Procedure aanvraag en beoordeling RVVZ projecten 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure aanvraag en beoordeling RVVZ projecten 2018"

Transcriptie

1 Stichting Menzis/Azivo RVVZ Procedure aanvraag en beoordeling RVVZ projecten 2018 Stichting Menzis/Azivo RVVZ Lawickse Allee DZ Wageningen Kvk nr RSIN / Fiscaalnummer:

2 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Schema projectaanvraag en beoordeling 3. Toelichting op het schema projectaanvraag en beoordeling 4. Aanvraagformulier RVVZ project Bijlage A: Leefkracht

3 1. Inleiding 1.1 SMAR en Convenant Deze procedurebeschrijving geeft informatie over de werkwijze van, en criteria voor het indienen van projecten bij, Stichting Menzis/Azivo RVVZ, hierna aangeduid als SMAR. De reserves van de voormalige vrijwillige ziekenfondsverzekering zijn in dit fonds ondergebracht. Doelstelling van SMAR is deze reserves te besteden conform het Convenant dat in 1998 is gesloten door Zorgverzekeraars Nederland met VWS. De tot en met 2018 jaarlijks te besteden middelen van SMAR bedragen circa 1,7 miljoen. Op grond van het Convenant wordt hier jaarlijks 25% van afgestaan aan de Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars ten behoeve van centraal te financieren projecten. De resterende middelen worden door de SMAR ingezet voor projecten die voldoen aan de hierna in 1.2 en 1.3 vermelde criteria. 1.2 Algemene criteria Voor financiering door SMAR komen op basis van bovengenoemd Convenant alleen projecten in aanmerking die vallen onder de volgende criteria: 1. Zorg: verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorgverlening in de ruimste zin, en in relatie daarmee, al hetgeen kan bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van leven van zieke en gehandicapte mensen. 2. Preventie: maatregelen ter voorkoming van ziekten. 3. Onderzoek: onderzoek gericht op de bevordering van de volksgezondheid en de gezondheidszorg, alsmede op de doelmatige uitvoering daarvan. In verband met de ANBI-status geldt daarnaast voor ieder project dat dit het algemeen nut dient (en dus niet enkel het bedrijfsbelang van Menzis). 1.3 Bijzondere minimale en aanvullende criteria Aanvullend gelden voor financiering van projecten door SMAR bijzondere criteria. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar: Minimale criteria: indien niet aan alle criteria wordt voldaan, wordt de aanvraag niet gehonoreerd. Aanvullende criteria: hieraan voldoen vergroot de kans op honorering van de aanvraag.

4 1.3.1 Minimale criteria Om voor honorering in aanmerking te komen, dienen projecten altijd aan alle navolgende criteria te voldoen. Het project: is vernieuwend, gericht op implementatie van doorbraken in zorg(infrastructuur) en preventie leidt tot aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg en/of gezondheid 1 is gericht op de behoefte en belangen van verzekerden, passend binnen de aanvullende criteria. heeft een doel dat binnen de kaders van het project te realiseren is wordt voor minimaal 25% door een andere partij gefinancierd, bij voorkeur door de aanvragende partij zelf (waarvan minimaal 50% in, maximaal 50% in kind) wordt uitgevoerd in één of meer kernregio s van Menzis heeft een Menzis medewerker als mede opsteller van de aanvraag en intern verantwoordelijke (zie hoofdstuk 3) is eenmalig of heeft een implementatieplan m.b.t. borging na de projectfase betreft niet: o primair wetenschappelijk onderzoek i.e. als doel op zichzelf (toegepast onderzoek als onderdeel van een project dat binnen de criteria valt is wel mogelijk) o medisch onderzoek dat zich in een dierexperimenteel stadium bevindt o procesoptimalisatie o overheadkosten en andere kosten die tot de normale exploitatie behoren o commerciële productontwikkeling o een inrichting- of bouwproject o activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen (w.o. Wlz, WMO en Zorgverzekeringswet) o een project dat al is gestart (ratio: ten tijde van de aanvraag is er ruim voldoende tijd om tot een gewogen oordeel te komen) of waarvoor al met de aanvraag overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan is bereid inzage te geven in de financiële administratie is bereid periodieke rapportages over de voortgang van het project te leveren, een inhoudelijke- en financiële eindrapportage inclusief, bij bijdragen > , een controleverklaring door een accountant Aanvullende criteria De voorkeur wordt gegeven aan projecten die daarnaast voldoen aan één of meer van onderstaande aanvullende criteria; Leefkracht (individueel en in de werkomgeving) 2 in algemene zin, en binnen de navolgende regio s met de focus op: o Regio Gelderland Midden : versterken van de Leefkracht van gezinnen met kinderen. Belangrijk hierbij zijn een duidelijke link naar voeding en beweging en projecten met een innovatief karakter. 1 Gezondheid als geoperationaliseerd door Menzis in het begrip Leefkracht, zie bijlage A 2 Leefkracht: zie bijlage A

5 o Regio Noord: de Leefkracht van ouderen en hun mantelzorgers en de leefkracht van mensen met psychische klachten. Hierbij ligt de focus (blijven) meedoen. Het verbinden van verschillende leeftijdsgroepen en generaties staat centraal. o Regio Achterhoek: de Leefkracht van ouderen. Hierbij ligt de nadruk op meedoen en het in verbinding brengen van mensen in de regio. o Regio Twente: de Leefkracht van ouderen en van kinderen met (risico op) overgewicht. Dit door hen in beweging te brengen. o Regio West: de Leefkracht van eenzame Hagenezen, van jong tot oud. Belangrijk hierbij is dat de projecten een duidelijke link naar beweging hebben. Kwaliteitsverbetering van zorg op de volgende vier domeinen: o Uitkomsten van zorg o Klantervaringen met zorg o Veiligheid van zorg o Toegankelijkheid van zorg o Het inzichtelijk maken van bovenstaande voor de klant Draagt bij aan kostenbeheersing in de zorg Is potentieel imago-ondersteunend voor Menzis Heeft een integrale implementatie strategie voor landelijk uitrol en kan geborgd worden binnen de reguliere zorgstructuren Heeft een positieve businesscase De aanvrager sluit - daar waar mogelijk - aan bij soortgelijke initiatieven, om zo synergie in aanpak te bewerkstellingen Buiten de aanvullende criteria is er ruimte voor kleinschalige projecten die niet aan de minimale criteria voldoen tot maximaal per project en een totaal van maximaal per jaar. Deze kunnen direct door het bestuur worden toegewezen buiten de reguliere adviesprocedure om. In alle overige voorkomende gevallen zal het bestuur afwijkingen motiveren. Voordat u een volledige aanvraag indient kunt u ook een QuickScan laten uitvoeren. Hierbij biedt u een compacte projectbeschrijving met begroting aan. Op grond hiervan krijgt u binnen twee weken een advies m.b.t. de kans dat een formele aanvraag, met ondersteuning van een intern verantwoordelijke 3 in het MenSI gebracht zal worden Voor de QuickScan is geen vast format vereist. De projectbeschrijving dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld, mag uit maximaal 3 pagina s (exclusief begroting) bestaan en dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: aanleiding doelgroep doelstelling activiteit(en) omschrijving van de resultaten (zo smart mogelijk) verwachte impact op zorgkosten implementatie en borging globale begroting en dekkingsplan 3 Zie pagina Toelichting schema Projectaanvraag en beoordeling.

6 De vereiste documenten kunt u digitaal aanleveren aan het MenSI kernteam 4 : Hierbij vermelden wij expliciet dat dit slechts een advies is en dat hieraan geen rechten kunnen worden verleend. Slechts het bestuur is bevoegd tot besluitvorming over toekenning. Een aantal van tot nu toe door SMAR goedgekeurde bestedingsdoelen kunt u vinden op de website, Een uitgebreider overzicht staat in het jaarverslag dat eveneens op de website te vinden is. Mocht u ondanks deze informatie nog vragen, tips en/of ideeën hebben met betrekking tot (verbetering van) de procedure of anderszins, dan kunt u deze aan het MenSI kernteam doorgeven, Het bestuur van Stichting Menzis/Azivo RVVZ bestaat uit: Dhr. R. Wenselaar Dhr. F.I.G. Janssen Dhr. R.J.B. Groot Koerkamp 4 MenSI: Schema Projectaanvraag en beoordeling.

7 2. SCHEMA PROJECTAANVRAAG EN BEOORDELING De RVVZ is, zo lang deze niet is uitgeput, de primaire optie voor bekostiging Bovenstaand schema wordt op de volgende pagina nader toegelicht.

8 3. TOELICHTING SCHEMA PROJECTAANVRAAG EN BEOORDELING aanvragen kunnen slechts worden ingediend door rechtspersonen. De aanvraag kan zowel een RVVZ bijdrage betreffen als een vraag tot investeren anderszins. Beide worden in hetzelfde deskundigenoverleg 5 beoordeeld. Voor investeringsaanvragen geldt een ander kader en format dan in deze notitie beschreven voor de RVVZ. Het MenSI kernteam ziet er op toe dat investeringsvragen anderszins die vanuit de RVVZ zouden kunnen plaats vinden daar naar toe geleid worden. De RVVZ aanvraag wordt voorbereid in samenspraak met vertegenwoordigers van Menzis. Eén van deze vertegenwoordigers is bereid de rol van intern verantwoordelijke 6 te vervullen in het project. Wanneer de aanvrager geen contacten heeft binnen Menzis dan kan een QuickScan worden ingediend. Op basis hiervan onderzoekt het MenSI kernteam of er een intern verantwoordelijke voor het project gevonden kan worden. De aanvrager vult een aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te vinden op de website van SMAR, of op te vragen bij het MenSI kernteam, Het aanvraagformulier dient in de Nederlandse taal te worden opgesteld en vergezeld te gaan van een projectplan met mijlpalenplanning en een gedetailleerde begroting met dekkingsplan. Het ingevulde aanvraagformulier wordt ondertekend per gestuurd aan het MenSI kernteam. In overleg met de intern verantwoordelijke beoordeelt het MenSI kernteam of de aanvraag aan de procedurele- en kwaliteitsvereisten voldoet om het in het MenSI overleg te brengen. Bij negatief advies van het MenSI wordt de aanvraag gemotiveerd afgewezen. Bij positief advies van het MenSI wordt de aanvraag voorgelegd aan de Directieraad van Menzis ter advisering aan het bestuur van de SMAR. De beslissing van het bestuur is definitief en over het besluit kan niet worden gecorrespondeerd. Bij afwijzen door het bestuur wordt door het kernteam MenSI een gemotiveerde afwijzing verstuurd. de aanvraag gemotiveerd afgewezen Bij toekenning door het bestuur van de SMAR wordt door het kernteam MenSI een toekenningsbrief verzonden aan de aanvrager en in afschrift aan de intern verantwoordelijke. In de brief zijn de voorwaarden voor toekenning van de financiële bijdrage opgenomen. De geadresseerde stuurt een getekende kopie van de toekenningsbrief retour aan het secretariaat. Bij toekenning van een bijdrage behoudt SMAR, en de aan deze stichting verbonden zorgverzekeraar Menzis, zich het recht voor om inhoudelijk over de projecten te publiceren. 5 Deze deskundigen zijn georganiseerd in het MenSI (Menzis Strategisch Investeren). Waar nodig worden door de deelnemers in het MenSI derden ter advisering ingeschakeld. Het kernteam MenSI brengt de projecten in via de vertegenwoordiger van de afdeling waar de intern verantwoordelijke onder valt. 6 De intern verantwoordelijke is de Menzis medewerker die de contacten met de projectleiding onderhoudt en mede verantwoordelijkheid draagt voor de projectresultaten. Voor het secretariaat SMAR is de intern verantwoordelijke aanpreekpunt m.b.t. voortgang(monitoring) en rapportage.

9 Bij een positief besluit dient het project binnen 3 maanden na ontvangst van schriftelijke bevestiging gestart te zijn. Als dit niet lukt, dient hierover een schriftelijke motivatie te worden gegeven aan het MenSI kernteam, die dat voorlegt aan het bestuur. Het bestuur kan vervolgens besluiten of de toekenning geldig blijft.

10 4. AANVRAAGFORMULIER RVVZ PROJECT Aanvraagformulier voor financiële ondersteuning door de Stichting Menzis/Azivo RVVZ (verder de Stichting). De Stichting ondersteunt projecten in de regio s Groningen, Gelderland, Overijssel en Den Haag. Projecten met een uitstraling op landelijk niveau kunnen rechtstreeks bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars worden aangemeld. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier opsturen naar: Stichting Menzis/Azivo RVVZ t.a.v. kernteam MenSI Postbus KC Enschede Wilt u de aanvraag ook, als attachment, per verzenden naar 1a. Wat zijn de volledige naam, adres etc. van uw stichting, vereniging of initiatief? Naam Bezoekadres Correspondentieadres/postbusnummer Postcode Plaats Telefoon Fax Website 1b. Wie is de contactpersoon voor deze aanvraag? Naam Functie Telefoon 2. Waarvoor vraagt u een bijdrage aan? Geef in een bijlage een korte omschrijving, denk hierbij aan de volgende onderwerpen: a. Waarom gaat het? b. Voor welke doelgroep? c. Met welke doelstelling? d. Hoe is de opzet, welke stappen zijn al gezet? e. Wat is/zijn beoogde, bij voorkeur meetbare, eindresultaten? f. Wat is de looptijd van het project? g. Wordt er met andere instanties samengewerkt, en zo ja met welke? 3. Overige vragen a. Wat zijn de totale kosten van het project waarvoor u een bijdrage vraagt en hoe denkt u deze kosten te dekken? Voeg zo mogelijk een gespecificeerde kostenbegroting toe. b. Welk bedrag vraagt u specifiek bij de Stichting Menzis/Azivo RVVZ aan?

11 c. Vindt er voortzetting van de activiteiten plaats na de projectfase? Hoe is dan de continuïteit geborgd m.b.t besturing, bekostiging e.d.? d. Heeft u ook bij andere instanties een bijdrage gevraagd, en zo ja bij wie? Heeft u al toezeggingen ontvangen en voor welk bedrag? e. Bent u bereid en in staat periodiek een rapportage over de voortgang van het project te overleggen? f. Bent u bereid en in staat tot een projectadministratie, een financiële verantwoording van het project, en indien nodig, in ieder geval bij toekenningen boven de , voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring? 4. Voorwaarden a. Het project heeft een duidelijke doelstelling tot zorgvernieuwing of richt zich op bevordering van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg of zorgverzekering. Het project vervult een voorbeeldfunctie en heeft een meetbaar eindresultaat; b. Het aangevraagde project kan niet gefinancierd worden uit reguliere geldstromen van wettelijke zorgverzekeringsregelingen; c. De Stichting houdt zich het recht voor om inzage te hebben in de financiële administratie ten behoeve van de controle van de financiële gang van zaken rond een project; d. De verantwoording van uitgaven met een eenmaal toegekende financiële ondersteuning door de Stichting boven de moet na afloop worden voorzien van een verklaring van een registeraccountant dan wel certificerend accountant-administratieconsulent. Indien de Stichting dit wenselijk acht, kan ook bij projecten van minder dan een accountantsverklaring worden verlangd; e. De aanvrager is bereid te voldoen aan door de Stichting te stellen voorwaarden, waaronder de voorwaarde tot het afleggen van een deugdelijke verantwoording over de besteding van de gelden; f. Een aanvraag wordt zodanig tijdig ingediend dat het bestuur nog een weloverwogen beslissing kan nemen. 5. Beoordeling aanvraag: Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden dan wordt deze, na consultatie en advies binnen Menzis, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van de Stichting. Het bestuur let op de eigen beschikbare middelen en de gestelde prioriteiten binnen de doelstelling van de Stichting. Ook wordt gekeken naar financiële middelen van de aanvragers. De beslissing van het bestuur (positief dan wel negatief) wordt in schriftelijke vorm, uiterlijk drie maanden na ontvangst van de aanvraag, naar de aanvrager teruggekoppeld. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria komt het project niet automatisch in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke financiering. Het oordeel van het bestuur is bindend. Na een negatieve beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk. Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden ondertekend door degenen die hiertoe bevoegd zijn (bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester) of degenen die gemandateerd zijn. Bij mandatering dient een schriftelijk bewijsstuk hiervan te worden bijgevoegd. Een recent uittreksel uit de registers van de Kamer van Koophandel dient te worden bijgevoegd. Handtekening Plaats Naam Datum Functie

12 Bijlage A bij Procedure RVVZ projecten - Leefkracht Menzis versterkt de leefkracht voor ieder mens Menzis is niet zomaar een zorgverzekeraar. We zijn een sociale zorgverzekeraar die de mens centraal zet. We zijn een coöperatie, zonder winstoogmerk en aandeelhouders, waarin klanten in een Ledenraad beslissen over zaken die er echt toe doen. Waarin het geld dat mensen aan ons toevertrouwen vrijwel geheel ten goede komt aan de zorg. Bij Menzis is iedereen welkom, zonder selectie. Hierbij past dat we meer waarde willen bieden voor mens en maatschappij. We willen meer voor onze klanten betekenen dan alleen het innen van premies en het vergoeden van de zorgkosten. Het is onze missie om kwalitatief goede en betaalbare zorg te garanderen om zo het welzijn van al onze klanten te bevorderen. Dat is geen eenvoudige opgave, want de betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Dit komt doordat mensen steeds langer leven en er steeds meer ouderen en chronisch zieken komen. Zij hebben veel zorg nodig. Ook worden nieuwe vaak duurdere medische behandelingen en medicijnen ontwikkeld. De zorg wordt hierdoor steeds duurder en de premie hoger. Menzis vindt dat dit niet zo kan doorgaan. Er is inzet nodig op behoud van gezondheid en op kwaliteit van leven om ervoor te zorgen dat met name de groep ouderen en chronisch zieken, ondanks hun beperkingen, nog zo krachtig en zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan. Menzis gelooft namelijk dat er via gezonde gedragsverandering nog veel gezondheidswinst te behalen is, waardoor we de leefkracht van mensen kunnen versterken en tevens de zorgkosten voor de maatschappij kunnen verminderen. Eén van die oplossingen is het versterken van de leefkracht van ieder mens. Leefkracht staat voor het maximale uit je leven willen halen, of je nou ziek bent of gezond. Ieder mens doet dat op zijn eigen manier want iedereen is uniek. Maar in een ding zijn ze gelijk. Ze willen zich allemaal energieker, vitaler en zelfverzekerder voelen, ook als ze ziek zijn of een beperking hebben. Die kracht noemen wij leefkracht. Leefkracht gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun

13 gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen en mentale fitheid. Het gevoel hebben dat je in je kracht wordt gesteund en daardoor sterker staat. Menzis zet zich daar optimaal voor in. Door te investeren in leefkracht bieden we meer dan alleen zorgverzekeringen. We bieden ook producten en diensten die de leefkracht versterken. Eigenlijk werkt het door in alles wat we doen. Leefkracht is onderdeel van onze missie. We willen meer zijn dan een zorgverzekeraar, we willen ook een partner in gezondheid zijn. Dit is onze kernboodschap: Als we naar de wereld kijken, dan zien we als Menzis geen markt en geen polissen wij zien mensen. Allemaal uniek: zo verschillend en bijzonder. In één ding zijn ze gelijk: ze willen hun leven leiden op hun eigen manier. Iedereen wil zich energieker, vitaler en zelfverzekerder voelen, ook in tijden van ziekte of met een beperking. Dat gevoel noemen wij leefkracht. Want niets is zo mooi als een mens die zijn kracht kent. Ook als die mens ziek is, of even verzwakt. Zo maken we onze positie waar We zetten ons in om de leefkracht voor ieder mens te versterken. Dit doen we door kennis en behoeften te delen op het gebied van bewegen, ontspannen, eten en drinken en meedoen. Voeding is een belangrijke focus voor Menzis. Het is een onderwerp waar we veel mensen mee kunnen helpen. Uit klantonderzoek blijkt dat over voeding grote onzekerheid bestaat. Wat is nu waar? Onderzoekers en wetenschappers weten hier al veel over, maar de gemiddelde Nederlander niet. Menzis gaat samenwerken met kennisinstellingen en andere partners om deze kennis te delen en persoonlijk relevant te maken. Zo krijgt iedereen goede informatie over gezonde voeding. Leefkracht & onze klanten Om de leefkracht van ieder mens te versterken, vertalen wij leefkracht in: 1. onze service (bijvoorbeeld zorgadvies, verwijzing naar het kanker inloophuis, mantelzorgadvies), 2. onze dienstverlening (kennis over voeding vergroten, SamenGezond), 3. onze zorginkoop (de specialist kijkt naar de mens en niet alleen naar de aandoening en houdt rekening met wat de patiënt zelf nog kan en wil). Een paar voorbeelden van de manier waarop leefkracht terugkomt in ons werk: In SamenGezond geven we onder meer tips over sporten/bewegen/eten/ontspanning. Daarbij belonen we deelnemers in het maken van gezonde keuzes. We participeren in een initiatief van de Nierstichting om een draagbare kunstnier te

14 ontwikkelen. We willen een betere kwaliteit van leven mogelijk maken voor mensen die dialyseren, tegen lagere kosten. Samen met KWF ontwikkelen we een programma over terugkeer met kanker op de werkvoer. Ook ontwikkelden we samen met KWF en ziekenhuizen een lastmeter. Hierin kunnen mensen zelf met hun zorgverleners in gesprek gaan over wat ze hebben meegemaakt of wat hun familie/collega s hebben meegemaakt. Leefkracht & preventie Om de leefkracht te versterken, besteden we ook veel aandacht aan preventie. In de literatuur wordt preventie omschreven als gezondheidsbehoud op vier gebieden: universele preventie, selectieve preventie, geïndiceerde preventie en zorg-gerelateerde preventie. Op al deze gebieden zijn we met leefkracht actief. Universele preventie Dit gaat over het bevorderen van fitheid en het wegnemen van gezondheidsrisico s. Hiervoor hebben we SamenGezond, een gezondheidsprogramma dat deelnemers tips geeft over een gezonde leefstijl. We faciliteren, helpen en belonen inzet op gezonder leven, ook als mensen chronisch ziek zijn of met een beperking te maken hebben. Deelnemers leren inzicht te krijgen in hun gezondheidssituatie en kunnen deze vergelijken met anderen. Daarnaast bieden we kennis en zelfhulp. Denk aan (ehealth) programma s in samenwerking met het Voedingscentrum en Philips. Hiermee belonen we gezonde keuzes en zetten we kennis van landelijke partners in om gericht advies te geven en gezondheidsrisico s terug te dringen. We geloven erin dat dit op termijn zal leiden tot lager zorggebruik. Dat willen we ook wetenschappelijk bewijzen. Selectieve preventie Dit richt zich op specifieke doelgroepen en regio s waar grote gezondheidsrisico s voorkomen. Hier werken we aan met onze regio-aanpak. Zo richten we onze initiatieven in Twente op jeugd met obesitas. We kiezen daarbij voor een positieve benadering. Preventie wordt vaak gezien als: ik mag niks en moet veel. Ik mag niet roken, vet eten en alcohol drinken. En ik moet bewegen, sporten, en op dieet, enzovoort. Dat stimuleert niet echt. Als Menzis willen we mensen niet van alles opleggen en voorschrijven. We willen de positieve kanten benadrukken en vooral de eigen regie van mensen vergroten. Daarmee stimuleren en faciliteren we verbetering van leefkracht. Geïndiceerde preventie en zorg-gerelateerde preventie wordt ingezet bij patiënten, die vaak al onder behandeling zijn van een zorgaanbieder. Menzis wil zorgaanbieders stimuleren om (nog) meer aandacht te besteden aan preventieve maatregelen om onnodige verergering van ziekte te voorkomen. Dit doen we in ons zorginkoopbeleid Ook gaan we samen met zorgaanbieders op zoek naar andere vormen van financiering, zoals populatiebekostiging. Onze (ehealth) zelfhulpprogramma s binnen SamenGezond sluiten zoveel mogelijk aan op de behandeling van de aanbieder en we verwijzen beide naar elkaar.

15 Leefkracht & regio In onze regio-aanpak hebben we leefkrachtthema s benoemd, die specifiek in die regio aandacht vragen. We tonen hoe we waarde toevoegen in de regio, met een continue stroom van verhalen over onze initiatieven. Denk aan mantelzorg, beweegprogramma s voor kinderen, manieren om een beweegmaatje in de buurt te vinden, in contact te komen met gelijkgestemden of met vrijwilligers. Soms komen die initiatieven voort uit regioprojecten. Soms ook uit sponsoring en onze vernieuwende inkoopafspraken met zorgaanbieders in de regio. Daarbij zijn onze partners onze ambassadeurs. Zij vertellen ons verhaal het beste. Menzis & SamenGezond Menzis heeft SamenGezond. Dit is een onderscheidend gezondheidsprogramma waar we meer dan leden helpen, motiveren en belonen in het maken van gezonde keuzes. Dit past uitstekend binnen het versterken van leefkracht. SamenGezond kent meerdere rollen, die tussen nu en 2020 worden doorgevoerd. 1. Via SamenGezond worden (ehealth) oplossingen aangeboden. 2. Via SamenGezond worden allerlei diensten en producten aangeboden op het gebied van zorg en gezondheid. Denk aan sportartikelen, boeken over voeding, online trainingen over beter slapen, stoppen met piekeren, hulp na het stoppen met roken. 3. SamenGezond wordt een gezondheidsplatform, waarmee consumenten (want ook voor niet klanten) hun gedrag en keuzes in kaart brengen. Ze krijgen er tips en adviezen, waarmee ze hun leefkracht nog verder kunnen versterken. We hebben namelijk een uitgebreid netwerk van partners. Samen met Menzis delen zij hun kennis op SamenGezond. Ook onze sponsorpartners bieden op SamenGezond maatschappelijke informatie aan die past bij de gedachte van leefkracht. Onze gezamenlijke informatie is zo interessant, dat we veel nieuwsgierigen naar ons toetrekken. SamenGezond is relevant, gemakkelijk en leuk om gezonde(re) keuzes te maken. Welke keuzes mensen vervolgens maken, bepalen ze zelf. Niks moet. Wel willen we graag helpen. Bijvoorbeeld door kwalitatief goede en actuele informatie aan te bieden over een gezonde leefstijl. Of door punten te sparen met het maken van gezonde keuzes. Klanten worden op de langere termijn beloond voor hun gezonde keuzes én zij profiteren direct al, bijvoorbeeld vanwege interessante kortingen, gezonde producten of een donatie aan een goed doel. Doordat klanten zich via SamenGezond meer en beter verdiepen, leren ze meer over zichzelf en over hun gezondheid. Zo kunnen ze hun eigen leef)kracht versterken.