Jaargang Nummer 1. Zending Hersteld Hervormde Kerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang Nummer 1. Zending Hersteld Hervormde Kerk"

Transcriptie

1 Jaargang Nummer 1 Zending Hersteld Hervormde Kerk In dit nummer o.a.: Verwacht grote dingen van God Familieverhoudingen en de kerk Uitbreiding van het zendingsterrein De vreemdeling liefhebben als uzelf Onderwijs voor studenten Waterput voor Finish Chikwawa Tekeningen zendingsdag

2 Verwacht grote dingen van God INZICHT In 1793 werd de bekende William Carey als zendeling uitgezonden naar India. Tot zijn dood in 1834 heeft hij er met veel vrucht mogen arbeiden. Zijn levensgeschiedenis maakt duidelijk dat hij zijn krachten wenste te besteden in de dienst van Zijn Meester en dat hij niet rusten kon, omdat hij wist dat zovelen leefden buiten het Evangelie. Zijn levensdevies was veelzeggend: Verwacht grote dingen van God, onderneem grote dingen voor God. Het levensverhaal van Carey heeft ook de zending van de HHK heel wat te zeggen. In de eerste plaats dat het werk van de zending Gods werk is. Hij opent deuren voor de zending en Hij opent ook harten voor het Evangelie. Daarbij wil Hij mensen gebruiken in Zijn dienst. Mensen die bewogen zijn met het lot van anderen, dichtbij en ver weg. Mensen die beseffen dat zendeling-zijn geen beroep is, maar een roeping van Godswege. En die daar niet onderuit kunnen. Verder ging de prediking van het Evangelie bij Carey altijd gepaard met het lenigen van lichamelijke en materiële noden en met het geven van onderwijs. En daarbij was iedereen van welke godsdienst dan ook welkom, opdat allen de Bijbel zouden lezen! Kerk en zending zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Evangelie moet verkondigd worden aan alle volken. Daarom is het verblijdend dat sinds 2007, in samenwerking met de RPC, zendingswerk bedreven wordt in Malawi. We weten met hoeveel inzet dominee Oomen zijn werk doet. Maar wat is nu één zendingswerker op zoveel gemeenten? Wat kan één man doen bij zoveel nood? Daarom heeft de synode op vrijdag 28 november 2008 besloten tot het aantrekken van een tweede zendingsmedewerker. Deze medewerker zal vooral ondersteunende taken gaan verrichten, waardoor dominee Oomen zich meer dan nu het geval is, kan richten op zijn kerntaak: het opleiden van studenten van de RPC. Daarnaast wordt ook uitgezien naar een tweede zendingspredikant om dominee Oomen te ondersteunen bij de verdere uitbouw van de theologische opleiding van de RPC. Het zal duidelijk zijn dat deze uitbreidingen absoluut noodzakelijk zijn. Zonder extra mankracht is de belasting voor dominee Oomen op termijn onverantwoord groot en is het project in Malawi ook te kwetsbaar. Laat er gebed in onze gemeenten zijn of de Heere mensen wil gebruiken om dit werk in Afrika te doen. Een laatste les van William Carey: Zendingswerk geschiedt niet alleen overzee, maar ook in het thuisland. Daar wordt immers het zendingsbesef levend gehouden, daar wordt gebeden voor hen die uitgezonden zijn en daar worden de gaven afgezonderd voor het zendingswerk. De Heere geve Zijn zegen over het werk van dominee Oomen en van de RPC in Malawi. W. de Kloe, lid moderamen C OLOFON Zicht Op Zending is een (gratis) uitgave van de Zending Hersteld Hervormde Kerk Overname van artikelen, foto s en informatie alleen na overleg met de eindredacteur. Aanvragen voor gratis toezending (indien u dit blad niet via de eigen gemeente ontvangt): Kerkelijk Bureau HHK te Veenendaal T: (0318) E: Redactie L.W. Both A.W. van Bragt O. de Leeuw E. van Vlastuin Eindredactie Ds. J.C. den Ouden T: (0548) E: Medewerkers N. Boonzaaijer-van Herk (coördinatie) J. Kwakkel (coördinatie) A.J. van Laar-Dullemeijer (jeugdrubriek) L.H. de Kluijver (opmaak) Bestuur Zending Ds. K. Klopstra (voorz.) A.W. Saly (secr.) E. Ebbers (penn.) Ds. D. Heemskerk Ds. J.C. den Ouden A.W. van Bragt O. de Leeuw A. van Nieuw Amerongen Bankgegevens Rekening t.n.v. Zending Herst. Herv. Kerk te Veenendaal (s.v.p. met duidelijke omschrijving) Foto voorzijde: Dienst op het platteland. 2 Z I C H T O P Z E N D I N G

3 Uitbreiding zendingsactiviteiten In afhankelijkheid uitzien naar groei door A.W. Saly, secretaris Commissie Zending Behoefte aan uitbreiding Al vanaf het moment dat dominee Oomen in 2007 zijn werkzaamheden in Malawi als zendingswerker voor de Hersteld Hervormde Kerk begon, was duidelijk dat er veel meer werk was dan hij alleen aankon. Toch is niet meteen versterking gezocht. We wilden als Commissie Zending eerst een beter inzicht krijgen in de belangrijkste behoeften in Malawi. Ook was het belangrijk dat we de tijd namen om de relatie tussen de Reformed Presbyterian Church of Malawi (RPC) en de HHK te laten groeien. In de gesprekken met de RPC werd al gauw onderstreept dat men graag nog een theoloog uit Nederland zou krijgen. Het onderwijs voor evangelisten op de theologische school werd enorm gewaardeerd en ook de voor ouderlingen bestemde seminars over de catechismus zou de RPC graag uitgebreid zien. Theologisch, praktisch of allebei? We hebben grondig nagedacht of er opnieuw een theoloog gezocht moet worden of een meer op de praktijk gerichte coördinator van (diaconale) projecten. Na enige doordenking en afstemming met de RPC is besloten dat we beide doen. Het jaar 2009 wordt een belangrijk jaar voor het zendingsproject in Malawi. Als alle plannen doorgaan, wordt het project sterk uitgebreid. In dit artikel lichten we graag het één en ander toe en vatten we de plannen samen, zodat u op de hoogte bent en kunt meebidden om een gezegende voortgang. De praktijk had gelukkig inmiddels geleerd dat de betrokkenheid binnen de HHK ook financieel zodanig goed is, dat we er alle vertrouwen in kunnen hebben dat beide uitbreidingen al in 2009 te bekostigen zijn. De coördinator zal projecten helpen van de grond te krijgen, bijvoorbeeld gericht op ondersteuning van de plaatselijke gemeenschappen, alfabetiseringsprojecten, wellicht een middelbare school. Hij zal hierbij nauw samenwerken met de RPC en vanaf het begin zichzelf overbodig proberen te maken door met z n opvolger van Malawiaanse afkomst samen op te werken en hem zo te trainen. Ook kan hij veel praktisch werk van dominee Oomen overnemen, die zich daardoor meer op zijn eigenlijke taak kan richten. De theoloog (indien mogelijk een predikant) zal zich vooral bezig houden met het verzorgen van theologisch onderwijs aan de evangelisten en de ambtsdragers. Realiseren van de uitbreiding Inmiddels zijn de plannen goedgekeurd door de synode en is een advertentie geplaatst voor de coördinator. Hopelijk is bij het uitkomen van dit blad al een benoeming gerealiseerd. Ook hopen we snel een predikant (theoloog) te kunnen beroepen of aanstellen als docent/zendeling. Daarmee is de daadwerkelijke uitbreiding in Malawi echter nog niet gerealiseerd. Er zal nog maandenlange voorbereiding volgen met training in taal (Chichewa), cultuur, veiligheid en andere noodzakelijke bijscholingen. We verwachten hiervoor dankbaar gebruik te kunnen maken van de diensten van het Hendrik Kraemer Instituut. Om tot die tijd dominee Oomen in zijn werk te ondersteunen, is Marc de Leeuw voor enkele maanden uitgezonden als coördinator. In de voorbereiding en besluitvorming hebben we (in afhankelijkheid) onze verantwoordelijkheid genomen. We zien met u biddend uit naar de wasdom die we uit Gods hand verwachten. HELDER Z I C H T O P Z E N D I N G 3

4 RPC kiest ambtsdragers Familieverhoudingen en de kerk F OCUS door rev. N.K. Banda In Malawi zijn familierelaties vanouds zo belangrijk, dat bij verkiezingen de keuze eigenlijk altijd viel op een oom of een neef. In de kerk is dit natuurlijk niet gewenst. Toch is zoiets niet zomaar verdwenen, zo bleek in december op de synode van de Reformed Presbyterian Church. Er stonden weer heel veel onderwerpen op de agenda van de synode, die op 2 en 3 december 2008 gehouden is. We wilden afspraken maken over de vormgeving van de eredienst, over het huwelijk, de kerkorde, begrafenisdiensten en de verdere ontwikkeling van de kerk. Tussendoor waren momenten van meditatie gepland. Alle noodzakelijke voorbereidingen waren getroffen om deze twee vergaderdagen goed te laten verlopen. De eerste vergaderdag was gereserveerd voor de verkiezing van de leiding (het moderamen). Er moet namelijk een voorzitter en een vicevoorzitter zijn voor de nieuwe termijn van twee jaar. Ik wil in deze bijdrage de aandacht vestigen op deze verkiezingen. Daarbij zal de achtergrond, de doelstelling en de gevolgde methode van het kiezen van kerkbestuurders aan de orde komen. Achtergrond Als we over de kerk spreken, moeten we altijd denken aan de algemene kerk van alle tijden en alle plaatsen. Die bestaat onder vele volkeren. De apostel Paulus wilde geen aparte kerk voor Joden en heidenen, maar één kerk voor Joden en heidenen, één in Christus. Er is een tijd geweest dat de Joden Gods volk vormden, terwijl andere volken waren uitgesloten. De roep van God gaat nu naar ons allemaal luid, duidelijk en krachtig uit. Hij wil dat elke stam, elk volk en elk land bij Zijn huis hoort. De kerk bestaat op verschillende plaatsen, maar is één. Vanuit die gedachte vraagt de synode aan de vertegenwoordigers van de classes om de (vice)voorzitter te kiezen. De 190 ouderlingen van de twaalf classes deden aan deze verkiezing mee. In de reformatorische kerken kiest de synode gewoonlijk haar bestuur uit afgevaardigden van de verschillende classes. Presbyteriaanse gemeenten erkennen ook het recht de hele vergadering een stem te laten uitbrengen in de verkiezing van het moderamen. Op basis van dit laatste uitgangspunt hebben de afgevaardigden (ouderlingen) vanuit de twaalf classes de verkiezingen gehouden. Het synodebestuur Methode Bij deze verkiezingen volgen we de lijn dat elk mens één stem heeft ( one man one vote ). Dit is een beproefde Bijbelse methode, die ook in de vroege kerk al werd toegepast door handopsteken. Als dit behoorlijk wordt toegepast en mensen niet worden misleid, blijkt deze methode heel goed voor 4 Z I C H T O P Z E N D I N G

5 F OCUS De synodevergadering het plaatsen van mensen op verantwoordelijke posities. Tegelijk is het een goede manier om leiders, die hun taak in de kerk niet aankunnen, te vervangen door anderen. Ook op de synode volgden we deze procedure, met het gebed dat de juiste mensen op de juiste plaats zouden komen. De kerk van Christus heeft mensen nodig die te vertrouwen zijn als het gaat om publieke en private zaken, ook in kleine dingen. Er zijn mannen nodig met capaciteiten, met moed en met mogelijkheden om te onderwijzen. Mannen die bekend staan om hun goede gedrag, die altijd de waarheid spreken. Terugblik De RPC is een jonge kerk in een oud land. In de Malawiaanse natie zijn vanouds familierelaties van groot belang. De kerk is een bijzondere familie, tot wie iedereen wordt geroepen, ongeacht uiterlijke verschillen. Het is wel heel belangrijk ds. Banda de mensen te onderwijzen in het onderscheiden van familiezaken en kerkzaken. Dat bleek ook in de verkiezing tijdens de synode. De verkiezingen verliepen niet eerlijk en transparant. Zij werden niet geleid in de geest van liefde en eenheid. Er ontstond bij de bespreking van de diverse onderwerpen een verdeling in groepen onder leiding van een in de stam belangrijke man. De broederlijke eensgezindheid ontbrak. Elke groep probeerde zoveel mogelijk zaken naar zich toe te trekken, in plaats van de lasten te verdelen. We vragen uw gebed of deze geest in onze kerk niet zal standhouden. Bid of de Heere ons wil onderwijzen in het liefhebben van elkaar. Bid of de Heere ons helpt om als kerk volkomen te zijn en een eenheid te vormen, zodat God de arbeid van onze handen verhoogt en zegent. Z I C H T O P Z E N D I N G 5

6 Uitbreiding van het zendingsterrein VISIE Wanneer u leest over een nieuw zendingsgebied voor de HHK denkt u misschien: Is dat niet wat voorbarig en ambitieus van de Commissie Zending? In vrij kort tijdsbestek heeft de zending in Malawi immers vorm gekregen en moet er nu al worden nagedacht over een ander werkterrein? Deze vragen zijn ook binnen de commissie aan de orde geweest. Toch menen we dat ook op andere plaatsen in de wereld het Evangelie klinken moet. De opdracht komt voortdurend op ons af: Gaat dan heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. (Mark. 16:15) Steun aan kerken Er zijn in de wereld nog steeds heel veel plaatsen waar het Evangelie niet of nauwelijks gebracht is of waar de kennis van het Woord van God nog gebrekkig is. Met de ervaring die wij hebben opgedaan in Malawi zal het mogelijk zijn ook op andere plaatsen ondersteuning te geven aan kerken in ontwikkeling. Het is onze visie dat een project zoals aangegaan met de RPC in Malawi ten einde loopt op het moment dat de kerk zelf de verantwoordelijkheden kan dragen, dat is: zelf evangelisten en predikanten kan opleiden. En dat is waarschijnlijk over tien tot twintig jaar het geval. Essentieel is de vraag hoe het zoeken van een nieuw zendingsterrein gestalte moet krijgen. Afwachten tot de Heere iets op onze weg plaatst of je oor te luister leggen bij andere zendingsorganisaties? Hoe gaan we te werk? We willen dit graag bij u neerleggen en u vragen te bidden om wijsheid voor het bestuur van de ZHHK in deze. Want het belangrijkste is toch dat de Heere dit werk steunt en (onverwacht) wegen opent. We moeten Hem dan ook vragen of het werk in Zijn gunst voortgang mag hebben. Dan zal Hij ons ook leiden. Door middel van contact met andere zendingsorganisaties kunnen soms de ogen geopend worden voor een bepaalde noodsituatie ergens in de wereld. In 2009 willen we ons hierover beraden om dan het jaar erna in overleg met het breed moderamen en de synode enkele voorstellen te doen met betrekking tot nieuwe gebieden. ds. K. Klopstra Een gereformeerd fundament FLITS Het is heel bijzonder in Malawi: voltijdse docenten hebben we niet en de normale voorzieningen van een opleiding moeten we missen. Toch hebben we voortdurend goede lessen. Onze cursus begon in september We startten met negentien studenten. Helaas verliet Lackson Chideu de Bijbelschool in verband met zijn vertrek naar Zuid-Afrika. Later heeft ook Hannock Hannock ons verlaten vanwege een vervolgstudie, die hij ging volgen in Mzuzi. We merkten dat God aan onze kant was en zodoende waren de lessen steeds bijzonder fijn. Dat kwam ook door de getoonde inspanning tijdens alle lessen, inclusief de gastcolleges door de Nederlanders. We zijn zeer gezegend door de lessen van de broeders Commelin, Gerritsen en Vogelaar en van professor Van Nieuw Amerongen. Stukje bij beetje nemen we kennis van de Bijbelse leerstellingen (zoals verwoord in de Westminster Shorter Catechism en de Nederlandse belijdenisgeschriften). Wat we leren, kunnen wij ook gebruiken in de lessen die wij geven. De meeste van onze preken hebben nu een gereformeerd fundament. We zijn onder de indruk van de inzet van de HHK, die ons in staat stelt de ware leer van de Bijbel tot ons te nemen. Ondanks al dit moois hebben we ook te maken met problemen. Er is vaak te weinig tijd om te studeren, bijvoorbeeld door familieomstandigheden. Ook zijn we tijdens onze studie van huis weg, waardoor we niet voor onze gezinnen kunnen zorgen. De meeste studenten komen uit gemeenten die niet rijk zijn, zodat ze niet in staat zijn de studenten financieel te steunen. Met de hulp van God hopen we dat hierin verandering komt. Het zal de verbreiding van het Evangelie ten goede komen. P a trick Mchenga, ouderling-voorganger in Ntcheu 6 Z I C H T O P Z E N D I N G

7 De vreemdeling liefhebben als uzelf ds. C.J.P. van der Bas, Woudenberg De mensen in Malawi zijn vreemdelingen voor ons. Op allerlei manieren komt hun leven ons wat vreemd voor. Ze kleden zich anders. Ze eten wat anders. Hun onderlinge omgang is anders. De wortels van hun cultuur zijn anders. Hun welvaartspeil is anders. En ze wonen ook nog eens ver weg. Toch, nu er vanuit het geheel van de kerk een beroep gedaan wordt op de gemeenten om het werk van de zending onder de bevolking van Malawi in de gebeden te gedenken, nu we als gemeenten worden uitgenodigd om dit zendingswerk met milde hand mede mogelijk te maken, mag met blijdschap worden geconstateerd dat God de harten neigt tot gebed en tot het geven van giften. Nog niet zolang geleden werd in het zendingsblad voor het eerst een pagina ingeruimd voor zendingswerk in eigen land. Denkt men in de Commissie Evangelisatie dan aan Nederlanders die van het Woord Gods vervreemd zijn? Denkt men aan Nederlanders die nog nooit met de boodschap van eeuwig wel en eeuwig wee geconfronteerd zijn? Denkt men aan de autochtone bevolking van ons land? Denkt men ook aan vreemdelingen in ons land, aan allochtonen? En denkt u aan hen, denk jij aan hen, aan Moslims, Hindoestanen, Boeddhisten, die als De vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder ulieden zijn als een inboorling van ulieden, gij zult hem liefhebben als uzelven. Want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. Ik ben de HEERE uw God. (Leviticus 19:34) vreemdelingen bij u verkeren? De HEERE gebood Israël: De vreemdeling zal onder ulieden zijn als een inboorling van ulieden. Gij zult hem liefhebben als uzelven. Wie de tekstwoorden onderzoekt, komt tot de conclusie dat het in het liefhebben van vreemdelingen de medemenselijkheid betreft. De boodschap is: Onderdruk hem niet, zorg dat hij aan zijn eten en drinken komt, behandel hem als iemand van uw eigen volk. Maar Gods bevel is meer dan alleen medemenselijkheid. Het betreft ook het voorhouden van de ware godsdienst en het afwijzen van de valse afgodendienst. Heb de vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, lief als uzelf. De HEERE zegt tegen Israël: Want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. Op het eerste gezicht geldt dit niet van u, jou en mij. Als we echter Leviticus 25 vers 35 lezen, dan waren de Israëlieten niet alleen vreemdelingen in het verleden. Nee, dan zijn ze het ook nog als ze het beloofde land zijn ingegaan. Want het land is van God en zij zijn vreemdelingen en bijwoners bij Hem. Een vreemdeling en bijwoner, bent u het ook geworden, geroepen door Gods Woord en Geest? Voelt u zich ook niet meer thuis in de wereld met haar begeerlijkheden? Bent u ook vrijgekocht van de slavernij van de zonde met het bloed van Christus en verlangt u ook naar een beter vaderland? De HEERE houdt u en jou voor: Gij zult hem liefhebben als uzelven. Dat houdt concreet in: bid voor hem, zie naar hem om, in tijdelijke en eeuwige dingen. De HEERE Die u ertoe roept, is het ook Die u ertoe bekwamen kan en wil. Ter overdenking Vraag 1. Het volk van Israël bleef ook na de intocht in Kanaän vreemdeling en bijwoner bij God. Het land dat ze binnentrokken was Zijn land. Welke inhoud heeft het Bijbelse begrip vreemdelingschap in uw/jouw geestelijke en alledaagse leven? Vraag 2. Hebben de vreemdelingen in ons land, met hun godsdiensten een plaats in onze gebeden? Ontmoeten we hen in onze buurt of op ons werk? Zijn ze dan voorwerp van onze naastenliefde, ook in de diepste zin van het Woord? Tonen we dat we bewogen zijn met hun eeuwige welzijn? VERGEZICHT Z I C H T O P Z E N D I N G 7

8 TRANSPARANT Waterput voor Finish Chikwawa Een waterleiding kent men er niet en evenmin een waterput. Voor iedere druppel water moeten de dorpelingen een voettocht maken naar een acht kilometer verderop gelegen dorp. De streek is uitzonderlijk dor: rivierbeddingen staan droog. Het geld om een put te slaan ontbreekt. Het dorp Finish Chikwawa ontving een waterput, gesponsord door de Hersteld hervormde gemeente van Monster. U begrijpt hoe blij de dorpelingen zijn met de put. De laatste dag van onze visitatiereis waren wij getuige van de overdracht. Finish Chikwawa ligt dicht bij de grens met Mozambique. We vertrekken s morgens vroeg in gezelschap van dominee Oomen en pastor Ben. Het is een lange rit van Zomba naar deze grensstreek. Onderweg zien we veel armoede. Het is vroeg in de middag als we het dorpje naderen. We zijn het dorp nog niet ingereden of de plaatselijke gemeente komt ons zingend tegemoet en heet ons hartelijk welkom. De blijdschap is van de gezichten af te lezen. In het kleine kerkgebouw vindt eerst een korte dienst plaats. Van zo n kerkje moet u geen al te grote voorstellingen hebben. Het gebouw bestaat uit wat palen, wanden van leem en een grasdak. De kerkgangers zitten op een vloer van aangestampte aarde. Voor de bezoekers hebben ze een lage bank georganiseerd. Dominee Oomen houdt een toepasselijke preek over de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Zij kwam op het heetste moment van de dag om water te putten en ontmoette Jezus. Hij bood haar levend water aan. Water uit een pomp is een kostbaar geschenk; het levende water van Gods vergevende liefde is evenwel oneindig kostbaarder. Het is duur betaald met Christus bloed. Na de korte kerkdienst gaan we naar de waterput. Voorop loopt een vrouw met een leeg watervat. De dorpelingen lopen in een stoet achter haar aan, terwijl ze geestelijke liederen zingen. Bij de put heb ik een eenvoudig woord gesproken naar aanleiding van wat Christus zegt in Johannes 7: Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke. In korte bewoordingen heb ik aangegeven dat het voor de kerk in Nederland een roeping en een voorrecht is om te mogen helpen. Vervolgens wordt het woord gevoerd door pastor Ben, de synodevoorzitter van de RPC. Na een hartelijk Amen wordt de pomp in gebruik genomen: het lege watervat wordt volgepompt met water. Allen nemen we een teug van het heldere, koude water. Links en rechts klinken uitroepen van goedkeurig en blijdschap. De put is bedoeld voor het hele dorp. Zo verkóndigt de kerk niet alleen met woorden, maar ook met de daad. De Heere gedenke de gemeente van Finish Chikwawa en geve bij het waterputten steeds de herinnering aan het levende water dat in de Heere Christus te vinden is. ds. J.C. den Ouden, Rijssen 8 Z I C H T O P Z E N D I N G

9 In Siberië is veel werk te doen Onderwijs voor studenten Anke van Vlastuin, Operatie Mobilisatie Beste mensen, Als ik uit het raam kijk, zie ik een laagje sneeuw liggen. Heimwee vervult mijn hart als ik terugdenk aan de dikke laag sneeuw in de schitterende berkenbossen van de universiteitsstad Akademgorodok, een onderdeel van de Siberische stad Novosibirsk. Twee jaar heb ik hier evangelisatiewerk onder studenten verricht. Ik ben dankbaar dat ik via dit artikel enkele indrukken met u mag delen. Ik maakte twee jaar deel uit van een team van de internationale zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie. OM ziet het als haar taak om plaatselijke gemeenten te helpen bij het opzetten van evangelisatiewerk. In Akademgorodok werkten wij samen met een baptistengemeente. Samen met gemeenteleden organiseerden wij activiteiten voor onkerkelijke studenten. Wekelijks werd er bijvoorbeeld gratis Engelse les gegeven en op vrijdagavond konden studenten in ons appartement komen zingen, spelletjes doen en eten. Deze ontmoetingen gaven ons de gelegenheid om contact te maken met studenten en hen te bereiken met het Woord van God. Er waren studenten die schrokken toen ze hoorden dat zij zondigen De rubriek Spectrum biedt van tijd tot tijd gelegenheid kennis te maken met leden van onze kerk die voor andere organisaties in de zending werkzaam zijn. De synode heeft daarvoor enige tijd geleden de regeling Zending en Samenwerking aanvaard. Er kan nu praktische en soms ook financiële ondersteuning geboden worden. In deze aflevering maakt u kennis met Anke van Vlastuin. tegen een rechtvaardige God. Wat een heerlijk werk als je deze mensen dan mag vertellen dat er verzoening met God mogelijk is door de Heere Jezus! Het verblijdde ons zeer als deze studenten zich, na een periode van Bijbelstudie met een evangelist of de dominee, lieten dopen. Het leven van studenten en volwassenen gaat in Rusland vaak niet over rozen. Veel gezinnen zijn uit elkaar gevallen door alcoholisme en echtscheiding. Een gezond familieleven kent het merendeel van de studenten hierdoor niet. Daarom is het uitermate belangrijk dat een student, nadat hij tot bekering is gekomen, vanuit de gemeente hulp krijgt in het leiden van een Bijbels leven. Hij weet immers niet wat dat is; hij heeft zelfs geen voorbeeldfiguren! Zo heb ik de afgelopen twee jaar sterk ervaren dat evangelisatiewerk niet stopt bij de doop van een jonggelovige. Nee, dan begint het pas. Het viel me namelijk op dat de Bijbelkennis van veel gemeenteleden heel matig is. Een voorbeeld ter illustratie: Een jonge vrouw uit de gemeente leefde in zonde met een buitenkerkelijke man. Tijdens een ledenvergadering werd hierover met haar gesproken. Wat was haar reactie? Ik weet dat het zonde is wat ik doe, maar God is barmhartig en zal me vergeven. De dominee maakte haar duidelijk dat God de zonde haat en dat we daarom niet lichtvaardig met zonde mogen omgaan. We moeten de zonde leren haten en ervan wegvluchten. Na enkele weken begreep deze vrouw wat de dominee bedoelde. In Siberië is véél werk te doen, zowel in de maatschappij als in de kerken. Daarom doe ik een oproep aan jong en oud om te zoeken naar mogelijkheden om in dat koude deel van Gods wijngaard het Woord van de Heere in alle glorie te laten schijnen, zodat de harten van mensen worden verwarmd door de liefde van God. SPECTRUM Z I C H T O P Z E N D I N G 9

10 Verjaardagen Ds. R.J. Oomen hoopt op 13 mei 2009 jarig te zijn. Als u hem een kaartje of een bemoediging wilt sturen, kunt u dit doen via: of naar P.O. Box 626 te Zomba, Malawi. HHJO-actie De actie van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie voor de zending is in volle gang. De variatie is geweldig: stamppotmaaltijden, autowasactie; stroopwafelactie; kluskaarten; zangavonden, dia-avonden enzovoort. Een eerste forse bijdrage aan deze actie werd geleverd door de HHJV (Hersteld Hervormde Jongeren Vakanties): Tijdens hun vakanties hebben zij voor de zending het mooie bedrag van 1.000, bijeengebracht. DIFFUUS Gebedspunten In deze rubriek willen we enkele elementen uit andere artikelen extra onder de aandacht brengen, met het oog op uw meeleven en gebed. Dit keer leest u erover in Helder en Spectrum. Het betreft: - Marc en Marianne de Leeuw en hun taak in Malawi; - rust en broederlijke liefde in de RPC; - nieuwe zendingswerkers. En aan de andere kant is er ook reden om te danken, voor de mogelijkheid tot uitbreiding van het zendingswerk in Malawi. Zendingsdag 2009: Vrijwilligers gezocht! Ook dit jaar doen we een beroep op u. D.v. 26 september 2009 houden we onze derde zendingsdag. De inzet van vrijwilligers is van groot belang. U en jij kunnen denken aan hulp bij het kinderprogramma, de kinderoppas, de EHBO, de catering, het op- en afbouwen van de zaal. Graag aanmelden via Maartenskerk Helpt Malawi-kerk De gemeente van Sint Maartensdijk heeft het afgelopen jaar een actie gevoerd voor de zending in Malawi. Al voordat de actie goed en wel van start ging, was het streefbedrag al binnen. De thermometer stroomt inmiddels over. Ze hebben nog een paar maanden te gaan, terwijl nu al op de rekening staat. Om stil van te worden! Even voorstellen In de rubriek Helder wordt gesproken over een kortetermijnuitzending. Marc en Marianne de Leeuw stellen zich kort voor: Wij zijn begin februari naar Malawi vertrokken om daar voor een half jaar dominee Oomen te ondersteunen. We zijn blij dat we ons op deze manier praktisch kunnen inzetten voor de zending. In de volgende ZOZ zullen we meer vertellen over onze ervaringen. Bijbelstudieconferentie Woord voor Woord De HHJO organiseert van 21 tot en met 23 mei 2009 een conferentie met als thema Woord voor Woord. Hierin komen aspecten van het zendingswerk aan de orde. Informatie: Regionale appèldag Classis Zuid West Wat: ontspannende activiteiten en thema-avond over Zending in Malawi Voor wie: jongeren uit de Classis Zuid-West Wanneer: zaterdagmiddag 14 maart 2009 (vanaf 14:00 uur ontspannende activiteiten; vanaf 19:00 uur thema-avond) Waar: CSG Prins Maurits, Middelharnis Informatie: Dank... Geachte vrienden! Vanaf deze plaats willen wij u hartelijk dankzeggen voor de vele kaarten en s die we rond de jaarwisseling en voor ons 35-jarig huwelijksjubileum ontvingen. Het is altijd weer hartverwarmend om blijken van meeleven te ontvangen, in het bijzonder voor het werk dat we door Gods genade mogen doen. De Heere geve gebed voor en met elkaar, opdat Zijn Koninkrijk kome en Zijn Naam geheiligd worde. Fam. Ds. R.J. Oomen 10 Z I C H T O P Z E N D I N G

11 Deze pagina is door de redactie van Zicht Op Zending ter beschikking gesteld aan de Commissie Evangelisatie om iets over haar werkzaamheden mee te delen. Vruchtbare evangelisatie Van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen. (Ps. 87:5) De HEERE deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden. (Hand. 2:47) Nieuws van de Commissie Evangelisatie Door de generale synode is dominee C. Gielen aan de Commissie Evangelisatie toegevoegd als voorzitter. De commissie houdt zich momenteel bezig met een oriëntatie op het evangelisatiewerk. Onderbouwing evangelisatie Het Oude en Nieuwe Testament geven ons heerlijke getuigenissen, zoals te lezen is in de bovenstaande bijbelteksten. Gelden deze woorden alleen voor vervlogen tijden? Is de Heilige Geest niet meer werkzaam? Gebeuren er geen wonderen meer in de gemeenten? Laten we verwonderd kijken en luisteren naar het beeld, dat geschilderd wordt van de eerste christengemeente. Het was een groeiende gemeente, door de kracht van de Heilige Geest. Het eerste en belangrijkste wat van deze gemeente beschreven staat, is dat ze volhardend waren in de leer der apostelen. De grondslag van deze leer was de opdracht van de Heere Jezus Christus Zelf: Gaat dan heen, onderwijst al de volken, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. Jezus leerde en onderwees Zijn apostelen, Zijn oor- en ooggetuigen. Daarbij richtte Hij zich als de biddende Hogepriester tot Zijn Vader: Ik heb hun Uw woord gegeven, en Ik bid voor hen en ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Zij waren volhardend in de leer der apostelen en in de gemeenschap. Herkenning en eenheid in de leer bond hen samen. Daarom hadden ze genade bij het ganse volk. Ze waren dagelijks eendrachtig volhardend in de tempel, van huis tot huis brood brekend. En dat met verheuging en eenvoudigheid des harten. Ze voelden zich door Woord en sacrament verbonden met elkaar. Vanuit de innerlijke werkingen van de Heilige Geest vonden ze genade bij het hele volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden, uit alle lagen en geledingen van het volk. Ik wil u en jou een vraag voorleggen. Als we dit tot ons laten doordringen en eerlijk naar de boodschap van de Heilige Geest luisteren, dan merken we dat de gemeente niet in de eerste plaats de straat opging om te evangeliseren. Nee, ze waren volhardend in de leer, in de gemeenschapsoefening. Dát was wervend, daarvan ging zoveel uit dat ze genade vonden bij het volk. De vrucht hiervan was dat de Heere dagelijks toebracht tot de gemeente die zalig werden. Wat is de boodschap voor ons en onze gemeente? Dat evangeliseren begint ín de gemeente en zich daarna naar buiten keert. Helder onderwijs in de leer der zaligheid is nodig, zoals Jezus en de apostelen leerden, zoals de Heilige Geest vandaag nog getuigenis geeft. Het vraagt aandacht van de kerkenraad en de leidinggevenden om te leren de Schrift te onderzoeken en de gemeente voor te leven in eensgezindheid en verbondenheid. Om zo de blijde boodschap van het Evangelie met elkaar te delen en van hart tot hart te spreken, elkaar te bemoedigen en samen te bidden. Met het doel dat de Heere geprezen wordt en er dagelijks aan de gemeente toegevoegd worden. (Wordt vervolgd.) ds. C. Gielen, voorzitter Wilt u het evangelisatiewerk financieel steunen, dan is uw gift welkom op bankrekeningnummer t.n.v. Evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk.

12 Ha jongens en meisjes, Kleuren VERREKIJKER Wat heeft de Heere alles toch mooi gemaakt. Ieder dier is anders. De ontzettend grote olifant, de snelle struisvogel, de lange giraf, de prachtige zebra. In Malawi lopen een heleboel dieren rond zomaar in de natuur. Wel in wildparken, maar toch Stel je voor dat je hier onderweg opeens een olifant tegenkomt! Bedankt voor het insturen van de kleurplaten die op de zendingsdag uitgedeeld zijn. Kijk maar of je die van jou er ook tussen ziet staan. Prachtig gedaan! Mijn complimenten. E en groet van Jeanet van Laar P.S. Met dank aan Robert Roest voor het maken van de kleurplaat. Z I C H T O P Z E N D I N G 12