Duurzame globalisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame globalisering"

Transcriptie

1 Postbus 93002, 2509 aa Den Haag Telefoon Fax Ledennummer (telefonische vraagbaak voor leden) Internet (dienstverlening / Bilderbergconferentie) Duurzame globalisering Discussienota Bilderbergconferentie 2008

2 Duurzame globalisering Over het kwetsbare evenwicht van Profit, Prosperity, People en Planet

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Inleiding en vraagstelling 7 2. Wat globalisering inhoudt: eerste oriëntatie 11 Globalisering is eeuwenoud, maar raakt in stroomversnelling Fricties en tegenbewegingen De plaats van Europa in de wereld 3. Het Nederlandse bedrijfsleven globaliseert snel 19 Internationalisering besturen en aandelenbezit Een meer Angelsaksische stijl van ondernemen en corporate governance Profileren op innovatie 4. Profit, voorwaarde voor Prosperity en Planet 31 Winst en welvaart De betekenis van de internationale handelspolitiek De internationale welvaartsverdeling Effectieve ontwikkelingssamenwerking 5. People: de demografische explosie, migratie, culturele en religieuze diaspora 43 Wereldbevolking groeit explosief Migratiedruk en kennismigranten Respect voor mensenrechten en arbeidsnormen Culturele en religieuze diaspora 6. Planet: zorgen om klimaat, voedsel, grondstoffen en energie 51 Klimaatveranderingen Dé levensvoorwaarden: landbouwgrond en zoet water De strijd om energiebronnen en grondstoffen Klimaat- en energiebeleid 7. Perspectieven op de toekomst 63 De Shell-toekomstscenario s: balanceren tussen markt, sociale rechtvaardigheid en veiligheid De inrichting van de internationale publieke ruimte MVO: Maatschappelijk Vernieuwend Ondernemen

4 8. Over vooruitgang, bewustzijn, moraal en de vierde P 71 Wat is vooruitgang? Naar een globaal en ecologisch bewustzijn Moraal en levensstijl De ultieme uitdaging van globalisering en de vierde P 9. Kernpunten en discussiepunten, tevens samenvatting 83 Overzicht publicaties en standpunten van 87 Voorwoord Juist Nederland heeft door zijn open economie zijn welvaart te danken aan handel en export. Globalisering heeft daarom veel voordelen voor ons. Maar dat is niet voor ieder evident. Heel wat burgers maken zich ongerust over hun baan, de nieuwe concurrentie, hun zekerheden, en realiseren zich onvoldoende hoeveel zij te danken hebben aan globalisering. Protectionistische geluiden steken regelmatig de kop op in de (internationale) politiek. Ik hecht daarom groot belang aan een open discussie over globalisering. Maatschappelijke vraagstukken krijgen steeds meer een internationale dimensie. Heel duidelijk wordt dat bij klimaatverandering, energiezekerheid, migratie en culturele diversiteit. Cruciale vraag is hoe deze uitdagingen adequaat kunnen worden aangepakt in een globaliserende wereld; hoe verbinden we globalisering met duurzame ontwikkeling? In het verleden heeft regelmatig aandacht gegeven aan globalisering: in de concrete belangenbehartiging, in publicaties en op conferenties [1]. Die aandacht is dus allerminst nieuw, maar het debat wint nu aan intensiteit. De discussie wordt in dit najaar ook bij de SER gevoerd, naar aanleiding van de adviesaanvraag van het kabinet over globalisering van april. heeft met het kabinet een duurzaamheidsakkoord afgesloten met vergaande afspraken over energiebesparing, duurzame energie en co 2 -reductie. Met deze discussienota wil bijdragen aan de discussie over de grote vragen waarmee wij te maken hebben: hoe om te gaan met globalisering en duurzaamheid. Reacties op de inhoud van de nota zijn welkom bij de opstellers Jan Willem van den Braak en Huib Klamer, hoofd respectievelijk secretaris van de stafgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van telefoon ). Ik hoop dat deze discussienota leden van, met name ook leden van onze regionale verenigingen en Jong Management, uitnodigt tot reflectie en discussie. De nota is een aanloop voor de Bilderbergconferentie die zal plaatsvinden op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari Voor deze conferentie ontvangt u in december een uitnodiging (meer informatie over de conferentie kunt u vinden op onder dienstverlening/bilderbergconferentie). Bernard Wientjes voorzitter Vereniging oktober 2007 [1] Voorbeelden: de ncwsymposia De ziel van Europa (1999), Duurzaam ondernemen in een wereldeconomie (2000) en Waar ligt het Noorden in de globale economie? ( 2001); Bilderbergconferenties Ondernemen in het Europa van morgen (2007), Zakenwereldwereldzaken (1990) en Hoe schoon is de toekomst? (1989).

5 1. Inleiding en vraagstelling De mensheid raakt tegelijk meer verenigd en meer verbrokkeld. Zbigniew Brzezinski, vroegere adviseur van Carter [2] Wij zien duurzaamheid als een kans om het leven van mensen te verbeteren en om waarde te creëren voor de enkeling, de samenleving en de onderneming. Onze inspanningen richten zich daarbij op twee mondiale uitdagingen die iedereen aangaan: energie en gezondheidszorg. Wij willen de onderneming zijn die de oplossingen voor deze complexe zaken vereenvoudigt. Gerard Kleisterlee, ceo Philips [3] De ramp met Paaseiland Op de paaszondag van 1722 treft de Nederlandse ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen enkele duizenden ontredderde mensen aan op het Paaseiland, in de Stille Oceaan voor de kust van Chili (het eiland is bekend vanwege de enorme stenen beelden). Volgens later onderzoek moet de bevolking eerder uit tot mensen hebben bestaan. De beschaving van Paaseiland kwam in een neerwaartse spiraal terecht gedurende de eeuw voorafgaande aan de komst van de Nederlanders. Dit als gevolg van overbevolking, ontbossing en uitputting van de beperkt aanwezige natuurlijke grondstoffen. Het voorbeeld illustreert dat duurzame ontwikkeling allerminst vanzelfsprekend is. Verstand vraagt een visie op de langere termijn. [2] Gelezen in Volzin van 10 augustus [3] Persbericht Philips 19 februari 2007 naar aanleiding van Philips Sustainability Report 2006.

6 Duurzame ontwikkeling is met globalisering dé grote uitdaging voor deze wereld en voor deze tijd. Het is de gemeenschappelijke dimensie in de grote vraagstukken waarmee we kampen: klimaatverandering, energiezekerheid, voedselvoorziening, armoede, migratie, diversiteit, ontwikkelingssamenwerking en veiligheid. Het bepaalt onze toekomst en die van de generaties na ons. De vn-commissie-brundtland omschrijft in zijn rapport Our common future in 1987 duurzame ontwikkeling als development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In de visie van Brundtland moet duurzame, houdbare [4] ontwikkeling zijn geïntegreerd met sociale en economische ontwikkeling. De waarden van Planet en People komen alleen tot hun recht bij een krachtig bedrijfsleven dat winst (Profit) maakt en zorgt voor welvaart (Prosperity). Deze visie wordt later door John Elkington voor ondernemingen uitgewerkt in het concept van de triple bottom line van People, Planet en Profit, dat nu als de grondslag wordt beschouwd van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doel van deze discussienota is om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheid van duurzame globalisering en in onze verantwoordelijkheden als ondernemer, maatschappelijke organisaties, politiek, consumenten en burgers. Een eerste oriëntatie op globalisering en de betekenis daarvan voor ondernemingen (nieuwe kansen, bedrijfsvoering, de meer Angelsaksische stijl van ondernemen) komt aan de orde in hoofdstuk 2 respectievelijk 3. De drie P s van Profit/Prosperity, People en Planet, zoals in hun samenhang weergegeven in het navolgende model, worden verder uitgewerkt in hoofdstukken 4, 5 en 6. Hoofdstuk 7 bespreekt de perspectieven. Daarbij wordt ingegaan op de drie Shell-scenario s voor 2025, de internationale publieke ruimte, de verantwoordelijkheden van bedrijven (waarbij mvo wordt opgevat als maatschappelijk vernieuwend ondernemen). Hoofdstuk 8 onderzoekt de mogelijkheden van een globaal bewustzijn en gaat in op de geest die het proces van globalisering bezielt (de vierde P van het Griekse woord Pneuma, dat geest, adem betekent). Leidvragen bij lezing Ondernemers zouden zich bij lezing steeds de vraag kunnen stellen: Wat betekent globalisering voor mijn bedrijf? Wat zijn de nieuwe internationale markten en concurrenten? Welke kansen en bedreigingen doen zich voor? Hoe internationaal zijn uitbesteden van werk, inkoop van grondstoffen, halffabrikaten en aanschaf van investeringsgoederen Zijn (kennis)migranten in de toekomst nodig? Welke mogelijkheden heeft mijn bedrijf om duurzaamheid te bevorderen? Denk aan eco-ëfficiëntie van eigen producten. Zuiniger productieprocessen ( cleantech ); denk aan gebruik van nieuwe, lichtere en duurzame materialen; beperking van afvalstoffen en co 2 ; zuinig verbruik van grondstoffen, water en energie; vervoer en transport. Welke marktkansen liggen er voor innovatieve duurzame technologieën? [4] Wil Derkse wijst op de betekenis van het Engelse woord sustainability die niet geheel doorklinkt in het Nederlandse duurzaamheid. In het werkwoord to sustain zit bestendigheid, maar gekoppeld met de grond of de gronden van deze bestendigheid. Het gaat om bestendigheid die gedragen wordt of gedragen moet kunnen worden. Wil Derkse: Duurzame ontwikkeling? Inaugurele rede Technische Universiteit Eindhoven Model: de drie P s van duurzame globalisering Profit/Prosperity winst en welvaart de internationale welvaartsverdeling ontwikkelingssamenwerking People Planet demografische groei klimaatveranderingen migratie dé levensvoorwaarden: mensenrechten en arbeidsnormen landbouwgronden, zoet water diaspora van culturen en religies beschikbaarheid energie en grondstoffen

7 2. Wat globalisering inhoudt: eerste oriëntatie Globalisering is eeuwenoud, maar raakt in stroomversnelling Voormalig premier Lubbers definieert globalisering als volgt: Globalisation is a process in which geographic distance becomes a factor of diminishing importance in the establishment and maintenance of cross-border economic, political and socio-cultural relations. This process reaches such intensity that relations change fundamentally, and people become aware of that change. The potential internationalisation of relations and dependencies creates opportunities, but also causes fear, resistance, actions and reactions. [5] Globalisering is niet nieuw. Alexander de Grote vestigt in de 4 e eeuw voor Christus in een kort tijdsbestek een wereldrijk dat zich uitstrekt van Macedonië tot aan de Indus. Later veroveren de Romeinen de gebieden rond de Middellandse Zee en in Noord-Europa. Dat imperium gaat vervolgens ten onder in de grootschalige volksverhuizingen vanuit het Oosten (migratie is allerminst een nieuw verschijnsel). In de moderne tijd geven de ontdekkingsreizen - te beginnen met Columbus onverwachte ontdekking van Amerika in de impuls tot wereldwijde handel en de vestiging van overzeese koloniën, wat leidt tot intensievere onderlinge betrekkingen. Economieën en staten raken meer op elkaar georiënteerd. [5] In Derkse e.a.: In quest of humanity in a globalising world, Budel: Damon,

