Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Betreft Verslagnummer Datum verslag Insolventienummer F.3/8/250 Toezichtzaaknummer NL:TZ: :F00 Datum uitspraak R-C Curator mr. KM van Hassel mr. L.E. van Leeuwen Algemene gegevens Naam onderneming Van Marchalk Group B.V. t.h.o.d.n. EEZZGO Gegevens onderneming Gefailleerde vennootschap is statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (043 GR) Amsterdam aan het adres Kingsfordweg 5 en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer Daarnaast hield gefailleerde vennootschap kantoor aan de Nassaukade 57 HS te (053 LK) Amsterdam. Vanaf deze locatie verhuurde gefailleerde Biròkarretjes aan haar klanten.

2 Activiteiten onderneming Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde vennootschap een adviesbureau exploiteert op het gebied van informatietechnologie en (onder meer) handelt in consumentenartikelen. Blijkens de website van gefailleerde vennootschap adviseerde gefailleerde haar uit Azië afkomstige klanten over real estate, immigration, investment, and law en global asset management and asset allocation services De werknemers van gefailleerde hebben verklaard dat gefailleerde vennootschap haar (voornamelijk Chinese) klanten diensten verleende door te assisteren bij een vinden van van een woning in Nederland, het verkrijgen van juridisch advies over onder meer immigratie en het doen van investeringen in Nederland. Klanten betaalden (aanzienlijke) consultancyfees voor de door gefailleerde vennootschap geleverde diensten. Daarnaast bood gefailleerde "travel services" aan in Nederland. Gefailleerde verhuurde Birò's aan haar Chinese klanten en overige toeristen onder de naam E-Ride en later onder de naam EEZZGO. Birò's zijn vanuit Italië geïmporteerde, groene brommobielen (voor twee personen) die op dit moment populair zijn in het centrum van Amsterdam. Financiële gegevens Toelichting financiële gegevens Er zijn vooralsnog geen financiële gegevens bekend. De curator heeft op de door gefailleerde gehuurde bedrijfslocatie geen (fysieke) administratie aangetroffen. De werknemers van gefailleerde hebben verklaard dat de statutair bestuurder en feitelijk bestuurder van gefailleerde vennootschap zich niet meer in Nederland bevinden. De curator is er vooralsnog niet in geslaagd om met de bestuurder(s) in contact te komen Inmiddels heeft de curator contact gehad met de (externe) boekhouder van gefailleerde vennootschap en de beschikbare digitale en fysieke administratie bij de betreffende boekhouder opgevraagd. Gemiddeld aantal personeelsleden Boedelsaldo Boedelsaldo 8.62,

3 Verslagperiode van t/m Bestede uren Verslagperiode Bestede uren 62,60 uur totaal 62,60 uur Toelichting bestede uren Mede doordat er in het geheel geen administratie is aangetroffen, bleek de eerste inventarisatie van de rechten en plichten van gefailleerde vennootschap een arbeidsintensief proces. Het inventariseren van de omvang van het personeelsbestand, het ontslag van het personeel en het onderzoek naar de (locatie van de) activa en de administratie, heeft een aanzienlijke tijdinvestering van de curator en haar medewerkers met zich mee gebracht Inventarisatie. Directie en organisatie Gefailleerde vennootschap is op 3 oktober 207 opgericht door mevrouw P.K. Tong, de heer A. Zuliyaer en de heer H. Yao. Mevrouw Tong houdt naar verluidt 5% van de aandelen in gefailleerde en is daarnaast statutair bestuurder van gefailleerde vennootschap De werknemers van gefailleerde hebben verklaard dat de heer Govert Jo verantwoordelijk was voor de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming van gefailleerde. Naar verluidt was Govert Jo niet de echte naam van de feitelijk bestuurder..2 Lopende procedures Voor zover bekend waren er op de datum van het faillissement geen procedures aanhangig

4 .3 Verzekeringen Gefailleerde vennootschap heeft twee elektrische Biró-karretjes ("Birò's") in eigendom. Een van de Birò's is tot op heden niet in het bezit van de curator. De Biro's zijn verzekerd via tussenpersoon Biesbosch Assuradeuren. Door een achterstand in de betaling van de verzekeringspremies is de dekking sinds mei 208 komen te vervallen. Nadat de (vooralsnog) missende Birò aan de curator is geretourneerd, zal de schadeverzekering van de Birò's worden beëindigd Huur Gefailleerde vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Nassaukade 57 te Amsterdam. De huurpenningen zijn vanaf mei 208 niet meer voldaan door gefailleerde. Volgens opgaaf van de verhuurder heeft gefailleerde een waarborgsom gelijk aan drie maandelijkse huurtermijnen voldaan. De curator streeft ernaar de huurovereenkomst tegen de vroegst mogelijke datum met w ederzijds goedvinden te beëindigen Oorzaak faillissement Uit de gesprekken met de werknemers en door derden mondeling en schriftelijk aan de curator verstrekte informatie w ordt het volgende afgeleid Gefailleerde zou ongeveer achttien werknemers in dienst hebben (gehad). De heer Jo, de feitelijk bestuurder van gefailleerde vennootschap is (vermoedelijk samen met de statutair bestuurder) eind mei 208 naar het buitenland vertrokken. Naar verluidt hebben de bestuurders een aanzienlijke hoeveelheid kasgeld meegenomen. Vanaf dat moment was de onderneming van gefailleerde feitelijk stuurloos en werden de crediteuren van gefailleerde niet meer betaald. Het faillissement van gefailleerde vennootschap is vervolgens aangevraagd door twee werknemers wegens een achterstand in de loonbetaling van ruim twee maanden. Uit de bankafschriften blijkt van - voor de curator tot op heden onverklaarbare - geldstromen uit China. De financiële middelen van gefailleerde werden grotendeels aangewend voor betalingen aan een mogelijk gelieerde vennootschap. Daarnaast werden er op structurele basis aanzienlijke contante opnames gedaan. De curator heeft de indruk dat de bestuurders nimmer hebben beoogd om op langere termijn een onderneming te drijven en er mogelijk sprake is van een constructie. De curator zal een nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

5 2. Personeel 2. Aantal ten tijde van faillissement Personeelsleden Uit gesprekken met de werknemers is gebleken dat er negentien werknemers (en twee ZZP'ers) werkzaam waren voor gefailleerde vennootschap. Door het ontbreken van administratie, was de curator voor de opzegging van de arbeidsovereenkomsten afhankelijk van de door de werknemers verstrekte informatie. Om deze reden hebben er meerdere ontslagrondes plaatsgevonden. Tot op heden heeft de curator de arbeidsovereenkomsten van zeventien werknemers opgezegd. Van de twee (mogelijke) andere werknemers zijn geen contactgegevens bekend. Daarnaast hebben voornoemde personen zich niet uit eigen beweging bij de curator gemeld. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Personeelsleden Gefailleerde vennootschap is eind 207 opgericht. Vanaf de oprichtingsdatum tot en met begin juni 208 heeft gefailleerde veel (jonge) werknemers aangenomen. Het gemiddelde aantal personeelsleden is zeventien. 2.3 Ontslagaanzegging Datum Aantal Toelichting totaal Werkzaamheden personeel Correspondentie werknemers en UWV, correspondentie rechter-commissaris, (organiseren) intake UWV, onderzoek personeelsadministratie, opzegging arbeidsovereenkomsten Activa 3. Onroerende zaken

6 Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr. Niet van toepassing. totaal 0,00 0,00 Toelichting onroerende zaken Geen Werkzaamheden onroerende zaken Geen Bedrijfsmiddelen Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Kantoorinventaris 2,00 Birò BMW 8.500,00 totaal 0, ,00

7 Toelichting bedrijfsmiddelen Kantoorinventaris In de bedrijfsruimte van gefailleerde bevindt zich gebruikelijke (verouderde) kantoorinventaris, bestaande uit enkele banken, stoelen, bureau s en een magnetron. In het kader van een voorgenomen veiling van de kantoorinventaris zijn diverse opkopers benaderd. Geen van de opkopers heeft een bod op de inventaris uitgebracht. Vanuit kosten/batenoverwegingen zal de curator de pogingen tot verkoop van de inventaris staken en het gehuurde door een derde laten ontruimen. Voornoemde derde heeft in dit kader een boedelbijdrage van 00 exclusief BTW aan de boedel voldaan Hardw are De werknemers hebben in totaal vijf laptops (Acer Chromebook), een ipad 3 en twee verouderde iphones aan de curator afgegeven. De curator zal deze hardware - voor zover mogelijk - te gelde maken. Birò's Gefailleerde vennootschap heeft op 4 februari 208 een nieuwe Birò gekocht. De curator heeft de betreffende Birò onder zich genomen en diverse partijen uitgenodigd een bod uit te brengen. De curator zal trachten de Birò te gelde te maken. Het onderzoek naar de locatie van de tweede Birò (door gefailleerde aangeschaft op januari 208) zal door de curator worden voortgezet. BMW Gefailleerde vennootschap was tot 27 juni 208 eigenaar van een verlengde BMW 750 LI ( BMW ). Een van de werknemers van gefailleerde heeft de BMW vlak voor datum faillissement verkocht aan een autohandelaar tegen een koopsom van De koper heeft de koopsom aan de werknemer privé voldaan. De curator heeft een regeling getroffen met de koper van de BMW, die - kort gezegd - inhoudt dat de koper een boedelbijdrage van aan de boedel voldoet. In het kader van de regeling is de koper bevoegd om de BMW door te verkopen, waarna de met de verkoop te realiseren marge tussen de koper en de boedel wordt verdeeld volgens een overeengekomen verdeelsleutel. 3.4 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing Werkzaamheden bedrijfsmiddelen Inventariseren bedrijfsmiddelen, correspondentie opkopers, biedingsproces verkoop kantoorinventaris, werkzaamheden verkoop Birò, organiseren ontruiming, correspondentie koper BMW, correspondentie rechtercommissaris

8 3.6 Voorraden / onderhanden werk Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Niet van toepassing. totaal 0,00 0,00 Toelichting voorraden / onderhanden werk De curator heeft geen voorraden aangetroffen Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk Geen Andere activa Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Vooralsnog niet van toepassing. totaal 0,00 0,00 Toelichting andere activa Hoewel gefailleerde vennootschap een website heeft, is uit het onderzoek van de curator gebleken dat de domeinnaam niet op naam van gefailleerde staat of stond geregistreerd De curator zal het onderzoek naar eventuele andere activa voortzetten. 3.9 Werkzaamheden andere activa Onderzoek andere activa

9 4. Debiteuren 4. Debiteuren Toelichting debiteuren In onderzoek Werkzaamheden debiteuren Onderzoek naar eventuele debiteurenportefeuille

10 5. Bank/Zekerheden 5. Vordering van bank(en) Gefailleerde vennootschap hield een bankrekening aan bij ING Bank N.V. Op de datum van het faillissement was er geen sprake van een debetstand Leasecontracten In onderzoek Beschrijving zekerheden In onderzoek Seperatistenpositie In onderzoek Eigendomsvoorbehoud Hiervan is niet gebleken Retentierechten Hiervan is niet gebleken Reclamerechten Hiervan is niet gebleken Boedelbijdragen 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden Aanschrijven banken

11 6. Voortzetten/doorstart onderneming Voortzetten onderneming 6. Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing Financiële verslaglegging Niet van toepassing Werkzaamheden voortzetten onderneming Geen Doorstarten onderneming 6.4 Beschrijving Niet van toepassing Verantwoording Niet van toepassing Opbrengst Niet van toepassing Boedelbijdrage Niet van toepassing Werkzaamheden doorstarten onderneming Geen

12 7. Rechtmatigheid 7. Boekhoudplicht De curator beschikt vooralsnog niet over de administratie van gefailleerde vennootschap. Na ontvangst van de digitale en fysieke administratie, zal de curator onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan Depot jaarrekeningen Gefailleerde vennootschap is eind 207 opgericht. Het bestuur van gefailleerde was op de datum van het faillissement nog niet verplicht een jaarrekening te deponeren Goedkeuringsverklaring accountant Gezien de omvang van de onderneming niet vereist Stortingsverplichting aandelen In onderzoek Onbehoorlijk bestuur 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek Paulianeus handelen 7.6 Paulianeus handelen Een van de werknemers heeft getracht de BMW vlak voor datum faillissement te verkopen en over te dragen aan een autodealer. De koopsom van is door de koper overgemaakt naar de privébankrekening van de werknemer. De betreffende werknemer heeft de koopsom terugbetaald aan de koper. De curator en de koper hebben ten aanzien van de BMW een regeling getroffen (zie hiervoor onder paragraaf 3.3. bedrijfsmiddelen) Toelichting rechtmatigheid In onderzoek Werkzaamheden rechtmatigheid Bestuderen bankafschriften, correspondentie werknemers, boekhouder en derden

13 8. Crediteuren 8. Boedelvorderingen 27,23 ClaimsAgent: 27,23 Salaris curator + P.M Pref. vord. van de fiscus 30.07, Pref. vord. UWV 0,00 Vooralsnog geen Andere pref. crediteuren 0,00 Vooralsnog geen Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Nog onbekend Werkzaamheden crediteuren Verificatie van vorderingen

14 9. Procedures 9. Naam wederpartijen Niet van toepassing Aard procedures Niet van toepassing Stand procedures Niet van toepassing Werkzaamheden procedures Geen

15 0. Overig 0. Plan van aanpak - achterhalen/inventariseren administratie; - onderzoek naar oorzaken faillissement; - financiële afw ikkeling regeling BMW: - onderzoek (verkoopmogelijkheden) Birò's; - onderzoek (verkoopmogelijkheden) hardw are en overige activa; - onderzoek naar paulianeuze transacties; - onderzoek naar taakvervulling bestuur; en - verificatie van vorderingen Termijn afwikkeling faillissement Onbekend Indiening volgend verslag Werkzaamheden overig Zie onder plan van aanpak Bijlagen Bijlagen