BELEIDSPLAN ( in oktober 2015 opgesteld) Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN ( in oktober 2015 opgesteld) Inleiding"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN ( in oktober 2015 opgesteld) Inleiding Statutaire doelstelling a. De stichting heeft ten doel het helpen verbeteren van de positie van kansarmen in het algemeen en die van vrouwen en kinderen in het bijzonder, overal op aarde en speciaal in Nepal. b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a. Middel van initiëren van projecten en het financieel ondersteunen van die projecten. Projecten kunnen zowel een incidenteel als structureel karakter hebben. b. Het overbrengen van kennis en het geven van of het in staat stellen tot scholing. c. Actieve steun te verlenen aan ambassadeurs ter plaatse daar waar de projecten uitgevoerd worden. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: a. subsidies en donaties b. schenkingen, erfstellingen en legaten c. alle andere verkrijgingen en baten. Afwezigheid winstoogmerk De stichting beoogt niet het maken van winst. Bestemming liquidatiesaldo Bij ontbinding van de stichting wordt een overschot na vereffening uitgekeerd zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting of aan een ander algemeen nut beogende instelling. Beleidsplan voor de periode Missie Wij zien het als onze missie om onderwijs en gezondheidszorg te (helpen) bieden of te (helpen) verbeteren in regio s waar deze niet toereikend zijn en om de zelfredzaamheid van mensen die in achterstandsposities verkeren te vergroten. Onze Visie Onze visie is een wereld waarin iedereen toegang heeft tot goed onderwijs en adequate gezondheidszorg en waar mensen kunnen beschikken over de 1

2 basisvoorwaarden om hun eigen leven vorm te geven en tot bloei te komen in harmonie met elkaar en met de wereld om hen heen. Onze Aanpak We ondersteunen kleinschalige lokale initiatieven met kennis en financiële middelen. We luisteren naar de bevolking, bepalen samen de exacte hulpvraag, en stippelen vervolgens een koers uit naar een betere toekomst. Zelfredzaamheid en duurzaamheid zijn hierbij onze sleutelwoorden. Werkwijze en werkgebied Onderdeel van onze aanpak is dat we een groot deel van het jaar Nederlandse projectleiders of werkgroep leden in Nepal hebben. Dit bevordert de communicatie en de samenwerking met de lokale partnerorganisaties ten zeerste. Onze projectleiders verblijven gedurende deze maanden bij Nepalese gastgezinnen op locatie. Hierdoor is er meer begrip voor de lokale (levens)omstandigheden en is de empathie met de doelgroep groot. De activiteiten krijgen zo echt de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking i.p.v. ontwikkelingshulp. Ons werkgebied is verdeeld in 3 pijlers: Education, Healthcare en Community development. Elke pijler heeft een werkgroep met een voorzitter die deel uitmaakt van het bestuur. De werkgroepen bekijken en beoordelen de ingekomen vragen vanuit Nepal en rapporteren hierover in de bestuursvergaderingen. Zowel de werkgroepen als het bestuur maken gebruik van Podio als project management software systeem. Hierin kunnen vergaderingen gepland worden, notulen bewaard worden en zijn alle projecten voor iedereen inzichtelijk. Het in het leven roepen van de werkgroepen en het verdelen van de taken per pijler heeft tot doel de coördinator te ontlasten. De afgelopen periode is opnieuw gebleken dat de coördinator ook in Nepal niet in staat is om alle projecten voldoende aandacht te geven. Veelal is dit een gevolg van de aanwezige vrijwilligers die veel tijd vragen in de vorm van begeleiding. Maar sinds de aardbeving zijn de beschikbare fondsen en dus ook de daaraan gekoppelde projecten fors toegenomen. Verder heeft de uitbreiding naar een tweede regio (Arnakot) er toe geleid dat de aandacht nu verdeeld dient te worden tussen twee regio s die op bijna 3 dagreizen (retour) van elkaar verwijderd liggen. Alles bij elkaar is het duidelijk dat de coördinator een tweede man nodig heeft, een soort personal assistant die bepaalde taken kan overnemen. We denken hierbij in eerste instantie aan het begeleiden van de vrijwilligers. Maar ook het inhuren van een lokale kracht of het overdragen van verantwoordelijkheden naar toekomstige partners behoren tot de opties. 2

3 Ontwikkelingen per pijler Education De afgelopen jaren ( ) is op het gebied van onderwijs het volgende bewerkstelligd in de Harpan vallei: - Montessori kleuterschool in Serachour is gereed en in gebruik genomen - Hekwerk rondom deze kleuterschool is vervangen - Meubilair en schoolborden in diverse scholen zijn vervangen - Uitbreiding (boeken) van de bibliotheek via Book Buddy op 4 scholen - Sportevenementen op diverse scholen zijn georganiseerd - Loco leermateriaal is aangepast voor gebruik in Nepal Op het gebied van het overdragen van onderwijskennis is een start gemaakt met een teacher training op alle 12 scholen in de Harpan vallei en 5 daarbuiten (richting Pokhara) in samenwerking met lokale onderwijsexperts. Doel is de leraren didactisch bij te scholen en knowhow te verspreiden. Er zijn op alle locaties 2 bijeenkomsten geweest, de rest wordt komende periode gepland. Ons streven is de Pabostudenten die ieder jaar stage lopen bij de stichting in te zetten om leraren persoonlijk te coachen op die onderwerpen die in de teacher training aan bod komen. Aardrijkskunde studenten kunnen bv. samen met de leraar een praktijkles voorbereiden en uitvoeren. Een inventarisatie van alle workshops en de scholen waar deze workshops plaats hebben gehad staat nog te gebeuren. Dit met het doel om dezelfde kennis over alle scholen te verspreiden. Als deze inventarisatie klaar is, kunnen in de komende jaren volgens een vast schema de workshops herhaald worden door de Pabo studenten die de stichting in de toekomst nog hoopt te verwelkomen om zo zorg te dragen dat deze kennis ook beklijfd en daadwerkelijk gebruikt wordt door de leraren in hun lessen. Het overdragen van de werkzaamheden van stichting Maya in de Harpanvallei aan de lokale partner REDC (rural educational development center) is helaas niet gelukt. Naar de oorzaken daarvan is in de afgelopen jaren onderzoek gedaan door 2 studenten afzonderlijk. Het ontbreken van een eigen locatie, afstand ten opzichte van elkaar en verhuizingen naar buiten de regio zijn door bestuursleden genoemde redenen. Daarnaast is er een oorzaak van financieel technische aard: De Nepalese overheid vindt het onwaarschijnlijk dat een non-profit organisatie als het REDC geen overhead kosten heeft (wat binnen komt aan projectgelden, gaat er één op één weer uit). Bestuursleden worden nu op hoofdelijke basis lastig gevallen door de belastingdienst en zijn terughoudend geworden. Het REDC zal waarschijnlijk opgeheven worden. NB. De meeste organisaties als stichting Maya hebben een betaalde lokale kracht in dienst. Dit vergroot de continuïteit; het zich vrijwillig inzetten is in Nepal nog één stap te ver. Ons doel is om de komende periode te zoeken naar een bekwame kracht die tegen betaling onze zaken behartigt in Nepal. Zolang het werken met een officiële organisatie niet mogelijk is, willen we gebruik maken van informele initiatieven. Momenteel is er een drietal vrouwelijke docenten actief die zich graag wil inzetten voor Maya. Wij gaan onderzoeken hoe 3

4 we deze vrouwen kunnen ondersteunen en op welke projecten we ze kunnen inzetten. In het vorig beleidsplan is besloten onze aandacht uit te breiden naar andere regio s. De Harpan vallei is niet langer het most-needy gebied. De vallei ligt dicht bij de grote stad en is goed bereikbaar. Een echt achtergebleven gebied is Arnakot. Arnakot, volledig Arnakot-Deurali geheten, maakt deel uit van de gemeente Devisthan en ligt op 2000 meter hoogte in het district Baglung. Tot voor kort was het 4 dagen reizen vanuit Pokhara waarvan het merendeel te voet. Tegenwoordig is de afstand van 200 km met anderhalve dag reizen (per jeep en te voet) te bereiken vanuit Pokhara. Dit is o.a. door het koudere klimaat en het kortere groeiseizoen een veel armere regio dan de Harpanvallei waar het minder vanzelfsprekend is dat alle kinderen naar school gaan. Ons doel is om via het CSF (Child Support Fund) de allerarmsten te ondersteunen door het bekostigen van hun schoolgeld, uniform, boeken, leermaterialen en kosten die samenhangen met bezoek aan arts of tandarts. Inmiddels worden 7 kinderen uit Arnakot via het CSF gesponsord in tegenstelling tot 27 kinderen uit Harpan. De afgelopen jaren ( ) is op het gebied van onderwijs in Arnakot e.o. het volgende bewerkstelligd: - Computerlokaal gebouwd - Kleuterschooltje gebouwd - Kleuterklaslokaal gerestaureerd en ingericht Komende periode gaat onze aandacht uit naar: - kennisoverdracht middels workshops / coaching - zoeken naar nieuwe lokale partners - nieuwbouw school Arnakot - vervanging meubilair - vervanging computers - inspelen op lokale vraag Health Care Op het gebied van gezondheidszorg zijn de afgelopen 3 jaar de volgende zaken tot stand gekomen: - Tandartskamp in Harpanvallei - Inventarisatie van de gezondheidsvoorzieningen in Arnakot - Inventarisatie van behoefte aan EHBO post in Arnakot - Betalen van opleiding apotheker/vroedvrouw voor één inwoonster uit Arnakot Doel van dit laatste is om ter plaatse iemand te hebben met de kennis en vaardigheden om in de toekomst in het dorp zelf een EHBO post te bemannen, medicijnen te kunnen verkopen en voorlichting te kunnen geven over zaken als hygiëne, geboorte en opvoeding. Dit laatste als tegenprestatie voor de gratis opleiding. Komende periode hebben we als doel: Het organiseren van een tweejaarlijks tandartskamp in de Harpanvallei op alle scholen. Hierbij willen we de organisatie over laten aan het bovengenoemde groepje van enthousiaste vrouwelijke docenten. 4

5 Community Development: Stichting Maya probeert de algemene leefomstandigheden voor met name kinderen maar ook hun gezin te verbeteren. Op het gebied van Community Development zijn de volgende zaken tot stand gekomen: - Rapport van stagiair over onderzoek naar zonneverlichting heeft tot nieuwe inzichten geleid. Zonneverlichting zou het aantal ongelukken dat s nachts plaatsvindt door vallen/struikelen kunnen verminderen. De aanschaf van de lampen (een systeem waar 5 ledlampen en een telefoonoplader mee bediend kunnen worden) is nu met 140 per stuk erg duur. - Bouw van 88 biogas installaties in Harpan vallei. - Folder en poster onderhoud/reparatie biogasinstallaties ontwikkeld - Uitkomst onderzoek opzetten kruidentuin: Dit plan vindt onder benaderde vrouwengroepen weinig enthousiasme. Momenteel ligt er veel land braak en zijn er mogelijkheden te over om het gezinsinkomen op andere manieren aan te vullen. Komende periode willen we onze aandacht richten op: - Onderzoek naar interesse voor biogas in Adhikaridanda - microkredieten: eerste pilotjaar Adhikaridanda evalueren en voornemens uit te breiden met een verdubbeling van het terugbetaalde bedrag van het eerste jaar. Tevens uitbreiden naar andere regio, Arnakot. - Interne kennis vergroten over microkrediet. - Koffie: afzetmarkt zoeken voor koffiebonen met als doel de boeren een gegarandeerd inkomen te verzekeren. Opzetten van wervingscampagne volgens de formule adopteer een koffieplant. Wij gaan op zoek naar investeerders en hebben reeds enige middelen om het project te ondersteunen. Aardbeving: N.a.v. de aardbevingen in Nepal in voorjaar 2015 hebben we noodhulp geboden en een aantal initiatieven opgezet voor wederopbouw. Deze werkzaamheden willen we binnen de periode van dit beleidsplan afronden. Werving van gelden De stijgende lijn die we zien sinds 2011 heeft zich voortgezet met een verwachte piek in het jaar van de aardbeving. Na deze piek verwachten we dat de aandacht afneemt. Dit zal grote inzet blijven vergen van onze kant. Daarbij is de verwachting dat de uitgaven de aankomende jaren zullen stijgen, met name door de kosten die gemoeid gaan met het inschakelen van betaalde krachten in Nepal. Jaarlijks zijn er 2 huis aan huis collectes in de gemeente Wijchen en Nijmegen. Het werven van collectanten gaat steeds moeizamer. Een verwachte dalende opbrengst is het gevolg. Jaarlijks is er de donatie van Vraag en Aanbod (winkel in tweedehandse goederen te Wijchen) Maandelijks zijn er donaties van particulieren die al jaren lang de stichting steunen. Unica Foundation laat doorschemeren hun donaties voor projecten als biogas af te bouwen. 5

6 Daarnaast worden er actief fondsen geworven door een bureau dat ervaring heeft met ontwikkelingsvraagstukken. Dit bureau brengt onze projecten onder de aandacht van allerlei organisaties zoals de serviceclubs of andere fondsen. Gelden komen ook binnen door sponsoracties uitgevoerd door scholen waarvan stichting Maya de opbrengst krijgt. Sommige gelden zijn geoormerkt. Sponsors kunnen hierbij aangeven voor welk project zij het bedrag beschikbaar stellen. Indien het project geen doorgang kan vinden blijft het bedrag beschikbaar binnen de bewuste pijler. Andere donaties zijn zonder bestemming en dienen om de ontbrekende bedragen in een projectbegroting aan te vullen of kunnen aangewend worden om een avond met de vrijwilligers te bekostigen of een cursus ter deskundigheidsbevordering van bestuur of vrijwilligers. Daarnaast heeft de stichting het CSF fonds waarbij mensen zich voor 5 jaar vast leggen om een vast bedrag per jaar te schenken om een kind (zoals hierboven genoemd) te steunen zodat het naar school kan en gebruik kan maken van de gezondheidszorg indien nodig. Dit gaat sinds 2014 via 2 formulieren van de belastingdienst. Aanvang 2016 zijn er meer dan 20 kinderen die gesponsord worden op deze manier, hetgeen de stichting wil uitbreiden. De bijdrage per jaar blijft 240 per kind. Op verschillende wijze wordt een terugkoppeling gerealiseerd met de sponsor van een kind uit het CSF fonds. Het kan een verslag met foto s zijn, het kan een filmpje van een sponsorkindje zijn of een foto en een kopie van haar/zijn rapport of een tekening. Alle andere projecten worden teruggekoppeld aan de sponsors via een verslag met cijfers en foto s of via de nieuwsbrief of mail. De detaillering van het verslag is afhankelijk van de eisen van de sponsor. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke 7 a 8 weken en staat vol met de laatste ontwikkelingen die naar alle sponsors en belangstellenden g d wordt. Tevens is de website geheel vernieuwd en is de stichting actief op social media. We volgen hierbij de ontwikkelingen op dit vlak. Beschikken over het vermogen van de instelling Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De statuten schrijven voor dat er 4 keer per jaar een bestuursvergadering belegd wordt. In werkelijkheid zijn er twee keer zo veel bestuursvergaderingen naast werkgroep vergaderingen. Deze vergaderingen worden indien mogelijk bijgewoond door onze coördinator ter plaatse die verslag doet van de ontwikkelingen in Nepal. De coördinator is 2 x per jaar voor enkele maanden aaneen in Nepal aanwezig om de projecten te begeleiden en te coördineren. Toewijzing vermogen stichting Toewijzing van vermogen vond tot nu plaats via een projectaanvraag die door het bestuur werd beoordeeld (om te kijken of het past binnen de doelstellingen en mogelijkheden van Stichting Maya). Vanaf heden worden werkgroepen hierbij 6

7 betrokken. Het bestuur beslist of het project uit aanwezig vermogen kan worden gefinancierd of dat specifieke fondsen moeten worden geworven. Uitvoering van beleid en toezicht De projecten worden van tevoren in de vergadering benoemd en goedgekeurd. Er wordt door de coördinator een projectplan en kostenraming opgesteld. Afhankelijk van de binnengekomen gelden kan een project doorgang vinden of niet op dat moment. De coördinator ter plaatse zal het bestuur op de hoogte houden van zijn bevindingen/activiteiten. Na thuiskomst van de coördinator worden alle activiteiten/projecten in de vergadering besproken en zullen er foto s en filmpjes zijn als bewijs en een overlegging van de gemaakte onkosten. Vermogen van de instelling Beleid van uitkeren Bedoeling is de verworven gelden zo direct mogelijk te besteden. Sommige gelden zijn geoormerkt. Als het totaal begrote bedrag nog niet ontvangen is om het project uit te voeren of als het project om andere redenen nog niet kan starten bijvoorbeeld omdat de grond nog niet vrijgegeven is, dan worden deze gelden zolang op een spaarrekening ondergebracht. Cijfermatig overzicht 2016 en volgende jaren De fondsen voor de onderwijsprojecten kunnen deels van eigen geld betaald worden en moeten deels nog geworven worden De fondsen voor het CSF fonds komen van particuliere sponsors De fondsen voor de tandartsenkamp komen uit de pijler zorg De fondsen voor de opleiding van de vroedvrouw komen uit de pijler zorg De fondsen voor de bouw van de biogasinstallaties in Adhikaridanda moet nog worden geworven De fondsen voor de koffie komen van middelbare school 2college Durendael De fondsen voor de wederopbouw komen van: Global Teenagers Project, Stichting Helping Hands, Color4kids, Het Groot Dictee, deelnemende scholen aan de Actieweek, sponsorloop De Sterredans, De fondsen voor het overdragen van taken aan lokale partners moeten nog geworven worden. Beheer van het vermogen Stichting Maya streeft naar een maximale inzet van de door de donateurs/sponsors ter beschikking gestelde middelen. Er mag geen geld aan de strijkstok blijven hangen. Het spreekt daarom voor zich dat de stichting in Nederland volledig drijft op de inzet van vrijwilligers. Ook de bestuursleden geven belangeloos hun tijd aan de stichting en haar projecten: zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Alleen de directe onkosten worden gedeclareerd. De kosten voor inkt cartridges en andere kleine kantoorbenodigdheden die gemaakt worden door het secretariaat zijn de enige gefinancierde onkosten, naast eventuele gemaakte reiskosten. Hierdoor worden de overhead kosten laag gehouden. Lokaal wordt samengewerkt met Karuna, Mountain of Opportunity, en we blijven op zoek naar nieuwe partners. Dit zijn Nepalese organisaties die het stichting 7

8 Maya mogelijk maken om haar projecten in Nepal te realiseren. Mountain of Opportunity is een lokaal non profit initiatief uit de regio Arnakot Deurali. Karuna daarentegen is meer op het praktische vlak gericht, een partner op het gebied van infrastructuur en projectuitvoer, van hand en span diensten. Beschrijving administratieve organisatie Voor het beheer voert de stichting een boekhouding via het boekhoudingprogramma Snelstart Aldus opgesteld oktober 2015 door het bestuur van Stichting Maya 8