8 Juist in de laatste decennia is het internationale verkeer sterk geïntensiveerd. Dan gaat het om handelsgoederen, diensten, kapitaal en mensen, maar ook om informatie en tv-beelden. In de globale netwerkmaatschappij [6] zijn plekken op de wereld steeds vaker met elkaar verbonden, verknoopt en op elkaar georiënteerd. Daarmee heeft iedereen te maken: ondernemers, politici, journalisten, werknemers en consumenten. De oorzaken zijn allereerst technologisch, maar ook politiek en economisch: - Technologisch. Door media, satellietverbindingen, internet (het wereldwijde web) zijn informatie, nieuws en beelden wereldwijd direct beschikbaar. Door snellere transportmiddelen zijn fysieke afstanden steeds gemakkelijker en sneller te overbruggen. - Politiek. De Europese politieke samenwerking resulteert in de Europese Unie en de interne markt; het communisme in Midden- en Oost Europa stort in; internationale afspraken worden gemaakt over afbouw van handelsbeperkingen in het kader van de wto (World Trade Organisation). - Economisch. Het marktmodel is breed omarmd als best mogelijke systeem voor economische coördinatie, in Midden- en Oost-Europa, China en India. Deze liberalisering leidt vanaf de jaren negentig tot het ontstaan van grotere, wereldwijde markten voor consumptiegoederen, grondstoffen en kapitaal. De wereldhandel neemt fors toe en daarin profileren zich nadrukkelijk nieuwe landen. Ook de financiële markten groeien sterk (met name de handel in effecten, valuta s, swaps, opties, derivaten, schuldpapier, hypotheken, leningen). De Nederlandse economie raakt steeds meer geïnternationaliseerd, zoals blijkt uit onderstaande tabel. De omvang van onze export is sinds 1975 fors gestegen, zoals ook die van andere landen. Daarbij is ons aandeel in de wereldhandel ongeveer gelijk gebleven en gaat driekwart van onze export naar de EU-landen. Ook de omvang en waarde van de Nederlandse investeringen in het buitenland zijn zeer fors toegenomen (van minder dan 100 miljard euro in 1990 naar 533 miljard euro eind 2005), zoals ook de buitenlandse investeringen in Nederland (379 miljard euro eind 2005). Het aandeel van buitenlandse ondernemingen in de binnenlandse productie is sterk gestegen, met name in de industrie (van 28 procent in 1996 tot 40 procent in 2005; onder meer door de overnames van daf en Hoogovens). [7] Tabel: ontwikkeling Nederlandse export en aandeel in wereldhandel tussen 1975 en bbp (mrd ) bbp per hoofd ( ) omvang uitvoer (mrd ) omvang uitvoer (% BBP) 10 1 aandeel in werelduitvoer (%),2 3,8 3,9 Bron: Rabobank: Nederland in een grenzeloze wereld, globalisering in perspectief Ook de cultureel-religieuze dimensie is sterk aanwezig. Globalisering gaat steeds gepaard met verspreiding van waarden. Alexander de Grote verspreidt de hellenistische cultuur onder de onderworpen volkeren. In het kielzog van Columbus bekeren missionarissen de primitieve Indianen. In onze tijd dringen westerse consumptiewaarden zich wereldwijd op, terwijl omgekeerd grote migrantengroepen en hun nazaten leven in een diaspora van culturen en religies. Vreemde culturen komen steeds dichterbij, wat regelmatig leidt tot schrikachtige, afwerende reacties. De mensengemeenschap is een global village geworden, waarin ieder met ieder te maken heeft en waarin het probleem van de ene bewoner al snel het probleem van de ander wordt. De bewoners van het dorp kunnen er niet mee volstaan hun eigen tuintje in te richten en te onderhouden, maar moeten over hun schutting heenkijken. Ze komen elkaar steeds vaker tegen. Globalisering leidt tot een groeiende vervlechting en interdependentie van naties, economieën en culturen. Vraagstukken van duurzaamheid, energie, veiligheid en migratie krijgen een grensoverstijgend karakter en kunnen niet meer door afzonderlijke, autonome naties worden aangepakt. Dat vraagt om nieuwe manieren van coördinatie die verschillende vormen kunnen aannemen: spontane samenwerking en/of nieuwe (internationale) regelgeving en/of vrije marktwerking. Fricties en tegenbewegingen [6] Het begrip is afkomstig van de Spaanse socioloog Castells. [7] Persbericht CBS van 25 juli Globalisering creëert tal van kansen, maar veroorzaakt ook schokken, fricties en tegenbewegingen. Ook dat is niet nieuw. Nadat in vorige eeuwen koloniën als wingewest waren onderworpen aan westerse heerschappij, ontstaan als reactie daarop in de vorige eeuw onafhankelijkheidsbewegingen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië, die gericht zijn op erkenning en zelf

9 [8] Francis Fukuyama, Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (vert.), Amsterdam: Contact, Dit streven naar erkenning berust op een interpretatie van de geschiedfilosofie van de Duitse filosoof Hegel. standigheid (dit streven naar erkenning is volgens de Amerikaanse politiek filosoof Francis Fukuyama de drijvende kracht in de geschiedenis. [8] ) De politieke onafhankelijkheid is gerealiseerd, maar de economische en sociale emancipatie van veel voormalige koloniën staat nog in de kinderschoenen. Ook het Westen kent zijn fricties in deze tijd. Multinationals realloceren hun productie en sluiten regelmatig vestigingen. China lijkt in de wereld de productiewerkplaats bij uitstek te worden. Die nieuwe dynamiek geeft onvermijdelijk onrust en onzekerheid. Dat blijft binnen de perken als de economie in andere sectoren nieuwe perspectieven biedt en mensen flexibel genoeg zijn om elders emplooi te vinden. Een groep burgers ziet in globalisering voordelen, kansen en uitdagingen, weet zich aan te passen, is zelfredzaam en employable. Maar een andere groep voelt zich onzeker, zoekt bevestiging van de eigen identiteit, maakt zich zorgen over zijn toekomst, heeft moeite met het nieuwe arbeidsethos dat hamert op flexibiliteit, aanpassing en harder werken, en hecht aan de bestaande zekerheden (de regeringscoalitie koos in zijn akkoord voor het treffende motto dynamiek en zekerheid ). Deze onzekerheid verklaart de stembusuitslag bij de laatste verkiezingen (de Socialistische Partij en de Partij voor de Vrijheid leggen veel nadruk op het behoud van sociale zekerheden respectievelijk de nationale identiteit). Protectionistische en nationalistische tegenkrachten zijn sterk. Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Kyotoverdrag (1997) is door grote industriële naties als de Verenigde Staten, Australië, India en China niet ondertekend (ook al is op de G-8 top begin juni 2007 vooruitgang geboekt). De laatste wto-ronde voor verdere liberalisering van de handel (de zogenoemde Doharonde), begonnen in 2001, is eind 2006 vastgelopen en een doorbraak is de eerstkomende jaren onwaarschijnlijk. De Verenigde Staten treden steeds vaker unilateraal op en leggen de facto hun wil op aan andere landen (in internationale politieke kwesties, maar ook bij corporate governance en accountancy standards). Energieleverende landen als Rusland, Bolivia en Venezuela treden zelfbewuster op en schromen niet om eenzijdige maatregelen te treffen (dichtdraaien van de gaskraan, nationalisatie van bezittingen van buitenlandse ondernemingen en herziening van eerder gemaakte afspraken). Er is een krachtige tegenbeweging van antiglobalisten en andersglobalisten. Zij wijzen op de omvangrijke armoede en de grote inkomensverschillen die wereldwijd eerder zouden toenemen dan afnemen, en de grote milieudruk. Meer fundamenteel zijn de tegenbewegingen in de islamitische wereld, die de westerse waarden en leefstijl (materialisme, individualisme, secularisme) afwijzen als een bedreiging van de eigen religie en cultuur, en zich verzetten tegen moderne verworvenheden als de gelijke rechten van mannen en vrouwen en de scheiding tussen kerk en staat. Dat verzet leidt tot nationalisme en in het uiterste geval zelfs terrorisme. Er is wel gesproken van een clash of civilizations [9] (MacWorld versus Jihad), maar deze visie miskent dat de overgrote meerderheid van de bevolking in islamitische landen gematigd is en allereerst verlangt naar een redelijk bestaansniveau. Maar er is wel een clash of values. De plaats van Europa in de wereld [10] Europa is een mooi voorbeeld hoe naties die eeuwen lang met elkaar oorlog hebben gevoerd, hun conflicten beslechten en tot vruchtbare samenwerking weten te komen. Ondanks alle scepsis, kritiek en de regelmatig optredende politieke stagnaties, is het project Europa een groot succes. Sinds de vorming van de Europese Gemeenschap in 1957 (en de voorloper daarvan, de EGKS in 1951) is er geen oorlog meer gevoerd tussen EG-landen en zijn de handel tussen lidstaten en de welvaart van burgers fors toegenomen. Het ontstaan van de Europese en Monetaire Unie in 1992 en de versterking van de interne markt leiden in de jaren negentig zelfs tot een zekere euforie over Europa ( euroforie ). Vanaf dat moment gaan bedrijven grensoverstijgende samenwerkingsverbanden en fusies aan. In het nieuwe millennium is Europa meer verdeeld geraakt. Het voorstel voor een Europese grondwet werd door de Nederlandse en Franse bevolking in 2005 afgewezen. heeft in maart 2007 een positieve en pragmatische visie op de toekomst van de eu uiteengezet in de nota Een Europa dat werkt! [11] Daarin kiest de organisatie voor een economisch sterk, duurzaam, sociaal en veilig Europa, dat zijn kracht vindt in de diversiteit van de lidstaten op politiek, cultureel, sociaal en religieus terrein. Het unieke, dynamische karakter van de Europese Unie (zonder vooraf vastgelegd einddoel) past daar zeer goed bij. Het bedrijfsleven heeft alleen maar te winnen bij verdere integratie van de Europese economie. Een goede toekomst voor Nederland, met zijn strategische ligging binnen Europa, ligt zonder de geringste twijfel binnen de eu. De wereldwijde concurrentie wordt steeds heviger, nu ook vanuit nieuwe landen als China, India en Brazilië. En tegelijk kampt Europa met een steeds forser vergrijzingsprobleem. De politieke en de economische concurrentiepositie van Europa in de wereld moet blijvend versterkt worden. De eu heeft [9] Samuel Huntington, The clash of Civilisations and the Remaking of World Order, New York: Schuster, [10] Zie over Europa de Bilderbergdiscussienota Ondernemen in het Europa van morgen, uitgave vnoncw [11] De brochure is in een Engelse versie verschenen onder de titel A Europe that works! Zie ook de brochure The European Union back in business? (augustus 2007) alsmede Rondje Europa; actuele onderwerpen in het kader van het Portugese voorzitterschap 1 juli januari 2008 (uitgave vnoncw, september 2007)

10 in dat licht een zeer duidelijke meerwaarde ten aanzien van grensoverschrijdende vraagstukken als: Vervolmaking van de interne markt. Energiezekerheid en een gezond milieu (klimaatproblematiek). Veiligheid en internationale criminaliteitsbestrijding. Bescherming van de buitengrenzen en immigratiebeleid. Kennisontwikkeling en -verspreiding (innovatie). De handelspolitiek kan daarbij gezien worden als een integraal onderdeel van de Lissabonstrategie inzake de concurrentiepositie van de eu. Andere vraagstukken kunnen volgens de -nota juist beter door de lidstaten of door zelfregulering van maatschappelijke instellingen tot een oplossing gebracht worden. Subsidiariteit betekent dat zaken nationaal moeten worden aangepakt als dat kan, maar Europees als dat nodig is. Bij nationale zaken gaat het in ieder geval om de sociale zekerheid en de directe belastingen. Om de Europese agenda goed te kunnen uitvoeren, zullen de lidstaten hun eigen nationale sociaal-economische huis goed op orde moeten hebben. Het gaat hierbij met name om het voldoen aan de financieel-economische criteria van het Groei- en Stabiliteitspact (begrotingstekort, staatsschuld en inflatie), maar ook om de herijking van de verzorgingsstaatarrangementen in de richting van meer flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid. Voor veel lidstaten valt hier nog veel te doen; Nederland heeft hier al veel bereikt. Eind juni 2007 bereikten de regeringsleiders van de eu-lidstaten in Berlijn een akkoord over een pragmatische Verdragsaanpassing in plaats van een fundamentele Grondwet. Dit akkoord past heel goed bij bovengenoemde visie, omdat het ten aanzien van de betreffende grensoverschrijdende vraagstukken tot institutionele aanpassingen en efficiëntere besluitvormingsprocedures komt en anderzijds waar mogelijk ook bevoegdheden bij de lidstaten laat. Hopelijk zullen de lidstaten het akkoord in de loop van 2008 ratificeren en kan de EU zich daarmee ontworstelen aan de impasse waarin het sinds 2005 terechtkwam. Frans-Spaanse staalbedrijf Arcelor door Mittal Staal. De voorbeelden van de Indiase bedrijven Mittal en Tata - dat Corus/Hoogovens overnam - laten zien dat globalisering een tweerichtingskarakter krijgt en westerse landen niet vanzelfsprekend de leidende rol hebben. Op termijn zullen zeker ook de landen van ex-joegoslavië nog lid worden van de EU (Kroatië en Macedonië zijn al kandidaat-lid). Maar volgens velen heeft de EU daarmee wel zijn uiterste omvang bereikt. De discussie gaat nu vooral over Turkije en heeft ook een geopolitieke betekenis. Turkije kan met zijn veelbelovende economie en zijn strategische ligging een brugfunctie vervullen tussen Europa en de Islamitische wereld. Turkije heeft grote vooruitgang geboekt in de naleving van mensenrechten en de versterking van zijn democratie, en vormt met zijn seculiere staatsvorm en zijn economisch succes voor gematigde moslims een aantrekkelijk alternatief voor de meeste moslimstaten die geen scheiding kennen tussen staat en godsdienst en economisch slecht presteren. Beleidsprioriteiten Europese werkgeversorganisatie businesseurope businesseurope is de Europese koepelorganisatie van het bedrijfsleven, waar alle centrale werkgeversorganisaties van de EU-landen en nog enkele andere landen zijn aangesloten, dus ook. Recent werden de prioriteiten vastgesteld, die alle in directe of indirecte relatie staan met de globalisering: 1. Implement the reform for growth and jobs. 2. Integrate the European market. 3. Shape globalisation and fight all kinds of protectionism. 4. Promote a secure, competetive and climate-friendly energysystem. 5. Reform European social systems to respond to global challenges. 16 Ook in de eu komen nationale belangen sterker op de voorgrond te staan. eu-lidstaten springen vaak moeilijk over de schaduw van hun nationale belangen heen. Op economisch gebied blijkt dat bij de discussie over afbouw van landbouwsubsidies (ook in het wto-overleg hét grote struikelblok) en het maatschappelijk verzet tegen de Europese dienstenrichtlijn (het schrikbeeld van de Poolse loodgieter dat veel emotie oproept). Maar ook bij de nationale sentimenten over de fusies van banken (onze eigen abn amro), de overnames van energiebedrijven en de overname van het Luxemburgs- 17

11 3. Het Nederlandse bedrijfsleven globaliseert snel Internationalisering van besturen en aandelenbezit Hoe Nederlands zijn onze multinationals nog? Het merendeel van hun omzet en hun personeel zit in het buitenland. De aandelen van de 25 aex-fondsen zijn inmiddels voor het overgrote deel in buitenlandse handen. De afgelopen jaren kwam een aantal grote vooraanstaande Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen (daf, Hoogovens, Vendex, vnu, abn Amro; er zijn biedingen gedaan op de aandelen van Numico en Stork). Bij dertien van de 25 aex-fondsen is inmiddels een buitenlander ceo; in 2000 waren dat er nog vijf. [12] Het Financieele Dagblad berekende dat 20 procent van de aandelen eigendom is van Nederlanders en dat de rest buitenlands bezit is. In tien jaar tijd liep het aandelenbezit van de grote Nederlandse institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars) in aex-fondsen terug van 33 procent naar 14 procent. [13] Er vond als het ware een uitruil plaats tussen Nederlandse institutionele beleggers en buitenlandse. [14] Ook financiële fondsen uit het Verre Oosten - vaak gevoed uit grote handelsoverschotten, met name van China - worden actiever. De internationalisering heeft geleid tot een forse stijging van de topinkomens, want multinationale ondernemingen richten zich op beloningen die op de internationale arbeidsmarkt gebruikelijk zijn, waar de egalitaire normen van de Nederlandse arbeidsmarkt niet gelden. Dat leidt voortdurend tot grote ophef in de Nederlandse media, politiek en samenleving. De [12] De Pers, bericht 25 mei [13] Gelezen op com (PriceWaterhouse- Coopers). Overigens is de Amsterdamse effectenbeurs aanmerkelijk sterker gepenetreerd door buitenlandse beleggers dan beurzen in Zwitserland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, aldus het esb-dossier Globaliseren in Nederland van juli 2007, p. 45. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de sterke aanwezigheid van grote multinationals in Nederland. [14] Interview met Morris Tabaksblat in nrc Handelsblad van 19 mei

12 vakbeweging spreekt van een graaicultuur. Het kabinet wil de Nederlandse ondernemingsraden een recht van advies geven over de inkomens van de (internationale) topbestuurders. Maar het lijkt een onrealistische wens dat Nederlandse normen moeten gelden voor ondernemingen en hun bestuurders die wereldwijd opereren. Multinationals doen hun naam van multinational eer aan en kunnen steeds minder als nationaal bezit worden beschouwd, waar nationale normen gelden. Er ontstaat meestal een mengeling van ondernemingsculturen met meer of minder Nederlandse, Belgische, Duitse, Engelse, Amerikaanse, Franse en Zweedse elementen. Dat ervaren sommigen als een verlies, maar anderen zien dit als onafwendbaar of - veel positiever - als een verrijking. Regelmatig wordt gewaarschuwd voor een uitverkoop van Nederlandse bedrijven (zie bijvoorbeeld het kader), maar niet moet worden vergeten dat Nederlandse bedrijven ook overnames doen in het buitenland. [15] Maar liefst Nederlandse bedrijven hebben buitenlandse dochters en vestigingen. vijftien jaar geen Nederlands bedrijf meer te vinden is in de aex-index. Kijk naar de strijd om de macht bij de effectenbeurzen. Chirac komt op voor het Franse belang, Merkel voor het Duitse, maar heeft u Balkenende of Zalm iets horen zeggen over het Nederlandse belang? Niemand komt op voor het landsbelang. Wij zijn vol van handelsgeest en Europese level playing fields, maar andere landen niet. Ik heb het gevoel dat we zo Europees zijn en zo voor globalisering, dat we vergeten dat het niet slecht is om aan je zelf te denken en aan het belang van het land. Maar kijk je naar het voetbal, dan zijn we opeens wel nationalistisch. Een meer Angelsaksische stijl van ondernemen en corporate governance Als je alleen kijkt naar het scorebord en niet naar de bal, dan win je de wedstrijd niet. Tony DeNunzio, ceo Maxeda [18] [15] Cijfers De waarde van overnames door Nederlandse bedrijven in het buitenland bedroeg 76 miljard euro, tegenover 48,2 miljard voor overnames van Nederlandse door buitenlandse bedrijven. esb-dossier Globaliseren in Nederland juli 2007, p. 45. [16] esb-dossier Globaliseren in Nederland, juli 2007, p. 58. [17] nrc Handelsblad van 1 juli Globalisering verandert de bedrijfsvoering. Ondernemingen nemen hun investeringsbeslissingen vanuit een wereldwijd perspectief en staan voor de keuze of zij bedrijfsfuncties - productie, research, administratie - of onderdelen daarvan hier houden of verplaatsen. Zij wegen daarbij marktkansen, arbeidskosten en beschikbaarheid van personeel af tegen extra kosten voor transport en management, kwaliteitsgaranties en langere levertijden. Bedrijven krijgen het karakter van globale netwerken waarbinnen de onderdelen intensief informatie, kennis, diensten en onderdelen uitwisselen. Ook mkb-ondernemers, die zich altijd meer oriënteren op de binnenlandse markt, overwegen veel vaker om delen van hun maakwerk - zeker het standaardwerk - te outsourcen en kopen hun materialen, halffabrikaten en onderdelen gemakkelijker in bij buitenlandse leveranciers. Dat heeft veel economische voordelen en biedt bedrijven de gelegenheid om zich te concentreren op ontwikkeling, ontwerp, klantrelaties en regiewerk. Overigens lijken mkb-ondernemingen minder te investeren in het buitenland dan collega-ondernemers in andere Europese landen (Denemarken, Zwitserland, Ierland, Noorwegen). [16] Ex-ing-topman Aad Jacobs vreest nationale uitverkoop [17] Ook ondernemers zijn niet altijd gelukkig met de opkomst van de Angelsaksische stijl van ondernemen. Dit is mijn wereld niet meer. Oud-ing-topman Aad Jacobs, commissaris bij bedrijven als VNU en Shell, spreekt van de razernij van financiële opkopers (private equity) en speculatieve beleggingsfondsen (hedge funds). Niemand is meer veilig. Kortetermijndenken is de norm geworden. Hij vreest dat over tien tot We doen in Nederland nog altijd of we Rijnlands zijn en we het stakeholdersmodel aanhangen. Maar het spel dat wordt gespeeld, is Angelsaksisch en richt zich exclusief op shareholder value. De strategie van een bedrijf wordt steeds vaker in puur financiële, in aandeelhouderstermen gedefinieerd. Bij private equity zie je dat ook. Als het rendement hoog is, is de strategie goed, want de strategie is het halen van een hoog rendement. Het gaat om de knikkers. Binnen dat model past het om bestuurders een paar knikkers te geven als een goede deal veel knikkers oplevert. Jeroen Kirch, adviseur van Hay [19] In het beursgenoteerde bedrijfsleven waait een sterke westenwind. Met de internationalisering wordt de Amerikaanse stijl van ondernemen steeds meer de norm: meer nadruk op winstgroei, kortetermijnresultaten, meer zeggenschap voor aandeelhouders over te volgen strategie en Amerikaanse standaarden voor corporate governance en accountancy. Er komt een nieuw type aandeelhouder. De aandeelhouders van vroeger waren tevreden met een mooi rendement per aandeel en een koersstijging was hooguit mooi meegenomen. Tegenwoordig verwachten aandeelhouders een stevige jaarlijkse winstgroei per aandeel en ook nog een koersstijging. Besturen zijn voortdurend op zoek naar middelen om die ambitieuze doelstellingen te halen, bijvoorbeeld door inkoop van eigen aandelen, verkoop van bedrijfsonderdelen of nieuwe overnames. Er is veel discussie over de rol van hedge funds en private equity fondsen die enorme hoeveelheden kapitaal van beleggers weten aan te trekken; op dit moment wereldwijd tenminste miljard dollar voor hedge funds en [18] fem Business, april [19] Interview fem Business van 21 april

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Diagnose...5. Remedies... 11. i Werk... 11. ii Duurzaamheid... 15. iii Innovatie... 18. iv Transparantie... 23. v Evenwicht...

Inhoudsopgave. Diagnose...5. Remedies... 11. i Werk... 11. ii Duurzaamheid... 15. iii Innovatie... 18. iv Transparantie... 23. v Evenwicht... D B A K N S V R Z T T N D C O N O M I T R U G N A A R D M N S N I N V S T R NI NW R K NI N N O V A T I Co mmi s s i eme l k e r t November2013 /Ker nr appor t Inhoudsopgave Diagnose...5 Remedies... 11

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Naar een lerende economie

Naar een lerende economie Naar een lerende economie De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb. 413) is de positie van de raad definitief geregeld.

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we willen

Wie we zijn en wat we willen Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012 Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland 2012 DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND 2012 De Staat van Nederland Innovatieland 2012 THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Minder pretentie, meer ambitie

Minder pretentie, meer ambitie WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Minder pretentie, meer ambitie ontwikkelingshulp die verschil maakt AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Minder pretentie, meer ambitie De Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Regio Amersfoort voorbereid op de economie van morgen

Regio Amersfoort voorbereid op de economie van morgen Regio Amersfoort voorbereid op de economie van morgen maart 2014 Vooraf realiseren van een vitale regio inspanningen vraagt. In het post-crisistijdperk is dit niet anders. Integendeel. De groei zal veel

Nadere informatie

My Industry 2030. Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie

My Industry 2030. Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie My Industry 2030 Nederland gaat het maken Van ambitie naar realisatie Colofon Auteur Jurjen Witteveen, ING Economisch Bureau jurjen.witteveen@ing.nl Redactieraad Marcel Beckers, ING Business Banking Oost-Brabant

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie