersfluctuaties op de waarde van de depots van a.s.r. zoveel mogelijk te beperken. Door te beleggen in diverse beleggingsinstrumenten, sectoren en landen wordt getracht voldoende diversificatie aan te brengen. 7

8 Wij adviseren u de Algemene Voorwaarden of de Handleiding van uw beleggingsverzekering, deze gids en de offerte (voorblad en financiële bijsluiter) zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. Ter bepaling van een beleggersprofiel raden wij u aan om de Profielpeiler in te vullen. Beleggingscategorie Depotnaam Beleggersprofiel Liquiditeiten ASR Geldmarkt Depot Eurozone Voorzichtig Obligaties ASR Obligatie Depot Eurozone ASR Obligatie Depot Wereld Defensief Ambitieus Vastgoed ASR Vastgoed Depot Europa Ambitieus Gemengde beleggingen Aandelen ASR Doelrendement Depot ASR Mix Depot Wereld FL II / IL II ASR Mix Depot Wereld FL I / IL I ASR Mix Depot Eurozone ASR Mix Depot Eurozone 70 ASR Aandelen Depot Nederland ASR Aandelen Depot Eurozone ASR Aandelen Depot Europa ASR Aandelen Depot Wereld ex Europa ASR Aandelen Depot Wereld ASR Aandelen Depot Duurzaam Wereld ASR Aandelen Depot Noord-Amerika ASR Aandelen Depot Japan ASR Aandelen Depot Verre Oosten Defensief Neutraal Offensief Neutraal Ambitieus Offensief Offensief Offensief Offensief Offensief Offensief Offensief Offensief Offensief 8

9 De vijf beleggersprofielen Voorzichtig Wanneer u zo weinig mogelijk risico wilt lopen, belegt u volgens het voorzichtige profiel. Beleggingen in liquiditeiten (deposito s en kasgeldleningen) passen daar goed bij. Defensief U belegt volgens het defensieve profiel wanneer u wel wilt meeprofiteren van koersstijgingen op de financiële markten, maar slechts een beperkt risico wilt lopen. De defensieve portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit obligaties. Neutraal Beleggen volgens het neutrale profiel betekent ruimschoots profiteren van positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkt, terwijl het risico beperkt blijft. U belegt voor een aanzienlijk deel in aandelen en door beleggingen in obligaties en vastgoed spreidt u het risico. Ambitieus Hebt u vertrouwen in de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt en bent u zich goed bewust van de risico s van het beleggen in aandelen? Dan is beleggen volgens het ambitieuze profiel iets voor u. Bij een mix depot belegt u voor een belangrijk deel in aandelen zodat u kans hebt op een hoger rendement. Om het risico enigszins te spreiden belegt u daarnaast gedeeltelijk in obligaties, liquiditeiten en vastgoed. Bij een belegging in internationale obligaties accepteert u valutarisico. Offensief Bij beleggen volgens het offensieve profiel moet u zich bewust zijn van het hogere risico dat beleggen in aandelen met zich meebrengt. Beleggen volgens dit profiel betekent kans op een relatief hoog rendement. 9

10 ASR Geldmarkt Depot Eurozone Algemeen De beheerder van het ASR Geldmarkt Depot Eurozone belegt in een reeks van euro-geldmarktinstrumenten. Van het depot zijn zes varianten beschikbaar, namelijk FL I, IL I, FL II, IL II, FL III en IL III. Het depot wordt als een stallingsrekening getypeerd. Benchmark Citigroup 3 Months Euro Rate (RI). Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Euro Depositopool. Het is niet toegestaan dat de waarde van de beleggingen in de pool op dagbasis daalt als gevolg van renteschommelingen. De beheerder mag maximaal 10% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. LET OP! In tegenstelling tot de waarde van de belegging in de pool, kan de waarde van de units van de varianten als gevolg van beleggings- en/of garantiekosten wel dalen. Beleggingsobjecten Het vermogen binnen de ASR Euro Depositopool zal door de beheerder worden belegd in AAA euro geldmarktinstrumenten en op deposito s worden gezet bij kredietwaardige instellingen. Van het vermogen binnen de pool mag maximaal 50% een langere looptijd hebben dan 6 maanden. Het is niet toegestaan te beleggen in geldmarktinstrumenten met een looptijd langer dan 36 maanden. Gebruik van financiële instrumenten De beheerder kan uit defensief oogpunt gebruikmaken van opties en andere financiële instrumenten om bepaalde beleggingsrisico s af te dekken. Investment center BNP Paribas Investment Partners te Parijs Varianten Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL I Depotcode: BS01 Startdatum: 1 mei 1988 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Euro Depositopool. 10

11 Tot 1 mei 1994 heette deze variant het Eagle Star Nederlands Deposito Fonds en stond het onder beheer van Eagle Star Investment Management Ltd. te Londen. Tot deze datum kon in risicovollere geldmarktinstrumenten (o.a. commercial paper) worden belegd. Per 1 mei 1994 is de naam gewijzigd naar Falcon Nederlands Deposito Fonds. Per 1 januari 1999 is de naam gewijzigd naar Falcon Euro Deposito Fonds. Tot deze datum werd het vermogen belegd in een reeks van Nederlandse geldmarktinstrumenten. Per 1 november 2010 is de naam Falcon Euro Deposito Fonds gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL I. Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL II Depotcode: XA01 Startdatum: 1 april 2004 Startkoers: 10 De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Euro Depositopool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Geldmarkt Depot Eurozone. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL II. Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL I Depotcode: BS01 Startdatum: 1 april 1997 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt via het ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL I belegd in de ASR Euro Depositopool. Tot 1 januari 1999 heette deze variant het Interlloyd Nederlands Deposito Fonds. Per 1 januari 1999 is de fondsnaam gewijzigd naar Interlloyd Euro Deposito Fonds. Per 1 november 2010 is de naam Interlloyd Euro Deposito Fonds gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL I. Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL II Depotcode: XA01 Startdatum: 1 maart 2005 Startkoers: 10,2352 De waarde van deze variant wordt via het ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL II belegd in de ASR Euro Depositopool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Interlloyd Profielfonds Voorzichtig. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL II. 11

12 Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL III Depotcode: XP01 Startdatum: 1 oktober 2007 Startkoers: 1,0664 De waarde van deze variant wordt via het ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL I belegd in de ASR Euro Depositopool. Hierbij wordt belegd tegen de intrinsieke waarde van het ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL I, waardoor een afwijkende kostenstructuur kan worden gehandhaafd. Deze variant van het depot wordt, onder bepaalde voorwaarden, uitsluitend aangeboden binnen de regeling PlusGarantie. Op het ASR Doelrendement Depot FL III wordt in de unitkoers een garantieopslag berekend. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Rente Depot. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone FL III. Depotnaam: ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL III Depotcode: XP01 Startdatum: 1 oktober 2007 Startkoers: 0,6067 De waarde van deze variant wordt via het ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL I belegd in de ASR Euro Depositopool. Hierbij wordt belegd tegen de intrinsieke waarde van het ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL I, waardoor een afwijkende kostenstructuur kan worden gehandhaafd. Deze variant van het depot wordt, onder bepaalde voorwaarden, uitsluitend aangeboden binnen de regeling PlusGarantie. Op het ASR Doelrendement Depot IL III wordt in de unitkoers een garantieopslag berekend. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Interlloyd Rente Fonds. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Geldmarkt Depot Eurozone IL III. 12

13 ASR Obligatie Depot Eurozone Algemeen De beheerder van het ASR Obligatie Depot Eurozone belegt in obligaties luidende in euro s. Van het depot zijn vier varianten beschikbaar, namelijk FL I, IL I, FL II en IL II. Benchmark Varianten FL I en IL I: Barclays Euro Aggregate 500MMindex (RI). Varianten FL II en IL II: 85% Barclays Euro Aggregate 500MM-index (RI) + 15% Barclays Euro High Yield 3% Issuer Constraint-index (RI). Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Euro Obligatiepool. Bij de varianten FL II en IL II kan de beheerder voor maximaal 20% beleggen via de ASR Euro High Yieldpool. De beheerder mag maximaal 10% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. Beleggingsobjecten De beheerder van de ASR Euro obligatiepool belegt voornamelijk in obligaties uitgegeven door (supra-) nationale overheden; met een rating van minimaal BBB (conform S&P). Daarnaast wordt ook voor een deel in bedrijfsobligaties belegd met een rating van minimaal BBB (conform S&P). De beheerder van de ASR Euro High Yieldpool belegt in het Parvest Bond Euro High Yield. De beheerder van het Parvest Bond Euro High Yield belegt in corporate bonds en asset backed securities met een rating lager dan BBB (conform S&P). Voor de beleggingsrestricties van het Parvest Bond Euro High Yield wordt verwezen naar het prospectus van het genoemde beleggingsfonds. De duration van de portefeuilles van de beleggingen mag maximaal 30% afwijken van de duration van de gehanteerde benchmark. Gebruik van financiële instrumenten De beheerder kan uit defensief oogpunt gebruikmaken van opties en andere financiële instrumenten om bepaalde beleggingsrisico s af te dekken. Asset allocation center BNP Paribas Investment Partners te Amsterdam. Investment center BNP Paribas Investment Partners te Londen 13

14 Varianten Depotnaam: ASR Obligatie Depot Eurozone FL I Depotcode: BR01 Startdatum: 1 mei 1988 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Euro Obligatiepool. Tot 1 mei 1994 heette deze variant het Eagle Star Nederlands Obligatie Fonds en stond het onder beheer van Eagle Star Investment Management Ltd. te Londen. Per 1 januari 1999 is de naam gewijzigd in Falcon Euro Obligatie Fonds. Tot deze datum werd het vermogen belegd in voornamelijk Nederlandse staatsobligaties. Per 1 november 2010 is de naam Falcon Euro Obligatie Fonds gewijzigd in ASR Obligatie Depot Eurozone FL I. Depotnaam: ASR Obligatie Depot Eurozone IL I Depotcode: BR01 Startdatum: 1 april 1997 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt via het ASR Obligatie Depot Eurozone FL I belegd in de ASR Euro Obligatiepool. Tot 1 januari 1999 heette deze variant het Interlloyd Nederlands Obligatie Fonds. Per 1 januari 1999 is de naam gewijzigd naar Interlloyd Euro Obligatie Fonds. Tot deze datum werd het vermogen belegd in voornamelijk Nederlandse staatsobligaties. Per 1 november 2010 is de naam Interlloyd Euro Obligatie Fonds gewijzigd in ASR Obligatie Depot Eurozone IL I. Depotnaam: ASR Obligatie Depot Eurozone FL II Depotcode: XB01 Startdatum: 1 april 2004 Startkoers: 10 De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Euro Obligatiepool en de ASR Euro High Yieldpool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Obligatie Depot Eurozone. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Obligatie Depot Eurozone FL II. Depotnaam: ASR Obligatie Depot Eurozone IL II Depotcode: XB01 Startdatum: 1 maart 2005 Startkoers: 10,6150 De waarde van deze variant wordt via het ASR Obligatie Depot Eurozone FL II belegd in de ASR Euro Obligatiepool en de ASR Euro High Yieldpool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Interlloyd Profielfonds Defensief. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Obligatie Depot Eurozone IL II. 14

15 ASR Obligatie Depot Wereld Algemeen De beheerder van ASR Obligatie Depot Wereld belegt in internationale obligaties, vooral in de Verenigde Staten en Europa. Van het depot zijn drie varianten beschikbaar, namelijk FL I, IL I en FL II. Benchmark Citigroup World Government Bond-index exclusive Japan >5 jaar (RI). Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Wereld obligatiepool. De beheerder mag maximaal 20% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. Beleggingsobjecten De beheerder van de ASR Wereld obligatiepool belegt in obligaties van bedrijven en (supra) nationale overheden. Obligaties uitgegeven door (supra-) nationale overheden dienen minimaal een rating te hebben van categorie A. Maximaal 40% van de beleggingen kunnen worden belegd in andere debiteuren dan (supra) nationale overheden, waarvan minimaal 20-procentpunt een rating moet hebben van categorie AAA, maximaal 12,5-procentpunt een rating mag hebben van minimaal categorie A en maximaal 7.5-procentpunt een rating mag hebben van categorie BBB. De duration van de beleggingen binnen de pool mag maximaal 30% afwijken van de duration van de gehanteerde benchmark. Open valutaposities kunnen worden opgenomen ten aanzien van valuta s die deel uitmaken van de benchmark. Gebruik van financiële instrumenten De beheerder kan uit defensief oogpunt gebruikmaken van valutatermijntransacties, opties en andere financiële instrumenten om bepaalde beleggingsrisico s af te dekken. Investment center BNP Paribas Investment Partners te Londen. Varianten Depotnaam: ASR Obligatie Depot Wereld FL I Depotcode: QK01 Startdatum: 1 mei 1989 Startkoers: 0,4225 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Wereld obligatiepool. 15

16 Tot 1 mei 1994 heette deze variant Eagle Star Blue Star en stond het onder beheer van Eagle Star Investment Management Ltd. te Londen. Tot 1 november 2010 heette deze variant Falcon Blue Star. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Obligatie Depot Wereld FL I. Depotnaam: ASR Obligatie Depot Wereld IL I Depotcode: QK01 Startdatum: 1 april 1997 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) Depotnaam: ASR Obligatie Depot Wereld FL II Depotcode: XC01 Startdatum: 1 april 2004 Startkoers: 10 De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Wereld obligatiepool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Obligatie Depot Wereld. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Obligatie Depot Wereld FL II. De waarde van deze variant wordt via het ASR Obligatie Depot Wereld FL I belegd in de ASR Wereld obligatiepool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Interlloyd Internationaal Obligatie Fonds. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Obligatie Depot Wereld IL I. 16

17 ASR Vastgoed Depot Europa Algemeen De beheerder van het ASR Vastgoed Depot Europa belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde effecten die ofwel vastgoed belichamen (vastgoed certificaten), ofwel door vastgoedvennootschappen zijn uitgegeven. Daarnaast ook in aandelen van bedrijven uit de sectoren die met vastgoed verband houden, in Europa, alsook in alle andere effecten die erop betrekking hebben. De beheerder kan ook beleggen in converteerbare obligaties of bijkomstig in warrants op aandelen die door de bedoelde ondernemingen zijn uitgegeven of op die ondernemingen of die sectoren betrekking hebben. Van het depot is één variant beschikbaar, namelijk FL II. Benchmark 100% FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (EUR) NR (Lux tax rate) Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Europees vastgoedpool. De beheerder mag maximaal 10% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. Beleggingsobjecten De beheerder van ASR Europees vastgoedpool belegt in aandelen van Parvest Real Estate Securities Europe. Voor de beleggingsrestricties van het Parvest Real Estate Securities Europe wordt verwezen naar het prospectus van het genoemde beleggingsfonds. Investment center BNP Paribas Investment Partners te Amsterdam Varianten Depotnaam: ASR Vastgoed Depot Europa FL II Depotcode: XD01 Startdatum: 1 april 2004 Startkoers: 10 De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Europees vastgoedpool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Vastgoed Depot Europa. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Vastgoed Depot Europa FL II. 17

18 ASR Aandelen Depot Nederland Algemeen De beheerder van het ASR Aandelen Depot Nederland belegt, afhankelijk van de variant, geheel of grotendeels in Nederlandse aandelen. Van het depot zijn drie varianten beschikbaar, namelijk FL I, IL I en FL II. Benchmark AEX-index (RI). Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Nederlandse aandelenpool. Bij variant FL II kan de beheerder maximaal 20% van het depotvermogen beleggen via de ASR Euro aandelenpool. De beheerder van varianten FL I en IL I mag maximaal 5% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. De beheerder van variant FL II mag maximaal 10% van het depotvermogen aan liquiditeiten aanhouden. Beleggingsobjecten De beheerder van de ASR Nederlandse aandelenpool dient minimaal 80% van haar vermogen te beleggen in ondernemingen die op enig moment deel uitmaken van de AEX-index. Maximaal 20% kan worden belegd in overige Nederlandse ondernemingen die geen deel uitmaken van de AEX-index. De beheerder van de ASR Euro aandelenpool belegt in een gespreide aandelenportefeuille uit de Eurozone, welke gebaseerd is op de verdeling van de MSCI Euro-index. Gebruik van financiële instrumenten De beheerder kan uit defensief oogpunt gebruikmaken van opties en andere financiële instrumenten om bepaalde beleggingsrisico s af te dekken. Investment center ASR Nederlandse aandelenpool: BNP Paribas Investment Partners te Amsterdam. ASR Euro aandelenpool: BNP Paribas Investment Partners te Parijs 18

19 Varianten Depotnaam: ASR Aandelen Depot Nederland FL I Depotcode: BQ01 Startdatum: 1 mei 1988 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Nederlandse aandelenpool. Tot 1 mei 1994 heette deze variant het Eagle Star Nederlandse Aandelen Fonds en stond het onder beheer van Eagle Star Investment Management Ltd. te Londen. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Nederlandse Aandelen Fonds. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Aandelen Depot Nederland FL I. Depotnaam: ASR Aandelen Depot Nederland IL I Depotcode: BQ01 Startdatum: 1 april 1997 Startkoers: 0,4311 (omgerekend vanuit de Nederlandse gulden) De waarde van deze variant wordt via het ASR Aandelen Depot Nederland FL I belegd in de ASR Nederlandse aandelenpool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Interlloyd Nederlands Aandelen Fonds. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Aandelen Depot Nederland IL I. Depotnaam: ASR Aandelen Depot Nederland FL II Depotcode: XE01 Startdatum: 1 april 2004 Startkoers: 10 De waarde van deze variant wordt belegd in de ASR Nederlandse aandelenpool en de ASR Euro aandelenpool. Tot 1 november 2010 heette deze variant het Falcon Aandelen Depot Nederland. Per 1 november 2010 is de naam gewijzigd in ASR Aandelen Depot Nederland FL II. 19

20 ASR Aandelen Depot Wereld Algemeen De beheerder van ASR Aandelen Depot Wereld belegt wereldwijd in aandelen. Van het depot zijn vier varianten beschikbaar, namelijk FL I, IL I, FL II en IL II. Benchmark MSCI World-index (NR). Beleggingsrestricties De beheerder van het depot belegt het vermogen via de ASR Europese aandelenpool, de ASR Noord- Amerikaanse aandelenpool, de ASR Japanse aandelenpool en de ASR Verre Oosten aandelenpool. De beheerder mag maximaal 10% van het depot vermogen aan liquiditeiten aanhouden. Beleggingsobjecten De beheerder van de ASR Europese aandelenpool belegt in een gespreide Europese aandelenportefeuille, welke gebaseerd is op de verdeling van de MSCI Europe-index. De portefeuille van de ASR Noord- Amerikaanse aandelenpool is gebaseerd op de verdeling van de MSCI USA-index. De portefeuille van de ASR Japanse aandelenpool is gebaseerd op de verdeling van de MSCI Japan-index. De portefeuille van de ASR Verre Oosten aandelenpool is gebaseerd op de verdeling van de MSCI Pacific exclusive Japan-index. Het gewicht van de portefeuille in een specifieke regio mag maximaal 15% afwijken van het gewicht van die regio in de gehanteerde benchmark. Gebruik van financiële instrumenten De beheerders kunnen uit defensief oogpunt gebruikmaken van valutatermijntransacties, opties en andere financiële instrumenten om bepaalde beleggingsrisico s af te dekken. Asset allocation center BNP Paribas Investment Partners te Amsterdam. Investment centers ASR Europese aandelenpool en ASR Japanse aandelenpool: BNP Paribas Investment Partners te Parijs ASR Noord-Amerikaanse aandelenpool: BNP Paribas Investment Partners te Boston ASR Verre Oosten aandelenpool: BNP Paribas Investment Partners te Hong Kong 20

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie 16-12-2016 1 Inhoud Algemeen 3 Beleggingskeuzes 3 Lifecycle beleggen 4 Werknemers Pensioen Mixfondsen 4 Onderliggende

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Werknemers Pensioen Mixfondsen. beleggingspropositie per 01-01-2016

Werknemers Pensioen Mixfondsen. beleggingspropositie per 01-01-2016 Werknemers Pensioen Mixfondsen beleggingspropositie per 01-01-2016 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGS FONDSEN WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGS FONDSEN WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGS FONDSEN WERKNEMERS PENSIOEN Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie 1-7-2016 INHOUD Algemeen 3 Beleggingskeuzes 3 Lifecycle beleggen 4 Werknemers Pensioen Mixfondsen 4 Onderliggende fondsen

Nadere informatie

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 212 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 14 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 17 16 14 8 7 6 Koers per 31 maart 212 52,36 Laatste

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Inspectie gasdetectiebeveiliging Pagina 2/6 De Vereniging van

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 3 / 2011

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 3 / 2011 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 3 / 211 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 16 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 2 1 18 17 16 8 7 Koers per 3 september 211 46,36 Laatste

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds opgebouwde

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Informatie Pensioen Profiel beleggen en Vrij beleggen. Ingangsdatum 1 januari 2018 Versie 10 juli 2017

Informatie Pensioen Profiel beleggen en Vrij beleggen. Ingangsdatum 1 januari 2018 Versie 10 juli 2017 Informatie Pensioen Profiel beleggen en Vrij beleggen Ingangsdatum 1 januari 2018 Versie 10 juli 2017 1 Inhoud Algemeen 3 Beleggingskeuzes 3 Profielbeleggen 4 Lifecycle fondsen 4 ASR Pensioen Mixfondsen

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 april 2017

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 april 2017 Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 april 2017 Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 11 Supplementen, onderdeel 11.1 Zwitserleven Aandelenfonds, paragraaf 11.1.1 Beleggingsbeleid...

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Dé beleggingsrekening

Dé beleggingsrekening Cover AEGON Informatie PensioenEffect over... Dé beleggingsrekening voor uw pensioen Inhoudsopgave AEGON PensioenEffect 4 Zo werkt AEGON PensioenEffect 4 Beleggen naar keuze van uw pensioenfonds 4 ProfielBeleggen:

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN BIJ UW LEVENS- OF PENSIOENVERZEKERING. Informatie voor verzekerden

BELEGGINGSFONDSEN BIJ UW LEVENS- OF PENSIOENVERZEKERING. Informatie voor verzekerden BELEGGINGSFONDSEN BIJ UW LEVENS- OF PENSIOENVERZEKERING Informatie voor verzekerden DE AMERSFOORTSE BELEGGINGSFONDSEN In deze brochure leest u alles over de beleggings fondsen van De. Als u uw pensioen-

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Werknemers Pensioen Mixfondsen. beleggingspropositie per 01-01-2016

Werknemers Pensioen Mixfondsen. beleggingspropositie per 01-01-2016 Werknemers Pensioen Mixfondsen beleggingspropositie per 01-01-2016 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Samenstelling en beleggingsschema s passieve lifecycles Allianz DGA Pakket Allianz Pensioen Beleggen De vermogensopbouw in de Allianz

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Samenstelling en beleggingsschema s passieve lifecycles Allianz DGA Pakket Allianz Pensioen Beleggen De vermogensopbouw in de Allianz

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement?

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Met de hoogdividend fondsen van BNP Paribas Investment Partners kan het allemaal De hoogdividend fondsen van BNPP

Nadere informatie

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie