RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DOW AGROSCIENCES B.V. (BE) BELGIUM BRANCH Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EU) nr. 2015/830 Productbenaming: CAPRI Twin Herbicide Herzieningsdatum: Printdatum: DOW AGROSCIENCES B.V. (BE) BELGIUM BRANCH moedigt u aan en verwacht van u dat u het volledige veiligheidsinformatieblad (SDS) leest en begrijpt, aangezien er belangrijke informatie staat in het volledige document. Dit veiligheidsinformatieblad voorziet de gebruikers van informatie over de bescherming van de menselijke gezondheid en de veiligheid op de werkvloer, de bescherming van het milieu, en ondersteunt de hulpverlening bij noodgevallen. Personen die het product gebruiken en toepassen moeten allereerst kijken naar het etiket van het product, dat bevestigd is aan de verpakking van het product of meegeleverd wordt. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Productbenaming: CAPRI Twin Herbicide 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik: Plantbeschermingsproduct Herbicide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad BEDRIJFSIDENTIFICATIE DOW AGROSCIENCES B.V. (BE) BELGIUM BRANCH SNEEUWBESLAAN 20 - BUS WILRIJK BELGIUM Klant Informatie Nummer: 32/ TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN 24- Uur Urgentie Contact: Plaatselijk Urgentie Contact: Neem bij noodgevallen contact op met het Belgisch Antigifcentrum: 070/ RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008: Acute aquatische toxiciteit - Categorie 1 - H400 Chronische aquatische toxiciteit - Categorie 1 - H410 Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. Trademark of Dow AgroSciences LLC Pagina 1 van 17

2 2.2 Etiketteringselementen Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: Gevarenpictogrammen Signaalwoord: WAARSCHUWING Gevarenaanduidingen H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen P280 Beschermende handschoenen dragen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P411 Bewaar bij temperaturen die niet hoger zijn dan 40 C/104 F. SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. (Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd). SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen). Aanvullende informatie EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. EUH208 Bevat: Pyroxsulam; Cloquintocet-mexyl. Kan een allergische reactie veroorzaken. 2.3 Andere gevaren Geen gegevens beschikbaar RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.2 Mengsels Dit product is een mengsel. CASRN / EG-Nr. / Indexnr. REACH registratienummer Concentratie Component Indeling: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 Pagina 2 van 17

3 CASRN EG-Nr. Not available Indexnr. _ 6,8% Pyroxsulam Skin Sens. - 1B - H317 Aquatic Acute H400 Aquatic Chronic H410 CASRN EG-Nr. Not available Indexnr ,8% Cloquintocet-mexyl Skin Sens H317 Aquatic Acute H400 Aquatic Chronic H410 CASRN EG-Nr. Not available Indexnr CASRN EG-Nr Indexnr. _ 2,3% florasulam Aquatic Acute H400 Aquatic Chronic H410 _ > 30,0 - < 40,0 % Kaoline Niet geclassificeerd CASRN EG-Nr. Indexnr. _ > 10,0 - < 20,0 % Natriumlignosulfona at Eye Irrit H319 CASRN EG-Nr Indexnr. CASRN EG-Nr Indexnr < 10,0 % Citroenzuur Eye Irrit H319 _ < 1,0 % Quartz STOT RE H372 Pagina 3 van 17

4 Indien aanwezig in dit product, alle niet geclassificeerde componenten beschreven hierboven waarvoor geen landspecifieke MAC waarde(n) is (zijn) aangegeven onder sectie 8, worden vermeld als vrijwillig openbaar gemaakte componenten. Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies: EHBO'ers zouden zorg moeten besteden aan zelfbescherming en de aanbevolen beschermkledij gebruiken (handschoenen bestand tegen chemicaliën, bescherming tegen spatten). Indien er een blootstellingsrisico is, raadpleeg dan sectie 8 voor specifieke persoonlijke beschermingsuitrusting. Inademing: Patiënt in de frisse lucht brengen. Indien de persoon niet ademt, een ziekenwagenoproepen en kunstmatige ademhaling, toepassen, bij mond-aan-mond ademhaling gebruik een bescherming (bvb. masker). Raadpleeg een antigifcentrum of een arts voor verder advies over de behandeling. Aanraking met de huid: Verontreinigde kledij uittrekken. Huid onmiddellijk met veel water spoelen gedurende minuten. Contacteer het antigifcentrum of een arts voor advies over de behandeling. Een gepaste veiligheidsdouche faciliteit voor noodgevallen moet beschikbaar zijn op de werkplek. Aanraking met de ogen: Houd de ogen open en spoel langzaam en voorzichtig met water gedurende minuten. Verwijder contactlenzen na de eerste 5 minuten en blijf spoelen. Contacteer het antigifcentrum of een arts om advies over de behandeling te verkrijgen. In het werkgebied moet een gepaste oogwasfaciliteit voor noodgevallen beschikbaar zijn. Inslikken: Geen dringende medische behandeling nodig. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Naast de informatie onder Beschrijving van eerste hulpmaatregelen (boven) en Indicatie van noodzakelijke dringende medische hulp en speciale behandelingen (beneden), worden alle bijkomdende belangrijke symptomen en effecten beschreven in Sectie 11: Toxicologische informatie. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Opmerkingen voor de arts: Overmatige blootstelling kan een bestaande astma en andere aandoeningen van de luchtwegen verergeren (bvb. emfyseem, bronchitis, disfunctiesyndroom van reactieve luchtwegen). Kan overgevoeligheid van de ademhalingsorganen of astmatische symptomen veroorzaken. Bronchdilaterende, hoestprikkeldempende middelen en expectorantia kunnen helpen. Behandel bronchospasme met in te ademen beta 2 agonist en orale danwel parentale cortocosteroiden. Zorg voor goede ventilatie en zuurstoftoediening voor de patiënt. Als een brandwond is ontstaan, na decontaminatie behandelen als thermische brandwond. Geen specifiek antidotum. De behandeling van blootstelling zou rekening moeten houden met de symptomen en de klinische toestand van de patiënt. Veiligheidsinformatieblad en, indien beschikbaar, de verpakking van het product gereed houden wanneer een antigifcentrum of een arts worden geraadpleegd voor de behandeling. Pagina 4 van 17

5 RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen: Water. Bluspoeder. CO2 brandblussers. Ongeschikte blusmiddelen: Geen gegevens beschikbaar 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Gevaarlijke verbrandingsproducten: Bij brand kan de rook het originele product bevatten alsmede verbrandingsproducten met variërende samenstelling die toxisch en/of irriterend kunnen zijn. Tot de gevaarlijke nevenproducten bij verbranding kunnen o.a. behoren: Zwaveloxides. Stikstofoxiden. Fluorwaterstof. Zoutzuur. Koolmonoxide. Kooldioxide. Ongebruikelijke brand- en explosiegevaren: Door pneumatisch transport en andere mechanischehandelingen kan brandbaar stof ontstaan. Om het gevaar van stofexplosie te reduceren, vermijd accumulatie van stof. 5.3 Advies voor brandweerlieden Brandbestrijdingsmaatregelen: Houd mensen weg. Isoleer de zone waar het brandten sta geen onnodige entree toe. Overweeg de mogelijkheid van een gecontroleerde brand om de milieuschade tot een minimum te beperken. Een brandblussysteem met schuim is te verkiezen omdat ongecontroleerd water de mogelijke verontreiniging kan spreiden. Goed met water doordrenken om te koelen en om herontsteking te voorkomen. Koel de omgeving met water om de vuurzone te lokaliseren. Handbrandblussers gevuld met koolzuurgas of droge chemicaliën kunnen bij een kleine brand gebruikt worden. Voorkom, indien mogelijk, het wegvloeien van bluswater. Bluswater, dat is weggevloeid, kan schade aan het milieu veroorzaken. Raadpleeg de secties "Maatregelen bij accidenteel vrijkomen" en "Ecologische informatie" van dit Veiligheidsinformatieblad. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Draag adembescherming m.b.v. draagbare perslucht(type: overdruk) en beschermende brandweerkleding, inclusief helm, jas, broek, laarzen en handschoenen. Bestrijd de brand op veilige afstand als beschermingsmiddelen niet beschikbaar zijn of niet worden gebruikt. RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures: Het gebied afsluiten. Laat enkel het nodige en voldoende beschermd personeel in het gebied. Blijf bovenwinds van de morsing. Gemorst product kan een slipgevaar veroorzaken. Ventileer de ruimte waar gelekt of gemorst is. Zie Sectie 7, Hantering, voor bijkomende voorzorgsmaatregelen. Gebruik de juiste beschermingsmiddelen. Voor additionele informatie, zie sectie 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Vermijd dat het product in de grond, in sloten, riolen, waterwegen en/of grondwater terechtkomt. Zie Sectie 12, Ecologische Informatie. Het is mogelijk dat het product gemorst of afgevoerd in naturlijken wateren de aquatische organismen zal doden. 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Gemorst product indammen indien mogelijk. Kleine lozingen: Opvegen. Verzamel in geschikte vaten voorzien van goede etiketten. Grote lozingen: Contacteer Dow Agrosciences i.v.m. hulp bij het schoonmaken. Voor bijkomende informatie, zie sectie 13, Instructies voor verwijdering. Pagina 5 van 17

6 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken: Verwijzingen naar andere secties worden, indien van toepassing, in de voorgaande sub-secties verstrekt RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Buiten het bereik van kinderen houden. Vermijd contact met ogen, huid en kleding. Vermijd de inademing van stof of nevels. Niet inslikken. Was grondig na gebruik. De verpakking goed gesloten houden. Voor toereikende ventilatie zorgen Een goed onderhoud en het onder controle houden van stof zijn noodzakelijk om veilig te kunnen omgaan met het product. Zie sectie 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: Op een droge plaats bewaren. Bewaren in originele container. Niet opslaan in de nabijheid van voedingswaren, medicijnen of drinkwater. 7.3 Specifiek eindgebruik: Raadpleeg het etiket van het product. RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1 Controleparameters Blootstellingslimieten worden hierna weergegeven, indien ze bestaan. Component Verordening Soort opgave Waarde / Notatie Pyroxsulam Dow IHG TWA 5 mg/m3 Dow IHG TWA Sensibilisator voor de huid Kaoline ACGIH TWA Inadembare 2 mg/m3 fractie BE OEL TGG 8 hr 2 mg/m3 inadembaar Quartz ACGIH TWA Inadembare 0,025 mg/m3, fractie BE OEL TGG 8 hr Respirabel stof Siliciumoxide 0,1 mg/m3 AANBEVELINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN VOOR MEDEWERKERS BIJ DE PRODUCTIE, COMMERCIËLE MENGING EN VERPAKKING. MENSEN DIE HET MATERIAAL TOEPASSEN EN HANTEREN, MOETEN HET PRODUCTETIKET RAADPLEGEN VOOR DE JUISTE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING EN -KLEDING. 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Technische controlemiddelen: Technische maatregelen toepassen om de concentraties in de lucht beneden de blootstellinsglimieten/-richtlijnen te houden. Indien er geen blootstellingslimieten/- richtlijnen bestaan, gebruik enkel met voldoende ventilatie. Plaatselijke afzuiging kan nodig zijn voor sommige werkzaamheden. Individuele beschermingsmaatregelen Pagina 6 van 17

7 Bescherming van de ogen / het gezicht: Gebruik veiligheidsbril met zijschermen. De veiligheidsbril met zijschermen moet overeen komen met de norm EN 166 of een vergelijkbare norm. Bescherming van de huid Bescherming van de handen: Gebruik chemicaliënbestendige handschoenen, geclassificeerd onder EN374: handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handschoenmaterialen die een barrière vormen: Polyvinylchloride ("PVC" of "vinyl"). Neopreen. Nitril/butadieen rubber ("nitril" of "NBR"). Wanneer langdurig of vaak herhaald contact kan voorkomen, worden handschoenen aanbevolen, om contact met de vaste stof te vermijden. De handschoendikte is op zichzelf geen goede indicator van het beschermingsniveau die een handschoen geeft tegen een chmische stof, aangezien dit beschermingsniveau ook zeer afhankelijk is van de specifieke samenstelling van het materiaal waar de handschoen van gemaakt is. De dikte van de handschoen moet, afhankelijk van het materiaalmodel en type, in het algemeen meer dan 0,35 mm. zijn om voldoende bescherming te bieden bij continu en regelmatig contact met de stof. Als uitzondering op deze algemene regel is het bekend dat handschoenen voor meerlaags laminaat verdergaande bescherming zou bieden bij diktes van minder dan 0,35 mm. Andere handschoenmaterialen met een dikte die minder is dan 0,35 mm. kunnen voldoende bescherming bieden wanneer enkel kort contact wordt verwacht. AANDACHT: De selectie van specifieke handschoenen voor een bepaalde toepassing en gebruikstijd in een arbeidsplaats zou ook rekening moeten houden met alle andere relevante factoren op de arbeidsplaats, zoals (maar niet beperkt tot): andere chemicaliën die mogelijk gehanteerd worden, fysieke vereisten (bescherming tegen snijden/doorboren, handigheid, thermische bescherming), mogelijke lichamelijke reacties op de handschoenmateriaal, en de instructies/specificaties van de handschoenenleverancier. Overige bescherming: Gebruik niet doorlaatbare beschermende kleding die bestand is tegen dit product. De keuze van specifieke onderdelen zoals gelaatsmasker, handschoenen, laarzen, schort of volledig pak hangt af van de werkzaamheden. Bescherming van de ademhalingswegen: Een adembescherming zou moeten gedragen worden wanneer het risico bestaat dat de blootstellingslimieten worden overschreden. Indien er geen blootstellingslimieten of -richtlijnen bestaan, gebruik een goedgekeurd ademhalingstoestel. De keuze van een luchtzuiverend ademhalingstoestel, of een ademhalingstoestel met verse luchttoevoer (type: overdruk) zal afhangen van de specifieke operaties en de mogelijke concentraties van het product in de lucht. Gebruik in noodgevallen een goedgekeurd persluchtademhalingstoestel (type: overdruk). Volgend EG goedgekeurd ademhalingstoestel gebruiken: Patroon voor organische dampen met een pre-filter voor deeltjes, type AP2. Beheersing van milieublootstelling Zie SECTIE 7: Hantering en opslag en SECTIE 13:Instructies voor verwijdering maatregelen om overmatige blootstelling aan het milieu tijdens het gebruik en afvalverwijdering te voorkomen. RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Fysische staat Granulaat Kleur Amber Geur Muf Geurdrempel Geen testgegevens beschikbaar Pagina 7 van 17

8 ph Smeltpunt/-traject Vriespunt Kookpunt (760 mmhg) Vlampunt Verdampingssnelheid (Butylacetaat = 1) Ontvlambaarheid (vast, gas) Onderste explosiegrens Bovenste explosiegrens Dampdruk: Relatieve dampdichtheid (lucht = 1) Relatieve dichtheid (water = 1) Oplosbaarheid in water Verdelingscoëfficiënt: n- octanol/water Zelfontbrandingstemperatuur Ontledingstemperatuur Dynamische viscositeit Kinematische viscositeit Ontploffingseigenschappen Oxiderende eigenschappen 9.2 Overige informatie Bulk soortelijk gewicht Moleculair gewicht 5,7 1% CIPAC-methode 75 (1 % dispersie) Geen testgegevens beschikbaar gesloten beker niet ontvlambaar Neen Ontvlambaarheid (vaste stoffen) dispergeert. Geen gegevens beschikbaar 250 C EG-methode A16 Geen testgegevens beschikbaar Neen EEC A14 Neen 0,51 g/cm3 afgetapt volumetrisch Geen gegevens beschikbaar NOTA :De fysische en chemische gegevens weergegeven insectie 9 zijn typische waarden voor dit produkt en zijn niet bedoeld als produkt specificaties. RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT 10.1 Reactiviteit: Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen Chemische stabiliteit: Thermisch stabiel bij normale gebruikstemperatuur 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Polymerisatie zal niet optreden Te vermijden omstandigheden: Sommige bestanddelen van dit product kunnen ontleden bij hogere temperaturen Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Vermijd contact met: Sterke zuren. Sterke basen. Sterke oxidatiemiddelen. Pagina 8 van 17

9 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: De ontledingsproducten hangen af van de temperatuur, luchttoevoer en de aanwezigheid van andere stoffen. Ontledingsproducten kunnen - onder andere - de volgende omvatten: Zoutzuur. Fluorwaterstof. Stikstofoxiden. Zwaveloxides. RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Toxoligische informatie wordt weergegeven in dit gedeelte wanneer deze gegevens beschikbaar zijn Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit Acute orale toxiciteit Zeer lage toxiciteit indien ingeslikt. Het inslikken van kleine hoeveelheden zal waarschijnlijk geen schade veroorzaken. Als product. LD50, Rat, vrouwtje, > mg/kg Acute dermale toxiciteit Langdurig contact met de huid zal waarschijnlijk niet resulteren in de opname van schadelijke hoeveelheden. Als product. LD50, Rat, mannelijk en vrouwelijk, > mg/kg Acute toxiciteit bij inademing Langdurige overmatige blootstelling aan stof kan schadelijke effecten teweegbrengen. Bovenmatige blootstelling kan irritatie van de bovenste ademhalingsorganen (neus en keel) veroorzaken. Als product. De LC50 werd niet bepaald. Gebaseerd op informatie voor component(en): LC50, stof/nevel, > 5 mg/l geschat Huidcorrosie/-irritatie Korte blootstelling (huidcontact) kan lichte huidirritatie met plaatselijke roodheid veroorzaken. Ernstig oogletsel/oogirritatie Kan lichte oogirritatie veroorzaken. Hoornvliesbeschadiging is onwaarschijnlijk. Sensibilisatie Er werd geen potentiëel voor contactallergie bij muizen aangetoond. Sensibilisatie van de luchtwegen: Geen relevante data gevonden. Specifieke doel orgaan systeem toxiciteit (enkele blootstelling) Evaluatie van beschikbare data suggereert dat dit materiaal geen STOT-SE gif is. Pagina 9 van 17

10 Specifieke doel orgaan systeem toxiciteit (herhaalde blootstelling) Voor de actieve bestanddelen: Bij dieren zijn effecten aan de volgende organenwaargenomen: Nier. Lever. Thymus. Schildklier. Blaas. Beenmerg. Kankerverwekkendheid Het actieve bestanddeel heeft geen kanker veroorzaakt bij proefdieren. Teratogeniteit Voor de actieve bestanddelen: Heeft geen geboorteafwijkingen of geen andere foetale effecten veroorzaakt bij proefdieren. Giftigheid voor de voortplanting Voor de actieve bestanddelen: Pyroxsulam. Florasulam. In dierstudies had het product geen effecten op de voortplanting. Mutageniteit Voor de actieve bestanddelen: Resultaten van genetische toxiciteitsstudies in vitro waren negatief. Genetische toxiciteitsstudies op dieren waren negatief. Gevaar bij inademing Op basis van de fysieke eigenschappen is het niet waarschijnlijk dat inademingsgevaar bestaat. RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE Ecotoxicologische informatie verschijnt in deze sectie wanneer deze gegevens beschikbaar zijn Toxiciteit Acute toxiciteit voor vissen De stof is zeer toxisch voor waterorganismen (LC50/EC50/IC50 beneden 1 mg/l voor de meest gevoelige soorten). LC50, Oncorhynchus mykiss (regenboogforel), 96 h, 56 mg/l, OESO Richtlijn 203 of Equivalent Acute toxiciteit voor in het water levende ongewervelden EC50, Daphnia magna (grote watervlo), statische test, 48 h, > 100 mg/l, OESO Richtlijn 202 of Equivalent Acute toxiciteit voor algen/ waterplanten ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen), 72 h, Groeiremming, 1,1 mg/l, OESO Richtlijn 201 of Equivalent ErC50, Lemna minor (eendekroos), 7 d, Aantal geveerde bladeren, 0,019 mg/l, OESO Richtlijn 201 of Equivalent Pagina 10 van 17

11 Giftig voor landdieren (zoogdieren uitgezonderd) contact LD50, Apis mellifera (bijen), 48 h, > 1465µg/bij oraal LD50, Apis mellifera (bijen), 48 h, > 1465µg/bij Toxiciteit voor in de bodem levende organismen LC50, Eisenia fetida (regenwormen), 14 d, > mg/kg 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Pyroxsulam Biologische afbreekbaarheid: Gebaseerd op de strikte testrichtlijnen, kan dit materiaal niet als direct biologisch afbreekbaar worden beschouwd; echter, deze resultaten houden niet noodzakelijkerwijs in dat het materiaal niet biologisch afbreekbaar is onder milieu condities. Tijdsinterval per 10 dagen : niet geslaagd Biodegradatie: % Blootstellingstijd: 28 d Methode: OESO Richtlijn 301B of Equivalent Cloquintocet-mexyl Biologische afbreekbaarheid: Geen relevante data gevonden. florasulam Biologische afbreekbaarheid: Het materiaal is naar verwachting zeer langzaam afbreekbaar in het milieu. Voldoet niet aan de OECD / EEG- tests voor biologische afbreekbaarheid. Tijdsinterval per 10 dagen : niet geslaagd Biodegradatie: 2 % Blootstellingstijd: 28 d Methode: OESO Richtlijn 301B of Equivalent Theoretisch zuurstofverbruik: 0,85 mg/mg Biologisch zuurstofverbruik (BZV) Incubatie tijd BZV (Biologisch zuurstofver bruik) 0,012 mg/mg Stabiliteit in water (halfwaardetijd), > 30 d Fotodegradatie Atmosferische halfwaardetijd: 1,82 h Methode: geschat Kaoline Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbraak is niet van toepassing. Pagina 11 van 17

12 Natriumlignosulfonaat Biologische afbreekbaarheid: Het materiaal is naar verwachting zeer langzaam afbreekbaar in het milieu. Voldoet niet aan de OECD / EEG- tests voor biologische afbreekbaarheid. Tijdsinterval per 10 dagen : niet geslaagd Biodegradatie: < 5 % Blootstellingstijd: 28 d Methode: Richtlijn test OECD 301E Fotodegradatie Atmosferische halfwaardetijd: 0,098 d Methode: geschat Citroenzuur Biologische afbreekbaarheid: Van het materiaal wordt verwacht dat het redelijk biologisch afbreekbaar is. Het materiaal is uiteindelijk biologisch afbreekbaar. Bereikt meer dan 70 % mineralisatie in OECD test(en) voor inherent biologische afbraak. Tijdsinterval per 10 dagen: geslaagd Biodegradatie: 97 % Blootstellingstijd: 28 d Methode: OESO Richtlijn 301B of Equivalent Tijdsinterval per 10 dagen: Biodegradatie: 98 % Blootstellingstijd: 7 d Methode: OESO Richtlijn 302B of Equivalent Quartz Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbraak is niet van toepassing Bioaccumulatie Pyroxsulam Bioaccumulatie: Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3). Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water(log Pow): -1,01 Gemeten Cloquintocet-mexyl Bioaccumulatie: Bioconcentratiepotentieel is matig (BCF tussen 100 en 3000 of log Pow tussen 3 en 5). Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water(log Pow): 5,3 geschat Bioconcentratiefactor (BCF): Vis florasulam Bioaccumulatie: Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3). Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water(log Pow): -1,22 Bioconcentratiefactor (BCF): 0,8 Vis 28 d Gemeten Kaoline Bioaccumulatie: Scheiding van water naar n-octanol is niet van toepassing. Natriumlignosulfonaat Bioaccumulatie: Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3). Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water(log Pow): -3,45 geschat Bioconcentratiefactor (BCF): 3,2 Vis Pagina 12 van 17

13 Citroenzuur Bioaccumulatie: Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3). Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water(log Pow): -1,72 bij 20 C Gemeten Bioconcentratiefactor (BCF): 0,01 Vis Gemeten Quartz Bioaccumulatie: Scheiding van water naar n-octanol is niet van toepassing Mobiliteit in de bodem Pyroxsulam Potentie tot verspreiding in de grond is heel hoog (Koc tussen 0 en 50). Verdelingscoëfficiënt (Koc): <= 42 geschat Cloquintocet-mexyl Verwacht wordt, dat het materiaal relatief inmobiel is in grond (Koc groter dan 5000). Verdelingscoëfficiënt (Koc): geschat florasulam Potentie tot verspreiding in de grond is heel hoog (Koc tussen 0 en 50). Verdelingscoëfficiënt (Koc): 4-54 Kaoline Geen relevante data gevonden. Natriumlignosulfonaat Verwacht wordt, dat het materiaal relatief inmobiel is in grond (Koc groter dan 5000). Verdelingscoëfficiënt (Koc): > geschat Citroenzuur Geen relevante data gevonden. Quartz Geen relevante data gevonden Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Pyroxsulam Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof is niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vpvb). Cloquintocet-mexyl Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof is niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vpvb). florasulam Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof is niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vpvb). Kaoline Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof is niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vpvb). Pagina 13 van 17

14 Natriumlignosulfonaat Deze stof is niet beoordeeld voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT). Citroenzuur Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (vpvb). Quartz Deze stof is niet beoordeeld voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT) Andere schadelijke effecten Pyroxsulam Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten. Cloquintocet-mexyl Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten. florasulam Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten. Kaoline Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten. Natriumlignosulfonaat Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten. Citroenzuur Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten. Quartz Deze stof staat niet op de Montreal Protocol lijst van stoffen die de ozonlaag aantasten. RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Als afval en/of containers niet kunnen worden verwerkt volgens de richtlijnen op het productetiket, dan moet de verwerking van dit materiaal plaatsvinden volgens de plaatselijke of regionale wetgeving. De hieronder gepresenteerde informatie is uitsluited van toepassing op het materiaal zoals geleverd. De identificatie op basis van kenmerk(en) of vermeldingen kan mogelijk niet van toepassing zijn als het materiaal is gebruikt of op andere wijze is vervuild. Het is de verantwoordelijkheid van de afvalproducent om de toxiciteit en fysieke kenmerken van het materiaal te bepalen. Op deze manier moet worden vastgesteld om welk materiaal het gaat en welke afvalverwerkingsmethodes nodig zijn om de toepasselijke wetgeving na te leven. Als het materiaal zoals geleverd afval wordt, moeten alle toepasselijke regionale, nationale en plaatselijke wetten worden nageleefd. De toewijzing van een geschikte EWC afvalgroep als ook een afvalcode EWC eigen aan dit produkt hangt af van de toepassing waarvoor dit produkt gebruikt is.overleggen met de afvalverwerkende dienst. Pagina 14 van 17

15 RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Classificatie voor transport over WEG en SPOOR (ADR/RID) 14.1 VN-nummer UN Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 14.3 Transportgevarenklasse(n) Verpakkingsgroep III MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.(PYROXSULAM, CLOQUINTOCET-MEXYL) 14.5 Milieugevaren PYROXSULAM, CLOQUINTOCET-MEXYL 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Gevarenidentificatienr.: 90 Classificatie voor ZEE transport (IMO/IMDG): 14.1 VN-nummer UN Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 14.3 Transportgevarenklasse(n) Verpakkingsgroep III ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(PYROXSULAM, CLOQUINTOCET-MEXYL) 14.5 Milieugevaren PYROXSULAM, CLOQUINTOCET-MEXYL 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 14.7 Bulktransport overeenkomstig met Bijlage I of IIvan MARPOL 73/78 en de IBC-, of IGC-code EMS: F-A, S-F Classificatie voor LUCHT transport (IATA/ICAO): 14.1 VN-nummer UN Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 14.3 Transportgevarenklasse(n) Verpakkingsgroep III 14.5 Milieugevaren 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Consult IMO regulations before transporting ocean bulk Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(pyroxsulam, CLOQUINTOCET-MEXYL) Geen gegevens beschikbaar. Pagina 15 van 17

16 Deze informatie is niet bedoeld om alle specifieke wetgeving, operationele vereisten/informatie over dit product bekend te maken. Bijkomende informatie over transport kan bekomen worden via een vertegenwoordiger van de verkoopsorganisatie, of van de klantendienst. Het is de verantwoordelijkheid van de transportonderneming om alle wettelijke bepalingen i.v.m. vervoer van goederen na te leven. RUBRIEK 15: REGELGEVING 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel REACh Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Dit product bevat alleen componenten die ofwel vooraf zijn geregistreerd, zijn vrijgesteld van registratie, of worden beschouwd als geregistreerd overeenkomstig Verordening (EC) nr. 1907/2006 (REACH)., De hiervoorgenoemde aanwijzingen van de REACH-registratiestatus worden naar eer en geweten geleverd en er wordt vanuit gegaan dat deze nauwkeurig zijn vanaf de datum die hierboven wordt weergegeven. Er wordt echter expliciete of impliciete garantie gegeven. Het is de verantwoordelijk van de afnemer/gebruiker om te verzekeren dat zijn/haar begrip van de regelgevende status van dit product correct is. Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Vermeld in Verordening: MILIEUGEVAREN Nummer in Verordening: E1 100 t 200 t Andere verordeningen Registratienummer van het product: 9765P/B 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling Voor veilig en juist gebruik van dit product de aanbevelingen voor gebruik raadplegen op het etiket. RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE Overige informatie De gegevens uit dit veiligheidsinformatieblad zijn geldig en goedgekeurd door ons bedrijf. De nationale bevoegde autoriteiten hebben de classificatie ervan bepaald op basis van andere criteria. Ons bedrijf respecteert de van toepassing zijnde nationale beslissing en heeft daarvoor de verplichte classificaties geïmplementeerd, alhoewel de goedgekeurde bedrijfsgegevens nog steeds zullen worden gepresenteerd. Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Pagina 16 van 17

17 H372 H400 H410 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Classificatie en procedure worden gebruikt om de classificatie voor mengsels uit richtlijn (EC) nr. 1272/2008 af te leiden Aquatic Acute H400 - Op basis van testgegevens. Aquatic Chronic H410 - Calculatiemethode Revisie Identificatie Nummer: / A313 / Aanmaakdatum:: / DAS code: GF-1361 De meest recente herzieningen worden aangeduid door de dubbele verticale lijn in vet gedrukt op de linkerkant van het document. Randschrift ACGIH BE OEL Dow IHG TGG 8 hr TWA USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV - waarden grens drempel) Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling Dow IHG Grenswaarde Time Weighted Average (TWA): Informatiebron en referenties Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld door Product Regulatory Services en Hazard Communications Groups uit informatie door interne verwijzingen binnen ons bedrijf. DOW AGROSCIENCES B.V. (BE) BELGIUM BRANCH vraagt aan elke klant of ontvanger van dit Veiligheidsinformatieblad (VIB) het aandachtig te lezen en, indien nodig, de juiste deskundigen te raadplegen om de gegevens in dit VIB te begrijpen en om op de hoogte te zijn van de gevaren die het product met zich meebrengt. De informatie in dit document wordt te goeder trouw gegeven en wordt verondersteld juist te zijn op de aanmaakdatum van dit document. Er wordt echter geen expliciete of impliciete garantie gegeven. Wettelijke bepalingen kunnen veranderen en ze kunnen verschillend zijn afhankelijk van het land. Het is de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker om te verzekeren dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn met alle plaatselijke wettelijke bepalingen. De informatie in dit document heeft enkel betrekking op het product zoals het verscheept wordt.vermits de omstandigheden waarin het product gebruikt wordt niet door de producent kunnen gecontroleerd worden, moet de koper/gebruiker de omstandigheden bepalen, waarin het product in alle veiligheid kan gebruikt worden. Omwille van de proliferatie van informatiebronnen, zoals Veiligheidsinformatiebladen (VIBs) van verschillende producenten, zijn wij niet verantwoordelijk en kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor Veiligheidsinformatiebladen die via andere bronnen bekomen werden. Indien U een Veiligheidsinformatieblad via een andere bron heeft ontvangen, of indien U niet zeker bent dat U in bezit bent van de meest recente versie van een Veiligheidsinformatieblad, gelieve ons te contacteren. Pagina 17 van 17