verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel"

Transcriptie

1 de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

2 Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd personeel is het belangrijkste kapitaal van uw organisatie. Logisch dat u daar zuinig op bent. U investeert tijd en geld om ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Maar verzuim is een weerbarstig thema. De Verzuimadviseur biedt u een integrale aanpak om uitval te voorkomen of zo snel mogelijk te genezen. Wij zetten het verzuimbeleid (weer) op uw agenda! Zorg uit handen De Verzuimadviseur ontzorgt organisaties met haar specialistische kennis en persoonlijke benadering van verzuimmanagement. Onze gecertificeerde casemanagers ondersteunen u bij het opstellen en uitvoeren van beleid voor verzuimpreventie en -begeleiding. Landelijke dekking De Verzuimadviseur biedt landelijke dekking en richt zich op kleine tot middelgrote organisaties in onder meer de volgende branches: schoonmaak, detailhandel, bouw en techniek, zorg, vervoer, horeca en administratieve bedrijfsvoering. Deskundig uit ervaring De professionals van de Verzuimadviseur hebben jarenlange ervaring aan de klantkant, als organisatieadviseurs en interim-managers. Wij herkennen en erkennen dus de complexiteit van verzuim: begeleiding van het ziektetraject, vervanging van personeel, beschikbaarheid van bedrijfsartsen, kwaliteit en tegenstrijdigheid van adviezen, afstemming tussen de betrokkenen en financiële gevolgen. We zien ook de relatie tussen verzuim, cultuur en gedrag. Dáár ligt onze deskundigheid. Kostenbesparend: integrale aanpak verdient zichzelf terug Organisaties met vijftig werknemers die hun ziekteverzuim met één procent weten terug te dringen, besparen per jaar al snel euro, zo becijferde TNO. De winst voor grote bedrijven en instellingen kan in de tonnen lopen. Investeren in de Verzuimadviseur levert dus geld op: onze integrale aanpak verdient zichzelf terug. 2

3 Gericht dingen in beweging brengen. Waarom de Verzuimadviseur.nl? Arbodienstverlening en gemopper gaan nog te vaak hand in hand: verzuimmanagement laat zich met de reguliere benadering nu eenmaal moeilijk op de kaart zetten. Verzuim wordt hierdoor niet echt aangepakt. De Verzuimadviseur daagt nieuwe klanten uit daar verandering in te brengen. Wij geven aan hoe u dat samen met ons doet. Arbodienst nieuwe stijl : aandacht is de sleutel Verzuim terugbrengen naar een acceptabel niveau en dat vasthouden. Het kan. Met aandacht voor het algemene thema. Met aandacht voor de specifieke medewerker. Maar hoe? De interesse en aandacht van de werkgever die de eerste dag van de ziekte al belt, wordt door de medewerker soms ervaren als wantrouwen. Maar de werkgever die laat of niet belt, riskeert dat de zieke zich niet gekend voelt en daarom nog maar een dagje langer wegblijft. Het belang van het verzuimgesprek De praktijk leert dat leidinggevenden het lastig vinden om een verzuimgesprek zodanig te voeren dat het als positief wordt ervaren. Mede door de druk van de dagelijkse processen ontbreekt vaak de tijd voor goede begeleiding tijdens ziekte. Wij leren leidinggevenden ander gedrag om de zieke medewerker adequaat te woord te staan. Aandacht voor de medewerker is essentieel voor onze aanpak, en met resultaat! Ziekmelding betekent niet altijd ziekte Een ziekmelding volgt vaak op een conflict. Vaak is er dan geen sprake van ziekte, maar wil de werknemer zich - door ziekmelding - buiten het bereik van de werkgever plaatsen. Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt om met de werknemer in gesprek te komen en hem terug naar het werk te krijgen. In een dergelijke situatie is het van belang om snel te handelen en de juiste stappen te zetten. De Verzuimadviseur kan snel handelen en adviseert u op maat bij het zetten van deze stappen. Zoals aandacht voor de individuele (zieke) medewerker van belang is, moet verzuim ook als algemeen thema hoog op de agenda van organisaties staan. Stel het onderwerp centraal, zodat het verzuim in uw organisatie vermindert. 3

4 Hoe werkt de Verzuimadviseur.nl? De Verzuimadviseur werkt met gecertificeerde casemanagers. Deze professionals coördineren het proces tijdens de ziekte van medewerkers samen met de leidinggevende. Daarnaast is de casemanager inhoudelijk deskundig, voornamelijk op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht en de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Vanaf dag één... De casemanager van de Verzuimadviseur speelt vanaf de eerste dag van de ziekmelding actief een coachende en bewakende rol om uw medewerker zo snel mogelijk terug in het arbeidsproces te brengen. Samen met de leidinggevende geeft uw casemanager op een professionele manier aandacht aan de zieke medewerker. Uw casemanager onderscheidt daarbij verzuimoorzaken in de sociale omgeving en medisch gerelateerd verzuim, zodat herstel gericht (en kosteneffectief) kan worden ondersteund. Afhankelijk van de oorzaak van de ziekmelding schakelt uw casemanager de bedrijfsarts in. Die ontvangt een gerichte vraagstelling, mede op basis van de input van de leidinggevende. Regelmatig persoonlijk contact tussen casemanager en leidinggevende is daarom een uitdrukkelijke voorwaarde voor de werkwijze van de Verzuimadviseur. Het inschakelen van deskundigen is een wettelijke eis. Onze klanten hebben dan ook - naast de bedrijfsarts - toegang tot alle overige arbodienstverlening. Bijvoorbeeld: het arbeidsomstandighedenspreekuur, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO). Daarnaast bieden we de mogelijkheid om bij een ziekmelding nog dezelfde dag een lekencontroleur langs te sturen of een medewerker op te roepen voor een spoedspreekuur. Uw casemanager bespreekt de resultaten van het bezoek aan de bedrijfsarts of ander deskundig onderzoek met de leidinggevende, zodat deze volledig geïnformeerd in gesprek kan met de zieke medewerker. 4

5 Aandacht voor het individu Indien een ziekteproces lang aanhoudt, dienen de wettelijk vereiste stappen te worden genomen. Uw casemanager kondigt deze aan en ondersteunt bij de uitvoering. Dossiers kunnen twee jaar onder regie van de casemanager staan. Wij garanderen u daarbij een dossiervoering die, bij navolging van onze adviezen, geen sanctionering van het UWV tot gevolg heeft. Vanzelfsprekend behoudt uw organisatie de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van adviezen. Uw werknemer draagt zelf verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke invulling van het uitgezette verzuimtraject. Wij zitten heel dicht op het verzuim. Anouk is boekhouder. En moeder van drie jonge kinderen. Ze is ambitieus en enthousiast. Toch is ze de laatste tijd steeds vaker afwezig. Anouk kan niet duidelijk aangeven waarom ze zich uitgeblust voelt en wil graag hulp. De casemanager van de Verzuimadviseur fungeert als spil in het verzuimtraject: een aanjagende en bewakende rol als coach voor alle betrokkenen. Uiteindelijk blijken flexibele werkuren Anouks werkplezier, productiviteit en inzetbaarheid te verhogen. 5

6 Er gaat bijna geen week voorbij of teamleider Henri moet halsbrekende toeren uithalen om op tijd vervanging te regelen voor zieke medewerkers. Het kost hem veel tijd, terwijl andere zaken minstens zo belangrijk zijn. Zijn team moppert bovendien. Altijd onderling, nooit rechtstreeks tegen degenen die zich relatief vaak afmelden. Henri maakt zich zorgen over de negatieve spiraal waarin zijn team terecht is gekomen. Het verzuim moet omlaag en het gezamenlijke verantwoordelijkheidsbesef omhoog. De Verzuimadviseur raadt Henri aan het thema verzuim tijdens het werkoverleg aan de orde te stellen. Na enige tijd blijkt het grijze verzuim inderdaad afgenomen. Ook wordt er niet langer achter elkaars rug over het onderwerp gesproken en is de sfeer binnen het team verbeterd. Wij laten u niet zwemmen in uw verzuimaanpak

7 Hoe zet de Verzuimadviseur.nl verzuim op uw agenda? Aandacht voor de organisatie Onze casemanagers en organisatieadviseurs werken niet alleen vóór u, maar vooral ook mét u. Als luis in de pels van uw organisatie zorgen zij ervoor dat verzuimmanagement op uw agenda blijft staan. Het thema verzuim in de spotlight Foto van verzuim De Verzuimadviseur maakt een foto van het verzuim binnen uw organisatie bij aanvang van de samenwerking. Alle leidinggevenden krijgen daarvoor een vragenlijst, waarin zij aangeven hoe zij hun verzuim aanpakken en welke opvattingen zij daarover hebben. Daarnaast voeren wij een steekproefsgewijs onderzoek uit onder uw personeel. Beide onderzoeken worden online uitgevoerd en leveren daardoor direct resultaat. De uitkomsten bespreken wij met de leidinggevenden: de eerste stap naar verandering. Training leidinggevenden verzuimgesprekken (groep) De leidinggevende is de centrale persoon in het ziektetraject van medewerkers en (deels) verantwoordelijk voor de interventies. Goede communicatie tussen leidinggevende en medewerker leidt tot de juiste inschatting: rust waar nodig, motivatie tot terugkeer waar mogelijk. Communiceren is echter een kunst, zeker als het gaat om gevoelige problematiek. De Verzuimadviseur verzorgt communicatietrainingen om verzuimgesprekken effectief te voeren, vaak met inzet van acteurs. De praktijk leert dat deze trainingen het verzuimpercentage verlagen. Persoonlijke coaching leidinggevende (individueel) Naast een algemene communicatietraining geven wij persoonlijke coaching aan leidinggevenden om verzuim onder hun medewerkers te verminderen: ter plekke of telefonisch. Soms helpt de aanwezigheid van een casemanager de leidinggevende om een beter verzuimgesprek te voeren. Bespreken van het thema verzuim in het werkoverleg Verzuim vermindert als het thema tijdens het werkoverleg aan bod komt. De Verzuimadviseur faciliteert daarom gesprekken waarin de leidinggevende (grijs) verzuim via een aantal stellingen en vragen aan de orde stelt. 7

8 Voortgangsgesprekken met de directie Om verzuim op de agenda te zetten en te houden, is het van belang dat het thema in de hele organisatie leeft. Openheid en eerlijkheid over visie, interventies en voortgang leiden tot grotere, organisatiebrede betrokkenheid. De directie geeft daarin het voorbeeld. Communicatie over verzuim Vermindering van verzuim begint met bewustwording van het thema. De Verzuimadviseur maakt daarvoor gebruik van presentaties, fotosessies, verhalen, billboards, etc. Participatie van de ondernemingsraad in het thema verzuim Ondernemingsraden vervullen een expliciete taak in ziekteverzuim (Wet op de Ondernemingsraden). Verzuimbeleid kan pas vorm krijgen door een gezamenlijk optreden van de werknemers en de werkgever. De Verzuimadviseur hecht daar veel waarde aan. Geregeld verzorgt zij bijeenkomsten met OR-leden om kennis te delen over verzuim. Snel schakelen als dat nodig is...

9 Kenmerken van onze dienstverlening Onze werkwijze is bij uitstek geschikt voor organisaties met een relatief hoog ziekteverzuim. Het brede dienstenpakket van de Verzuimadviseur ontzorgt uw organisatie op maat: op korte, middellange en lange termijn. Wat de APK-keuring voor uw auto doet, doet de Verzuimadviseur voor uw organisatie: periodieke aandacht en zorg voor het thema verzuim. De Verzuimadviseur verzekert u met zijn verzuimgarantie van sterk verbeterde scores binnen een jaar. Casemanager: gecertificeerd en persoonlijk Uw organisatie kan rekenen op de ondersteuning van een gespecialiseerde, gecertificeerde casemanager die persoonlijk en samen met u de belangen van uw organisatie behartigt. Wij bieden u pragmatische en integere ondersteuning, en tevens verfrissende en innovatieve oplossingen. Onze casemanagers hebben jarenlange ervaring op het gebied van verzuimmanagement. Zij herkennen daardoor uw vraag, en schatten die op de juiste waarde. De Verzuimadviseur is snel, betrouwbaar, compleet en persoonlijk. Landelijk netwerk bedrijfsartsen en kerndeskundigen Bedrijfsartsen en andere deskundigen spelen een cruciale rol bij de herintreding van uw medewerker. Wij kiezen expliciet voor een derde partij die de bedrijfsartsdienstverlening uitvoert: ArboExtra. Een onafhankelijke positie zorgt ervoor dat de bedrijfsarts alleen dan wordt ingezet als het echt wenselijk of noodzakelijk is. ArboExtra beschikt over een betrouwbaar landelijk netwerk van zorgvuldig geselecteerde bedrijfsartsen en kerndeskundigen. De Verzuimadviseur fungeert daarin als de spin in het web. Uw casemanager plant de afspraken snel en eenvoudig in via de centrale agendafunctie van ArboExtra. Kostenreductie De Verzuimadviseur zet zijn bedrijfsartsen en overige deskundigen alleen daar in waar nodig. En altijd met een gerichte vraagstelling. Ook zorgen wij voor ontdubbeling van zorgkosten, bijvoorbeeld door (multidisciplinaire) re-integratietrajecten te splitsen in fysiek en psychisch. Beide trajecten worden onder regie van onze casemanager zoveel mogelijk gefinancierd vanuit de ziektekostenverzekering van uw werknemer. 9

10 Wet- en regelgeving De herintreding van werknemers is soms afhankelijk van een scala aan (bureaucratische) factoren. In andere gevallen leidt verzuim tot een blijvend verstoorde arbeidsrelatie. Of de aard van de uitval biedt geen ruimte voor re-integratie. De casemanagers van de Verzuimadviseur zijn thuis in de gecompliceerde wet- en regelgeving. U kunt vertrouwen op hun adequate advies op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de financiële gevolgen van de WIA en WW, het eigen risico bij de WGA, subsidiemogelijkheden, regresmogelijkheden, toepassing van CAO-bepalingen bij arbeidsongeschiktheid, ontslagprocedures en een BackOffice met gespecialiseerde adviseurs, als arbeidsrechtjuristen. Organisatiebreed verzuimmanagement en preventie Ziekteverzuim van individuele medewerkers staat vaak niet op zich. Uw casemanager is alert op onderliggende, structurele oorzaken van verzuim binnen (delen van) uw organisatie. Analyse legt zwakke schakels bloot. Misschien blijkt de werkomgeving een verbeterpunt. Hoe plezieriger, veiliger en gezonder hun omgeving, hoe gemotiveerder uw werknemers en hoe groter hun productiviteit. De Verzuimadviseur adviseert over de implementatiemogelijkheden van nieuw (preventief) verzuimbeleid en biedt verschillende instrumenten ter ondersteuning. Denk aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het Periodiek Medisch Onderzoek. Verzuimsoftware Inzicht in gegevens is belangrijk om goede regie te voeren op verzuim. Zowel korte en lange termijn, individueel of organisatiebreed. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens dragen bij aan de uitvoering, zo nodig verbetering, van uw verzuimmanagement. De verzuimsoftware-abonnementen van de Verzuimadviseur bieden een oplossing voor organisaties die niet over een toereikend pakket beschikken. Klanttevredenheidonderzoek De Verzuimadviseur neemt jaarlijks deel aan een onafhankelijk tevredenheidonderzoek. De uitkomsten bespreken wij met onze opdrachtgevers om onze dienstverlening doelgericht te verbeteren. 10

11 Het effect van gezamenlijke focus

12 Tot slot De Verzuimadviseur biedt uw organisatie een breed pakket aan diensten. U kiest bij ons voor de manier van ondersteuning die u het beste past. Van praktische begeleiding in voorkomende gevallen tot advisering over uw toekomstige verzuimbeleid. De Verzuimadviseur biedt u ook graag financiële flexibiliteit. U kunt daarom kiezen voor een abonnement op gespecificeerde diensten, maar ook declaratie op uurbasis is mogelijk. De Verzuimadviseur gelooft in de combinatie van persoonlijke benadering en voortdurende aandacht voor verzuim. Mooie woorden, maar u ziet (terecht) liever daden. Wij bieden u daarom een bonus malusregeling: u betaalt alleen voor daadwerkelijk resultaat. Geïnteresseerd? Wilt u in uw organisatie meer aandacht voor het thema ziekteverzuim en tegelijkertijd voldoen aan de verplichtingen van de Wet verbetering Poortwachter? Neem dan contact op met drs. ing. Viola Zevenhuizen via telefoonnummer of via De Verzuimadviseur.nl Amsterdamseweg RS Amersfoort T E

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken PRAKTIJKMANAGEMENT De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken Mr. M. Jongebreur- Ruskamp Praktijk- en personeelsadviseur P.P.M. Partner in Praktijkmanagement J.M. Vinke Trainer personeelsmanagement,

Nadere informatie

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg 2 Inhoudsopgave 5 Present! van Avero 6 Praktische zaken 8 Begrippenlijst Present! Persoonlijk 12 Werkplekonderzoek

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie