LHV-Declareerwijzer Richtlijnen, regels en praktijkvoorbeelden voor het declareren van tarieven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LHV-Declareerwijzer 2010. Richtlijnen, regels en praktijkvoorbeelden voor het declareren van tarieven"

Transcriptie

1 LHV-Declareerwijzer 2010 Richtlijnen, regels en praktijkvoorbeelden voor het declareren van tarieven Landelijke Huisartsen Vereniging februari 2010

2 LHV-Declareerwijzer 2010 Colofon De LHV-Declareerwijzer 2010 is een uitgave van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Landelijke Huisartsen Vereniging Domus Medica Mercatorlaan BL Utrecht Postbus LB Utrecht Telefoon Fax Website Disclaimer De LHV-Declareerwijzer 2010 is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van dit boek kunnen geen rechten worden ontleend. LHV, februari 2010 Alle rechten zijn voorbehouden aan de Landelijke Huisartsen Vereniging. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de LHV worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. De leden van de LHV hebben het exclusieve recht tot verveelvoudiging van teksten uit deze uitgave. 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1. Richtlijnen en regels 1. Algemene uitgangspunten en richtlijnen voor het declareren De bekostiging van huisartsenzorg Verschillende soorten tarieven Maximumtarieven en vrije tarieven Module Modernisering en Innovatie (M&I) Tarieven voor de griepvaccinatie Module achterstandsfonds Tarieven voor onderlinge waarneming BTW Declareren van contacten en handelingen Wel of geen declaratie? Meerdere declaraties voor één patiënt op één dag Declareren onder de juiste code Declareren van M&I-verrichtingen Declareren van multidisciplinaire ketenzorg Declareren van niet-nagekomen afspraken Declareren voor bijzondere groepen Toelichting op de NZa-tarieven voor huisartsenhulp 11 A. Inschrijftarieven, per kwartaal 11 B. Consulttarieven huisarts en assistente 12 C. Consulttarieven praktijkondersteuner somatiek en GGZ (POH-S en POH-GGZ) 13 D. Moduletarieven per verzekerde, per kwartaal 13 E. M&I-verrichtingentarieven 14 F. Tarieven voor incidentele en acute hulpverlening op werkdagen overdag (passantentarieven) 14 G. Tarieven voor incidentele en acute hulpverlening door huisartsen aan militairen in actieve dienst op werkdagen overdag 15 H. Tarieven voor hulpverlening aan gemoedsbezwaarden 15 I. Tarief ANW-diensten HDS 16 J. Tarieven ANW-diensten niet-hds 16 K. Verbruiksmaterialen 17 L. Informatieverstrekking 17 M. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 18 N. ECG-tarief 18 O. Keuringen 18 P. Asielzoekers in de Centrale Opvang 18 Q. SCEN-consultatie 18 R. Verloskundige hulp door de huisarts 19 Deel 2. Praktijkvoorbeelden 3. Praktijkvoorbeelden declareren 21 Bijlage 1: LHV-richtlijn voor niet-nagekomen afspraken 33 Bijlage 2: Declareren voor bijzondere groepen 35 Bijlage 3: Index 37 3

4 4 LHV-Declareerwijzer 2010

5 Inleiding Inleiding De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) geeft sinds 2006 de LHV-Declareerwijzer uit. Hiermee streeft de LHV twee doelen na: informeren en adviseren. Het eerste doel is om de leden te informeren over de bindende regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zoals die zijn vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor huisartsenzorg. Het tweede doel is om de leden te adviseren over de toepassing van deze regels in de dagelijkse praktijk. De Declareerwijzer bevat geen adviezen over de hoogte van de tarieven die in rekening kunnen worden gebracht. De LHV-Declareerwijzer 2010 bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden algemene uitgangspunten en richtlijnen voor het declareren gegeven (hoofdstuk 1) en worden de NZa-tarieven beschreven (hoofdstuk 2). In deze hoofdstukken worden vooral de NZa-regels beschreven. Dit wil dus niet zeggen dat de LHV het altijd eens is met de inhoud van deze hoofdstukken. In het tweede deel (hoofdstuk 3) wordt een overzicht van uiteenlopende praktijksituaties gegeven. De bijbehorende adviezen vloeien deels voort uit de regels van de NZa, zoals die in hoofdstuk 2 zijn beschreven; deels zijn het vrijblijvende adviezen voor praktijksituaties waarover de NZa-regels geen duidelijkheid verschaft. De LHV benadrukt dat deze Declareerwijzer een hulpmiddel is bij het nemen van beslissingen over het declareren van contacten met patiënten of derden. De werkelijke praktijksituatie kan afwijken van de hier beschreven praktijksituaties. Bovendien kunnen er andere factoren een rol spelen bij beslissingen over het declareren. Uiteindelijk dienen huisartsen een individuele afweging te maken en blijven ze zelf verantwoordelijk voor hun eigen handelen. De NZa-tariefbeschikkingen zijn te vinden op de website van de LHV (www.lhv.nl). 5

6 6 LHV-Declareerwijzer 2010

7 Deel 1. Richtlijnen en regels 1. Algemene uitgangspunten en richtlijnen voor het declareren In dit hoofdstuk worden enkele algemene uitgangspunten en richtlijnen gegeven voor het declareren van contacten en handelingen in de huisartspraktijk. 1.1 De bekostiging van huisartsenzorg Verschillende soorten tarieven In de bekostiging van huisartsenzorg wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten tarieven: - inschrijftarieven (tarieven per kwartaal voor bij de huisarts op de eerste dag van het kwartaal ingeschreven patiënten); - consulttarieven (tarieven per consult, visite, telefonisch consult, etc., gebaseerd op een tijdseenheid en ongeacht bijvoorbeeld het aantal gepresenteerde klachten of gestelde diagnoses); - moduletarieven (tarieven per kwartaal voor bij de huisarts op de eerste dag van het kwartaal ingeschreven patiënten); - overige tarieven, waaronder het uurtarief voor ANW-zorg en diverse verrichtingentarieven (zoals de verrichtingentarieven voor Modernisering en Innovatie, voor informatieverstrekking of voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker). Het aparte tarief voor een herhaalrecept is per 1 januari 2010 komen te vervallen. De vergoeding voor de controle en het uitschrijven van herhaalrecepten is vanaf die datum opgenomen in de inschrijftarieven. Hiervoor kan sinds 1 januari 2010 dus geen apart tarief meer worden gedeclareerd. Als de herhaling gepaard gaat met een (telefonisch) consult, dan kan het (telefonisch) consult gewoon worden gedeclareerd. Zie verder hoofdstuk Maximumtarieven en vrije tarieven De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) jaarlijks de tarieven voor huisartsenzorg vast. Daarbij maakt de NZa een onderscheid tussen maximumtarieven en vrije tarieven. De meeste tarieven zijn door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Van enkele tarieven heeft de NZa vastgesteld dat ze vrij zijn. Voorbeelden hiervan zijn de tarieven voor Modernisering en Innovatie (M&I), waarover tussen huisartsen en zorgverzekeraars afspraken kunnen worden gemaakt, en de tarieven voor onderlinge waarneming. Ook de nieuwe tarieven voor multidisciplinaire ketenzorg zijn vrije tarieven (zie paragraaf 1.2.5) Module Modernisering en Innovatie (M&I) De module Modernisering en Innovatie (M&I) bestaat uit twee delen: - de module Modernisering en Innovatie (M&I): het moduletarief per patiënt per kwartaal. Dit tarief kan na overeenkomst met de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht voor de bij de huisarts op de eerste dag van het kwartaal ingeschreven patiënten; - de M&I-verrichtingen, waarop hieronder nader wordt ingegaan. De module kan worden overeengekomen voor bijvoorbeeld kwaliteitsbevordering, substitutie en het stimuleren van samenwerkingsverbanden, maar ook voor verzekerden die in moeilijk bereikbare gebieden wonen. Zie hiervoor verder hoofdstuk 2, onder D. Het moduletarief kan gelijktijdig met de kwartaaldeclaratie van de inschrijftarieven worden gedeclareerd Tarieven voor de griepvaccinatie De tarieven voor de jaarlijkse vaccinatie ten behoeve van de preventie van influenza vallen buiten de tariefregulering van de Wet marktordening gezondheidszorg. Het tarief voor het vaccineren van de geïndiceerde patiënten wordt jaarlijks vastgesteld binnen het Nationaal Programma Grieppreventie. 7

8 LHV-Declareerwijzer 2010 Het tarief voor een griepvaccinatie op eigen verzoek is een volledig vrij tarief. De huisarts moet voorafgaand aan de vaccinatie met de patiënt een afspraak maken over de hoogte van het tarief. De patiënt betaalt dit tarief vervolgens rechtstreeks aan de huisarts. Een patiënt zonder indicatie die op eigen verzoek wordt gevaccineerd, kan met een recept het vaccin halen bij de apotheek of de apotheekhoudende huisarts. De patiënt betaalt de vaccinprijs aan de apotheek of de apotheekhoudende huisarts. De niet-geïndiceerde patiënt moet zelf nagaan of zijn aanvullende verzekering de vaccinatie vergoedt Module achterstandsfonds Naast het hogere inschrijftarief voor patiënten woonachtig in een achterstandswijk, bestaat er een module achterstandsfonds (zie voor beide tarieven ook hoofdstuk 2). Dit moduletarief is de vergoeding voor het achterstandsfonds, waaruit specifieke projecten kunnen worden gefinancierd. Deze module wordt niet aan de huisarts betaald, maar rechtstreeks aan het achterstandsfonds Tarieven voor onderlinge waarneming Voor onderlinge waarneming heeft de NZa vrije tarieven vastgesteld. Deze tarieven kunnen uitsluitend in rekening worden gebracht bij de huisarts die wordt waargenomen BTW Huisartsen moeten BTW afdragen voor handelingen die niet onder de BTW-vrijstelling vallen (handelingen die niet zijn gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens). De door de NZa vastgestelde tarieven zijn exclusief BTW-heffing en BTW-afdracht door een zorgaanbieder. Als dus voor bepaalde handelingen BTW moet worden geheven en afgedragen, dan mag de BTW bovenop de NZa-tarieven in rekening worden gebracht. Meer informatie over de BTW-plicht is te vinden op de website van de LHV (www.lhv.nl). 1.2 Declareren van contacten en handelingen Wel of geen declaratie? De vraag of voor een contact of een handeling wel of geen declaratie moet worden verstuurd, is niet eenduidig te beantwoorden. Zo kan een contact volgens de NZa-regels declarabel zijn, maar kan de huisarts in een bepaalde situatie van mening zijn dat het in rekening brengen van dat contact niet wenselijk of niet gepast is. Ook zal de wijze waarop huisartsen hun praktijk willen voeren verschillen. Een algemeen uitgangspunt kan zijn dat voor declarabele contacten of handelingen in principe gewoon wordt gedeclareerd, tenzij er goede overwegingen zijn om dat niet te doen. Een consult- of een verrichtingensysteem is immers gebaseerd op het principe van loon naar werken. Anderzijds moeten huisartsen het systeem niet misbruiken om slechts de omzet te verhogen. Misbruik kan onwenselijke gevolgen hebben voor de patiënt, maar kan ook de beroepsgroep (op kortere of langere termijn) schaden. Een tweede uitgangspunt is dat er bij een gedeclareerd contact altijd een inhoudelijke vermelding in het dossier van de patiënt heeft plaatsgevonden. Huisartsen zouden zich in de meeste situaties in ieder geval de volgende vragen kunnen stellen: 1. Is er door de patiënt een hulpvraag gesteld? 2. Is op de hulpvraag een professioneel antwoord gegeven? 3. Waar of hoe is dit antwoord gegeven (bijvoorbeeld per telefoon, op de praktijk of bij de patiënt thuis)? 4. Hoe lang heeft het consult geduurd? Voor een consult langer dan 20 minuten kan een dubbel consult in rekening worden gebracht. Als bijvoorbeeld een patiënt met een hulpvraag de praktijk belt en de assistente geeft een professioneel antwoord, dan is het een telefonisch consult. Geeft de assistente geen professioneel 8

9 Deel 1. Richtlijnen en regels antwoord maar wordt er een afspraak met de huisarts gepland, dan is het uitgangspunt dat er voor het contact tussen assistente en patiënt geen declaratie wordt verstuurd. Voor het latere contact tussen huisarts en patiënt wordt dan een consult gedeclareerd Meerdere declaraties voor één patiënt op één dag In de huisartsenzorg is het goed mogelijk dat er op één dag meerdere contacten met dezelfde patiënt plaatsvinden. Als het om meerdere declarabele contacten gaat, dan is het toegestaan om hiervoor meerdere declaraties te versturen. De NZa heeft hiervoor geen beperkingen aangebracht. Of een contact een declarabel contact betreft, wordt in deze Declareerwijzer nader toegelicht Declareren onder de juiste code Het is belangrijk om de juiste tarieven te declareren en om daarbij de juiste Vektis-codes te hanteren. Dit is vooral van belang indien het gaat om de verschillende consulttarieven van de praktijkondersteuner en de verrichtingen in het kader van de module Modernisering en Innovatie (M&I). Als bijvoorbeeld de consulten van een praktijkondersteuner worden gedeclareerd onder de code van een huisartsenconsult, dan treedt vervuiling op van de contactcijfers in registratiesystemen. Hetzelfde geldt voor de M&I-verrichtingen. Deze vervuiling kan leiden tot een overschatting van het gemiddelde aantal consulten tussen huisarts en patiënt. Dat kan weer leiden tot onterechte discussies over de hoogte van het consulttarief. Bovendien is het dan niet goed mogelijk om het basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg te onderscheiden van het aanvullend en bijzonder aanbod Declareren van M&I-verrichtingen Over de M&I-verrichtingen staat in de NZa-tariefbeschikking dat voor deze hulp naast de daarvoor vastgestelde prestaties geen andere verrichtingentarieven in rekening kunnen worden gebracht. De reden hiervoor is dat ervan wordt uitgegaan dat het om volwaardige tarieven gaat, dus inclusief de consultduur. Als een patiënt de huisartspraktijk bezoekt voor een M&I-verrichting, dan mag daarvoor alleen het met de zorgverzekeraar overeengekomen M&I-tarief worden gedeclareerd. Het consult behorende bij de M&I-verrichting is onderdeel van het M&I-verrichtingentarief. Declaratie van een consulttarief en een M&I-tarief tijdens hetzelfde consult is in bepaalde gevallen mogelijk. De patiënt kan behalve voor een M&I-verrichting ook vanwege andere klachten de praktijk bezoeken. In dat geval gaat het niet om hulp in het kader van Modernisering en Innovatie en is het M&I-verrichtingentarief niet van toepassing. Veel M&I-verrichtingen zullen voornamelijk door de huisarts worden gedaan. Een aantal M&Iverrichtingen zal misschien onder verantwoordelijkheid van de huisarts worden gedelegeerd. Voor de gedelegeerde M&I-verrichtingen gelden dezelfde tarieven met dezelfde Vektis-codes als de tarieven voor de huisarts Declareren van multidisciplinaire ketenzorg Met ingang van 1 januari 2010 bestaat er een nieuwe regeling voor de bekostiging van enkele vormen van multidisciplinaire ketenzorg. In eerste instantie gaat het daarbij om de volgende twee prestaties: - Multidisciplinaire zorgverlening voor Diabetes Mellitus type 2 voor personen van 18 jaar en ouder; - Multidisciplinaire zorgverlening voor Cardiovasculair Risicomanagement. In een later stadium volgen mogelijk COPD en hartfalen. Deelname aan deze regeling is voorlopig niet verplicht. Als een huisarts voor deze zorgvormen een overeenkomst heeft met een ketenzorgorganisatie (een zorggroep), dan dient deze zorg te worden gedeclareerd bij de ketenzorgorganisatie. Deze zorg wordt dan dus niet langer rechtstreeks (bijvoorbeeld via consult-, POH- of M&I-tarieven) bij de zorgverzekeraar van de patiënt gedeclareerd. De tarieven voor deze ketenzorg zijn vrij en dienen tussen huisarts en ketenzorgorganisatie te worden overeengekomen. 9

10 LHV-Declareerwijzer Declareren van niet-nagekomen afspraken De NZa heeft in 2008 besloten dat een niet-nagekomen afspraak niet langer als een zorgprestatie wordt gezien. Als een patiënt niet komt opdagen, dan wordt er volgens de NZa door de zorgaanbieder geen zorgprestatie geleverd. Dit betekent dat de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) NZa hiervoor geen tarieven meer vaststelt. Huisartsen kunnen zelf besluiten of ze in de praktijk een wegblijftarief willen hanteren. De hoogte van het tarief kan door de huisarts worden bepaald. Het dient vervolgens bij de patiënt zelf in rekening te worden gebracht. Wel dienen patiënten vooraf duidelijk te worden geïnformeerd. De LHV heeft een richtlijn voor niet-nagekomen afspraken opgesteld (zie bijlage 1 of de LHVwebsite, Declareren voor bijzondere groepen Bij het declareren van zorg geleverd aan patiënten, is het uitgangspunt dat de declaratie elektronisch naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd. Voor bepaalde patiënten gelden afwijkende regels of zijn aanvullende of afwijkende afspraken gemaakt. Deze patiënten vallen onder de zogenoemde bijzondere groepen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om illegalen, onverzekerden, gemoedsbezwaarden, militairen of patiënten die verblijven in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Zie bijlage 2 voor meer informatie over het declareren voor bijzondere groepen. 10

11 Deel 1. Richtlijnen en regels 2. Toelichting op de NZa-tarieven voor huisartsenhulp In dit hoofdstuk wordt per NZa-tarief een overzicht gegeven van de bindende regels zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die heeft vastgelegd in de tariefbeschikkingen. Soms zijn toelichtende opmerkingen toegevoegd. Dit hoofdstuk weerspiegelt dus niet de opvatting van de LHV. De volgende tarieven komen aan de orde: A. Inschrijftarieven, per kwartaal B. Consulttarieven huisarts en assistente C. Consulttarieven praktijkondersteuner somatiek en GGZ (POH-S en POH-GGZ) D. Moduletarieven per verzekerde, per kwartaal E. M&I-verrichtingentarieven F. Tarieven voor incidentele en acute hulpverlening op werkdagen overdag (passantentarieven) G. Tarieven voor incidentele en acute hulpverlening door huisartsen aan militairen in actieve dienst op werkdagen overdag H. Tarieven voor hulpverlening aan gemoedsbezwaarden I. Tarief ANW-diensten HDS J. Tarieven ANW-diensten niet-hds K. Verbruiksmaterialen L. Informatieverstrekking M. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker N. ECG-tarief O. Keuringen P. Asielzoekers in de Centrale Opvang Q. SCEN-consultatie R. Verloskundige hulp door de huisarts A. Inschrijftarieven, per kwartaal - De inschrijftarieven gelden per kwartaal. - Ze kunnen in rekening worden gebracht voor bij de huisarts op de eerste dag van het kwartaal (de peildatum) ingeschreven (niet-)verzekerden. Bepalend is dus de status op de peildatum en niet de status op de datum van declareren. - Het inschrijftarief kan niet in rekening worden gebracht bij gemoedsbezwaarden. Voor gemoedsbezwaarden gelden aparte consulttarieven. - Het inschrijftarief kan slechts door één huisarts worden gedeclareerd, namelijk de huisarts bij wie de patiënt staat ingeschreven. Via deelname aan de Stichting ION kan worden voorkomen dat meerdere huisartsen voor dezelfde patiënt een declaratie indienen. Zie hiervoor de website van de Stichting ION (http://ion.lhv.nl/). - Voor het declareren van het basisinschrijftarief (verzekerden tot 65 jaar, niet woonachtig in een achterstandswijk; code 11000) heeft de huisarts geen overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar nodig. - Voor de overige inschrijftarieven heeft de huisarts wel een overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar nodig. - De overige inschrijftarieven kunnen ook in rekening worden gebracht indien de desbetreffende zorgverzekeraar uitsluitend restitutiepolissen aanbiedt, onder de voorwaarde dat de huisarts met minimaal één andere zorgverzekeraar een overeenkomst over deze tarieven heeft gesloten. - De inschrijftarieven voor patiënten woonachtig in een achterstandswijk kunnen in rekening worden gebracht indien de patiënt woont in één van de wijken met postcodes zoals opgenomen in de NZa-tariefbeschikking (zie de tariefbeschikking op de LHV-website, 11

12 LHV-Declareerwijzer 2010 B. Consulttarieven huisarts en assistente - Om de consulttarieven te kunnen declareren, is geen overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar nodig. Een uitzondering hierop vormt het consulttarief. Consult - Het consulttarief is een tarief per consult en is gebaseerd op een tijdseenheid. Het tarief is ongeacht het aantal gepresenteerde klachten, gestelde diagnoses etc. - Voor een consult geldt een tijdseenheid van maximaal 20 minuten. Voor een consult langer dan 20 minuten kan een dubbel consult in rekening worden gebracht. - Kleine chirurgische ingrepen zijn in het consulttarief begrepen. Zie voor grotere chirurgische ingrepen de verschillende verrichtingentarieven voor chirurgie in de verrichtingenlijst van de module Modernisering en Innovatie (M&I). - Het lezen en het maken van een ECG is in het consulttarief begrepen. Ter vergoeding van de kosten voor het maken van een ECG kan daarnaast het ECG-tarief in rekening worden gebracht. Zie hiervoor het ECG-tarief in dit hoofdstuk. 1 Visite - Het visitetarief is een tarief per visite en is gebaseerd op een tijdseenheid. Het tarief is ongeacht het aantal gepresenteerde klachten, gestelde diagnoses etc. - Voor het tijdens de visite geleverde consult geldt een tijdseenheid van maximaal 20 minuten. Indien het consult tijdens de visite langer dan 20 minuten duurt, kan het tarief voor een visite langer dan 20 minuten in rekening worden gebracht. De duur van het consult is dus bepalend, niet de reistijd. Telefonisch consult - Telefonische consulten kunnen niet in rekening worden gebracht, tenzij deze duidelijk dienen ter vervanging van een spreekuurconsult. - Als een patiënt een medische hulpvraag stelt en deze wordt professioneel beantwoord, dan is het een declarabel contact (ook indien de vraag door een assistente wordt beantwoord). Herhaalrecept - Het aparte tarief voor een herhaalrecept is per 1 januari 2010 komen te vervallen. De vergoeding voor het uitschrijven van herhaalrecepten is vanaf die datum opgenomen in de inschrijftarieven. - Voor het uitschrijven van een herhaalrecept kan sinds 1 januari 2010 dus geen apart tarief meer worden gedeclareerd. - Net als vóór 1 januari 2010 geldt wel dat als een herhaalrecept tijdens een (telefonisch) consult wordt uitgeschreven, dat dan een (telefonisch) consult kan worden gedeclareerd. Vaccinatie - Een vaccinatie tijdens een consult of een visite kan niet extra in rekening worden gebracht. - De tarieven zijn exclusief de kosten van de door de huisarts verstrekte entstoffen. - De kosten van de entstof kunnen voor de door de huisarts voor deze entstof werkelijk betaalde prijs worden doorberekend. 1 Huisartsen die zelf een ECG maken, kunnen dit op verschillende manieren declareren. De eerste optie is het declareren van een consulttarief in combinatie met het ECG-kostentarief. Deze optie geldt voor het maken en het lezen van een ECG. De tweede optie is het declareren van het M&I-verrichtingentarief ECG-diagnostiek. Deze optie geldt voor het maken, interpreteren en bespreken met de patiënt van een ECG volgens de voorwaarden zoals die zijn beschreven in de M&I-verrichtingenlijst (zie code 13005). 12

13 Deel 1. Richtlijnen en regels consult - Het consult kan niet in rekening worden gebracht, tenzij het duidelijk dient ter vervanging van een spreekuurconsult. - Het maximumtarief kan alleen worden gedeclareerd: o voor een ingeschreven patiënt, o in geval van een bestaande behandelrelatie, o indien het geen eerste consult van een aandoening betreft o en indien er een overeenkomst is met de zorgverzekeraar voor het declareren van een consult. Entstoffen in verband met vaccinatie - De kosten van de entstof kunnen voor de door de huisarts voor deze entstof werkelijk betaalde prijs worden doorberekend. Laboratoriumkosten - De aan de huisarts in rekening gebrachte laboratoriumkosten kunnen voor hetzelfde bedrag door de huisarts worden doorberekend. - Zie voor zelfgemaakte laboratoriumkosten ook de regeling voor verbruiksmaterialen. C. Consulttarieven praktijkondersteuning (POH) - Zowel de praktijkondersteuner voor de somatiek (POH-S) als de praktijkondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ) heeft eigen consulttarieven die naast de modules Praktijkondersteuning Huisartsen in rekening kunnen worden gebracht. - Om de POH-consulttarieven te kunnen declareren, is geen overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar nodig. - Het consulttarief is een tarief per consult en is gebaseerd op een tijdseenheid. Het tarief is ongeacht het aantal gepresenteerde klachten, gestelde diagnoses etc. - Voor een consult geldt een tijdseenheid van maximaal 20 minuten. Voor een consult langer dan 20 minuten kan een dubbel consult in rekening worden gebracht. D. Moduletarieven per verzekerde, per kwartaal - De moduletarieven gelden per kwartaal. - Ze kunnen in rekening worden gebracht voor bij de huisarts op de eerste dag van het kwartaal (de peildatum) ingeschreven patiënten. Bepalend is dus de status op de peildatum en niet de status op de datum van declareren. Module achterstandsfonds - De vergoeding voor het fonds inzake achterstandswijkproblematiek kan in rekening worden gebracht voor verzekerden in achterstandswijken indien hieraan een overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar ten grondslag ligt. - De achterstandswijken betreffen de wijken met postcodes zoals opgenomen in de NZatariefbeschikking (zie de LHV-website, - Zie ook de passage over de module achterstandsfonds in hoofdstuk 1 van deze Declareerwijzer. Module Praktijkondersteuning Huisartsen Somatiek en GGZ (POH-S en POH-GGZ) - De modules voor Praktijkondersteuning Huisartsen (POH-S en POH-GGZ) kunnen in rekening worden gebracht indien hier een overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar aan ten grondslag ligt. - De modules kunnen ook in rekening worden gebracht indien de zorgverzekeraar van een verzekerde uitsluitend restitutiepolissen aanbiedt, onder de voorwaarde dat er een overeenkomst is voor POH met minimaal één andere zorgverzekeraar. 13

14 LHV-Declareerwijzer 2010 Module Modernisering en Innovatie (M&I) - De module Modernisering en Innovatie (M&I) kan onder meer betrekking hebben op: o Het stimuleren van samenwerkingsverbanden van huisartsen (onderling) en andere eerstelijns zorgaanbieders; o De verdere ontwikkeling van de programmatische aanpak van chronische aandoeningen; o Substitutie van zorg van tweede- naar eerstelijn; o Kwaliteitsbevordering van de huisartsenzorg. - De module kan verder worden ingezet voor financiering van andere initiatieven die gericht zijn op het verhogen van de doelmatigheid van de huisartsenzorg. - Daarnaast kan de module worden ingezet voor verzekerden woonachtig in moeilijk bereikbare gebieden. Het betreft de volgende gebieden: Zuidelijke Biesbosch, Noordelijke Biesbosch (uitgezonderd Bandijk en directe omgeving), Bandijk en directe omgeving, Marken, eiland Tiengemeten, Broek in Waterland en Schiermonnikoog. - De module M&I kan alleen in rekening worden gebracht indien hier een overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar aan ten grondslag ligt. - Zie ook de passages over M&I in hoofdstuk 1 van deze Declareerwijzer. E. M&I-verrichtingentarieven - Voor hulp in het kader van de verrichtingenlijst module M&I kunnen naast de daarvoor vastgestelde prestaties geen andere verrichtingentarieven in rekening worden gebracht. - Een verrichting in het kader van Modernisering en Innovatie kan in rekening worden gebracht indien de huisarts voor deze verrichting: o een overeenkomst heeft met de desbetreffende zorgverzekeraar; o een overeenkomst heeft met de desbetreffende gemoedsbezwaarde als omschreven in Artikel 2.2b van de Zorgverzekeringswet. - Zie ook de passages over M&I in hoofdstuk 1 van deze Declareerwijzer. F. Tarieven voor incidentele en acute hulpverlening op werkdagen overdag (passantentarieven) - De tarieven voor de incidentele en acute hulpverlening kunnen door de huisarts in rekening worden gebracht voor incidentele en acute zorg op werkdagen overdag aan nietingeschreven verzekerden. - De patiënt mag niet wonen in de vestigingsgemeente van de huisarts (de gemeente waarin de praktijk van de huisarts is gevestigd). - Voorwaarde om het passantentarief te mogen declareren is dat de huisarts een overeenkomst heeft met minimaal één zorgverzekeraar. - Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kunnen alleen de reguliere consulttarieven in rekening worden gebracht. - Kleine chirurgische ingrepen zijn in het consulttarief begrepen. - Het lezen en het maken van een ECG is in het consulttarief begrepen. Zie echter ook het ECG-kostentarief in dit hoofdstuk en het M&I-verrichtingentarief ECG-diagnostiek (code 13005) in de verrichtingenlijst van de module Modernisering en Innovatie (M&I). - Telefonische consulten kunnen niet in rekening worden gebracht, tenzij deze duidelijk dienen ter vervanging van een spreekuurconsult. - Het aparte tarief voor een herhaalrecept is per 1 januari 2010 komen te vervallen. De vergoeding voor het uitschrijven van herhaalrecepten is vanaf die datum opgenomen in de overige consulttarieven voor passanten. - Een vaccinatie tijdens een consult of een visite kan niet extra in rekening worden gebracht. - De tarieven zijn exclusief de kosten van de door de huisarts verstrekte entstoffen. - De kosten van de entstof kunnen voor de door de huisarts voor deze entstof werkelijk betaalde prijs worden doorberekend. 14

15 Deel 1. Richtlijnen en regels - De aan de huisarts in rekening gebrachte laboratoriumkosten kunnen voor hetzelfde bedrag door de huisarts worden doorberekend. - De declaraties (honorarium en kosten) voor de door de dienstenstructuren geleverde ANWdiensten lopen via de dienstenstructuur waaraan de huisarts is verbonden. De aan een dienstenstructuur verbonden huisartsen kunnen voor de verrichte consulten niet zelf declareren. G. Tarieven voor incidentele en acute hulpverlening door huisartsen aan militairen in actieve dienst op werkdagen overdag - De tarieven voor de incidentele en acute hulpverlening aan militairen kunnen door de huisarts in rekening worden gebracht voor incidentele en acute zorg op werkdagen overdag aan militairen in actieve dienst. 2 - Voorwaarde om deze tarieven te mogen declareren is dat de huisarts een overeenkomst heeft met minimaal één zorgverzekeraar. - Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kunnen alleen de reguliere consulttarieven in rekening worden gebracht. - Kleine chirurgische ingrepen zijn in het consulttarief begrepen. - Het lezen en het maken van een ECG is in het consulttarief begrepen. Zie echter ook het ECG-kostentarief in dit hoofdstuk en het M&I-verrichtingentarief ECG-diagnostiek (code 13005) in de verrichtingenlijst van de module Modernisering en Innovatie (M&I). - Telefonische consulten kunnen niet in rekening worden gebracht, tenzij deze duidelijk dienen ter vervanging van een spreekuurconsult. - Het aparte tarief voor een herhaalrecept is per 1 januari 2010 komen te vervallen. De vergoeding voor het uitschrijven van herhaalrecepten is vanaf die datum opgenomen in de overige consulttarieven voor militairen. - Een vaccinatie tijdens een consult of een visite kan niet extra in rekening worden gebracht. - De tarieven zijn exclusief de kosten van de door de huisarts verstrekte entstoffen. - De kosten van de entstof kunnen voor de door de huisarts voor deze entstof werkelijk betaalde prijs worden doorberekend. - De aan de huisarts in rekening gebrachte laboratoriumkosten kunnen voor hetzelfde bedrag door de huisarts worden doorberekend. - De declaraties (honorarium en kosten) voor de door de dienstenstructuren geleverde ANWdiensten lopen via de dienstenstructuur waaraan de huisarts is verbonden. De aan een dienstenstructuur verbonden huisartsen kunnen voor de verrichte consulten niet zelf declareren. H. tarieven voor hulpverlening aan gemoedsbezwaarden - De tarieven voor hulpverlening aan gemoedsbezwaarden als omschreven in artikel 2.2b van de Zorgverzekeringswet kunnen door de huisarts in rekening worden gebracht op werkdagen overdag. 3 - Kleine chirurgische ingrepen zijn in het consulttarief begrepen. - Het lezen en het maken van een ECG is in het consulttarief begrepen. Zie echter ook het ECG-kostentarief in dit hoofdstuk en het M&I-verrichtingentarief ECG-diagnostiek (code 13005) in de verrichtingenlijst van de module Modernisering en Innovatie (M&I). - Telefonische consulten kunnen niet in rekening worden gebracht, tenzij deze duidelijk dienen ter vervanging van een spreekuurconsult. - Het aparte tarief voor een herhaalrecept is per 1 januari 2010 komen te vervallen. De vergoeding voor het uitschrijven van herhaalrecepten is vanaf die datum opgenomen in de overige consulttarieven voor gemoedsbezwaarden. - Een vaccinatie tijdens een consult of een visite kan niet extra in rekening worden gebracht. 2 Zie voor het declareren van deze tarieven ook bijlage 2. 3 Zie voor het declareren van deze tarieven ook bijlage 2. 15

16 LHV-Declareerwijzer De tarieven zijn exclusief de kosten van de door de huisarts verstrekte entstoffen. - De kosten van de entstof kunnen voor de door de huisarts voor deze entstof werkelijk betaalde prijs worden doorberekend. - De aan de huisarts in rekening gebrachte laboratoriumkosten kunnen voor hetzelfde bedrag door de huisarts worden doorberekend. - De declaraties (honorarium en kosten) voor de door de dienstenstructuren geleverde ANWdiensten lopen via de dienstenstructuur waaraan de huisarts is verbonden. De aan een dienstenstructuur verbonden huisartsen kunnen voor de verrichte consulten niet zelf declareren. I. Tarief ANW-diensten HDS - De declaraties (honorarium en kosten) voor de door de dienstenstructuren geleverde ANWdiensten lopen via de dienstenstructuur waaraan de huisarts is verbonden. De aan een dienstenstructuur verbonden huisartsen kunnen voor de verrichte consulten niet zelf declareren. - Het declareren van het tarief is tijdens bepaalde uren alleen toegestaan, indien vaststaat dat het tijdstip waarop de hulp is verleend de patiënt is aan te rekenen. Deze uren betreffen de tijdsperiode tussen uur en uur en de tijdsperiode tussen zaterdagmorgen uur en zaterdagavond uur en de tijdsperiode tussen zondagmorgen uur en zondagavond uur, alsmede de tijdsperiode tussen uur en uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet. - Een huisarts deelnemend aan een HDS kan aan het einde van jaar t aan de HDS een bonus in rekening brengen in het kader van door de HDS feitelijk genoten inkomsten voor diensten van deze HDS in ANW-uren aan AWBZ-instellingen en penitentiaire inrichtingen (PI) in jaar t. De bonus is maximaal eenderde van de feitelijk genoten inkomsten van de diensten aan AWBZ-instellingen en PI van de HDS gedeeld door het aantal deelnemende huisartsen. De bonus kan alleen in rekening worden gebracht indien hierover een overeenkomst is gesloten met de desbetreffende HDS en zorgverzekeraar. J. Tarieven ANW-diensten niet-hds - Deze consulten/visites voor ANW-zorg kunnen in rekening worden gebracht indien de huisarts die niet participeert in een huisartsendienstenstructuur voor de verzekerden in zijn/haar praktijk een overeenkomst heeft op basis waarvan de tarieven voor ANW-zorg in rekening kunnen worden gebracht. - Deze consulten/visites voor ANW-zorg kunnen ook in rekening worden gebracht indien de huisarts die niet participeert in een huisartsendienstenstructuur met de gemoedsbezwaarden in zijn/haar praktijk een overeenkomst heeft op basis waarvan de tarieven voor ANW-zorg in rekening kunnen worden gebracht. - Kleine chirurgische ingrepen zijn in het consulttarief begrepen. - Het lezen en het maken van een ECG is in het consulttarief begrepen. Zie echter ook het ECG-kostentarief in dit hoofdstuk en het M&I-verrichtingentarief ECG-diagnostiek (code 13005) in de verrichtingenlijst van de module Modernisering en Innovatie (M&I). - Telefonische consulten kunnen niet in rekening worden gebracht, tenzij deze duidelijk dienen ter vervanging van een spreekuurconsult. - Het aparte tarief voor een herhaalrecept is per 1 januari 2010 komen te vervallen. De vergoeding voor het uitschrijven van herhaalrecepten is vanaf die datum opgenomen in de inschrijftarieven. - Een vaccinatie tijdens een consult of een visite kan niet extra in rekening worden gebracht. - De tarieven zijn exclusief de kosten van de door de huisarts verstrekte entstoffen. - De kosten van de entstof kunnen voor de door de huisarts voor deze entstof werkelijk betaalde prijs worden doorberekend. 16

17 Deel 1. Richtlijnen en regels - De aan de huisarts in rekening gebrachte laboratoriumkosten kunnen voor hetzelfde bedrag door de huisarts worden doorberekend. - Het declareren van het tarief is tijdens bepaalde uren alleen toegestaan, indien vaststaat dat het tijdstip waarop de hulp is verleend de patiënt is aan te rekenen. Deze uren betreffen de tijdsperiode tussen uur en uur en de tijdsperiode tussen zaterdagmorgen uur en zaterdagavond uur en de tijdsperiode tussen zondagmorgen uur en zondagavond uur, alsmede de tijdsperiode tussen uur en uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet. K. Verbruiksmaterialen - De navolgende verbruiksmaterialen (limitatieve lijst) kunnen additioneel op basis van de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De (eventueel) ontvangen bonussen en kortingen dienen te worden doorgegeven. Het is niet de bedoeling dat de huisarts aan deze vergoedingsregeling verdient. De huisarts is verplicht op verzoek van de patiënt, dan wel diens verzekeraar indien de verzekeraar een contractuele relatie heeft met de huisarts de nota van de ingekochte verbruiksmaterialen te overleggen. - Het betreft: o atraumatisch hechtmateriaal, waaronder lijmen; o tapemateriaal ten behoeve van enkeldistorsies; o zwangerschapsreactie (planotest en dergelijke); o dipslides (urineweginfecties); o teststrips bloedsuikerbepaling diabetespatiënten (waaronder eyetoneteststrips); o vloeibaar stikstof of histofreezer; o blaaskatheter. - Verbruiksmaterialen kunnen niet additioneel in rekening worden gebracht als ze zijn gebruikt voor ketenzorg en als de huisarts hiervoor al een vergoeding van de ketenzorgorganisatie ontvangt. L. Informatieverstrekking - De tarieven voor informatieverstrekking met de Vektis-codes en kunnen alleen in rekening worden gebracht indien de vraag/de vragen schriftelijk zijn gesteld door een bedrijfsarts of verzekeringsarts. - Voor een gevraagde toelichting/verduidelijking op de verstrekte informatie kan niets aanvullends in rekening worden gebracht. - Het tarief kan alleen in rekening worden gebracht indien de vraag/de vragen gesteld is/zijn in het kader van de volgende wetgeving: o door of namens arbo-diensten in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, het Burgerlijk Wetboek (BW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) en de op deze wetten gebaseerde lagere regelgeving; o door of namens de Sociale Verzekeringsbank ter uitvoering van de Algemene nabestaandenwet (ANW), Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de op die wetten gebaseerde lagere regelgeving, alsmede van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 (TOG 2000); o door of namens de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV), voorheen het landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) of de uitvoeringsinstellingen bedoeld in art. 41 OSV 1997 ter uitvoering van: artikel 7: 685 van Burgerlijk Wetboek artikel 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), 17

18 LHV-Declareerwijzer 2010 de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG), de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA), de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (TWBIA), de Toeslagenwet (TW), de Werkloosheidswet (WW) en de Organisatiewet sociale verzekeringen (OSV 1997), alsmede van de op al deze wetten gebaseerde lagere regelgeving. M. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - Dit tarief (code 12701) kan in rekening worden gebracht voor het in het kader van het preventief bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker afgenomen zogenoemde uitstrijkje ten behoeve van de vrouwelijke verzekerde. - Het tarief dient bij de screeningsorganisatie in rekening te worden gebracht. N. ECG-tarief - Het lezen en het maken van een ECG is in het consulttarief begrepen. - Het ECG-tarief (code 12700) is een vergoeding van de kosten voor het maken van een ECG. - Dit tarief kan onder bepaalde voorwaarden, waaronder een overeenkomst met de betreffende zorgverzekeraar, in rekening worden gebracht. - Zie voor het maken, interpreteren en bespreken met de patiënt het verrichtingentarief ECGdiagnostiek (code 13005) in de verrichtingenlijst van de module Modernisering en Innovatie (M&I). O. Keuringen - Geen bijzonderheden. P. Asielzoekers in de Centrale Opvang - Voor asielzoekers in de Centrale Opvang (bijvoorbeeld in een asielzoekerscentrum of in de aanvullende opvang) geldt een abonnementstarief per plaats. - Asielzoekers buiten de Centrale Opvang kunnen als passant worden beschouwd. Zie dit hoofdstuk onder F voor de voorwaarden waaronder het passantentarief in rekening kan worden gebracht. Q. SCEN-consultatie - Het tarief betreft alle activiteiten van de huisarts, die staat ingeschreven in een specifiek SCEN-register, waaronder met name inbegrepen: o overleggen met de behandelaar plus inzien journaals, specialistenbrieven, enzovoorts, ten behoeve van SCEN-consultatie; o de visite(s) bij de patiënt en diens omgeving; o de verslaglegging ten behoeve van de behandelaar; o het afsluitend overleg met de behandelaar voor ondermeer bespreking van het verslag. - Het tarief wordt door de geconsulteerde huisarts, die staat ingeschreven in een specifiek SCEN-register, in rekening gebracht. 18

19 Deel 1. Richtlijnen en regels R. Verloskundige hulp door de huisarts - Voor verloskundige hulp kunnen naast de maximumtarieven voor verloskundige hulp geen verrichtingentarieven in rekening worden gebracht. - De tarieven voor patiënten woonachtig in een achterstandswijk kunnen in rekening worden gebracht indien de patiënt woont in één van de wijken met postcodes zoals opgenomen in de NZa-tariefbeschikking (zie de LHV-website, - Declaratie van de vijf maximumtarieven prenatale screening (counsellingtarief, NTmetingtarieven en SEO-tarieven) 4 is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder die geneeskundige zorg levert zoals verloskundigen die bieden, een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen. - Het maximum abonnementstarief voor een algemene termijnen echoscopisch onderzoek in de eerste lijn (één of meer echo s en inclusief eventuele niet-geïndiceerde echo s) kan per zwangerschap maar één maal in rekening worden gebracht (code 12614). Het echoscopisch onderzoek wordt persoonlijk gedaan door een verloskundig actieve zorgaanbieder die geneeskundige zorg levert zoals een huisarts die levert, ingeschreven in een door de LHV en ZN aangewezen register. - Het maximum verrichtingentarief voor een specifieke diagnose echo (code 12618) kan per zwangerschap alleen voor de volgende diagnoses in rekening worden gebracht: o groeistagnatie; o bloedverlies; o uitwendige versie bij stuitligging; o ligging; o placentacontrole. - Het maximum verrichtingentarief voor een uitwendige versie bij stuitligging (code 12619) kan alleen in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder die is opgenomen in een specifiek door de KNOV en ZN aangewezen versieregister en daarmee voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen (opleiding én minimum aantal versies). Uitgangspunten voor een uitwendige versie bij stuitligging zijn: o eenduidige en sluitende afspraken met de tweede lijn over verwijzing en consultatie bij eventuele complicaties en directe verwijzing naar de tweede lijn bij complicaties; o informed consent (in overleg met de patiënt); o registratie van de uitgevoerde versies en de resultaten daarvan. 4 Sinds 1 januari 2010 bestaan er voor de NT-meting en de SEO aparte tarieven voor het eerste kind van een meerlingenzwangerschap en voor elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap. Zie de tarievenlijst op de LHV-website, 19

20 20 LHV-Declareerwijzer 2010

21 Deel 2. Praktijkvoorbeelden 3. Praktijkvoorbeelden declareren In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van uiteenlopende praktijksituaties. De bijbehorende adviezen vloeien deels voort uit de regels van de NZa zoals die in hoofdstuk 2 zijn beschreven. Deels zijn het vrijblijvende adviezen voor de zogenaamde grijze gebieden ; de gebieden waarover de regels van de NZa geen duidelijkheid verschaffen. De praktijksituaties zijn onderverdeeld naar contacten met de praktijkassistente, contacten met de huisarts en contacten met de praktijkondersteuner. In de NZa-tariefbeschikking wordt geen onderscheid gemaakt tussen (telefonische) consulten geleverd door de huisarts en (telefonische) consulten geleverd door de praktijkassistente. Dat onderscheid is ook niet relevant. Relevant is de vraag of een contact declarabel is of niet. Assistente Contact Advies 1 Patiënt A: telefonisch beantwoorden van een hulpvraag. T (12004) 2 Patiënt A: telefonisch beantwoorden van een hulpvraag, na overleg met T (12004) de huisarts. 3 Patiënt A: telefonisch beantwoorden van een hulpvraag met klaarleggen T (12004) van een NHG-patiëntenbrief. 4 Patiënt A: telefonisch beantwoorden dat de huisarts deze vraag zal - beantwoorden op diens terugbelspreekuur (telefonisch). Dit wordt later een telefonisch consult van de huisarts. 5 Patiënt A: telefonisch wordt overeengekomen de hulpvraag te bespreken - op het spreekuur van de assistente, de POH of de huisarts. Dit is een eerste triage en wordt later een consult bij de assistente, de POH of de huisarts. 6 Patiënt B komt aan de balie met een hulpvraag, waarbij de assistente het professionele antwoord geeft. (NB: een antwoord op een hulpvraag over een medisch probleem, in fysieke zin gesteld in het praktijkgebouw, is een consult.) 7 Patiënt B komt aan de balie met een hulpvraag, waarbij patiënt en - assistente besluiten dat het beter is deze vraag te bespreken op het spreekuur van de assistente, de POH of de huisarts. Dit wordt later een consult bij de assistente, de POH of de huisarts. 8 Patiënt B komt aan de balie met een hulpvraag over een machtiging. De dokter moet iets invullen. De assistente bespreekt deze vraag met de HA en vult dat in wat noodzakelijk is. Dit invullen kost minder dan 20 minuten. Een machtiging moet om beoordeeld te kunnen worden, eerst worden gelezen. Bovendien vindt het contact plaats op de praktijk. Dit betekent dat de handeling niet per telefoon kan en dat dus een consult(tarief) kan worden gedeclareerd. 9 Patiënt B vraagt per telefoon of de huisarts een herhaling van een machtiging wil schrijven. De assistente overlegt met de huisarts, deze bekijkt het EMD, de assistente of de huisarts vult in en de huisarts ondertekent. Voor het invullen van een herhalingsmachtiging is het niet altijd nodig dat de patiënt ook op de praktijk wordt gezien. De huisarts kan soms ook beslissen op basis van de bekende medische gegevens uit het HIS. Is een komst naar de praktijk wel noodzakelijk, dan een C. T (12004) 21

22 LHV-Declareerwijzer Patiënt B: als in casus 8, maar nu met een tijdsduur > 20 min. CL (12001) 11 Patiënt C vraagt (kastje/receptenlijn etc.) één herhaalrecept of - meerdere herhaalrecepten aan. 12 Patiënt C belt op met een hulpvraag. Deze wordt beantwoord. Patiënt T (12004) vraagt tevens aan de assistente of medicijn X kan worden herhaald. De assistente geeft hier gehoor aan. 13 Patiënt C heeft een afspraak bij de huisarts en levert tijdens het consult een aantal herhaalrecepten in. De huisarts delegeert de herhaling vervolgens aan de assistente. De C is voor het consult bij de huisarts. 14 Patiënt C komt bij de huisarts voor een consult. Aansluitend laat deze patiënt bij de assistente een tetanusinjectie zetten. Het betreft hier een gedelegeerde handeling die niet apart in rekening kan worden gebracht. Is de tijdsduur van de beide consulten langer dan 20 minuten, dan is het een CL (12001). 15 Patiënt C vraagt s morgens een herhaalrecept en belt s middags voor T (12004) een recept voor een vermoedelijke vaginale schimmelinfectie. Patiënt heeft hiervan 2 jaar geleden ook last gehad. Het zijn twee aparte hulpvragen, waarvan de eerste (herhaalrecept) vanaf 1 januari 2010 niet langer apart declarabel is. Een voorgeschreven recept na een hulpvraag valt altijd binnen een reguliere consultatie: een T (12004), een of een V (12002). 16 Patiënt C levert herhaalrecept voor slaapmiddelen in. De assistente - controleert de herhaling en vindt dat de slaapmiddelen te snel worden herhaald. De assistente neemt contact op met de patiënt en legt de uitkomst van het gesprek vast in het HIS. De patiënt accepteert de opmerking van de assistente. De assistente schrijft het herhaalrecept wel of niet uit en brengt niets in rekening. 17 Patiënt C, dezelfde casus. De assistente belt en hierbij blijkt patiënt C T (12004) diverse hulpvragen te hebben over de medicatie, bijvoorbeeld bijwerkingen van slaapmiddelen bij herhaling, en over de onderliggende aandoeningen. In het algemeen geldt dat als naast de herhaling zelf (te laat/te vroeg/dosis) er aanvullende vragen zijn over de medicatie en/of de onderliggende aandoening waarvoor ze zijn voorgeschreven, dan geldt het antwoord als een telefonisch consult (T). Bewaking herhaalreceptuur betreft dosering, hoeveelheid, generiek of specialité. De vergoeding hiervoor vindt bij ingeschreven patiënten plaats via de inschrijftarieven. Voor vragen over de onderliggende ziekte en/of medicijngerelateerde zaken geldt tarief T. 18 Patiënt D belt op. Is vorige week bij de huisarts geweest op spreekuur. T (12004) Huisarts en patiënt besloten toen dat laboratoriumonderzoek zinvol is. Patiënt belt op en vraagt naar de uitslag. De assistente kijkt het na en bespreekt de uitslag en de beleidsconsequenties met de patiënt. 19 Patiënt D belt op. Is vorige week bij de huisarts geweest op het spreekuur. Huisarts en patiënt besloten toen dat laboratoriumonderzoek zinvol is. Huisarts en patiënt spreken in dit consult af dat als blijkt dat het laboratoriumonderzoek normaal is, er geen verdere actie wordt ondernomen en de klinische situatie voorlopig 6 weken wordt aangekeken. De huisarts vermeldt dit ook expliciet in zijn HIS. De assistente geeft 4 dagen later de laboratoriumuitslag. Deze is normaal. De patiënt stelt geen verdere vraag. Als het zo expliciet wordt/is afgesproken dan hoort het door de - 22

LHV Declareerwijzer 2013. Richtlijnen, regels en praktijkvoorbeelden voor het declareren van tarieven

LHV Declareerwijzer 2013. Richtlijnen, regels en praktijkvoorbeelden voor het declareren van tarieven LHV Declareerwijzer 2013 Richtlijnen, regels en praktijkvoorbeelden voor het declareren van tarieven Inhoud Inleiding 4 Deel 1 Richtlijnen en regels Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten en richtlijnen voor

Nadere informatie

LHV-declareerwijzer 2008

LHV-declareerwijzer 2008 LHV-declareerwijzer 2008 Colofon De LHV-declareerwijzer 2008 is een uitgave van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Landelijke Huisartsen Vereniging Domus Medica Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht

Nadere informatie

Prestatiecode 2015. Inschrijftarieven, modulen en abonnementen. Huisarts POH-GGZ. Avond-, nacht- en weekendzorg niet HAP / HDS

Prestatiecode 2015. Inschrijftarieven, modulen en abonnementen. Huisarts POH-GGZ. Avond-, nacht- en weekendzorg niet HAP / HDS Prestatiecode 2015 code omschrijving 2015 Nieuwe Inschrijftarieven, modulen en abonnementen 11000 verzekerden tot 65 ar niet woonachtig in een achterstandswijk 11100 verzekerden van 65 ar tot 75 ar niet

Nadere informatie

Bijlage tarieven per 1 januari 2016 Huisartsenzorg

Bijlage tarieven per 1 januari 2016 Huisartsenzorg Bijlage tarieven per 1 januari 2016 Huisartsenzorg Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen 1.0 14 oktober 2015 Eerste versie 2.0 30 oktober 2015 Nieuwe tarieven verloskundige zorg: 12600, 12601, 12605, 12606,

Nadere informatie

A. De maximaal in rekening te brengen tarieven voor prestaties met ingang van 1 juli 2014.

A. De maximaal in rekening te brengen tarieven voor prestaties met ingang van 1 juli 2014. TARIEVENLIJST HUISARTSENZORG Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7076-03 van 1 juli 2014 DE MAXIMUMTARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN ZOALS HUISARTSEN DIE BIEDEN IN REKENING

Nadere informatie

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ Code Omschrijving Inschrijftarieven 11000 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk 14,75 11100 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

Nadere informatie

TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU van 9 juli 2014

TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU van 9 juli 2014 TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7100-01 van 9 juli 2014 DE MAXIMUMTARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN ZOALS VERLOSKUNDIGEN DIE BIEDEN IN REKENING

Nadere informatie

11600 module geïntegreerde eerstelijnszorg voor samenwerkingsverbanden met een rechtspersoonlijkheid

11600 module geïntegreerde eerstelijnszorg voor samenwerkingsverbanden met een rechtspersoonlijkheid Prestatiecode 2016 code Inschrijftarieven, modulen en abonnementen 11000 verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een achterstandswijk 11100 verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7045

BELEIDSREGEL BR/CU 7045 BELEIDSREGEL BR/CU 7045 Huisartsenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7053-01 1 januari 2013 11 december 2012 13 december 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 31 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5000-4.0.3.-12

BELEIDSREGEL CV-5000-4.0.3.-12 BELEIDSREGEL De tariefopbouw van de maximumtarieven huisartsenhulp in de berekening voor verloskundige zorg Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa

Nadere informatie

NZa-tarieven huisartsenzorg 2014 en 2015

NZa-tarieven huisartsenzorg 2014 en 2015 NZa-tarieven huisartsenzorg 2014 en 2015 Inschrijvingen op naam, per kwartaal Geen 11000 ION < 65 per kwartaal 14,61 14,75 11100 ION 65 tot 75 per kwartaal 21,25 21,46 11101 ION >= 75 per kwartaal 25,55

Nadere informatie

Behandeld door adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure JWES/escs/EZK/ 09d Huisartsenbekostiging 12 november 2009

Behandeld door  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure JWES/escs/EZK/ 09d Huisartsenbekostiging 12 november 2009 Aan het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke Vereniging voor de Georganiseerde Eerstelijn en Zorgverzekeraars Nederland Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2015 en 2016

NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2015 en 2016 NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2015 en 2016 Inschrijvingen op naam, per kwartaal Geen 11000 ION < 65 per kwartaal 14,75 14,72 11100 ION 65 tot 75 per kwartaal 21,46 21,41 11101 ION 75 per kwartaal

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7095

BELEIDSREGEL BR/CU 7095 BELEIDSREGEL BR/CU 7095 Huisartsenzorg Kenmerk Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7004

BELEIDSREGEL BR/CU 7004 BELEIDSREGEL BR/CU 7004 HUISARTSENZORG Kenmerk Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2016 en 2017

NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2016 en 2017 NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2016 en 2017 Inschrijvingen op naam, per kwartaal Geen 11000 ION < 65 per kwartaal 14,72 14,99 11100 ION 65 tot 75 per kwartaal 21,41 21,81 11101 ION 75 per kwartaal

Nadere informatie

HANDLEIDING REKENMODEL POH-GGZ. Versie 7, januari 2013

HANDLEIDING REKENMODEL POH-GGZ. Versie 7, januari 2013 HANDLEIDING REKENMODEL POH-GGZ Versie 7, januari 2013 Colofon Het Rekenmodel POH-GGZ en de bijbehorende handleiding zijn producten van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Landelijke Huisartsen Vereniging

Nadere informatie

LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Op 15 juli jl. heeft de NZa de Tariefbeschikking 2015 en de bijbehorende beleidsregel huisartsenzorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7069

BELEIDSREGEL BR/CU 7069 BELEIDSREGEL BR/CU 7069 Huisartsenzorg Kenmerk Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7009-01 1 januari 2011 16 december 2010 17 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 28 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7076-02 1 januari 2014 17 december 2013 17 december 2013 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 36 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5000-1900-10-3 1 juli 2010 30 juni 2010 30 juni 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 27 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7023-01 1 januari 2012 16 december 2011 16 december 2011 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 29 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5000-1900-09-3 1 juli 2009 30 juni 2009 1 juli 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 24 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7053-02 1 januari 2013 11 januari 2013 11 januari 2013 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 33 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7053-01 1 januari 2013 11 december 2012 13 december 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 31 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5000-1900-08-3 1 april 2008 25 maart 2008 26 maart 2008 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 20 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2016

Overeenkomst Verloskunde 2016 Overeenkomst Verloskunde 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014 Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014 Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Naam huisarts : «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» Praktijkadres : «CM_PRACTICE_STREET»

Nadere informatie

De lijst van verrichtingen met bijbehorende maximumbedragen voor de psychiaters

De lijst van verrichtingen met bijbehorende maximumbedragen voor de psychiaters De lijst van verrichtingen met bijbehorende maximumbedragen voor de psychiaters Beleidsregels medisch specialisten (psychiatrie) 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

3. Segment 3... 11 3.1 Resultaatbeloning... 11 3.2 Zorgvernieuwing... 12

3. Segment 3... 11 3.1 Resultaatbeloning... 11 3.2 Zorgvernieuwing... 12 Inhoudsopgave 1. Segment 1... 2 1.1 Inschrijving... 2 1.2 Consult... 3 1.3 POH-GGZ... 5 1.4 Onderlinge dienstverlening POH-GGZ... 7 1.5 Overige S1-verrichtingen... 7 2. Segment 2... 9 2.1 Multidisciplinaire

Nadere informatie

d. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-5620-4.0.1.-2 geldt, wordt gewijzigd van "onbepaald" in "tot 1 januari 2003".

d. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-5620-4.0.1.-2 geldt, wordt gewijzigd van onbepaald in tot 1 januari 2003. Beleidsregels medisch specialisten (psychiatrie) 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 5 (medisch specialisten) en

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek BELEIDSREGEL Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5100-1900-08-1 1 januari 2008 7 december 2007 10 december 2007 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 36 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Reikwijdte... 2. 3. Doel van de beleidsregel... 2. 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel... 2

1. Inleiding... 2. 2. Reikwijdte... 2. 3. Doel van de beleidsregel... 2. 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel... 2 BELEIDSREGEL BR/CU-7105 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Kenmerk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reikwijdte... 2 3. Doel van de beleidsregel... 2 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU - 7020

BELEIDSREGEL BR/CU - 7020 BELEIDSREGEL BR/CU - 7020 VERLOSKUNDE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Reikwijdte... 2. 3. Doel van de beleidsregel... 2. 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel... 2

1. Inleiding... 2. 2. Reikwijdte... 2. 3. Doel van de beleidsregel... 2. 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel... 2 BELEIDSREGEL Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Kenmerk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reikwijdte... 2 3. Doel van de beleidsregel... 2 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel... 2 5. Segment

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 2079

BELEIDSREGEL BR/CU 2079 BELEIDSREGEL BR/CU 2079 EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17622-01 1 januari 2017 21 juni 2016 23 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie

Nadere informatie

3. Segment 3... 11 3.1 Resultaatbeloning... 11 3.2 Zorgvernieuwing... 12

3. Segment 3... 11 3.1 Resultaatbeloning... 11 3.2 Zorgvernieuwing... 12 Inhoudsopgave 1. Segment 1... 2 1.1 Inschrijving... 2 1.2 Consult... 3 1.3 POH-GGZ... 5 1.4 Onderlinge dienstverlening POH-GGZ... 7 1.5 Overige S1-verrichtingen... 7 2. Segment 2... 9 2.1 Multidisciplinaire

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts - zorgverzekeraar versie 2013 LHV/ZN uniform format

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts - zorgverzekeraar versie 2013 LHV/ZN uniform format Bl-12-3839 Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts - zorgverzekeraar versie 2013 LHV/ZN uniform format Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Huisartsenpraktijk Winkel en Nieuwe Niedorp Koperwiek

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CI-1058a

BELEIDSREGEL CI-1058a BELEIDSREGEL CI-1058a Overige producten geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2015

Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2015 Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2015 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2015) Verrichtingen en Verbruiksmaterialen kunnen niet in rekening worden gebracht, indien de prestatie als onderdeel

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7091-01 1 januari 2015 31 juli 2014 1 augustus 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2018

Overeenkomst Verloskunde 2018 Overeenkomst Verloskunde 2018 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres:

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7130-01 1 januari 2016 1 juli 2015 1 juli 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 32 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING Overige geneeskundige zorg Nummer Datum ingang Datum verzending TB/REG-18626-01 1 januari 2018 5 september 2017 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 5 1 januari 2019 directie

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan het bestuur van: Newtonlaan 1-41 - GGD Nederland 3584 BX Utrecht - ZN Postbus 3017 - LHV 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl 1 www.nza.ni Behandeld

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017

Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017 Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017 Omschrijving s Volledige verloskundige zorg achterstandswijken Verzekerden achterstandswijken 1001 1011 1.310,75 1.612,23 Deelprestaties verloskundige zorg

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 4 53

Bijlagen. Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 4 53 47 Bijlagen Bijlage 1 48 Bijlage 2 50 Bijlage 3 52 Bijlage 4 53 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2016 C. Beerepoot, H. van der Horst, 112 vragen over de zorgverzekeringswet, DOI

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-13-51c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-13-51c Aan het bestuur van - Landelijke Huisartsen Vereniging - Vereniging Huisartsenposten Nederland - Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerstelijn - Zorgverzekeraars Nederland Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Tandheelkundige zorg AWBZ 1 Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7106-02 1 januari 2015 5 november 2014 7 november 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking 1 januari 2016 9 juli 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 40 1 januari 2017 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Huisartsengeneeskundige Zorg 2014. Individueel Deel Zorgovereenkomst

Zorgovereenkomst Huisartsengeneeskundige Zorg 2014. Individueel Deel Zorgovereenkomst Zorgovereenkomst Huisartsengeneeskundige Zorg 2014 Individueel Deel Zorgovereenkomst De ondergetekenden: A. De zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7077

BELEIDSREGEL BR/CU 7077 BELEIDSREGEL BR/CU 7077 Verloskunde Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/54c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/54c / - Landelijke Huisartsen Vereniging - Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen - Ineen - Zorgverzekeraars Nederland Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7134-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 28 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

HUISARTSENZORG: EEN EERSTE ONDERZOEK. Zorgthermometer, lente 2009. L.M.A. (Lisette) Gusdorf MSc. Drs. M. (Marieke) Smit B.

HUISARTSENZORG: EEN EERSTE ONDERZOEK. Zorgthermometer, lente 2009. L.M.A. (Lisette) Gusdorf MSc. Drs. M. (Marieke) Smit B. HUISARTSENZORG: EEN EERSTE ONDERZOEK Zorgthermometer, lente 2009 L.M.A. (Lisette) Gusdorf MSc. Drs. M. (Marieke) Smit B. (Bob) Voorbraak Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche

Nadere informatie

Wat heeft de overheid voor farma in petto? gegeven door Gerard Adelaar

Wat heeft de overheid voor farma in petto? gegeven door Gerard Adelaar Wat heeft de overheid voor farma in petto? gegeven door Gerard Adelaar Gerard Adelaar Value Proof www.valueproof.nl 2 Over Axon Value Proof www.valueproof.nl 3 Focus overheid Value Proof www.valueproof.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016 Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 1 POH-GGZ 2017 Inleiding Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken. Hiermee

Nadere informatie

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» «CM_PRACTICE_STREET» «CM_PRACTICE_NUMBER»«CM_PRACTICE_ EXTRA» «CM_PRACTICE_ZIPCODE» «CM_PRACTICE_CITY» Postbus 640 7500 AP ENSCHEDE www.menzis.nl/huisarts Zorgverlenernummer:

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

CONCEPT. Individueel Deel Zorgovereenkomst

CONCEPT. Individueel Deel Zorgovereenkomst CONCEPT Individueel Deel Zorgovereenkomst De ondergetekenden: A. De zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.106.2 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als bedoeld in artikel 85 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

BESLUIT. Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als bedoeld in artikel 85 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BESLUIT Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als bedoeld in artikel 85 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). 1 van 36 Zaak: huisartsenpraktijk X en De heer Y, huisarts Zaaknummer:

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen 1.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen 1. REGELING Regeling mondzorg Ingevolge de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid, aanhef en onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 19 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts zorgverzekeraar

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts zorgverzekeraar Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts zorgverzekeraar 2015-2016 Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Naam huisarts : «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» Praktijkadres : «CM_PRACTICE_STREET»

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING OVERIGE PRODUCTEN GGZ Zvw Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling Datum verzending TB/CU-5057 1 januari 2012 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 Onbepaald directie Zorgmarkten

Nadere informatie

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken.

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken. Bijlage 7 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 1 januari 2011 21 december 2010 21 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017 TARIEFBESCHIKKING Generalistische basis-ggz Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG-17613-01 28 juni 2016 1 januari 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 7708770 vragencure@nza.nl CI/15/28c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 7708770 vragencure@nza.nl CI/15/28c InEen Postbus 2672 3500 GR Utrecht Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

REGELING CV/NR-100.107.2. Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

REGELING CV/NR-100.107.2. Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.107.2 Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 38 lid 7 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening

Nadere informatie