VOORWOORD. Vanaf deze plek spreken wij onze waardering uit naar alle medewerkers en samenwerkingspartners die daar aan hebben bijgedragen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Vanaf deze plek spreken wij onze waardering uit naar alle medewerkers en samenwerkingspartners die daar aan hebben bijgedragen!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 VOORWOORD Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van FPC Dr. S. van Mesdag in samenwerking met ketenpartners en niet in de laatste plaats samen met de patiënten zelf, hard gewerkt aan het doen afnemen van risicovol (delict)gedrag van de patiënten die wij in zorg hebben of hebben gehad. Dat deden we middenin de drukte om ons heen. Verantwoordings- en prestatiedruk, druk op de financiering, schommelingen in capaciteit. Ook de zorgvraag veranderde in toenemende mate. Dat heeft veel gevraagd van onze medewerkers. Dan is het des te mooier om te constateren dat we continuïteit hebben behouden. de breedte de kwaliteit van zorg op peil te houden. Vanuit de ondersteuning hebben we vernieuwing gebracht in de kantoorautomatisering en middels de EPD doorontwikkeling. De SBF-regeling en de wijzigingen daarin drukten ook afgelopen jaar weer zwaar op de bedrijfsvoering, desondanks zijn we blij toch nog met een klein financieel positief resultaat te zijn geëindigd. Dergelijk grote uitdagingen konden we aan omdat we focus hielden op de inhoud van ons werk. Daarom kunnen we over 2014 zeggen dat we goede resultaten hebben gehaald met onze zorgverlening en alles wat daar omheen hangt. Op het vlak van de zorginhoud is er gestart met de doorontwikkeling van de therapeutische milieus om de toegenomen verscheidenheid aan patiëntengroepen (o.a. verslaving, verstandelijk beperking) goed te kunnen blijven bedienen ook voor de patiënten met andere titels dan tbs-dwang. We zijn in staat gebleken flexibele capaciteit te realiseren, zodat we met een beperkt aantal units snel op- en af kunnen schalen met personeel en huisvestingscapaciteit om aan de wisselende vraag te voldoen, zonder nu de rest van de organisatie mee te laten deinen op deze schommelingen om zo in Vanaf deze plek spreken wij onze waardering uit naar alle medewerkers en samenwerkingspartners die daar aan hebben bijgedragen! Harry Beintema Gerard Koorman directie Corstiaan Bruinsma Bert van der Hoek raad van bestuur

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord directie en Raad van Bestuur 2 2. Werken voor patiënten 7 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3. Werken met medewerkers 11 A3 resultaten Werken aan (keten)samenwerking Identiteitsontwikkeling in Kengetallen, financiën en bestuur & toezicht 17 FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 3 van 25

4 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Middels dit jaarverslag verantwoordt de Mesdag zich zo beknopt mogelijk over zijn verrichtingen in het jaar Dat doen we vooral vanuit de overtuiging dat we het afgelopen jaar wederom van (maatschappelijke) betekenis zijn geweest: voor onze patiënten, onze medewerkers en alle partijen met wie wij samenwerken. Onze gezamenlijke behandelinspanningen hebben een meerwaarde voor de veiligheid in de samenleving. De zorg die de Mesdag biedt, wordt betaald uit publieke middelen. Dat geeft ons de verplichting om zo efficiënt en doelmatig mogelijk met deze middelen om te gaan. Dus ook zo min mogelijk administratieve belasting. We kiezen voor een one paper+ strategy. Dat betekent iets meer verantwoording in woorden dan op één velletje papier; wel onze resultaten in een oogopslag, maar ook een bondige toelichting. Naast dit jaarverslag leveren we overige verplichte gegevens aan, zoals onze resultaten op de prestatie-indicatoren Forensische Zorg en de financiële jaarcijfers. De Jaarrekening 2014 inclusief accountantsverklaring en de kwantitatieve gegevens zijn dan ook aangeleverd via de webenquête DigiMV. Belangrijker nog dan al deze gegevens is het toelichtende gesprek hierover met de Directie Forensische Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, onze financier en externe toezichthouder, aan wie wij bovenal onze maatschappelijke verantwoording afleggen. Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de organisatie van de Mesdag etc. staat als vanzelfsprekend beschreven op onze website Meer specifiek is het geheel aan verantwoordingsgegevens te raadplegen via De Mesdag heeft voor 2014 in zijn jaarplan de doelstellingen volgens de A3- systematiek uitgewerkt, met het INK-model als ordeningsprincipe. Daarmee volgen we voor ons denken, handelen en reflecteren de lijnen van een kwaliteitsmodel. Die ordening en de bondig geformuleerde doelen en resultaten bevorderen de dialoog in de organisatie waarmee het kan bijdragen aan het succesvol veranderen van het leiderschap dat nodig is om de organisatie de gewenste verandering te laten doormaken. Met verschillende kleurstelling geven we op de volgende pagina aan in hoeverre de doelstellingen het afgelopen jaar zijn gerealiseerd: Groen: gerealiseerd; Geel: gedeeltelijk gerealiseerd, nog lopende zaken; Rood: onvoldoende vordering, doelstelling niet behaald. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 4 van 25

5 1. LEIDERSCHAP 3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN 8. WAARDERING MEDEWERKERS Sturen op realisatie van een forensische keten in Noord-Oost Nederland Implementatie van de hernieuwde communicatie- en besluitvormings structuur inclusief Implementatie van de in 2013 opgestelde Integriteitscode Digitaliseren van de gesprekscyclus Uitvoering geven aan Meerjaren Opleidingsbeleid m.n. geprioriteerd binnen de (kwaliteits)kaders van de zorgprogramma s, het programma Lerend Ontwikkelen en de uitgangspunten van Movisie voor specifiek de sociotherapie Sturen op verzuimbeperking (verzuim 4%, frequentie 1,2) O.b.v. genormeerde zorgpaden/modules, bepalen personele inzet behandelaren zodat Centraal Plannen doorgevoerd kan worden 75% verweerschriften zijn afgewerkt binnen 2 weken na binnenkomst beklag- en beroep Uitvoeren plan van aanpak o.b.v. bevindingen patiënttevredenheidsonderzoek 2013 Inbedding van patiënten uit sluitende instellingen in primaire proces Mesdag, incl. transmuraal Doorontwikkeling van het specifieke gedeelte (zorgpaden) per programma incl. LVB en verslaving, met expliciet aandacht voor actualiseren en operationaliseren Medewerkers onderschrijven actief de Integriteitscode N.a.v. WerkVermogensMonitor: iedere medewerker heeft zicht op voortgang in verbeterplannen 2013 Aantal gegronde klachten medewerkers 1 Personeelsdossier digitaal beschikbaar voor medewerker en leidinggevende verbeterde borging Organiseren van flexibiliteit (vermogen om op andere werkplekken van het leef- en werkmilieu van besluitvorming en te werken) en mobiliteit (in- en externe job-rotation) en daarmee Inrichten processen beklagroute en PVP voor 6. WAARDERING PATIËNTEN opvolging van acties, anticiperen op veranderende arbeidsmarkt, vraagstelling crisisopnames ggz (BOPZ) 85% van de patiënten geeft eind 2014 aan inzicht te waarbij MT Mesdag doelgroepen en/of productieomvang en kaders stellen voor Operationalisatie work flow primaire proces: hebben in de logistieke planning en voortgang van wordt samengevoegd overname personeel uit sluitende instellingen - Concrete vertaling van zorgpaden en modules zijn behandeling met MT Forint Lentis Implementatie van Moreel Beraad binnen de sociotherapeutische (middelen incl. individueel/groepsgrootte, Aantal gegronde klachten < 15 MT-leden fungeren als teams als hulpmiddel bij gestructureerde intervisie doorlooptijden en logistiek) Opgenomen patiënten uit sluitende instellingen portefeuillehouders en - Modelleren en vaststellen van de (samenhang tussen behouden verlof bewaken binnen de de) hoofdprocessen 2. STRATEGIE & BELEID Betrokkenheid Patiëntenraad bij implementatie kaders van het - O.b.v. procesblauwdruk en verdere detailuitwerking Integriteitscode portefeuille de Handhaven verlofkader bij overname patiënten sluitende van de gestandaardiseerde deelprocessen, inbedden Patiënten geven aan zich te herkennen in samenhang tussen de instellingen (incl. transmuraal in de regio Noord-Oost Nederland) basis van het primaire proces in het EPD verbeterdoelstellingen uit patiënttevredenheids (aanpalende) en daarmee minimaliseren behandelstagnatie - Centrale planning voor behandelaren is ingevoerd onderzoek processen Operationaliseren van het primaire proces en grotendeels Toename sturingsmogelijkheden leidinggevenden door Vergroten uitstroomcapaciteit middels inzet Op basis van inbedden in het EPD verdere ontsluiting middels de BI-tool / User en daarmee Westgebouw als transmurale voorziening besluitvorming eind Vergroten van de transmurale capaciteit het verfijnen van de managemenrapportages inclusief 2013, sturen op Bouwen aan een forensische keten / circuit in Noord-Oost rapportage over prestatie-indicatoren FZ en procesmatige Nederland, met verbinding tussen Mesdag, VNN Reclassering + onderstaande behandelinhoudelijke parameters: verbinding tussen poli, Forint Lentis en overige ketenpartners - Geplande en gerealiseerde modules voor patiënten Mesdag en Forintonderdelen van Lentis: sluitende klinieken; open staan voor patiënt en personeel - 100% actueel behandelplan na instroomfase (KETEN)SAMENWERKINGSPARTNERS Vergroten productievolume middels tijdelijke capaciteit uit - Doorlooptijden van genormeerde verlofaanvragen 7. WAARDERING - vervolgstap zendende instelling - 90% signaleringsplannen Productbeschrijving crisisfunctie GGZ-EVBG gereed positionering Opstellen meerjaren beleidsplan % gerealiseerde IFBE-ROM incl. bijpassende interne rechtspositie Zorgprogrammaleiders Forintbreed Beleid aanscherpen om invulling te geven aan doelmatigheids % terugvalpreventieplan voor geïndiceerde Versterking van de positie binnen de Versterken van procesmanagement - 50% gerealiseerde FSNA Samenwerkingsbesluit Mesdag VNN Forint Lentis - verbinden logistieke indicatoren tbs i.h.k.v. behandelduurverkorting patiënten gebruikersvereniging en het netwerk rondom User processen in interne Afsluiten vernieuwd contract Phebe / Raet Verbinden van patiëntenlogistiek tussen Mesdag en Trainingen HKT-R (incl. IFBE/ROM), FSNA en Moreel keten Continueren strategisch HRM-beleid, gericht op mobiliteit, Forint, zodat interne keten ontstaat Beraad tegen kostprijs beschikbaar - positionering flexibiliteit en het verhogen van het kennisniveau Implementatie geplande maatregelen meerjaren stafmedewerkers en Vergroten van de flexibiliteit binnen de patiëntenlogistiek, gericht Informatiebeleidsplan: vervanging ondersteunende op rendabele huisvesting en behandelduurverkorting kantoorautomatisering, uitrol mobile devices, evaluatie 9. WAARDERING MAATSCHAPPIJ diensten Informatiebeleidsplan Sturing op flexibiliteit Informatiebeveiliging conform NEN 7510 Pi s voor kwaliteit van zorg tijdig aangeleverd 4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN in personeelsplanning Behouden ISO-certificaat Jaarverantwoording 2013 tijdig via DigiMV (flexibele schil; 100% juiste en volledige DBBC facturen I.s.m. Lentis uitvoeren ehealth-pilot met aanvullende Bijdragen inrichten nieuwe pand Stichting Het gedifferentieerd kijken Verbeteren verhouding directe indirecte tijd verlofcontrole middels smartphonegebruik Kopland (v/h Huis en Toevluchtsoord) naar primaire proces Realiseren gezonde liquiditeits- en vermogenspositie Uitvoeren verslavingsonderzoek middels neurofeedback Duurzaam en sociaal ondernemen: en ondersteunende Leveranciersbeoordeling toepassen op ingekochte FPA-bedden - Afname energiekosten t.o.v conform diensten) en formatie Doorontwikkelen Huisvestingsplan en uitvoeren onderhoud (o.a. Energie Efficiency Plan is gerelateerd aan optimaliseren binnenbeveiliging en nieuwbouw magazijn) - Implementeren beleid werkervaringsplaatsen productie Investering plegen o.b.v. uitrol Informatiebeleid FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 5 van 25

6 1. IDENTITEITSONTWIKKELING IN 2014 De afgelopen jaren heeft de focus van de organisatie veel gelegen op de bedrijfsmatige aspecten van onze dienstverlening. Dat is goed te verklaren vanuit o.a. de omslag in financieringssystematiek met bijbehorende registratie- en verantwoordingsdruk alsmede de daling van tarieven. Efficiënt en effectief werken waren sleutelwoorden, nog steeds vinden we dit belangrijk. De externe regeldruk legt de Mesdag een vrij dwingende systeemwereld op vanuit de gedachte dat als we dat goed uitvoeren, dat we dan automatisch de juiste dingen op de juiste wijze doen. Echter ondervinden we in praktijk dat juist op snijvlakken de bedrijfsvoering schuurt met de zorginhoud: vanuit de patiëntenzorg geredeneerd staan we soms andere oplossingen voor. Het leidinggevende kader van de Mesdag is in 2014 begonnen met een verkenning van de juiste mix die ons het werken zo optimaal mogelijk maakt binnen ons werkveld. Waar moeten we opgelegde regels en protocollen volgen en waar kunnen we meer vanuit een reflectieve benadering bijdragen aan de kwaliteit van de bedoeling van de zorg- en dienstverlening? Wanneer is die systeemwereld leidend en hoe maken we deze vooral ondersteunend? Het Management Team (MT) heeft in 2014 na verschillende onderlinge sessies, al dan niet met externe ondersteuning en al dan niet samen met alle medewerkers tijdens de kantinebijeenkomsten en in overige overleggen, onderkend dat de organisatie qua structuur en cultuur zich moet doorontwikkelen willen we de goede volgende stappen kunnen maken in de veranderende context. Echter om de juiste veranderingen samen met de medewerkers en de patiënten door te voeren qua gedrag, hoe de Mesdag faciliterend te organiseren en de samenhang daartussen, is het noodzakelijk dat een heroriëntatie plaatsvindt op de visie. Het fundament van verandering zal immers naar ons idee moeten liggen in de visie op ons werk. Om deze primaire oriëntatie zo helder mogelijk te kunnen krijgen hebben we gedeelde beelden nodig. Daarom is het afgelopen jaar een planning gemaakt om begin 2015 in gesprek te raken met zowel het leidinggevende middenkader als een afvaardiging van alle medewerkers van de Mesdag. Dit betreft meer dan 100 medewerkers, een vijfde deel van ons hele personeelsbestand. Het doel is om met een onderzoekende houding van gedachten te wisselen over de waarden die wij met zijn allen belangrijk vinden. En daarop voortbordurend: wat daar dan de betekenis van is. Het staat ons voor ogen zo in 2015 de elementen te vinden waarop we met zijn allen de Mesdag verder willen bouwen. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 6 van 25

7 2. WERKEN VOOR PATIENTEN In 2014 zijn de zorgpaden verder geconcretiseerd, inclusief prognose. Vervolgens zijn de onderliggende processen op een hoog abstractieniveau geactualiseerd en beschreven, en vooral de samenhang tussen de processen is eenduidig vastgelegd. Dat zijn taaie klussen gebleken. Waar mogelijk zijn verdiepingsslagen gemaakt door de gestandaardiseerde deelprocessen op meer detailniveau uit te werken. De behandelcyclus is daarmee meer robuust geworden. De zorginhoud en de veiligheid staan immer op de voorgrond, echter de ontstane procesverbetering beoogt de behandelduur te verkorten. Dat komt de patiënt ten goede. De borging vindt plaats met het geautomatiseerd inregelen van (onderdelen van) de informatiestromen in het EPD als onderdeel van USER. behandeling als wel als dat de behandelduur kan worden verkort. Goede recidivecijfers Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de recidivecijfers per FPC onderzocht. In 2014 zijn de bevindingen gepresenteerd. Tussen de FPC s zijn qua recidivecijfers geen opvallende verschillen ontdekt. Uit de resultaten blijkt dat alle FPC s de resultaten behaalden die mochten worden verwacht op grond van de samenstelling van de groep patiënten die ze in behandeling hadden. Dat is niet alleen een goede score voor de Mesdag, ook geeft het aan dat het tbs-systeem werkt. We hebben ons voor dit EPD-doorontwikkeltraject in 2014 sterk laten leiden door de genormeerde doorlooptijden uit het Manifest van Lunteren. Tijdig verlof aanvragen en het hanteren van behandelprognosestelling in verlofaanvragen en verlengingsadviezen is daarmee gestandaardiseerd in processen weggezet, waarbij altijd een cruciale rol weggelegd blijft voor het klinische (veiligheids)oordeel. Dat betekent voor de Mesdag meer flexibiliteit, efficiëntie en duidelijkheid waardoor de organisatie slagvaardiger wordt. Een ander belangrijk voordeel is dat de patiënten door deze eenduidige manier van werken beter zicht krijgen op de planning en de voortgang van hun Verlofverlening Wanneer verantwoord geacht, vindt gaandeweg de behandeling resocialisatie middels verlof plaats; één van de doelstellingen van de tbs-maatregel. Eerst beveiligd, vervolgens begeleid en onbegeleid helpt de Mesdag gecontroleerd haar patiënten bij het zich (weer) staande houden in de samenleving. De Mesdag heeft zich maximaal ingespannen om de verlofmachtigingen te continueren van overgenomen patiënten uit sluitende instellingen. Dat is zo goed als gelukt. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 7 van 25

8 In 2014 zijn 6666 begeleide en 1864 onbegeleide verlofbewegingen geregistreerd, naast een veelvoud aan verlof door onze patiënten met transmuraal verlof. In 7 gevallen onttrok een patiënt zich (tijdelijk) aan de behandeling. Twee keer betrof dit een patiënt die tijdens een verlof niet telefonisch bereikbaar was, eenmaal een patiënt die te laat terugkeerde naar de kliniek en eenmaal een patiënt die na een onbegeleid verlof helemaal niet meer terugkeerde naar het FPC. Deze laatste is een dag later op het terrein van de kliniek aangehouden door de politie. Ook zijn twee patiënten die met transmuraal verlof in een FPA verbleven te laat terug gekeerd en 1 transmurale patiënt is naar het buitenland gevlucht alwaar hij is aangehouden en teruggebracht. Ten aanzien van één onttrekking zijn er aanwijzingen dat hij in de periode van ongeoorloofde afwezigheid een incident heeft veroorzaakt; hij wordt thans verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Patiënttevredenheid Begin 2014 zijn de bevindingen van het eind 2013 afgenomen patiënttevredenheidsonderzoek op het thema dagbesteding beschikbaar gekomen. Dit onderzoek is uitgevoerd middels focusgroepen. Die methodiek is door patiënten en medewerkers als positief ervaren. Zowel het onderlinge contact als de uitkomsten hebben een grote meerwaarde. Patiënten waren gemotiveerd om mee te werken en mee te denken. Juist door in dialoog te gaan werd niet alleen in kaart gebracht waar men wel en niet tevreden over is; er werden ook gelijk handvatten aangereikt voor verbeteringen. De verbetersuggesties hadden o.a. betrekking op de afstemming tussen de Dagbesteding en de units, verruiming van de openingstijden van de winkel en een verhoging van de beloningen. Met de Patiëntenraad is besproken hoe de communicatie met de rest van de patiënten het beste kan verlopen. In het voorjaar van 2014 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd in het bedrijfsrestaurant. Dat de Dagbesteding als buitengewoon waardevol wordt ervaren is een mooie basis. Ook de verbeterpunten waren zeer herkenbaar. Vervolgens zijn de patiënten met medewerkers van de Dagbesteding in gesprek gegaan over verbetervoorstellen. Waar inmiddels overeenstemming is bereikt zijn deze gezamenlijk (projectmatig) doorgevoerd. Over een aantal punten is de Patiëntenraad nog in gesprek met de organisatie. Klachten Patiënten mogen rechtstreeks klagen bij de Beklagcommissie van de Commissie van Toezicht (CvT). De Mesdag poogt te allen tijde in het contact met de patiënt de ervaren frustratie bespreekbaar te maken en tot een oplossing te komen alvorens in de klachtenprocedure terecht te komen. Desondanks zijn er in 2014 in totaal 301 klachten ingediend. Het merendeel had te maken met frustratie over het opleggen van beperkende maatregelen inzake het beperken van de vrijheid tot de eigen kamer of afdeling, het beperken van het contact met de buitenwereld, het innemen van voorwerpen uit de eigen kamer en de toepassing van dwangmedicatie. Als de klachten eenmaal zijn ontvangen, neemt ook de Maandcommissaris van de CvT een FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 8 van 25

9 actieve houding aan ter bemiddeling tussen patiënt en kliniek. In 2014 zijn er 17 klachten gegrond verklaard, deze waren divers van aard. TMV West geopend Vanaf 25 juni 2014 is de oude poort aan de Hereweg voor een klein deel van de Mesdag weer in gebruik. Begin 2014 is het oude voorgebouw, dat zich direct achter de monumentale toegangspoort aan de Hereweg bevindt, verbouwd tot een zogenaamde Transmurale Voorziening (TMV). Deze voorziening stelt ons in staat onze patiënten ook in de laatste fase van hun behandeling optimaal te begeleiden. De opening van deze derde TMV-locatie van de Mesdag maakt het mogelijk meer patiënten en een bredere doelgroep een plaats te bieden in de laatste fase van hun behandeling. Zo raken zij, met een afnemende mate van controle, steeds meer ingebed in de samenleving. Tevens biedt de TMV West een werk- en ontmoetingsplek waar ook professionals van de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland (AFPN Groningen) en Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) intensief samenwerken met het Transmurale Team van de Mesdag. Doel is gezamenlijk de kwaliteit van de zorg naar een hoger niveau te tillen. HKT-R en IFBE zelfrapportgagelijst ingevoerd In 2013 is onder aanvoering van de Mesdag de HKT-R opgeleverd. Vergeleken met bestaand nationaal en internationaal onderzoek naar risicotaxatieinstrumenten, presteert de HKT-Revisie (HKT-R) bovengemiddeld wat betreft de voorspellende waarde voor verschillende doelgroepen. Ten gunste van optimale patiëntenzorg benut de Mesdag de HKT-R vanwege de verbeterde geschiktheid voor het ondersteunen van het gestructureerd beargumenteren van het risico op gewelddadig recidive ten tijde van verlofaanvragen en verlengingsadviezen. Niet voor niets stelt DForZo de K-items van de HKT nog steeds verplicht in het format voor verlofaanvragen en in de prestatieindicatoren. De HKT-R is in 2014 door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in ontvangst genomen. Daarnaast kunnen de klinische indicatoren in de HKT-R toegepast worden voor Routine Outcome Monitoring (ROM), zodat de forensische behandelingen geëvalueerd kunnen worden. De Mesdag gebruikt het IFBE vanwege het onderscheidende forensische karakter. Het IFBE bestaat uit de klinische items van de HKT-R en enkele toegevoegde specifieke forensisch psychiatrische behandelitems die gescoord worden op een 17-puntsschaal zodat de veranderbaarheid van het gedrag van de patiënt ook halfjaarlijks meetbaar is. Door deze uitkomsten te betrekken bij de voortgangsbesprekingen, optimaliseert de Mesdag periodiek de aan te bieden behandeling. Daar is de patiënt en de samenleving bij gebaat. In 2014 is een zelfrapportagelijst voor patiënten toegevoegd welke is ontwikkeld tezamen met de Patiëntenraad. Daarmee is de patiënt is staat gesteld zelf ook bij te dragen aan het monitoren van zijn eigen verandering in gedrag. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 9 van 25

10 Gezondheidsbeleid unit Reitdiep 2 In 2014 is er op de unit Reitdiep 2 voortgang gegeven aan het zelf geïnitieerde project Van liftstyle naar lifestyle. Dit project is gericht op het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl en sluit aan bij de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om ggz-instellingen te toetsen op leefstijlbegeleiding en op het somatisch screenen van patiënten die langdurig antipsychotica gebruiken. Aanvullend op de somatische screening als onderdeel van de Phamous (Pharmacotherapy monitoring outcome survey), wordt het project ingezet om patiënten, zeker bij medicatiegebruik, te helpen bewuster te worden van het belang van een gezonde leefstijl en het bevorderen van de daarmee gepaard gaande gedragsveranderingen. Het voorlopige resultaat in 2014 is dat de patiënten aangeven zich fitter te voelen en dat van de zestien deelnemende patiënten er tien zijn afgevallen en dat twee op hetzelfde gewicht zijn gebleven. Overstijgend is gewerkt aan draagvlak binnen de rest van de organisatie, om zo bottum-up het gezondheidsbeleid binnen meerdere organisatieonderdelen vorm te geven. Incidenten eind 2014 Eind vorig jaar en begin 2015 hebben zich helaas enige ernstige geweldsincidenten voorgedaan. Naast de directe (na)zorg voor de betrokkenen, heeft de Mesdag al dan niet met externe leden een aantal commissies ingesteld om de toedracht naar de incidenten te onderzoeken. De bevindingen komen in 2015 beschikbaar, zodat we lering uit kunnen trekken. Daarnaast was het direct treffen van een aantal maatregelen nodig om meer grip te krijgen en te houden. Zo zijn controles geïntensiveerd, werden ook de patiënten van de uitstroomunits voor de nacht weer ingesloten en is de invoer van goederen verder beperkt. Ook is onderkend dat er een grens zit aan de per direct toegepaste regulering; het treffen van nóg meer controleen beheersingsmaatregelen helpt patiënten en de organisatie uiteindelijk niet veel verder. Dat betekent dat vervolgmaatregelen van een andere orde dienen te zijn en dat veranderingen vanuit een visie vormgegeven worden in plaats van vanuit ad hoc ingrijpen naar aanleiding van de incidenten. De Mesdag was in 2014 al langer in beweging om antwoorden te geven op de veranderende behandelen zorgvraag. Zo is gewerkt aan het doorontwikkelen van unitmilieus voor specifieke doelgroepen, al dan niet met andere strafrechtelijke titels dan tbs. Gewerkt is aan een gewijzigd verslavingsbeleid en een aanvang is gemaakt met het ontwikkelen van een meerjaren opleidingsplan zodat de deskundigheid structureel mee ontwikkelt. In 2015 geven we hier meer handen en voeten aan. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 10 van 25

11 3. WERKEN MET MEDEWERKERS De Mesdag beschouwt haar personeel als een groot en waardevol goed. Er is gestructureerd contact middels de werkoverleggen en organisatiebrede overlegsituaties. Met betrekking tot de in- en externe ontwikkelingen is er in 2014 systematisch aandacht besteed aan het bereiken van medewerkers door middel van uitgaven van het interne personeelsblad, informatie op de intranetsite en zogenaamde kantinebijeenkomsten. Daarnaast hebben de directie en de Raad van Bestuur periodiek overleg gevoerd met de Ondernemingsraad over diverse aspecten van de organisatie en de bedrijfsvoering. Om het contact tussen leidinggevende en werknemer te bevorderen binnen de formele gesprekscyclus, is deze in 2014 gedigitaliseerd. Eenvoudiger kan dan gecommuniceerd worden over bedoelingen, doelstellingen en resultaten. Op de stoel van een ander Om de onderlinge samenhang en samenwerking tussen medewerkers te bevorderen is in 2014 het project Op de stoel van een ander herhaald. Daarbij liepen 114 medewerkers een dag mee met een collega binnen de Mesdag of binnen de samenwerkingspartners AFPN Groningen en de forensische polikliniek en de verslavingsreclassering VNN. Deze kans om zich te oriënteren op de eigen loopbaan dan wel om kennis te nemen van het werk(gebied) van een collega is goed gewaardeerd door de medewerkers. Door mee te lopen met een ander heeft een groot aantal medewerkers meer respect gekregen voor elkaars werk en de ander persoonlijk leren kennen. Dit wordt gezien als winst voor de samenwerking in de toekomst. Op de stoel van een ander wordt gezien als een mooi, leerzaam en leuk initiatief. Het slaat bruggen tussen eilandjes en stimuleert de dialoog over en weer. Aandacht voor dat laatste kreeg medio 2014 ook vorm middels de Week van de Dialoog. In 2013 is met medewerking van alle geledingen van het personeel van de Mesdag alsmede de Patiëntenraad de Integriteitscode tot stand gekomen - de eerste Integriteitscode die speciaal voor en door de eigen forensische praktijk ontwikkeld is. Deze is in 2014 regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht. Zo werd iedere dag van de Week van de Dialoog er bij de leidinggevende van ieder team of een afdeling een gekleurde envelop gebracht. Daarin stond een vraag met het verzoek om daarover met elkaar in dialoog te gaan. Deze vragen waren gekoppeld aan de Integriteitscode. Ondervonden is dat herhaaldelijk stilstaan bij de code de medewerkers helpt bij het bezinnen op wat waardevol wordt gevonden in het werk. Deskundigheidsbevordering Evenals in voorgaande jaren, is de professionaliteit van de medewerkers in 2014 middels scholingsprogramma s, supervisie, intervisie en overige vormen FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 11 van 25

12 van deskundigheidsbevordering op peil gehouden. Dit is gebaseerd op de visie dat de Mesdag een organisatie is die zich continu ontwikkelt. Collectieve en individuele ontwikkeling is vastgelegd in het Opleidingsplan. Het Opleidingsplan 2014 is grotendeels uitgevoerd. Daarnaast kon iedere medewerker in 2014 online trainingen volgen bij GoodHabitz. Eind 2014 is aansluiting gerealiseerd bij de GGZ Ecademy. GGZ Ecademy is een initiatief van en voor GGZ instellingen die samen kwalitatief goede, actuele en betaalbare e-learning ontwikkelen voor zorgprofessionals. Inzet van e-learning in opleidingen binnen de geestelijke gezondheidszorg heeft grote voordelen. Met aantrekkelijke multimediale modulen kunnen medewerkers flexibel, snel en effectief leren, terwijl het aantal (klassikale) trainingen en daarmee het verlet op de werkvloer teruggebracht kunnen worden. De focus voor de Mesdag, qua halen en brengen van expertise, ligt op het forensische vlak. Binnen de deskundigheidsbevordering is bijzondere aandacht aangegaan naar het leef- en werkmilieu. Het direct leidinggevende kader (Unitcoördinatoren en Behandelcoördinatoren) is ondersteund middels een management development programma. Er is aandacht voor leiderschapsstijl en vaardigheden, gericht op het versterken van de positie van de medewerkers op de werkvloer. Het verstevigen van vaardigheden op het min of meer sociotherapeutische domein, en het borgen van condities daartoe, heeft in 2014 zijn verdere beslag gekregen. Zo vond met VNN kennisuitwisseling plaats over het signaleren en omgaan met verslaving en is samengewerkt met de Hanzehogeschool Groningen om verder bij te scholen inzake de benadering van de SGLVG+ doelgroep. Tevens is in 2014 gestart met het opleiden van de gespreksleiders Moreel Beraad. Vanaf 2015 worden alle units dan ondersteund in het op gestructureerde wijze intervisie bedrijven zodat medewerkers zorgvuldig weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Stabilisatie verzuimcijfer Plezier hebben in uitdagend werk onder goede condities draagt bij aan een goede mate van inzetbaarheid. Daar waar de draagkracht onder druk staat of kan staan, is mede middels direct en frequent contact in de driehoek tussen medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts door alle partijen goed gestuurd op (dreigend) verzuim: preventie, ziekteverzuimbegeleiding, frequent verzuim, inzetbaarheid (re-integratie/mobiliteit) en de kosten van verzuim. Deze geprotocolleerde aandacht wordt actief onderhouden (o.a. verzuimtrainingen management, evaluaties in Sociaal Medisch Team) en heeft in 2014 geleid tot nagenoeg stabilisatie van het verzuimcijfer tot op de doelstellingsnorm: 3,9% verzuim in 2014 met een gerealiseerde verzuimfrequentie van gemiddeld 1,4. In vergelijking met andere FPC s (benchmark verzuimpercentage 2014) scoort de Mesdag bovengemiddeld goed. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 12 van 25

13 Prettig werken met een goed EPD In 2014 is, vooral achter de schermen, hard gewerkt aan het inrichten van een zo gebruiksvriendelijk mogelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in USER zodat eind 2015 het huidige EPD vervangen kan worden. De focus van onderhavige verslagjaar richtte zich op het dossiergedeelte, zodat het gehele behandelplan en alle planonderdelen op termijn alleen nog maar te vinden is in het EPD dat onderdeel is van USER. Dit betekent dat het programma sturend gaat zijn voor de verslaglegging en dat rapportages en verslagen direct toegankelijk zijn voor de daarvoor geautoriseerde collega s. Zodoende rapporteert iedereen op dezelfde wijze en beschikt iedereen over dezelfde informatie. Niet alleen ondersteunt dit de medewerkers in hun dagelijkse werk, de effecten van efficiënter en doelmatiger werken helpen mee om de behandeling van de patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Verbetering kantoorautomatisering ter ondersteuning werkzaamheden Vanwege de end of life van zowel Office 2003 als OS Windows XP heeft de Mesdag eind 2013 besloten om beide omgevingen te vervangen. Vanuit de medewerkersbehoefte aan een totaalconcept waar kantoorautomatisering een onderdeel van is, is medio 2014 gestart met de implementatie van MS Office365 en Microsoft RDS. Omdat Office 365 in de Cloud staat wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker om veilig vanaf verschillende locaties te werken. In de praktijk betekent dit overigens niet dat iedereen in de Cloud toegang krijgt tot alle bestanden en programma s die hij/zij gebruikt binnen de Mesdag. Beveiliging van informatie is binnen de Mesdag erg belangrijk. Daarom gaan we hier heel zorgvuldig mee om en stellen we niet alle informatie beschikbaar via internet. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 13 van 25

14 4. WERKEN AAN (KETEN)SAMENWERKING Elkaar treffen in de keten In het project Forensische Ketenzorg werkt het Transmurale Team van de Mesdag samen met de Forensische Poli en het reclasseringsteam Groningen van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland Groningen (AFPN) in een netwerkorganisatie rondom onze patiënten in de ambulante fase. Daarbij wordt niet-vrijblijvende, grensoverschrijdende samenwerking gerealiseerd waardoor er inhoudelijk een meerwaarde ontstaat voor de forensische zorg. Een ontschot, samenhangend programmatisch ketenaanbod moet uiteindelijk leiden tot eenduidige criteria voor instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten met een strafrechtelijke titel. Zo zijn er in 2014 op de locaties van de verschillende ketenpartners werkplekken voor elkaar gecreëerd, zodat medewerkers ook echt handen en voeten kunnen geven aan de korte lijnen. De consultatie over en weer werpt zijn vruchten af op het gebied van het verhogen van ieders deskundigheid zodat de patiënt betere zorg ontvangt. Afspraken zijn gemaakt in het eenduidig hanteren van hetzelfde instrumentatrium voor het afnemen van risicotaxatie. Zo zijn in 2014 alle medewerkers gezamenlijk opgeleid in de nieuwe HKT-R welke zowel inhoudelijk als qua praktische uitvoerbaarheid verrassend positief is ontvangen door de poliklinieken. In samenwerking met de afdeling Onderzoek van de Mesdag wordt de toepasbaarheid voor specifiek de ambulante setting verder doorontwikkeld. Tevens is de voorbereiding gestart om in 2015 daadwerkelijk gezamenlijk therapiegroepen te gaan draaien of open te stellen voor elkaars patiënten. Er zijn nog enkele (administratieve) hobbels te nemen waarbij we voor de oplossingen ook DForZo willen betrekken. Onze natuurlijke samenwerking met Forint, de zorggroep voor forensische psychiatrie van Lentis is in 2014 als vanzelfsprekend voortgezet. Patiënten stromen met transmuraal verlof uit naar FPA Zuidlaren en de AFPN Groningen wordt zoals eerder gezegd tijdig betrokken bij de behandeling zodra ambulantisering aan de orde is. In 2014 zijn ook patiënten van de FPA weer terug gekomen naar de transmurale voorziening West3 van de Mesdag. Daarmee krijgt de achterdeur voor de FPA met een lager beveiligingsniveau voor verdere doorstroom ook echt gestalte. De in 2014 gecontinueerde gesprekken met o.a. Noord Holland Noord, GGZ Drenthe, Dimence en GGZ Friesland in het kader van samenwerking in Noordoost Nederland vonden allen (nog) plaats op bestuurlijk niveau en hebben vooralsnog niet geleid tot andere vormen van concrete samenwerking dan dat nu al het geval is. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 14 van 25

15 Zorg- en beveiligingsintensiteit is leidend, niet de titel Vooruitlopend op wijzigende wet- en regelgeving heeft de Mesdag in 2014 gebruik gemaakt van het in toenemende mate harmoniserende uitvoeringskader TBS en OFZ. Samen met Forint / FPA Zuidlaren is onderkend dat beide voorzieningen in elkaars verlengde liggen, dat zij elkaar veel te bieden hebben en dat de patiënt kan profiteren van een flexibele keten. De juiste deskundigheden worden op de juiste momenten aangewend, de patiënt kan tijdig in zorg komen en de behandelduur op de te onderscheiden zorg- en beveiligingsintensiteiten is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, binnen de kaders van de titel. Op individueel patiëntniveau heeft de Mesdag dan ook via onderaannemerschap patiënten van FPA Zuidlaren in zorg genomen met in achtneming van de individuele inhoudelijke zorgvraag en op basis van de BOPZ-erkenning waarover de Mesdag beschikt. De samenwerking met DForZo heeft in het verlengde hiervan ertoe geleid dat daaropvolgende rechtstreekse toeleiding van OFZ- en IJZ-titels op gang is gekomen. Zo heeft de Mesdag in 2014 aan 14 patiënten zorg verleend die een andere strafrechtelijke titel hadden dan tbs met dwangverpleging. Daarnaast wendt de Mesdag haar zorg- en beveiligingsintensiteit aan ten gunste van crisisplaatsingen uit de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Voor 2014 betrof dit zorg aan 17 patiënten. Samenwerking met DJI De Mesdag en DForZo weten elkaar goed en waar nodig snel te treffen. Met behoud van ieders verantwoordelijkheid verloopt de samenwerking prettig en vindt tijdige afstemming plaats, bijvoorbeeld omtrent de afwikkeling van incidenten, juiste registratie of het toeleiden van patiënten. Delen van kennis Met diverse instellingen voor forensische zorg is in 2014 ervaring gedeeld ten aanzien van het werken met signaleringsplannen, de HKT-R (het vernieuwde risicotaxatie-instrument), de IFBE (de forensische ROM o.b.v. de HKT) en de verkorte versie van de FSNA (forensisch sociale netwerk analyse). Vooral de trainingen HKT-R namen een vlucht nu per 2015 het afnemen van de H- factoren verplicht is gesteld voor iedere aanbieder van forensische zorg. Tezamen met medeontwikkelaars FPC de Kijvelanden, FPK de Woenselse Poort en de Universiteit van Tilburg heeft de Mesdag een efficiënt en effectief trainingscurriculum opgesteld om zorginstellingen te trainen tegen relatief lage kosten. De handleiding HKT-R inclusief de scoreformulieren is onderhavige verslagjaar gratis online beschikbaar gesteld op de websites van de diverse organisaties en via DForZo op Los daarvan zijn er meer dan 1200 gedrukte exemplaren besteld door diverse FPA s, forensische poliklinieken, FPK s, FPC s, RIBW s en ook instellingen zoals het NIFP. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 15 van 25

16 Partners in onderzoek van de tweede lijn zijn forensische collega-instellingen, de vakgroepen psychiatrie, psychologie, sociologie en verplegingswetenschappen van de universiteiten van Groningen, Utrecht, Tilburg, Leuven (België), Molde en Oslo (beide Noorwegen), het Rob Giel Onderzoekscentrum te Groningen en Lentis, alsook gespecialiseerde centra zoals het dr. Leo Kannerhuis voor autismebehandeling. Met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is het afgelopen jaar meegewerkt aan de doorontwikkeling van de landelijke forensische zorgprogramma s, de forensische prestatieindicatoren en de landelijke databank risicotaxatie. Vanuit het programma KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg) is in 2014 met succes ingeschreven op onderzoek naar probleem- c.q. delictgedrag bezien in de relationele context (samen met Universiteit Tilburg en Avans Hogeschool) en het betrekken van slachtoffers in de behandeling (samen met FPC Dr. H. van der Hoevenkliniek). De lopende onderzoekslijnen en de voortgang hierop in 2014, alsmede de wetenschappelijke publicaties van onderhavige verslagjaar, zijn terug te vinden op onze website In 2014 is op het gebied van opleiding en scholing de samenwerking gecontinueerd met Stenden University (lectoraat Social Work & Arts Therapies), universiteiten van Groningen en Tilburg en het VUmC Amsterdam evenals de Hanzehogeschool Groningen. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 16 van 25

17 5. KENGETALLEN, FINANCIEN EN BESTUUR & TOEZICHT Productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven Aantal/bedrag Kerngegevens Aantal/bedrag Patiënten Personeel Aantal patiënten in zorg DForZo op 31 december 258 Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 485 Aantal overige patiënten in zorg op 31 december 4 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 dec. 441,5 Capaciteit Aantal beschikbare tbs-bedden op 31 december 256 Productie Gemiddelde bedbezetting geheel verslagjaar 245,9 Gemiddelde productiepercentage tbs 96,0% Aantal verzorgingsdagen tbs Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten , , ,- Aantal in verslagjaar geopende DBBC s Aantal in verslagjaar gesloten DBBC s FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 17 van 25

18 Producten en eindresultaten Productieafspraken (ondergrens, naar producttype) Regulier vastgestelde capaciteit - Aantal plaatsen doorstroom - Aantal plaatsen verblijf Doel Resultaat Resultaat De zorgverlening / productie van enkele patiënten is niet via de DBBCmethode afgehandeld met DForZo. Dit verantwoorden we apart van dit jaarverslag op patiëntniveau naar DForZo. Juist gezien het casusniveau, is het overzicht niet in dit openbare document opgenomen om iedere vorm van herleidbaarheid naar personen te vermijden. Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IIIa Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. III b Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IV 12 9,87 8,52 Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. V Totaal capaciteit (op jaarbasis) ,87 244,52 Totaal capaciteit op basis verzorgingsdagen Plaatsingsafspraken eerste opnamen Doel 2014 Resultaat 2014 Resultaat Eerste opname Man 100% 100% 100% Vrouw Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (MNPs) pm 38% 36% Risico Interventie Patiënten Patiënten met psychotische kwetsbaarheid (MNPy) pm 54% 28% Aantal Forensisch Psychiatrisch Toezicht (gemiddeld) 48 47,69 36,42 IQ<80 pm 8% 36% FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 18 van 25

19 Prestatie-indicatoren DJI No. Naamstelling prestatie-indicatoren Doelst. Resultaat 1 Bezettingsgraad patiënten DBBC 100% 96,0% a) aantal patiënten op basis verzorgingsdagen ,9 2 Instroom, voldoen aan eerste opnames Doorstroom vervolgvoorziening a) Aantal patiënten in transmuraal traject (eigen beheer) b) Plaatsing in een GGz-voorziening (FPA, RIBW) c) Overige bestemming (kort casus+bestemming) Uitstroom per vertrekcategorie (e+f+g+j) a) Beëindiging TBS conform verlengingsadvies kliniek 7 19 b) Beëindiging TBS contrair verlengingsadvies kliniek 2 1 c) Voorwaardelijke beëindiging TBS d) Proefverloven die leidden tot (voorwaardelijk) einde TBS e) Saldo a, b en c minus d f) Overplaatsing naar andere TBS-kliniek 4 14 g) Overplaatsing naar andere Justitie-voorziening 0 0 h) Aantal proefverloven gestart tijdens verslagperiode 3 14 i) Aantal proefverloven ingetrokken tijdens verslagperiode 0 0 j) Saldo h minus i Aantal ontvluchtingen Tbs-gestelden Aantal overige onttrekkingen Tbs-gestelden <6 7 a) vanaf terrein/tmv huis/woning <3 5 b) tijdens verlofsituatie <4 2 7 Bijzonder voorval <7 11 a) Natuurlijke dood <3 1 b) Suïcide 0 1 c) Overig onnatuurlijke dood 0 0 d) Alle overige geweldsincidenten niet zijnde 'geweldpleging' 0 0 e) Ander incident van ernstige, politiek/publiciteitsgevoelige aard <5 9 8 Aantal geweldplegingen tussen patiënten <8 6 a) Fysiek geweld <6 6 b) Bedreiging fysiek geweld <3 0 9 Geweldpleging tegen personeel <10 14 a) Fysiek geweld <6 8 b) Bedreiging fysiek geweld < Aantal recidive tijdens TBS Financieel jaarresultaat inrichting Aantal gegronde klachten <14 17 FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 19 van 25

20 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) 31-dec dec-13 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Onderhanden werk DBBC s Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa dec dec-13 PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Resultatenrekening over 2014 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Niet-gebudgetteerde zorgprestaties DBBC omzet Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging: Eigen vermogen FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 20 van 25

21 De Mesdag is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een juiste wijze met haar middelen om te gaan. Evenals voorgaande jaar maken de externe (financiële) ontwikkelingen dat we in 2014 scherp zijn blijven kijken naar waar we meer kunnen doen met hetzelfde dan wel hetzelfde kunnen blijven doen met minder, zonder de inhoudelijke kwaliteitsen veiligheidsdoelstellingen uit het oog te verliezen. Liquiditeit Snelle facturatie van afloop van de DBBC s en een vlotte uitbetaling door DForZo zorgt ervoor dat de liquiditeit goed op orde is. Het saldo aan liquide middelen is eind 2014 lager dan eind 2013, maar er staat een ruime vordering tegenover bij DForZo welke voor het grootste deel bestaat uit de afrekening In 2015 zal er geen sprake meer zijn van een drempelwaarde; alle ingediende en goedgekeurde DBBC-facturen worden direct uitbetaald. DBBC s Het aantal geopende en gesloten DBBC s is toegenomen t.o.v De productie is immers ook gestegen (voornamelijk effect op aantal te openen DBBC s). Daarnaast is de gemiddelde looptijd van een DBBC verminderd. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toename van kortlopende FPT DBBC s. Was het voorheen normaal om één of twee jaar na proefverlof over te gaan naar een voorwaardelijke beëindiging, in 2014 hebben veel patiënten dit reeds binnen enkele maanden gekregen. Dat leidt tot relatief veel kortlopende DBBC s. Ook heeft de verkorting van de behandelduur een indirect effect op de gemiddelde looptijd van een DBBC. Verantwoording specifieke opbrengsten kosten In overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn in 2014 diverse binnencamera s vervangen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een subsidie van in totaal ontvangen. In 2014 zijn de werkzaamheden uitgevoerd voor een totaalbedrag van Het restant á 3.257, wordt na de subsidievaststelling door het ministerie door de Mesdag teruggestort. Subsidie Jaar van Subsidie Uitgaven terug te betalen verantwoording oplevering Binnencamera s Voorziening SBF in relatie tot jaarrekening In het Sociaal Plan van de verzelfstandiging in 2008 is vastgelegd dat het zittende personeel aanspraak kan maken op de regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF, voorheen: Functioneel Leeftijdsontslag - FLO) zolang deze regeling blijft opgenomen in de CAO Rijksambtenaren. Om in de (toekomstige) kosten tegemoet te komen heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie in 2008 een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld in de verwachting dat de regeling zou ophouden te bestaan. Nu van dat laatste vooralsnog geen sprake lijkt te zijn, wordt de Mesdag in toenemende mate geconfronteerd met een grote kostenpost. Om de risico s zo goed mogelijk in te dammen, vindt er jaarlijks dotatie plaats in voorziening SBF. In 2014 hebben zich FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 21 van 25

22 wijzigingen in de regeling SBF voorgedaan. Ingeschat wordt dat, hoewel de gemiddelde duur in maanden daalt, het percentage medewerkers dat aan de regeling mee zal doen gaat stijgen. De Mesdag heeft zich dan ook het afgelopen jaar genoodzaakt gevoeld om de voorziening SBF te verhogen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de SBF regeling valt onder het fiscale regime van regeling vervroegde uittreding. Dit betekent dat voor de sinds 2008 ingegane FLO/SBF regeling over de uitgekeerde bedragen een fiscale eindheffing moet worden toegepast. De lasten hiervan tot en met 2014 zijn verwerkt in de exploitatie. De gevolgen voor toekomstige uitkeringen zijn verdisconteerd in de voorziening SBF. De Mesdag blijft daarmee in financieel opzicht onevenredig zwaar getroffen nu zij extra voorzieningen dient op te bouwen die de oorspronkelijke compensatie fors overschrijden. Deze middelen kunnen niet worden besteed aan waar onze opbrengsten feitelijk voor bedoeld zijn: het verlenen van forensische zorg. Bij overige particuliere FPC s speelt dit vraagstuk niet, evenals bij de Rijks FPC s waar deze kosten worden weggeboekt in de begroting van de overheid. Hoewel de discussie met DForZo hierover reeds is gesloten, hechten wij eraan kenbaar te blijven maken dat van een levelplaying field nimmer sprake is geweest. Directie en Raad van Bestuur Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie, wordt het instrument van mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor de operationele besluitvorming en de directievoering inclusief het zorgbeleid en risicomanagement van de Mesdag bij de directie te kunnen leggen. Daarmee worden belangrijke beheersbevoegdheden door de Raad van Bestuur overgedragen aan de directie, vastgelegd in het directiereglement. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De voorzitter van de Raad van Bestuur bekleedt de functie van hoofd van de inrichting in de zin van de Beginselenwet Verpleging Terbeschikking gestelden en het Wetboek van Strafvordering. Informatie over bezoldiging en nevenfuncties is terug te vinden in de jaarrekening dan wel de webapplicatie DigiMV. Raad van Toezicht De Mesdag hanteert de Zorgbrede Governance Code en het beginsel van pas toe of leg uit. Verder zijn de statuten, de verzelfstandiging-overeenkomst en het hierop gebaseerde reglement richtsnoer voor het handelen van de Raad FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2014 pagina 22 van 25

VOORWOORD INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 A3 Jaarplan 3 1. Leiderschap 4 2. Strategie en beleid 4 3. Management van medewerkers 6 4. Management van middelen 7 5. Management van processen 8 6. Waardering door patiënten

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Jaarverslag 2013 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING EN ISO 9001 Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB 12-05-2014 Goedgekeurd RvT 12-05-2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting FPC Dr. S.

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Dag van de zorglogistiek Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Maarssen, 13 december 2012 René Voesenek en Harm Quax Inhoud Voorstellen Uitdagingen voor de GGZ Stip

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen Op weg naar beter Een continu veranderproces Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen 7 juni 2012 EFP jubileumcongres The future of forensic care: solutions worth sharing

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Jaarverslag 2012 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING EN ISO 9001 Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB 22-04-2013 Goedgekeurd RvT 22-04-2013 foto voorkant Kees van de Veen Naam verslagleggende rechtspersoon

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage Verslagjaar 2013 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling... 4 1.2 Eindrapportage... 4 1.3 Aanlevering data verslagjaar 2013... 5 1.4 Welke

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Statutaire zetel: Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6

Statutaire zetel: Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6 Stichting Dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut Kromme Nieuwegracht 6 3512 HG Utrecht Jaarrekening 2014 ter publicatie voor de ANBI status Statutaire zetel: Utrecht Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6 Postcode

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

VOORWOORD. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2015 pagina 2 van 26

VOORWOORD. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2015 pagina 2 van 26 VOORWOORD Afgelopen jaar zijn de medewerkers van de Mesdag met mooie dingen bezig geweest. Verschillende ontwikkelingen zijn doorgezet en nieuwe initiatieven zijn gestart. Niet alleen om ons werk efficiënter

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering / Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk en Hermitage

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Auteur EN ISO 9001 directiesecretaris Vastgesteld RvB 22-04-2013 Goedgekeurd RvT 22-04-2013 foto voorkant Naam verslagleggende rechtspersoon Bezoekadres Postadres Kees

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Nr 4, oktober 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Inhoud Voorwoord Convenant Ambulant fpt tussen GGZ Nederland en 3RO Festival Forensische Zorg Inkoop 2013 Voorwoord In deze editie van

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie